72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÉKM) és a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a kérelemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény, berendezés vagy jármű engedélyezése tárgyában dönt, a díjakat a 2. melléklet szerint, építményenként, berendezésenként, illetve járművenként kell megállapítani.

2. §

(1)[2] Az (1a) bekezdésben felsorolt díjak kivételével, a 2. mellékletben meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetni.

(1a)[3] A 2. melléklet 16. pont b)-e) alpontjában meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286325-00000017 számú számlájára befizetni.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében, az ügyfél kérelmére indult eljárásban a közlekedési hatóság a kérelem megérkezésétől számított három napon belül felhívja az ügyfelet, hogy nyolc napon belül fizesse meg az eljárásért fizetendő díjat. A kérelmező ügyfelet a közlekedési hatóság egyidejűleg tájékoztatja a fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint arról, hogy ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közlekedési hatóság az eljárást megszüntetheti.

(3)[4] A befizetett díj az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)[5] Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az ÉKM 2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolást.

(5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú eljárás díjával.

(6) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-a (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b)[6] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat,

c) a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ban foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjfizetési kötelezettséget kell érteni.

(7)[7]

2/A. §[8]

A 2. melléklet 3. pont f) alpontjában meghatározott díj 20%-a a közlekedési hatóságot, 80%-a a tevékenységet végző szervezetet illeti meg.

3. §[9]

Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban előírt hatósági eljárást műszaki vagy közlekedésbiztonsági okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a külföldi vizsgálattal kapcsolatos díjat - az eljárás lefolytatását követően, a tényleges költségek alapján - számla ellenében 15 napon belül kell a közlekedési hatóság részére megfizetni.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokra kell alkalmazni.

(2)[10] Az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1) bekezdését, 2. § (1)-(1a) bekezdését, 2. § (4) bekezdését, 2/A. §-át, 3. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,

gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár

1. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez[11]

2. melléklet a 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelethez

A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

[12]
1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak
a) Vasúti pályák, iparvágányok
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása
5 kilométer pályahosszig444 000
további megkezdett kilométerenként74 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély147 000
b) Hidak, aluljárók, védőhidak
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély552 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély293 000
c) Alagutak
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély1 010 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély240 000
d) Oldal-, homlok- és magasrakodók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
gépészeti berendezéssel381 000
gépészeti berendezés nélkül297 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély202 000
e) Függőpályák, siklók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély513 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély234 000
f) Sífelvonók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
magas kötélvezetésű sífelvonóknál513 000
alacsony kötélvezetésű sífelvonóknál256 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély234 000
g) Keskeny nyomközű vasutak esetében a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni
2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggő díjak
a) Vasúti biztosítóberendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély állomásonként,
állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és feltétfüzet jóváhagyása587 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély201 000
b) Villamos felsővezeték
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet jóváhagyása
5 vágánykilométerig347 000
további megkezdett vágánykilométerenként58 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély133 000
c) Térvilágítási berendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély286 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély92 000
d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély469 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély235 000
e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járműmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi töltő- és lefejtőberendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély248 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély179 000
[13]
3. Járművek engedélyezésével összefüggő díjak
a) elvi előzetes típusengedély180 000
b) előzetes típusengedély, átalakítási engedély291 000
c) egyszerűsített típusengedély, honosítási engedély, típusengedély megújítása346 000
d) típusengedély1 037 000
e) üzembe helyezési engedély
ea) 10 t sajáttömeg alatti járműveknél153 000
eb) 10-30 t közötti sajáttömegű járműveknél200 000
ec) 30 t sajáttömeg feletti járműveknél291 000
f) a rendkívüli járművizsgálat díja megegyezik az e) pont alatti üzembehelyezési eljárás díjával.
g)
h) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt96 000
i) vasúti jármű hatósági jelzésének meghatározása pályaszámonként/
jármű nyilvántartásban történő rögzítése és a jármű adataiban történő változás átvezetése
a nyilvántartásban3 000
4. Vasúti járművekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények
a) gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja118 000
b) gyártását és javítását végző vállalkozások engedélyezésének díja958 000
5. Az 1-4. pontban nem említett további vasúti építmények, járművek és berendezések hatósági engedélyezésével kapcsolatban
a) létesítési, átalakítási, felmentési és használatbavételi engedély300 000
b) megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély198 000
vasúti jármű elvi előzetes, illetve előzetes típusengedély és átalakítási engedély érvényességi ideje meghosszabbítása103 000
6. Engedélytől való eltérés engedélyezésének díja
a) Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély (az érvényességi idő meghosszabbítása kivételével)255 000
b) járműtípus-engedély273 000
7. Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának díja89 000
8. A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
a) Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás díjának összegével
b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával megegyezik
c) Az ideiglenes használatbavételi engedélyezési eljárás díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával
d) Keskeny nyomközű és kétéltű - kivétel a trolibusz - vasúti járművek esetében, a 3. pont e) alpontja kivételével, a 3. és 4. pontban meghatározott díjtételek 30%-át kell alkalmazni
e) Különleges menet engedélyezésének díja a 3. pont e) alpontjában a 10 t sajáttömeg alatti járműveknél meghatározott díj 70%-a
9. Vasúti építményekre kiadott engedély átruházás díja147 000
10. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat (utasítás)
hatósági jóváhagyása alapdíj 10 oldalig
167 000
további oldalanként9 000
[14]
11. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai
a) Pályahálózat-működtető, illetve integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot mű
ködtető szervezeti egysége részére:
- 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig2 018 000
- 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál3 662 000
b) Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti
tevékenységet végző szervezeti egysége részére vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:
- 1-50 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság1 033 000
- 51-100 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság1 553 000
- 100 db feletti vasúti járművel rendelkező vasúti társaság2 032 000
c) Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély külön-külön724 000
d)
e) Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegyezik az a)-c) pontok alatt felsorolt díjakkal
f) A kiegészítő biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pont alatt felsorolt díjakkal
g) Keskeny nyomközű vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély az a)-f) pont alatti díjak 30%-a
h) A kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemeltető vasúti társaságok számára a vasútbiztonsági tanúsítvány díja a b)-g) pontban meghatározott díjtételek 30%-a
12. a)
b)
13. Vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését és vizsgálatát végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése tevékenységének engedélyezése
a) időszakos és rendkívüli járművizsgálat végzése 1 661 0001 661 000
b) járműjavítás, -karbantartás, -felújítás, -korszerűsítés 1 246 0001 246 000
c) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek javítása, karbantartása, felújítása, korszerűsítése830 000
d) kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton és múzeumvasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket javító műhelyek esetén a díj az a)-c) alpontokban meghatározott díjtételek 10%-a,
e) engedély módosítása esetén a díj az a)-d) alpontokban meghatározott díjtételek 40%-a.
14. Vasúti járműre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy szakértőként történő elismerése, OTIF felé történő bejelentése49 000
15. Szabályzati előírástól való eltérés engedélyezésének hatósági díja170 000
[15]
16. Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai
a) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat
hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben:11 000
b) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja
pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben20 300
c) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja
pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járművezetői munkakörökben32 800
d) Vasúti egészségügyi alkalmasság időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat
hatósági minősítésének díja12 800
e) Vasúti járművezetői munkakörökben végzett
előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat során tanúsítvány kiadásának díja40 800
17. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók,
valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások
a) engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja614 000
b) engedélyének, illetve a regisztrációjának módosítása26 000
18. Kockázatelemzés jóváhagyása
a) vasúti rendszerelemekkel kapcsolatban215 000
b) vasúti alrendszerek üzembe helyezésével, módosításával kapcsolatban902 000
c) vasúti járművekkel kapcsolatban641 000
d) vasútvállalatok átszervezésével, az infrastruktúra,
illetve a kiszolgálás változásával kapcsolatban1 718 000
[16]
19.
20.
21. A vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével,
időszakos oktatásával, alap-, és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási,
igazolás-kiállítási hatósági díj6 000
22. Vasúti járművezetői engedély kiállításának és cseréjének díja13 125
23. Külföldön szerzett képesítés honosítása14 400
24. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyása
motorcsaládonként176 000
25. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok
típusjóváhagyás alóli felmentési eljárása121 000
26. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok esetében
a rugalmas végrehajtás engedélyezése iránti kérelemre végzett hatósági eljárás121 000
27. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyási bizonyítványa
módosítása, kiterjesztése121 000
28. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok regisztrációja
a) 1-10 motor esetében motoronként26 000
b) 10-100 motor esetében motoronként14 000
c) 100-nál több motor esetében motoronként4 000
29. A vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát,
valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek működési engedélye1 248 000
30. Vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítása,
engedélyezése1 248 000
31. Pályázati díj
a) e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok akkreditálása esetén, tananyagonként500 000 Ft
b) tantárgy témakörök ismeretanyagok akkreditálása50 000 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[2] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 50. § b) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[3] Beiktatta az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.11.

[4] Módosította a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.08.02.

[5] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 50. § c) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[6] Módosította a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.08.02.

[7] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés n) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Beiktatta az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[9] Megállapította az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[10] Beiktatta az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[11] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés n) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[12] Módosította a 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 10. § - a. Hatályos 2012.10.11.

[13] Módosította a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont), 3. §-a. Hatályos 2016.08.18.

[14] Módosította a 23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont), 3. §-a. Hatályos 2016.08.18.

[15] Módosította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 9. § - a. Hatályos 2013.06.22.

[16] Módosította a 43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet 1 pont). Hatályos 2021.10.09.

Tartalomjegyzék