257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) E rendelet 1. melléklete állapítja meg a Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló engedélyezése ügyében eljáró hatóságokat.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó különös eljárási szabályok alapján az ügyekben szakhatóságként közreműködő szerveket a 2. melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

4. §[1]

(1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Gyucsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez[2]

A Bátaapátiban építendő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt első- és másodfokú eljáró hatóságok

LétesítményA létesítmény
azonosító adatai
A beruházás
megvalósításához
szükséges engedély
Első fokú eljáró
hatóság
Másodfokú eljáró
hatóság
Kis és közepes
aktivitású
radioaktív
hulladéktároló
Bátaapáti hrsz.:
0112/2, 0114/1,
0115, 0119, 0123/1,
0124/4, 0124/8
környezetvédelmi
engedély
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és
Területvédelmi
Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
[OKTF]
tároló létesítési
engedély
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal

2. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelethez[3]

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Környezetvédelmi engedély:

[4]
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
környezet- és településegészségügyTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
helyi környezet- és természetvédelemérintett települési önkormányzat jegyzőjeTolna Megyei Kormányhivatal
nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója
földművelésügy:
- erdővagyonvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
- talaj (termőföld) védelemTolna Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi IgazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
- termőföld mennyiségi védelemTolna Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatalának járási földhivatalaTolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
közlekedésBaranya Megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Régészet és műemlékvédelemSzekszárdi Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala vagy régészet esetén
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
földtani közeg, ásványi nyersanyag védelmePécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
lakosság életének védelmeBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
településrendezési előírásokkal való összhangaz építési tevékenység helye szerinti
települési önkormányzat jegyzője
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
területrendezési tervekkel való összhangilletékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:[5]

[6]
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
környezetvédelemKözép-dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
[OKTF]
építésügySzekszárdi Járási Hivatal járási
építésügyi és örökségvédelmi
hivatala
Tolna Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala
nukleáris biztonságOrszágos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonság Igazgatóság
[OAH NBI]
Országos Atomenergia Hivatal
főigazgatója
honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
földművelésügy:
- állategészségügyTolna Megyei Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
- talaj (termőföld) védelemTolna Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
közlekedésBaranya Megyei KormányhivatalNemzeti Közlekedési Hatóság
közlekedési felügyelőségeKözpont
rendészet:
- rendőrségORFK Igazgatásrendészeti
Főosztály
országos rendőrfőkapitány
polgári védelem, tűzvédelemBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
földtan, bányászatPécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
vízügyKözép-dunántúli Vízügyi HatóságOrszágos Vízügyi Hatóság [OVH]

3. Radioaktív anyag közúti szállítási engedély:

Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
közlekedésTolna Megyei Közlekedési FelügyelőségNemzeti Közlekedési Hatóság központja
rendészet:
- rendőrségORFK Igazgatásrendészeti Főosztályországos rendőrfőkapitány

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[2] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[3] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 156. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 9. § a) pontja. Hatályos 2014.09.13.

[5] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[6] Módosította a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és 9. § b) pontja. Hatályos 2014.09.13.

Tartalomjegyzék