21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §[1]

E rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett), ha kérelmükre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) e rendelet 1. számú mellékletében szereplő igazgatási jellegű szolgáltatást végez.

2. §

(1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2)[2] Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az NNGYK 2. számú mellékletben feltüntetett számlájára postai befizetéssel vagy átutalással megfizetni, illetve az NNGYK házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3)[3] A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó NNGYK bevétele.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[4] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség keletkezése,

b) 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, illetve a 31. § (2) és (4)-(7) bekezdéseiben foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése,

d)[5] 86. §-ában foglaltakat az elévülés

tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett az NNGYK-t, illeték helyett díjat kell érteni.

(3)[6] Ha a díjat egyáltalán nem vagy nem szabályszerű időben, módon vagy mértékben fizették meg, az Itv. 73/A. §-a (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 82. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet, állami adóhatóság helyett az NNGYK-t kell érteni.

(4) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek felsorolását, bankszámlaszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez[7]

I.
II.Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
II.1.Engedély kiadása és nyilvántartásba vétel ismertetési tevékenységet folytatók részére101 500 Ft
II.2.Engedély, nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertetési tevékenységet folytatók
részére
12 900 Ft
II.3.Nyilvántartásba vétel ismertető személyek részére100 000 Ft
II.4.Igazolvány kiadása, módosítása és a nyilvántartás adataiban történő módosítás ismertető
személyek részére
12 900 Ft

2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez[8]

AB
1.IntézménySzámlaszám
2.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ10032000-00290438-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[2] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[3] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[4] Módosította a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2012.07.20.

[5] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 42. § d) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[6] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 42. § d) pontja. Hatályos 2023.08.11.

[7] Megállapította a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 17. § - a. Hatályos 2012.01.04.

[8] Megállapította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 41. §-a (ld. 4. melléklet). Hatályos 2023.08.11.

Tartalomjegyzék