Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról

A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A polgármester közszolgálati járadéka igénylésének és megállapításának szabályai[1]

1. §

(1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

(7)[8] A megállapított közszolgálati járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2. §

(1)[9]

(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti százalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgármestert a jogosultság megnyílása időpontjában az öregségi nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazásával megilletné.

(3)[10] A közszolgálati járadék összegét a megállapítás naptári évétkövető minden év január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § - a alapján megvalósult tényleges nyugdíjemelés mértékének összegével együtt kell folyósítani.

3. §

(1)[11] A nyugdíjfolyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta, önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert megillető egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati járadékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

(2)[12]

(3)[13] A közszolgálati járadék folyósításának időtartama alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a nyugdíjfolyósító szervnek bejelenteni.

4. §

(1)[14] A nyugdíjfolyósító szerv a bejelentést követően a munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő időpontjától a közszolgálati járadék folyósítását megszünteti.

(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjával megszűnik.

(3)[15] Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgármester kérelmére öregségi nyugdíjat állapítanak meg, a nyugdíjfolyósító szerv dönt a közszolgálati járadék folyósításának a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj megállapításának időpontjától történő megszüntetéséről.

5. §[16]

(1)[17] Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnését központi nyugdíjbiztosítási szerv által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon bejelenti a nyugdíjfolyósító szervnek, az dönt a megszüntetett közszolgálati járadék időközi emelésekkel növelt összegének újrafolyósításáról.

(2) A közszolgálati járadék újrafolyósítása iránti kérelem tartalmazza a korábban közszolgálati járadékban részesült személy

a) nevét és születési nevét,

b) születési helyét, idejét és anyja nevét,

c) lakcímét,

d) nyugdíjfolyósítási törzsszámát és Társadalombiztosítási Azonosítási Jelét,

e)[18] munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésének évét, hónapját és napját,

f) aláírását és

g) a kérelem kiállításának helyét, évét, hónapját és napját.

A polgármester közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítésének szabályai[19]

6. §

(1)[20] A polgármester közszolgálati járadékának megfelelő összeget a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti. A megtérítésére, elszámolására, folyósítására a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló jogszabálynak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak finanszírozási és elszámolási rendjére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)[21]

7. §

(1) Amennyiben a folyósító szerv 2006. december 1-jéig intézkedik a polgármester 1. § szerinti kérelmére megállapított öregségi nyugdíj, illetve közszolgálati járadék folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított összeg 8. § (2) bekezdése szerinti megtérítése érdekében a 4. melléklet szerinti adatlap megküldésével tájékoztatja a jegyzőt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti adatlap a jegyzőhöz 2006. december 8-ig nem érkezik meg, úgy a (7) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követő három napon belül a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére eljuttatja (szükség esetén a postai utat elkerülve). Az adatlap Igazgatósághoz való beérkezésének végső határideje 2006. december 13-a.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatlapot, annak beérkezését követő három napon belül, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére megküldi. A adatlap minisztériumhoz való beérkezésének végső határideje 2006. december 18-a.

(5) A minisztérium a beérkező adatlap alapján öt napon belül gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg helyi önkormányzatok részére történő utalványozásáról.

(6) A jegyző az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követően, legkésőbb 2006. december 27-ig gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítéséről.

(7)[22]

Értelmező és záró rendelkezések

8. §

E rendelet alkalmazásában

a)[23]

b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabályozott feltételek esetén megállapított járadék;

c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább három hónapot elérő, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység;

d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyugdíj;

e)[24] polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban tisztségét ellátó polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, akinek a megbízatása a Pttv. 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint szűnik meg;

f)[25]

g)[26]

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2006. évi általános önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett polgármester tekintetében kell alkalmazni.

(2)[27]

(3)[28] Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester közszolgálati járadéka összegének megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett nyugdíj, illetve közszolgálati járadék visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[29]

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[30]

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[31]

4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[32]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § j) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § k) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[20] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § l) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[24] Módosította a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § n) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[28] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § o) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

Tartalomjegyzék