24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot a 2. számú melléklet I. kockázati kategória 2. pontjában foglalt szabálytalanság esetén."

2. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve (2001. május 7.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról;

c) a Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról."

3. §

Az R. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-ának (3) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2004. december 13-i 2004/112/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

Ellenőrzési jegyzék (a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)

1. Az ellenőrzés helye: 2. Az ellenőrzés napja: 3. Az ellenőrzés időpontja:

4. A jármű államjelzése és rendszáma:

5. A pótkocsi, félpótkocsi államjelzése és rendszáma:

6. A szállítást, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet (cég) neve, székhelye/címe:

7. A gépjárművezető/kísérő neve:

8. A feladó neve, címe, a berakás helye(1) (2) :

9. A címzett neve, címe, a kirakás helye(1) (2) :

[1]
10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen:
11. Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése:igennem
12. A szállítás módja: □ ömlesztett □ küldeménydarabos □ tartányos
A járművön lévő okmány (ok):
13. Fuvarokmány(ok)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
14. Írásbeli utasítás(ok)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
15. Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedélymegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
16. Jármű jóváhagyási igazolásmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
17. A járművezető oktatási bizonyítványamegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
Szállítási művelet
18. Az áruk szállítása engedélyezettmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
19. A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukramegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
20. A szállítás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos) vonatkozó előírásokmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
21. Együvé rakási tilalommegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
22. A rakomány berakása és rögzítése, árukezelésmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
23. Szivárgás vagy sérült küldemény darabmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
24. Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány jelölés(2)(3) (ADR 6.)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
25. Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása(2) (ADR 5.2)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön (ADR 5.3.1)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
27. Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele) (ADR 5.3.2-3)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
A jármű felszerelései
28. Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelésmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
29. A szállított árunak megfelelő felszerelésmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
30. Az írásbeli utasítás(ok)ban előírt további felszerelésekmegvizsgálvaszabálytalantárgytalan
31. Tűzoltó készülék(ek)megvizsgálvaszabálytalantárgytalan
39. Szabálytalanság esetén a kockázati kategória (több szabálytalanság esetén a legsúlyosabb szabálytalanság kockázati kategóriája)I.kategóriaII. kategóriaIII. kategória
40. Megjegyzések
41. A vizsgálatot végző hatóság/ellenőr

(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szabálytalanság szempontjából lényeges.

(2) Gyűjtőforgalom esetén a megjegyzések alatt kell szerepeltetni.

(3) Szemmel látható szabálytalanságok ellenőrzése.

2. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

Szabálytalanságok

A következő jegyzék útmutatást ad arra, hogy miképpen kell megítélni a szabálytalanságok súlyosságát. A szabálytalanságok három kockázati kategóriába vannak sorolva, az I. kategória a legsúlyosabb.

A megfelelő kockázati kategóriát az ellenőrzést végző hatóságnak, ellenőrnek a konkrét körülményeket mérlegelve kell meghatározni.

A kockázati kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell a 3. számú mellékletben szereplő jelentésben feltüntetni (a rendelet 1. számú mellékletének 39. pontja szerint) .

I. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása) . Ilyen mulasztások a következők:

1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása.

2. Veszélyes anyagok szivárgása.

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

5. Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás.

6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent (ha nem közvetlen veszélyt jelent, akkor a II. kockázati kategóriába sorolandó) .

7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.

11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása.

12. A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett töltési fokának be nem tartása.

13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és jelölések stb.) .

15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs.

16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa.

18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

19. A dohányzási tilalom be nem tartása.

II. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van.

2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a nyomásmérő 0-t mutat.

4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok) ban előírt felszerelés.

5. A csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak.

7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

8. A tartányokat/tankkonténereket (az üres, tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások, vagy az írásbeli utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen várakozik.

III. kockázati kategória

A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2. Az okmányokban valamely információ hiányzik (de nem az I. kockázati kategória 16. pontja alá tartozó információ) .

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

3. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekről
Ország: .......................................Év:
A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖZÚTI ELLENŐRZÉSE
A jármű forgalomba helyezésének helye(1)Összesen
az ellenőrző országegyéb EU tagállamharmadik ország
A rakomány tartalma (és az ADR) alapján ellenőrzött szállítóegységek száma
Az ADR-nek nem megfelelő szállítóegységek száma
A feltartóztatott szállítóegységek száma
A megállapított szabálytalanságok száma kockázati kategóriák szerint(2)I. kockázati kategória
II. kockázati kategória
III. kockázati kategória
A kiszabott büntetések száma és típusaFigyelmeztetés
Bírság
Egyéb
Közúton szállított
veszélyes áruk
becsült összes mennyisége
.............................. tvagy ......................... tkm
(1) A forgalomba helyezés helye a gépjármű forgalomba helyezésének országa.
(2) Ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell feltüntetni.

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2006/18. száma. Megjelent 2006.02.17.

Tartalomjegyzék