2007. évi XIX. törvény

egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

Záró rendelkezések

25. § (1) E törvény 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

26. § (1) Az Mt. e törvénnyel megállapított 134. §-ának rendelkezéseit először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, az e törvény hatályba lépését megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

(2) Az AM tv. e törvénnyel megállapított 1. §-a (2) be kezdésének a) pontjában, illetve 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt szabályok - a kölcsönbeadó és a köl csönvevő közötti megállapodásban foglalt, a kölcsönzé befejezésének időpontjáig, de legkésőbb 2007. decembe 31-ig - nem érintik annak az alkalmi munkavállaló könyvvel foglalkoztatott munkavállalónak a munkaviszo nyát, akinek a kölcsönbeadásáról a kölcsönvevő és a köl csönbeadó e törvény hatálybalépését megelőzően meg állapodott.

(3) A Bgtv. e törvény 11-15. §-ával megállapított ren delkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő felszá molási eljárásokban abban az esetben kell alkalmazni, ha felszámoló a munkabéreknek a Munkaerőpiaci Alap bér garancia alaprészéből történő megelőlegezése érdekébe: még nem nyújtott be kérelmet. Ha kérelem benyújtásár sor került, a felszámolási eljárás lezárultáig az e törvén hatálybalépését megelőzően hatályos szabályokat kell al kalmazni.

(4) A Met. e törvény 16-18. §-ával megállapított rendel kezesei csak az e törvény hatálybalépését követően elkö vetett jogsértés esetén alkalmazhatók.

(5) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvén 62. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított i) pontja az e törvény hatálybalépését követően megindított felszá molási eljárásban kell alkalmazni.

(6)[29]

(7) Az a természetes személy, jogi személy vagy jog személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki nek (amelynek) a tevékenysége a Pt. - e törvény 24. §-áva módosított - rendelkezései alapján postai szolgáltatásná minősül, az erre vonatkozó szolgáltatási engedély iráni kérelmet vagy a szolgáltatásra vonatkozó bejelentésé e törvény hatálybalépésétől számított kilencven napon be lül köteles benyújtani.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök az

Dr. Szili Katalin s. k.,

Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2007. évi XIX. törvényhez[30]

2. számú melléklet a 2007. évi XIX. törvényhez[31]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. március 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CV. törvény 129. § (1) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2011.08.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 968. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék