83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet

a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 88. §-ának (3) bekezdésére, valamint 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 31. §-ára és 61. §-ának (2) bekezdésére - a honvédelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2)[2] A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) Magyarország polgári légiközlekedés számára kijelölt ellenőrzött légtereiben a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátására kerül kijelölésre.

2. §[3]

A HungaroControl Zrt. mint az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezet - a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat központi költségvetési szerv jogutódjaként - 2007. január hó 1. napjától ellátja az Lt. 61/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

3. §[4]

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdése 2007. március 7-én lép hatályba.

(3)[5]

(4)[6]

5. §[7]

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 14. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 53. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.06.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 14. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 42. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 42. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 42. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.