209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról

A Kormány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 19. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A polgármester közszolgálati járadéka igénylésének és megállapításának szabályai[1]

1. §

(1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

(7)[8] A megállapított közszolgálati járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

A közszolgálati járadék összege és folyósítása

2. §

(1)[9]

(2) A közszolgálati járadék összegét annak az öregségi nyugdíjnak a Pttv. 13/B. §-ának (2) bekezdése szerinti százalékos mértékében kell meghatározni, amely a polgármestert a jogosultság megnyílása időpontjában az öregségi nyugdíjra vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazásával megilletné.

(3)[10] A közszolgálati járadék összegét a megállapítás naptári évétkövető minden év január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § - a alapján megvalósult tényleges nyugdíjemelés mértékének összegével együtt kell folyósítani.

3. §

(1)[11] A nyugdíjfolyósító szerv a közszolgálati járadékot havonta, önállóan, vagy az általa folyósított és a polgármestert megillető egyéb ellátással együtt folyósítja. A közszolgálati járadékot az egyéb ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

(2)[12]

(3)[13] A közszolgálati járadék folyósításának időtartama alatt a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a nyugdíjfolyósító szervnek bejelenteni.

4. §

(1)[14] A nyugdíjfolyósító szerv a bejelentést követően a munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő időpontjától a közszolgálati járadék folyósítását megszünteti.

(2) A közszolgálati járadék folyósítása a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjával megszűnik.

(3)[15] Ha a közszolgálati járadék folyósítása alatt a polgármester kérelmére öregségi nyugdíjat állapítanak meg, a nyugdíjfolyósító szerv dönt a közszolgálati járadék folyósításának a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a nyugdíj megállapításának időpontjától történő megszüntetéséről.

5. §[16]

(1)[17] Ha a polgármester a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnését központi nyugdíjbiztosítási szerv által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon bejelenti a nyugdíjfolyósító szervnek, az dönt a megszüntetett közszolgálati járadék időközi emelésekkel növelt összegének újrafolyósításáról.

(2) A közszolgálati járadék újrafolyósítása iránti kérelem tartalmazza a korábban közszolgálati járadékban részesült személy

a) nevét és születési nevét,

b) születési helyét, idejét és anyja nevét,

c) lakcímét,

d) nyugdíjfolyósítási törzsszámát és Társadalombiztosítási Azonosítási Jelét,

e)[18] munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésének évét, hónapját és napját,

f) aláírását és

g) a kérelem kiállításának helyét, évét, hónapját és napját.

A polgármester közszolgálati járadékának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítésének szabályai[19]

6. §

(1)[20] A polgármester közszolgálati járadékának megfelelő összeget a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtéríti. A megtérítésére, elszámolására, folyósítására a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló jogszabálynak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak finanszírozási és elszámolási rendjére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)[21]

7. §

(1) Amennyiben a folyósító szerv 2006. december 1-jéig intézkedik a polgármester 1. § szerinti kérelmére megállapított öregségi nyugdíj, illetve közszolgálati járadék folyósítása iránt, a 2006. évben folyósított összeg 8. § (2) bekezdése szerinti megtérítése érdekében a 4. melléklet szerinti adatlap megküldésével tájékoztatja a jegyzőt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti adatlap a jegyzőhöz 2006. december 8-ig nem érkezik meg, úgy a (7) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követő három napon belül a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére eljuttatja (szükség esetén a postai utat elkerülve). Az adatlap Igazgatósághoz való beérkezésének végső határideje 2006. december 13-a.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatlapot, annak beérkezését követő három napon belül, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére megküldi. A adatlap minisztériumhoz való beérkezésének végső határideje 2006. december 18-a.

(5) A minisztérium a beérkező adatlap alapján öt napon belül gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg helyi önkormányzatok részére történő utalványozásáról.

(6) A jegyző az (1) bekezdés szerinti adatlap kézhezvételét követően, legkésőbb 2006. december 27-ig gondoskodik a 4. melléklet szerinti összeg Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítéséről.

(7)[22]

Értelmező és záró rendelkezések

8. §

E rendelet alkalmazásában

a)[23]

b) közszolgálati járadék: a Pttv. 13/B. §-ában szabályozott feltételek esetén megállapított járadék;

c) munkavégzésre irányuló jogviszony: a legalább három hónapot elérő, illetve azt meghaladó, a Pttv. 13/B. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott, díjazással (jövedelemmel) járó tevékenység;

d) öregségi nyugdíj: a Tny. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott nyugdíj;

e)[24] polgármester: az a foglalkoztatási jogviszonyban tisztségét ellátó polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés alelnöke, akinek a megbízatása a Pttv. 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja, illetve (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint szűnik meg;

f)[25]

g)[26]

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 2006. évi általános önkormányzati választásokon a mandátumát vesztett polgármester tekintetében kell alkalmazni.

(2)[27]

(3)[28] Az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester közszolgálati járadéka összegének megállapítására, folyósítására, a jogorvoslatra, a jogalap nélkül felvett nyugdíj, illetve közszolgálati járadék visszafizetésére, a követelés érvényesítésére (ideértve a tartozás mérséklését, elengedését, fizetési kedvezmény engedélyezését is), valamint a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségre a Tny. és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet öregségi nyugdíjra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[29]

2. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[30]

3. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[31]

4. melléklet a 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelethez[32]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 475. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[17] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § j) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § k) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[20] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § l) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[24] Módosította a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § m) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § n) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[28] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § o) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.04.01.

Tartalomjegyzék