52/2012. (IX. 11.) NFM rendelet

egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

1. § A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni."

2. § Az R1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az R1. 1. § (4) bekezdése.

2. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

4. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: közlekedési hatóság) és a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a kérelemre indult vasúti hatósági eljárásokért a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) kell fizetni."

5. § (1) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az (1a) bekezdésben felsorolt díjak kivételével, a 2. mellékletben meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni."

(2) Az R2. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2. melléklet 16. pont b)-e) alpontjában meghatározott díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286325-00000017 számú számlájára befizetni."

6. § Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2. § (1) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolást."

7. § Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A 2. melléklet 3. pont f) alpontjában meghatározott díj20%-a a közlekedési hatóságot, 80%-a a tevékenységet végző szervezetet illeti meg."

8. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ha a közlekedési hatóság a jogszabályban előírt hatósági eljárást műszaki vagy közlekedésbiztonsági okból kizárólag csak külföldön folytathatja le, a külföldi vizsgálattal kapcsolatos díjat - az eljárás lefolytatását követően, a tényleges költségek alapján - számla ellenében 15 napon belül kell a közlekedési hatóság részére megfizetni."

9. § Az R2. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, illetve módosított 1. § (1) bekezdését,

2. § (1)-(1a) bekezdését, 2. § (4) bekezdését, 2/A. §-át, 3. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

10. § Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az R2. 2. melléklet 19. és 20. pontja 2013. január 1-jén hatályát veszti.

12. § Hatályát veszti a vasúti járművezetők és egyes gépkezelők vizsgadíjairól szóló 41/2005. (VI. 11.) GKM rendelet.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelethez

Az R1. mellékletének módosítása

1. Az R1. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások)

"b) működési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a, melyen felül ide kell érteni az ideiglenes működési engedély átminősítése működési engedéllyé, felfüggesztett működési engedély visszaminősítése, egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt szükséges módosítás"

2. Az R1. melléklet 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások)

"e)a turistavasút, a sífelvonó és a saját célú vasúti pályahálózaton végzett
vasúti tevékenység bejelentése20 000"

3. Az R1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási) és módosításaik jóváhagyása
a) alapdíj 20 szabványoldalig69 000
b) további szabványoldalanként3 000"

4. Az R1. melléklete a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

"6. Személyszállítási szolgáltatás fő céljának vizsgálata51 000
7. Gazdasági egyensúly veszélyeztetettségének vizsgálata358 000"

2. melléklet az 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelethez

Az R2. 2. mellékletének módosítása

1. Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Ft/db

"1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak
a) Vasúti pályák, iparvágányok
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása
5 kilométer pályahosszig444 000
további megkezdett kilométerenként74 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély147 000
b) Hidak, aluljárók, védőhidak
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély552 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély293 000
c) Alagutak
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély1 010 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély240 000
d) Oldal-, homlok- és magasrakodók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
gépészeti berendezéssel381 000
gépészeti berendezés nélkül297 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély202 000
e) Függőpályák, siklók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély513 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély234 000
f) Sífelvonók
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
magas kötélvezetésű sífelvonóknál513 000
alacsony kötélvezetésű sífelvonóknál256 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély234 000
g) Keskeny nyomközű vasutak esetében a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni"

2. Az R2. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggő díjak
a) Vasúti biztosítóberendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély állomásonként,
állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként és feltétfüzet jóváhagyása587 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély201 000
b) Villamos felsővezeték
- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet jóváhagyása
5 vágánykilométerig347 000
további megkezdett vágánykilométerenként58 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély133 000
c) Térvilágítási berendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély286 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély92 000
d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély469 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély235 000
e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járműmérleg, rakodóberendezés,
tartálykocsi töltő- és lefejtőberendezés
- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély248 000
- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély179 000"

3. Az R2. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Járművek engedélyezésével összefüggő díjak
a) elvi előzetes típusengedély180 000
b) előzetes típusengedély, átalakítási engedély291 000
c) egyszerűsített típusengedély, honosítási engedély, típusengedély megújítása346 000
d) típusengedély1 037 000
e) üzembe helyezési engedély
ea) 10 t sajáttömeg alatti járműveknél153 000
eb) 10-30 t közötti sajáttömegű járműveknél200 000
ec) 30 t sajáttömeg feletti járműveknél291 000
f) időszakos hatósági járművizsga az e) pont szerinti üzembe helyezési eljárás díjának 60%-a
g) határozott idejű üzembe helyezési engedély bérleti szerződés alapján,
magyar hatósági jelzéssel közlekedő vasúti járműre251 000
h) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt96 000
i) vasúti jármű hatósági jelzésének meghatározása pályaszámonként/
jármű nyilvántartásban történő rögzítése és a jármű adataiban történő változás átvezetése
a nyilvántartásban3 000"

4. Az R2. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Vasúti járművekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények
a) gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja118 000
b) gyártását és javítását végző vállalkozások engedélyezésének díja958 000"

5. Az R2. 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Az 1-4. pontban nem említett további vasúti építmények, járművek és berendezések
hatósági engedélyezésével kapcsolatban
a) létesítési, átalakítási, felmentési és használatbavételi engedély300 000
b) megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély198 000
c) vasúti jármű elvi előzetes, illetve előzetes típusengedély és átalakítási engedély
érvényességi ideje meghosszabbítása103 000"

6. Az R2. 2. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Engedélytől való eltérés engedélyezésének díja
a) Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély
(az érvényességi idő meghosszabbítása kivételével)255 000
b) járműtípus-engedély273 000"

7. Az R2. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Létesítési, átalakítási és bontási engedély érvényességi ideje meghosszabbításának díja89 000"

8. Az R2. 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával

a) Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás díja összegének ötszörösével

b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával megegyezik

c) Az ideiglenes használatbavételi engedélyezési eljárás díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával

d) Keskeny nyomközű és kétéltű - kivétel a trolibusz - vasúti járművek esetében,

a 3. pont e) alpontja kivételével, a 3. és 4. pontban meghatározott díjtételek 30%-át kell alkalmazni

e) Különleges menet engedélyezésének díja a 3. pont e) alpontjában a 10 t sajáttömeg alatti járműveknél meghatározott díj 70%-a"

9. Az R2. 2. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. Vasúti építményekre kiadott engedély átruházás díja147 000"

10. Az R2. 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat (utasítás)
hatósági jóváhagyása alapdíj 10oldalig167 000
további oldalanként9 000"

11. Az R2. 2. melléklet 11. pont a)-c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai)

"a) Pályavasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság
vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége részére:
- 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig2 018 000
- 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál3 662 000
b) Vállalkozó vasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság
vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egysége részére
vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:
- 1-50 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság1 033 000
- 51-100 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság1 553 000
- 100 db feletti vasúti járművel rendelkező vasúti társaság2 032 000
c) Saját célú vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány,
illetve vasútbiztonsági engedély külön-külön724 000"

12. Az R2. 2. melléklet 11. pontja a következő g)-h) alponttal egészül ki:

(Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai)

"g) Keskeny nyomközű vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély az a)-f) pont alatti díjak 30%-a

h) A kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemeltető vasúti társaságok számára a vasútbiztonsági tanúsítvány díja a b)-g) pontban meghatározott díjtételek 30%-a"

13. Az R2. 2. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek
és szervezetek tevékenységének engedélyezése
a) járműgyártás, főjavítás végzése1 661 000
b) fővizsgák végzése1 246 000
c) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása830 000"

14. Az R2. 2. melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Vasúti járműre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy
szakértőként történő elismerése, OTIF felé történő bejelentése49 000"

15. Az R2. 2. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. Szabályzati előírástól való eltérés engedélyezésének hatósági díja170 000"

16. Az R2. 2. melléklete a következő 16-30. ponttal egészül ki:

"16. Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai
a) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat
hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben:11 000
b) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja
pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben20 300
c) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja
pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járművezetői munkakörökben32 800
d) Vasúti egészségügyi alkalmasság időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat
hatósági minősítésének díja12 800
e) Vasúti járművezetői munkakörökben végzett
előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat során tanúsítvány kiadásának díja40 800
17. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók,
valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások
a) engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja614 000
b) engedélyének, illetve a regisztrációjának módosítása123 000
18. Kockázatelemzés jóváhagyása
a) vasúti rendszerelemekkel kapcsolatban215 000
b) vasúti alrendszerek üzembe helyezésével, módosításával kapcsolatban902 000
c) vasúti járművekkel kapcsolatban641 000
d) vasútvállalatok átszervezésével, az infrastruktúra,
illetve a kiszolgálás változásával kapcsolatban1 718 000
19. Sikló-, függőpálya-, sífelvonó és mozgólépcső (mozgójárda) kezelők vizsgájával kapcsolatos
hatósági díj18 000
20. A javítóvizsga díja megegyezik az adott, sikertelen vizsgával kapcsolatos hatósági díjjal
21. A vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével,
időszakos oktatásával, alap-, és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási,
igazolás-kiállítási hatósági díj6 000
22. Vasúti járművezetői engedély kiállításának és cseréjének díja13 125
23. Külföldön szerzett képesítés honosítása14 400
24. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyása
motorcsaládonként176 000
25. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok
típusjóváhagyás alóli felmentési eljárása121 000
26. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok esetében
a rugalmas végrehajtás engedélyezése iránti kérelemre végzett hatósági eljárás121 000
27. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok típusjóváhagyási bizonyítványa
módosítása, kiterjesztése121 000
28. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok regisztrációja
a) 1-10 motor esetében motoronként26 000
b) 10-100 motor esetében motoronként14 000
c) 100-nál több motor esetében motoronként4 000
29. A vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát,
valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek működési engedélye1 248 000
30. Vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítása,
engedélyezése1 248 000"

Tartalomjegyzék