9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében és a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CL. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A miniszter

1. §[1]

Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait a Tv. és e rendelet előírásainak keretei között a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Ügyrendben állapítja meg.

Az Alap elnöke[2]

1/A. §

Az Alap elnöke (a továbbiakban: elnök):

a) képviseli az Alapot és az Alap Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság),

b) közreműködik az Alap - Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges - pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c)[3] intézkedik a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) főigazgatójánál (a továbbiakban: főigazgató) egyes pályázatok ellenőrzésének megindítása érdekében,

d) összehívja a Bizottság ülését,

e) a Bizottság ülésein ellátja az elnöki teendőket,

f) ellátja a Tv., az e rendelet, továbbá az Ügyrend által a hatáskörébe utalt további feladatokat.

Az Alap alelnöke[4]

1/B. §

(1) Az Alap alelnöke (a továbbiakban: alelnök):

a) az elnök megbízása alapján képviseli az Alapot és a Bizottságot,

b) közreműködik az Alap - Tv.-ben meghatározott célokhoz szükséges - pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c)[5]

d)[6] az elnök akadályoztatása esetén összehívja a Bizottság ülését,

e) az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök 1/A. § e) pontjában meghatározott feladatát,

f) miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezések esetén javaslatot tesz a miniszter részére a Bizottság tagjainak, valamint az egyes kollégiumok tagjainak és vezetőinek személyére,

g) javaslatot tesz a miniszternek a miniszteri keret felhasználására,

h) ellátja a Tv.-ben, az e rendeletben, továbbá az Ügyrendben a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) Az alelnök feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi keret nagyságáról - a Bizottság javaslatára - a miniszter dönt.

Az Alap Bizottsága

2. §[7]

(1) A Bizottság élén az elnök áll.

(2) Az Alap működéséről a Bizottság évente legalább egy alkalommal, a pályázati év lezárását követően írásban összeállítja az Alap beszámolóját, amelyet közzétesz az Alap portálján.

3. §[8]

(1) A miniszter a Bizottság

a) saját hatáskörben felkért tagjait,

b) az érintett szakmai szervezetek által jelölt tagjait, valamint

c) a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) által jelölt tagjait

[a b) és c) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: küldő szervezet] - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - négy évre nevezi ki.

(2) Ha a Bizottság tagjának tagsága a négy év eltelte előtt megszűnik, a Bizottságba helyére új tag az előző bizottsági tag eredeti mandátumából hátralévő időre nevezhető ki.

(3)[9] A Bizottság tagja a kinevezés lejártát követően legfeljebb egy alkalommal ismételten kinevezhető. Az ismételt kinevezés korlátozása szempontjából nem kell figyelembe venni a Bizottság tagjának azon mandátumát, amely az előző bizottsági tag eredeti mandátumából hátralévő időre szólt.

4. §[10]

(1) Az alelnök tisztsége, illetve a bizottsági tagság megszűnik:

a) az alelnök, illetve a tag halálával,

b) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával.

(2) Az alelnöki tisztség megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) közös megegyezéssel.

(3) A bizottsági tagság megszüntethető:

a) lemondással,

b) felmentéssel,

c) a Tv. 2/A. § (5) bekezdése szerinti visszahívással,

d) közös megegyezéssel.

(4) Lemondás esetén a lemondási idő 30 nap.

(5)[11] A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmenti, ha az évi ülések feléről bármely okból, vagy ha egynél több alkalommal, igazolatlanul távol maradt. A miniszter a Bizottság tagját felmenti abban az esetben is, ha a tagot a küldő szervezet visszahívja.

(6) A miniszter az alelnököt és a Bizottság tagját felmentheti, ha tisztségéből eredő - a Tv.-ben, e rendeletben és az Ügyrendben meghatározott - jogaival visszaél vagy kötelezettségét megszegi.

(7)[12] A (6) bekezdésben foglalt okok hiányában indokolás nélkül is felmenthető az a bizottsági tag, akit a miniszter saját hatáskörben bízott meg a bizottsági feladatok ellátásával.

5. §

(1) A bizottsági tagság megszűnése esetén a miniszter - 30 napon belül - új személyt bíz meg a 3. § szerinti időtartamra.

(2)[13] Az (1) bekezdés rendelkezéseit az alelnök vonatkozásában is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a miniszter az MMA elnöke véleményének kikérésével 60 napon belül bízza meg az új személyt.

6. §

A Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva

a) meghatározza az Alap rövid és középtávú kulturális támogatási stratégiáját, a különösen fontosnak tartott támogatási célokat, a támogatás során követendő szempontokat, ezek figyelembevételének rangsorát,

b)[14] javaslatot tesz a miniszternek kollégiumok létrehozására, összevonására és megszüntetésére,

c) összehangolja a kollégiumok tevékenységét, dönt a vitás kérdésekben,

d)[15] évente írásban beszámoltatja a kollégiumok vezetőit,

e)[16] a kezelő szervvel egyetértésben jóváhagyásra benyújtja a miniszternek az Ügyrend tervezetét,

f) kezdeményezi az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok módosítását, illetve véleményezi azok tervezetét,

g) meghatározza a szakmai ellenőrzés céljait és szempontrendszerét,

h) elfogadja az Alap beszámolóját és költségvetését,

i)[17] az éves munkatervet elkészíti, és jóváhagyásra az MMA elnökének, majd a miniszternek - az MMA elnöke egyetértése esetén - megküldi.

7. §

(1)[18] A Bizottság a kollégiumok javaslatainak figyelembevételével, mérlegelve az egyes kulturális területek súlyát, értékteremtő szerepét,

a) a miniszter és az MMA elnöke egyetértésével dönt

aa) a felosztható pénzeszközöknek a Tv. 2. § (3) bekezdése szerinti művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok (a továbbiakban: művészeti állandó kollégiumok) és a további állandó kollégiumok (a továbbiakban: nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok) közötti, egymáshoz viszonyított arányáról;

ab) a támogatás összegének az egyes művészeti állandó kollégiumok közötti felosztásáról;

b) a miniszter egyetértésével

ba) kiemelt támogatási célokat határozhat meg,

bb) megjelöli az ezekre fordítandó keretösszegeket.

(2) A miniszteri keretből támogathatók különösen:

a) az összművészeti rendezvények,

b) a kulturális élet hazai, nemzetközi rangú műhelyeinek szakmai programjai, többéves, ismétlődő és ezt szerződéssel rögzített jelentősebb programok,

c) a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok,

d) a kulturális ágazat területére vonatkozó alkotások létrehozása,

e) olyan egyedi pályázatok, amelyeket a miniszter - a miniszteri keret terhére - támogatásra méltónak ítél.

(3)[19] A miniszteri keret felhasználásáról, e körben a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról, ideértve a miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok elbírálását is - az Ügyrendben szabályozott módon -, a miniszter vagy az általa felhatalmazott kollégium dönt. A miniszteri keret terhére benyújtott egyedi pályázatok esetén a miniszter - kérelemre és méltányosságból - a pályázati cél korrekcióját és ezzel egyidejűleg a támogatási jogviszony módosítását engedélyezheti. Pályázat kiírása esetén e rendelet pályázati rendszerre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A miniszter megállapítja a miniszteri keret felosztásának arányait és erről tájékoztatja a Bizottságot.

(5)[20] A Tv. 7/C. § (2) bekezdésében foglalt, a miniszter által egyedi elbírálással nyújtható működési támogatás kizárólag dologi kiadásra használható fel.

8. §[21]

A kollégiumok

9. §

(1)[22] A miniszter a Bizottság javaslatára

a) dönt a nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, továbbá azok létszámáról;

b) dönt ideiglenes kollégiumok létrehozásáról, azok létszámáról, feladatkörének meghatározásáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

c) az MMA elnöke véleményének kikérését követően dönt a művészeti állandó kollégiumok létesítéséről, átszervezéséről, valamint megszüntetéséről.

(2)[23] Az állandó kollégiumok felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Ideiglenes kollégium létrehozható:

a) miniszteri keret terhére,

b)[24] több kollégium javaslata alapján az érintett állandó kollégiumok keretei terhére,

c) külső forrás bevonása esetén, illetve

d) a Bizottság javaslata alapján az Alap kerete terhére.

(4)[25] Az ideiglenes kollégium tagjai jogviszonyának keletkezése és megszűnése (megszüntetése) tekintetében a miniszter az állandó kollégiumok tagjaira vonatkozó általános szabályoktól eltérhet. Az ideiglenes kollégium személyi összetételét a kollégium jellegének és szakmai feladatának megfelelően kell meghatározni.

(5) Az ideiglenes kollégium működésének - a Tv.-ben és e rendeletben nem szabályozott - részletes szabályait az Ügyrendben kell meghatározni.

10. §[26]

(1) A miniszter az állandó kollégiumok vezetőit a kollégium tagjai közül, a Bizottság javaslata alapján, két évre, de legfeljebb a vezető állandó kollégiumi tagsága időtartamára nevezi ki.

(2) Az állandó kollégium vezetőjének kinevezése a Bizottság javaslatára egy alkalommal egy évvel, de legfeljebb a vezető állandó kollégiumi tagsága időtartamára meghosszabbítható.

(3) Állandó kollégiumban a vezetői tisztség bármilyen okból történő megüresedése esetén a miniszter 30 napon belül új vezetőt nevez ki az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) Az állandó kollégium vezetőjének felmentésére a Bizottság tagjának felmentésére vonatkozó, valamint a 12. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(5) Művészeti állandó kollégium vezetőjének kinevezéséhez és felmentéséhez az MMA elnökének egyetértése is szükséges.

11. §[27]

(1) Az állandó kollégiumokba a miniszter által saját hatáskörben felkért tagok, továbbá a küldő szervezet által delegált tagok kinevezése - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - négy évre szól.

(2) A Bizottság javaslata alapján az állandó kollégium tagjának kinevezése - a küldő szervezet által delegált tag esetén a küldő szervezet egyetértésével - egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(3) A 12. § (3) bekezdése szerinti esetben az állandó kollégiumi tag kinevezése négy évnél rövidebb időtartamra is szólhat.

(4) A miniszter által a minisztérium kormánytisztviselői közül kinevezett állandó kollégiumi tag kinevezése a tagnak a minisztériummal való kormánytisztviselői jogviszonya fennállásáig szól.

(5) Az állandó kollégium tagja az (1) vagy (3) bekezdés szerinti kinevezés lejártát vagy a (2) bekezdés szerinti meghosszabbítást követően egy alkalommal, négy évre ismételten kinevezhető.

(6) A nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumokban az MMA-nak a Tv. 2. § (4a) bekezdése szerinti részvételét akként biztosítja a miniszter, hogy az MMA-t felkéri valamennyi nem művészeti főtematikájú állandó kollégiumban egy tag jelölésére annak a létszámkeretnek a terhére, amelyet a Tv. 2. § (4a) bekezdése az érintett szakmai szervezetek számára a delegálásra biztosít.

12. §

(1)[28] Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a miniszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján kinevezett tag, valamint a miniszter által saját hatáskörben felkért tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve egyetértése nem szükséges.

(2)[29] A kollégiumi tagság - a felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történő megszűnés esetkörén kívül - megszűnik az érintett kollégium megszüntetése, átszervezése, illetve létszámának csökkentése esetén is.

(3)[30] A megüresedett kollégiumi tag helyének betöltéséről a miniszter, illetőleg a küldő szervezet a megüresedés időpontjától számított 60 napon belül gondoskodik. Delegálás esetén a küldő szervezet számára a jelölt állítására 25 napot kell biztosítani.

13. §

A kollégiumok feladatai:

a) a Bizottság által meghatározott kulturális támogatási stratégiának megfelelően kidolgozzák a szakterület támogatási célkitűzéseit, és megfogalmazzák a célokat,

b) javaslatokat tesznek a Bizottságnak a tárgyévre vonatkozó pályázati célokra,

c) döntenek az Alap keretében a szakterületre jutó pénzeszközök feladatonkénti felhasználásáról,

d)[31] az alelnök egyetértésével meghirdetik a pályázatokat, és meghatározzák a pályázati feltételeket, az elbírálás szempontjait, továbbá nevezési díjakat állapíthatnak meg,

e) a Bizottság által meghatározott kiemelt támogatási célokra és feltételekre, valamint a jóváhagyott pénzügyi keret nagyságára tekintettel elbírálják a benyújtott pályázatokat, meghatározzák a támogatás mértékét, felhasználásának körét (a kiadások elszámolásának jogcímét) és a szakmai beszámoló elkészítésének a szempontjait,

f) figyelemmel kísérik a pályázati célkitűzések megvalósulását és a pályázatokban kitűzött feladatok teljesítését, ellenőrzik a támogatások felhasználását, ezekhez szükség esetén szakértő segítségét vehetik igénybe,

g) beszámolót készítenek a Bizottság részére a kollégium pénzügyi keretének felhasználásáról és a célkitűzések megvalósításáról.

Az elnök, az alelnök és a Bizottság, valamint a kollégiumok tagjainak jogállása és díjazása[32]

14. §

(1)[33] Az elnöknek, az alelnöknek és a Bizottság tagjainak, valamint a kollégiumok vezetőinek és tagjainak jogállására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell egyebekben alkalmazni.

(2)[34]

(3)[35] Az elnök, az alelnök és a Bizottság tagjai, a kollégiumok vezetői és tagjai a feladatkörük ellátása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

A kezelő szerv[36]

15. §

(1)[37]

(2) A kezelő szerv feladata[38]

a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,

b) a Bizottság és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítása,

c) a Bizottság és a kollégiumok döntéseinek előkészítése és végrehajtása,

d)[39] a pályázati rendszer működtetése, ideértve a minisztérium kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzata terhére meghatározott pályáztatás lebonyolítását,

e)[40] a támogatói okirat, illetve a támogatási szerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) kibocsátása, illetve megkötése,

f) a támogatások pénzügyi utalása,

g) a támogatott pályázatok pénzügyi elszámolása,

h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzések szervezése és lebonyolítása,

i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,

j) a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvánosság biztosítása.

(3)[41]

(4)[42] A kezelő szerv a minisztérium költségvetési fejezetéhez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kulturális célú fejezeti kezelésű előirányzatok - megállapodás szerinti - pályázatainak kezelő vagy lebonyolító szerve.

(5)[43]

Az Alap pénzeszközeinek kezelése

16. §

(1)[44] A kezelő szerv az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzeti Kulturális Alap elnevezésű 10032000-00288767-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlán kezeli.

(2)[45] Az Alap bevételi forrásait képező befizetéseket az Alap javára az (1) bekezdésben megjelölt bankszámlára lehet, illetve kell teljesíteni.

17. §[46]

A pályázati rendszer

18. §

(1)[47] A Bizottság - a kollégiumi vezetők és a kezelő szerv közreműködésével - a tárgyévet megelőző harmadik negyedév végéig kidolgozza az Alap éves pályázati naptár tervezetét; majd ennek alapján legkésőbb a tárgyévet megelőző negyedik negyedév végéig elfogadja a pályázati kiírások alapvető célkitűzéseit.

(2)[48] Az alelnök a Tv. 2. § (5) bekezdésében foglalt egyetértéséről vagy annak megtagadásáról - ez utóbbi esetben ennek indokairól is - a pályázati felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nyilatkozik. Ha az alelnök a megszabott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázati felhívással egyetértett.

(3)[49] Ha az alelnök nem ért egyet a pályázati felhívással, és az erre vonatkozó egyeztetés a kollégiummal nem vezet eredményre, azt - a pályázat kiírásáról való döntéshozatal céljából - a Bizottság elé terjeszti.

(4)[50] A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző hetedik napon, az Alap portálján.

19. §

(1)[51] A pályázati felhívás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben rögzítetteken túl tartalmazza a kincstárnál vezetett számla számát is, amelyre a nevezési díjat átutalás esetén teljesíteni kell.

(2)[52] Az igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 100%-át és a támogatás mértékének vagy összegének pályázati felhívásban meghatározott felső határát. E rendelet alkalmazásában az elszámolható kiadások köre a Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül felmerülő, igazoltan e célra fordított kiadások.

(3)[53] Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag a kezelő szerv által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció.

(4)[54] A pályázat benyújtása időpontjának a pályázat elektronikus rendszerben történő rögzítésének időpontját kell tekinteni.

(5)[55] A pályázati eljárás során a kapcsolattartás, így különösen a hiánypótlásra történő felhívás, a támogatói döntésről szóló értesítés a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókon keresztül történik.

(6)[56] Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel automatikus visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek.

(7)[57] Ha a kezelő szerv 5 munkanapon belül nem kap automatikus visszaigazolást a pályázótól, a kezelő szerv ismételten megküldi az elektronikus levelet. Ha a kezelő szerv 3 munkanapon belül másodszor sem kap visszaigazolást, a következő munkanapon, papír alapon is megküldi a dokumentumot a pályázó részére. Ebben az esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban, postai úton történő közléshez fűződnek.

(8)[58] Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása is kizárólag elektronikus úton történhet.

19/A. §[59]

(1) A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapítják meg.

(2) A nevezési díj megfizetését a pályázó a pályázat benyújtásakor igazolja.

(3) A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg benyújtott kérelmére az alelnök kivételesen, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mérsékelheti, illetve elengedheti a nevezési díj megfizetését.

(4) A mérséklés vagy az elengedés különösen abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a nevezési díj megfizetése[60]

a) családi, jövedelmi, vagyoni viszonyaira és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy

b) a kulturális tevékenységet is folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet kulturális tevékenységét veszélyeztetné.

(5) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

(6)[61] A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az alelnök az eljáró kollégiumot és a 19. § (5) bekezdésében meghatározott módon a pályázót a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti, és elutasító döntés esetén a 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett felhívja a pályázót a nevezési díj nyolc napon belül történő befizetésére.

(7)[62]

20. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)[63] a megfelelően kitöltött és aláírással ellátott, a kezelő szerv által kiadott pályázati adatlapot,

b) az elérni kívánt pályázati cél leírását és szakmai szempontú információs anyagot,

c) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását és leírását,

d) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét és a pályázati felhívásban előírt fedezetigazolását,

e) a pályázati cél megvalósításához esetenként szükséges szerződések, hatósági engedélyek, illetve nyilatkozatok másolatát,

f) a Bizottság vagy a kollégiumok által előírt, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatokat.

g)[64]

21. §[65]

Az érvénytelen pályázatokról az ok megjelölésével a kezelő szerv - a kollégium vezetőjével együtt - a pályázókat értesíti.

22. §

(1)[66] A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított hatvan napon belül elbírálja, és döntéséről tájékoztatja az alelnököt. Az alelnök a döntést a kézhezvételt követő öt napon belül kifogás esetén egy alkalommal elektronikus úton visszautalja a kollégiumnak megfontolásra, illetve egyetértése vagy a kifogást követően ismételten megküldött döntés esetén gondoskodik a döntésnek - szükség szerint véleményével együttesen - az elnök részére történő, elektronikus úton való továbbításáról.

(2)[67] Az elnök a kézhezvételt követő öt napon belül

a) a döntést jóváhagyja,

b) a kollégium támogató döntését megsemmisíti, vagy

c) kifogás esetén a döntést megfontolás céljából a kollégiumnak visszaküldi,

és erről az alelnököt és a kezelő szervet elektronikus úton értesíti. A döntésről vagy annak megsemmisítéséről a kezelő szerv haladéktalanul tájékoztatja az eljáró kollégiumot.

(3)[68] A kezelő szerv a döntésről - támogató döntés esetén az elnök kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon belül értesíti a pályázókat.

(4)[69] A kezelő szerv

a) a kollégiumi keret terhére nyújtott támogatás esetén az elnök jóváhagyásától számított, illetve kifogásra biztosított határidő leteltét követő öt napon belül,

b) a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatói okirat hatályosulását, illetve a támogatási szerződés aláírását követően havi bontásban

gondoskodik a támogatott pályázók nevének és székhelyének, a megítélt támogatás összegének, valamint a támogatott pályázatok támogatási céljának nyilvános közzétételéről az Alap portálján.

23. §

(1) A pályázat alapján visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(2) A visszatérítendő támogatást az Alap nyilvántartásaiban követelésként kell kimutatni.

(3) Nem támogatható az olyan pályázat, amely vagy amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, illetve e nélkül is, ha az

b) az alapvető emberi és alkotmányos jogokat, így különösen a személyek - neme, faja, nemzetisége vagy felekezete szerinti - megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyőződését (a lelkiismereti és vallásszabadságot) sérti,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának sérelmével jár.

(4)[70] Az Alapból nyújtott támogatás harmadik személy részére támogatásként történő továbbadására vagy a támogatás harmadik személy részére történő átruházására az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. §

(1) Érvénytelen a pályázat, ha

a)[71] a pályázó pályázatában, vagy korábbi pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b)[72] a pályázó a kezelő szervvel kötött korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

c) a pályázó a kiírásban foglaltaktól eltérő pályázatot nyújtott be,

d)[73] a pályázó a kezelő szerv nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,

e) a pályázó ellen csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás van folyamatban,

f) a pályázat az előírt határidőt követően érkezik,

g) a pályázó az adatlapot hiányosan vagy nem megfelelően tölti ki.

h)[74] a pályázó a nevezési díj befizetését elmulasztotta, vagy a pályázati felhívásban előírtnál alacsonyabb összegben vagy mértékben teljesítette, kivéve, ha a pályázó - a 19/A. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján - a nevezési díj mérséklésében vagy elengedésében részesült.

(2)[75] Az (1) bekezdés szerinti érvénytelenségi okok közül az (1) bekezdés a) pontjában foglalt öt, a b)-c) pontokban foglaltak pedig háromévi - az igénybevételtől, illetve a visszafizetési határidőtől számított - kizárást vonnak maguk után. A kizárás alól a kollégium 2/3-os szavazati többséggel felmentést adhat, vagy mérsékelheti azt.

25. §

(1)[76] A kezelő szerv a támogatottal szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályait. A szerződéskötés időpontját a kezelő szerv határozza meg és közli azt a támogatási döntésről szóló értesítésben a pályázóval. A szerződés megkötésére a kezelő szerv legfeljebb 120 napos határidőt határozhat meg, igazodva a támogatott program megvalósításának időpontjához és a kezelő szerv által előkészítendő szerződések ütemezéséhez.

(2) A pályázó köteles a támogatás felhasználásával megvalósított kulturális terméken vagy esemény során, illetve ezek reklám- és propagandaanyagán feltüntetni, illetve közzétenni a Nemzeti Kulturális Alap teljes nevét, a logót, valamint a támogatás tényét a szerződésben foglaltak szerint.

26. §[77]

(1) A pályázó a szerződés teljesítéséről, illetve a támogatás felhasználásáról a kollégium által meghatározott szempontok szerinti szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a szerződésben megjelölt határidőben és módon nyújtja be. A szerződés teljesítését

a) szakmai szempontból a miniszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén - ha a miniszter másként nem rendelkezik - a kezelő szerv, egyéb esetben a kollégium,

b) pénzügyi szempontból a kezelő szerv

ellenőrzi.

(2) A szakmai ellenőrzések végzésére, ha az ellenőrzés különleges szakértelmet igényel, szakértő bevonható.

27. §

A szerződésszegő fél a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

Összeférhetetlenség

28. §

(1) Az összeférhetetlenségről - külön nyomtatványon - írásban kell nyilatkoznia minden érintettnek.

(2)[78] Az ülés megkezdésekor a kollégium vezetője - bizottsági ülés esetén a bizottsági ülést levezető elnök vagy alelnök - ismerteti a nyilatkozatokat. Vita esetén érdemi döntés csak az összeférhetetlenségről való határozathozatalt követően hozható.

(3) Az összeférhetetlenség megállapításához és az érdemi döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenséggel érintett személy nem vehető figyelembe.

(4) A kollégium a döntéshozatali eljárást felterjeszti a Bizottság elé, ha - összeférhetetlenségi okból - a kollégiumi ülés az adott döntés esetén határozatképtelenné válik.

(5) Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy vett részt, szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

Vegyes és záró rendelkezések

29. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[79] E rendeletnek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 15. § (2) bekezdés e) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő támogatási igények esetén is alkalmazni kell, amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.

(3)[80] E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 26. §-át a Módr. hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződések elszámoltatása során is alkalmazni kell.

(4)[81]

(5)[82]

(6)[83]

30. §[84]

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elnevezésének változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor tagsági jogviszonnyal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.

Dr. Bozóki András s. k.,

a nemzeti kulturális örökség minisztere

1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez[85]

A Nemzeti Kulturális Alap állandó kollégiumai

[86]
AB
1Művészeti főtematikájú állandó kollégiumokNem művészeti főtematikájú állandó kollégiumok
2Építőművészet KollégiumaIsmeretterjesztés és Környezetkultúra
Kollégiuma
3Filmművészet KollégiumaKönnyűzene Kollégiuma
4Fotóművészet KollégiumaKönyvtárak és Levéltárak Kollégiuma
5Iparművészet KollégiumaKönyvkiadás Kollégiuma
6Képzőművészet KollégiumaKözművelődés Kollégiuma
7Népművészet KollégiumaKulturális Fesztiválok Kollégiuma
8Szépirodalom KollégiumaMúzeumok Kollégiuma
9Színházművészet KollégiumaÖrökségvédelem Kollégiuma
10Táncművészet Kollégiuma
11Zeneművészet Kollégiuma

2. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez[87]

3. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez[88]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2011.12.10.

[2] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[3] Módosította a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.07.14.

[4] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[5] Hatályon kívül helyezte a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2023.07.14. A módosító jogszabály az 1/B. § c) pontját rendelte hatályon kívül helyezni, de mivel a hatályon kívül helyezendő c) pont az 1/B. § (1) bekezdésében fordul elő, ezért a hatályon kívül helyezést ott végeztük el.

[6] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[7] Megállapította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[8] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[9] Módosította a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.07.14.

[10] Megállapította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[11] Módosította az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[13] Módosította az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 2. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[15] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 2. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[16] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Megállapította az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[18] Megállapította az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[19] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[20] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[21] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 15. § a) pontja. Hatálytalan 2012.11.24.

[22] Megállapította az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[23] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 9. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[24] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 4., és 9. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[25] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 5. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[26] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[27] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[28] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § c) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[29] Megállapította a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 5. § - a. Hatályos 2011.12.10.

[30] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[31] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 13. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[32] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 14. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[33] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 15. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[34] Hatályon kívül helyezte az 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[35] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 16. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[36] Az alcím címét megállapította a 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[38] A nyitó szövegrészt módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Megállapította a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.10.

[40] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[42] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[44] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[45] Megállapította a 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.03.01.

[46] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2010.03.01.

[47] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[48] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 21-22. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[49] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 22. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[50] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[51] Megállapította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.11.24.

[52] Megállapította a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.12.10.

[53] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[54] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[55] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[56] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[57] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[58] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[59] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[60] A nyitó szövegrészt módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § e) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[61] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[63] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2011.12.10.

[65] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[66] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[67] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[68] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § f) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[69] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[70] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[71] Megállapította a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.12.10.

[72] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[73] Módosította az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[74] Beiktatta a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.11.24.

[75] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 27. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[76] Módosította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 13. § g) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[77] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[78] Módosította a 40/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 14. § 28. pontja. Hatályos 2012.11.24.

[79] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[80] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[84] Beiktatta a 4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.07.14.

[85] Megállapította a 46/2020. (XII. 16.) EMMI rendelet 12. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.01.01.

[86] Hatályba lépése előtt módosította a 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet 5. §-a.

[87] Hatályon kívül helyezte a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére