Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) Ezt a rendeletet a Kbt. 17/A. §-ában meghatározott, a Kbt. 4. §-ának 33/A. pontjában szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetként, valamint 36/B. pontjában védett foglalkoztatóként, illetőleg védett szervezeti szerződést kötött szervezetként meghatározott szervezet (a továbbiakban együtt: védett műhely) számára fenntartott közbeszerzési eljárásra [Kbt. 2. § (1) bekezdés] kell alkalmazni.

(2)[1] Védett műhelynek minősül az Európai Unió tagállamában vagy a Kbt. 1. § (4) bekezdése alapján nemzeti elbánásban részesülő államban letelepedett szervezet is, amely ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaz.

(3)[2] A védett műhelyek nyilvántartásba vett adatait (a továbbiakban: névjegyzék) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi. A névjegyzéket egyebekben a Hivatal adatszolgáltatása alapján évente egy alkalommal a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési Értesítő első számában közzéteszi. A védett műhely adatainak változását, új védett műhely nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való törlést a lehető legrövidebb időn belül a Közbeszerzések Tanácsa és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

(4)[3] A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az 5. § (2) bekezdése szerinti adatokra vonatkozóan a Hivatal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, évente december 15. napjáig köteles teljesíteni, az adatokban bekövetkezett változásokat pedig a lehető legrövidebb időn belül, elektronikus úton köteles megküldeni a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Közbeszerzések Tanácsa részére.

(5) Az e rendelet szerinti közbeszerzés tárgya a Kbt. 24. §-a szerinti árubeszerzés, továbbá a Kbt. 27. §-a szerinti szolgáltatás megrendelése, figyelemmel a Kbt. 28. §-ában foglalt rendelkezésekre is.

Védett műhelyek részvétele a közbeszerzési eljárásokban

2. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzésekre és szolgáltatás beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő a részvétel jogát fenntarthatja a védett műhelyek számára. Erre a tényre az eljárást megindító hirdetményben hivatkozni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerint fenntartott közbeszerzési eljárásban kizárólag az 1. § szerinti védett műhely lehet ajánlattevő, illetőleg részvételre jelentkező.

(3) A védett műhely a közbeszerzési eljárásban való részvételi jogosultságát az 5. § (4) bekezdése szerinti igazolással, külföldi letelepedésű védett műhely a nemzeti jogának megfelelő okirattal igazolhatja. A közbeszerzési eljárás során az igazolás benyújtására a Kbt. 20. §-ának (3) bekezdése szerinti rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

3. §

(1)[4] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, ha a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárokat, a Kbt. IV. és V. fejezetében foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2)[5]

(3) Az ajánlattevőnek, a részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának alkalmasságára a Kbt. 65. és 66. §-a, 67. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése, 68. §-ának (1), továbbá (3)-(5) bekezdései, valamint 69. §-a és 71. §-ának (1)-(4) bekezdése megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérő egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltakat.

4. §

(1)[6] A 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, ha a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat a Kbt. VI. és VII. fejezetében foglalt rendelkezéseket a (3) és (5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2)[7]

(3) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles dokumentációt készíteni.

(4)[8]

(5) Az ajánlattevőnek, a részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának alkalmasságára a Kbt. 65. és 66. §-a, 67. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése, a 68. §-ának (1), továbbá (3)-(5) bekezdései, valamint 69. §-a és 71. §-ának (1)-(4) bekezdése megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérő egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(6)[9]

A védett műhelyek nyilvántartása

5. §

(1)[10] A Hivatal a kiemelt tanúsítványban védett foglalkoztatóvá minősített, a védett szervezeti szerződést kötött, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatót kérelmére védett műhelyként nyilvántartásba veszi, feltéve, ha a foglalkoztató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámán belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya a kérelem benyújtását megelőző hónapban meghaladja az ötven százalékot.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a foglalkoztató

a) nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus elérhetőségét,

b) által foglalkoztatott munkavállalók, illetőleg megváltozott munkaképességű munkavállalók kérelem benyújtását megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámát,

c) tevékenységét, az általa nyújtott szolgáltatások, illetőleg előállított áruk (termékek) listáját, továbbá ezek mennyiségére vonatkozó adatokat.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kiemelt, illetőleg feltételes tanúsítvány, vagy a védett szervezeti szerződés, vagy a szociális foglalkoztatási engedély másolatát.

(4) A Hivatal a (2) bekezdés a) és c) pontjaiban megjelölt adatokat nyilvántartásba veszi, és erről a foglalkoztatót igazolás kiadásával értesíti.

(5) A védett műhelyként nyilvántartásba vett foglalkoztató köteles

a) a (2) bekezdésben megjelölt adatainak változását,

b) a kiemelt tanúsítvány, a védett szervezeti szerződés, illetőleg a szociális foglalkoztatási engedély meghosszabbítását,

c) a kiemelt tanúsítvány, szociális foglalkoztatási engedély visszavonását, a védett szervezeti szerződés megszüntetését,

d) a munkavállalók létszámarányának változását, ha a foglalkoztató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámán belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámaránya hat egymást követő hónapban nem haladja meg az ötven százalékot,

nyolc napon belül bejelenteni a Hivatalnak.

(6) Törölni kell a nyilvántartásból a védett műhelyt, ha

a) kérelmezi,

b) a kiemelt tanúsítvány, a védett szervezeti szerződés érvényességi ideje megszűnik, és az (5) bekezdés b) pontja szerint bejelentést nem tett,

c) a kiemelt tanúsítványt, a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonják, illetőleg a védett szervezeti szerződést megszüntetik,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámaránya hat egymást követő hónapban nem haladja meg az ötven százalékot.

(7) A védett műhelyként nyilvántartásba vett foglalkoztatókat a Hivatal ellenőrzi. Az ellenőrzés az (1) bekezdésben megjelölt feltételek, valamint az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányul.

(8)[11] A Hivatal a helyszíni ellenőrzés lefolytatására szakértőt rendelhet ki. Szakértőként az országos szakértői nyilvántartásba felvett foglalkozási rehabilitációs szakértő rendelhető ki.

(9)[12] A nyilvántartásba vételre, a nyilvántartásból való törlésre, továbbá az ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szabályait kell alkalmazni. A Hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezést a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter bírálja el.

Jelentési, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség

6. §

A Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érintve, a rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzésekre vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérők a Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést a Kbt.-ben meghatározott határidő szerint megküldik a Hivatalnak is.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -2007. január 1. napján lép hatályba.

(2)[13]

(3) A rendelet 2. §-ának (3) bekezdése 2007. június 15. napján lép hatályba.

(4) A 2007. június 15-ét megelőzően indult közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles elfogadni a védett műhely nyilatkozatát a részvételi jogosultsági feltételek fennállásáról.

(5)[14]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[2] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 353. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 354. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[4] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[5] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.

[6] Módosította a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.04.11.

[7] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.

[8] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.

[9] Hatályon kívül helyezte a 82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.11.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 87. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 354. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 210. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 210. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék