346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Eht. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra - a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya az 1000 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás tartomány rádiószolgálatok közötti, valamint polgári, nem polgári és közös felhasználás céljára történő felosztására, továbbá az egyes rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávok megnyitására, bezárására, kiürítésére és használhatóságára vonatkozó feltételek meghatározására terjed ki.

(2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza.

Frekvenciasávok felosztása

2. §

(1) A frekvenciasávok felosztása, illetve a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) rendszerébe - a táblázatba, a lábjegyzetekbe és a mellékletekbe - való beírás meghatározza egy rádiószolgálat működési kereteit nemzetközi és nemzeti környezetben.

(2) A nemzetközi és nemzeti frekvenciafelosztást meghatározó táblázatot (a továbbiakban: táblázat) a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A táblázat megállapítja a frekvenciasávok:

a) Nemzetközi Rádiószabályzat* (a továbbiakban: RR) szerinti, rádiószolgálatok részére történő nemzetközi felosztását Körzetenként; továbbá

b) rádiószolgálatok részére, valamint polgári, nem polgári és közös felhasználás céljára történő nemzeti felosztását.

3. §

(1)[1] A táblázat "Nemzetközi felosztás" részének első három oszlopa az RR alapján közzéteszi a világ három Körzetére (3. melléklet)- így az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra is - érvényes frekvenciafelosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a frekvenciahasználat feltételeit (különösen a táblázatba beírt rádiószolgálatoktól eltérő frekvenciafelhasználást, a korlátozásokat, illetve a műszaki követelményeket, a forgalmi és eljárási előírásokat) tartalmazó nemzetközi lábjegyzetek hivatkozási sorszámait.

(2) A nemzetközi lábjegyzeteket - az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53 sorszámtól kezdődően -a 4. melléklet tartalmazza.

(3)[2] A táblázat "Nemzetközi felosztás" részének negyedik oszlopa meghatározza Magyarország területén - e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint - működtethető rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi frekvenciahasználatra vonatkozó, nemzetközi lábjegyzetekben foglalt követelményeket az RR alapján.

(4)[3] Magyarországra érvényes nemzetközi felosztás szerint üzemelő rádiószolgálatok keretében működő rádióalkalmazásokat a szolgálati kategóriáknak megfelelően nemzetközi szinten zavarvédelem illeti meg.

4. §

(1)[4] A táblázat "Felosztás a Magyarországon" fejlécű második része meghatározza Magyarország területén az egyes rádiószolgálatok nem polgári, polgári és közös felhasználás céljára felosztott frekvenciasáv-jait szolgálati kategóriáiknak megfelelően, továbbá a vonatkozó nemzetközi lábjegyzetekre, valamint az e sávokban megvalósítható rádióalkalmazásokat és egyéb feltételeket meghatározó nemzeti lábjegyzetekre való hivatkozásokat.

(2) A nemzeti lábjegyzeteket "H" betű jelzi.

(3) A nemzeti lábjegyzeteket az 5. melléklet tartalmazza.

(4)[5] A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén e rendelet alapján egyúttal a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

* A Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmánya és Egyezménye [a 191/1997. (XI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetve] kiegészítését képező igazgatási szabályzat.

5. §

(1) A táblázat "Nem polgári" oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó - külön jogszabályban meghatározott - felhasználók, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és a Békepartnerség más részt vevő államai igényelhetnek, illetve használhatnak frekvenciát az Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(2) A táblázat "Polgári" oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igényelhet, illetve használhat frekvenciát az Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(3) A polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóságok a frekvenciakijelölést igénylő ügyfeleik számára ideiglenesen, korlátozott időtartamra - honvédelmi, nemzetbiztonsági, kormányzati, közbiztonsági, közigazgatási és más közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, illetve esetekre és célra - kölcsönösen igényelhetnek egymástól frekvenciát a nem polgári, illetve a polgári felhasználás céljára felosztott frekvenciasávokból.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a frekvenciahasználathoz a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóságok egyetértése szükséges.

(5) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó felhasználók is használhatják a táblázat "Polgári" oszlopában megjelölt frekvenciasávokban működő rádióalkalmazásokat, ha azok berendezései külön jogszabály alapján egyedi rádióengedély nélkül tarthatók üzemben.

(6) A NATO, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erőinek magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgárinak, a műsorszolgáltatással kapcsolatban pedig polgárinak kell tekinteni.

(7) A táblázat "Közös" oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a sávokban frekvenciakijelölésre, illetve a rádióalkalmazások rádióállomásainak üzembe helyezésére csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodás alapján, illetve eredményes egyeztetés után kerülhet sor.

6. §

(1) A táblázatban meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat keretében üzemelő rádióállomás működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges (a táblázatban a rádiószolgálat neve nagybetűvel van jelölve) vagy másodlagos (a táblázatban a rádiószolgálat neve nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve) .

(2) Az elsődleges rádiószolgálat rádióállomása:

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték;

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat rádióállomása:

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik.

(4) A frekvenciasávok nemzetközi felosztásában a szolgálati kategória a felhasználó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet, illetve zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(5) A frekvenciasávok nemzeti felosztásában - az RR-től esetenként eltérő - szolgálati kategória a felhasználó részére országon belül állapít meg zavarvédelmet, illetve zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(6) A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott frekvenciasávokban - rádiószolgálati besorolástól függetlenül is - működhetnek rádióalkalmazások harmadlagos jelleggel, amelyek rádióállomásai:

a) nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásainak;

b)[6] nem tarthatnak igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

7. §

A rendelet alkalmazása során a táblázat adott rovatában és a rovat lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a nemzetközi vagy a nemzeti lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

a) kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a táblázatban a rádiószolgálat mellé van írva vagy

b) a táblázat rovatába beírt minden rádiószolgálatra, illetve az adott frekvenciasávra vonatkozhat, ha a lábjegyzet a sávot határoló rovat aljára van írva.

Frekvenciasávok használata

8. §[7]

A nemzeti lábjegyzetek az Eht. előírása szerint rendelkeznek az adott sávrészben megvalósítható rádióalkalmazásról, a felhasználható frekvenciasávról (vagy frekvenciáról), valamint a sáv (vagy frekvencia) használatbavételi lehetőségeiről, feltételeiről és idejéről. A lábjegyzetek tartalmazzák azokra a nemzetközi egyezményekre, illetve dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott rádióalkalmazást Magyarországon bevezették, illetve bevezethetik.

9. §

(1) A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben egy adott frekvenciasáv (vagy egy adott frekvencia) a sávban (vagy frekvencián) alkalmazható rádióalkalmazás (rádiótávközlő rendszer vagy berendezéscsoport) általi használatbavételi lehetősége szempontjából lehet:

a) kijelölhető;

b) fenntartott;

c) tervezett; vagy

d) előirányzott.

(2) A kijelölhető kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben meghatározott rádióalkalmazás részére e rendelet követelményei és más jogszabályban megfogalmazott frekvenciafelhasználási feltételek teljesítése esetén kiadható frekvenciakijelölés, illetve korábbi frekvenciakijelölés alapján használható frekvencia e rendelet hatálybalépését, illetve a vonatkozó lábjegyzetben megjelölt időpontot követően.

(3) A fenntartott kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás részére a frekvenciahasználat szabályzási feltételeinek teljesülésekor - a táblázat "Polgári" vagy "Közös" oszlopában feltüntetett frekvenciasáv esetén - az informatikai és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter), illetve - a táblázat "Nem polgári" oszlopában feltüntetett frekvenciasáv esetén - a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó miniszter frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító rendelete alapján jelölhető ki frekvencia.

(4) A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott célra nem jelölhető ki frekvencia. A tervezett kategória ezekben az esetekben a jövőbeni rádióalkalmazások hazai bevezetésének előkészítését szolgálja.

(5) Az előirányzott kategória a frekvenciasávok jövőbeni egységes használatát jelzi úgy, hogy az egyes rész-sávok az adott rádióalkalmazás szempontjából különböző (kijelölhető, fenntartott vagy tervezett) kategóriában lehetnek.

(6) Az FNFT - a frekvenciasávok megfelelő, illetve harmonizált használata érdekében - rendelkezhet a frekvenciasáv lezárásáról, illetve az átmeneti (migrációs) időintervallumban annak korlátozott használatáról a következő módon:

a) a rendszerek, illetve berendezések üzemeltetési lehetőségére vonatkozó határidő megjelölésével;

b) új frekvenciakijelölés tiltásával;

c) olyan rádióállomás létesítésének tiltásával, amely újabb berendezéssel történik.

(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hálózatbővítés és korszerűsítés nem megengedett, ezért csak az engedélyesnek a rendelet hatálybalépésekor birtokában lévő berendezéssel létesített állomás részére - különösen más telephelyre való áthelyezés céljából - adható ki frekvenciakijelölés a vonatkozó nemzeti lábjegyzetekben meghatározott feltételekkel.

(8) A nemzeti lábjegyzetben összevontan szereplő, kijelölhető kategóriájú frekvenciasávokba tartozó egyes alkalmazáscsoportok részletes felsorolása az alábbi mellékletekben szerepel:

a) a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) részére kijelölhető frekvenciákat, illetve frekvenciasávokat és a vonatkozó nemzetközi dokumentumokat a 6. melléklet;

b) a légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálatok keretében az ICAO Annex 10 által meghatározott alkalmazásokat a 7. melléklet;

c) a légi rádiónavigáció, rádiólokáció és (OR) légi mozgószolgálatok keretében a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - alkalmazásokat a 8. melléklet;

d) a tengeri mozgószolgálat részére felosztott sávokban magyarországi parti állomások és hajófedélzeti állomások részére kijelölhető frekvenciasávokat a 9. melléklet;

e) az RR által meghatározott frekvenciasávokat, illetve frekvenciákat a vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú alkalmazások részére a 10. melléklet;

f) a nem polgári célú állandóhelyű szolgálati alkalmazások részére a H21 lábjegyzet alapján kijelölhető frekvenciasávokat a 11. melléklet;

g) a nem polgári célú mozgószolgálati alkalmazások részére a H22 lábjegyzet alapján kijelölhető frekvenciasávokat a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A rendeletben hivatkozott nemzetközi dokumentumokjegyzékét a 13. melléklet tartalmazza.

Frekvenciakijelölés

10. §

(1)[8] Frekvenciát kijelölni - Magyarország határain és légterén belüli használat esetében - csak a kijelölhető, valamint azokban a fenntartott kategóriájú frekvenciasávokban lehet, amelyek frekvenciasáv-felhasználási szabályait a miniszter, illetve a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó miniszter rendeletben megállapította.

(2) A kijelölhető vagy fenntartott kategóriájú, illetve a 9. § (6) bekezdése szerint korlátozottan használható frekvenciasávok használatára - a kísérleti, valamint a 30 napot meg nem haladó frekvenciahasználat kivételével - e rendeletben és a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító miniszteri rendeletben megállapított feltételek alapján kerülhet sor.

(3)[9] Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezések részére a rendelet hatálya alá tartozó rádiófrekvenciás tartományban a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölhető frekvencia az alábbi ECC-határozatok alapján:

a) ECC/DEC/(06)04: az ECC - 2007. július 6-án Konstancában módosított - 2006. március 24-i határozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó eszközök harmonizált feltételeiről;

b) ECC/DEC/(06)12: az ECC - 2008. október 31-én Cordobában módosított - 2006. december 1-jei határozata a zavarcsökkentési technikákat használó UWB eszközökre vonatkozó, az ECC/DEC/(06)04 Határozatot kiegészítő szabályozási rendelkezésekről;

c) ECC/DEC/(07)01: az ECC - 2009. június 26-án módosított - 2007. március 30-i határozata az ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó, egyedi anyagérzékelő eszközökről.

(4)[10] A földfelszíni és a műholdas tengeri és légi mozgószolgálat és rádiónavigáció szolgálat fedélzeti rádióállomásai, valamint az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére - Magyarország határain és légterén kívüli használat esetében - az RR, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezmények szerint jelölhet ki frekvenciát a frekvenciagazdálkodó hatóság.

(5)[11] A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban üzemelő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére - Magyarország határain kívüli használat esetében - az RR, valamint az ECC/DEC/(05) 09 és ECC/DEC/(05) 10 Határozatok szerint jelölhet ki frekvenciát a frekvenciagazdálkodó hatóság.

Adatszolgáltatás

11. §[12]

(1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) kapcsolatot tart az Európai Rádiótávközlési Hivatal (a továbbiakban: ERO) Európai Bizottság által közös hozzáférési pontként kijelölt frekvenciainformációs rendszerével (a továbbiakban: EFIS) abból a célból, hogy az internet segítségével a rádiófrekvenciás tartomány használatára vonatkozó összehasonlítható adatokat bocsásson a közvélemény rendelkezésére.

(2) Az NHH a rádiófrekvenciás tartomány használatáról a következő adatokat köteles az EFIS-be feltölteni:

a) frekvenciasávonként:

aa) az RR-ben meghatározottaknak megfelelően a rádiószolgálati felosztást,

ab) az EFIS-ben érvényes kategóriáknak megfelelő rádióalkalmazásokat,

ac) a (3) bekezdésben meghatározott formátumnak megfelelő rádióinterfész-előírásokat,

ad) a (4) bekezdés szerint az egyedi frekvenciahasználati jogokkal kapcsolatos információkat azon elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára igénybe vett frekvenciasávok esetében, amelyekben a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható, vagy amelyekben a frekvenciahasználati jogosultság megszerzése árverési vagy pályázati eljárás keretében történik;

b) annak a nemzeti kapcsolattartó pontnak az adatait, amely képes megválaszolni a közvélemény kérdéseit az európai spektruminformációs portálon nem elérhető hazai spektruminformációk körében, valamint tájékoztatást adni a frekvenciahasználati jogok kijelölési folyamatának eljárásrendjéről és feltételeiről.

(3) Az NHH a rádióinterfész-előírások feltöltése során - vagy a vonatkozó szabvány megjelölésével vagy szöveges ismertetéssel, az esetleg szükséges megjegyzések kíséretében - a következő paramétereket köteles megadni:

a) csatornaelrendezés;

b) moduláció/elfoglalt sávszélesség;

c) duplex irány/duplex távolság;

d) adási teljesítmény/teljesítménysűrűség;

e) a csatorna-hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai;

f) engedélyezési mód;

g) az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti további alapvető követelmények;

h) a frekvenciatervezés kiinduló feltételei.

(4) Az NHH a (2) bekezdés a) pontjának ad) alpontjában meghatározott frekvenciasávokra vonatkozóan - a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban - köteles megadni:

a) a rádiófrekvencia használatára jogosult személyét;

b) a jog lejárati napját vagy ennek hiányában a jog fennállásának várható időtartamát;

c) a jog területi hatályát legalább annak megjelölésével, hogy helyi (vagyis egy állomásra vonatkozó), regionális vagy országos jogról van-e szó;

d) azt, hogy a jogosultság, illetve a jog átruházható-e.

(5) Az NHH a nemzeti frekvenciafelosztási és frekvenciafelhasználási információkat tartalmazó táblázatokat a szabályozás hatálybalépését követő három hónapon belül megküldi az ERO-nak az általa meghatározott elektronikus formátumban.

(6) Az NHH a (2) bekezdésben meghatározott információkat 2010. január 1-jéig évente legalább egyszer, azt követően évente legalább kétszer frissíti. Az ehhez szükséges adatfeltöltést az interneten keresztül manuálisan vagy előírt adatcsere-formátumot követve automatikus adatfeltöltő mechanizmus alkalmazásával kell végezni.

(7) Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájával összefüggő uniós jogi aktus által előírt ellenőrzési, figyelemmel kísérési, valamint az Európai Bizottság felé történő jelentési, értesítési feladatokat az NHH látja el. Az NHH az Európai Bizottság felé küldendő jelentését a miniszter által vezetett minisztériummal előzetesen egyezteti.

Európai Unió jogának való megfelelés

12. §[13]

Ez a rendelet

1. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek;

2. az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek;

3. a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

4. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

5. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak;

6. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak;

7. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EKeurópai parlamenti és tanácsi határozat 1., 2. és 5. cikkének;

8. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak;

9. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak;

10. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak;

11. a 169,4-169, 8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak;

12. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak;

13. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak;

14. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak;

15. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak;

16. a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról szóló 2007. május 16-i 2007/344/EK bizottsági határozatnak;

17. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak;

18. a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdésének, 2. cikk (2) bekezdés kijelölésre vonatkozó rendelkezésének és 3. cikk 3400-3600 MHz sávra vonatkozó rendelkezésének;

19. a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak;

20. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének;

21. a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak;

22. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról szóló 2009. április 21-i 2009/343/EK bizottsági határozatnak;

23. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról szóló 2009. május 13-i 2009/381/EK bizottsági határozatnak;

24. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak;

25. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról szóló 2011. április 18-i 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

és

26. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Záró rendelkezések

13. §

(1)[14] Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[15]

(3) A 10. § (3) bekezdésében, valamint a táblázat nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet) és a 6. mellékletben hivatkozott ERC-, illetve ECC-határozatokon kívül - az ECC/DEC/(04)06 Határozat, valamint a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pont vonatkozó részében nem teljesülő ERC/DEC/(00)01 Határozat kivételével - az alábbi határozatok is teljesülneka nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:[16]

a) ERC/DEC/(96) 06: az ERC 1996. március 7-i határozata a "Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) egyeztetett bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (93) 01 ERC-határozat visszavonásáról;

b) ERC/DEC/(99) 16: az ERC 1999.június 1-jeihatáro-zata a "Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról" című (96) 05 ERC-határozat visszavonásáról;

c) ERC/DEC/(99) 24: az ERC 1999. november 29-i határozata a "Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról" című (96) 03 ERC-határozat visszavonásáról;

d) ECC/DEC/(01) 02: az ECC 2001. november 15-i határozata a digitális CT2 felhasználások kivonásáról a 900 MHz-es sávból;

e) ECC/DEC/(01) 03: az ECC 2001. november 15-i határozata az ERO Frekvenciainformációs Rendszerről (EFIS);

f) ECC/DEC/(02) 02: az ECC 2002. március 15-i határozata a "Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek egyeztetett bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról" című (92) 02 ERC-határozat visszavonásáról;

g) ECC/DEC/(02) 04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek és a műholdas állandóhelyű szolgálat, illetve a műholdas műsorszóró szolgálat (űr-Föld irány) nem koordinált földi állomásai általi használatáról;

h) ECC/DEC/(03) 05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

i) ECC/DEC/(03) 06: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről" című (97) 01 ERC-határozat visszavonásáról.

j)[17] ECC/DEC/(05) 03: az ECC 2005. március 18-i határozata a "Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) egyeztetett bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról" című ERC/DEC/(94) 02 Határozat visszavonásáról.

k)[18]

l)[19] ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

m)[20] ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról.

Értelmező rendelkezések

14. §

E rendelet alkalmazásában:

1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai használatú.

2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra tervezett.

3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges katonai használatú sávként azonosítottak.

4. Adaptív rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely a csatorna minőségének megfelelően változtatja rádiótechnikai jellemzőit.

4/A.[21] Aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad.

5. Állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása.

6. Állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat.

7. Állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés, vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.

Az állomásokat a szerint a szolgálat szerint osztályozzák, amelyben állandóan vagy időszakosan részt vesznek.

7/A.[22] Általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik ugyanahhoz az állomáshoz (központi állomás), és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges.

8. Amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása.

9. Amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott

amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak.

10. Átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiós kapcsolat létrejöttéhez és nem hírközlési végpont.

11. Bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.

12. Bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál.

13. Belföldi vízi út: a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján meghatározott, az ország határain belül lévő nemzetközi vagy nemzeti vízi út.

14. Belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki.

15. Biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek.

16.[23] Egyeztetett világidő (UTC): az ITU-R TF.460-6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála. Az RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő délkörre (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel.

17. Elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiójelekkel való összehasonlításán alapul.

18. Eltérő szolgálati kategória: amikor az FNFT egy nemzetközi lábjegyzetében egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "másodlagos jelleggel" osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent.

Amikor az FNFT egy nemzetközi lábjegyzetében egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "elsődleges jelleggel" osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot.

19. Fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kisteljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, illetve kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak.

20. Felhasználó: lásd Frekvenciafelhasználó.

20/A.[24] Felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlő végberendezéssel üzemel.

21. Felosztás (egy frekvenciasávé): egy meghatározott frekvenciasávnak az RR Frekvenciasávok Felosztási Táblázatába, illetve az FNFT-be való beírása abból a célból, hogy azt egy vagy több földfelszíni rádiótávközlési szolgálat vagy űrtávközlési szolgálat, illetve a rádiócsillagászati szolgálat meghatározott feltételek mellett használja. A fogalom a kérdéses frekvenciasávra is vonatkozik.

22. Földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás.

Ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás.

23. Földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés.

24. Földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

- egy vagy több űrállomással; illetve

- egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével.

25. Földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes.

26. Földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes.

27. Földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat.

28. Frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és egyéb célból rádiójelek előállítása, kisugárzása és vétele.

29. Frekvenciafelhasználó: az a jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, illetve természetes személy, amely, illetve aki rádiótávközlési célból rádiójeleket állít elő, vagy rádiójeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart.

29/A.[25] GSM-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek.

30. Hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével.

31. Hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása.

32. Hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása.

E szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények.

33. Hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható.

33/A.[26] Hallókészülék: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket.

34. Helyettesítő felosztás: amikor az FNFT egy nemzetközi lábjegyzetében egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "osztották fel", akkor az "helyettesítő" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép.

35. Helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.

36. Helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál.

37. Híranyagátvitel: rádió- vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang- és képinformáció továbbítása a stúdióba.

38. Hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása.

39. Hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek - vagy mindkettő - meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik.

40. Igazgatás: minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendő intézkedésekért felelős.

40/A.[27] Intelligens közlekedési rendszerek (ITS): a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszerek és szolgáltatások, amelyek információs és kommunikációs technológiákra épülnek, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát.

41. Ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználás (a rádiófrekvenciás energiáé): olyan készülékek vagy berendezések működtetését jelenti, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat.

42. Járulékos felosztás: amikor az FNFT egy nemzetközi lábjegyzetében egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "is felosztották", akkor az "járulékos" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt szolgálat(ok) on felül szerepel.

43.[28]

43/A.[29] Keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiórendszer.

43/B.[30] Kiegészítő földfelszíni komponens (CGC): a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely - a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító - helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a - rendszer műholdjának, illetve műholdjainak fedési körzetében található - földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben.

44. Kijelölés (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy igazgatás, illetve frekvenciagazdálkodó hatóság valamely rádióállomás számára kiadott engedélye, amely meghatározott rádiófrekvencia vagy rádiófrekvenciás csatorna meghatározott feltételek mellett történő felhasználására vonatkozik.

45. Kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása.

46. Kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak.

E szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények.

47. Kiosztás (egy rádiófrekvenciáé vagy egy rádiófrekvenciás csatornáé): egy adott csatornának az arra illetékes értekezlet által elfogadott tervbe való beírása, abból a célból, hogy azt egy vagy több igazgatás földfelszíni rádiótávközlési szolgálata vagy űrtávközlési szolgálata számára felhasználja egy vagy több meghatározott országban vagy földrajzi övezetben, meghatározott feltételek mellett.

Ez a fogalommeghatározás az FNFT nemzetközi lábjegyzeteire vonatkozik.

48. Kis apertúrájú földi állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis nyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis e.i.r.p.-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez.

49. Kísérleti állomás: olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja.

Ez a meghatározás nem foglalja magában az amatőrállomásokat.

50.[31] Kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek.

50/A.[32] Kis hatótávolságú gépjárműradar: olyan rádióberendezés, amely gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára.

51. Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p.): az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata.

51/A.[33] Központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van. Amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik.

52. Központi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy a műholdas mozgószolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius műholdakhoz az információátvitelt biztosítja.

53. Különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva.

54. Légiforgalmi állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.

Bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás például hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen is elhelyezhető.

55. Légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál.

56. Légiforgalmi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon.

57. Légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat.

58. Légijármű állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével.

59. Légijármű földi állomás: a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása.

59/A.[34] Légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére.

60. Légi mozgószolgálat: lásd Légiforgalmi mozgószolgálat.

61. Légi rádiónavigáció szolgálat: lásd Légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat.

61/A.[35] LTE-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott LTE-szabványoknak, különösen az EN 301 908-1-nek, az EN 301 908-13-nak, az EN 301 908-14-nek és az EN 301 908-11-nek.

62. Markeradó: a légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon.

63. Másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiójelekkel való összehasonlításán alapul.

64. Mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el.

64/A.[36] Mérőóra-leolvasó rendszer: olyan rendszer, amely rádiótávközlő eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését.

65. Meteorológiai segédszolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat.

65/A.[37] Modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban kicsinyített járműutánzatok) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt rádióalkalmazás.

66. Modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató - vagy fordított irányú - rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt. Az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont.

67. Mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.

68. Mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.

69. Mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat.

70. Műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat.

71. Műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is.

72. Műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat.

73. Műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el.

74. Műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

- a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat - beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is - a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

- hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

- ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

- a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők.

Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

75. Műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzátartozó földi állomásokból áll.

76. Műholdas hírcsere (SNG) állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás televízió- vagy rádióhíranyag átvitelére.

77. Műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata.

Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

78. Műholdas légiforgalmi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban.

79. Műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el.

80. Műholdas légi mozgószolgálat: lásd Műholdas légiforgalmi mozgószolgálat.

81. Műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: lásd Műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat.

82. Műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat.

83. Műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

- mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között; vagy

- mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül.

E szolgálat ezen kívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

84. Műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak.

A műholdas műsorszóró szolgálatnál a "közvetlen vétel" kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik.

85. Műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló műholdas légiforgalmi mozgószolgálat.

86. Műholdas (OR) légi mozgószolgálat: lásd Műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat.

87. Műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével.

Egy műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll.

88. Műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat.

Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

89. Műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is.

Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

90. Műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat.

Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.

91. Műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja.

92. Műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légiforgalmi mozgószolgálat.

93. Műholdas (R) légi mozgószolgálat: lásd Műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat.

94. Műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban.

95. Műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el.

96. Műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang- és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából.

97. Műsorelosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) hálózaton vagy nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren a műsorszolgáltató telephelyétől, illetőleg a műsorszétosztó hálózat végpontjától elkülönült szervezet közbeiktatásával az arra jogosult felhasználó vevőkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történő jeltovábbítás kivételével. Nem minősül műsorelosztásnak, ha a tevékenység a telekhatáron belüli vezetékrendszeren valósul meg (pl. társasházban) .

98. Műsorszétosztás: a műsorszolgáltató által előállított jelek vezetékes (kábeles) hálózaton, továbbá földfelszíni vagy műholdas nem műsorszóró rádiótávközlő rendszeren - tartalmában változatlanul - történő egyidejű eljuttatása rádió- és televízió-műsorszóró adókhoz, illetőleg műsorelosztó hálózatokhoz.

99. Műsorszórás: földfelszíni vagy műholdas rendszerrel végzett egyirányú rádiótávközlési eljárás - megfelelő vevőkészülékkel rendelkező, elvileg korlátlan számú felhasználónak szánt - hangok, képek vagy egyéb természetű adások továbbítására.

100. Műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása.

101. Műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak. Ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat.

102. Műszeres leszállító rendszer (ILS): olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi.

103. Műszeres leszállító rendszer iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól.

104. Műszeres leszállító rendszer siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól.

105. Nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20...50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el.

106.[38] Nemzeti felosztás: a frekvenciasávok felosztása polgári, nem polgári és közös felhasználás céljára Magyarországon, figyelembe véve a nemzetközi felosztást, a nemzeti rádiótávközlési stratégia érvényesítése érdekében.

107. Nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére - az egyes országok eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével - abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz.

108. Nyalábolt rádiórendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amelynek

- frekvenciafelhasználási hatékonysága magas,

- több rádiófrekvencián üzemel,

- automatikus csatornakiválasztást alkalmaz,

- képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.) .

A rendszer hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el.

109. Nyilvános hozzáférésű mozgórádió (PAMR) rendszer: kizárólag szolgáltatás célú, csoportkommunikációs

igényeket kielégítő diszpécsercélú hálózat, amelyet üzleti felhasználók előre meghatározott felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy nincs korlátozás a felhasználói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással.

110. Nyilvános levelezés: minden olyan távközlés, amelyet a hivataloknak és állomásoknak- annak a ténynek a következtében, hogy a közönség rendelkezésére állnak -továbbítás végett el kell fogadniuk.

110/A.[39] Nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is.

111. (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló légiforgalmi mozgószolgálat.

112. (OR) légi mozgószolgálat: lásd (OR) légiforgalmi mozgószolgálat.

113. Parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása.

114. Parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál.

115. Pont-pont összeköttetés: az állandóhelyű szolgálat keretében egymással kizárólagos rádiótávközlési kapcsolatban lévő adó- és vevőállomás közötti átvitel.

116.[40] Pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike ugyanahhoz az állomáshoz (központi állomás) közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs.

117.[41] Professzionális/Magán mozgórádió (PMR) rendszer: az engedélyes által saját célra használt, esetleg részben más felhasználó(k) nak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló diszpécsercélú mozgórádió rendszer.

118. Radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiójelekkel való összehasonlításán alapul.

119. Radarbója (racon): egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad; ez megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat.

120. Rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom.

121. Rádióalkalmazás: egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel, rádióberendezéssel történő igénybevétele rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira.

122. Rádióállomás: lásd Állomás.

123. Rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás tartomány felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre.

124. Rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat.

125. Rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása.

126. Rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat.

126/A.[42] Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll.

127. Rádiófrekvenciás tartomány: rádióhullámok frekvenciatartománya.

128. Rádióhullámok vagy Hertz-hullámok: a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, amelyeknek frekvenciája kisebb, mint az önkényesen megválasztott 3000 GHz-es határérték.

129. Rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását.

130. Rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására.

131. Rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás.

132. Rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása.

133. Rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.

134. Rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.

135. Rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat.

136. Rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak.

137. Rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének és/vagy más jellemzőinek meghatározása, illetve az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével.

137/A.[43] Rádiómeghatározó alkalmazás:a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása.

138. Rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása.

139. Rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat.

140. Rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is.

141. Rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.

142. Rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.

143. Rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat.

144. Rádiószolgálat: rádiótávközlési szolgálatok és a rádiócsillagászati szolgálat.

145. Rádiószonda: a meteorológiai segédszolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít.

146. Rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés.

147. Rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását és/vagy vételét.

Ellenkező utalás hiányában, minden rádiótávközlési szolgálat földfelszíni rádiótávközlésre vonatkozik.

A fogalom a következő szolgálatokat tartalmazza:

állandóhelyű szolgálat,

amatőrszolgálat,

belvízi mozgószolgálat,

biztonsági szolgálat,

földi mozgószolgálat,

hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat,

hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata,

kikötői műveletek szolgálata,

különleges szolgálat,

légiforgalmi mozgószolgálat,

légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat,

meteorológiai segédszolgálat,

mozgószolgálat,

műholdak közötti szolgálat,

műholdas állandóhelyű szolgálat,

műholdas amatőrszolgálat,

műholdas földi mozgószolgálat,

műholdas Föld-kutató szolgálat,

műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata,

műholdas légiforgalmi mozgószolgálat,

műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat,

műholdas meteorológiai szolgálat,

műholdas mozgószolgálat,

műholdas műsorszóró szolgálat,

műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat,

műholdas rádiólokáció szolgálat,

műholdas rádiómeghatározó szolgálat,

műholdas rádiónavigáció szolgálat,

műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat,

műholdas tengeri mozgószolgálat,

műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat,

műsorszóró szolgálat,

(OR) légiforgalmi mozgószolgálat,

rádiólokáció szolgálat,

rádiómeghatározó szolgálat,

rádiónavigáció szolgálat,

(R) légiforgalmi mozgószolgálat,

tengeri mozgószolgálat,

tengeri rádiónavigáció szolgálat,

űrbeli üzemeltetési szolgálat,

űrkutatási szolgálat.

148. (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi mozgószolgálat.

149. (R) légi mozgószolgálat: lásd (R) légiforgalmi mozgószolgálat.

149/A.[44] Szélesebb sávú rádiórendszer: legalább 25 kHz csatorna-sávszélességet használó rádiórendszer.

149/B.[45] Szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik.

150. Személyhívó rendszer: rádiótávközlési rendszer, amely meghatározott címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű felhasználók számára.

151. Szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket.

152. Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket.

152/A.[46] Szociális segélykérő: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlő rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson.

153. Társadalmi (polgári) önvédelmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvénynek a társadalmi szervezetekre és egyesületekre vonatkozó rendelkezései alapján működő, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezet, amelynek tevékenysége az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a értelmében települési önkormányzati hatáskörbe tartozik.

153/A.[47] Tartályszintmérő radar: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek.

154. Távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé.

155. Távközlés: eljárás, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszeren, illetve ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára.

156. Távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából.

157. Távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából.

158. Telekhatár: az elektronikus hírközlő eszközök építése, létesítése, fejlesztése tekintetében telekhatárnak minősül az adott ingatlant más földrészletektől elválasztó határvonal, illetőleg - telepszerű többszintes beépítésnél (sorházas vagy több épületből álló telepnél)- a lakóút vagy a telep mellett elhaladó közút határa.

159.[48] Tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban.

Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti érvénye a belföldi vízi utakra is kiterjed.

160. Tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat.

161. Több műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül.

Egy több műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll.

161/A.[49] Ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezések: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezések, amelyek frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval.

161/B.[50] UMTS-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek.

162. Űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került.

163. Űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űr-távmérésre és űrtávvezérlésre.

Ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik.

164. Űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira.

165. Űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg.

166. Űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások és/vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja.

167. Változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet.

168.[51] Végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi.

168/A.[52] Vezetéknélküli hozzáférési rendszer: szélessávú rádiórendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára.

168/B.[53] WiMAX-rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban az ETSI által kiadott WiMAX-szabványoknak, ezen belül különösen az EN 301 908-1-nek, az EN 301 908-21-nek és az EN 301 908-22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX-rendszernek minősül.

169. Zsinórnélküli telefon: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak elektronikus hírközlő hálózathoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

[54]
A/AAir-to-Air
Levegő/levegő összeköttetés
ACASAirborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer
AESAircraft Earth Station
Légijármű földi állomás
A/G/AAir-Ground-Air
Levegő/föld/levegő összeköttetés
AISUniversal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer
AVIAutomaticVehicle Identification for Railways
Automatikus vasútikocsi-azonosító
Műholdas műsorszóró szolgálat
BFWABroadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
BWABroadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
CEPTEuropean Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
CGCComplementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
CT1Cordless Telephone 1 Első generációs zsinórnélküli telefon
CT2Cordless Telephone 2
Második generációs zsinórnélküli telefon
[55]
DECTDigital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
DMEDistance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
DMODirect Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)
DSCDigital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
DSRRDigital Short Range Radio
Digitális kis hatókörzetű rádió
DVB-HDigital Video Broadcasting - Handheld
Digitális televízió-műsorszórás kézikészülékekhez
ECCElectronic Communications Committee Elektronikus Hírközlési Bizottság
ECC/DECECC Decision
ECC-határozat
ECC/RECECC Recommendation
ECC-ajánlás
EDREgységes digitális rádiótávközlő rendszer
EFISERO Frequency Information System
ERO Frekvenciainformációs Rendszer
EGKEurópai Gazdasági Közösség
[56]
e.i.r.p.Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
EKEurópai Közösség
ENEuropean Standard
Európai Szabvány
ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete
epfdEquivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség
EPIRBEmergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
ERCEuropean Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
ERC/DECERC Decision
ERC-határozat
ERC/RECERC Recommendation ERC-ajánlás
ERMESEuropean RadioMessaging System Európai rádiós személyhívó rendszer
EROEuropean Radiocommunications Office Európai Rádiótávközlési Hivatal
ETCSEuropean Train Control System
Európai vonatbefolyásoló rendszer
FMFrequencyModulation
Frekvenciamoduláció
FNFTFrekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata
[57]
GBSARGround Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
GMDSSGlobal Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
GNSSGlobalNavigation Satellite System
Világméretű műholdas navigációs rendszer
GSMGlobal System for Mobile Communications
Világméretű mozgó távközlő rendszer
GSM 1800GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
GSM-RGSM-Railway
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére
HAPSHigh Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás
Nagysűrűségű állandóhelyű rendszerek
HDFSSHigh-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
Nagysebességű rádiós helyi hálózat
ICAOInternational Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
ICAO Annex 10Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés)
[58]
ILSInstrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
ILS LOCLocalizer Element of ILS
ILS iránysávadó
IMOInternational Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
IMT-2000International Mobile Telecommunications-2000
Nemzetközi mozgó távközlés-2000
ISMIndustrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
ITSIntelligentTransport Systems
Intelligens közlekedési rendszerek
ITUInternational Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
ITU-RITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
KHKözéphullám(ú)
LoranLong range air navigation system
LTELong Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
Nagy távolságú léginavigációs rendszer
MBSMobile Broadband System
Szélessávú mozgó rendszer
MCAMobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
MLSMicrowave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
MSIMaritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
MSZMagyar Szabvány
MVDSMultipointVideo Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer
MWSMultimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer
NATONorth Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NDBNon-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
NGSONon-Geostationary Orbit
Nemgeostacionárius pályájú
NHHNemzeti Hírközlési Hatóság
NJFANATO Joint Civil/Military FrequencyAgreement
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény
(OR)Off-route
Útvonalon kívüli
PAMRPublic Access Mobile Radio Nyilvános hozzáférésű mozgórádió
PMRProfessional Mobile Radio Professzionális mozgórádió
PMR 446Professional Mobile Radio 446 446 MHz-es sávú professzionális célú mozgórádió
PR 27Personal Radio 27
27 MHz-es sávú személyi rádió
PSTNPublicSwitched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat
(R)Route
Útvonali
Rev.WRC-03Revised by WRC-03
A WRC-03 által módosított
Rev.WRC-2000Revised by WRC-2000
A WRC-2000 által módosított
Rev.WRC-95Revised by WRC-95
A WRC-95 által módosított
Rev.WRC-97Revised by WRC-97
A WRC-97 által módosított
RFIDRadio Frequency Indentification Devices
Rádiófrekvenciás azonosító berendezések
RHRövidhullám(ú)
RLANRadio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
ROESReceive Only Earth Station
Csak vételre szolgáló földi állomás
RRRadioRegulations
Nemzetközi Rádiószabályzat
RTTTRoad Transport & Traffic Telematics
Közúti közlekedési és forgalmi telematika
SARTSearch and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó
S-DABSatellite Digital Audio Broadcasting
Műholdas digitális hangműsorszórás
SISystem International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer
[59]
SITSatellite Interactive Terminal
Műholdas interaktív földi állomás
SITShipborneInterrogator-Transponder System
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó rendszer
SNGSatellite News Gathering
Műholdas hírcsere
S-PCSSatellite Personal Communications Services/Systems
Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek
SRDShort Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
SSBSingle-Sideband
Egyoldalsávos
SSRSecondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
SUTSatellite User Terminal
Műholdas végfelhasználói állomás
TACANTactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer
T-DABTerrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
TLPRTank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
TV, tvTelevision
Televízió
[60]
TVORTerminal VOR
Repülőtéri VOR
UHFUltra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)
UICInternational Union of Railways
Nemzetközi Vasúti Egyesület
UMTSUniversal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer
URHUltrarövid-hullámú
UTCCoordinated Universal Time
Egyeztetett világ idő
UWBUltra-Wideband
Ultraszéles sávú
VHFVery High Frequency
Méteres frekvenciasáv(ú)
VORVHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
VSATVery Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú földi állomás
WARCWorld Administrative Radio Conference
Igazgatási Rádió Világértekezlet
WARC-92World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádiófrekvenciás tartomány egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992
WASWireless Access Systems
Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek
WiBroWireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv(ú)
WRCWorld Radiocommunication Conference
Rádiótávközlési Világértekezlet
WRC-03World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003
WRC-2000World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000
WRC-95World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995
WRC-97World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

2. melléklet a 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA

[61]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS A
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRI
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
9 kHz alatt(Nincs felosztva) 5.53 5.549 kHz alatt
(Nincs felosztva)
5.53 5.54
9 kHz
h1 h2
9-14 kHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ9-14 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
9-14k
H2 H5
14-19,95 kHzÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57
5.55 5.56
14-19,95 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56
14-19,95 kHz
H7
14-19
H2 H5
19,95-20,05 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)19,95-20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)
19,95-20,05 kHz
H7
19,95-
HITEL ÓRAJ
H2 H5
20,05-70 kHzÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56 5.58
20,05-70 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57
5.56
20,05-70 kHz
H7
20,05-
H2 H5
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Rádiólokáció
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó 5.57
5.59
70-72 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
70-72 kHz
H7
70-72
H2 H5
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.56
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
72-84 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.56
72-84 kHz
H7
72-84
H2 H5
[62]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó 5.57
5.59
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
84-86 kHz
H7
84-86 kHz
H2 H5 H7
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.56
5.6186-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.57 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.56
86-90 kHz
H7
86-90 kHz
H2 H5 H7
86-90 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H9
90-110 kHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 Állandóhelyű
5.64
90-110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 Állandóhelyű
5.64
90-110 kHz
H7
90-110 kHz
H2 H5 H7
90-110 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 H3 H4 Állandóhelyű 5.64 H6
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
110-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Rádiólokáció
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
110-112 kHz
H7
110-112 kHz
H2 H5 H7
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
112-115 kHz
H7
112-115 kHz
H2 H5 H7
112-115 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó
5.64 5.66
5.64 5.665115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó
5.64
115-117,6 kHz
H7
115-117,6 kHz
H2 H5 H7
115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4 Állandóhelyű 5.64 H6
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
117,6-126 kHz
H7
117,6-126 kHz
H2 H5 H7
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 Állandóhelyű Tengeri mozgó
5.64 5.65
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
126-129 kHz
H7
126-129 kHz
H2 H5 H7
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
[63]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
5.61 5.64129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60
5.64
129-130 kHz
H7
129-130 kHz
H2 H5 H7
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4
130-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
5.64 5.67 148,5-255 kHz
130-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
5.64
130-160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.64
130-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
5.64 148,5-255 kHz
130-148,5 kHz
H7
130-148,5 kHz
H2 H5 H7 H10 H11 148,5-255 kHz
130-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6
MŰSORSZÓRÁS160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
190-200 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
160-190 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Légi rádiónavigáció
MŰSORSZÓRÁSMŰSORSZÓRÁS H12
5.68 5.69 5.70200-275 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
200-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
H5
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS H12
255-283,5 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4
5.70 5.71275-285 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók)
H5
283,5-315 kHz283,5-315 kHz283,5-315 kHz283,5-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
5.72 5.74
285-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
5.74
H5LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H13 H14
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók) 5.73
5.72 5.75
315-325 kHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73 Légi rádiónavigáció
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádió-irányadók) 5.73
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók) 5.73
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325-335 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó Tengeri rádiónavigáció (rádió-irányadók)
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
325-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
[64]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.72335-405 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
5.72
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76 Légi mozgó
405-415 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76
405-415 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76 H4 H14
415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.72
415-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A Légi rádiónavigáció 5.80
415-435 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
415-435 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14 H15
435-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A Légi rádiónavigáció
5.72 5.82
5.77 5.78 5.82435-495 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A Légi rádiónavigáció
5.82
435-495 kHz
H1
435-495 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14
5.79A 5.82 H16
495-505 kHzMOZGÓ (vészjelzés és hívás) 5.83495-505 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.83
495-505 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17
5.83 H16
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505-510 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Légi mozgó Földi mozgó
505-526,5 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
505-526,5 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14 H15
510-525 kHz
MOZGÓ 5.79A 5.84 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.72525-535 kHz5.79A 5.84 H16
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
MŰSORSZÓRÁS 5.86 LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ526,5-535 kHz
MŰSORSZÓRÁS Mozgó
5.88
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS H18
526,5-1606,5 kHz
Légi rádiónavigáció H4 H19
535-1605 kHz
MŰSORSZÓRÁS
535-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.87 5.87A1605-1625 kHz
[65]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92
MŰSORSZÓRÁS 5.89 5.901606,5-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.91
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92
1606,5-1625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
1606,5-1625 kHz
H2
1625-1635 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1625-1705 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.89
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1625-1635 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
1625-1635 kHz
H2
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92 5.96
Rádiólokáció 5.901635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.90 FÖLDI MOZGÓ
5.92 5.96
1635-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
1635-1800 kHz
H2
1705-1800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
1800-1810 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93
1800-1850 kHz
AMATŐR
1800-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiólokáció
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
1800-1810 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22
1800-1810 kHz
H2
1810-1850 kHz
AMATŐR
5.98 5.99 5.100 5.101
1810-1850 kHz
AMATŐR
5.100
1810-1850 kHz
AMATŐR H11
5.100 H2
[66]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.102
5.971850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92 5.96 5.103
1850-2000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.103
1850-2000 kHz
Amatőr 5.96 H11
H2
1850-2000 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H4 H20
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2065 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2000-2025 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2000-2025 kHz
H2
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia 5.104
5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia 5.104
5.92 5.103
2025-2045 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2025-2045 kHz
H2
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5.92
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5.92
2045-2160 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.92 H15 H20
2045-2160 kHz
H2
2065-2107 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.105
5.106
2107-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2160-2170 kHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.93 5.107
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 FÖLDI MOZGÓ 5.93 RÁDIÓLOKÁCIÓ
2160-2170 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21 FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
2160-2170 kHz
H2
2170-2173,5 kHzTENGERI MOZGÓ2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
2170-2173,5 kHz
H2
2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
2173,5-2190,5 kHzMOZGÓ (vészjelzés és hívás) 5.108 5.109 5.110 5.1112173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.108 5.109 5.110 5.111
2173,5-2190,5 kHz H22173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17
5.108 5.109 5.110 5.111 H16
2190,5-2194 kHzTENGERI MOZGÓ2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
2190,5-2194 kHz
H2
2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
[67]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103 5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.112
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2194-2300 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2194-2300 kHz
H2
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.103
2300-2495 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS 5.113
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.103
2300-2498 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.103
2300-2498 kHz
H2
2495-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz) H8
H2
2501-2502 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103 5.114
2502-2505 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.92 5.103
2502-2625 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
5.92 5.103 H20
2502-2625 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H25
5.103 H2
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.103
2505-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
2625-2650 kHz2625-2650 kHz2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ H17 H25
5.925.925.92 H20H2
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
2650-2850 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
2650-2850 kHz2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.92 5.103(R) LÉGI MOZGÓ5.92 5.1035.92 5.103 H20H25.103
2850-3025 kHz2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
2850-3025 kHz2850-3025 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.111 5.1155.111 5.115H2 H275.111 5.115 H16
[68]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3025-3155 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3025-3155 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3025-3155 kHz
H2
[69]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET | 3. KÖRZETSZERINT)
3155-3200 kHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.116 5.117
3155-3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.116
3155-3200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
3155-3200 kHz
5.116 H2 H29
3200-3230 kHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.116
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.116
3200-3230 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
3200-3230 kHz
5.116 H2 H29
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
3230-3400 kHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
5.116 5.118
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.116
3230-3400 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
3230-3400 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H30
5.116 H2 H29
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
[70]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3400-3500 kHz (R) LÉGI MOZGÓ3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
3400-3500 kHz
H2
3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
3500-3800 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92
3500-3750 kHz
AMATŐR
5.119
3500-3900 kHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
3500-3800 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.92
3500-3800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.92 H20
3500-3800 kHz
AMATŐR H11 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H25
H2
3750-4000 kHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
3800-3900 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
3800-3900 kHz
H2
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.123
3900-3950 kHz
LÉGI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
3900-3950 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
3900-3950 kHz
H2
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
3950-4000 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
5.122 5.1255.126H2
4000-4063 kHz ÁLLANDÓHELYŰ
TENGERI MOZGÓ 5.127
5.126
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ 5.127
4000-4063 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.127 H17
H2
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4063-4438 kHz TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.1324063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
4063-4438 kHz
Állandóhelyű 5.129 H21
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 H16 H17
5.128 5.1295.129H2
[71]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
4438-4650 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
4438-4650 kHz
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H25
H2 H33
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4650-4700 kHz(R) LÉGI MOZGÓ4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
4650-4700 kHz
H2
4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
4700-4750 kHz (OR) LÉGI MOZGÓ4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
4700-4750 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
4700-4750 kHz
H2
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.113
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS 5.113 Földi mozgó
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
4750-4850 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
4750-4850 kHz
H2
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4850-4995 kHzÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS 5.1134850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
4850-4995 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
4850-4995 kHz
H2
4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
4995-5003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)
4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) H8
H2
5003-5005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
5005-5060 kHzÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS 5.1135005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
5005-5060 kHz
H2
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5060-5250 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.133
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5060-5250 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
5060-5250 kHz
H2
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5250-5450 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5250-5450 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5250-5450 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H25
H2
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ (OR) LÉGI MOZGÓ FÖLDI MOZGÓ
5450-5480 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31 FÖLDI MOZGÓ H22
5450-5480 kHz
H2
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
[72]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
5480-5680 kHz(R) LÉGI MOZGÓ5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5480-5680 kHz5480-5680 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.111 5.1155.111 5.115H25.111 5.115 H16
5680-5730 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5680-5730 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
5680-5730 kHz5680-5730 kHz
5.111 5.1155.111 5.115H25.111 5.115 H16
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5730-5900 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
5730-5900 kHz
H2
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5900-5950 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.1345900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5900-5950 kHz
FÖLDI MOZGÓ H34
5900-5950 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5900-5950 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H34
5.1365.1365.136H25.136
5950-6200 kHzMŰSORSZÓRÁS5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
6200-6525 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.1326200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132 H16 H17
5.1375.137H2
6525-6685 kHz(R) LÉGI MOZGÓ6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
6525-6685 kHz
H2
6525-6685 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
6685-6765 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
6685-6765 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
6685-6765 kHz
H2
[73]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
6765-7000 kHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.138 5.138A 5.139
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.138 5.138A
6765-7000 kHz
Földi mozgó H22
5.138A
6765-7000 kHz
H2 H27 H38
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.138 5.138A H37
[74]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
7000-7100 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR 5.140 5.141 5.141A
7000-7100 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
7000-7100 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
7100-7200 kHzAMATŐR7100-7200 kHz
AMATŐR
7100-7200 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.141C H32 Amatőr H39A
5.141A 5.141B 5.141C 5.1425.141CH2
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
AMATŐR
5.142
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
7300-7400 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.1347300-7350 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.143
7300-7350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 Földi mozgó H22
5.143
7300-7350 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
H2
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D7350-7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143B
7350-7400 kHz
Földi mozgó H34
5.143B
7350-7400 kHz
MŰSORSZÓRÁS H39B
H2
7350-7400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H34
5.143B
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143B 5.143C
7400-7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143A 5.143C
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.143B
7400-7450 kHz
Földi mozgó H34
5.143B
7400-7450 kHz
MŰSORSZÓRÁS H39B
H2
7400-7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H34
5.143B
[75]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
7450-8100 kHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.143E 5.144
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
5.143E
7450-8100 kHz
Földi mozgó H22
5.143E
7450-8100 kHz
H2
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
5.143E
8100-8195 kHzÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ
8100-8195 kHz
H2
8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26 TENGERI MOZGÓ H17
8195-8815 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.1118195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
8195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
H2
8195-8815 kHz
5.111 H16
8815-8965 kHz(R) LÉGI MOZGÓ8815-8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
8815-8965 kHz
H2
8815-8965 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
8965-9040 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ8965-9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
8965-9040 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
8965-9040 kHz
H2
9040-9400 kHzÁLLANDÓHELYŰ9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9040-9400 kHz
H2
9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
9400-9500 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134 5.1469400-9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
9400-9500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H40
5.146
9400-9500 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
H2
[76]
NEMZETKÖZ FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
9500-9900 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.1479500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
5.147
9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
9900-9995 kHzÁLLANDÓHELYŰ9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
9900-9995 kHz
H2
9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
9995-10 003 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)
9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) H8
9995-10 003 kHz
5.1115.111H25.111 H16
10 003-10 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
10 003-10 005 kHz
5.1115.111H25.111 H16
10 005-10 100 kHz(R) LÉGI MOZGÓ10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
10 005-10 100 kHz10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.1115.111H25.111 H16
10 100-10 150 kHzÁLLANDÓHELYŰ Amatőr10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Amatőr
10 100-10 150 kHz
Amatőr H11
H2
10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
[77]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
10150-11 175 kHzÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével10150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
10150-11 175 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
10150-11 175 kHz
H2
10150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
[78]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
11 175-11 275 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
11 175-11 275 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
11 175-11 275 kHz
H2
11 275-11 400 kHz(R) LÉGI MOZGÓ11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
11 275-11 400 kHz
H2
11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
11 400-11 600 kHzÁLLANDÓHELYŰ11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
11 400-11 600 kHz
H2
11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
11 600-11 650 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13411 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
11 600-11 650 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.146H2
11 650-12 050 kHzMŰSORSZÓRÁS11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
5.1475.147H2
12 050-12 100 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13412 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
12 050-12 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.146H2
12 100-12 230 kHzÁLLANDÓHELYŰ12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
12 100-12 230 kHz
H2
12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
12 230-13 200 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14512 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
12 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
H2
13 200-13 260 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
13 200-13 260 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
13 200-13 260 kHz
H2
13 260-13 360 kHz(R) LÉGI MOZGÓ13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
13 260-13 360 kHz13 260-13 360 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
H2
13 360-13 410 kHzÁLLANDÓHELYŰ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
13 360-13 410 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
5.1495.149H25.149
[79]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
13 410-13 570 kHzÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5.150
13 410-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
5.150
13 410-13 570 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 410-13 570 kHz
5.150 H2 H37 H38
13 410-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
[80]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
13 570-13 600 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13413 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
13 570-13 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 570-13 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1515.1515.151 H40H2
13 600-13 800 kHzMŰSORSZÓRÁS13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
13 800-13 870 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13413 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
13 800-13 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 800-13 870 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1515.1515.151H2
13 870-14 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
13 870-14 000 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
13 870-14 000 kHz
H2
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
14 000-14 250 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
14 000-14 250 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
14 250-14 350 kHzAMATŐR14 250-14 350 kHz
AMATŐR
14 250-14 350 kHz
AMATŐR H11
5.152H2
14 350-14 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
14 350-14 990 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
14 350-14 990 kHz
H2
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
14 990-15 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) H8
14 990-15 005 kHz
5.1115.111H25.111 H16
15 005-15 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
15 010-15 100 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ15 010-15 100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
15 010-15100 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
15 010-15 100 kHz
H2
[81]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
15100-15 600 kHzMŰSORSZÓRÁS15100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
15 600-15 800 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13415 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
15 600-15 800 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H40
15 600-15 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.1465.146H2
15 800-16 360 kHzÁLLANDÓHELYŰ15 800-16 360 kHz15 800-16 360 kHz15 800-16 360 kHz
5.153ÁLLANDÓHELYŰH2ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
16 360-17 410 kHzTENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.14516 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145
16 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17
H2
17 410-17 480 kHzÁLLANDÓHELYŰ17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
17 410-17 480 kHz
H2
17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
17 480-17 550 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.13417 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
17 480-17 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H40
17 480-17 550 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
5.1465.1465.146H2
17 550-17 900 kHzMŰSORSZÓRÁS17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
17 900-17 970 kHz(R) LÉGI MOZGÓ17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
17 900-17 970 kHz17 900-17 970 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
H2
17 970-18 030 kHz(OR) LÉGI MOZGÓ17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
17 970-18 030 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H28
17 970-18 030 kHz
H2
18 030-18 052 kHzÁLLANDÓHELYŰ18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
18 030-18 052 kHz18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
H2
18 052-18 068 kHzÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Űrkutatás
18 052-18 068 kHz
Űrkutatás H24
H2
18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
18 068-18 168 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18 068-18 168 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
18 068-18 168 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
5.154H2
[82]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
18 168-18 780 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, a légi mozgó kivételével
18 168-18 780 kHz
Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
18 168-18 780 kHz
H2
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
18 780-18 900 kHzTENGERI MOZGÓ18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
H2
18 900-19 020 kHzMŰSORSZÓRÁS 5.134 5.14618 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134
5.146
18 900-19 020 kHz
MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35
H2
19 020-19 680 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 020-19 680 kHz
H2
19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
19 680-19 800 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13219 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
19 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
19 800-19 990 kHzÁLLANDÓHELYŰ19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
19 800-19 990 kHz
H2
19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
19 990-19 995 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL Űrkutatás19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
19 990-19 995 kHz
5.1115.111H25.111 H16
19 995-20 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) H8
19 995-20 010 kHz
5.1115.111H25.111 H16
20 010-21 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ Mozgó20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó
20 010-21 000 kHz
Mozgó H22
20 010-21 000 kHz
H2
20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
H26
21 000-21 450 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
21 000-21 450 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
21 450-21 850 kHzMŰSORSZÓRÁS21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
[83]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
21 850-21 870 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155A 5.15521 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
21 850-21 870 kHz
H2
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
21 870-21 924 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.155B21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B
21 870-21 924 kHz
H2
21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B H42
21 924-22 000 kHz(R) LÉGI MOZGÓ21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
21 924-22 000 kHz
H2
21 924-22 000 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
22 000-22 855 kHzTENGERI MOZGÓ 5.132 5.15622 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
22 855-23 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.15622 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
22 855-23 000 kHz
H2
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
23 000-23 200 kHzÁLLANDÓHELYŰ
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével 5.156
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
23 000-23 200 kHz
Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22
23 000-23 200 kHz
H2
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
23 200-23 350 kHzÁLLANDÓHELYŰ 5.156A (OR) LÉGI MOZGÓ23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A (OR) LÉGI MOZGÓ
23 200-23 350 kHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31
23 200-23 350 kHz
H2
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A H42
23 350-24 000 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157
23 350-24 000 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157 H22
23 350-24 000 kHz
H2
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
24 000-24 890 kHzÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
24 000-24 890 kHz
FÖLDI MOZGÓ H22
24 000-24 890 kHz
H2
24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
24 890-24 990 kHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
24 890-24 990 kHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
24 990-25 005 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)
24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) H8
H2
[84]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
25 005-25 010 kHzHITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJE Űrkutatás25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL Űrkutatás
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS
ÓRAJEL H8 Űrkutatás H24
H2
25 010-25 070 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 010-25 070 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 010-25 070 kHz
H2
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
25 070-25 210 kHzTENGERI MOZGÓ25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ
25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓ H17
H2
25 210-25 550 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
25 210-25 550 kHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
25 210-25 550 kHz
H2
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26
25 550-25 670 kHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT 5.14925 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
H2
25 550-25 670 kHz
5.149
25 670-26 100 kHzMŰSORSZÓRÁS25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS H32
H2
26 100-26 175 kHzTENGERI MOZGÓ 5.13226 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132
26 100-26 175 kHz26 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17
H2
H43
26 175-27 500 kHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
26 175-26 510 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
26 175-26 510 kHz
H2
[85]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
27,5-28 MHzMETEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ27,5-28 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
27,5-27,86 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
H2 H38
27,5-27,86 MHz
METEOROLÓGIA H46
[86]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
27,86-28 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
27,86-28 MHz27,86-28 MHz
METEOROLÓGIA H46
MOZGÓ H22H2
28-29,7 MHzAMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR
MŰHOLDAS AMATŐR
28-29,7 MHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
H2
29,7-30,005 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
29,7-30,005 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
29,7-30,005 MHz
H2 H5
[87]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
30,005-30,01 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS30,005-30,01 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS
30,005-30,01 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
30,005-30,01 MHz
ŰRKUTATÁS H24
30,01-37,5 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ30,01-37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
30,01-34,995 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
30,01-34,995 MHz
H48
34,995-35,225 MHz
MOZGÓ
H45 H48
35,225-37,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
35,225-37,5 MHz
H48
37,5-38,25 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiócsillagászat
5.149
37,5-38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiócsillagászat
5.149
37,5-38,25 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
5.149
37,5-38,25 MHz
Rádiócsillagászat H41
5.149 H48
38,25-39,986 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ38,25-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
38,25-39,986 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
38,25-39,986 MHz
H48 H49
[88]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
39,986-40,02 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás39,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás
39,986-40,02 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
39,986-40,02 MHz
Űrkutatás H24
40,02-40,98 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.150
40,02-40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.150
40,02-40,98 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
40,02-40,98 MHz
5.150 H37 H38 H45 H50
40,98-41,015 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás
5.160 5.161
40,98-41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás
40,98-41,015 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
40,98-41,015 MHz
Űrkutatás H24
41,015-44 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.160 5.161
41,015-44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
41,015-44 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47
44-47 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.162 5.162A
44-47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
44-47 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22 H47 H51
47-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
47-50 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰSORSZÓRÁS
47-48,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS Állandóhelyű 5.163 Földi mozgó 5.163
47-48,5 MHz
Állandóhelyű 5.163 H21 Földi mozgó 5.163 H22
5.162A
[89]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.162A48,5-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS
48,5-56,5 MHz48,5-50 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
50-54 MHz
AMATŐR
50-52 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52 Amatőr H10 H11
5.162A 5.166 5.167 5.168 5.17052-56,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
54-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
54-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
H52A H53
56,5-58 MHz
MŰSORSZÓRÁS Állandóhelyű 5.163 Földi mozgó 5.163
56,5-58 MHz
Földi mozgó 5.163 H53
H52A
56,5-58 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
58-68 MHz
MŰSORSZÓRÁS
58-60 MHz
H52A H53
58-66 MHz
MŰSORSZÓRÁS H52
60-66 MHz
Állandóhelyű H21 Földi mozgó H22
H52A H54
5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.1715.1725.162A66-68 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
H52A H55
[90]
NEMZETKÖZ FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
68-72 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
68-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
68-73 MHz
MŰSORSZÓRÁS
68-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 FÖLDI MOZGÓ H22
5.173
72-73 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.174 5.1755.175 H52A H55
73-74,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
73-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
73-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
73-74,8 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.178MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelMOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47
5.149 5.174 5.175 5.17774,6-74,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
5.179MOZGÓ5.149 5.176 5.1795.1495.149 H52A H565.149 H57
[91]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
74,8-75,2 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.180 5.18174,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.180
74,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4
5.180
[92]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-75,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.179
75,2-87,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
75,2-77 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
75,4-76 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 76-88 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
75,4-87 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
77-79,7 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47
77-79,7 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.175 H52A H565.175 H57 H58
79,7-81,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
[93]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.175 5.179 5.184 5.1875.1855.182 5.183 5.1885.17581,5-82 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A H56
81,5-82 MHz
FÖLDI MOZGÓ
5.175 H57
82-84 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
84-87,5 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.175 H52A
87-100 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
87,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5.190
87,5-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
87,5-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS H61
H61A
88-100 MHz
MŰSORSZÓRÁS
100-108 MHz MŰSORSZÓRÁS 5.192 5.194100-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS
[94]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
108-117,975 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.197 5.197A108-117,975 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.197A
108-117,975 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 (R) LÉGI MOZGÓ 5.197A H4
117,975-137 MHz(R) LÉGI MOZGÓ117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ Műholdas (R) légi mozgó 5.198
5.111 5.199 5.200
117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
5.111 5.199 5.200 H16
132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 (R) LÉGI MOZGÓ Műholdas (R) légi mozgó 5.198
5.200
132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 H3 (R) LÉGI MOZGÓ H4
5.200
5.111 5.198 5.199 5.200 5.201 5.202 5.203 5.203A 5.203B136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ
5.203
136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4
[95]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
137-137,025 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével137-137,025 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137-137,025 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 H62 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24
137-137,025 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.204 5.205 5.206 5.207 5.2085.2085.208
137,025-137,175 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével137,025-137,175 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137,025-137,175 MHz
ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24 Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 H62
5 208
137,025-137,175 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.204 5.205 5.206 5.207 5.2085.208
137,175-137,825 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével137,175-137,825 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137,175-137,825 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 H62 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24
137,175-137,825 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.204 5.205 5.206 5.207 5.2085.2085.208
137,825-138 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével137,825-138 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Állandóhelyű Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével
137,825-138 MHz
ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24 Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 H62
137,825-138 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.204 5.205 5.206 5.207 5.2085.2085.208
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.210 5.211 5.212 5.214
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás (űr- Föld irány)
138-143,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás (űr- Föld irány)
5.207 5.213
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
138-143,6 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)
5.211 5.212 5.214
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)
143,6-143,65 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)
5.207 5.213
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)
143,6-143,65 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
5.210 5.211 5.212 5.214
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás (űr- Föld irány)
143,65-144 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás (űr- Föld irány)
5.207 5.213
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ
143,65-144 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H31
144-146 MHzAMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR
5.216
144-146 MHz AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR144-146 MHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
[96]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz
AMATŐR
146-148 MHz
AMATŐR
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
146-148 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
146-148 MHz146-148 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64 H64A H64B H64C
5.2175.217H63BH48 H63A
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.209
5.218 5.219 5.221
148-149,9 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 H62
FÖLDI MOZGÓ H64 H64D H64E H65 H66 H67
5.219 5.221 H48 H63A
[97]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
149,9-150,05 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B
5.220 5.222 5.223
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B
5.220 5.222 5.223
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A H62
5.220
149,9-150,05 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68
5.222 5.223
[98]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
150,05-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
150,05-153 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
150,05-151,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
150,05-151,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149 H69 H69A5.149 H38 H63A
151,4-153 MHz151,4-153 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64B H64C
H64E H65 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.1495.1495.149 H63B5.149 H63A
153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia
153-154 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó
kivételével Meteorológia
153-154 MHz
H63B
153-154 MHz
FÖLDI MOZGÓ H64E H67 H63A
154-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156,7625 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
154-156 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22
154-156 MHz
H69 H70H63A
156-156,7625 MHz
FÖLDI MOZGÓ H71 H74
156-156,7625 MHz
TENGERI MOZGÓ
5.226 5.2275.225 5.226 5.2275.226 5.2275.226 H63A5.226 H16 H72 H73 H75
156,7625-156,8375 MHzTENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
5.111 5.2265.111 5.2265.111 5.226 H16 H72 H75
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
156,8375-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
156,8375-167,3 MHz FÖLDI MOZGÓ H64 H65 H71 H74 H76 H76A H77156,8375-167,3 MHz
TENGERI MOZGÓ
5.226 H63A5.226 H72 H75
167,3-169,4 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
167,3-169,4 MHz
FÖLDI MOZGÓ H69B
H69 H69AH63A
[99]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
169,8125-174 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
169,8125-174 MHz
5.226 5.2295.226 5.230 5.231 5.2325.226H69 H70H48 H63A H79
[100]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-216 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 234
174-223 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
16-220 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ TENGERI MOZGÓ Rádiólokáció 5. 241
5. 235 5. 237 5. 2435. 2425. 233 5. 238 5. 240 5. 245H48 H81 H82
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 243 5. 246 5. 247
220-225 MHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció 5. 241
223-230 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
Rádiólokáció
5. 250
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
223-230 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó H22
H51
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
225-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
[101]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.247 5.251 5.252
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.250
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
230-235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
H51
230-235 MHz
H85
235-267 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A
235-267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.111 5.199 5.254 5.256
235-267 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51
235-267 MHz
5.111 5.199 5.256 H16
267-272 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrbeli üzemeltetés (űr- Föld irány)
5.254 5.257
267-272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrbeli üzemeltetés (űr- Föld irány)
5.254 5.257
267-272 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H69
272-273 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
272-273 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
272-273 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H69
273-312 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
273-312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
273-312 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H69
312-315 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.254 5.255312-315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.254 5.255
312-315 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.254
H51
312-315 MHz
Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.254 5.255 H86
315-322 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
315-322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254
315-322 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H69
315-322 MHz
H38
[102]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET| 2. KÖRZET3. KÖRZET
322-328,6 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
322-328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
322-328,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149 H51 H69
322-328,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
328,6-335,4 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258 5.259328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.258
328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4
5.258 H51
335,4-387 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ335,4-387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
335,4-380 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51
380-385 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H87
5.2545.254385-387 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51
387-390 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.254 5.255387-390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.254 5.255
387-390 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.254
H51
387-390 MHz
Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.208A 5.254 5.255 H86
390-399,9 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ390-399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
390-395 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51 H87
5.2545.254395-399,9 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.254 H51
[103]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET| 2. KÖRZET3. KÖRZET
399,9-400,05 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260
5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260
5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.209 5.224A H86
5.220
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68
5.222 5.260
400,05-400,15 MHzMŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 5.261 5.262400,05-400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 5.261 MOZGÓ 5.262
400,05-400,15 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21 MOZGÓ 5.262 H22
400,05-400,15 MHz
MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) H88
5.261
400,15-401 MHzMETEOROLÓGIA MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) 5.263 Űrbeli üzemeltetés (űr- Föld irány)
5.262 5.264
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ 5.262 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) 5.263 Űrbeli üzemeltetés (űr- Föld irány)
5.264
400,15-401 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21 MOZGÓ 5.262 H22
400,15-401 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.208A 5.209 H86 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) 5.263 H24
5.264
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
401-402 MHzMETEOROLÓGIA ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld- űr irány) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével401-402 MHz
METEOROLÓGIA ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
401-402 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
401-402 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89
402-403 MHzMETEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld- űr irány) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével402-403 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
402-403 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
402-403 MHz
H5
402-403 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89
[104]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET3. KÖRZET3. KÖRZET
403-406 MHzMETEOROLÓGIA Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével403-406 MHz
METEOROLÓGIA Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
403-406 MHz
Állandóhelyű H21 Mozgó, a légi mozgó kivételével H22
403-406 MHz
H5
403-406 MHz
METEOROLÓGIA H46
406-406,1 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.266 5.267406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.266 5.267
406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.266 5.267 H16
406,1-410 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
406,1-410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
406,1-410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
5.149 H69
406,1-410 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
[105]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁSMAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
410-420 MHzALLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268
410-420 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS (űr-űr irány) 5.268
410-417 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H22 H91
H69 H92 H93415-417 MHz
H93
417-420 MHz
H63B
417-420 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94
H94A
420-430 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
420-430 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
420-427 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H22 H91
H69 H92 H93425-427 MHz
H93
5.269 5.270 5.271427-430 MHz
H63B
427-430 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94
H94A
[106]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
427,25-430 MHz
FÖLDI MOZGÓ
H90 H94
5.269 5.270 5.271
430-432 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277
430-432 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
430-432 MHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ
430-432 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
432-438 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A
5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282
432-438 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282
432-438 MHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A
5.138 5.282
432-438 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21
432-438 MHz
AMATŐR H11 Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A H123
5.282 H38 H39
432-438 MHz
5.138 H37
438-440 MHz
AMATŐR RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
438-440 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
438-440 MHz
AMATŐR ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 RÁDIÓLOKÁCIÓ
438-440 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21 RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
[107]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATNEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
440-450 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
Rádiólokáció
440-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
440-442 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
RádiólokációH69
442-445 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95 FÖLDI MOZGÓ H96
445-446 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
H69
446-446,1 MHz446-446,1 MHz446-446,1 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H69H97Rádiólokáció
446,1-447 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
446,1-446,2 MHz
H97A
H69
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.2865.286447-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H95
450-455 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ450-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
450-451,3 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H98
451,3-452,74 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ H100
H98
452,74-453,08 MHz452,74-453,08 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H63BH98
[108]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
453,08-455 MHz453,08-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E5.286H63BH101
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr Irány) 5.286A
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
455-455,16 MHz455-455,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.286B 5.286CH63BH101
455,16-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E5.2095.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286EH101
456-459 MHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.287 H102 H103 H104 H104A
5.271 5.287 5.2885.287H101
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr Irány) 5.286A 5.286B 5.286C
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
459-460 MHz
FÖLDI MOZGÓ H104A
5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E5.2095.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E
460-470 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
460-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
460-461,3 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.289 H105
461,3-462,74 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 H100 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.289 H105
[109]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
462,74-463,08 MHz462,74-463,08 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H98 FÖLDI MOZGÓ H98 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
H63B5.289 H105
463,08-465,16 MHz463,08-465,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H101 FÖLDI MOZGÓ H101 Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
H63B5.289 H105
465,16-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H101 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.287 H101 H102 H103 H104 H104A Műholdas meteorológia (űr-Föld irány) H63
5.287 5.288 5.289 5.2905.287 5.2895.289 H105
[110]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
470-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-512 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 292 5. 293
470-585 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
470-608 MHz470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
512-608 MHz
MŰSORSZÓRÁS
5. 291 5. 298
[111]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.149 5.291A 5.294 5.296
5.300 5.302 5.304 5.306
5.311 5.312
5.293 5.309 5.311
608-614 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT Műholdas mozgó, a műholdas
légi mozgó (Föld-űr irány)
kivételével
645-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80
H80A
H48 H110
614-806 MHz
MŰSORSZÓRÁS
Állandóhelyű
Mozgó
5. 293 5. 309 5. 311
790-830 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80
H80A
H48 H110
645-790 MHz
MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5. 312 5. 311
790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS
790-862 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰSORSZÓRÁS LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5. 312
806-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
5. 312 5. 314 5. 315 5. 316 5. 319 5. 321830-846 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5. 312 H112
H70
830-846 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A H111
H48
846-862 MHz
MŰSORSZÓRÁS H80 H80A
H48 H110
[112]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A MŰSORSZÓRÁS 5.322
862-890 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
862-864,1 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112
862-864,1 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H61A H48
864,1-868 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H61A H48 H114A
[113]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
868-869 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H115
869-873 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112
869-870 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H113
H38 H115
870-873 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H116
873-876 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H116
876-880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H117
880-915 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H119
5.319 5.3235.317 5.3185.149 5.305 5.306 5.307
5.311 5.320
[114]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
Rádiólokáció
890-902 MHz
ÁLLÁNDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
Rádiólokáció
5.318 5.325
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
Rádiólokáció
890-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
Rádiólokáció
915-918 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H116
98-921 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H116
921-925 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H117
902-928 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
Amatőr
Mozgó, a légi mozgó
kivételével 5.325A
Rádiólokáció
5.150 5.325 5.326
925-960 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével H119
[115]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGRA
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
928-942 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
Rádiólokáció
5.3235.3255.327935-959 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119 H121
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
MŰSORSZÓRÁS 5.322
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.317A
MŰSORSZÓRÁS
942-960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.317A
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.323
5.3235.320
[116]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
960-1164 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328960-1164 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328
960-1164 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4
H14
[117]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1164-1215 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr- űr irány) 5.328B
5.328A
1164-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.328A
1164-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.328 H3 H4 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B H68 H125
5.328A H14
1215-1240 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr- űr irány) 5.328B 5.329 5.329A ŰRKUTATÁS (aktív)
5.330 5.331 5.332
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A ŰRKUTATÁS (aktív)
5.332
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.332
1215-1240 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B 5.329 H68 H125
H14
1240-1300 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr- űr irány) 5.328B 5.329 5.329A ŰRKUTATÁS (aktív) Amatőr
5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
1240-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329 5.329A ŰRKUTATÁS (aktív) Amatőr
5.282 5.332 5.335A
1240-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124 Amatőr H11
5.282 5.332 5.335A H39
1240-1300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.331 H3 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B 5.329 H68 H125
H14
1300-1350 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr irány)
5.149 5.337A
1300-1350 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld- űr irány)
5.149 5.337A
1300-1350 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3 RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 Műholdas rádiónavigáció (Föld-űr irány) H68
5.149 5.337A H14
[118]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1350-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350-1400 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
1350-1375 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
5.149 H69 H126
1350-1375 MHz
5.339 H127 H128
1350-1375 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3
5.149 H14
5.149 5.338 5.339 5.339A5.149 5.334 5.339 5.339A5.338 5.339 5.339A1375-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129
5.149 5.339 H127 H128
1400-1427 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.341
1400-1427 MHz
5.340
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.341 H130
1427-1429 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341
1427-1429 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341
1427-1429 MHz
Állandóhelyű H131
1427-1429 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129
5.341 H130
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343
1429-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1429-1439,5 MHz
Állandóhelyű H131
1429-1439,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129
5.341 H130
5.339A 5.341 5.3425.339A 5.3415.339A 5.3411439,5-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H129 H131
5.341 H130
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347 5.347A
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343 MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347 5.347A
1452-1492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰSORSZÓRÁS 5.345 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347A
1452-1476 MHz
MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132 Állandóhelyű H131
5.341 H130
1476-1479,5 MHz
Állandóhelyű H131
H69
1476-1479,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS 5.345 H132
5.341 H130
[119]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.341 5.3425.342 5.345.3411479,5-1488,5 MHz
Állandóhelyű H131
H69
1479,5-1488,5 MHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347A H133
5.341 H130
1488,5-1492 MHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.345 5.347A H133 Állandóhelyű H131
5.341 H130
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341 5.342
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343
5.341 5.344
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.341
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.341
1492-1518 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
H126
1492-1518 MHz
Állandóhelyű H131
5.341 H130
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C
5.341 5.342
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.343 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C
5.341 5.344
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C
5.341
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C
5.341
1518-1525 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22
H126
1518-1525 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C H136 Állandóhelyű H131
5.341 H130
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.347A 5.351A Műholdas Föld-kutatás Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.349
5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.347A 5.351A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű Mozgó 5.343
5.341 5.351 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A Műholdas Föld-kutatás Mozgó 5.349
5.341 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A Műholdas Föld-kutatás Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.341 5.351 5.352A 5.354
1525-1530 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.347A 5.351A H136
5.341 5.351 5.352A 5.354 H130
1525-1530 MHz
Műholdas Föld-kutatás H89
[120]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) 5.347A 5.351A 5.353A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A 5.353A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű Mozgó 5.343
1530-1535 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A 5.353A Műholdas Föld-kutatás Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
1530-1535 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A 5.353A H16 H136
1530-1535 MHz
Műholdas Föld-kutatás H89
5.341 5.342 5.351 5.3545.341 5.351 5.3545.341 5.351 5.3545.341 5.351 5.354 H130
1535-1559 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A1535-1550 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A
1535-1550 MHz1535-1550 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A H136 H137
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357AH1355.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A H4 H16 H130
1550-1559 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A
1550-1559 MHz1550-1559 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.347A 5.351A H136 H137
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.362A5.356 5.357 5.357A 5.3595.341 5.351 5.354 5.357 5.357A5.359 H1355.341 5.351 5.354 5.357 5.357A H4 H130
1559-1610 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr- űr irány) 5.328B 5.329A1559-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.329A Állandóhelyű 5.362B
1559-1574,5 MHz
5.362B H135
1559-1574,5 MHz
Állandóhelyű 5.362B H138
5.341 H130
1559-1574,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B H14 H68 H125
1574,5-1576,5 MHz
5.341 H130
1574,5-1576,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B H14 H68 H125
5.341 5.362B 5.362C 5.3635.3411576,5-1610 MHz
5.362B H135
1576,5-1610 MHz
Állandóhelyű 5.362B H138
5.341 H130
1576,5-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) 5.328B H14 H68 H125
[121]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány)
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1610-1610,6 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)
5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1610-1610,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1610-1610,6 MHz
5.359 H135
1610-1610,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A H141
5.341 5.364 5.368 5.372 H130
1610-1610,6 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139
5.364 5.366 5.368 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány)
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1610,6-1613,8 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)
5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1610,6-1613,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1610,6-1613,8 MHz
5.149 5.359 H135
1610,6-1613,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A H141 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149 5.341 5.364 5.368 5.372 H130
1610,6-1613,8 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139
5.149 5.364 5.366 5.368 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.347A
5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS (Föld-űr irány) Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.347A
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
1613,8-1626,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.347A Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány)
5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1613,8-1626,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.347A Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372
1613,8-1626,5 MHz
5.359 H135
1613,8-1626,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A H141 Műholdas mozgó (űr- Föld irány) 5.347A H141
5.341 5.364 5.365 5.368 5.372 H130
1613,8-1626,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) 5.371 H139
5.364 5.366 5.368 5.372
1626,5-1660 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.351 A1626,5-1645,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 1645,5-1646,5 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.341 5.354 5.375
1626,5-1645,5 MHz
5.359 H135
1626,5-1645,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 H16 H130 1645,5-1646,5 MHz MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) H16
5.341 5.354 5.375 H130
[122]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1646,5-1660 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A
1646,5-1660 MHz1646,5-1660 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.359 H138 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136 H137
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.3765.341 5.351 5.354 5.357A 5.374 5.3765.359 H1355.341 5.351 5.354 5.357A 5.374 5.376 H4 H130
1660-1660,5 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351 A RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1660-1660,5 MHz1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.351A H136 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A5.149 H1355.149 5.341 5.351 5.354 5.376A H130
1660,5-1668 MHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A
1660,5-1668 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
1660,5-1668 MHz1660,5-1668 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149 5.341 5.379A5.149 5.379A H1355.341 5.379A H130
1668-1668,4 MHzMŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149 5.341 5.379 5.379A 5.379D
1668-1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
1668-1668,4 MHz1668-1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C H136 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149 5.341 5.379A5.149 5.379A H1355.341 5.379A H130
1668,4-1670 MHzMETEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341 5.379D 5.379E
1668,4-1670 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
1668,4-1670 MHz1668,4-1670 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B 5.379C H136 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
1668,4-1670 MHz
METEOROLÓGIA H46
5.149 5.341 5.379E5.149 H1355.341 H1305.149 5.379E
[123]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1670-1675 MHzMETEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ 5.380 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) 5.348C 5.379B1670-1675 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ 5.380 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B
1670-1675 MHz
MOZGÓ H142 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.348C 5.379B H136
1670-1675 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.341 5.379D 5.379E 5.380A5.341 5.379E 5.380A5.341 5.380A H1305.379E 5.380A
1675-1690 MHzMETEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1675-1690 MHz1675-1690 MHz1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.3415.341H1355.341 H130
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány)
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA ÁLLANDÓHELYŰ 5.382 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.382
1690-1700 MHz1690-1700 MHz1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA H46 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.289 5.341 5.3825.289 5.341 5.3815.289 5.341H1355.341 H1305.289 H105
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1700-1710 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
1700-1710 MHz1700-1710 MHz1700-1710 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.289 5.3415.289 5.341 5.3845.289 5.341H1355.341 H1305.289 H105
[124]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1710-1930 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.380 5.384A 5.388A 5.388B
1710-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.380 5.384A
5.388A
1710-1785 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A H119
5.149 5.341 5.385 H41
H130 H143A
1785-1800 MHz
MOZGÓ
H48 H61A
1800-1805 MHz
MOZGÓ H142
1805-1880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó
kivételével 5.384A H119
H143A
1880-1900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.384A
5.388 H145
1900-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
5.388 Hl46
[125]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
1800-1805 MHz
MOZGÓ 5.384A H142 H144
1805-1880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A H143 H144
H143A
[126]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET| 2. KÖRZET3. KÖRZET
1880-1900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.384A H144
5.388 H145
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.3881900-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 H146
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A Műholdas mozgó (Föld- űr irány)
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 H146
1970-1980 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
1970-1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
1970-1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 H146
1980-2010 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) 5.3
51A1980-2010 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űrirány) 5.351A
1980-2010 MHz1980-2010 MHz
MOZGÓ H148
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A 5.389A
H148
1980-2010 MHz
5.388 5.389A 5.389B 5.389F5.388 5.389AHl 355.388H149
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.388 5.389C 5.389E 5.390
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
5.388
2010-2025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 H146
2025-2110 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld- űr irány) (űr- űr irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) (űr- űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.391 ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) (űr- űr irány)2025-2110 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (Föld-űr irány) (űr-űr irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) (űr- űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.391 ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) (űr- űr irány)
2025-2070 MHz
MOZGÓ 5.391 H14 H22
2025-2070 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89 ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) H24
5.392
[127]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2070-2110 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89 ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) H24
2070-2110 MHz
Állandóhelyű H150
5.3925.3925.392
2110-2120 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld- űr irány)2110-2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
2110-2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány) H24
5.3885.3885.388 H146
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.3885.3885.3885.3885.388 H146
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.388A
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.388 5.392A5.388 5.389C 5.389E 5.3905.3885.3885.388 H146
2170-2200 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A
2170-2200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A
2170-2200 MHz Rádiólokáció H23
H150A
2170-2200 MHz MOZGÓ H148 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5. 351A 5.389A H148
5. 388 5. 389A 5. 389F 5. 392A5. 388 5. 389A5. 388
2200-2290 MHzŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr- Föld irány) (űr- űr irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr- Föld irány) (űr- űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.391 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) (űr- űr irány)2200-2290 MHz
ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr-Föld irány) (űr-űr irány) MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr- Föld irány) (űr- űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.391 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) (űr- űr irány)
2200-2245 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H151 MOZGÓ 5.391 H14 H22
2200-2245 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24
5.392 H151
[128]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.3925.3922245-2290 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
H69 H151
2245-2290 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24
5.392 H151
2245-2290 MHz
Állandóhelyű H150
H151
2290-2300 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)2290-2300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)
2290-2300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
H69 H151
2290-2300 MHz
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány) H24
H151
[129]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr Rádiólokáció
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr
2300-2450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr Rádiólokáció
2300-2450 MHz
Rádiólokáció H152
2300-2400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Amatőr H11
H151A
2400-2450 MHz
Amatőr H11
Műholdas amatőr 5.282 H39
5.150 5.282 5.3955.150 5.282 5.393 5.394 5.3965.150 5.282H695.150 H33 H37 H38 H114A H153 H154
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció
5.150 5.397
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.150 5.394
2450-2483,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció
5.150
2450-2483,5 MHz
Rádiólokáció H152
H69
2450-2483,5 MHz
5.150 H33 H37 H38 H153 H154 H155
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A Rádiólokáció
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A RÁDIÓLOKÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓMEGHATÁROZÁS (űr- Föld irány) 5.398
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.398
2483,5-2500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A Rádiólokáció Műholdas rádiómeghatározás (űr-Föld irány) 5.371 5.398 5.399
2483,5-2500 MHz
Rádiólokáció H152
2483,5-2500 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A H141
2483,5-2500 MHz
Műholdas rádiómeghatározás (űr- Föld irány) 5.371 5.398 5.399 H139
5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.4025.150 5.4025.150 5.400 5.4025.150 5.4025.4025.150 5.402 H375.402
[130]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A 5.403
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) 5.351A 5.403
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr-Föld irány) 5.351A
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
5.405 5.407 5.412 5.4145.404 5.407 5.414 5.415A5.414H155
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413
5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413
5.416
2520-2535 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413
5.416
5.403 5.415A
2535-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413
5.416
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.413
5.416
2520-2655 MHz2520-2655 MHz2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C
5.417D 5.418B 5.418C
5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B
5.418C
5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D
5.418 5.418A 5.418B 5.418C
5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B
5.418C
H1565.339 H127 H128H155
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.412 5.420
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) (űr-Föld irány) 5.347A
5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.420
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.420
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A
5.413 5.416
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.420
2655-2670 MHz
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128
Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (passzív) H127
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
5.149 H155
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űrirány) 5.351A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.412 5.419 5.420
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) (űr-Föld irány) 5.347A
5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űrirány) 5.351A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.419 5.420
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.411
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.415
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.419 5.420 5.420A
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409 5.410 5.411
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) 5.351A
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (passzív)
5.149 5.419
2670-2690 MHz
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128
Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (passzív) H127
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.409
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.384A
5.149 H155
[131]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
2690-2700 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)2690-2700 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)2690-2700 MHz2690-2700 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.4225.3405.3405.340
2700-2900 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 Rádiólokáció2700-2900 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 Rádiólokáció2700-2900 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3 Rádiólokáció H3 H14 H235.423 H157
5.423 5.4245.423
2900-3100 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.4262900-3100 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.4262900-3100 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.424A H3 H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.426 H35.427
5.425 5.4275.425 5.427
3100-3300 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás (aktív) Űrkutatás (aktív)3100-3300 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓMűholdas Föld-kutatás (aktív) Űrkutatás (aktív)3100-3300 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H233100-3300 MHzMűholdas Föld-kutatás (aktív) H123 Űrkutatás (aktív) H124
5.149 5.4285.1495.1495.149
[132]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3300-3400 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ3300-3400 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Állandóhelyű Mozgó3300-3400 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr3300-3400 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ3300-3400 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5.149 5.429 5.4305.149 5.4305.149 5.4295.1495.149
[133]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1.KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó Rádiólokáció
3400-3500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány)
Amatőr
Mozgó
Rádiólokáció 5.433
3400-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó Rádiólokáció
3400-3410 MHz
Rádiólokáció H14 H23
3400-3410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159 Mozgó H160
3410-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H160 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159
5.282 5.432Mozgó H160
5.4313500-3700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Rádiólokáció 5.433
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) Mozgó
3600-3800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H161 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld irány) H158 H159 Mozgó H161
5.435 3700-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Űr-Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
3800-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H163 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H158 H159
4200-4400 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438 5.439 5.4404200-4400 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.4385.4404200-4400 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.438 H35.440 H88
4400-4500 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ4400-4500 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ4400-4500 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓH51
4500-4800 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ
4500-4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.441
MOZGÓ
4500-4800 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
H51
4500-4800 MHz
H154
4800-4990 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.442
Rádiócsillagászat
4800-4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.442
Rádiócsillagászat
4800-4990 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.442
4800-4990 MHz
Rádiócsillagászat H41
5.149 5.339 5.4435.149 5.3395.149 H515.339 H127 H128 H154
4990-5000 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)
4990-5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (passzív)
4990-5000 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
4990-5000 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
Űrkutatás (passzív) H127
5.1495.1495.149 H51H154
[134]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5000-5010 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (Föld-űr Irány)
5000-5010 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld-űr irány)
5000-5010 MHz5000-5010 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld-űr irány) H68
5.3675.367H154
5010-5030 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-Föld Irány) (űr-űr irány) 5.328B 5.443B
5.367
5010-5030 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓMŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr-
Föld irány) (űr-űr irány) 5.328B
5.443B
5010-5030 MHz5010-5030 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(űr-Föld irány) 5.328B 5.443B
H68
5.367H154
5030-5150 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.367 5.444 5.444A
5030-5150 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.367 5.444 5.444A
5030-5150 MHz
5.444A H154 H164
5030-5150 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4
5.444
5150-5250 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.447A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.446B
5150-5216 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.447A
(űr-Föld irány) 5.447B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.446B
Műholdas rádiómeghatározás(űr-
Föld irány) 5.446
5150-5216 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165
5150-5216 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.447A H164
(űr-Föld irány) 5.447B H164
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.446B
5150-5216 MHz
Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány) 5.446 H139
5.447C5.447C H153 H154
5216-5250 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.447A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.446B
5216-5250 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H165
5216-5250 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.447A H164
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.446B
5.446 5.447 5.447B 5.447C5.447C5.447C H153 H154
5250-5255 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS 5.447D
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.447F
5250-5255 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS 5.447D H24
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.447F
5.447 E 5.448 5.448A5.448A5.448A H153 H154
5255-5350 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.447F
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.447F
5255-5350 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.447F
5.447 E 5.448 5.448A5.448A5.448A H153 H154
[135]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET 3. KÖRZET
5350-5460 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.448B
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5350-5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
5.448B
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5350-5460 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23
5350-5460 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
5.448B H123
ŰRKUTATÁS (aktív) 5.448C H124
H154
5350-5460 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 H3
5460-5470 MHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5.448 B
5460-5470 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D
5.448B
5460-5470 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.448D H14 H23
5460-5470 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.448B H154
5460-5470 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.449 H3
5470-5570 MHzTENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
5.448B 5.450 5.451
5470-5570 MHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
ŰRKUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
5.448B
5470-5570 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.448B H153 H154
5470-5570 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B H14 H23
5570-5650 MHzTENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
5.450 5.451 5.452
5570-5650 MHz
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B
5.452
5570-5650 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
H153 H154
5570-5650 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.450B H14 H23
5.452 H157
5650-5725 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5650-5670 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5.282
5650-5670 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5650-5670 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
Amatőr H11
Műholdas amatőr (Föld-űr irány)
5.282 H39
Űrkutatás (távoli űr) H24
H153 H154
[136]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.282 5.451 5.453 5.454 5.4555670-5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
RÁDIÓLOKÁCIÓ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
Amatőr
Űrkutatás (távoli űr)
5670-5725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5670-5725 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.446A 5.450A
Amatőr Hl 1
Űrkutatás (távoli űr) H24
H153 H154
5725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5725-5830 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5725-5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5725-5830 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H158
Amatőr H11
5.150 5.451 5.453 5.455 5.4565.150 5.453 5.4555.150H1665.150 H37 H38 H154 H166 H167
5830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
5830-5850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
5830-5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdasamatőr(űr-Föld irány)
5830-5850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.455 H21
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
5830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H158
Amatőr H11
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
H39
5.150 5.451 5.453 5.455 5.4565.150 5.453 5.4555.150H1665.150 H37 H38 H154 H166
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr Irány)
MOZGÓ
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
Amatőr
Rádiólokáció
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
Rádiólokáció
5.150
5850-5925 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
5.150
5850-5925 MHz
H166
5850-5925 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H158
MOZGÓ H167A
5.150 H37 H38 H154 H166
5925-6700 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B
MOZGÓ
5925-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.457A
MOZGÓ
5925-6425 MHz
H70 H168A
5925-6425 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H168
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H158
H154
6425-6700 MHz6425-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H158
5.149 5.440 5.4585.149 5.440 5.4585.149 5.458 H70 H151 H168A5.149 5.440 5.458 H88 H151 H154
[137]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
6700-7075 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ
6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
MOZGÓ
6700-7075 MHz6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) (űr-Föld irány) 5.441
H158 H164
5.458 5.458A 5.458B 5.458C5.458 5.458A 5.458B 5.458C5.458 H70 H151 H168A5.458 5.458A 5.458B 5.458C H151
H154
7075-7145 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ7075-7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
7075-7125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169
5.458
7125-7145 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173
5.458 5.4595.4585.458
[138]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
7145-7235 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) 5.4607145-7235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) 5.460
7145-7235 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173
7145-7235 MHz
ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) 5.460 H24
5.458 5.4595.4585.4585.458
7235-7250 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ7235-7250 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
7235-7250 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173
5.4585.4585.458
7250-7300 MHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ7250-7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ
7250-7300 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
5.4615.4615.461 H170 H171
7300-7450 MHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével7300-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7300-7425 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H172
H171
7425-7450 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H172
7425-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173
5.4615.461H171
7450-7550 MHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7450-7550 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H172
7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) H63
5.461A5.461AH1715.461A
7550-7750 MHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével7550-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7550-7750 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H172
7550-7725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173
[139]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
H1717725-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H174
7750-7850 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.461 B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7750-7850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-
Föld irány) 5.461 B
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7750-7850 MHz7750-7850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-
Föld irány) 5.461 B H63
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H174
H151 H168AH151
7850-7900 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7850-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
7850-7900 MHz7850-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H174
H151 H168AH151
7900-8025 MHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
5.461
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
5.461
7900-8025 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H175 H177
5.461 H151 H168A H170 H171
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H176
H151 H177
8025-8175 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATAS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (űr-
Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ 5.463
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H175 H177
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (űr-
Föld irány) H89
ÁLLANDÓHELYŰ H176
5.462A5.462AH151 H168A H1715.462A H151 H177
[140]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁSMAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
8175-8215 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATAS (űr-Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATAS (űr-
Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-
űr irány)
MOZGÓ 5.463
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H175 H177
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (űr-
Föld irány) H89
ÁLLANDÓHELYŰ H176
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld-
űr irány) H63
5.462A5.462AH151 H168A H1715.462A H151 H177
8215-8400 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATAS (űr-Föld iIrány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ 5.463
8215-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (űr-
Föld irány)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr iIrány)
MOZGÓ 5.463
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H175 H177
H151 H168A H171
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (űr-
Föld irány) H89
ÁLLANDÓHELYŰ H176
5.462A H151 H177
[141]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
8215-8400 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ 5.4638215-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr- Föld irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ 5.463
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H175 H177
H151 H156 H171
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H176
5.462A H151 H177
8275-8400 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H175 H177
8275-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) H89 ÁLLANDÓHELYŰ H176
5.462A H177
5.462A5.462AH171
8400-8500 MHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.465 5.4668400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) 5.465
8400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H176 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) 5.465 H24
8500-8550 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8500-8550 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.469
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469
8500-8550 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8500-8550 MHz
H154
8550-8650 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATÁS (aktív)
FÖLDI MOZGÓ 5.469
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RADIÓNAVIGÁCIÓ 5.469
ŰRKUTATÁS (aktív)
8550-8650 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
RADIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATÁS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.468 5.469 5.469A5.469A5.469A H154
8650-8750 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.468 5.469
8650-8750 MHz
FÖLDI MOZGÓ 5.469
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RADIÓNAVIGÁCIÓ 5.469
8650-8750 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
RADIÓNAVIGÁCIÓ 5.469 H165
8650-8750 MHz
H154
8750-8850 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
5.471
8750-8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470
8750-8850 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
8750-8850 MHz
H154
8750-8850 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.470 H3
8850-9000 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472
8850-9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
8850-9000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 Hl65
8850-9000 MHz
5.473H154
[142]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
9000-9200 MHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció
5.471
9000-9200 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337
Rádiólokáció
9000-9200 MHz
H154
9000-9200 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.337 H3
Rádiólokáció H23
9200-9300 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓ TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.472
5.473 5.474
9200-9300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473
5.474
9200-9300 MHz
H154
9200-9300 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.473 H3
H178
9300-9500 MHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.476 Rádiólokáció
5.427 5.474 5.475
9300-9500 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.476 Rádiólokáció
5.427 5.474 5.475
9300-9500 MHz
H154
9300-9500 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.476 H3 Rádiólokáció H23
5.427 5.475 H178
9500-9800 MHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (aktív)9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (aktív)
9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
9500-9800 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.476A5.476A5.476A H154
9800-10 000 MHzRÁDIÓLOKÁCIÓÁllandóhelyű
5.477 5.478 5.479
9800-10 000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓÁllandóhelyű
5.479
9800-10 000 MHz
H154
9800-10 000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
5.479 H179
10-10/45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.479
10-10/45 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.479 5.480
10-10/45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.479
10-10/45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
5.479
10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H180
MOZGÓ H180
Amatőr H11
H38 H154
10-10,45 GHz
5.479 H179
10/45-10,5 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
5.481
10/45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.481
MOZGÓ 5.481
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
10,45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.481 H180
MOZGÓ 5.481 H180
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39
H38 H154
10,45-10,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
[143]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
10,5-10,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció10,5-10,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ10,5-10,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció10,5-10,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ H180 MOZGÓ H180H154
10,55-10,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Rádiólokáció10,55-10,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Rádiólokáció10,55-10,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ H180 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180H154
10,6-10,68 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Rádiólokáció10,6-10,68 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Rádiólokáció5.149 5.48210,6-10,68 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H180 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H1275.149 5.48210,6-10,68 GHz5.149 H154
5.149 5.482
10,68-10,7 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)10,68-10,7 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)5.34010,68-10,7 GHz5.34010,68-10,7 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H1275.340
5.340 5.483
10,7-11,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.441 5.484A (Föld-űr irány) 5.484 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével10,7-11,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.441 5.484A MOZGÓ, a légi mozgó kivételével10,7-11,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A MOZGÓ, a légi mozgó kivételével10,7-11,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A (Föld-űr irány) 5.484 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével10,7-11,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ H181 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.441 5.484A H159 H181A H183 H184 H186H182 H182A
11,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,7-12,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.486
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A
Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.485 5.488
11,7-12,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
11,7-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
11,7-12,3 GHz11,7-12,3 GHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187
12,1 -12,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A
5.485 5.488 5.4895.487 5.487A 5.492H168A5.487 5.492 H159 H186
12,2-12,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
12,2-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány)
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰSORSZÓRÁS
[144]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
12,3-12,5 GHz12,3-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H188
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187
5.487 5.487A 5.4925.487A 5.488 5.490 5.4925.484A 5.4875.487 5.487A 5.492H168A5.492 H159 H186
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A
(Föld-űr irány)
12,5-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.493
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A 5.496
(Föld-űr irány)
12,5-12,75 GHz12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány) 5.484A 5.496 H159
H181A H183 H184 H186
12,7-12,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
5.494 5.495 5.496MOZGÓ, a légí mozgó kivételévelH168AH182 H182A
12,75-13,25 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr) (űr-Föld irány)
12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.441
MOZGÓ
Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány)
12,75-13,25 GHz12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H189
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.441 H181A H184
Űrkutatás (távoli űr)
(űr-Föld irány) H24
H151
H151 H168A
[145]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET3. KÖRZET3. KÖRZET
13,25-13,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497 ŰRKUTATÁS (aktív)5.498A 5.49913,25-13,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497 ŰRKUTATÁS (aktív)5.498A13,25-13,4 GHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.497 H16513,25-13,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H1245.498A
13,4-13,75 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS 5.501A Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld- űr irány)13,4-13,75 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 ŰRKUTATÁS 5.501A Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld- űr irány)5.501 B13,4-13,75 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H16513,4-13,75 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS 5.501A H24 Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H885.501B H154
5.499 5.500 5.501 5.501 B
13,75-14 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A RÁDIÓLOKÁCIÓ Műholdas Föld-kutatás Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld- űr irány) Űrkutatás13,75-14 GHzMŰHOLDASÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 Műholdas Föld-kutatás Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld- űr irány) Űrkutatás5.502 5.50313,75-14 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.501 H1655.50213,75-14 GHzMŰHOLDASÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A H181A H184 Műholdas Föld-kutatás H89 Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld- űr irány) H88 Űrkutatás H245.502 5.503 H154
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
14-14,25 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504C 5.506A Űrkutatás14-14,25 GHzMŰHOLDASÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.504C 5.506A Űrkutatás5.504A14-14,25 GHzRÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H16514-14,25 GHzMŰHOLDASÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H181A H183 H184 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.504C H182 H182A Űrkutatás H245.504A
5.504A 5.505
[146]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
14,25-14,3 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.506A 5.508A Űrkutatás14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.506A 5.508A Űrkutatás
14,25-14,3 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.504 H165
14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H181A H183 H184 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.508A H182 H182A Űrkutatás H24
5.504A 5.505 5.508 5.5095.504A5.504A
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.506A 5.509A Műholdas rádiónavigáció
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.506A Műholdas rádiónavigáció
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.506A 5.509A Műholdas rádiónavigáció
14,3-14,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Műholdas rádiónavigáció
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H181A H183 H184 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A
5.504A5.504A5.504A5.504A5.504A
14,4-14,47 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.506A 5.509A Űrkutatás (űr- Föld irány)14,4-14,47 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Űrkutatás (űr- Föld irány)
14,4-14,47 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H181A H183 H184 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A Űrkutatás (űr- Föld irány) H24
5.504A5.504A5.504A
[147]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
14,47-14,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld-űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Rádiócsillagászat14,47-14,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.457A 5.484A 5.506 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.506A 5.509A Rádiócsillagászat
14,47-14,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.506 H181A H183 H184 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) 5.504B 5.509A H182 H182A Rádiócsillagászat H41
5.149 5.504A5.149 5.504A5.149 5.504A
14,5-14,8 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.510 MOZGÓŰrkutatás14,5-14,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás
14,5-14,76 GHz
H51
14,5-14,76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190 Űrkutatás H24
14,76-14,774 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
H51 H192
14,76-14,774 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190Űrkutatás H24
14,774-14,809 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
14,774-14,809 GHz Űrkutatás H24
14,8-15,35 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás14,8-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰrkutatás
H51
14,809-14,923 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190
H51
14,809-14,923 GHz
Űrkutatás H24
14,923-15,18 GHz
H51
14,923-15,18 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190Űrkutatás H24
15,18-15,194 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
H51 H192
15,18-15,194 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190Űrkutatás H24
15,194-15,229 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
H51
15,194-15,229 GHz
Űrkutatás H24
5.339 H127 H128
[148]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET3. KÖRZET3. KÖRZET
5.3395.33915,229-15,35 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190
H51
15,229-15,35 GHz
Űrkutatás H24
5.339 H127 H128
15,35-15,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
15,35-15,4 GHz15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.5115.3405.3405.340
15,4-15,43 GHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.511D15,4-15,43 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.511D
15,4-15,43 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
15,43-15,63 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) 5.511A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ15,43-15,63 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.511 A LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
15,43-15,63 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.511C5.511C5.511C
15,63-15,7 GHzLÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.511D15,63-15,7 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.511D
15,63-15,7 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
15,7-16,6 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.512 5.51315,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
15,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3 H23
H51
16,6-17,1 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás (távoli űr) (Föld- űr irány)
5.512 5.513
16,6-17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány)
16,6-17,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
H51
16,6-17,1 GHz
Űrkutatás (távoli űr) (Föld-űr irány) H24
17,1 -17,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
5.512 5.513
17,1 -17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
17,1-17,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
17,1-17,2 GHz
H153 H154
17,2-17,3 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (aktív)
RÁDIÓLOKÁCIÓ
ŰRKUTATÁS (aktív)
17,2-17,3 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATAS (aktív)
H123
ŰRKUTATÁS (aktív) H124
5.512 5.513 5.513A5.513A5.513A H153 H154
[149]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B Rádiólokáció
5.514
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Rádiólokáció
5.514 5.515 5.517
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 Rádiólokáció
5.514
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B Rádiólokáció
17,3-17,7 GHz
Rádiólokáció H14 H23
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516 H193 (űr-Föld irány) 5.516A 5.516B H193A
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-17,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) (Föld-űr irány) 5.516 MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó 5.518
5.515 5.517
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A H194B H195 (Föld-űr irány) 5.516 H193
17,8-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.516 MOZGÓ
18,1-18,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B (Föld-űr irány) 5.520 MOZGÓ18,1-18,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.520 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.519 MOZGÓ
18,1-18,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,1-18,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A H194B H195 (Föld-űr irány) 5.520 H193 MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr-Föld irány) 5.519 H63
5.519 5.52118,3-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A (Föld-űr irány) 5.520 MOZGÓ
18,3-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,3-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A H194B H195 (Föld-űr irány) 5.520 H193
18,4-18,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B MOZGÓ18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A MOZGÓ
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A H159 H194A H194B H195
[150]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Űrkutatás (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével ŰRKUTATÁS (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Űrkutatás (passzív)
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B MOZGÓ, a légi mozgó kivételével Űrkutatás (passzív)
18,6-18,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,6-18,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.522B H159 H194A H194B Űrkutatás (passzív) H127
5.522A 5.522C5.522A5.522A5.522A5.522A5.522A
18,8-19,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.523A MOZGÓ18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523A MOZGÓ
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523A H159 H194A H194B
19,3-19,7 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) (Föld- űr irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOZGÓ19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) (Föld- űr irány) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOZGÓ
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.523C 5.523D 5.523E H159 H194A H194B H197
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.484A 5.516B Műholdas mozgó (űr- Föld irány
5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.484A 5.516B MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
5.524
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
19,7-20,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194B H198 Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
20,1-20,2 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)20,1-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
20,1-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.484A 5.516B H159 H193A H194B H198 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.5285.525 5.526 5.527 5.5285.525 5.526 5.527 5.528
[151]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
20,2-21,2 GHz MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány)20,2-21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) Műholdas hiteles frekvencia és
20,2-21,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
20,2-21,2 GHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88
5.524órajel (űr- Föld irány)H51
21,2-21,4 GHz MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (passzív)21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓŰRKUTATÁS (passzív)
21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H199 MOZGÓ H199 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A 5.530
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A 5.530
21,4-22 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A 5.530
21,4-22 GHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS 5.347A 5.530 H200
5.531H200A
22-22,21 GHz ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
5.1495.1495.149 H200A
22,21-22,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)22,21-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
22,21-22,442 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ H201 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149 5.532 H200A
22,442-22,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,442-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149 5.5325.149 5.5325.1495.149 5.532 H200A
22,5-22,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ22,5-22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
22,5-22,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,5-22,55 GHz
H200A
[152]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
22,55-23,55 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ22,55-23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ
22,55-22,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
22,55-22,6 GHz
H200A
22,6-23 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H199 MOZGÓ H199
5.149 H200A
23-23,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
5.149 H200A
5.1495.14923,45-23,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
23,45-23,55 GHz
H200A
23,55-23,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ23,55-23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
23,55-23,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201
23,55-23,6 GHz
H200A
23,6-24 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
23,6-24 GHz23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340 H200A
24-24,05 GHzAMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR24-24,05 GHz
AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR
24-24,05 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
5.1505.1505.150 H37 H38 H200A
24,05-24,25 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.150
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas Föld-kutatás (aktív)
5.150
24,05-24,25 GHz
Amatőr H11 Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123
5.150 H37 H38 H154 H200A
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H14 H23
[153]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
24,25-24/45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,25-24/45 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
24,25-24/45 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
24,25-24/45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,25-24,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H202
H154 H200A
24/45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24/45-24,65 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.533
24/45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.533
24/45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H202 H203
H154 H200A
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,65-24,75 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MŰHOLDAS RÁDIÓLOKÁCIÓ (Föld-
űr irány)
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ
5.533
24,65-24,75 GHz
áLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
24,65-24,75 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
H154 H200A
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,75-25,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.535
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) 5.535
MOZGÓ
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
H154 H200A
25,25-25,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203
Műholdas hitelesfrekvencia és órajel
(Föld-űr irány) H88
H154 H200A
25,5-27 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536A 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536A 5.536C
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
25,5-27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-
Föld irány) 5.536A 5.536B
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536A
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
25,5-26,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-
Föld irány) 5.536A 5.536B H89
ÁLLANDÓHELYŰ H203
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536A
H24
Műholdas hitelesfrekvencia és órajel
(Föld-űr irány) H88
H154 H200A
26,5-27 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21
MOZGÓ H22
H204
26,5-27 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr-
Föld irány) 5.536A 5.536B H89
ŰRKUTATÁS (űr-Föld irány) 5.536A
H24
Műholdas hitelesfrekvencia és órajel
(Föld-űr irány) H88
H154 H200A
[154]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 5.537 MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.536 MOZGÓ
27-27,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H21 MOZGÓ H22
H204
27,5-28,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.537A MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 MOZGÓ27,5-28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 MOZGÓ
27,5-28,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H193A H194A H194B H195
5.538 5.5405.538 5.540
28,5-29,1 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány) 5.54128,5-29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
28,5-29,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.523A H193A H194A H194B Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89
5.5405.540
29,1-29,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány) 5.54129,1-29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
29,1-29,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H206 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.541A H193A H194A H194B H197 Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89
5.5405.540
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 Műholdas mozgó (Föld- űr irány
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) ) Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 Műholdas mozgó (Föld- űr irány)
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 Műholdas mozgó (Föld- űr irány)
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H186 H193A H194B H198 Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89 Műholdas mozgó (Föld- űr irány)
5.540 5.5425.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.5425.540 5.5425.540
[155]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
29,9-30 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány) 5.541 5.54329,9-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B 5.539 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 5.543
29,9-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.484A 5.516B H186 H193A H194B H198 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány) 5.541 H89
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.5425.525 5.526 5.527 5.538 5.5405.525 5.526 5.527
30-31 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány)
5.542
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány)
30-31 GHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H206A MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
H204
31-31,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.543A MOZGÓ Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) Űrkutatás 5.544 5.545
5.149
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) Űrkutatás 5.544
5.149
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H207 Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88 Űrkutatás 5.544 H24
5.149
31,3-31,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
31,3-31,5 GHz
5.340
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételéve
5.149 5.546
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
I 5.340
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) Állandóhelyű Mozgó, a légi mozgó kivételével
5.149
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.546 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.546 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149
31,5-31,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.546 H207 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149
[156]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET3. KÖRZET3. KÖRZET
31,8-32 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)
5.547 5.547B 5.548
31,8-32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)
5.547 5.548
31,8-32 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H208 ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány) H24
5.548
31,8-32 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
32-32,3 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)
5.547 5.547C 5.548
32-32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr- Föld irány)
5.547 5.548
32-32,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H208 ŰRKUTATÁS (távoli űr) (űr-Föld irány) H24
5.548
32-32,3 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.548
32,3-33 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A MŰHOLDAK KÖZÖTTI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ32,3-33 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A MŰHOLDAK KÖZÖTTI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
32,3-33GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H208
32,3-33 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
5.547 5.547D 5.5485.547 5.5485.5485.548
33-33,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547 5.547E
33-33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547A RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.547
33-33,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.547A H208
33-33,4 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3
33,4-34,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ 5.54933,4-34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
33,4-34,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H51
34,2-34,7 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld- űr irány)
5.549
34,2-34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány)
34,2-34,7 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H51
34,2-34,7 GHz
ŰRKUTATÁS (távoli űr) (Föld-űr irány) H24
34,7-35,2 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás 5.550
5.549
34,7-35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓŰrkutatás
34,7-35,2 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H51
34,7-35,2 GHz
Űrkutatás H24
35,2-35,5 GHzMETEOROLÓGIA RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.549
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA RÁDIÓLOKÁCIÓ
35,2-35,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H51
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA H46
[157]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
35,5-36 GHzMETEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)35,5-36 GHz
METEOROLÓGIA MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓ ŰRKUTATÁS (aktív)
35,5-36GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
35,5-36 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123 ŰRKUTATÁS (aktív) H124
35,5-36GHz
METEOROLÓGIA H46
5.549 5.549A5.549AH515.549A
36-37 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ ŰRKUTATÁS (passzív)
5.149
36-37 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149 H51
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.149
37-37,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány)
37-37,5 GHz37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24
5.5475.547H210
37,5-38 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)37,5-38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)
37,5-37,926 GHz
H210 37,926-38 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 H210
37,5-37,926 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24 Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
37,926-38 GHz
ŰRKUTATÁS (űr- Föld irány) H24 Műholdas Föld-kutatás
5.5475.547(űr-Föld irány) H89
38-39,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)38-39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)
38-38,178 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 H210
38,178-39,186 GHz
H210
38-38,178 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
38,178-39,186 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
[158]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
5.5475.54739,186-39,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H209 H210
39,186-39,5 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
39,5-40 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.516B MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)39,5-40 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)
39,5-40 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A H211 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H211A
39,5-40 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
5.5475.547H47
40-40,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.516B MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)40-40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány)
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A H211 MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H211A
H47
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B H193A ŰRKUTATÁS (Föld- űr irány) H24 Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld irány) H89
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó
5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó
5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó
5.547
40,5-41 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212
41-42,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) 5.516B MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó41-42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰSORSZÓRÁS MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS Mozgó
41-42,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212
5.547 5.551 F 5.551 H 5.551I5.547 5.551 H 5.551I
[159]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
42,5-43,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.547
42,5-43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ, a légi mozgó kivételével RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.547
42,5-43,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H212 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149
43,5-47 GHzMOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ43,5-47 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
43,5-45,5 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
5.554 H51
5.5545.55445,5-47 GHz
MOZGÓ 5.553 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
47-47,2 GHzAMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR47-47,2 GHz
AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR
47-47,2 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39
47,2-47,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.552A
47,2-47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.552A
47,2-47,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213
H213B
47,2-47,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) 5.552 MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A MOZGÓ
47,5-47,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A H193A
H213B
47,5-47,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
47,9-48,2 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.552A
47,9-48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.552A
47,9-48,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.552A H213
H213B
47,9-48,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
[160]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET 3. KÖRZET
48,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B MOZGÓ
48,2-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) 5.516B 5.552 MOZGÓ
48,2-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B MOZGÓ
48,2-48,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H193A
H213B
48,2-48,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
48,5-48,54 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H193A
H213B
48,5-48,54 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.149 5.340 5.555
48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 MOZGÓ
5.149 5.340 5.555
48,54-49,44 GHz
5.555 H41 H213B
48,54-49,44 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
5.149 5.340
49,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B MOZGÓ
5.149 5.340 5.55549,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B MOZGÓ
49,44-50,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) 5.516B 5.554A 5.555B H193A
H213B
49,44-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214 MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.552 H213A
50,2-50,4 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340
50,2-50,4 GHz
5.340
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340
50,4-51,4 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ Műholdas mozgó (Föld- űr irány)50,4-51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ Műholdas mozgó (Föld- űr irány)
50,4-51,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H47 Műholdas mozgó (Föld- űr irány) H47
51,4-52,6 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.547 5.556
51,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.547 5.556
51,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H215
5.556 H41
[161]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
52,6- 54,25 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)
52,6-54,25 GHz52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.5565.340 5.5565.3405.340 5.556 H41
54,25-55,78 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A ŰRKUTATÁS (passzív)
5.556B
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A ŰRKUTATÁS (passzív)
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
55,78-56,9 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)55,78-56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ 5.557A MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)
55,78-56,9 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 5.557A H216 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.547 5.5575.547
56,9-57 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)56,9-57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.558A MOZGÓ 5.558 ŰRKUTATÁS (passzív)
56,9-57 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H216 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.547 5.5575.547
[162]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
57-58,2 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.557
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATáS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547
57-58,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATÁS
(passzív) H128
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
ŰRKUTATÁS (passzív) H127
H153 H154
58,2-59 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.556
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
ŰRKUTATÁS (passzív)
5.547 5.556
58,2-59 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KÜTATÁS
(passzív) H128
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H217
ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.556 H41 H153 H154
59-59,3 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
59-59,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív)
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.556A
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
ŰRKUTATÁS (passzív)
59-59,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23
H204
59-59,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(passzív) H128
ŰRKUTATÁS (passzív) H127
H153 H154
59,3-64 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
59,3-64 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
59,3-61 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23
H204
59,3-61 GHz
H153 H154
61-62 GHz61-62 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ 5.558
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559
H38 H153 H1545.138 H37
62-63 GHz
H153 H154
62-63 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H218
MOZGÓ 5.558 H218
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23
5.1385.13863-64 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ 5.559 H23
63-64 GHz
H153 H154 H167
64-65 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.547 5.556
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
5.547 5.556
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H219
64-65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H219
5.556 H41 H153
65-66 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS
65-66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAK KÖZÖTTI
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
ŰRKUTATÁS
65-66 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218 H219
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H218
65-66 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS H89
ÁLLANDÓHELYŰ 5.547 H218 H219
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H218
ŰRKUTATÁS H24
5.5475.547H153
[163]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
66-71 GHzMŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.553 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
66-71 GHz
MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.553 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
66-71 GHz
MOZGÓ 5.553 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.554
71-74 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
71-74 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H47 MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H47
[164]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
74-76 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás(űr-Föld irány)
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr-Föld irány)
74-76 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H219A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-
Föld irány)
MOZGÓ
MŰSORSZÓRÁS
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.559A 5.5615.559A 5.5615.561 H154
76-77,5 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás(űr-Föld irány)
76-77,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld irány)
76-77,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39
Űrkutatás (űr-Föld irány)
76-77,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.1495.1495.149 H154 H167 H2205.149
77,5-78 GHzAMATÖR
MŰHOLDAS AMATÖR
Rádiócsillagászat
Űrkutatás(űr-Föld irány)
77,5-78 GHz
AMATÖR
MŰHOLDAS AMATÖR
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
77,5-78 GHz
AMATÖR H11
MŰHOLDAS AMATÖR H39
Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (űr-Föld irány)
5.1495.1495.149 H154 H220
78-79 GHzRÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás(űr-Föld irány)
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Rádiócsillagászat
Űrkutatás (űr-Föld irány)
78-79 GHz
Amatőr H1 1
Műholdas amatőr H39
Rádiócsillagászat H41
Űrkutatás (űr-Föld irány)
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.149 5.5605.149 5.5605.149 5.560 Hl 54 H2205.149
[165]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI
RÁDIÓSZABÁLYZAT
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZETSZERINT)
79-81 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás(űr-Föld irány)
79-81 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
RÁDIÓLOKÁCIÓ
Amatőr
Műholdas amatőr
Űrkutatás (űr-Föld iIrány)
79-81 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
Amatőr H11
Műholdas amatőr H39
Űrkutatás (űr-Föld irány)
79-81 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.1495.1495.149 H154 H2205.149
81 -84 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr-Föld rány)
81-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány)
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
Űrkutatás (űr-Föld irány)
81-84 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
Űrkutatás (űr-Föld irány)
81-84 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H219A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány) H47
MOZGÓ
MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld-űr irány) H47
5.149 5.561A5.149 5.561A5.149 5.561A H11 H39 H1545.149
84-86 GHzÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) 5.561 B
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149
84-86 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H219A
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
MOZGÓ
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.149 H154
[166]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
86-92 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
86-92 GHz86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340
92-94 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ92-94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
92-94 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
92-94 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.1495.1495.149
94-94,1 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS (aktív) Rádiócsillagászat94-94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) RÁDIÓLOKÁCIÓŰRKUTATÁS (aktív) Rádiócsillagászat
94-94,1 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) ŰRKUTATÁS (aktív) Rádiócsillagászat H41
94-94,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.562 5.562A5.562 5.562A5.562 5.562A
94,1-95 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ94,1-95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
94,1-95 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
94,1-95 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ H23 H210
5.1495.1495.149
95-100 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ95-100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
95-100 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
95-100 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ H210 RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.5545.149 5.5545.149 5.554
100-102 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)100-102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
100-102 GHz100-102 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.3415.340 5.3415.3405.340 5.341 H130
[167]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
102-105 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
102-105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
5.149 5.341
102-105 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
5.341 H130
102-105 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149
105-109,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
105-109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
105-109,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127
5.341 H130
105-109,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149
109,5-111,8 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)109,5-111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
109,5-111,8 GHz109,5-111,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.3415.340 5.3415.3405.340 5.341 H130
111,8-114,25 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
111,8-114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
5.149 5.341
111,8-114,25 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127
5.341 H130
111,8-114,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149
114,25-116 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)114,25-116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
114,25-116 GHz114,25-116 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.3415.340 5.3415.3405.340 5.341 H130
116-119,98 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)
116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3415.3415.341 H130
[168]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
119,98-122,25 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562C ŰRKUTATÁS (passzív)
119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
119,98-122,25 GHz
5.138 5.3415.138 5.3415.341 H38 H1305.138 H37
122,25-123 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 Amatőr
5.138
122,25-123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 Amatőr
5.138
122,25-123 GHz
Amatőr H11
H38
122,25-123 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
5.138 H37
123-130 GHzMŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiócsillagászat 5.562D123-130 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ Rádiócsillagászat
123-130 GHz
Rádiócsillagászat H41
123-130 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.5545.149 5.5545.149 5.554
130-134 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT130-134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
130-134 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) 5.562E RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
130-134 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
5.149 5.562A5.149 5.562A5.149 5.562A5.149
134-136 GHzAMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat134-136 GHz
AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat
134-136 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39 Rádiócsillagászat H41
136-141 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas amatőr
5.149
136-141 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas amatőr
5.149
136-141 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 Amatőr H11 Műholdas amatőr H39
5.149
136-141 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.149
[169]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
141-148,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ141-148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
141-148,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
141-148,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.1495.1495.149
148,5-151,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)148,5-151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
148,5-151,5 GHz148,5-151,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340
151,5-155,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ151,5-155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ
151,5-155,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
151,5-155,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.1495.1495.149
155,5-158,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) 5.562F ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B155,5-158,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
155,5-158,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127
155,5-158,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ
5.149 5.562G5.149 5.562F 5.562G5.562F5.149 5.562G
158,5-164 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)158,5-164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
158,5-164 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
164-167 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)164-167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
164-167 GHz164-167 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340
[170]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
167-174,5 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558167-174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558
167-174,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ 5.558
5.149 5.562D5.1495.149
174,5-174,8 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558174,5-174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558
174,5-174,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558
174,8-182 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)
174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
182-185 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)182-185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
182-185 GHz182-185 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5 3405 3405 3405 340
185-190 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAK KÖZÖTTI 5.562H ŰRKUTATÁS (passzív)
185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
190-191,8 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) ŰRKUTATÁS (passzív)
190-191,8 GHz190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340
191,8-200 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.554
191,8-200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAK KÖZÖTTI MOZGÓ 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.341 5.554
191,8-200 GHz
5.341 H130
191,8-200 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ 5.558 MŰHOLDAS MOZGÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.554
[171]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
200-202 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)200-202 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
200-202 GHz200-202 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.341 5.563A5.340 5.341 5.563A5.3405.340 5.341 5.563A H130
202-209 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)202-209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
202-209 GHz202-209 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.341 5.563A5.340 5.341 5.563A5.3405.340 5.341 5.563A H130
209-217 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT209-217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
209-217 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41
209-217 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ
5.149 5.3415.149 5.3415.341 H1305.149
217-226 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B217-226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B
217-226 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) 5.562B H127
217-226 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ
5.149 5.3415.149 5.3415.341 H1305.149
226-231,5 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)226-231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
226-231,5 GHz226-231,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.3405.3405.3405.340
231,5-232 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció231,5-232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció
231,5-232 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ Rádiólokáció
[172]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRA
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)
NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
232-235 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ Rádiólokáció232-235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ Rádiólokáció
232-235 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ Rádiólokáció
235-238 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (passzív)235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) ŰRKUTATÁS (passzív)
235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
235-238 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
5.563A 5.563B5.563A 5.563B5.563A 5.563B
238-240 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ238-240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
238-240 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
240-241 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ240-241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
240-241 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ RÁDIÓLOKÁCIÓ
241-248 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas amatőr
5.138 5.149
241-248 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓLOKÁCIÓ Amatőr Műholdas amatőr
5.138 5.149
241-248 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 Amatőr H11 Műholdas amatőr H39
5.149 H38
241-248 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
5.138 5.149 H37
248-250 GHzAMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat
5.149
248-250 GHz
AMATŐR MŰHOLDAS AMATŐR Rádiócsillagászat
5.149
248-250 GHz
AMATŐR H11 MŰHOLDAS AMATŐR H39 Rádiócsillagászat H41
5.149
250-252 GHzMŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.563A
250-252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT ŰRKUTATÁS (passzív)
5.340 5.563A
250-252 GHz
5.340
250-252 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128 RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41 ŰRKUTATÁS (passzív) H127
5.340 5.563A
[173]
NEMZETKÖZI FELOSZTÁSFELOSZTÁS MAGYARORSZÁGON
NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATMAGYARORSZÁGRAÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT SZERINT)NEM POLGÁRIPOLGÁRIKÖZÖS
1. KÖRZET2. KÖRZET3. KÖRZET
252-265 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ252-265 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) RÁDIÓCSILLAGÁSZAT RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ252-265 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41252-265 GHzÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) RÁDIÓNAVIGÁCIÓ MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.149 5.5545.149 5.5545.149 5.554
265-275 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT265-275 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ RÁDIÓCSILLAGÁSZAT265-275 GHzRÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41265-275 GHzÁLLANDÓHELYŰ MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) MOZGÓ
5.149 5.563A5.149 5.563A5.563A5.149
275-1000 GHz(Nincs felosztva) 5.565275-1000 GHz(Nincs felosztva) 5.565275-1000 GHz(Nincs felosztva) 5.565

3. melléklet a 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti három földrajzi Körzet

Az ENSZ szakági feladatait ellátó Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)- 189 tagállama által elfogadott - Alapokmányában és Egyezményében [a 191/1997. (XI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetve] meghatározottak szerint jut érvényre a frekvenciagazdálkodás világszerte, így hazánkban is.

Az ITU tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által összehívott Rádiótávközlési Világértekezletek keretében az érintett államok együttműködésével határoznak a rádiófrekvenciás tartomány felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól. A három Körzet földrajzi határait az 1. ábra mutatja.

4. melléklet a 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzetközi lábjegyzetei

1. Bevezető

Magyarország szempontjából meghatározó tartalommal rendelkező, az FNFT Nemzetközi felosztás részének negyedik oszlopában feltüntetett nemzetközi lábjegyzetek sorszámai a mellékletben vastagon szedve szerepelnek.[174]

A mellékletben a nemzetközi lábjegyzet végén feltüntetett (WRC-97) ", (WRC-2000) ", illetve (WRC-03) " rövidítés a WRC-97, a WRC-2000, illetve a WRC-03 változtatásait jelzi. Ha a nemzetközi lábjegyzet végén ilyen rövidítés nem szerepel, akkor ez azt jelenti, hogy a lábjegyzet szövegét a WRC-95 hagyta jóvá.

A mellékletben a Táblázat" a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) Frekvenciasávok Felosztási Táblázatát (azaz az FNFT Nemzetközi Felosztás" részének első három oszlopát) jelenti.

A mellékletben az Iroda" az ITU Rádiótávközlési Irodáját, a Titkárság" pedig az ITU Főtitkárságát jelenti.

A nemzetközi lábjegyzetekben hivatkozott Cikkek, Bekezdések, Függelékek, Határozatok és Ajánlások - az ITU-R-ajánlások kivételével - az RR megfelelő részeire utalnak.

2. Nemzetközi lábjegyzetek

5.53Azoknak az igazgatásoknak, amelyek 9 kHz alatti frekvenciák használatát engedélyezik, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy ez nem okoz káros zavarást azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára a 9 kHz feletti frekvenciasávok fel vannak osztva.
5.54Kívánatos, hogy a tudományos kutatásaikhoz 9 kHz alatti frekvenciákat felhasználó igazgatások tájékoztassák azokat az igazgatásokat, amelyek érdekeltek lehetnek, annak érdekében, hogy ezek a kutatások minden gyakorlatilag elérhető védelmet élvezhessenek a káros zavarásokkal szemben.
5.55Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Grúziában, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 14-17 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.56Azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 14-19,95 kHz és a 20,05-70 kHz sávokat, valamint az 1. Körzetben a 72-84 kHz és a 86-90 kHz sávokat is felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket. Ezek az állomások védelmet élveznek a káros zavarásokkal szemben. Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban ugyanerre a célra, azonos feltételekkel a 25 kHz és az 50 kHz frekvenciákat használják. (wrc-03)
5.57A 14-19,95 kHz, 20,05- 70 kHz és a 70- 90 kHz (72- 84 kHz és 86- 90 kHz az 1. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata parti rádiótávíróállomásokra (csak A1A és F1B adásmódok) korlátozódik. Kivételesen engedélyezett a J2B és a J7B adásmódok használata azzal a feltétellel, hogy a szükséges sávszélesség nem lépi túl az A1A vagy az F1B adásmódoknál a kérdéses sávban általában használt értéket.
5.58Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 67- 70 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.59Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben és Pakisztánban a 70- 72 kHz és a 84- 86 kHz sávokban az állandóhelyűés a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
(WRC-2000)
5.60A 70-90 kHz (70-86 kHz az 1. Körzetben) és a 110-130 kHz (112-130 kHz az 1. Körzetben) sávokban az impulzusos rádiónavigáció rendszerek azzal a feltétellel használhatók, hogy nem okoznak káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva.
5.61A 2. Körzetben a 70-90 kHz és a 110-130 kHz sávokban a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásait létesíteni és üzemeltetni csak a 9.21 Bekezdés szerint azokkal az igazgatásokkal elért megegyezés alapján lehet, amelyeknek a Táblázatnak megfelelően működő szolgálatai érintettek lehetnek. Mindazonáltal az állandóhelyű, a tengeri mozgó- és a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat ilyen megegyezések alapján létesített állomásai számára.
5.62Kívánatos, hogy azok az igazgatások, amelyek a 90-110 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében állomásokat működtetnek, egyeztessék a műszaki és üzemviteli jellemzőket, hogy ily módon elkerülhető legyen az ezen állomások által biztosított szolgálatok káros zavarása.
5.63Törölve. (WRC-97)
5.64Az állandóhelyű szolgálatban, a számára 90 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben, valamint a tengeri mozgószolgálatban, a számára 110 kHz és 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) között felosztott sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek. A tengeri mozgószolgálat állomásai számára a 110 kHz és a 160 kHz (148,5 kHz az 1. Körzetben) közötti sávrészekben a J2B vagy a J7B adásmód kivételesen szintén megengedett.
5.65Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben a 112-117,6 kHz és a 126-129 kHz sávokban az állandóhelyűés a tengeri mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
(WRC-2000)
5.66Eltérő szolgálati kategória: Németországban a 115-117,6 kHz sávban a felosztás az állandóhelyű és a tengeri mozgószolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a rádiónavigáció szolgálat számára másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
5.67Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 130-148,5 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ezeknek az országoknak a területén, valamint ezen országok közötti viszonylatban ez a szolgálat a jogegyenlőség alapján működik.
(WRC-2000)
5.68Helyettesítő felosztás: Angolában, Burundiban, a Kongói Köztársaságban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és a Dél-afrikai Köztársaságban a 160-200 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
(WRC-03)
5.69Járulékos felosztás: Szomáliában a 200-255 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.70Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Etiópiában, Lesothóban, Madagaszkáron, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Nigériában, Ománban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Zambiában és Zimbabwéban a 200-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.71Helyettesítő felosztás: Tunéziában a 255-283,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.
5.72Az állandóhelyű szolgálatnak az északi övezetekben (az északi szélesség 60. fokától északra) fekvő norvég állomásai, amelyek ki vannak téve a sarki fény által okozott zavaroknak, továbbra is használhatnak négy frekvenciát a 283,5-490 kHz és az 510- 526,5 kHz sávokban.
5.73A 285-325 kHz (283,5-325 kHz az 1. Körzetben) sáv a tengeri rádiónavigáció szolgálatban felhasználható kiegészítő navigációs információk keskenysávú technikával történő továbbítására, azzal a feltétellel, hogy ez nem okoz káros zavarást a rádiónavigáció szolgálatban működő rádió-irányadóállomásoknak. (WRC-97)
5.74Járulékos felosztás: az 1. Körzetben a 285,3- 285,7 kHz frekvenciasávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat (a rádió-irányadók kivételével) számára is felosztották.
5.75Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Moldovában, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban, Ukrajnában, valamint Bulgária és Románia Fekete-tenger menti övezeteiben a 315-325 kHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű azzal a feltétellel, hogy a Baltitenger övezetében a tengeri és a légi rádiónavigáció szolgálat új állomásainak frekvenciakijelöléseit ebben a sávban az érintett igazgatások előzetes véleménycseréjéhez kötik. (wrc-2000)
5.76A 410 kHz frekvencia a tengeri rádiónavigáció szolgálatban rádióiránymérésre van kijelölve. Más rádiónavigáció szolgálatok, amelyek számára a 405-415 kHz sávot felosztották, nem okozhatnak káros zavarást a rádió-iránymérésnek a 406,5-413,5 kHz sávban.
5.77Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, Kínában, a 3. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Területeken, Indiában, Indonéziában (2005. január 1-jéig), az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában és Srí Lankán a 415-495 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Ezen országok igazgatásainak minden szükséges gyakorlati intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy a 435-495 kHz sávban működő légi rádiónavigációs állomások ne okozzanak zavarást a parti állomások vételénél, amikor azok a hajóállomások olyan frekvenciájú adását veszik, amely frekvenciák világviszonylatban a hajóállomásoknak vannak kijelölve (lásd az 52.39 Bekezdést). (WRC-2000)
5.78Eltérő szolgálati kategória: Kubában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 415-435 kHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű.
5.79A 415-495 kHz és az 505-526,5 kHz (505-510 kHz a 2. Körzetben) sávoknak a tengeri mozgószolgálat általi használata rádiótávírásra korlátozódik.
5.79AA NAVTEX szolgálatban 490 kHz, 518 kHz és 4209,5 kHz frekvenciákon parti állomások létesítésekor az igazgatásoknak nagyon ajánlatos egyeztetniük az üzemviteli jellemzőket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) eljárásainak megfelelően (lásd a 339. (Rev.WRC-97) Határozatot). (WRC-97)
5.80A 2. Körzetben a 435-495 kHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a beszédadást nem alkalmazó körsugárzó irányadókra korlátozódik.
5.81Törölve. (wrc-2000)
5.82A tengeri mozgószolgálatban a 490 kHz frekvencia a GMDSS teljes bevezetésének időpontjától kezdve (lásd a 331. (Rev.WRC-97) Határozatot) kizárólag a parti állomások által a hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíróval történő adására használandó. A 490 kHz frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek írják elő. A 415-495 kHz sávnak légi rádiónavigáció szolgálatra való felhasználásakor az igazgatásokat felkérik annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a 490 kHz frekvencia számára. (WRC-97)
5.83Az 500 kHz frekvencia a morze-rádiótávíró nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. E frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. Függelék írják elő.
5.84Az 518 kHz frekvencia tengeri mozgószolgálat általi használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. Függelék írják elő.
(WRC-97)
5.85Nincs felhasználva.
5.86A 2. Körzetben az 525-535 kHz sávban a műsorszóróállomások vivőteljesítménye nem haladhatja meg nappal az 1 kW, éjjel a 250 W értéket.
5.87Járulékos felosztás: Angolában, Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.87AJárulékos felosztás: Üzbegisztánban az 526,5-1606,5 kHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (wrc-97)
5.88Járulékos felosztás: Kínában az 526,5-535 kHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.89A 2. Körzetben az 1605-1705 kHz sávot a műsorszóró szolgálat állomásai a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Terv alapján használhatják.
Az 1625-1705 kHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak szóló frekvenciakijelölések vizsgálatának figyelembe kell vennie a Körzeti Igazgatási Rádióértekezlet (Rio de Janeiro, 1988) által kidolgozott Tervben szereplő kiosztásokat.
5.90Az 1605-1705 kHz sávban, azokban az esetekben, amikor 2. Körzeti műsorszóró állomás érintve van, az 1. Körzetben a tengeri mozgóállomások szolgálati övezetének a felületi hullámterjedés által meghatározottra kell korlátozódnia.
5.91Járulékos felosztás: a Fülöp-szigeteken és Srí Lankán az 1606,5-1705 kHz sávot másodlagos jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.92Az 1. Körzet néhány országa az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sávokban rádiómeghatározó rendszereket működtet a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az ezen állomások által kisugárzott átlagteljesítmény nem haladhatja meg az 50 W-ot.
5.93Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1625-1635 kHz, 1800- 1810 kHz és a 2160-2170 kHz sávokat, Bulgáriában az 1625-1635 kHz és az 1800-1810 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-2000)
5.94Nincs felhasználva.
5.95Nincs felhasználva.
5.96Németországban, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Dániában, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, Írországban, Izlandon, Izraelben, Kazahsztánban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, Moldovában, Norvégiában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1715-1800 kHz és az 1850- 2000 kHz sávokban az igazgatások összesen legfeljebb 200 kHz-nyi sávszélességet feloszthatnak amatőrszolgálatuk számára. Mindazonáltal, amikor ezeken a sávokon belül a felosztást végzik amatőrszolgálatuk részére, az igazgatások - a szomszédos országok igazgatásainak előzetes megkeresése után - kötelesek megtenni az esetleg szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amatőrszolgálatuk más országok állandóhelyűés mozgószolgálatának ne okozzon káros zavarást. Az egyes amatőrállomások átlagteljesítménye nem haladhatja meg a 10 W-ot. (wrc-03)
5.97A 3. Körzetben a Loran rendszer az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián úgy működik, hogy az elfoglalt sáv 1825-1875 kHz, illetve 1925-1975 kHz. Más szolgálatok, amelyek számára az 1800-2000 kHz sávot felosztották, bármilyen frekvenciát használhatnak a sávon belül azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást az 1850 kHz vagy az 1950 kHz frekvencián üzemelő Loran rendszernek.
5.98Helyettesítő felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Belgiumban, Bulgáriában, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, Eritreában, Spanyolországban, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Görögországban, Olaszországban, Kazahsztánban, Libanonban, Litvániában, Moldovában, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Törökországban és Ukrajnában az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.99Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bosznia- Hercegovinában, Irakban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Üzbegisztánban, Szlovákiában, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szlovéniában, Csádban és Togóban az 1810-1830 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.100Az 1. Körzetben az 1810-1830 kHz sávnak az amatőrszolgálat általi használata azokban az országokban, amelyek részben vagy egészben az északi szélesség 40. fokától északra helyezkednek el, csak akkor engedélyezhető, ha az 5.98 és az 5.99 Bekezdésekben említett országokat megkeresték abból a célból, hogy az amatőrállomások és az 5.98 és az 5.99 Bekezdések szerint működő más szolgálatok állomásai közötti káros zavarások megakadályozásához szükséges intézkedéseket meghatározzák.
5.101Helyettesítő felosztás: Burundiban és Lesothóban az 1810-1850 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
5.102Helyettesítő felosztás: Argentínában, Bolíviában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Uruguayban és Venezuelában az 1850-2000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat, a rádiólokáció szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel.
5.103Az 1. Körzetben az 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz és a 2650-2850 kHz sávokban frekvenciáknak az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásai számára történő kijelölésekor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük a tengeri mozgószolgálat különleges igényeit.
5.104Az 1. Körzetben a 2025- 2045 kHz sávnak a meteorológiai segédszolgálat általi használata az oceanográfiai bója állomásokra korlátozódik.
5.105Grönlandot kivéve a 2. Körzetben a rádiótelefon üzemű parti állomások és hajóállomások a 2065-2107 kHz sávban csak J3E adásmódot használhatnak, és csúcsteljesítményük nem haladhatja meg az 1 kW-ot. Kívánatos, hogy elsősorban a következő vivőfrekvenciákat használják: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz és 2103,5 kHz. Argentínában és Uruguayban ugyanerre a célra a 2068,5 kHz és a 2075,5 kHz vivőfrekvenciákat is használják, míg a 2072-2075,5 kHz sávban lévő frekvenciákat az 52.165 Bekezdés szerint használják.
5.106A 2. és a 3. Körzetben, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, és amelyeknek átlagteljesítménye nem haladja meg az 50 W-ot, használhatják a 2065 kHz és a 2107 kHz közötti frekvenciákat. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
5.107Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Eritreában, Etiópiában, Irakban, Lesothóban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Szomáliában és Szváziföldön a 2160-2170 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen szolgálatok állomásainak átlagteljesítménye nem haladhatja meg az 50 W-ot. (wrc-03)
5.108A 2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája. A 2173,5-2190,5 kHz sáv használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. Függelék írják elő.
5.109A 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz és a 16 804,5 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a digitális szelektív hívás részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
5.110A 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz és a 16 695 kHz frekvenciák nemzetközi vészfrekvenciák a keskenysávú távgépíró részére. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk írja elő.
5.111A 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz vivőfrekvenciák, valamint a 121,5 MHz, 156,8 MHz és a 243 MHz frekvenciák a földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok érvényben lévő eljárási szabályainak megfelelően ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használhatók. E frekvenciák használatának feltételeit a 31. Cikk és a 13. Függelék írják elő.
Ugyanez vonatkozik a 10 003 kHz, 14 993 kHz és a 19 993 kHz frekvenciákra is, de ezekben az esetekben az adásokat a frekvenciától számított ±3 kHz-es sávszélességen belül kell tartani.
5.112Helyettesítő felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Dániában, Máltán, Szerbia és Montenegróban és Srí Lankán a 2194-2300 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.113A 2300-2495 kHz (2498 kHz az 1. Körzetben), 3200-3400 kHz, 4750- 4995 kHz és az 5005- 5060 kHz sávok műsorszóró szolgálat általi használatának feltételeire nézve lásd az 5.16-5.20, 5.21 és a 23.3-23.10 Bekezdéseket.
5.114Helyettesítő felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Dániában, Irakban, Máltán és Szerbia és Montenegróban a 2502- 2625 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.115A 3023 kHz és az 5680 kHz vivőfrekvenciákat (vonatkoztatási frekvenciákat) - a 31. Cikkben és a 13. Függelékben megadott feltételek mellett - a tengeri mozgószolgálat egyeztetett kutatási és mentési műveletekbe bevont állomásai is használhatják.
5.116Kívánatos, hogy az igazgatások engedélyezzék a 3155-3195 kHz sáv használatát abból a célból, hogy a kisteljesítményű, vezetéknélküli hallókészülékek számára világviszonylatban egységes csatornahasználat alakuljon ki. Ezen készülékek számára - a helyi igények kielégítésére - az igazgatások járulékos csatornákat jelölhetnek ki a 3155 kHz és a 3400 kHz közötti sávokban.
Megjegyzendő, hogy a 3000 kHz és a 4000 kHz közötti frekvenciatartomány alkalmas indukciós mezőben működő, kis hatótávolságú hallókészülékek használatára.
5.117Helyettesítő felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Elefántcsontparton, Dániában, Egyiptomban, Libériában, Máltán, Szerbia és Montenegróban, Srí Lankán és Togóban a 3155- 3200 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.118Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Mexikóban, Peruban és Uruguayban a 3230- 3400 kHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.119Járulékos felosztás: Hondurasban, Mexikóban, Peruban és Venezuelában a 3500-3750 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották.
5.120Törölve. (wrc-2000)
5.121Nincs felhasználva.
5.122Helyettesítő felosztás: Argentínában, Bolíviában, Chilében, Ecuadorban, Paraguayban, Peruban és Uruguayban a 3750-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
5.123Járulékos felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 3900- 3950 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.124Törölve. (WRC-2000)
5.125Járulékos felosztás: Grönlandon a 3950-4000 kHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Az ebben a sávban üzemelő műsorszóróállomások teljesítménye nem haladhatja meg a nemzeti szolgálat ellátásához szükséges értéket és semmi esetre sem lehet nagyobb, mint 5 kW.
5.126A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 3995-4005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.127A 4000-4063 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata a rádiótelefon üzemű hajóállomásokra korlátozódik (lásd az 52.220 Bekezdést és a 17. Függeléket).
5.128Afganisztánban, Argentínában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Botswanában, Burkina Fasóban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Kínában, Grúziában, Indiában, Kazahsztánban, Maliban, Nigerben, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz és a 4408-4438 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálatnak a tengerparttól legalább 600 km-re fekvő, korlátozott teljesítményűállomásai azzal a feltétellel üzemeltethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára. (WRC-97)
5.129Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 4063-4123 kHz és a 4130-4438 kHz sávok frekvenciáit, 50 W-ot meg nem haladóátlagteljesítménnyel.
5.130A 4125 kHz és a 6215 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. Függelék írják elő.
5.131A 4209,5 kHz frekvenciát kizárólag a parti állomások használják a hajóknak szóló meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások keskenysávú távgépíró technikával történő adására. (wrc-97)
5.132A 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz és a 26 100,5 kHz frekvenciák nemzetközi frekvenciák a tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai részére (lásd a 17. Függeléket).
5.133Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5130- 5250 kHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.134Az 5900- 5950 kHz, 7300- 7350 kHz, 9400- 9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávoknak a műsorszóró szolgálat általi használata 2007. április 1-jétől a 12. Cikkben lefektetett eljárás alkalmazásától függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások ezekben a sávokban tegyék lehetővé a digitális modulációjú adások bevezetését az 517. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezéseinek megfelelően. (wrc-03)
5.135Törölve. (WRC-97)
5.136Az 5900-5950 kHz sávot 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függően az állandóhelyű szolgálat számára elsődleges jelleggel, valamint az alábbi szolgálatok számára osztották fel: az 1. Körzetben a földi mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel, a 2. Körzetben az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel, és a 3. Körzetben az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jelleggel. 2007. április 1. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
5.137Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri mozgószolgálat számára, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, kivételesen használhatják a 6200-6213,5 kHz és a 6220,5-6525 kHz sávokat, 50 W-ot meg nem haladó átlagteljesítménnyel. Ezen frekvenciák bejelentésekor az Iroda figyelmét e rendelkezésekre fel kell hívni.
5.138Az alábbi sávok:
6765- 6795 kHz 433,05-434,79 MHz
61-61,5 GHz 122-123 GHz 244- 246 GHz
(sávközépi frekvencia 6780 kHz), (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) az 1. Körzetben, az 5.280 Bekezdésben említett országok kivételével, (sávközépi frekvencia 61,25 GHz), (sávközépi frekvencia 122,5 GHz) és (sávközépi frekvencia 245 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehetők igénybe. Ezen frekvenciasávoknak az ISM alkalmazások részére történő használata az érdekelt igazgatások által azon más igazgatásokkal egyetértésben kiadott külön engedély alapján lehetséges, amelyeknek rádiótávközlési szolgálatai érintettek lehetnek. E rendelkezés alkalmazásakor az igazgatásoknak tekintetbe kell venniük az ITU-R legújabb vonatkozó ajánlásait.
5.138A2009. március 29-ig a 6765-7000 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. Ez után az időpont után a sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
(WRC-03)
5.139Eltérő szolgálati kategória: 2009. március 29-ig Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 6765-7000 kHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-03)
5.140Járulékos felosztás: Angolában, Irakban, Kenyában, Ruandában, Szomáliában és Togóban a 7000- 7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.141Helyettesítő felosztás: Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Líbiában és Madagaszkáron a 7000- 7050 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (wrc-97)
5.141AJárulékos felosztás: Üzbegisztánban és Kirgizisztánban a 7000-7100 kHz és a 7100-7200 kHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyűés a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.141BJárulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Bahreinben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kínában, a Comore-szigeteken, a Koreai Köztársaságban, Diego Garcián, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Marokkóban, Mauritániában, Új-Zélandon, Ománban, Pápua Új-Guineában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Tunéziában, Vietnamban és Jemenben a 7100-7200 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.141CAz 1. és a 3. Körzetben a 7100-7200 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.
(WRC-03)
5.1422009. március 29-ig a 7100-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára. 2009. március 29. után a 7200-7300 kHz sávnak a 2. Körzetben az amatőrszolgálat általi használata nem szabhat korlátozásokat az 1. Körzetben és a 3. Körzetben tervezett műsorszóró szolgálat számára.
(WRC-03)
5.143A 7300-7350 kHz sávot 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függően elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2007. április 1. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
5.143AA 3. Körzetben a 7350- 7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-03)
5.143BA 1. Körzetben a 7350- 7450 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak és az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladja meg a 24 dBW-ot. (WRC-03)
5.143CJárulékos felosztás: 2009. március 29. után Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Kuvaitban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben a 7350- 7400 kHz és a 7400- 7450 kHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.143DA 2. Körzetben a 7350- 7400 kHz sávot 2009. március 29-ig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. 2009. március 29. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sáv frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek. (WRC-03)
5.143E2009. március 29-ig a 7450-8100 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.144A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 7995-8005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.145A 8291 kHz, 12 290 kHz és a 16 420 kHz vivőfrekvenciák használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. Függelék írják elő.
5.146A 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávokat 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függően elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. 2007. április 1. után az állandóhelyű szolgálat azon állomásai használhatják ezen sávok frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak az állandóhelyű szolgálat részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
5.147Azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak, az állandóhelyű szolgálat azon állomásai, amelyek csak a nemzeti határokon belül forgalmaznak, használhatják a 9775- 9900 kHz, 11 650-11 700 kHz és a 11 975-12 050 kHz sávok frekvenciáit. Az egyes állomások teljes kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot.
5.148Törölve. (WRC-97)
5.149Frekvenciák kijelölésekor olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyeknek
a 13 360-13 410 kHz, a 25 550- 25 670 kHz, a 37,5-38,25 MHz, az 1. és a 3. Körzetben a 73- 74,6 MHz, az 1. Körzetben a 150,05-153 MHz, a 322-328,6 MHz, a 406,1-410 MHz, az 1. és a 3. Körzetben a 608-614 MHz, az 1330-1400 MHz, az 1610,6-1613,8 MHz, az 1660-1670 MHz, az 1718,8-1722,2 MHz, a 2655-2690 MHz, a 3260-3267 MHz, a 3332-3339 MHz, a 3345,8-3352,5 MHz, a 4825-4835 MHz, a 4950-4990 MHz, a 4990- 5000 MHz, a 6650-6675,2 MHz, a 10,6-10,68 GHz, a 14,47-14,5 GHz, a 22,01-22,21 GHz, a 22,21-22,5 GHz,
a 22,81-22,86 GHz, a 23,07-23,12 GHz, a 31,2-31,3 GHz, az 1. és a 3. Körzetben a 31,5- 31,8 GHz, a 36,43-36,5 GHz, a 42,5-43,5 GHz, a 42,77-42,87 GHz, a 43,07-43,17 GHz, a 43,37-43,47 GHz, a 48,94-49,04 GHz, a 76- 86 GHz, a 92- 94 GHz, a 94,1-100 GHz, a 102-109,5 GHz, a 111,8-114,25 GHz, a 128,33-128,59 GHz, a 129,23-129,49 GHz, a 130-134 GHz, a 136-148,5 GHz, a 151,5-158,5 GHz, a 168,59-168,93 GHz, a 171,11-171,45 GHz, a 172,31-172,65 GHz, a 173,52-173,85 GHz, a 195,75-196,15 GHz, a 209-226 GHz, a 241-250 GHz, a 252-275 GHz
sávok fel vannak osztva, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a káros zavarástól megvédjék. Űrállomások és légijármű állomások adásai különösen komoly zavarforrást jelenthetnek a rádiócsillagászati szolgálatnak (lásd a 4.5 és a 4.6 Bekezdéseket, valamint a 29. Cikket). (WRC-2000)
5.150Az alábbi sávok:
13 553-13 567 kHz (sávközépi frekvencia 13 560 kHz), 26 957- 27 283 kHz (sávközépi frekvencia 27 120 kHz), 40,66- 40,70 MHz (sávközépi frekvencia 40,68 MHz), 902- 928 MHz a 2. Körzetben (sávközépi frekvencia 915 MHz), 2400- 2500 M Hz (sávközépi frekvencia 2450 M Hz), 5725- 5875 M Hz (sávközépi frekvencia 5800 M Hz) és 24- 24,25 GHz (sávközépi frekvencia 24,125 GHz)
ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira is igénybe vehetők. Az e sávokban működő rádiótávközlési szolgálatok kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ezekben a sávokban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek.
5.151A 13 570-13 600 kHz és a 13 800-13 870 kHz sávokat 2007. április 1-jéig a 21. (Rev.WRC-95) Határozatban hivatkozott eljárás alkalmazásától függően elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára osztották fel. 2007. április 1. után a fent említett szolgálatok azon állomásai használhatják ezen sávok frekvenciáit, amelyek csak a telepítési helyük szerinti ország határain belül forgalmaznak, azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a műsorszóró szolgálatnak. Kívánatos, hogy frekvenciáknak ezen szolgálatok részére történő használatakor az igazgatások a szükséges legkisebb teljesítményt használják, és tekintettel legyenek a frekvenciáknak arra a műsorszóró szolgálat általi évszaki használatára, amelyet a Rádiószabályzatnak megfelelően közzétesznek.
5.152Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Kínában, Elefántcsontparton, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 14 250-14 350 kHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Az állandóhelyű szolgálat állomásainak kisugárzott teljesítménye nem haladhatja meg a 24 dBW-ot. (WRC-03)
5.153A 3. Körzetben azoknak a szolgálatoknak az állomásai, amelyek számára a 15 995-16 005 kHz sávot felosztották, adhatnak hiteles frekvenciákat és órajeleket.
5.154Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 18 068-18 168 kHz sávot elsődleges jelleggel, 1 kW-ot meg nem haladó csúcsteljesítménnyel ezeknek az országoknak a határain belül történő használatra az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.155Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.155AÖrményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Grúziában, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 21 850-21 870 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
(WRC-2000)
5.155BA 21 870-21 924 kHz sávot az állandóhelyű szolgálatban a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtásához használják.
5.156Járulékos felosztás: Nigériában a 22 720- 23 200 kHz sávot elsődleges jelleggel a meteorológiai segédszolgálat (rádiószondák) számára is felosztották.
5.156AA 23 200- 23 350 kHz sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására korlátozódik.
5.157A 23 350- 24 000 kHz sávnak a tengeri mozgószolgálat általi használata hajók közötti rádiótávírásra korlátozódik.
5.158Nincs felhasználva.
5.159Nincs felhasználva.
5.160Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában és Szváziföldön a 41-44 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.161Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Japánban a 41-44 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.162Járulékos felosztás: Ausztráliában és Új-Zélandon a 44-47 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.162AJárulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, a Vatikánban, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izlandon, Olaszországban, Lettországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Moldovában, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, az Oroszországi Föderációban, Svédországban és Svájcban a 46-68 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint.
(WRC-2000)
5.163Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 47-48,5 MHz és az 56,5-58 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyűés a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.164Járulékos felosztás: Albániában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Elefántcsontparton, Dániában, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Gabonban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Liechtensteinben, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Monacóban, Nigériában, Norvégiában, Hollandiában, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Szerbia és Montenegróban, Szlovéniában, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Tunéziában és Törökországban a 47-68 MHz sávot, Romániában a 47-58 MHz sávot, a Dél-afrikai Köztársaságban a 47-50 MHz sávot és a Cseh Köztársaságban a 66-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országok már működő vagy tervezett műsorszóróállomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (wrc-03)
5.165Járulékos felosztás: Angolában, Kamerunban, Kongóban, Madagaszkáron, Mozambikban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és Csádban a 47-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.166Helyettesítő felosztás: Új-Zélandon az 50-51 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel; az 53- 54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára osztották fel.
5.167Helyettesítő felosztás: Bangladesben, Brunei Darussalamban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Malajziában, Pakisztánban, Szingapúrban és Thaiföldön az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.
5.168Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.169Helyettesítő felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban az 50-54 MHz sávot elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat számára osztották fel.
5.170Járulékos felosztás: Új-Zélandon az 51-53 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották.
5.171Járulékos felosztás: Botswanában, Burundiban, Lesothóban, Malawiban, Maliban, Namíbiában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön és Zimbabwéban az 54-68 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.172Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban az 54-68 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.173Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában, Jamaicában és Mexikóban a 68-72 MHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.174Helyettesítő felosztás: Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a 68-73 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokiratainak rendelkezései szerint használják. (wrc-03)
5.175Helyettesítő felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 68- 73 MHz és a 76- 87,5 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. Azoknak a szolgálatoknak, amelyek számára ezeket a sávokat más országokban felosztották, valamint a fent felsorolt országokban a műsorszóró szolgálatnak az érintett szomszédos országok közötti megállapodások alapján kell működniük. (wrc-2000)
5.176Járulékos felosztás: Ausztráliában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Észtországban (a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően), a Fülöp-szigeteken, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Szamoán a 68-74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.177Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 73- 74 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
(WRC-03)
5.178Járulékos felosztás: Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban és Nicaraguában a 73-74,6 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották.
5.179Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Kínában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Kazahsztánban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 74,6-74,8 MHz és a 75,2-75,4 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, de kizárólag csak a földi telepítésű adók számára. (wrc-03)
5.180A 75 MHz frekvenciát a markeradók számára jelölték ki. Az igazgatásoknak tartózkodniuk kell a védősáv határaihoz közeli frekvenciák kijelölésétől olyan más szolgálatok állomásai számára, amelyek teljesítményük vagy földrajzi helyzetük miatt káros zavarást okozhatnának, vagy más korlátozást szabhatnának a markeradók számára.
Törekedni kell a fedélzeti marker-vevőkészülékek jellemzőinek további tökéletesítésére, valamint a 74,8 MHz és a 75,2 MHz sávhatárokhoz közeli adóállomások teljesítményének korlátozására.
5.181Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben és a Szíriai Arab Köztársaságban a 74,8-75,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-03)
5.182Járulékos felosztás: Nyugat-Szamoán a 75,4-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.183Járulékos felosztás: Kínában, a Koreai Köztársaságban, Japánban, a Fülöp-szigeteken és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban a 76- 87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.184Járulékos felosztás: Bulgáriában és Romániában a 76-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják. (WRC-97)
5.185Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban, a 2. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Tartományokban, Guyanában, Jamaicában, Mexikóban és Paraguayban a 76- 88 MHz sávban az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.186Törölve. (WRC-97)
5.187Helyettesítő felosztás: Albániában a 81-87,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel, és azt a Különleges Körzeti Értekezlet (Genf, 1960) záróokirataiban foglalt döntések szerint használják.
5.188Járulékos felosztás: Ausztráliában a 85-87 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ausztráliában a műsorszóró szolgálat bevezetése az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.
5.189Nincs felhasználva.
5.190Járulékos felosztás: Monacóban a 87,5-88 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (wrc-97)
5.191Nincs felhasználva.
5.192Járulékos felosztás: Kínában és a Koreai Köztársaságban a 100-108 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.193Nincs felhasználva.
5.194Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Libanonban, Szíriában, Kirgizisztánban, Szomáliában és Türkmenisztánban a 104-108 MHz sávot másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.195Nincs felhasználva.
5.196Nincs felhasználva.
5.197Járulékos felosztás: Japánban, Pakisztánban és Szíriában a 108- 111,975 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-2000)
5.197AA 108-117,975 MHz sávot elsődleges jelleggel az (R) légi mozgószolgálat is használhatja légi navigáció és légtérellenőrzési célú navigációs információkat - az elismert nemzetközi repülésügyi szabványoknak megfelelően - továbbító rendszerekre korlátozva. Ilyen használat a 413. (WRC-03) Határozatnak megfelelően történhet, és nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat nemzetközi légügyi szabványoknak megfelelően működőállomásainak, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. (wrc-03)
5.198Járulékos felosztás: a 117,975-136 MHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (wrc-97)
5.199A 121,45-121,55 MHz és a 242,95-243,05 MHz sávokat a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 121,5 MHz-en és a 243 MHz-en működő, a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbóják adásainak a műholdak fedélzetén történő vétele céljából (lásd a 13. Függeléket).
5.200A 117,975-136 MHz sávban a 121,5 MHz frekvencia a légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencia, és ha szükséges, a 121,5 MHz kisegítő légiforgalmi frekvenciája a 123,1 MHz frekvencia. A tengeri mozgószolgálat mozgóállomásai a 31. Cikkben és a 13. Függelékben lefektetett feltételek mellett, vész- és biztonsági célokból forgalmazhatnak ezeken a frekvenciákon a légi mozgószolgálat állomásaival.
5.201Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Észtországban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Mozambikban, Üzbegisztánban, Pápua Új-Guineában, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 132-136 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (wrc-97)
5.202Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Egyesült Arab Emírségekben, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Lettországban, Moldovában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Szíriában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 136-137 MHz sávot elsődleges jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották. Frekvenciák kijelölésekor az (OR) légi mozgószolgálat állomásai számára, az igazgatásoknak tekintettel kell lenniük az (R) légi mozgószolgálat állomásai számára kijelölt frekvenciákra. (WRC-2000)
5.203A 136-137 MHz sávban a jelenleg már üzemben lévő meteorológiai műholdak a 4.4 Bekezdésben a légi mozgószolgálatra tekintettel meghatározott feltételekkel 2002. január 1-jéig továbbra is üzemelhetnek. Az igazgatások nem engedélyezhetnek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban a műholdas meteorológiai szolgálat állomásai számára. (wrc-97)
5.203AJárulékos felosztás: Izraelben, Mauritániában, Katarban és Zimbabwéban a 136-137 MHz sávot 2005. január 1-jéig másodlagos jelleggel az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.203BJárulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és a Szíriai Arab Köztársaságban a 136-137 MHz sávot 2005. január 1-jéig másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.204Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Bahrein- ben, Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, Kínában, Kubában, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Malajziában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szerbia és Montenegróban, Szingapúrban, Thaiföldön és Jemenben a 137-138 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-03)
5.205Eltérő szolgálati kategória: Izraelben és Jordániában a 137-138 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.206Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Egyiptomban, Finnországban, Franciaországban, Grúziában, Görögországban, Kazahsztánban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szíriában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 137-138 MHz sávban az (OR) légi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
5.207Járulékos felosztás: Ausztráliában a 137-144 MHz sáv elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is fel van osztva mindaddig, amíg ez a szolgálat a körzeti műsorszóró felosztásokba bele nem illeszthető.
5.208A 137-138 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (wrc-97)
5.208AFrekvenciák kijelölésekor a 137-138 MHz, 387-390 MHz és a 400,15-401 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálat űrállomásai számára, az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot a 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz és a 608-614 MHz sávokban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól. A rádiócsillagászati szolgálat számára már káros zavarás küszöbszintjeit az ITU-R RA.769-1 Ajánlás 1. Táblázata mutatja. (WRC-97)
5.209A 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (WRC-97)
5.210Járulékos felosztás: Franciaországban, Olaszországban, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Királyságban a 138-143,6 MHz és a 143,65-144 MHz sávokat másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. (WRC-03)
5.211Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Belgiumban, Bosznia-Hercegovinában, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Finnországban, Görögországban, Írországban, Izraelben, Kenyában, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Luxemburgban, Maliban, Máltán, Norvégiában, Hollandiában, Katarban, az Egyesült Királyságban, Szomáliában, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Tunéziában, Törökországban és Jugoszláviában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri mozgószolgálat és a földi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.212Helyettesítő felosztás: Angolában, Botswanában, Burundiban, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Gabonban, Gambiában, Ghánában, Guineában, Irakban, Jordániában, Lesothóban, Libériában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, Ománban, Ugandában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ruandában, Sierra Leonéban, a Délafrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Csádban, Togóban, Zambiában és Zimbabwéban a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára osztották fel. (wrc-03)
5.213Járulékos felosztás: Kínában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.214Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Eritreában, Etiópiában, Kenyában, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Máltán, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában és Jugoszláviában a 138-144 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.215Nincs felhasználva.
5.216Járulékos felosztás: Kínában a 144-146 MHz sávot másodlagos jelleggel az (OR) légi mozgószolgálat számára is felosztották.
5.217Helyettesítő felosztás: Afganisztánban, Bangladesben, Kubában, Guyanában és Indiában a 146-148 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára osztották fel.
5.218Járulékos felosztás: a 148-149,9 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Az egyes adások sávszélessége nem haladhatja meg a ±25 kHz-et.
5.219A 148-149,9 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja az állandóhelyű, a mozgó- és az űrbeli üzemeltetési szolgálat fejlesztését és használatát a 148-149,9 MHz sávban.
5.220A 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A műholdas mozgószolgálat nem korlátozhatja a műholdas rádiónavigáció szolgálat fejlesztését és használatát a 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban. (WRC-97)
5.221A 148-149,9 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az alábbi országoknak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működőállandóhelyűés mozgószolgálati állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben: Albánia, Algéria, Németország, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Ausztria, Bahrein, Banglades, Barbados, Fehéroroszország, Belgium, Benin, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgária, Kamerun, Kína, Ciprus, a Kongói Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Elefántcsontpart, Horvátország, Kuba, Dánia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, Eritrea, Spanyolország, Észtország, Etiópia, az Oroszországi Föderáció, Finnország, Franciaország, Gabon, Ghána, Görögország, Guinea, Bissau-Guinea, Magyarország, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Írország, Izland, Izrael, Olaszország, Jamaica, Japán, Jordánia, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedónia, Lesotho, Lettország, Libanon, a Líbiai Arab Dzsamahirija, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mali, Málta, Mauritánia, Moldova, Mongólia, Mozambik, Namíbia, Norvégia, Új-Zéland, Omán, Uganda, Üzbegisztán, Pakisztán, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Hollandia, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Kirgizisztán, Szlovákia, Románia, Egyesült Királyság, Szenegál, Szerbia és Montenegro, Sierra Leone, Szingapúr, Szlovénia, Srí Lanka, a Dél-afrikai Köztársaság, Svédország, Svájc, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Ukrajna, Vietnam, Jemen, Zambia és Zimbabwe. (WRC-03)
5.222A műholdas rádiónavigáció szolgálatnak a 149,9-150,05 MHz és a 399,9- 400,05 MHz sávokban történő adásait az űrkutatási szolgálat vevő földi állomásai is használhatják.
5.223Tekintettel arra, hogy a 149,9-150,05 MHz sávnak az állandóhelyűés a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.
5.224Törölve. (WRC-97)
5.224AA 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi használata 2015. január 1-jéig a műholdas földi mozgószolgálatra (Föld- űr irány) korlátozódik. (WRC-97)
5.224BA 149,9-150,05 MHz és a 399,9-400,05 MHz sávokban a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára a felosztás 2015. január 1-jéig marad hatályban. (wrc-97)
5.225Járulékos felosztás: Ausztráliában és Indiában a 150,05-153 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.226A 156,8 MHz frekvencia a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótelefon szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája. E frekvencia használatának feltételeit a 31. Cikk és a 13. Függelék írják elő.
A 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz és a 161,475-162,05 MHz sávokban az egyes igazgatásoknak csak azokon a frekvenciákon kell elsőbbséget biztosítaniuk a tengeri mozgószolgálatnak, amelyeket ezen igazgatások jelöltek ki a tengeri mozgószolgálat állomásai számára (lásd a 31. és az 52. Cikkeket, valamint a 13. Függeléket).
El kell kerülni azt, hogy más olyan szolgálatok állomásai, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, használják e sávok frekvenciáit azokban a körzetekben, ahol ez a használat káros zavarást okozhat a méteres (VHF) sávú tengeri mozgó rádiótávközlési szolgálatnak.
Mindazonáltal a 156,8 MHz frekvencia és azok a frekvenciasávok, amelyekben a tengeri mozgószolgálat elsőbbséget élvez, használhatók belföldi vízi utak rádiótávközlési céljaira az érdekelt és érintett igazgatások közötti megállapodások alapján, tekintetbe véve a kialakult frekvenciahasználatot és a már megkötött megállapodásokat.
5.227A méteres (VHF) sávú tengeri mozgószolgálatban a 156,525 MHz frekvencia kizárólag digitális szelektív hívásra, vész-, biztonsági és hívási célokra használandó. E frekvencia használatának feltételeit a 31. és az 52. Cikkek, valamint a 13. és a 18. Függelékek írják elő.
5.228Nincs felhasználva.
5.229Helyettesítő felosztás: Marokkóban a 162-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. A sáv felhasználására megállapodást kell kötni azokkal az igazgatásokkal, amelyeknek a Táblázat szerint működő vagy tervezett szolgálatait ez a használat érintheti. Az 1981. január 1-jén már üzemben lévőállomásokat, ezen időpont szerinti műszaki jellemzőikkel, a fent említett megállapodás nem érinti.
5.230Járulékos felosztás: Kínában a 163-167 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.231Járulékos felosztás: Afganisztánban, Kínában és Pakisztánban a 167-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották. A műsorszóró szolgálatnak ebben a sávban történő bevezetése a 3. Körzet azon szomszédos országaival kötött megállapodások alapján mehet végbe, amelyeknek szolgálatait ez a használat érintheti.
5.232Járulékos felosztás: Japánban a 170-174 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.233Járulékos felosztás: Kínában a 174-184 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr- Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ezek a szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóróállomásoknak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.234Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban a 174-216 MHz sávban az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.235Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Izraelben, Olaszországban, Liechtensteinben, Máltán, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Svédországban és Svájcban a 174-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országok már működő vagy tervezett műsorszóróállomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.236Nincs felhasználva.
5.237Járulékos felosztás: a Kongói Köztársaságban, Eritreában, Etiópiában, Gambiában, Guineában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, Maliban, Sierra Leonéban, Szomáliában, Csádban és Zimbabwéban a 174-223 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.238Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Pakisztánban és a Fülöpszigeteken a 200-216 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.239Nincs felhasználva.
5.240Járulékos felosztás: Kínában és Indiában a 216-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.241A 2. Körzetben, a 216-225 MHz sávban a rádiólokáció szolgálatban új állomás nem engedélyezhető. Az 1990. január 1. előtt engedélyezett állomások másodlagos jelleggel tovább működhetnek.
5.242Járulékos felosztás: Kanadában a 216-220 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották.
5.243Járulékos felosztás: Szomáliában a 216-225 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást más országok már működő vagy tervezett műsorszóróállomásainak.
5.244Törölve. (WRC-97)
5.245Járulékos felosztás: Japánban a 222-223 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat, másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották.
5.246Helyettesítő felosztás: Spanyolországban, Franciaországban, Izraelben és Monacóban a 223-230 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóróés a földi mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést) olyan módon, hogy a frekvenciatervek készítése során előbb a műsorszóró szolgálat választhat a frekvenciák közül; a sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. Mindazonáltal a földi mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást Marokkóés Algéria már működő vagy tervezett műsorszóróállomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.247Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Ománban, Katarban és Szíriában a 223-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
5.248Nincs felhasználva.
5.249Nincs felhasználva.
5.250Járulékos felosztás: Kínában a 225-235 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.251Járulékos felosztás: Nigériában a 230-235 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.252Helyettesítő felosztás: Botswanában, Lesothóban, Malawiban, Mozambikban, Namíbiában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwéban a 230-238 MHz és a 246-254 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.253Nincs felhasználva.
5.254A 235-322 MHz és a 335,4-399,9 MHz sávokat a műholdas mozgószolgálat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően és azzal a feltétellel használhatja, hogy állomásai nem okoznak káros zavarást - az 5.256A Bekezdésben meghatározott járulékos felosztás kivételével - a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett más szolgálatok állomásai számára.
(WRC-03)
5.255A 312-315 MHz (Föld-űr irány) és a 387-390 MHz (űr-Föld irány) sávokat a műholdas mozgószolgálatban nemgeostacionárius műholdas rendszerek is használhatják. Ez a használat a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
5.256A 243 MHz frekvencia az a frekvencia, amelyet ebben a sávban mentőjárműállomások és mentési célokra szolgáló eszközök használnak (lásd a 13. Függeléket).
5.256AJárulékos felosztás: Kínában, az Oroszországi Föderációban, Kazahsztánban és Ukrajnában a 258-261 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai az ebben a sávban üzemelő mozgószolgálati, illetve műholdas mozgószolgálati rendszereknek nem okozhatnak káros zavarást, azokkal szemben védelemre nem tarthatnak igényt, valamint azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. Az űrkutatási szolgálat (Föld- űr irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) állomásai nem korlátozhatják más országok állandóhelyű szolgálati rendszereinek jövőbeni fejlesztését. (wrc-03)
5.257A 267-272 MHz sávot az igazgatások országaikban űrtávmérésre elsődleges jelleggel használhatják a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.258A 328,6-335,4 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a műszeres leszállító rendszerekre (siklópályaadó) korlátozódik.
5.259Járulékos felosztás: Egyiptomban, Izraelben, Japánban és Szíriában a 328,6-335,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Annak biztosítására, hogy ne okozzanak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára, a mozgószolgálat állomásait addig nem szabad üzembe helyezni, amíg bármely, a 9.21 Bekezdés szerinti eljárás alkalmazása során azonosítható igazgatás a légi rádiónavigáció szolgálata részére igényli a sávot. (WRC-2000)
5.260Tekintettel arra, hogy a 399,9-400,05 MHz sávnak az állandóhelyűés a mozgószolgálat általi használata káros zavarást okozhat a műholdas rádiónavigáció szolgálat számára, kívánatos, hogy az igazgatások a 4.4 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor ne engedélyezzenek ilyen használatot.
5.261Az adásokat a 400,1 MHz hiteles frekvencia körüli ±25 kHz sávra kell korlátozni.
5.262Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libériában, Malajziában, Moldovában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szingapúrban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 400,05-401 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.263A 400,15-401 MHz sávot az ember által lakott űrjárművekkel valóűr-űr irányúösszeköttetések céljait szolgálóűrkutatási szolgálat számára is felosztották. Ebben az alkalmazásban az űrkutatási szolgálat nem tekintendő biztonsági szolgálatnak.
5.264A 400,15-401 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 5. Függelék 1. Mellékletében jelzett felületi teljesítménysűrűség határértéket mindaddig alkalmazni kell, amíg azt egy illetékes rádiótávközlési világértekezlet felül nem vizsgálja.
5.265Nincs felhasználva.
5.266A 406-406,1 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a szerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbójákra korlátozódik (lásd a 31. Cikket és a 13. Függeléket is).
5.267Minden olyan adás tilos, amely a 406-406,1 MHz sávban engedélyezett használatnak káros zavarást okozhat.
5.268A 410-420 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat általi használata egy keringő, emberáltal lakott űrjármű 5 km-es körzetén belüli összeköttetésekre korlátozódik. A járművön kívül végzett tevékenységekből származó adások által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg 0° ≤ δ≤ 5° szögtartományban a -153 dB(W/m2), 5° ≤ 5 ≤ 70° szögtartományban a -153 + 0,077 (δ - 5) dB(W/m2) és 70° ≤ δ≤ 90° szögtartományban a -148 dB(W/m2) értéket, ahol δ a rádiófrekvenciás hullám beesési szöge, és a vonatkoztatási sávszélesség 4 kHz. A 4.10 Bekezdés a járművön kívül végzett tevékenységekre nem vonatkozik. Ebben a frekvenciasávban az űrkutatási szolgálat (űr-űr irány) nem tarthat igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (wrc-97)
5.269Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.270Járulékos felosztás: Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Jamaicában és a Fülöp-szigeteken a 420-430 MHz és a 440-450 MHz sávokat másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
5.271Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, Indiában, Lettországban, Litvániában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 420-460 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat (rádió-magasságmérők) számára is felosztották.
(WRC-03)
5.272Eltérő szolgálati kategória: Franciaországban a 430-434 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
5.273Eltérő szolgálati kategória: a Líbiai Arab Dzsamahirijában a 430- 432 MHz és a 438-440 MHz sávokban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (wrc-03)
5.274Helyettesítő felosztás: Dániában, Norvégiában és Svédországban a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel.
5.275Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Észtországban, Finnországban, Lettországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Líbiában, Szlovéniában és Jugoszláviában a 430-432 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.276Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burkina Fasóban, Burundiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Ecuadorban, Eritreában, Etiópiában, Görögországban, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Liechtensteinben, Malajziában, Máltán, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Svájcban, Tanzániában, Thaiföldön, Togóban, Törökországban és Jemenben a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára, a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.277Járulékos felosztás: Angolában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Dzsibuti- ban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Izraelben, Kazahsztánban, Maliban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Ruandában, Tádzsikisztánban, Csádban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 430-440 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.278Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Kolumbiában, Costa Ricában, Kubában, Guyanában, Hondurasban, Panamában és Venezuelában a 430-440 MHz sávban az amatőrszolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.279Járulékos felosztás: Mexikóban a 430-435 MHz és a 438-440 MHz sávokat elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.279AEnnek a sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) érzékelői általi használata az ITU-R SA. 1260-1 Ajánlás szerint történhet. Továbbá a 432-438 MHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást Kínában a légi rádiónavigáció szolgálatnak.
Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) azon kötelezettségét, hogy az 5.29 és az 5.30 Bekezdéseknek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen.
(WRC-03)
5.280Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Liechtensteinben, Portugáliában, Szlovéniában, Svájcban és Jugoszláviában a 433,05- 434,79 MHz sáv (sávközépi frekvencia 433,92 MHz) ipari, tudományos és orvosi (ISM) alkalmazások céljaira vehető igénybe. A fenti országok e sávban működő rádiótávközlési szolgálatai kötelesek eltűrni az ilyen alkalmazások által esetleg okozott káros zavarást. Ebben a sávban az ISM berendezések a 15.13 Bekezdés rendelkezéseiben rögzített feltételek mellett működhetnek.
5.281Járulékos felosztás: a 2. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Tartományokban és Indiában a 433,75-434,25 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották. Franciaországban és Brazíliában a fenti sávot a fenti szolgálat számára másodlagos jelleggel osztották fel.
5.282A 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (csak a 2. és a 3. Körzetben) és az 5650-5670 MHz sávokban a műholdas amatőrszolgálat azzal a feltétellel működhet, hogy nem okoz káros zavarást a Táblázat szerint működő más szolgálatoknak (lásd az 5.43 Bekezdést). Azoknak az igazgatásoknak, amelyek e használatot engedélyezik, biztosítaniuk kell, hogy a műholdas amatőrszolgálat állomásainak adásai által okozott bármilyen káros zavarás azonnal megszűnjön a 25.11 Bekezdés rendelkezéseinek megfelelően. Az 1260-1270 MHz és az 5650-5670 MHz sávoknak a műholdas amatőrszolgálat általi használata a Föld- űr irányra korlátozódik.
5.283Járulékos felosztás: Ausztriában a 438-440 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.284Járulékos felosztás: Kanadában a 440-450 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották.
5.285Eltérő szolgálati kategória: Kanadában a 440-450 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.286A 449,75-450,25 MHz sáv az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld- űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható.
5.286AA 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (wrc-97)
5.286BAz 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálatnak a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működőállomásainak, és azokkal szemben védelemre sem tarthat igényt.
(WRC-97)
5.286CAz 5.286D Bekezdésben felsorolt országokban a 454-455 MHz sávnak, a 2. Körzetben a 455-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak, valamint az 5.286E Bekezdésben felsorolt országokban a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat állomásai általi használata nem korlátozhatja a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő állandóhelyű és mozgószolgálat fejlesztését és használatát. (wrc-97)
5.286DJárulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Panamában a 454-455 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld- űr irány) számára is felosztották. (WRC-97)
5.286EJárulékos felosztás: a Zöld-foki-szigeteken, Indonéziában, Nepálban, Nigériában és Pápua Új-Guineában a 454-456 MHz és a 459-460 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat (Föld- űr irány) számára is felosztották. (wrc-97)
5.287A tengeri mozgószolgálatban a 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz és a 467,575 MHz frekvenciákat a fedélzeti távközlőállomások használhatják. Ahol erre szükség van, ott a fedélzeti távközlés céljára bevezethetők a 12,5 kHz-es csatornaosztáshoz tervezett és a 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz és 467,5625 MHz további frekvenciákat is felhasználó berendezések. Ezen frekvenciák nemzeti felségvizeken történő használatát az érdekelt igazgatások nemzeti szabályozása alá lehet vonni. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174 Ajánlásban foglaltaknak (lásd a 341. (WRC-97) Határozatot). (WRC-97)
5.288Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek felségvizein a fedélzeti távközlőállomások céljaira elsősorban felhasználandó frekvenciák a következők: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz és 457,600 MHz. Ezek frekvenciapárjai rendre a következők: 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz és 467,825 MHz. A használt berendezések jellemzőinek meg kell felelniük az ITU-R M.1174-1 Ajánlásban foglaltaknak. (WRC-03)
5.289A műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálati alkalmazások is használhatják a 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sávokat űr-Föld irányú adásokra, feltéve, hogy nem okoznak káros zavarást a Táblázat szerint működőállomásoknak.
5.290Eltérő szolgálati kategória: Afganisztánban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kínában, Japánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, az Oroszországi Föderációban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 460-470 MHz sávban a műholdas meteorológiai szolgálat (űr- Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-2000)
5.291Járulékos felosztás: Kínában a 470-485 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr- Föld irány) és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, és azzal a feltétellel, hogy ez a használat nem okoz káros zavarást a már működő vagy tervezett műsorszóróállomásoknak.
5.291AJárulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Liechtensteinben, Norvégiában, Hollandiában, a Cseh Köztársaságban és Svájcban a 470-494 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a szélprofil radarok üzemeltetésére korlátozódik a 217. (WRC-97) Határozat szerint. (WRC-97)
5.292Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban és Venezuelában a 470-512 MHz sávban az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára, Argentínában és Uruguayban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.293Eltérő szolgálati kategória: Kanadában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, az Egyesült Államokban, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Panamában és Peruban a 470-512 MHz és a 614-806 MHz sávokban az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Argentínában és Ecuadorban a 470-512 MHz sávban az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-2000)
5.294Járulékos felosztás: Burundiban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Etiópiában, Izraelben, Kenyában, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malawiban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Csádban és Jemenben a 470-582 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.295Nincs felhasználva.
5.296Járulékos felosztás: Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Elefántcsontparton, Dániában, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Litvániában, Máltán, Marokkóban, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, a Szíriai Arab Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Svédországban, Svájcban, Szváziföldön és Tunéziában a 470-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották, műsorszórást kisegítő alkalmazások céljára. Az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok földi mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országokban a Táblázat szerint üzemelő, már meglévő vagy tervezett állomásoknak. (wrc-03)
5.297Járulékos felosztás: Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, az Egyesült Államokban, Guatemalában, Guyanában, Hondurasban, Jamaicában és Mexikóban az 512-608 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-2000)
5.298Járulékos felosztás: Indiában az 549,75-550,25 MHz sávot másodlagos jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották.
5.299Nincs felhasználva.
5.300Járulékos felosztás: Izraelben, Líbiában, Szíriában és Szudánban az 582-790 MHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.301Nincs felhasználva.
5.302Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 590-598 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. A légi rádiónavigáció szolgálat állomásai számára történő minden új frekvenciakijelölés - ideértve a szomszédos sávokból jövőáthelyezéseket is - az alábbi országok igazgatásaival történő egyeztetéshez kötött: Németország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Marokkó, Norvégia és Hollandia.
5.303Nincs felhasználva.
5.304Járulékos felosztás: az Afrikai Műsorszóró Övezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.305Járulékos felosztás: Kínában a 606-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.306Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az Afrikai MűsorszóróÖvezet (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) kivételével, valamint a 3. Körzetben a 608-614 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.307Járulékos felosztás: Indiában a 608-614 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
5.308Nincs felhasználva.
5.309Eltérő szolgálati kategória: Costa Ricában, Salvadorban és Hondurasban a 614-806 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.310Törölve. (WRC-97)
5.311A 620-790 MHz frekvenciasávon belül egyes frekvenciák kijelölhetők a műholdas műsorszóró szolgálat frekvenciamodulációt alkalmazó televízióállomásai számára, azzal a feltétellel, hogy az érdekelt igazgatások és azok az igazgatások, melyeknek a Táblázat szerint működő szolgálatait ez a használat esetleg érinti, megegyezést kötnek (lásd a 33. (Rev.WRC-03) és az 507. (Rev.WRC-03) Határozatot). Más országok igazgatásainak beleegyezése nélkül ezen országok területén a fenti állomások nem kelthetnek -129 dB(W/m2) értéket meghaladó felületi teljesítménysűrűséget 20°-nál kisebb beesési szög esetén (lásd a 705. Ajánlást). Az 545. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.312Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 645-862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.313Törölve. (WRC-97)
5.314Járulékos felosztás: Ausztriában, Olaszországban, Moldovában, Üzbegisztánban, az Egyesült Királyságban és Szváziföldön a 790-862 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották.
(WRC-2000)
5.315Helyettesítő felosztás: Görögországban, Olaszországban és Tunéziában a 790-838 MHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel. (WRC-2000)
5.316Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Bosznia- Hercegovinában, Burkina Fasóban, Kamerunban, Elefántcsontparton, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, Finnországban, Görögországban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Liechtensteinben, Maliban, Monacóban, Norvégiában, Hollandiában, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szerbia és Montenegróban, Svédországban és Svájcban a 790-830 MHz sávot, valamint ugyanezekben az országokban, Spanyolországban, Franciaországban, Gabonban és Máltán a 830- 862 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal az e lábjegyzet egyes sávjaival kapcsolatban említett országok mozgószolgálatainak állomásai nem okozhatnak káros zavarást az e sávokkal kapcsolatban nem említett országokban a Táblázat szerint működő szolgálatok állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (wrc-03)
5.317Járulékos felosztás: a 2. Körzetben (Brazília és az Egyesült Államok kivételével) a 806-890 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ez a szolgálat a nemzeti határokon belüli használat céljára van szánva.
5.317AA nemzetközi mozgó távközlés-2000-t (IMT-2000) megvalósítani kívánó igazgatások a 806-960 MHz sáv azon részeit használhatják, amelyek a mozgószolgálat számára elsődleges jelleggel vannak felosztva és amelyeket mobilrendszerekhez használnak vagy terveznek használni (lásd a 224. (WRC-2000) Határozatot). Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, és nem biztosít elsőbbséget a Rádiószabályzatban. (WRC-2000)
5.318Járulékos felosztás: Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a 849-851 MHz és a 894-896 MHz sávokat elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották légijárművekkel való nyilvános levelezés céljára. A 849-851 MHz sáv használata a légiforgalmi állomások adásaira, a 894-896 MHz sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.
5.319Járulékos felosztás: Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában a 806-840 MHz (Föld-űr irány) és a 856-890 MHz (űr- Föld irány) sávokat a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották. Ezen sávok e szolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást más országok Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő szolgálatainak, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. Ez a használat az érdekelt igazgatások közötti különmegállapodások alapján lehetséges.
5.320Járulékos felosztás: a 3. Körzetben a 806- 890 MHz és a 942- 960 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. Ennek a szolgálatnak a használata a nemzeti határokon belüli működésre korlátozódik. Ilyen egyetértés keresésekor megfelelő védelmet kell nyújtani a Táblázat szerint működő szolgálatoknak annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a szolgálatokat ne érje káros zavarás.
5.321Helyettesítő felosztás: Olaszországban a 838-854 MHz sávot 1995. január 1-jétől kezdődően elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára osztották fel.
5.322Az 1. Körzetben a 862-960 MHz sávban a műsorszóró szolgálat állomásai csak az Afrikai MűsorszóróÖvezetben (lásd az 5.10-5.13 Bekezdéseket) üzemeltethetők - kivéve az Övezetből Algériát, Egyiptomot, Spanyolországot, Líbiát, Marokkót, Namíbiát, Nigériát, a Délafrikai Köztársaságot, Tanzániát, Zimbabwét és Zambiát -, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (WRC-2000)
5.323Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, az Oroszországi Föderációban, Magyarországon, Kazahsztánban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 862- 960 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az érintett igazgatásokkal a 9.21 Bekezdés szerint elért megegyezés alapján lehetséges, és az 1997. október 27-én üzemben volt földi telepítésű rádió-irányadókra korlátozódik, azok élettartamának végéig. (wrc-03)
5.324Nincs felhasználva.
5.325Eltérő szolgálati kategória: az Egyesült Államokban a 890-942 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.325AEltérő szolgálati kategória: Kubában a 902-915 MHz sávban a földi mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. (WRC-2000)
5.326Eltérő szolgálati kategória: Chilében a 903-905 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.327Eltérő szolgálati kategória: Ausztráliában a 915-928 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.328A 960-1215 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések üzemeltetésére és fejlesztésére van fenntartva. (wrc-2000)
5.328AA műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai az 1164-1215 MHz sávban a 609. (WRC-03) Határozat rendelkezései szerint működhetnek, és nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálatnak a 960-1215 MHz sávban üzemelő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A 21.18 Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell. (wrc-03)
5.328BA 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz és az 5010-5030 MHz sávoknak a műholdas rádiónavigáció szolgálat azon rendszerei és hálózatai általi használata, melyek hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2005. január 1. után érkeztek meg a Rádiótávközlési Irodához, a 9.12, 9.12A és a 9.13 Bekezdések rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. Az 610. (WRC-03) Határozatot is alkalmazni kell. (WRC-03)
5.329Az 1215-1300 MHz sávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást az 5.331 Bekezdés szerint engedélyezett rádiónavigáció szolgálatnak, és azzal szemben nem is tart igényt védelemre. Továbbá az 1215-1300 MHz sávot a műholdas rádiónavigáció szolgálat azzal a feltétellel használhatja, hogy nem okoz káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak. Az 5.43 Bekezdés nem alkalmazható a rádiólokáció szolgálat tekintetében. A 608. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.329AAz 1215-1300 MHz és az 1559-1610 MHz sávokban működő műholdas rádiónavigáció szolgálat (űr-űr irány) rendszereinek használata nem irányulhat biztonsági szolgálati alkalmazások nyújtására, és semmilyen járulékos korlátozást sem szabhat a Táblázat szerint működő egyéb rendszerek vagy szolgálatok számára. (WRC-2000)
5.330Járulékos felosztás: Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangla- desben, Kamerunban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Mozambikban, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1215-1300 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.331Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Szaúd-Arábiában, Ausztráliában, Ausztriában, Bahreinben, Fehéroroszországban, Belgiumban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Brazíliában, Burkina Fasóban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Horvátországban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Franciaországban, Ghánában, Görögországban, Guineában, Egyenlítői- Guineában, Magyarországon, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Írországban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Lesothó- ban, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Madagaszkáron, Maliban, Mauritániában, Nigériában, Norvégiában, Ománban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, Szerbia és Montenegróban, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, a Dél-afrikai Köztársaságban, Svédországban, Svájcban, Thaiföldön, Togóban, Törökországban, Venezuelában és Vietnamban az 1215-1300 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240-1300 MHz sávot a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották, melynek használata a légi rádió navigáció szolgálatra korlátozódik.
(WRC-03)
5.332Az 1215-1260 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, a műholdas rádiónavigáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-2000)
5.333Törölve. (WRC-97)
5.334Járulékos felosztás: Kanadában és az Egyesült Államokban az 1350-1370 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.335Kanadában és az Egyesült Államokban az 1240-1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, azzal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetése, illetve fejlesztése számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (wrc-97)
5.335AAz 1260-1300 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak és az űrkutatási szolgálatnak az űrben telepített aktív érzékelői nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás a lábjegyzetek szerint elsődleges jellegű, azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre, és üzemeltetésük, illetve fejlesztésük számára semmi más módon sem szabhatnak korlátozásokat. (WRC-2000)
5.336Nincs felhasználva.
5.337Az 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz és a 9000-9200 MHz sávoknak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra és az ezekkel kapcsolatban lévő olyan légijárművek fedélzetén elhelyezett válaszjeladókra korlátozódik, amelyek csak ezen sávok frekvenciáin adnak, de csak az azonos sávban működő radarok indítójeleinek hatására.
5.337AAz 1300-1350 MHz sávnak a műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásaiés a rádiólokáció szolgálat állomásai általi használata nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak üzemeltetését és fejlesztését sem korlátozhatja. (WRC-2000)
5.338Azerbajdzsánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában és Türkmenisztánban az 1350-1400 MHz sávban a rádió navigáció szolgálat már működő berendezései továbbra is üzemelhetnek. (wrc-03)
5.339Az 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz és a 15,20-15,35 GHz sávokat másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) és a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) számára is felosztották.
5.339AJárulékos felosztás: az 1390-1392 MHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány), az 1430-1432 MHz sávot szintén másodlagos jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. Ezen felosztások használata az 1 GHz alatti műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas hálózatainak modulációs összeköttetéseire korlátozódik. A 745. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.340Mindennemű adás tilos a következő sávokban: 1400-1427 MHz, 2690- 2700 MHz, kivéve az 5.422 Bekezdés szerintieket, 10,68-10,7 GHz, kivéve az 5.483 Bekezdés szerintieket, 15,35-15,4 GHz, kivéve az 5.511 Bekezdés szerintieket, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5- 31,8 GHz a 2. Körzetben, 48,94-49,04 GHz légijármű állomásokról, 50,2- 50,4 GHz*, 52,6- 54,25 GHz, 86- 92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (WRC-03)
5.341Az 1400-1727 MHz, 101-120 GHz és a 197-220 GHz sávokban néhány országban passzív kutatásokat végeznek egy olyan program keretében, amely a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások kutatására irányul.
5.342Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, az Oroszországi Föderációban és Ukrajnában az 1429-1535 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották kizárólag a nemzeti felségterületen belüli légiforgalmi távmérés céljaira. 2007. április 1-jétől az 1452-1492 MHz sáv használata az érdekelt igazgatások közötti megállapodástól függően lehetséges. (WRC-2000)
5.343A 2. Körzetben az 1435-1535 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.
5.344Helyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban az 1452-1525 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.343 Bekezdést is).
* 5.340.1Az 50,2-50,4 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) számára szóló felosztás nem szabhat indokolatlan korlátozásokat a szomszédos sávoknak azon szolgálatok általi használatában, amelyek számára az illető sávok elsődleges jelleggel vannak felosztva. (wrc-97)
5.345Az 1452-1492 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat és a műsorszóró szolgálat általi használata digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (WARC-92) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.
5.346Nincs felhasználva.
5.347Eltérő szolgálati kategória: Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Botswanában, Bulgáriában, Burkina Fasóban, Kubában, Dániában, Egyiptomban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Mozambikban, Portugáliában, Szerbia és Montenegróban, Srí Lankán, Szváziföldön, Jemenben és Zimbabwéban az 1452-1492 MHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat és a műsorszóró szolgálat számára a felosztás 2007. április 1-jéig másodlagos jellegű. (wrc-03)
5.347AAz
1452-1492 MHz, 1525-1559 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz és a 21,4-22 GHz
sávokban a 739. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.348Az 1518-1525 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű szolgálat állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5.348AAz 1518-1525 MHz sávban a 9.11 A Bekezdés alkalmazása során a műholdas mozgószolgálat (űr- Föld irány) űrállomásaira nézve a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség szintjeiben kifejezett egyeztetési küszöbérték a földi mozgószolgálat specializált mozgórádió célú használata vagy a Japán területén működő nyilvános kapcsolt távközlő hálózatokkal (PSTN) összefüggő használata ellenében az 5. Függelék 5-2. Táblázata szerinti érték helyett -150 dB(W/m2), bármely 4 kHz szélességű sávban és minden beesési szögre. Az 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálat Japán területén működő állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5.348BAz 1518-1525 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a mozgószolgálatnak az Egyesült Államok területén (lásd az 5.343 és az 5.344 Bekezdéseket), illetve az 5.342 Bekezdésben felsorolt országokban működő légi mozgó távmérőállomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5.348CAz 1518-1525 MHz és az 1668-1675 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 225. (Rev.WRC-03) Határozatot. (WRC-03)
5.349Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Egyiptomban, Franciaországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Kazahsztánban, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Libanonban, Marokkóban, Katarban, Szíriában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban, Jemenben és Jugoszláviában az 1525- 1530 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
(WRC-2000)
5.350Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban az 1525-1530 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.351Az 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz és az 1646,5- 1660,5 MHz sávokat nem szabad felhasználni egyetlen szolgálat modulációs összeköttetéseire sem. Mindazonáltal, kivételes körülmények között egy igazgatás bármilyen műholdas mozgószolgálathoz tartozó, meghatározott állandó ponton elhelyezett földi állomást felhatalmazhat arra, hogy ezen sávokat használóűrállomásokon keresztül forgalmazzon.
5.351 AAz 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz és a 2670-2690 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 212. (Rev.WRC-97) és a 225. (WRC-2000) Határozatokat. (WRC-2000)
5.352Törölve. (WRC-97)
5.352AAz 1525-1530 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai - a műholdas tengeri mozgószolgálat állomásait kivéve - nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálat 1998. április 1. előtt bejelentett állomásainak Franciaországban, a 3. Körzetben lévő Francia Tengerentúli Területeken, Algériában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Guineában, Indiában, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kuvaitban, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, Tanzániában, Vietnamban és Jemenben, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbi állomásokkal szemben. (wrc-97)
5.353Törölve. (WRC-97)
5.353AA 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1530-1544 MHz és az 1626,5-1645,5 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetései iránti spektrumigények kielégítésének. A műholdas tengeri mozgószolgálat vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a GMDSS vész-, sürgősségi és biztonsági összeköttetéseinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (WRC-2000) Határozat rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC-2000)
5.354Az 1525-1559 MHz és az 1626,5-1660,5 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálatok általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
5.355Járulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Libanonban, Máltán, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávokat másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.356Az 1544-1545 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
5.357Az 1545-1555 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a műhold-légijárműösszeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
5.357AA 9. Cikk II. Szakasza szerinti eljárásoknak az 1545-1555 MHz és az 1646,5-1656,5 MHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra történő alkalmazásakor elsőbbséget kell adni a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú közlemények továbbítását biztosító műholdas (R) légi mozgószolgálat spektrumigényei kielégítésének. A 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek - ha kell, akkor az elővételi jog alapján - elsőbbséget kell kapniuk és azonnal rendelkezésre kell állniuk minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (A 222. (WRC-2000) Határozat rendelkezéseit alkalmazni kell.) (WRC-2000)
5.358Törölve. (WRC-97)
5.359Járulékos felosztás: Németországban, Szaúd-Arábiában, Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Kamerunban, Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Görögországban, Guineában, Bissau-Guineában, Magyarországon, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Litvániában, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Tunéziában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávokat elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Kívánatos, hogy az igazgatások minden lehetőt megtegyenek annak érdekében, hogy elkerüljék új állandóhelyű szolgálati állomások üzembe helyezését ezekben a sávokban. (wrc-03)
5.360Törölve. (WRC-97)
5.361Törölve. (WRC-97)
5.362Törölve. (WRC-97)
5.362AAz Egyesült Államokban az 1555-1559 MHz és az 1656,5-1660,5 MHz sávokban a műholdas (R) légi mozgószolgálatnak - ha kell, akkor az elővételi jog alapján - elsőbbséget kell kapnia és azonnal rendelkezésre kell állnia minden más, hálózaton belüli műholdas mozgószolgálati összeköttetéshez képest. A műholdas mozgószolgálati rendszerek nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a 44. Cikk szerinti 1...6. elsőbbségi kategóriájú műholdas (R) légi mozgószolgálati összeköttetéseknek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. Tekintettel kell lenni a más műholdas mozgószolgálatok biztonsággal kapcsolatos összeköttetéseinek elsőbbségére. (wrc-97)
5.362BJárulékos felosztás: az 1559-1610 MHz sávot Németországban, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Beninben, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Spanyolországban, az Oroszországi Föderációban, Franciaországban, Gabonban, Grúziában, Görögországban, Guineában, Bissau-Guineában, Magyarországon, Kazahsztánban, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Nigériában, Ugandában, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szenegálban, Szváziföldön, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában 2005. január 1-jéig, Szaúd-Arábiában, Kamerunban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Maliban, Mauritániában, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában 2010. január 1-jéig elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ezen időpontok után az állandóhelyű szolgálat másodlagos jelleggel 2015. január 1-jéig folytathatja működését, ekkor azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek a műholdas rádiónavigáció szolgálat és a légi rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne engedélyezzenek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhelyű szolgálat rendszerei számára. (wrc-03)
5.362CJárulékos felosztás: Bahreinben, Bangladesben, Kongóban, Egyiptomban, Eritreában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Máltán, Marokkóban, Katarban, Szíriában, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben az 1559-1610 MHz sávot 2015. január 1-jéig másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották, ezen időpontban azonban ez a felosztás érvényét veszti. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek a műholdas rádiónavigáció szolgálat védelme érdekében, és ne engedélyezzenek új frekvenciakijelöléseket ebben a sávban az állandóhelyű szolgálat rendszerei számára. (WRC-2000)
5.363Helyettesítő felosztás: Svédországban az 1590-1626,5 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel.
5.364Az 1610-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld- űr irány) és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Az ebben a sávban ezen szolgálatok valamelyikében üzemelő mozgó földi állomás nem kelthet -15 dB(W/4 kHz) csúcsértéket meghaladó e.i.r.p.- sűrűséget abban a sávrészben, amelyet az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működő rendszerek használnak (amelyekre a 4.10 Bekezdés vonatkozik), hacsak az érintett igazgatások másképpen meg nem egyeznek. Abban a sávrészben, ahol ilyen rendszerek nem üzemelnek, a mozgó földi állomások átlagos e.i.r.p.-sűrűsége nem haladhatja meg a - 3 dB(W/4 kHz) értéket. A műholdas mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival, az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működőállomásokkal, valamint az állandóhelyű szolgálatnak az 5.359 Bekezdés rendelkezései szerint működőállomásaival szemben. A műholdas mozgószolgálati hálózatok egyeztetéséért felelős igazgatásoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak az 5.366 Bekezdés rendelkezései szerint működőállomásoknak.
5.365Az 1613,8-1626,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
5.366Az 1610-1626,5 MHz sáv világviszonylatban a légijárművek fedélzetén elhelyezett, légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és az ezekkel közvetlenül kapcsolatban álló földi telepítésű, vagy műholdakon elhelyezett berendezések használatára és fejlesztésére van fenntartva. A műholdas felhasználás a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges.
5.367Járulékos felosztás: az 1610-1626,5 MHz és az 5000-5150 MHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas (R) légi mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.368A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat tekintetében a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az 1610-1626,5 MHz sávban, a műholdas légi rádiónavigáció szolgálat kivételével.
5.369Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Burundiban, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Libanonban, Libériában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban és Zambiában az 1610-1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a rendelkezésben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (wrc-03)
5.370Eltérő szolgálati kategória: Venezuelában az 1610-1626,5 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (Föld-űr irány) számára a felosztás másodlagos jellegű.
5.371Járulékos felosztás: az 1. Körzetben az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány) és a 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) sávokat másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.372A műholdas rádiómeghatározó szolgálat és a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat 1610,6-1613,8 MHz sávot használóállomásainak (a 29.13 Bekezdés vonatkozik).
5.373Nincs felhasználva.
5.373ATörölve. (WRC-97)
5.374A műholdas mozgószolgálatnak az 1631,5-1634,5 MHz és az 1656,5-1660 MHz sávokban üzemelő mozgó földi állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyű szolgálatnak az 5.359 Bekezdésben felsorolt országokban működőállomásai számára.
(WRC-97)
5.375Az 1645,5-1646,5 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) általi és a műholdak közötti összeköttetésekre történő használata vész- és biztonsági összeköttetésekre korlátozódik (lásd a 31. Cikket).
5.376Az 1646,5-1656,5 MHz sávban az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások is megengedettek, ha ezek az adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére szolgálnak.
5.376AAz 1660-1660,5 MHz sávban működő mozgó földi állomások nem okozhatnak káros zavarást a rádiócsillagászati szolgálat állomásainak.
(WRC-97)
5.377Törölve. (WRC-03)
5.378Nincs felhasználva.
5.379Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában, Indonéziában, Nigériában és Pakisztánban az 1660,5-1668,4 MHz sávot másodlagos jelleggel a meteorológiai segédszolgálat számára is felosztották.
5.379AKívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges védelmet megadjanak az 1660,5-1668,4 MHz sávban a jövőbeli rádiócsillagászati kutatásoknak, különösen azzal, hogy a lehető leghamarabb beszüntetik a meteorológiai segédszolgálat levegő-föld irányú adásait az 1664,4-1668,4 MHz sávban.
5.379BAz 1668-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. (wrc-03)
5.379CA rádiócsillagászati szolgálat 1668-1670 MHz sávon belüli védelme érdekében az ebben a sávban működő műholdas mozgószolgálat bármely hálózatának mozgó földi állomásai által keltett eredő felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -181 dB(W/m2) értéket egy 10 MHz szélességűés a -194 dB(W/m2) értéket bármely 20 kHz szélességű sávban a Nemzetközi Frekvencia Alapnyilvántartásba bejegyzett bármely rádiócsillagászati állomás helyén a 2000 s-os integrációs időtartamok több mint 2 %-ánál. (WRC-03)
5.379DAz 1668-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat és az állandóhelyű, a mozgó-, illetve az űrkutatási (passzív) szolgálatok közötti megosztásánál a 744. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.379EAz 1668,4-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a meteorológiai segédszolgálat állomásainak Kínában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban és Üzbegisztánban. Az 1668,4-1675 MHz sávban kívánatos, hogy az igazgatások ne vezessenek be új rendszereket a meteorológiai segédszolgálat keretein belül, valamint a meglévő meteorológiai segédszolgálati rendszereket helyezzék át más sávokba, mihelyt a körülmények lehetővé teszik.
(WRC-03)
5.380Az 1670-1675 MHz és az 1800-1805 MHz sávok világviszonylatban azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek légi nyilvános levelezést kívánnak megvalósítani. Az 1670-1675 MHz sávnak a légijárművekkel való nyilvános levelezés célját szolgáló rendszerek állomásai általi használata a légiforgalmi állomások adásaira, az 1800- 1805 MHz sáv használata pedig a légijármű állomások adásaira korlátozódik.
5.380AAz 1670-1675 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas meterorológiai szolgálat - 670. (WRC-03) Határozat szerint bejelentett - meglévő földi állomásainak, és nem is korlátozhatják azok fejlesztését. (wrc-03)
5.381Járulékos felosztás: Afganisztánban, Costa Ricában, Kubában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban és Pakisztánban az 1690-1700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.382Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Kongói Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekban, Eritreában, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Guineában, Magyarországon, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, Libanonban, Mauritániában, Moldovában, Mongóliában, Ománban, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tanzániában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben az 1690-1700 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban az 1690-1700 MHz sávban a felosztás az állandóhelyű szolgálat számára elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést), a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára másodlagos jellegű. (wrc-03)
5.383Nincs felhasználva.
5.384Járulékos felosztás: Indiában, Indonéziában és Japánban az 1700-1710 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. (WRC-97)
5.384AAz 1710-1885 MHz és a 2500-2690 MHz sávok vagy azok sávrészei azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés-2000-t (IMT-2000) kívánják megvalósítani a 223. (WRC-2000) Határozatnak megfelelően. Ez a sávmeghatározás nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely alkalmazása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, és nem biztosít elsőbbséget a Rádiószabályzatban. (WRC-2000)
5.385Járulékos felosztás: az 1718,8-1722,2 MHz sávot másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották spektrumvonalak megfigyelése céljából. (WRC-2000)
5.386Járulékos felosztás: a 2. Körzetben, Ausztráliában, Guamban, Indiában, Indonéziában és Japánban az 1750-1850 MHz sávot elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld- űr irány) és az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően, különös tekintettel a troposzferikus szóródáson alapuló rendszerekre. (wrc-03)
5.387Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Grúziában, Kazahsztánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az 1770-1790 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
(WRC-03)
5.388Az 1885-2025 MHz és a 2110-2200 MHz sávok világviszonylatban azon igazgatások általi használatra vannak szánva, amelyek a nemzetközi mozgó távközlés-2000-t (IMT-2000) kívánják megvalósítani. Ez a használat nem zárja ki ezeknek a sávoknak olyan más szolgálatok általi használatát, amelyek számára fel vannak osztva. Ezeknek a sávoknak az IMT-2000 céljaira a 212. (Rev.WRC-97) Határozat szerint kell rendelkezésre állniuk. (Lásd a 223. (WRC-2000) Határozatot is).
(WRC-2000)
5.388AAz 1. és a 3. Körzetben az 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz és a 2110-2170 MHz sávokat, a 2. Körzetben az 1885-1980 MHz és a 2110-2160 MHz sávokat használhatják a nagy magasságú hordozóra telepített állomások mint a nemzetközi mozgó távközlés-2000 (IMT-2000) biztosítására szolgáló bázisállomások a 221. (Rev. WRC-03) Határozat szerint. A bázisállomásként nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat használó IMT-2000 alkalmazások által történő használatuk nem zárja ki, hogy ezen sávokat azon szolgálatok bármely állomása használja, amelyek számára ezeket a sávokat felosztották, és nem biztosít elsőbbséget a Rádiószabályzatban. (wrc-03)
5.388BAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Beninben, Burkina Fasóban, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Elefántcsontparton, Kínában, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Ománban, Ugandában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togó- ban, Tunéziában, Jemenben, Zambiában és Zimbabwéban - az állandóhelyűés mozgószolgálatoknak (beleértve az IMT-2000 mozgóállomásokat is) az azonoscsatornás zavarással szembeni, területükön való védelme érdekében - a szomszédos országokban egy IMT-2000 bázisállomásként üzemelő HAPS az 5.388A Bekezdésben hivatkozott sávokban az országhatárokon kívül nem lépheti túl a -127 dB(W/(m2 MHz)) azonoscsatornás felületi teljesítménysűrűséget a Föld felszínén, hacsak az érintett igazgatás az eltéréshez kifejezett hozzájárulását nem adta a HAPS bejelentésekor. (WRC-03)
5.389Nincs felhasználva.
5.389AAz 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (WRC-95) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. Ezen sávok használata nem kezdődhet meg 2000. január 1. előtt; mindazonáltal a 2. Körzetben az 1980-1990 MHz sáv használata nem kezdődhet meg 2005. január 1. előtt.
5.389BArgentínában, Brazíliában, Kanadában, Chilében, Ecuadorban, az Egyesült Államokban, Hondurasban, Jamaicában, Mexikóban, Peruban, Suriname-ban, Trinidad és Tobagóban, Uruguayban és Venezuelában az 1980-1990 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyűés a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.
5.389CA 2. Körzetben a 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem kezdődhet meg 2002. január 1. előtt, és ez a használat a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (WRC-95) Határozat Hiba! A könyvjelző nem létezik. rendelkezései szerint lehetséges. (wrc-97)
5.389DTörölve. (WRC-03)
5.389EA 2010-2025 MHz és a 2160-2170 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat által a 2. Körzetben történő használata nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzetben az állandóhelyűés a mozgószolgálatnak, és nem is korlátozhatja ezen utóbbiak fejlesztését.
5.389FAlgériában, Beninben, a Zöld-foki-szigeteken, Egyiptomban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Maliban, Szíriában és Tunéziában az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata nem okozhat káros zavarást az állandóhelyűés a mozgószolgálatnak, nem korlátozhatja ezeknek a szolgálatoknak a fejlesztését 2005. január 1. előtt, és nem is tarthat igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben. (WRC-2000)
5.390Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Kubában, Ecuadorban, Suriname-ban és Uruguayban a 2010-2025 MHz és a 2160- 2170 MHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata 2005. január 1. előtt nem okozhat káros zavarást az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásainak. Ez után az időpont után ezeknek a sávoknak a használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően és a 716. (WRC-95) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges.
(WRC-2000)

* A Titkárság megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-2000 módosította.

5.391Frekvenciák kijelölésekor a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávokban a mozgószolgálat számára, az igazgatások nem vezethetnek be olyan nagysűrűségű mozgórendszereket, mint amilyeneket az ITU-R SA.1154 Ajánlás ír le, és bármely más típusú mozgórendszer bevezetése során figyelembe kell venniük ezt az Ajánlást. (WRC-97)
5.392Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a 2025- 2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávokban az űrkutatási, az űrbeli üzemeltetési és a műholdas Föld-kutató szolgálatban két vagy több nemgeostacionárius műhold közötti űr-űr irányú adások ne szabhassanak bárminemű korlátozást ezen szolgálatok ezen sávokbeli Föld- űr, űr- Föld és más űr- űr irányú adásai számára geostacionárius és nemgeostacionárius műholdak között.
5.392AJárulékos felosztás: az Oroszországi Föderációban a 2160-2200 MHz sávot 2005. január 1-jéig elsődleges jelleggel az űrkutatási szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. Az űrkutatási szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az állandóhelyűés a mozgószolgálat ebben a frekvenciasávban működőállomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.393Járulékos felosztás: az Egyesült Államokban, Indiában és Mexikóban a 2310-2360 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni hangműsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (WARC-92) Határozat rendelkezései szerint lehetséges, kivéve a műholdas műsorszóró rendszereket a felső 25 MHz-es sávra korlátozó 3. határozati pontot. (WRC-2000)
5.394Az Egyesült Államokban a 2300-2390 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. Kanadában a 2300-2483,5 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben.
5.395Franciaországban és Törökországban a 2310-2360 MHz sávnak a távmérési célú légi mozgószolgálat általi használata elsőbbséget élvez más mozgószolgálati használattal szemben. (wrc-03)
5.396A 2310-2360 MHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálatnak az 5.393 Bekezdés szerint üzemelő azon űrállomásait, amelyek érinthetik azokat a szolgálatokat, amelyek számára ezt a sávot más országokban felosztották, a 33. (Rev.WRC-97) Határozat szerint kell egyeztetni és bejelenteni. A kiegészítő földfelszíni műsorszóróállomásokat használatba vételük előtt a szomszédos országokkal való kétoldalú egyeztetéseknek kell alávetni.
5.397Eltérő szolgálati kategória: Franciaországban a 2450-2500 MHz sávot a rádiólokáció szolgálat számára elsődleges jelleggel osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek.
5.398A 2483,5-2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálatra a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.
5.399Az 1. Körzetben, az 5.400 Bekezdésben fel nem sorolt országokban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.400Eltérő szolgálati kategória: Angolában, Ausztráliában, Bangladesben, Burundiban, Kínában, Eritreában, Etiópiában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Libanonban, Libériában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Madagaszkáron, Maliban, Pakisztánban, Pápua Új-Guineában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Szváziföldön, Togóban és Zambiában a 2483,5-2500 MHz sávban a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr- Föld irány) számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést) az ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országoktól a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (wrc-03)
5.401Nincs felhasználva.
5.402A 2483,5-2500 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálatot ne érje káros zavarás a 2483,5- 2500 MHz sávban végzett adásoktól, különösen ne a világviszonylatban a rádiócsillagászati szolgálat számára felosztott 4990- 5000 MHz sávba eső második harmonikus sugárzásoktól.
5.403A 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2520-2535 MHz sávot (2005. január 1-jéig a 2500-2535 MHz sávot) a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva. A 9.11 A Bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell.
5.404Járulékos felosztás: Indiábanés az Iráni Iszlám Köztársaságban a 2500-2516,5 MHz sávot a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr- Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.405Járulékos felosztás: Franciaországban a 2500-2550 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. Ez a használat azokkal az igazgatásokkal kötött megállapodás alapján lehetséges, amelyeknek a Frekvenciasávok Felosztási Táblázata szerint működő vagy működtetni tervezett szolgálatai érintettek lehetnek.
5.406Nincs felhasználva.
5.407A 2500-2520 MHz sávban a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) űrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -152 dB(W/(m2·4 kHz)) értéket Argentínában, hacsak az érdekelt igazgatások másképpen meg nem egyeznek.
5.408Törölve. (wrc-2000)
5.409Az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük arra, hogy a 2500-2690 MHz sávban troposzferikus szóródáson alapulóúj rendszerek fejlesztését elkerüljék.
5.410Az 1. Körzetben a 2500-2690 MHz sáv troposzferikus szóródáson alapuló rendszerek számára a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően használható.
5.411A 2500-2690 MHz sávban troposzferikus szóródáson alapulóúj rádiórelé összeköttetések tervezésekor minden lehetséges intézkedést meg kell tenni ezen összeköttetések antennáinak a geostacionárius műholdpálya felé történő irányításának elkerülésére.
5.412Helyettesítő felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 2500-2690 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára osztották fel. (WRC-2000)
5.413A 2500 MHz és a 2690 MHz közötti sávokban működő műholdas műsorszóró rendszerek megtervezésekor kívánatos, hogy az igazgatások minden szükséges intézkedést megtegyenek a rádiócsillagászati szolgálat 2690-2700 MHz sávon belüli védelmére.
5.414A 2500-2520 MHz sáv felosztása a műholdas mozgószolgálat (űr-Föld irány) számára 2005. január 1-jén lép hatályba, és ez a használat a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges.
5.415A 2. Körzetben a 2500-2690 MHz sávnak, valamint a 3. Körzetben a 2500-2535 MHz és a 2655-2690 MHz sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges, különös tekintettel az 1. Körzet műholdas műsorszóró szolgálatára. Űr- Föld irányban a Föld felszínén a felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a 21. Cikk 21-4. Táblázatában megadott értékeket.
5.415AJárulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2515-2535 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat (űr- Föld irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva. (WRC-2000)
5.416A 2520-2670 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használata közösségi vételre szolgáló nemzeti és körzeti rendszerekre korlátozódik, és ez a használat a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetséges. (wrc-03)
5.417Törölve. (WRC-2000)
5.417AAz 5.418 Bekezdésnek a Koreai Köztársaságban és Japánban történő alkalmazása során az 528. (Rev.WRC-03) Határozat határozati részének 3. pontját illetően engedményeket tettek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni műsorszóró szolgálat 2605-2630 MHz sávban - elsődleges jelleggel - történő működését is. Ez a használat a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódik. Az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet egyidejűleg - egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint - két egymást átfedő frekvenciakijelölése. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21-4. Táblázatának a rendelkezései nem alkalmazhatóak. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 2605-2630 MHz sávban üzemelő nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2605-2630 MHz sávban működő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, nem haladhatja meg a következő határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:
-130dB(W/(m2·MHz))0° ≤ θ ≤ 5° esetén,
-130 + 0,4 (θ - 5) dB(W/(m2·MHz))5° < θ ≤ 25° esetén,
-122dB(W/(m2·MHz))25° < θ ≤ 90° esetén,
ahol a θ a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. A Koreai Köztársaság műholdas műsorszóró szolgálati (hang) hálózatai esetén, mint kivételt a fenti határértékek tekintetében, a -122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a BSS (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező 1000 km-es térségben, 35°-nál nagyobb beesési szög esetén. (wrc-03)
5.417BA Koreai Köztársaságban és Japánban a 2605-2630 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.417A Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges azon geo- stacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után tekintendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 5. előtt beérkezettnek tekintendők. (wrc-03)
5.417CA 2605-2630 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.417A Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (wrc-03)
5.417DA 2605-2630 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2003. július 4. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.417A Bekezdés szerinti nemgeostacionárius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (wrc-03)
5.418Járulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban, Indiában, Japánban, Pakisztánban és Thaiföldön a 2535-2655 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) és a kiegészítő földfelszíni műsorszóró szolgálat számára is felosztották. Ez a használat a digitális hangműsorszórásra korlátozódik és az 528. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. Az 5.416 Bekezdésnek és a 21. Cikk 21-4. Táblázatának a rendelkezései nem vonatkoznak erre a járulékos felosztásra. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) nemgeostacionárius műholdas rendszereinek használata az 539. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint lehetséges. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon geostacionárius műholdas rendszerei, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, a nemzeti lefedés biztosítására szolgáló rendszerekre korlátozódnak. A műholdas műsorszóró szolgálat (hang) egy a 2630-2655 MHz sávban működő azon geostacionárius űrállomásának adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség, melynek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg, nem haladhatja meg a következő határértékeket, bármilyen körülmények között és bármely modulációs mód esetén:
-130dB(W/(m2·MHz)) -130 + 0,4 (θ - 5) dB(W/(m2·MHz)) -122dB(W/(m2·MHz))0° ≤ θ ≤ 5° esetén, 5° < θ ≤ 25° esetén, 25° < θ ≤ 90° esetén,
ahol a θ a beérkező hullámnak a horizont síkjához mért beesési szöge fokban megadva. Azoknak az országoknak a területén, amelyek igazgatásai hozzájárulásukat adták, ezeket a határértékeket túl lehet lépni. Mint kivételt a fenti határértékek tekintetében, a -122 dB(W/(m2·MHz)) felületi teljesítménysűrűség értéket kell küszöbértékként használni a 9.11 Bekezdés szerinti egyeztetéshez a műholdas műsorszóró szolgálati (hang) rendszert bejelentő igazgatás területét övező 1500 km-es térségben. Továbbá a felületi teljesítménysűrűség értéke sehol sem lépheti túl a -100 dB(W/(m2·MHz)) értéket az Oroszországi Föderáció területén.
Ezenkívül az ebben a rendelkezésben felsorolt igazgatásoknak nem lehet egyidejűleg - egy ezen rendelkezés, illetve egy másik az 5.416 Bekezdés szerint - két egymást átfedő frekvenciakijelölése azon rendszerek tekintetében, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai 2005. június 1. után érkeztek meg. (WRC-03)
5.418ANéhány, az 5.418 Bekezdésben felsorolt, a 3. Körzethez tartozó országban a 2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után tekintendők beérkezettnek, és ebben az esetben a 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. A 22.2 Bekezdés viszont továbbra is vonatkozik azon geostacionárius műholdas hálózatok tekintetében, melyek 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 3. előtt beérkezettnek tekintendők. (wrc-03)
5.418BA 2630-2655 MHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) azon nemgeostacionárius műholdas rendszerei által az 5.418 Bekezdésnek megfelelően történő használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges. (wrc-03)
5.418CA 2630-2655 MHz sáv azon geostacionárius műholdas hálózatok általi használata, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatai 2000. június 2. után érkeztek meg, a 9.13 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas műsorszóró szolgálat (hang) 5.418 Bekezdés szerinti nemgeostacionárius műholdas rendszereire tekintettel történő alkalmazásától függően lehetséges. A 22.2 Bekezdés nem alkalmazható. (wrc-03)
5.419A 2670-2690 MHz sáv felosztása a műholdas mozgószolgálat számára 2005. január 1-jén lép hatályba. A műholdas mozgószolgálati rendszereknek ebben a sávban történő bevezetésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 1992. március 3. előtt ebben a sávban üzemelő műholdas rendszereket megvédjék. Ebben a sávban a műholdas mozgószolgálati rendszerek egyeztetésének a 9.11 A Bekezdés rendelkezései szerint kell történnie.
5.420A 2655-2670 MHz sávot (2005. január 1-jéig a 2655-2690 MHz sávot) a műholdas légi mozgószolgálat kivételével a műholdas mozgószolgálat (Föld-űr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva, a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetési eljárásokat alkalmazni kell.
5.420AJárulékos felosztás: Indiában és Japánban a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően a 2670-2690 MHz sávot a műholdas légi mozgószolgálat (Föld- űr irány) is használhatja a nemzeti határokon belüli működésre korlátozva. (WRC-2000)
5.421Törölve. (WRC-03)
5.422Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Kubában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, az Oroszországi Föderációban, Gabonban, Grúziában, Guineában, Bissau-Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Libanonban, Mauritániában, Moldo- vában, Mongóliában, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgi- zisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szomáliában, Tádzsikisztánban, Tunéziában, Türkmenisztánban, Ukrajnában és Jemenben a 2690-2700 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lévő berendezésekre korlátozódik.
(WRC-03)
5.423A 2700-2900 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a légi rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal működhetnek.
5.424Járulékos felosztás: Kanadában a 2850-2900 MHz sávot elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották parti radarok céljaira.
5.424AA 2900-3100 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és azokkal szemben védelemre sem tarthatnak igényt. (WRC-03)
5.425A 2900-3100 MHz sávban a hajók fedélzetén elhelyezett kérdezőválaszjeladó rendszerek (SIT) használata a 2930-2950 MHz sávrészre korlátozódik.
5.426A 2900- 3100 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata földi telepítésű radarokra korlátozódik.
5.427A 2900- 3100 MHz és a 9300- 9500 MHz sávokban a radartranszponderek válaszjelének nem szabad olyannak lennie, hogy összetéveszthető legyen a radarbóják (raconok) válaszjelével, és az nem okozhat zavarást a rádiónavigáció szolgálat hajó vagy légiforgalmi radarberendezései számára; mindazonáltal figyelembe kell venni a 4.9 Bekezdést.
5.428Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kubában, Mongóliában, Kirgi- zisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 3100-3300 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
(WRC-03)
5.429Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsama- hirijában, Malajziában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban és Jemenben a 3300- 3400 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. A Földközi-tenger menti országok nem tarthatnak igényt védelemre állandóhelyű és mozgószolgálatuk részére a rádiólokáció szolgálattal szemben. (wrc-03)
5.430Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Kubában, Mongóliában, Kirgi- zisztánban, Romániában és Türkmenisztánban a 3300-3400 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották.
(WRC-03)
5.431Járulékos felosztás: Németországban, Izraelben és az Egyesült Királyságban a 3400-3475 MHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.432Eltérő szolgálati kategória: a Koreai Köztársaságban, Japánban és Pakisztánban a 3400-3500 MHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-2000)
5.433A 2. és a 3. Körzetben a 3400-3600 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű. Mindazonáltal kívánatos, hogy mindazok az igazgatások, amelyek rádiólokációs rendszereket működtetnek ebben a sávban, 1985-ig szüntessék be ezt a használatot. Ez után az időpont után az igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük a műholdas állandóhelyű szolgálat védelmére, és nem léphetnek fel egyeztetési igénnyel a műholdas állandóhelyű szolgálattal szemben.
5.434Törölve. (WRC-97)
5.435Japánban a 3620- 3700 MHz sávból a rádiólokáció szolgálat ki van zárva.
5.436Nincs felhasználva.
5.437Törölve. (WRC-2000)
5.438A 4200-4400 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata kizárólag a légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérőkre és a velük kapcsolatban álló földi telepítésű válaszjeladók részére van fenntartva. Mindazonáltal a műholdas Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat passzív érzékelői számára a sáv használata másodlagos jelleggel engedélyezhető (a rádió-magasságmérők semmiféle védelmet nem biztosítanak).
5.439Járulékos felosztás: az Iráni Iszlám Köztársaságban és Líbiában a 4200-4400 MHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.440A műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata számára megengedhető a 4202 MHz frekvencia használata űr- Föld irányú adásokhoz és a 6427 MHz frekvencia használata Föld-űr irányú adásokhoz. Ezeknek az adásoknak e frekvenciáktól számított ±2 MHz-es határokon belül kell maradniuk és a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehetségesek.
5.441A 4500-4800 MHz (űr-Föld irány) és a 6725-7025 MHz (Föld-űr irány) sávokat a műholdas állandóhelyű szolgálat a 30B. Függelék rendelkezései szerint használhatja. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld irány) és a 12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávokat a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas rendszerei a 30B. Függelék rendelkezései szerint használhatják. A 10,7-10,95 GHz (űr-Föld irány), 11,2-11,45 GHz (űr-Föld irány) és a 12,75-13,25 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat valamely nemgeostacionárius műholdas rendszere általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem érvényesek. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000)
5.442A 4825-4835 MHz és a 4950-4990 MHz sávokban a mozgószolgálat számára a felosztás a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat”- ra korlátozódik.
5.443Eltérő szolgálati kategória: Argentínában, Ausztráliában és Kanadában a 4825-4835 MHz és a 4950-4990 MHz sávokban a rádiócsillagászati szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
5.443ATörölve. (WRC-03)
5.443BAz 5030 MHz felett működő mikrohullámú leszállító rendszert érő káros zavarás elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz sávban működő bármely műholdas rádiónavigáció szolgálati (űr-Föld irány) rendszer összes űrállomása által az 5030-5150 MHz sávban a Föld felszínén keltett eredő felületi teljesítménysűrűség egy 150 kHz szélességű sávban sem haladhatja meg a -124,5 dB(W/m2) értéket. A 4990-5000 MHz sávban a rádiócsillagászati szolgálatot érő káros zavarás elkerülése érdekében az 5010-5030 MHz sávban működő műholdas rádiónavigáció szolgálati rendszereknek be kell tartaniuk a 4990-5000 MHz sávra vonatkozó, a 741. (WRC-03) Határozatban meghatározott határértékeket.
(WRC-03)
5.444Az 5030-5150 MHz sáv a precíziós megközelítés és leszállítás céljaira szolgáló nemzetközi szabványosított rendszer (mikrohullámú leszállító rendszer) üzemeltetésére használandó. Az erre a rendszerre vonatkozó igények elsőbbséget élveznek a sáv más használatával szemben. Ennek a sávnak a használata tekintetében az 5.444A Bekezdést és a 114. (Rev.WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. (WRC-03)
5.444AJárulékos felosztás: az 5091-5150 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik.
Az 5091-5150 MHz sávban a következő feltételek is érvényesek:
- 2018. január 1. előtt az 5091-5150 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 114. (Rev.WRC-03) Határozat rendelkezései szerint kell hogy történjen;
- 2018. január 1. előtt a légi rádiónavigáció szolgálat már működőés tervezett nemzetközi szabványosított rendszerei iránti azon igények, amelyek nem elégíthetők ki az 5000-5091 MHz sávban, elsőbbséget élveznek a sáv más használatával szemben;
- 2012. január 1. után a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseit biztosító földi állomások számára nem adhatóúj kijelölés;
- 2018. január 1. után a műholdas állandóhelyű szolgálat másodlagossá válik a légi rádiónavigáció szolgálathoz képest. (wrc-03)
5.445Nincs felhasználva.
5.446Járulékos felosztás: az 5.369 és az 5.400 Bekezdésekben felsorolt országokban az 5150-5216 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 2. Körzetben a sávot elsődleges jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. Az 1. és a 3. Körzetben, az 5.369 és az 5.400 Bekezdésekben felsorolt országokat kivéve, a sávot másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. A műholdas rádiómeghatározó szolgálat általi használat az 1610-1626,5 MHz és/vagy a 2483,5-2500 MHz sávokban üzemelő műholdas rádiómeghatározó szolgálattal kapcsolatos modulációs összeköttetésekre korlátozódik. A Föld felszínén a teljes felületi teljesítménysűrűség semmi esetre sem haladhatja meg a -159 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz-es sávban, bármilyen beesési szögnél.
5.446AAz 5150-5350 MHz és az 5470-5725 MHz sávoknak a mozgószolgálat állomásai általi használata a 229. (WRC-03) Határozat szerint történhet.
(WRC-03)
5.446BAz 5150-5250 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés - a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomásai tekintetében - a mozgószolgálatra nem alkalmazható. (wrc-03)
5.447Járulékos felosztás: Izraelben, Libanonban, Pakisztánban, a Szíriai Arab Köztársaságban és Tunéziában az 5150-5250 MHz sávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. A 229. (WRC-03) Határozat rendelkezései ebben az esetben nem alkalmazhatóak. (wrc-03)
5.447AA műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) számára a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik.
5.447BJárulékos felosztás: az 5150-5216 MHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. Ez a felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5216 MHz sávban űr-Föld irányban működőűrállomásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség semmi esetre sem haladhatja meg a -164 dB(W/m2) értéket bármely 4 kHz szélességű sávban, bármilyen beesési szögnél.
5.447CA műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5150-5250 MHz sávban az 5.447A és az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett hálózataiért felelős igazgatásoknak a jogegyenlőség alapján a 9.11 A Bekezdésnek megfelelően kell egyeztetniük az 5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. előtt használatba vett nemgeostacionárius műholdas hálózatokért felelős igazgatásokkal. Az 5.446 Bekezdés szerint üzemeltetett és 1995. november 17. után használatba vett műholdas hálózatok nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak az 5.447A és az 5.447B Bekezdések szerint üzemeltetett állomásaival szemben, és azoknak káros zavarást sem okozhatnak.
5.447DAz 5250-5255 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges jellegű felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A sávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű. (wrc-97)
5.447EJárulékos felosztás: a 3. Körzet alábbi országaiban: Ausztráliában, a Koreai Köztársaságban, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Malajziában, Pápua Új-Guineában, a Fülöpszigeteken, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az 5250-5350 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ennek a sávnak az állandóhelyű szolgálat általi használata az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek bevezetésére irányul és meg kell felelnie az ITU-R F.1613 Ajánlásnak. Továbbá az állandóhelyű szolgálat nem tarthat igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) és az űrkutatási szolgálattal (aktív) szemben, mindazonáltal az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak az állandóhelyű szolgálatra a műholdas Föld-kutató (aktív) és az űrkutatási (aktív) szolgálatok tekintetében. Az állandóhelyű szolgálat állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszereinek a meglévő rádiómeghatározó rendszerek védelmének biztosításával történő bevezetését követően a jövőbeni rádiómeghatározó rendszerek semmilyen további korlátozást nem szabhatnak az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerek számára. (WRC-03)
5.447FAz 5250-5350 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal, a műholdas Föld-kutató szolgálattal (aktív) és az űrkutatási szolgálattal (aktív) szemben. Ezek a szolgálatok nem szabhatnak - a rendszerjellemzők és a zavarási kritériumok alapján - az ITU-R M.1638 és az ITU-R SA.1632 Ajánlásokban meghatározottaknál szigorúbb védelmi kritériumokat a mozgószolgálat számára. (wrc-03)
5.448Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Szlovákiában, Romániában és Türkmenisztánban az 5250- 5350 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.448AAz 5250- 5350 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) nem tarthat igényt védelemre a rádiólokáció szolgálattal szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (WRC-03)
5.448BAz 5350-5570 MHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az 5460-5570 MHz sávban működőűrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást az 5350-5460 MHz sávban a légi rádiónavigáció szolgálatnak, az 5460- 5470 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatnak és az 5470-5570 MHz sávban a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. (wrc-03)
5.448CAz 5350-5460 MHz sávban működőűrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást más olyan szolgálatoknak, amelyek számára ezt a sávot felosztották, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben.
(WRC-03)
5.448DAz 5350-5470 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást az 5.449 Bekezdés szerint üzemelő légi rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. (wrc-03)
5.449Az 5350-5470 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata fedélzeti radarokra és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbójákra korlátozódik.
5.450Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5470-5650 MHz sávot elsődleges jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.450AAz 5470- 5725 MHz sávban a mozgószolgálat állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a rádiómeghatározó szolgálatokkal szemben. A rádiómeghatározó szolgálatok nem szabhatnak - a rendszerjellemzők és a zavarási kritériumok alapján - az ITU-R M.1638 Ajánlásban meghatározottaknál szigorúbb védelmi kritériumokat a mozgószolgálat számára.
(WRC-03)
5.450BAz 5470- 5650 MHz sávban a rádiólokáció szolgálat állomásai - kivéve a 5600-5650 MHz sávban működő meteorológiai célú földi telepítésű radarokat - nem okozhatnak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálat radarrendszereinek, és nem is tarthatnak igényt védelemre azokkal szemben. (wrc-03)
5.451Járulékos felosztás: az Egyesült Királyságban az 5470-5850 MHz sávot másodlagos jelleggel a földi mozgószolgálat számára is felosztották. Az 5725-5850 MHz sávban alkalmazni kell a 21.2, 21.3, 21.4 és a 21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket.
5.452Az 5600-5650 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok a tengeri rádiónavigáció szolgálat állomásaival azonos jogokkal működhetnek.
5.453Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guineában, Egyenlítői- Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Madagaszkáron, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Srí Lankán, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Thaiföldön, Togóban, Vietnamban és Jemenben az 5650-5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. Ebben az esetben a 229. (WRC-03) Határozat rendelkezései nem alkalmazhatóak. (wrc-03)
5.454Eltérő szolgálati kategória: Azerbajdzsánban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban az 5670-5725 MHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-03)
5.455Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Kazahsztánban, Lettországban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában az 5670- 5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.456Járulékos felosztás: Kamerunban az 5755-5850 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.457Nincs felhasználva.
5.457AAz 5925-6425 MHz és a 14-14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások forgalmazhatnak a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival. Az ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. (WRC-03)
5.457BAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, a Comore-szigeteken, Dzsi- butiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Kuvaitban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szudánban, Tunéziában és Jemenben az 5925-6425 MHz és a 14-14,5 GHz sávokban a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások a 902. (WRC-03) Határozatban meghatározott jellemzőkkel és feltételekkel a műholdas tengeri mozgószolgálaton belül másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Az ilyen használat a 902. (WRC-03) Határozat szerint történhet. (WRC-03)
5.458A 6425-7075 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékelők segítségével méréseket végeznek az óceánok felett. A 7075-7250 MHz sávban mikrohullámú passzív érzékelők segítségével méréseket végeznek. Kívánatos, hogy az igazgatások vegyék figyelembe a műholdas Földkutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) igényeit a 6425- 7025 MHz és a 7075- 7250 MHz sávok távlati tervezésekor.
5.458AFrekvenciák kijelölésekor a 6700-7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai számára, kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a rádiócsillagászati szolgálat spektrumvonal-megfigyeléseit a 6650-6675,2 MHz sávban megvédjék a nemkívánt sugárzásokból származó káros zavarásoktól.
5.458BA 6700- 7075 MHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat számára az űr- Föld irányú felosztás a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetés alá esik. A 6700-7075 MHz sávnak (űr-Föld irány) a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata nem esik a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá.
5.458CA 7025-7075 MHz sávban (Föld-űr irány) műholdas állandóhelyű szolgálati geostacionárius műholdas rendszerekre vonatkozólag 1995. november 17. után kijelöléseket benyújtó igazgatásoknak a megfelelő ITU-R-ajánlások alapján konzultálniuk kell azokkal az igazgatásokkal, amelyek ebben a frekvenciasávban 1995. november 18. előtt jelentettek be és vettek használatba nemgeostacionárius műholdas rendszereket, ha az utóbbi igazgatások ezt kérik. Ennek a konzultációnak az a célja, hogy elősegítse a műholdas állandóhelyű szolgálati geostacionárius műholdas rendszerek és a nemgeostacionárius műholdas rendszerek megosztott üzemeltetését ebben a sávban.
5.459Járulékos felosztás: az Oroszországi Föderációban a 7100-7155 MHz és a 7190-7235 MHz sávokat elsődleges jelleggel az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld- űr irány) számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően. (wrc-97)
5.460A 7145-7190 MHz sávnak az űrkutatási szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a távoli űrre korlátozódik; a 7190-7235 MHz sávban távoli űrbe irányuló adások nem hozhatók létre. Az űrkutatási szolgálatnak a 7190-7235 MHz sávban üzemelő geostacionárius műholdjai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyűés a mozgószolgálat jelenleg meglévőés jövőbeni állomásaival szemben. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. (wrc-03)
5.461Járulékos felosztás: a 7250-7375 MHz sávot (űr-Föld irány) és a 7900-8025 MHz sávot (Föld-űr irány) elsődleges jelleggel a műholdas mozgószolgálat számára is felosztották a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően.
5.461 AA 7450- 7550 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr- Föld irány) általi használata a geostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. Ebben a sávban a műholdas meteorológiai szolgálat 1997. november 30. előtt bejelentett nemgeostacionárius rendszerei elsődleges jelleggel továbbra is működhetnek élettartamuk végéig.
(WRC-97)
5.461 BA 7750- 7850 MHz sávnak a műholdas meteorológiai szolgálat (űr- Föld irány) általi használata a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozódik. (wrc-97)
5.462Törölve. (WRC-97)
5.462AAz 1. Körzetben és (Japánt kivéve) a 3. Körzetben a 8025-8400 MHz sávban a geostacionárius műholdakat használó műholdas Föld-kutató szolgálat az érintett igazgatás hozzájárulása nélkül nem kelthet olyan felületi teljesítménysűrűséget, mely a (θ) beesési szögtől függő alábbi ideiglenes értékeket meghaladja:
-174 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban0° ≤ θ < 5° esetén
-174 + 0,5 (θ - 5) dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban5° ≤ θ < 25° esetén
-164 dB(W/m2) valamely 4 kHz-es sávban25° ≤ θ ≤ 90° esetén
Ezek az értékek a 124. (WRC-97) Határozat* értelmében tanulmányozás tárgyát képezik. (WRC-97)
5.463A légijármű állomások a 8025- 8400 MHz sávban nem adhatnak. (WRC-97)
5.464Törölve. (WRC-97)

* A Titkárság megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-2000 módosította.

5.465Az űrkutatási szolgálatban a 8400-8450 MHz sáv használata a távoli űrre korlátozódik.
5.466Eltérő szolgálati kategória: Izraelben, Szingapúrban és Srí Lankán a 8400-8500 MHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést). (wrc-03)
5.467Törölve. (WRC-03)
5.468Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Burundiban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guyanában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szenegálban, Szingapúrban, Szomáliában, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 8500-8750 MHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.469Járulékos felosztás: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Litvániában, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, a Cseh Köztársaságban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8500-8750 MHz sávot elsődleges jelleggel a földi mozgószolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.469AA 8550-8650 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. (wrc-97)
5.470A 8750- 8850 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata a 8800 MHz közepes frekvencián működő, légijárművek fedélzetén elhelyezett Doppler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.
5.471Járulékos felosztás: Algériában, Németországban, Bahreinben, Belgiumban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben, Franciaországban, Görögországban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Líbiában, Hollandiában, Katarban és Szudánban a 8825-8850 MHz és a 9000-9200 MHz sávokat elsődleges jelleggel a tengeri rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották kizárólag parti radarok céljaira.
5.472A 8850-9000 MHz és a 9200-9225 MHz sávoknak a tengeri rádiónavigáció szolgálat általi használata parti radarokra korlátozódik.
5.473Járulékos felosztás: Örményországban, Ausztriában, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Kubában, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Magyarországon, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, Kirgizisztánban, Romániában, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 8850-9000 MHz és a 9200-9300 MHz sávokat elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.474A 9200-9500 MHz sávban a kutatóés mentő válaszjeladók (SART) a megfelelő ITU-R-ajánlást figyelembe véve használhatók (lásd a 31. Cikket is).
5.475A 9300- 9500 MHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata légijárművek fedélzetén elhelyezett időjárási radarokra és földi telepítésű radarokra korlátozódik. Ezenfelül a légi rádiónavigáció szolgálat földi telepítésű radarbójái használhatók a 9300-9320 MHz sávban azzal a feltétellel, hogy nem okoznak káros zavarást a tengeri rádiónavigáció szolgálatnak. A 9300-9500 MHz sávban a meteorológiai célú földi telepítésű radarok elsőbbséget élveznek más rádiólokációs készülékekkel szemben.
5.476A 9300- 9320 MHz sávban a rádiónavigáció szolgálatban hajók fedélzetén elhelyezett, 1976. január 1-jén üzemben nem lévő radarok használata 2001. január 1-jéig nem engedélyezett.
5.476AA 9500- 9800 MHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) állomásai nem okozhatnak káros zavarást a rádiónavigáció és a rádiólokáció szolgálat állomásainak, és azok használatát és fejlesztését sem korlátozhatják. (wrc-97)
5.477Eltérő szolgálati kategória: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guyanában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Jamaicában, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Libériában, Malajziában, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Trinidad és Tobagóban, valamint Jemenben a 9800-10 000 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-03)
5.478Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, Türkmenisztánban és Ukrajnában a 9800-10 000 MHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.479A 9975-10 025 MHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat számára is felosztották időjárási radarok céljaira.
5.480Járulékos felosztás: Argentínában, Brazíliában, Chilében, Costa Ricában, Kubában, Salvadorban, Ecuadorban, Guatemalában, Hondurasban, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Uruguayban és Venezuelában a 10-10,45 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.481Járulékos felosztás: Németországban, Angolában, Brazíliában, Kínában, Costa Ricában, Elefántcsontparton, Salvadorban, Ecuadorban, Spanyolországban, Guatemalában, Magyarországon, Japánban, Kenyában, Marokkóban, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Paraguayban, Peruban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Tanzániában, Thaiföldön és Uruguayban a 10,45-10,5 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.482A 10,6-10,68 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat állomásainak kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítménye nem haladhatja meg a 40 dBW-ot, és az antennára kerülő teljesítmény nem lehet nagyobb, mint -3 dBW. Ezeket a határértékeket a 9.21 Bekezdés szerint megszerzett egyetértéstől függően lehet csak túllépni. Mindazonáltal a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálatra, valamint az állandóhelyű szolgálatra vonatkozó korlátozások nem vonatkoznak a következő országokra: Szaúd-Arábia, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Banglades, Fehéroroszország, Kína, az Egyesült Arab Emírségek, Grúzia, India, Indonézia, az Iráni Iszlám Köztársaság, Irak, Japán, Kazahsztán, Kuvait, Lettország, Libanon, Moldova, Nigéria, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Katar, a Szíriai Arab Köztársaság, Tádzsikisztán és Türkmenisztán. (WRC-03)
5.483Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Bahreinben, Fehéroroszországban, Bosznia-Hercegovinában, Kínában, Kolumbiában, a Koreai Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Grúziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kazahsztánban, Kuvaitban, Libanonban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Katarban, Kirgi- zisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Jemenben a 10,68-10,7 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Ez a használat az 1985. január 1-jén már üzemben lévő berendezésekre korlátozódik. (wrc-03)
5.484Az 1. Körzetben a 10,7-11,7 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik.
5.484AA 10,95-11,2 GHz (űr-Föld irány), 11,45-11,7 GHz (űr-Föld irány) sávoknak, a 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz (űr-Föld irány) sávnak, a 3. Körzetben a 12,2-12,75 GHz (űr- Föld irány) sávnak, az 1. Körzetben a 12,5-12,75 GHz (űr-Föld irány) sávnak, továbbá a 13,75-14,5 GHz (Föld-űr irány), 17,8-18,6 GHz (űr-Föld irány), 19,7-20,2 GHz (űr-Föld irány), 27,5-28,6 GHz (Föld-űr irány), 29,5-30 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat valamely nemgeosta- cionárius műholdas rendszere általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacio- nárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem érvényesek. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (wrc-2000)
5.485A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásain elhelyezett transzponderek a műholdas műsorszóró szolgálat adásai számára is alkalmazhatók, azzal a feltétellel, hogy ezen adások e.i.r.p.-je nem haladja meg az 53 dBW-ot televíziócsatornánként, és nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a műholdas állandóhelyű szolgálat egyeztetett frekvenciakijelölései. Ami az űrtávközlési szolgálatokat illeti, ez a sáv elsősorban a műholdas állandóhelyű szolgálat számára használandó fel.
5.486Eltérő szolgálati kategória: Mexikóban és az Egyesült Államokban a 11,7-12,1 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás másodlagos jellegű (lásd az 5.32 Bekezdést).
5.487Az 1. és a 3. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat, a műholdas állandóhelyű szolgálat, a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint a műsorszóró szolgálat - a vonatkozó felosztások szerint - nem okozhat káros zavarást az 1. és a 3. Körzet 30. Függelékben foglalt Tervének megfelelően működő műholdas műsorszóró szolgálati állomásoknak, és azokkal szemben nem is tarthat igényt védelemre. (wrc-03)
5.487AJárulékos felosztás: az 1. Körzetben a 11,7-12,5 GHz sávot, a 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávot és a 3. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották, a nemgeostacionárius műholdas rendszerekre korlátozva. Ez a használat a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas műsorszóró szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra. Az 5.43A Bekezdés nem alkalmazható. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (wrc-03)
5.488A 2. Körzetben a 11,7-12,2 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas hálózatai általi használata a 9.14 Bekezdés rendelkezéseinek az 1., 2. és 3. Körzetbeli földfelszíni szolgálatok állomásaival való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat általi használatára vonatkozólag lásd a 30. Függeléket. (wrc-03)
5.489Járulékos felosztás: Peruban a 12,1-12,2 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.490A 2. Körzetben a 12,2-12,7 GHz sávban már működőés jövőbeli földfelszíni rádiótávközlési szolgálatok nem okozhatnak káros zavarást azoknak az űrtávközlési szolgálatoknak, amelyek a 30. Függelékben foglalt, a 2. Körzet műholdas műsorszóró Terve szerint működnek.
5.491Törölve. (WRC-03)
5.492A műholdas műsorszóró szolgálat állomásainak a 30. Függelékben foglalt megfelelő körzeti Tervvel összhangban lévő vagy a Függelék 1. és 3. Körzetre vonatkozó Jegyzékében szereplő kijelölései a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) adásai számára is használhatók, azzal a feltétellel, hogy ezek az adások nem okoznak nagyobb zavarást, illetve nem tartanak igényt zavarás ellen nagyobb védelemre, mint a műholdas műsorszóró szolgálatnak a Tervvel, illetve a Jegyzékkel összhangban működő adásai. (WRC-2000)
5.493A 3. Körzetben a 12,5-12,75 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat az ellátási terület peremén bármilyen körülmények között és bármilyen modulációs mód esetében -111 dB(W/(m2·27 MHz)) értéket meg nem haladó felületi teljesítménysűrűségre korlátozódik. (wrc-97)
5.494Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahrein- ben, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban, a Kongói Köztársaságban, Elefántcsontparton, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Gabonban, Ghánában, Guineában, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Madagaszkáron, Maliban, Marokkóban, Mongóliában, Nigériában, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Csádban, Togóban és Jemenben a 12,5-12,75 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.495Járulékos felosztás: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Franciaországban, Görögországban, Liechtensteinben, Monacóban, Ugandában, Portugáliában, Romániában, Szerbia és Montenegróban, Szlovéniában, Svájcban, Tanzániában és Tunéziában a 12,5-12,75 GHz sávot másodlagos jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.496Járulékos felosztás: Ausztriában, Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban és Türkmenisztánban a 12,5-12,75 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. Mindazonáltal ezeknek a szolgálatoknak az állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat azon földi állomásai számára, amelyeket az 1. Körzet ebben a lábjegyzetben fel nem sorolt országai üzemeltetnek. Ezeknek a földi állomásoknak nincs egyeztetési kötelezettségük az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok állandóhelyű és mozgószolgálatához tartozó állomásaival szemben. A műholdas állandóhelyű szolgálatra vonatkozólag a 21. Cikk 21-4. Táblázatában megadott - a Föld felszínére vonatkoztatott - felületi teljesítménysűrűség határértékeket alkalmazni kell az ebben a lábjegyzetben felsorolt országok területén. (WRC-2000)
5.497A 13,25-13,4 GHz sávnak a légi rádiónavigáció szolgálat általi használata Doppler-rendszerű navigációs segédberendezésekre korlátozódik.
5.498Törölve. (WRC-97)
5.498AA 13,25-13,4 GHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja. (wrc-97)
5.499Járulékos felosztás: Bangladesben, Indiában és Pakisztánban a 13,25-14 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
5.500Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahrein- ben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Madagaszkáron, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nigériában, Pakisztánban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szingapúrban, Szudánban, Csádban és Tunéziában a 13,4-14 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.501Járulékos felosztás: Azerbajdzsánban, Magyarországon, Japánban, Mongóliában, Kirgizisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban és Türkmenisztánban a 13,4-14 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.501AA 13,4-13,75 GHz sávnak az űrkutatási szolgálat számára elsődleges jellegű felosztása az űrben telepített aktív érzékelőkre korlátozódik. A sávnak az űrkutatási szolgálat általi más használata másodlagos jellegű.
(WRC-97)
5.501 BA 13,4-13,75 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) nem okozhat káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak, és annak használatát és fejlesztését sem korlátozhatja.
(WRC-97)
5.502A 13,75-14 GHz sávban egy geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati hálózatban egy földi állomás minimális antennaátmérőjének legalább 1,2 méternek, illetve egy nemgeostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerben egy földi állomás minimális antennaátmérőjének legalább 4,5 méternek kell lennie. Ezenkívül a rádiólokáció vagy a rádiónavigáció szolgálat állomása által kisugárzott, egy másodpercen keresztül átlagolt e.i.r.p. nem haladhatja meg az 59 dBW értéket a 2° feletti emelkedési szögek esetén, illetve a 65 dBW értéket az ez alatti szögek esetén. Mielőtt egy igazgatás ebben a sávban üzembe helyez egy 4,5 méternél kisebb átmérőjű antennával rendelkező földi állomást a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius műholdas hálózatában, biztosítania kell, hogy az ezen földi állomás által keltett felületi teljesítménysűrűség ne haladja meg:
- a -115 dB(W/(m2·10MHz)) értéket az idő 1%-ánál hosszabb ideig 36 méterrel a parti állam által hivatalosan elfogadott apályszintnek megfelelő tengerszint felett mérve;
- a -115 dB(W/(m2·10MHz)) értéket az idő 1%-ánál hosszabb ideig 3 méterrel a talajszint felett mérve az ebben a sávban földi mozgó radarokat telepítő, illetve telepíteni szándékozó igazgatás területének határán, hacsak nincs előzetes hozzájárulás az ettől való eltéréshez.
A műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 méternél nagyobb vagy egyenlőátmérőjű antennával rendelkező földi állomásai esetén az adások e.i.r.p.-je nem lehet kisebb 68 dBW-nál és nem haladhatja meg a 85 dBW-ot. (WRC-03)
5.503A 13,75-14 GHz sávban az űrkutatási szolgálat azon geostacionárius űrállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. előtt megkapta, a műholdas állandóhelyű szolgálat állomásaival azonos jogokkal üzemelhetnek; ez után az időpont után az űrkutatási szolgálat új geostacionárius űrállomásai másodlagos jelleggel üzemelhetnek. Amíg az űrkutatási szolgálat azon geostacionárius űrállomásai, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 1992. január 31. előtt megkapta, be nem szüntetik működésüket ebben a sávban:
- a 13,77-13,78 GHz sávban a geostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomással működő műholdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett e.i.r.p.-sűrűség nem haladhatja meg:
i) a 4,7D + 28 dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása antennájának átmérője (m) 1,2 méternél nagyobb vagy egyenlő, de 4,5 méternél kisebb antennaátmérők esetén;
ii) a 49,2 + 20lg(D/4,5) dB(W/40 kHz) értéket, ahol a D a műholdas állandóhelyű szolgálat földi állomása antennájának átmérője (m) 4,5 méternél nagyobb vagy egyenlő, de 31,9 méternél kisebb antennaátmérők esetén;
iii) a 66,2 dB(W/40 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat bármely olyan földi állomása esetén, mely antennájának átmérője (m) nagyobb vagy egyenlő mint 31,9 méter;
iv) az 56,2 dB(W/4 kHz) értéket a műholdas állandóhelyű szolgálat 4,5 méter vagy annál nagyobb átmérőjű antennával rendelkező bármely földi állomása által keltett keskenysávú (40 kHz-nél kisebb szükséges sávszélességű) adások esetén;
- a nemgeostacionárius műholdpályán elhelyezkedő űrállomással működő műholdas állandóhelyű szolgálat bármely földi állomásának adásai által keltett e.i.r.p.-sűrűség a 13,772 GHz és a 13,778 GHz közötti 6 MHz-es sávban nem haladhatja meg az 51 dBW értéket.
Ezen frekvenciatartományokban az e.i.r.p.-sűrűség növelése érdekében automatikus teljesítményszabályozás alkalmazható az esőcsillapítás kompenzálására, de csak addig a mértékig, hogy a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásainál mérhető felületi teljesítménysűrűség ne haladja meg azt az értéket, amelyet egy a fenti határértékeknek megfelelő e.i.r.p.-vel rendelkező földi állomás használata eredményez tiszta égbolt viszonyok mellett. (WRC-03)
5.503ATörölve. (WRC-03)
5.504A 14-14,3 GHz sávot a rádiónavigáció szolgálat oly módon használhatja, hogy biztosítania kell a megfelelő védelmet a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai számára.
5.504AA 14-14,5 GHz sávban a másodlagos műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival is forgalmazhatnak. Az 5.29, 5.30 és az 5.31 Bekezdések rendelkezéseit alkalmazni kell. (wrc-03)
5.504BA 14-14,5 GHz sávban a műholdas légi mozgószolgálat keretében üzemelő légijármű földi állomásoknak meg kell felelniük az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének C részében foglalt rendelkezéseknek, a Spanyolország, Franciaország, India, Olaszország, az Egyesült Királyság és a Dél-afrikai Köztársaság területén található - a 14,47-14,5 GHz sávban megfigyeléseket folytató - bármely rádiócsillagászati állomás tekintetében. (wrc-03)
5.504CA 14-14,25 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Elefántcsontpart, Egyiptom, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság és Tunézia területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (wrc-03)
5.505Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Bahrein- ben, Bangladesben, Botswanában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, a Kongói Köztársaságban, a Koreai Köztársaságban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Lesothóban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban és Jemenben a 14-14,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.506A 14-14,5 GHz sávot a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) keretein belül igénybe lehet venni a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára is, azzal a feltétellel, hogy ezt a használatot a műholdas állandóhelyű szolgálat más hálózataival egyeztetik. A modulációs összeköttetések ezen használata az Európán kívüli országok számára van fenntartva.
5.506AA 14-14,5 GHz sávban a 21 dBW-nál nagyobb e.i.r.p.-vel rendelkező hajó földi állomásoknak ugyanolyan - a 902. (WRC-03) Határozatban meghatározott - feltételekkel kell üzemelniük, mint a hajók fedélzetén elhelyezett földi állomásoknak. Ez a lábjegyzet nem alkalmazható azokra a hajó földi állomásokra, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan adatai 2005. július 5. előtt érkeztek meg az Irodához. (WRC-03)
5.506BA hajók fedélzetén elhelyezett - a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásaival forgalmazó - földi állomások Ciprus, Görögország és Málta előzetes hozzájárulása nélkül is üzemelhetnek a 14-14,5 GHz sávban az ezen országoktól mért - a 902. (WRC-03) Határozatban megadott - minimális távolságon belül. (wrc-03)
5.507Nincs felhasználva.
5.508Járulékos felosztás: Németországban, Bosznia-Hercegovinában, Franciaországban, Olaszországban, a volt jugoszláv tagköztársaság Macedóniában, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, az Egyesült Királyságban, Szerbia és Montenegróban és Szlovéniában a 14,25-14,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat számára is felosztották.
(WRC-03)
5.508AA 14,25-14,3 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kína, Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Lesotho, Nigéria, Omán, a Szíriai Arab Köztársaság, az Egyesült Királyság és Tunézia területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (wrc-03)
5.509Járulékos felosztás: Japánban a 14,25-14,3 GHz sávot elsődleges jelleggel a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.509AA 14,3-14,5 GHz sávban Szaúd-Arábia, Botswana, Kamerun, Kína, Elefántcsontpart, Egyiptom, Franciaország, Gabon, Guinea, India, az Iráni Iszlám Köztársaság, Olaszország, Kuvait, Lesotho, Marokkó, Nigéria, a Szíriai Arab Köztársaság, az Egyesült Királyság, Srí Lanka, Tunézia és Vietnam területén a műholdas légi mozgószolgálat bármely légijármű földi állomása által keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg az ITU-R M.1643 Ajánlás 1. mellékletének B részében megadott határértékeket, hacsak az érintett igazgatás(ok) másképp nem egyezett (egyeztek) meg. Ezen lábjegyzet rendelkezései semmiképp sem csökkentik a műholdas légi mozgószolgálat azon kötelezettségét, hogy az 5.29 Bekezdésnek megfelelően másodlagos szolgálatként üzemeljen. (wrc-03)
5.510A 14,5-14,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat az Európán kívüli országok számára van fenntartva.
5.511Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Guineában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Pakisztánban, Katarban, Szíriában, Szlovéniában, Szomáliában és Jugoszláviában a 15,35-15,4 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.511 AA 15,43-15,63 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) számára is felosztották. A 15,43-15,63 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány és Föld- űr irány) általi használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, és a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges. A 15,43-15,63 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) általi használata a műholdas mozgószolgálat azon nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló adatokat 2000. június 2. előtt megkapta. Űr- Föld irányban a földi állomás helyi vízszintes sík feletti minimális emelkedési szögének, a helyi vízszintes sík irányában mutatott nyereségének és a földi állomás káros zavarás elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságoknak meg kell felelniük az ITU-R S.1341 Ajánlásnak. A rádiócsillagászati szolgálat 15,35-15,4 GHz sávon belüli védelme érdekében a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek bármely, a 15,43-15,63 GHz sávban űr-Föld irányban működő modulációs összeköttetésén belül az összes űrállomás által a 15,35-15,4 GHz sávban kisugárzott eredő felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -156dB(W/m2) szintet egy 50 MHz szélességű sávban bármely rádiócsillagászati megfigyelőállomás helyén az idő 2%-ánál hosszabb ideig. (wrc-2000)
5.511BTörölve. (WRC-97)
5.511CA légi rádiónavigáció szolgálatban működőállomások effektív e.i.r.p.-jét az ITU-R S.1340 Ajánlásnak megfelelően kell korlátozni. A légi rádiónavigációs állomásoknak (a 4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek) a modulációs összeköttetések földi állomásai által okozott káros zavarás elleni védelmét szolgáló minimális koordinációs távolságnak és a modulációs összeköttetések földi állomásai által a helyi vízszintes sík irányában kisugárzott maximális e.i.r.p.-nek meg kell felelnie az ITU-R S.1340 Ajánlásnak. (WRC-97)
5.511DA műholdas állandóhelyű szolgálat azon rendszerei, amelyekre vonatkozóan az Iroda az előzetes közzétételre szolgáló hiánytalan adatokat 1997. november 21-ig megkapta, működhetnek a 15,4-15,43 GHz és a 15,63-15,7 GHz sávokban űr- Föld irányban, valamint a 15,63-15,65 GHz sávban Föld-űr irányban. A 15,4-15,43 GHz és a 15,65-15,7 GHz sávokban bármely nemgeostacionárius űrállomás adásai által a Föld felszínén keltett felületi teljesítménysűrűség semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -146 dB(W/(m2·MHz)) határértéket. A 15,63-15,65 GHz sávban, amennyiben egy igazgatás nemgeostacionárius űrállomásról származó, a -146 dB(W/(m2·MHz)) értéket bármely beesési szögben meghaladó adásokat tervez, a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetést kell lefolytatnia az érintett igazgatásokkal. A műholdas állandóhelyű szolgálatnak a 15,63-15,65 GHz sávban Föld-űr irányban működőállomásai nem okozhatnak káros zavarást a légi rádiónavigáció szolgálat állomásainak (a 4.10 Bekezdés rendelkezései érvényesek).
(WRC-97)
5.512Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Brunei Darussalamban, Kamerunban, a Kongói Köztársaságban, Costa Ricában, Egyiptomban, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Finnországban, Guatemalában, Indiában, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Mozambikban, Nepálban, Nicaraguában, Ománban, Pakisztánban, Katarban, Szerbia és Montenegróban, Szingapúrban, Szlovéniában, Szomáliában, Szudánban, Szváziföldön, Tanzániában, Csádban, Togóban és Jemenben a 15,7-17,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.513Járulékos felosztás: Izraelben a 15,7-17,3 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. Ezek a szolgálatok nem tarthatnak igényt káros zavarás elleni védelemre az 5.512 Bekezdésben nem említett országoknak a Táblázat szerint működő szolgálataival szemben, és nem is okozhatnak káros zavarást ezen utóbbiak számára.
5.513AA 17,2-17,3 GHz sávban működőűrben telepített aktív érzékelők nem okozhatnak káros zavarást a rádiólokáció szolgálatnak és más olyan szolgálatoknak, melyek számára a felosztás elsődleges jellegű, és azok fejlesztését sem korlátozhatják. (wrc-97)
5.514Járulékos felosztás: Algériában, Angolában, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Bahreinben, Bangladesben, Bosznia-Hercegovinában, Kamerunban, Costa Ricában, Salvadorban, az Egyesült Arab Emírségekben, Finnországban, Guatemalában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Olaszországban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Litvániában, Nepálban, Nicaraguában, Nigériában, Ománban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, Katarban, Kirgi- zisztánban, Szerbia és Montenegróban, Szlovéniában és Szudánban a 17,3-17,7 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben megadott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (wrc-03)
5.515A 17,3-17,8 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) és a műholdas műsorszóró szolgálat közötti megosztásnál a 30A. Függelék 4. Melléklete 1. Szakaszának rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
5.516A 17,3-18,1 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) geostacionárius műholdas rendszerei általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3-17,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) rendszerei általi használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. A 2. Körzetben a 17,3-17,8 GHz sávnak a 12,2-12,7 GHz sávban üzemelő műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései által történő használatára vonatkozólag lásd a 11. Cikket. Az 1. és a 3. Körzetben a 17,3-18,1 GHz (Föld-űr irány) és a 2. Körzetben a 17,8- 18,1 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei általi használata a 9.12 Bekezdés rendelkezéseinek a műholdas állandóhelyű szolgálat más nemgeostacionárius műholdas rendszereivel való egyeztetésére történő alkalmazásától függően lehetséges. A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszerei nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas állandóhelyű szolgálatnak a Rádiószabályzat szerint működő geostacionárius műholdas hálózataival szemben, tekintet nélkül arra, hogy az Iroda mikor kapta meg a hiánytalan egyeztetési vagy bejelentési adatokat a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereire, illetve a geostacionárius műholdas hálózatokra, és az 5.43A Bekezdés rendelkezései nem érvényesek. A fenti sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereit úgy kell működtetni, hogy a működésük során esetlegesen fellépő bármilyen elfogadhatatlan zavarást gyorsan meg lehessen szüntetni. (WRC-2000)
5.516AAz 1. Körzetben a 17,3-17,7 GHz sávban a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító - a 30A. Függelék szerint működő - földi állomásokkal szemben, és nem is korlátozhatják vagy akadályozhatják a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetését biztosító földi állomások elhelyezését bárhol a modulációs összeköttetés lefedési területén belül. (wrc-03)
5.516BAz alábbi sávok a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai által történő használat érdekében kerültek meghatározásra:
17,3-17,7 GHz 18,3-19,3 GHz 19,7-20,2 GHz 39,5-40 GHz 40-40,5 GHz 40,5-42 GHz 47,5-47,9 GHz 48,2-48,54 GHz 49,44- 50,2 GHz és 27,5-27,82 GHz 28,35-28,45 GHz 28,45-28,94 GHz 28,94-29,1 GHz 29,25-29,46 GHz 29,46- 30 GHz 48,2- 50,2 GHz(űr- Föld irány) az 1. Körzetben, (űr- Föld irány) a 2. Körzetben, (űr- Föld irány) minden Körzetben, (űr- Föld irány) az 1. Körzetben, (űr- Föld irány) minden Körzetben, (űr- Föld irány) a 2. Körzetben, (űr- Föld irány) az 1. Körzetben, (űr- Föld irány) az 1. Körzetben, (űr- Föld irány) az 1. Körzetben,
(Föld- űr irány) az 1. Körzetben, (Föld- űr irány) a 2. Körzetben, (Föld- űr irány) minden Körzetben, (Föld- űr irány) a 2. és a 3. Körzetben, (Föld- űr irány) a 2. Körzetben, (Föld- űr irány) minden Körzetben, (Föld- űr irány) a 2. Körzetben.
Jelen meghatározás nem zárja ki ezen sávoknak más műholdas állandóhelyű szolgálati alkalmazások, illetve más olyan szolgálatok által történő használatát, melyek számára ezek a sávok szintén elsődleges jelleggel kerültek felosztásra, és nem állapít meg elsőbbséget a jelen Szabályzatban a sávok felhasználói között. Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. Lásd a 143. (WRC-03) Határozatot. (WRC-03)
5.517A 2. Körzetben a 17,3-17,8 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat számára a felosztás 2007. április 1-jén lép hatályba. Ez után az időpont után a műholdas állandóhelyű szolgálatnak (űr-Föld irány) a 17,7-17,8 GHz sávban történő használata nem tarthat igényt védelemre a műholdas műsorszóró szolgálatban üzemelő rendszerekkel szemben, és nem is okozhat káros zavarást ezen utóbbi rendszereknek.
5.518Eltérő szolgálati kategória: a 2. Körzetben a 17,7-17,8 GHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás 2007. március 31-ig elsődleges jellegű.
5.519Járulékos felosztás: a 18,1-18,3 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották. Használatának, amely geostacionárius műholdakra korlátozódik, a 21. Cikk 21-4. Táblázatának rendelkezései szerint kell történnie.
5.520A 18,1-18,4 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld-űr irány) általi használata a műholdas műsorszóró szolgálat geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik.
(WRC-2000)
5.521Helyettesítő felosztás: Németországban, Dániában, az Egyesült Arab Emírségekben és Görögországban a 18,1-18,4 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű szolgálat, a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr-Föld irány) és a mozgószolgálat számára osztották fel (lásd az 5.33 Bekezdést). Az 5.519 Bekezdés rendelkezései is érvényesek.
(WRC-03)
5.522Törölve. (WRC-2000)
5.522AA 18,6-18,8 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat és a műholdas állandóhelyű szolgálat adásai a 21.5A, illetve a 21.16.2 Bekezdésekben megadott értékekre korlátozódnak. (WRC-2000)
5.522BA 18,6-18,8 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata a geostacionárius műholdas rendszerekre és a 20 000 km-nél nagyobb apogeumú pályán elhelyezkedő rendszerekre korlátozódik.
(WRC-2000)
5.522CA 18,6-18,8 GHz sávban az Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Jordániában, Libanonban, Líbiában, Marokkóban, Ománban, Katarban, Szíriában, Tunéziában és Jemenben a WRC-2000 záróokiratai hatálybalépésének időpontjában már üzemben lévőállandóhelyű szolgálati rendszerekre a 21.5A Bekezdés határértékei nem érvényesek. (WRC-2000)
5.523Törölve. (WRC-2000)
5.523AA 18,8-19,3 GHz (űr-Föld irány) és a 28,6-29,1 GHz (Föld-űr irány) sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius és nemgeo- stacionárius hálózatai általi használata a 9.11 A Bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától függően lehetséges, és nem érvényes a 22.2 Bekezdés. Azok az igazgatások, melyeknek geostacionárius műholdas hálózatra 1995. november 18-át megelőző időből van folyamatban egyeztetésük, a lehető legnagyobb mértékben működjenek együtt - a 9.11 A Bekezdést követve - az olyan nemgeostacionárius műholdas hálózatokkal való egyeztetés érdekében, melyeknek bejelentési adatait az Iroda a fenti időpont előtt megkapta, azzal a szándékkal, hogy az összes érintett fél számára elfogadható eredményre jussanak. A nemgeostacionárius műholdas hálózatok nem okozhatnak elfogadhatatlan zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan geostacionárius hálózatainak, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1995. november 18. előtt megkapott. (wrc-97)
5.523BA 19,3-19,6 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Ez a használat a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.
5.523CTovábbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,3-19,6 GHz és a 29,1-29,4 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1995. november 18. előtt megkapott. (WRC-97)
5.523DA 19,3-19,7 GHz sávnak (űr-Föld irány) a geostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerek általi és a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései általi használata a 9.11 A Bekezdés szerinti egyeztetéstől függően lehetséges, a 22.2 Bekezdés rendelkezései viszont nem vonatkoznak. Ennek a sávnak más nemgeostacionárius műholdas állandóhelyű szolgálati rendszerek általi, illetve az 5.523C és az 5.523E Bekezdések szerinti esetekben történő használatára nem vonatkoznak a 9.11 A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11 A Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC-97)
5.523ETovábbra is alkalmazni kell a 22.2 Bekezdésben foglaltakat a 19,6-19,7 GHz és a 29,4-29,5 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat olyan hálózatai között, melyeknek a 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési adatai vagy bejelentési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1997. november 21. előtt megkapott. (WRC-97)
5.524Járulékos felosztás: Afganisztánban, Algériában, Angolában, Szaúd- Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, Kongóban, Costa Ricában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Guatemalában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Csádban, Togóban és Tunéziában a 19,7-21,2 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára is felosztották. Ez a járulékos használat nem szabhat semminemű korlátozást a műholdas állandóhelyű szolgálat űrállomásai által a 19,7-21,2 GHz sávban és a műholdas mozgószolgálat űrállomásai által a 19,7-20,2 GHz sávban - ott, ahol a műholdas mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű az utóbbi sávban - keltett felületi teljesítménysűrűségre vonatkozóan. (wrc-2000)
5.525A műholdas mozgó- és a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózatai közötti körzetközi egyeztetés elősegítése érdekében a műholdas mozgószolgálatban azokat a vivőket, amelyek a zavarásra a legérzékenyebbek, a gyakorlatilag lehetséges mértékben a 19,7- 20,2 GHz és a 29,5- 30 GHz sávok magasabb részeiben kell elhelyezni.
5.526A 2. Körzetben a 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávokban, az 1. és a 3. Körzetben a 20,1-20,2 GHz és a 29,9-30 GHz sávokban azok a hálózatok, amelyek mind a műholdas állandóhelyű szolgálat, mind a műholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelnek, tartalmazhatnak meghatározott vagy meghatározatlan pontokon elhelyezett, vagy mozgásban lévő földi állomások közötti, egy vagy több műholdon keresztül létrejövőösszeköttetéseket pont-pont és pont-többpont összeköttetések céljára.
5.527A 19,7-20,2 GHz és a 29,5-30 GHz sávokban a műholdas mozgószolgálatra a 4.10 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.
5.528A műholdas mozgószolgálat számára szóló felosztás célja azon hálózatok általi használat, amelyek az űrállomásokon keskeny tűnyalábú antennákat és egyéb fejlett technológiát használnak. A 20,1-20,2 GHz sávban és a 2. Körzetben a 19,7-20,1 GHz sávban a műholdas mozgószolgálat keretében rendszereket üzemeltető igazgatásoknak minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy ezek a sávok továbbra is rendelkezésre álljanak azon igazgatások részére, amelyek az 5.524 Bekezdés rendelkezései szerint állandóhelyű és mozgószolgálati rendszereket üzemeltetnek.
5.529A 2. Körzetben a 19,7-20,1 GHz és a 29,5-29,9 GHz sávoknak a műholdas mozgószolgálat általi használata azon műholdas hálózatokra korlátozódik, amelyek az 5.526 Bekezdésben leírtak szerint mind a műholdas állandóhelyű szolgálat, mind a műholdas mozgószolgálat keretein belül üzemelhetnek.
5.530Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4-22 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat számára a felosztás 2007. április 1-jén lép hatályba. Ennek a sávnak a műholdas műsorszóró szolgálat által ezen időpont után történő használata és ezen időpont előtt történő ideiglenes jellegű használata az 525. (WARC-92) Határozat rendelkezései szerint lehetséges.
5.531Járulékos felosztás: Japánban a 21,4- 22 GHz sávot elsődleges jelleggel a műsorszóró szolgálat számára is felosztották.
5.532A 22,21-22,5 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) általi használata nem szabhat korlátozásokat a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára.
5.533A műholdak közötti szolgálat nem tarthat igényt káros zavarás elleni védelemre a rádiónavigáció szolgálat gurítóradar állomásaival szemben.
5.534Törölve. (WRC-03)
5.535A 24,75-25,25 GHz sávban a műholdas műsorszóró szolgálat állomásai modulációs összeköttetéseinek elsőbbséget kell élvezniük a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) más használatával szemben. Ezen más használatok védelmet kell, hogy biztosítsanak az ilyen műholdas műsorszóróállomások meglévőés jövőben üzemelő modulációs összeköttetési hálózatai számára, és nem is tarthatnak igényt védelemre ezen utóbbiakkal szemben.
5.535AA 29,1-29,5 GHz sávnak (Föld-űr irány) a műholdas állandóhelyű szolgálat általi használata geostacionárius műholdas rendszerekre és a műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetéseire korlátozódik. Erre a használatra a 9.11 A Bekezdés rendelkezései vonatkoznak, a 22.2 Bekezdés rendelkezései azonban nem, kivéve az 5.523C és az 5.523E Bekezdésekben jelzett olyan eseteket, amikor erre a használatra nem vonatkoznak a 9.11 A Bekezdés rendelkezései, hanem továbbra is (a 9.11 A Bekezdés kivételével) a 9. Cikk és a 11. Cikk eljárásainak, valamint a 22.2 Bekezdés rendelkezéseinek kell érvényesülniük. (WRC-97)
5.536A 25,25-27,5 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata űrkutatási és műholdas Föld-kutató alkalmazásokra, valamint az űrben végzett ipari és orvosi tevékenységekből származó adatok továbbítására korlátozódik.
5.536AA műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásait üzemeltető igazgatások nem tarthatnak igényt védelemre a más igazgatások által üzemeltetett állandóhelyűés mozgószolgálatok állomásaival szemben. Ezenfelül a műholdas Föld-kutató szolgálat, illetve az űrkutatási szolgálat földi állomásainak üzemeltetése során tekintetbe kell venni az ITU-R SA.1278 és az ITU-R SA.1625 Ajánlásokat. (WRC-03)
5.536BNémetországban, Szaúd-Arábiában, Ausztriában, Belgiumban, Brazíliában, Bulgáriában, Kínában, a Koreai Köztársaságban, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Írországban, Izraelben, Olaszországban, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Libanonban, Líbiában, Liechtensteinben, Litvániában, Moldovában, Norvégiában, Ománban, Ugandában, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Lengyelországban, Portugáliában, Szíriában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, az Egyesült Királyságban, Szingapúrban, Svédországban, Svájcban, Tanzániában, Törökországban, Vietnamban és Zimbabwéban a műholdas Föld-kutató szolgálatnak a 25,5-27 GHz sávban működő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyűés a mozgószolgálat állomásaival szemben, és azok használatát és telepítését sem korlátozhatják. (wrc-97)
5.536CAlgériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Botswanában, Brazíliában, Kamerunban, a Comore-szigeteken, Kubában, Dzsibutiban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Észtországban, Finnországban, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Kenyában, Kuvaitban, Litvániában, Malajziában, Marokkóban, Nigériában, Ománban, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Tanzániában, Tunéziában, Uruguayban, Zambiában és Zimbabwéban az űrkutatási szolgálatnak a 25,5-27 GHz sávban működő földi állomásai nem tarthatnak igényt védelemre az állandóhelyű és a mozgószolgálat állomásaival szemben, és nem is korlátozhatják azok használatát és telepítését. (wrc-03)
5.537A 27-27,5 GHz sávban a műholdak közötti szolgálatban üzemelő nem- geostacionárius műholdakat használó űrtávközlési szolgálatokra a 22.2 Bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak.
5.537ABhutánban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Kirgi- zisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az állandóhelyű szolgálat számára felosztott 27,5-28,35 GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomások (HAPS) is használhatják. A HAPS-ok 27,5-28,35 GHz sávon belüli használata a fent felsorolt országok területén egy 300 MHz-es alsávra korlátozódik. Az állandóhelyű szolgálati felosztás 300 MHz-es sávjának a HAPS-ok általi ilyen jellegű használata a fenti országokban ezenkívül a HAPS-föld irányú működésre korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más típusúállandóhelyű szolgálati rendszereknek vagy más szintén elsődleges szolgálatoknak, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják ezen más szolgálatok fejlesztését. Lásd a 145. (WRC-03) Határozatot. (WRC-03)
5.538Járulékos felosztás: a 27,500-27,501 GHz és a 29,999-30,000 GHz sávokat elsődleges jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották a felszállóösszeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérlőjelek adására. Az ilyen űr- Föld irányú adások kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítménye (e.i.r.p.) a geosta- cionárius műholdpályán elhelyezkedő szomszédos műholdak irányában nem haladhatja meg a +10 dBW értéket. A 27,500-27,501 GHz sávban ezek az űr-Föld irányú adások nem kelthetnek a 21. Cikk 21 - 4. Táblázatában meghatározott értékeket meghaladó felületi teljesítménysűrűséget a Föld felszínén.
5.539A 27,5-30 GHz sávot használhatja a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) a műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseinek biztosítására.
5.540Járulékos felosztás: a 27,501-29,999 GHz sávot másodlagos jelleggel a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) számára is felosztották a felszállóösszeköttetés teljesítményszabályozására szolgáló vezérlőjelek adására.
5.541A 28,5- 30 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat az állomások közötti adatátvitelre korlátozódik, és nem célja az aktív vagy passzív érzékelők segítségével történő elsődleges adatgyűjtés.
5.541 AA műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius hálózatainak modulációs összeköttetései és a műholdas állandóhelyű szolgálat geostacionárius hálózatai a 29,1-29,5 GHz sávban (Föld- űr irány) használjanak a felszállóösszeköttetésben adaptív teljesítményszabályozást vagy más féding- kompenzálási módszert úgy, hogy a földi állomás adásai az összeköttetés előírt minőségéhez szükséges teljesítményszinten valósuljanak meg, eközben mérsékelve a két hálózat közötti kölcsönös zavarás szintjét. Ezeket a módszereket azokon a hálózatokon kell alkalmazni, melyeknek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatai úgy tekintendők, mint amit az Iroda 1996. május 17. után kapott meg, és mindaddig, amíg ezeket egy jövőbeli illetékes rádiótávközlési világértekezlet meg nem változtatja. Azok az igazgatások, amelyek a 4. Függelék szerinti egyeztetési adatokat a jelzett időpont előtt nyújtották be, igyekezzenek a lehetséges mértékben élni ezekkel a módszerekkel. (WRC-2000)
5.542Járulékos felosztás: Algériában, Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bang- ladesben, Brunei Darussalamban, Kamerunban, Kínában, Kongóban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Eritreában, Etiópiában, Guineában, Indiában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Japánban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, Malajziában, Maliban, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, Szíriában, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán és Csádban a 29,5-31 GHz sávot másodlagos jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. A 21.3 és a 21.5 Bekezdésekben meghatározott teljesítmény-határértékeket alkalmazni kell. (WRC-2000)
5.543A 29,95- 30 GHz sávot másodlagos jelleggel használhatják a műholdas Föld-kutató szolgálat űr- űr irányúösszeköttetései távmérési, követési és távvezérlési célokra.
5.543ABhutánban, a Koreai Köztársaságban, az Oroszországi Föderációban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Japánban, Kazahsztánban, Lesothóban, Malajziában, a Maldív-szigeteken, Mongóliában, Mianmarban, Üzbegisztánban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Kirgizisztánban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, Srí Lankán, Thaiföldön és Vietnamban az állandóhelyű szolgálat számára felosztott 31-31,3 GHz sávot a nagy magasságú hordozóra telepített állomásokat (HAPS) használó rendszerek is használhatják a föld- HAPS irányban. A 31-31,3 GHz sávnak a HAPS rendszerek általi használata a fent felsorolt országok területére korlátozódik, és nem okozhat káros zavarást más típusú állandóhelyű szolgálati rendszereknek, a mozgószolgálati rendszereknek és az 5.545 Bekezdés szerint működő rendszereknek, és nem is tarthat igényt védelemre azokkal szemben. Továbbá a HAPS-ok nem korlátozhatják ezen szolgálatok fejlesztését. A 31-31,3 GHz sávban HAPS-okat használó rendszerek nem okozhatnak káros zavarást a 31,3-31,8 GHz sávban elsődleges jelleggel felosztott rádiócsillagászati szolgálatnak, figyelembe véve az ITU-R RA.769 Ajánlásban meghatározott védelmi kritériumot. A műholdas passzív szolgálatok védelmének biztosítása érdekében egy földi telepítésű HAPS állomás antennájára jutó nem kívánt teljesítménysűrűség szintje a 31,3-31,8 GHz sávban tiszta égbolt viszonyok mellett nem haladhatja meg a -106 dB(W/MHz) értéket, illetve - az esőcsillapítás figyelembevétele érdekében - esős viszonyok között legfeljebb a -100 dB(W/MHz) értéket érheti el, feltéve, hogy a passzív műholdat ért valóságos hatás nem lépi túl a tiszta égbolt viszonyok mellett fellépő hatást. Lásd a 145. (WRC-03) Határozatot.
(WRC-03)
5.544A 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szolgálatra a 21. Cikk 21-4. Táblázatában megadott felületi teljesítménysűrűség határértékeket alkalmazni kell.
5.545Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 31-31,3 GHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (wrc-03)
5.546Eltérő szolgálati kategória: Szaúd-Arábiában, Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Spanyolországban, Észtországban, az Oroszországi Föderációban, Finnországban, Grúziában, Magyarországon, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Izraelben, Jordániában, Lettországban, Libanonban, Moldovában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Lengyelországban, a Szíriai Arab Köztársaságban, Kirgizisztánban, Romániában, az Egyesült Királyságban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Tádzsikisztánban, Türkmenisztánban és Törökországban a 31,5-31,8 GHz sávban a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, valamint az állandóhelyű szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést).
(WRC-03)
5.547A 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz és a 64-66 GHz sávok az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai számára rendelkezésre állnak (lásd a 75. (WRC-2000) és a 79. (WRC-2000) Határozatot). Az igazgatásoknak ezt figyelembe kell venniük a fenti sávokkal kapcsolatos szabályozási rendelkezések vizsgálatakor. A 39,5-40 GHz és a 40,5-42 GHz sávokban a műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásainak használatba vételi lehetősége miatt (lásd az 5.516B Bekezdést) ezenkívül az igazgatásoknak figyelembe kell venniük az állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásaira vonatkozó esetleges korlátozásokat is.
(WRC-03)
5.547AAz igazgatásoknak gyakorlati lépéseket kell tenniük, hogy a 31,8-33,4 GHz sávban az állandóhelyű szolgálat állomásai és a rádiónavigáció szolgálat légijármű állomásai közötti zavarás lehetőségét minimálisra csökkentsék, a légijárművek fedélzetén elhelyezett radarok üzemeltetési igényeinek figyelembevételével. (WRC-2000)
5.547BHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 31,8-32 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr- Föld irány) számára osztották fel. (WRC-97)
5.547CHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32-32,3 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat és az űrkutatási szolgálat (távoli űr) (űr- Föld irány) számára osztották fel. (WRC-03)
5.547DHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 32,3- 33 GHz sávot elsődleges jelleggel a műholdak közötti szolgálat és a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel. (wrc-97)
5.547EHelyettesítő felosztás: az Egyesült Államokban a 33-33,4 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiónavigáció szolgálat számára osztották fel.
(WRC-97)
5.548A műholdak közötti szolgálat számára a 32,3-33 GHz sávban, a rádiónavigáció szolgálat számára a 32-33 GHz sávban, valamint az űrkutatási szolgálat (távoli űr) számára a 31,8-32,3 GHz sávban kialakítandó rendszerek tervezésekor az igazgatásoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy megakadályozzák az ezen szolgálatok közötti káros zavarásokat, különös tekintettel a rádiónavigáció szolgálat biztonsági jellegére (lásd a 707. Ajánlást). (WRC-03)
5.549Járulékos felosztás: Szaúd-Arábiában, Bahreinben, Bangladesben, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, Gabonban, Indonéziában, az Iráni Iszlám Köztársaságban, Irakban, Izraelben, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, a Líbiai Arab Dzsamahirijában, Malajziában, Maliban, Máltán, Marokkóban, Mauritániában, Nepálban, Nigériában, Ománban, Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Katarban, a Szíriai Arab Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szingapúrban, Szomáliában, Szudánban, Srí Lankán, Togóban, Tunéziában és Jemenben a 33,4- 36 GHz sávot elsődleges jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat számára is felosztották. (wrc-03)
5.549AA 35,5- 36,0 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív), illetve az űrkutatási szolgálat (aktív) bármely űrben telepített érzékelője által a Föld felszínén keltett átlag felületi teljesítménysűrűség - bármely a sugárnyaláb tengelyétől 0,8ş-nál nagyobb szögben eltérő szög esetén - nem haladhatja meg a - 73,3 dB(W/m ) értéket ebben a sávban. (wrc-03)
5.550Eltérő szolgálati kategória: Örményországban, Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, az Oroszországi Föderációban, Grúziában, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban és Türkmenisztánban a 34,7-35,2 GHz sávban az űrkutatási szolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (wrc-03)
5.551Törölve. (WRC-97)
5.551ATörölve. (WRC-03)
5.551AATörölve. (WRC-03)
5.551 BTörölve. (wrc-2000)
5.551CTörölve. (WRC-2000)
5.551 DTörölve. (WRC-2000)
5.551 ETörölve. (WRC-2000)
5.551 FEltérő szolgálati kategória: Japánban a 41,5-42,5 GHz sávban a mozgószolgálat számára a felosztás elsődleges jellegű (lásd az 5.33 Bekezdést). (WRC-97)
5.551GTörölve. (WRC-03)
5.551 HA 42-42,5 GHz sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány), illetve műholdas műsorszóró szolgálat (űr- Föld irány) bármely nemgeostacionárius műholdas rendszerének összes űrállomása által a 42,5-43,5 GHz sávban keltett egyenértékű felületi teljesítménysűrűség (epfd) nem haladhatja meg az alábbi értékeket bármely rádiócsillagászati állomás helyén az idő 2%-ánál hosszabb ideig:
a -230 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHz-es tartományában, illetve a -246 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHz-es tartományában bármely - egytányérú teleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén; és
a -209 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHz-es tartományában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomásként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.
Ezeket az epfd értékeket az ITU-R S.1586 Ajánlásban megadott módszertan, illetve a rádiócsillagászati szolgálat antennájának - az ITU-R RA.1631 Ajánlásban megadott - referencia antennakarakterisztikája és maximális antennanyeresége szerint kell kiértékelni. Továbbá ezeket az értékeket kell alkalmazni a teljes égbolt tekintetében, illetve a rádióteleszkóp minimális üzemi szögénél (čmin) - melyre bejelentett adat hiánya esetén az 5°-os alapértelmezés szerinti értéket kell elfogadni - magasabb emelkedési szög értékek esetén.
Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tartani, amely
- 2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt be lett jelentve; vagy
- azűrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett bejelentve.
Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekintetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Körzetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának helyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (wrc-03)
5.551IA 42-42,5 GHz sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány), illetve műholdas műsorszóró szolgálat (űr- Föld irány) bármely geostacionárius űrállomása által a 42,5-43,5 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség - bármely rádiócsillagászati állomás helyén - nem haladhatja meg az alábbi értékeket:
a -137 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak a teljes 1 GHz-es tartományában, illetve a -153 dB(W/m2) értéket akármelyik 500 kHz-es tartományában bármely - egytányérú teleszkópként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén; és
a -116 dB(W/m2) értéket a 42,5-43,5 GHz sávnak akármelyik 500 kHz-es tartományában bármely - nagyon hosszú bázisvonalú interferometria állomásként bejegyzett - rádiócsillagászati állomás helyén.
Ezeket az értékeket minden olyan rádiócsillagászati állomás esetén be kell tartani, amely
- 2003. július 5. előtt már üzemben volt és az Irodának már 2004. január 4. előtt be lett jelentve; vagy
- azűrállomás - melyre a határértékeket alkalmazni kell - 4. Függelék szerinti hiánytalan egyeztetési, illetve bejelentési adatainak beérkezési időpontja előtt lett bejelentve.
Más - ezen időpontokat követően bejelentett - rádiócsillagászati állomások tekintetében az űrállomást engedélyező igazgatással megállapodás köthető. A 2. Körzetben a 743. (WRC-03) Határozatot alkalmazni kell. Az ebben a lábjegyzetben megadott határértékek bármely olyan ország rádiócsillagászati állomásának helyén túlléphetőek, melynek igazgatása ahhoz hozzájárult. (wrc-03)
5.552A műholdas állandóhelyű szolgálat számára felosztott sávrész a 42,5-43,5 GHz és a 47,2-50,2 GHz sávokban a Föld-űr irányú adások részére azért szélesebb, mint a 37,5- 39,5 GHz sávban az űr- Föld irányú adások számára, hogy az előbbiekben a műsorszóró műholdak modulációs összeköttetései is elhelyezhetők legyenek. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek abból a célból, hogy a 47,2-49,2 GHz sávot fenntartsák a 40,5-42,5 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetései számára.
5.552AA 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz sávokban az állandóhelyű szolgálat számára szóló felosztás nagy magasságú hordozóra telepített állomások általi használatra van szánva. A 47,2-47,5 GHz és a 47,9-48,2 GHz sávok használata a 122. (WRC-97) Határozat* rendelkezései szerint lehetséges. (wrc-97)
5.553A 43,5-47 GHz és a 66-71 GHz sávokban a földi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást azoknak az űrtávközlési szolgálatoknak, amelyek számára ezek a sávok fel vannak osztva (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
5.554A 43,5- 47 GHz, 66- 71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8- 200 GHz és a 252-265 GHz sávokban meghatározott állandó pontokon elhelyezett helyhez kötött állomások közötti műholdas összeköttetések is engedélyezettek, ha a műholdas mozgószolgálathoz vagy a műholdas rádiónavigáció szolgálathoz kapcsolódóan alkalmazzák őket. (WRC-2000)

* A Titkárság megjegyzése: ezt a Határozatot a WRC-2000 módosította.

5.554AA 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávoknak a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) általi használata a geostacionárius műholdakra korlátozódik. (wrc-03)
5.555Járulékos felosztás: a 48,94-49,04 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.555ATörölve. (WRC-03)
5.555BA 48,2-48,54 GHz és a 49,44-50,2 GHz sávokban működő műholdas állandóhelyű szolgálat (űr- Föld irány) bármely geostacionárius űrállomása által a 48,94-49,04 GHz sávban keltett felületi teljesítménysűrűség nem haladhatja meg a -151,8 dB(W/m2) értéket bármely 500 kHz-es sávban bármely rádiócsillagászati állomás helyén. (wrc-03)
5.556Az 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz és a 64-65 GHz sávokban nemzeti megállapodások alapján rádiócsillagászati megfigyelések végezhetők.
(WRC-2000)
5.556AAz 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz és az 59-59,3 GHz sávoknak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -147 dB(W/(m2·100 MHz)) értéket. (WRC-97)
5.556BJárulékos felosztás: Japánban az 54,25-55,78 GHz sávot elsődleges jelleggel a mozgószolgálat számára is felosztották, kis sűrűségű használatra. (wrc-97)
5.557Járulékos felosztás: Japánban az 55,78-58,2 GHz sávot elsődleges jelleggel a rádiólokáció szolgálat számára is felosztották. (wrc-97)
5.557AAz 55,78- 56,26 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) állomásainak védelme érdekében egy adóáltal az állandóhelyű szolgálati állomás antennájára juttatott maximális teljesítménysűrűség a - 26 dB(W/MHz) értékre korlátozódik. (WRC-2000)
5.558Az 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz és a 191,8-200 GHz sávokban a légi mozgószolgálat állomásai azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a műholdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
5.558AAz 56,9- 57 GHz sávnak a műholdak közötti rendszerek általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti összeköttetésekre és magas Föld körüli pályájú nemgeostacionárius műholdakról alacsony Föld körüli pályájú nemgeostacionárius műholdak felé irányuló adásokra korlátozódik. A geostacionárius műholdpályán keringő műholdak közötti összeköttetések esetében az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal, a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban - semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -147 dB(W/(m2·100 MHz)) értéket. (WRC-97)
5.559Az 59-64 GHz sávban a rádiólokáció szolgálat keretében légijárművek fedélzetén elhelyezett radarok azzal a feltétellel működtethetők, hogy nem okoznak káros zavarást a műholdak közötti szolgálatnak (lásd az 5.43 Bekezdést). (WRC-2000)
5.559AA 75,5- 76 GHz sávot 2006-ig elsődleges jelleggel az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.560A 78-79 GHz sávban az űrállomások fedélzetén elhelyezett radarok a műholdas Föld-kutató szolgálat és az űrkutatási szolgálat keretein belül elsődleges jelleggel működtethetők.
5.561A 74-76 GHz sávban az állandóhelyű, a mozgó- és a műsorszóró szolgálat állomásai nem okozhatnak káros zavarást a műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak, illetve a műholdas műsorszóró szolgálat azon állomásainak, amelyek a műholdas műsorszóró szolgálat frekvenciakijelölési tervének kidolgozásával megbízott értekezlet döntései szerint működnek. (WRC-2000)
5.561 AA 81-81,5 GHz sávot másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat számára is felosztották. (WRC-2000)
5.561 BJapánban a 84- 86 GHz sávnak a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld- űr irány) általi használata a geostacionárius műholdpályát használó műholdas műsorszóró szolgálat modulációs összeköttetéseire korlátozódik. (WRC-2000)
5.562A 94-94,1 GHz sávnak a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) általi használata az űrben telepített felhőradarokra korlátozódik. (wrc-97)
5.562AA 94-94,1 GHz és a 130-134 GHz sávokban a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) űrállomásainak egy rádiócsillagászati antenna főnyaláb- jára irányuló adásai potenciálisan alkalmasak egyes rádiócsillagászati vevők megrongálására. Az adókat működtetőűrkutatási ügynökségeknek és az érintett rádiócsillagászati állomásoknak kölcsönösen úgy kell tervezniük munkájukat, hogy az ilyen eset bekövetkeztét a lehető legnagyobb mértékben elkerüljék. (WRC-2000)
5.562BA 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz és a 217-226 GHz sávokban ennek a felosztásnak a használata az űrbeli rádiócsillagászatra korlátozódik. (WRC-2000)
5.562CA 116-122,25 GHz sávnak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -148 dB(W/(m2·MHz)) értéket.
(WRC-2000)
5.562DJárulékos felosztás: a Koreai Köztársaságban a 128-130 GHz, 171- 171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz és a 173,3-174 GHz sávokat 2015-ig elsődleges jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat számára is felosztották.
(WRC-2000)
5.562EA műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) számára a felosztás a 133,5-134 GHz sávra korlátozódik. (WRC-2000)
5.562FA 155,5-158,5 GHz sávban a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és az űrkutatási szolgálat (passzív) számára a felosztás 2018. január 1-jén hatályát veszti. (WRC-2000)
5.562GA 155,5-158,5 GHz sávban az állandóhelyű és a mozgószolgálat számára a felosztás 2018. január 1-jén lép hatályba. (WRC-2000)
5.562HA 174,8-182 GHz és 185-190 GHz sávoknak a műholdak közötti szolgálat általi használata a geostacionárius műholdpályán keringő műholdakra korlátozódik. Az egyedi zavarforrásból származó felületi teljesítménysűrűség, amit a műholdak közötti szolgálat valamely állomása - bármilyen körülmények között és bármely modulációs móddal - a Föld felszíne feletti 0 km és 1000 km közötti bármely magasságban és a passzív érzékelők által elfoglalt bármely geostacionárius pályapozíció közelében kelt, semmilyen beesési szögben sem haladhatja meg a -144 dB(W/(m2·MHz)) értéket. (WRC-2000)
5.563Törölve. (WRC-03)
5.563AA 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz és a 265-275 GHz sávokban földi telepítésű passzív légköri érzékelést folytatnak a légkör alkotóelemeinek megfigyelése céljából. (WRC-2000)
5.563BA 237,9-238 GHz sávot a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) számára is felosztották, kizárólag az űrben telepített felhőradarok céljaira. (WRC-2000)
5.564Törölve. (WRC-2000)
5.565A 275-1000 GHz frekvenciasávot az igazgatások használhatják különböző aktív és passzív szolgálatok számára végzendő kísérleti és fejlesztési célokra. Ebben a sávban a következő, passzív szolgálatok számára történő spektrumvonal-mérési igények merültek fel:
- rádiócsillagászati szolgálat: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388- 424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz és 926- 945 GHz;
- műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) és űrkutatási szolgálat (passzív): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684- 692 GHz, 730- 732 GHz, 851 - 853 GHz és 951 - 956 GHz.
A frekvenciaspektrumnak ebben a kevéssé felhasznált részében a jövőbeli kutatások a passzív szolgálatokat érdeklő további spektrumvonalakat és kontinuumsávokat találhatnak. Kívánatos, hogy az igazgatások minden gyakorlatilag lehetséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ezeket a passzív szolgálatokat a káros zavarástól megvédjék mindaddig, amíg a fent említett frekvenciasávra elkészül a felosztási Táblázat. (WRC-2000)

5. melléklet a 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzeti lábjegyzetei

[175]
H1A 457 kHz frekvencia harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) lavina vészjeladóés vészjelvevő alkalmazásai részére kijelölhető a 6. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint.
Az FNFT hatálybalépésekor érvényes rádióengedéllyel rendelkező, 2275 Hz frekvencián üzemelő eszközök legfeljebb 2007. december 31-ig üzemelhetnek, új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H2A 9 kHz alatti sávban, valamint a 9-30 000 kHz sávban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) induktív alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 9. pontjában meghatározottak szerint.
H3A légi rádiónavigáció, rádiólokációés (OR) légi mozgószolgálatok részére felosztott, a 8. mellékletben felsorolt sávokban a légi közlekedésre meghatározott - az ICAO által nem szabályozott - alkalmazások részére kijelölhető frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H4A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálatok részére felosztott, a 7. mellékletben felsorolt sávokban az ICAO Annex 10 által meghatározott alkalmazások részére kijelölhető frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H5A 9-600 kHz, 30-37,5 MHz és a 402-405 MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) aktív orvosi implantátum alkalmazásai és perifériáik részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 12. pontjában meghatározottak szerint.plantátum alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 12. pontjában meghatározottak szerint.
H6A 14-19,95 kHz, 20,05- 70 kHz, 72- 84 kHz, 86-112 kHz, 115-126 kHz és a 129-148,5 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont összeköttetések részére jelölhető ki frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
[176]
H7A 16-146 kHz sávban harmadlagos jelleggel induktív kis hatókörzetű személyhívó alkalmazások részére is kijelölhető frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H8A 19,95-20,05 kHz, 2498-2502 kHz, 4995-5005 kHz, 9995-10 005 kHz, 14 990-15 010 kHz, 19 990-20 010 kHz és a 24 990-25 010 kHz sávokban elsődleges jelleggel a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomásai részére jelölhető ki frekvencia.
H9A 70-90 kHz sávban a rádiónavigáció szolgálat keretében a hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások részére kijelölhető frekvencia.
H10Az RR-től eltérő polgári célú felosztás: a 135,7-137,8 kHz sáv az ERC/REC 62-01 Ajánlás alapján, valamint az 50-52 MHz sáv másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat részére is fel van osztva.
H11H11 Az 1810-1850 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7100 kHz, 14 000-14 350 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 432-438 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 135,7-137,8 kHz, 1850-2000 kHz, 10 100-10 150 kHz, 50-52 MHz, 1240-1300 MHz, 2300-2450 MHz, 5650-5850 MHz, 10-10,5 GHz, 24,05-24,25 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 122,25-123 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sávokban másodlagos jelleggel az amatőrszolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H12A 148,5-283,5 kHz sávban hosszúhullámú rádió-műsorszórás részére jelölhető ki frekvencia A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975)" által meghatározottak alapján.
H13A 283,5-315 kHz sávban frekvenciakijelölés Az Európai Tengeri Övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (Genf, 1985)" által meghatározottak szerint történik.
H14A NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) alapján a 283,5-495 kHz, 505-526,5 kHz, 960-1375 MHz, 1559-1610 MHz, 2025-2070 MHz, 2200-2245 MHz, 2700-3410 MHz, 5250-5850 MHz, 13,4-14 GHz, 17,3-17,7 GHz és a 24,05-24,25 GHz sávokban NATO- célokra is kijelölhető frekvencia.
[177]
H15A 415-435 kHz, 505-526,5 kHz, 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz és a 2045-2160 kHz sávokban frekvenciakijelölés A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf, 1985)" által meghatározottak szerint történik.
H16A 10. mellékletben felsorolt, az RR által meghatározott frekvenciasávokban, illetve frekvenciákon vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú alkalmazások részére kijelölhető frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H17A tengeri mozgószolgálat részére felosztott, a 9. mellékletben felsorolt sávokban magyarországi parti állomások és hajófedélzeti állomások részére kijelölhető frekvencia a mellékletben meghatározottak szerint.
A 495-505 kHz, 2170-2194 kHz, 2625-2650 kHz és a 8100-8195 kHz sávokra vonatkozóan a miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H18Az 526,5-1606,5 kHz sávban A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975)" által meghatározottak alapján analóg, az ITU-R Eljárási Szabályzat A3 része alapján digitális KH rádió-műsorszórás részére jelölhető ki frekvencia.
H19Az RR-től eltérő felosztás: az 526,5-1606,5 kHz sáv másodlagos jelleggel a légi rádiónavigáció szolgálat részére is fel van osztva.
H20Az 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz és a 3500-3800 kHz sávokban a rádiómeghatározó szolgálat keretében nem polgári célra légi rádiónavigációs alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia.
H21Az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú alkalmazások részére a 11. melléklet szerint kijelölhető frekvencia.
H22A mozgószolgálat keretében a nem polgári célú alkalmazások részére a 12. melléklet szerint kijelölhető frekvencia.
H23Az 1625-1635 kHz, 2160-2170 kHz, 430-432 MHz, 438-440 MHz, 1215-1300 MHz, 2200-2300 MHz, 2900-3400 MHz, 5250-5850 MHz, 8500-9000 MHz, 9200-9300 MHz, 9500-10 000 MHz, 10, 45-10, 5 GHz, 13, 4-14 GHz, 15, 7-17, 3 GHz, 24, 05-24, 25 GHz, 59-61 GHz, 62-64 GHz, 76-77, 5 GHz, 78-81 GHz és a 92-95 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 2170-2200 MHz, 2700-2900 MHz, 3400-3410 MHz, 9000-9200 MHz, 9300-9500 MHz és a 17, 3-17, 7 GHz sávokban másodlagos jelleggel rádiólokátorok részére kijelölhető frekvencia.
H24A 30,005-30,01 MHz, 137-138 MHz (űr-Föld irány), 400,15-401 MHz (űr-Föld irány), 2025-2120 MHz (Föld-űr irány), 2200-2300 MHz (űr-Föld irány), 5250-5255 MHz, 7145-7235 MHz (Föld-űr irány), 8400-8500 MHz (űr-Föld irány), 13,4-13,75 GHz, 25,5-27 GHz (űr-Föld irány), 31,8-32,3 GHz (űr-Föld irány), 34,2-34,7 GHz (Föld-űr irány), 37-38 GHz (űr-Föld irány), 40-40,5 GHz (Föld-űr irány) és a 65-66 GHz sávok elsődleges jelleggel, továbbá a 2501-2502 kHz, 5003-5005 kHz, 10 003-10 005 kHz, 15 005-15010 kHz, 18052-18068 kHz, 19 990-19 995 kHz, 25 005-25 010 kHz, 39,986-40,02 MHz, 40,98-41,015 MHz, 5650-5725 MHz, 12,75-13,25 GHz (űr-Föld irány), 13,75-14,3 GHz, 14,4-14,47 GHz (űr-Föld irány), 14,5-15,35 GHz, 16,6-17,1 GHz (Föld-űr irány), 31-31,3 GHz és a 34,7-35,2 GHz sávok másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat alkalmazásai részére fenntartottak.
H25A 2502-2625 kHz, 3500-3800 kHz, 4438-4650 kHz és az 5250-5450 kHz sávokban a mozgószolgálat keretében polgári célú rádióberendezések csak a Duna Bizottság Ajánlásában (CD/SES 60/11) meghatározott céllal üzemelhetnek 2007. december 31-ig. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
A 2625- 2650 kHz sávban a mozgószolgálat keretében rádióberendezések a Duna Bizottság Ajánlásában (CD/SES 60/11) meghatározott céllal is üzemelhetnek 2007. december 31-ig. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H26A 2502- 25 550 kHz közötti sávrészekben az állandóhelyű szolgálat keretében polgári célra a diplomáciai mentességet élvező külképviseletek és a Külügyminisztérium diplomáciai célú pont-pont összeköttetései részére, valamint a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet vagy katasztrófahelyzet és az azokra való felkészülés idejére jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötelezett, valamint az ilyen feladat ellátására önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek pont-pont és pont-többpont összeköttetései részére jelölhető ki frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H27Az RR-től eltérő polgári célú felhasználás: a 2850-3025 kHz és a 6765-7000 kHz sávokban a tengeri mozgószolgálat keretében rádióberendezések a Duna Bizottság Ajánlásában (CD/SES 60/11) meghatározott céllal elsődleges jelleggel üzemelhetnek 2007. december 31-ig. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H28A 3025-3155 kHz, 3900-3950 kHz, 4700-4750 kHz, 5680-5730 kHz, 6685-6765 kHz, 8965-9040 kHz, 11 175-11 275 kHz, 13 200-13 260 kHz, 15 010-15 100 kHz és a 17 970-18 030 kHz sávokban az (OR) légi mozgószolgálat keretében levegő/föld/levegő (A/G/A) és levegő/levegő (A/A) rádióállomások részére jelölhető ki frekvencia.
H29A 3155-3400 kHz sávban a mozgószolgálat keretében másodlagos jelleggel kisteljesítményű vezetéknélküli hallókészülékek részére is kijelölhető frekvencia az 5.116 nemzetközi lábjegyzet alapján.
H30A 3230-3400 kHz sávban a mozgószolgálat keretében polgári célú rádióberendezések elsődleges jelleggel kizárólag a Duna Bizottság Ajánlásában (CD/SES 60/11) meghatározott céllal üzemelhetnek 2007. december 31-ig. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H31A 3800-3900 kHz, 4750-4850 kHz, 5450-5480 kHz, 23 200-23 350 kHz és a 138-144 MHz sávokban az (OR) légi mozgószolgálat keretében elsődleges jelleggel - nem polgári célú alkalmazásban - levegő/föld/levegő (A/G/A) és levegő/levegő (A/A) rádióállomások részére jelölhető ki frekvencia.
H32A 3950-4000 kHz, 5950-6200 kHz, 7100-7300 kHz, 9500-9900 kHz, 11 650-12 050 kHz, 13 600-13 800 kHz, 15 100-15 600 kHz, 17 550-17 900 kHz, 21 450-21 850 kHz és a 25 670-26 100 kHz sávokban analóg és digitális RH rádió-műsorszórás részére jelölhető ki frekvencia.
A 7100-7200 kHz sávban a műsorszóró szolgálat állomásai legfeljebb 2009. március 29-ig üzemelhetnek.
H33A 4515 kHz és a 27 095 kHz frekvenciákon, valamint a 2446-2454 MHz sávban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) vasúti alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint.
H34Az 5900- 5950 kHz és a 7350- 7450 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálat polgári célú használata a diplomáciai mentességet élvező külképviseletek és a Külügyminisztérium diplomáciai célú pont-pont összeköttetéseire, valamint a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet vagy katasztrófahelyzet és az azokra való felkészülés idejére jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötelezett, valamint az ilyen feladat ellátására önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek pont-pont és pont-többpont összeköttetéseire terjed ki.
Az állandóhelyűés a mozgószolgálati berendezések az 5900-5950 kHz sávban legfeljebb 2007. április 1-jéig, a 7350-7450 kHz sávban legfeljebb 2009. március 29-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H35Az 5900- 5950 kHz, 7300- 7350 kHz, 9400- 9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz és a 18 900-19 020 kHz sávok analóg és digitális RH rádió-műsorszórás részére 2007. április 1-jéig tervezettek, ezt követően fenntartottak az 5.134 nemzetközi lábjegyzet alapján.
[178]
H36Az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználás: az 5950-6200 kHz, 7100-7300 kHz, 9500-9900 kHz, 11 650-12 050 kHz, 13 600-13 800 kHz, 15 100-15 600 kHz, 17 550-17 900 kHz, 21450-21850 kHz és a 25 670-26 100 kHz sávokban másodlagos jelleggel a nem polgári célúállandóhelyűés földi mozgószolgálat rádióállomásai is üzemelhetnek 2005. december 31-ig. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H37A 6765-6795 kHz, 13 553-13 567 kHz, 26 957-27 283 kHz, 40,66-40,7 MHz, 433,05-434,79 MHz, 2400-2500 MHz, 5725-5875 MHz, 24-24,25 GHz, 61-61,5 GHz, 122-123 GHz és a 244-246 GHz sávokban ipari, tudományos, orvosi, háztartási és más nagyfrekvenciás berendezések is üzemeltethetők az 5.138, illetve az 5.150 nemzetközi lábjegyzet alapján.
H38A 6. melléklet 1. pontjában meghatározott frekvenciasávokban, illetve frekvenciákon harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a mellékletben meghatározottak szerint.
H39A 7000-7100 kHz, 14 000-14 250 kHz, 18 068-18 168 kHz, 21 000-21 450 kHz, 24 890-24 990 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 MHz, 24-24,05 GHz, 47-47,2 GHz, 77,5-78 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 435-438 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 1260-1270 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 2400-2450 MHz (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5650-5670 MHz (Föld-űr irány) (az 5.282 nemzetközi lábjegyzet szerinti feltételekkel), 5830-5850 MHz (űr-Föld irány), 10,45-10,5 GHz, 76-77,5 GHz, 78-81,5 GHz, 136-141 GHz és a 241-248 GHz sávokban másodlagos jelleggel a műholdas amatőrszolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H39AA 7100- 7200 kHz sáv az amatőrszolgálat állomásai részére tervezett.
H39BA 7350- 7450 kHz sáv az RH rádió-műsorszórás részére tervezett.
H40A nem polgári célú állandóhelyű és mozgószolgálat berendezései a 9400-9500 kHz, 13 570-13 600 kHz, 15 600-15 800 kHz és a 17 480- 17 550 kHz sávokban legfeljebb 2006. december 31-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
[179]
H41A 13 360-13410 kHz, 25550-25670 kHz, 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz, 1400-1427 MHz, 1610,6-1613,8 MHz, 1660-1670 MHz, 2690-2700 MHz, 4990-5000 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz, 48,94-49,04 GHz, 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz, 64-65 GHz, 76-77,5 GHz, 79-94 GHz, 94,1-116 GHz, 130-134 GHz, 136-158,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 200-231,5 GHz, 241-248 GHz és a 250-275 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 37,5-38,25 MHz, 608-614 MHz, 1718,8-1722,2 MHz, 2655-2690 MHz, 4800-4990 MHz, 14,47-14,5 GHz, 77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz, 123-130 GHz, 134-136 GHz és a 248-250 GHz sávokban másodlagos jelleggel a rádiócsillagászati szolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H42A 21 870-21 924 kHz és a 23 200-23 350 kHz sávokban az állandóhelyű szolgálat keretében kizárólag a légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására szolgáló pont-pont és pont-többpont összeköttetések részére jelölhető ki frekvencia.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H43Az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználás: a 26 100-26 175 kHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében másodlagos jelleggel nem polgári célú pont-pont és pont-többpont összeköttetések részére jelölhető ki frekvencia.
H44A 26 960-27 410 kHz sáv (kivéve a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz frekvenciákat) 40 csatornájára az állandóhelyűés a földi mozgószolgálat keretében elsődleges jelleggel kizárólag F3E vagy G3E (frekvencia- vagy fázismodulált) adásmódú CEPT PR 27 típusú alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(96)02, illetve az ERC/DEC/(98)11 Határozat alapján.
H45A 26 990-27 000 kHz, 27 040-27 050 kHz, 27 090-27 100 kHz, 27 140-27 150 kHz, 27 190-27 200 kHz és a 34,995-35,225 MHz sávban, valamint a 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvencián harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) modellirányító alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 8. pontjában meghatározottak szerint.
H46A 27,5-28 MHz, 400,15-406 MHz, 1668,4-1700 MHz és a 35,2-36 GHz sávokban a meteorológiai segédszolgálat állomásai részére elsődleges jelleggel kijelölhető frekvencia. Az 1668,4-1675 MHz sávban újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H47A NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) alapján a 30,3-30,5 MHz, 32,15-32,45 MHz, 41-45 MHz, 73,3-74,1 MHz, 79-79,7 MHz, 39,5-40,5 GHz, 50,4-51,4 GHz, 71-74 GHz és a 81-84 GHz sávok 3. típusú harmonizált NATO-sávok.
[180]
H48A 34,9-38,5 MHz, 146-149,9 MHz, 173,965-174,015 MHz, 174-222MHz, 470- 862 MHz, 863- 865 MHz és az 1785-1800 MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádiómikrofon alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.
H49A 39-39,2 MHz sávban harmadlagos jelleggel meteoritszórást felhasználó (meteor scatter) összeköttetések mozgóállomásai részére is kijelölhető frekvencia az ERC/REC/(00)04 Ajánlás alapján.
H50A 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz és a 40,695 MHz frekvenciák a földi mozgószolgálat keretében másodlagos jelleggel kis hatókörzetű személyhívó alkalmazások részére is kijelölhetők.
H51A NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) alapján a 45- 47MHz, 225-399,9 MHz, 4400-5000 MHz, 14,62-15,23 GHz, 15,7-17,1 GHz, 20,2-21,2 GHz, 33,4-37 GHz és a 43,5-45,5 GHz sávok 1. típusú harmonizált NATO-sávok, melyekben - ha más lábjegyzet ettől eltérően nem rendelkezik - az NJFA-ban meghatározott feltételekkel jelölhető ki frekvencia.
A 225- 399,9 MHz sávban a 300- 304 MHz és a 336- 340 MHz sávrészekben más, az NJFA-tól eltérő nem polgári célú alkalmazások részére is kiadható frekvenciakijelölés azokon a frekvenciákon, amelyeken ezen alkalmazások állomásai 2003. április 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkeztek. Ezek az állomások várhatóan 2008-ig üzemelhetnek.
A 14,62-14,76 GHz és a 14,923-15,18 GHz sávokban kizárólag a polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján jelölhető ki frekvencia.
H52A 48, 5-56, 5 MHz és az 58-66 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-műsorszóró állomások üzemelnek várhatóan 2012-ig az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi Stockholmi Megállapodás alapján. A 48, 5-66 MHz sávban új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H52AA 48,5-74,8 MHz és a 75,2-87,5 MHz sávok nem polgári célú állandóhelyű és mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzottak.
H53A 48,5-60 MHz sáv a nem polgári célú földi mozgószolgálat alkalmazásai részére tervezett.
H54Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 60-66 MHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat részére is fel van osztva.
[181]
H55Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 66-73 MHz sáv elsődleges jelleggel az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat részére van felosztva.
H56A 73-74,8 MHz, 77-79,7 MHz és a 81,5-82 MHz sávokban a polgári célú frekvenciafelhasználás megszűnéséig kizárólag a polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki frekvenciakijelölés.
H57A 73-74,8 MHz/77,5-79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv) és a 77-77,5 MHz/81,5-82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv) az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és a kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek állomásai legfeljebb a 2008. október 15-én érvényes rádióengedélyük lejártáig üzemelhetnek. A 2010. december 31. előtt lejáró rádióengedélyek 2010. december 31-ig meghosszabbíthatók. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H58A 79,3-79,7 MHz sávban az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek állomásai, valamint a 79,3-79,34 MHz sávban az egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek állomásai legfeljebb a 2008. október 15-én érvényes rádióengedélyük lejártáig üzemelhetnek. A 2010. december 31. előtt lejáró rádióengedélyek 2010. december 31-ig meghosszabbíthatók. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H59Nincs felhasználva
H60A 84- 87,5 MHz sávban polgári célra nem jelölhető ki frekvencia.
H61A 87,5-108 MHz sávban URH-FM rádió-műsorszóróállomások részére kijelölhető frekvencia Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) (Genf, 1984)" által meghatározottak alapján.
H61A A 87,5-108 MHz, 863-865 MHz és az 1795-1800 MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) vezeték-nélküli hangfrekvenciás alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 13. pontjában meghatározottak szerint.
H62A 137-138 MHz (űr-Föld irány), illetve a 148-150,05 MHz (Föld-űr irány) sávokban a műholdas mozgószolgálat keretében műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú NGSO alkalmazásai részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(99)06 Határozat alapján. A rendszerek végfelhasználói állomásai nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre. A központi földi állomások részére kizárólag a 137-137,025 MHz, 137,175-137,825 MHz és a 148-150,05 MHz sávokban jelölhető ki frekvencia.
[182]
H63A 137-138 MHz (űr-Föld irány), 400,15-401 MHz (űr-Föld irány), 1670-1710 MHz (űr-Föld irány), 7450-7550 MHz (űr-Föld irány), 7750-7850 MHz (űr-Föld irány), 8175-8215 MHz (Föld-űr irány) és a 18,1-18,3 GHz (űr-Föld irány) sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 460-470 MHz (űr-Föld irány) sávban másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H63AA 146-149,9 MHz, 150,05-156,7625 MHz, 156,8375-169,4 MHz és a 169,8125-174 MHz sávok polgári célú földi mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzottak.
H63BA 146-148 MHz, 151,4-154 MHz, 417-417,25 MHz, 427-427,25 MHz, 452,74-455,16 MHz és a 462,74-465,16 MHz sávokban az EDR-átállásra nem kötelezett szervezetek állandóhelyű és mozgószolgálati állomásai 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Új frekvenciakijelölés nem adható ki.
H64A 146-146,5 MHz, és a 149,4-149,9 MHz sávokban, valamint a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvenciákon a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. A 146-146,5 MHz sávban frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H64AA 146,5-146,8 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H64BA 146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H64CA 147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H64DA 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban az egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek, valamint a H64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól eltérő kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a frekvenciasávok felhasználási szabályait megállapító miniszteri rendeletben meghatározott módon legfeljebb 2015. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H64EA 148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-149,4/152,8375-154 MHz duplex sávokban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia. Frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H65A 148,225 MHz, 152,81875 MHz, 152,83125 MHz, 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhetők ki. A 152,81875 MHz és a 152,83125 MHz frekvenciákon frekvenciakijelölés 2008. december 31-ig csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján adható ki.
H66A 148,250 MHz, 148,350 MHz, 148,400 MHz, 148,450 MHz és a 148,550 MHz frekvenciák a földi mozgószolgálat keretében másodlagos jelleggel rádiós személyhívó rendszerek válaszadói részére jelölhetők ki.
H67A 148,7-149,4/153,3-154 MHz sáv kétfrekvenciás, digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgószolgálati rendszerek részére tervezett.
H68A 149,9-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 1164-1260 MHz (űr-Föld irány), 1559-1610 MHz (űr-Föld irány), 5000-5010 MHz (Föld-űr irány) és az 5010-5030 MHz (űr-Föld irány) sávokban elsődleges jelleggel, továbbá az 1300-1350 MHz (Föld-űr irány) sávban másodlagos jelleggel a műholdas rádiónavigáció szolgálat földi állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H69A 150,05-151,4 MHz, 154-156 MHz, 167,3-169,4 MHz, 169,8125-174 MHz, 270,25-275,25 MHz, 318,25-328,25 MHz, 406,1-417 MHz, 420-427 MHz, 440-442 MHz, 445-447 MHz, 1350-1375 MHz, 1476-1488,5 MHz és a 2245-2483,5 MHz sávokban nem polgári célra harmadlagos jelleggel kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli alkalmazások részére is kijelölhető frekvencia.
H69AA 150,05-151,4 MHz és a 167,3-169,4 MHz sávokban a nem polgári célú állandóhelyű és mozgószolgálati állomások, valamint kis hatótávolságú, vezetéknélküli jel-, adat- és beszédátviteli alkalmazások várhatóan 2012-ig üzemelhetnek.
H69BA 150,05-151,4 MHz és a 167,3-169,4 MHz sávok a polgári célú földi mozgószolgálati rendszerek részére tervezettek.
H70Az RR-től eltérő nem polgári célú felhasználás: a 2008. január 1-jén érvényes rádióengedéllyel rendelkező rádiólokátorok a 830-846 MHz sávban legfeljebb 2012. december 31-ig, a 154-156 MHz, 169,8125-174 MHz és az 5925-7075 MHz sávban várhatóan 2013-ig üzemelhetnek. Új frekvencia kijelölésre, illetve berendezés beszerzésre nem kerülhet sor.
H71A 156-156,375/160,6-160,975 MHz és a 156,875-157,45/ 161,475-162,05 MHz duplex sávokban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
[183]
H72A 156,0125-156,4875 MHz, 156,625 MHz, 156,725 MHz, 156,775 MHz, 156,825 MHz, 156,875 MHz, 156,975 MHz, 157,0375-157,0875 MHz, 157,175 MHz, 157,275 MHz, 157,325 MHz, 157,375 MHz, 157,425 MHz, 160,6125-160,9625 MHz, 161,575 MHz, 161,6375-161,6875 MHz, 161,775 MHz, 161,875 MHz és a 161,925 MHz frekvenciák, illetve frekvenciasávok a belvízi mozgószolgálat részére fenntartottak az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján.
H73A 156,300 MHz, 156,375 MHz, 156,450 MHz és a 156,625 MHz frekvenciák a belföldi vízi utakon segélykérő rádiórendszerek részére jelölhetők ki, egyeztetett keresési és mentési munkálatok forgalmának lebonyolítására.
H74A 156,375-156,7625 MHz, 156,8375-156,875 MHz, 160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávokban - a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák kivételével - a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek és egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
H75A 156,4875-156,7625 MHz, 156,8375-157,4125 MHz és a 161,4875-162,0125 MHz sávokban, valamint a 156,8 MHz frekvencián a mozgószolgálat keretében a belföldi vízi utakon a parti és a hajóállomások részére jelölhető ki frekvencia a Bizottság 2000/637/EK Határozata, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján.
A 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvenciák a belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) részére jelölhetők ki az RR 52. Cikke és 18. Függeléke, a Bizottság 2000/637/EK Határozata, az ERC/DEC/(99)17 Határozat, valamint a "Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján.
H76A 157,45-159,5625/162,05-164,1625 MHz és a 159,5875-160,6/164,1875-165,2 MHz duplex sávban a földi mozgószolgálat keretében kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
H76AA 159,5625-159,5875/164,1625-164,1875 MHz duplex sávban a kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek legfeljebb 2011. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H77A 164,175 MHz frekvencián nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek részére jelölhető ki frekvencia az ITU-R M.1746 Ajánlás alapján.
H78A 169,4125-169,8125 MHz sávban polgári célra a páneurópai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) részére jelölhető ki frekvencia a Tanács 90/544/EGK irányelve és az ERC/DEC/(94)02 Határozat alapján.
H78AA 169,4125-169,8125 MHz sáv harmonizált európai felhasználás részére tervezett.
[184]
H79A 169,8125-174 MHz sávban polgári célra a földi mozgószolgálat keretében elsődleges jelleggel kizárólag a társadalmi (polgári) önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerei részére jelölhető ki frekvencia a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelelően.
H80A 174-230 MHz és a 470-862 MHz sávokban a földfelszíni digitális műsorszórás részére kijelölhető frekvencia a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.
H80AA 174-230 MHz és a 478-862 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-műsorszóró állomások üzemelhetnek a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján. Ezek az állomások legfeljebb a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38, § (1) bekezdésében a digitális átállásra meghatározott határnapig üzemelhetnek.
A 174-230 MHz és a 478-862 MHz sávokban analóg televízió-műsorszóró adó részére új frekvenciakijelölés csak a földfelszíni digitális műsorszórás bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából adható ki.
H81A 190-214 MHz sávban a mozgószolgálat keretében másodlagos jelleggel, területi korlátozással televízió-híranyag átvitele részére is kijelölhető frekvencia.
H82A 214-223 MHz sávban a mozgószolgálat keretében másodlagos jelleggel, területi korlátozással rádióhíranyag átvitele részére is kijelölhető frekvencia.
H83Nincs felhasználva.
H84Nincs felhasználva.
H85A 230-231, 6 MHz sávban - átmeneti jelleggel - Budapest területén földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) részére is kijelölhető frekvencia a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján. A T-DAB adóberendezések 2009. december 31-ig üzemelhetnek a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatóság évenkénti, külön kérelemre történő jóváhagyása alapján.
H86A 399,9-400,05 MHz (Föld-űr irány), illetve a 400,15-401 MHz (űr-Föld irány) sávok elsődleges jelleggel, továbbá a 312-315 MHz (Föld-űr irány), illetve a 387- 390 MHz (űr- Föld irány) sávok másodlagos jelleggel a műholdas mozgószolgálat keretében műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú NGSO alkalmazásai részére tervezettek az ERC/DEC/(99)06 Határozat alapján.
H87A 380-385/390-395 MHz sávban a készenléti szolgálatok és a kormányzat egységes digitális rádiótávközlő rendszere (EDR) részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(96)01, ERC/DEC/(01)19 és az ERC/DEC/(01 )20 Határozatok alapján.
[185]
H88A 400,05-400,15 MHz sávban elsődleges jelleggel, továbbá a 4200- 4204 MHz (űr-Föld irány), 6425-6429 MHz (Föld-űr irány), 13,4-14 GHz (Föld-űr irány), 20,2-21,2 GHz (űr-Föld irány), 25,25-27 GHz (Föld-űr irány) és a 30-31,3 GHz (űr-Föld irány) sávokban másodlagos jelleggel a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H89A 401-403 MHz (Föld-űr irány), 2025-2110 MHz (Föld-űr irány), 2200-2290 MHz (űr-Föld irány), 8025-8400 MHz (űr-Föld irány), 25,5- 27 GHz (űr-Föld irány), 40-40,5 GHz (Föld-űr irány) és a 65-66 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá az 1525-1535 MHz, 13,75-14 GHz, 28,5-30 GHz (Föld-űr irány) és a 37,5-40,5 GHz (űr-Föld irány) sávokban másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia.
H90Nincs felhasználva.
H91A 410-413/420-423 MHz sáv nem polgári célú szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére fenntartott.
H92A 410-413/420-423 MHz sávban a H91 lábjegyzetben hivatkozottól eltérő nem polgári célú rendszerek állomásai a H91 lábjegyzetben hivatkozott rendszerek bevezetéséig üzemelhetnek.
H93A 415-417/425-427 MHz sáv polgári, illetve nem polgári célú digitális állandóhelyű és földi mozgószolgálati alkalmazások részére előirányzott.
H93AA 417-417,25/427-427,25 MHz és a 418,85-419,8/428,85-429,8 MHz sávban kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.
H93BA 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz sávban kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny- vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozatok alapján.
H94A 417,85-418,85/427,85-428,85 MHz és a 419,85-419,95/429,85-429,95 MHz sáv, valamint Budapest közigazgatási területén kívül a 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz sáv kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, valamint keskeny- és szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére fenntartott az ECC/DEC/(04)06 és az ECC/DEC/(06)06 Határozatok alapján.
H94AA 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz sávban kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer részére jelölhető ki frekvencia Budapest közigazgatási területén az ECC/DEC/(06)06 Határozat alapján.
H95A 442-445/447-450 MHz sávban - a 444,3875-444,4125 MHz sáv kivételével - az állandóhelyű szolgálat keretében pont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy , illetve kétfrekvenciás rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
A 2008. október 15-én érvényes rádióengedéllyel rendelkező és a 444,3875 MHz, 444,39375 MHz, 444,4 MHz, 444,40625 MHz, illetve 444,4125 MHz vivőfrekvenciát használó állomások 2012. december-31-ig üzemelhetnek, új frekvenciakijelölés nem adható ki.
[186]
H96A 444,39375 MHz, 444,4 MHz és a 444,40625 MHz frekvenciákon a földi mozgószolgálat keretében bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
H96ANincs felhasználva.
H96BNincs felhasználva.
H97A 446-446,1 MHz sávban harmadlagos jelleggel analóg kis hatótávolságú üzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(98)25 Határozat alapján.
H97AA 446,1-446,2 MHz sávban harmadlagos jelleggel digitális kis hatótávolságú üzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások részére jelölhető ki frekvencia az ECC/DEC/(05)12 Határozat alapján.
H98A 450-453,08/460-463,08 MHz sáv digitális földi mozgó rádiórendszerek és az állandóhelyű szolgálat keretében digitális pont-többpont rádiórendszerek részére tervezett.
H99A 450-460/460-470 MHz sáv keskeny- és szélessávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére van előirányozva az ECC/DEC/(02)03 és az ECC/DEC/(04)06 Határozatok alapján.
H100A 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz sávban a kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek legfeljebb 2012. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H101A 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávban az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat keretében országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére jelölhető ki frekvencia.
H102A 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz sávban a földi mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás, illetve kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és az UIC 751-3 ORI (4. kiadás) műszaki szabályzat, valamint a CEPT T/R 22-01 Ajánlás alapján analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
A sávban az analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek várhatóan 2012-ig üzemelhetnek.
H103A 457,525 MHz, 457,5375 MHz, 457,550 MHz, 457,5625 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,5375 MHz, 467,550 MHz, 467,5625 MHz és a 467,575 MHz frekvenciák a belvízi mozgószolgálat keretében hajófedélzeti távközlésre szolgáló rádiótelefon alkalmazások részére jelölhetők ki az 5.287 nemzetközi lábjegyzet alapján.
H104A 458,48-458,5625 MHz és a 468,48-468,5625 MHz sávokban analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek és bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
H104AA 458,5625-460/468,5625-470 MHz sávban kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek részére jelölhető ki frekvencia.
[187]
H105A 460-470 MHz és az 1690-1710 MHz sávokban (űr-Föld irány) másodlagos jelleggel a műholdas meteorológiai szolgálattól eltérő műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H106Nincs felhasználva.
H107Az RR-től eltérő nem polgári célú felosztás: a 472-476 MHz sáv másodlagos jelleggel az állandóhelyűés a mozgószolgálat részére is fel van osztva.
H108Nincs felhasználva.
H109Nincs felhasználva.
H110A 470-798 MHz (21-61. tv-csatorna), 814-830 MHz (64-65. tv-csatorna) és a 846-862 MHz (68-69. tv-csatorna) sávokban az állandóhelyű szolgálat keretében másodlagos jelleggel, területi korlátozással rádió-és televízió-híranyag átvitelére szolgáló változó telephelyű kisteljesítményű adóállomások részére is kijelölhető frekvencia.
H111A 830-846 MHz (66-67. tv-csatorna) sávban műsorszórási célú új frekvenciakijelölésre 2012. december 31-ig csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján kerülhet sor.
H112A 830-846 MHz, 862-864,1 MHz és a 869-873 MHz sávokban a nem polgári célú légi rádiónavigáció szolgálat keretében elsődleges jelleggel felismerő, valamint földi telepítésű és légijármű-fedélzeti rádiónavigációs eszközök részére jelölhető ki frekvencia. Ezek az eszközök a 830-846 MHz sávban legfeljebb 2012. december 31-ig, a 862-864,1 MHz és a 869-873 MHz sávokban várhatóan 2015-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H113A 862-870 MHz sáv a mozgószolgálat keretében egyfrekvenciás szimplex alkalmazások részére fenntartott a CEPT T/R 75-02 Ajánlás alapján.
[188]
H114Nincs felhasználva.
H115A 868,6-868,7 MHz, 869,2-869,25 MHz, 869,25-869,3 MHz és a 869,65- 869,7 MHz sávokban harmadlagos jelleggel a kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) riasztó alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia a 6. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint.
H116A 870-876/915-921 MHz sáv szélesebb sávú digitális, PMR/PAMR típusú földi mozgó rádiórendszerek részére tervezett az ECC/DEC/(04)06 Határozat alapján.
H117A 876-880/921-925 MHz sávban a mozgószolgálat keretében a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére jelölhető ki frekvencia az ECC/DEC/(02)05 Határozat alapján.
A 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz és a 876,0625 MHz frekvenciák a GSM-R rendszer közvetlen üzemmódú (DMO) felhasználásai részére jelölhetők ki.
H118Nincs felhasználva.
H119A 880-915/925-960 MHz és az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban a GSM-, az UMTS-, az LTE- és a WiMAX-rendszer részére kijelölhető frekvencia, továbbá a sávok az említett rendszerek mellett működtethető, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer részére fenntartottak a Tanács 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 87/372/EGK irányelve, a Bizottság 2009/766/EK Határozata és 2011/251/EU végrehajtási határozata, valamint az ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(95)03, ERC/DEC/(97)02 és az ECC/DEC/(06)13 Határozat alapján.
H120Nincs felhasználva.
H121Nincs felhasználva.
H122Nincs felhasználva.
[189]
H123Az 1215-1300 MHz, 5250-5570 MHz, 8550-8650 MHz, 9500-9800 MHz, 13,25-13,75 GHz, 17,2-17,3 GHz és a 35,5-36 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá a 432-438 MHz, 3100-3300 MHz és a 24,05-24,25 GHz sávokban másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia.
H124Az 1215-1300 MHz, 5255-5570 MHz, 8550-8650 MHz, 9500-9800 MHz, 13,25-13,4 GHz, 17,2-17,3 GHz és a 35,5-36 GHz sávok elsődleges jelleggel, továbbá a 3100-3300 MHz sáv másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (aktív) alkalmazásai részére fenntartottak.
H125Az 1227,6 ± 14MHz és az 1575,42 ± 14 MHz frekvenciákon világméretű műholdas navigációs rendszer (GNSS) működik.
H126A NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) alapján az 1350-1375 MHz, 1492-1525 MHz, 2520-2575 MHz és a 2615-2670 MHz sávokban 2008-ig NATO-célokra is kijelölhető frekvencia.
Az 1492-1525 MHz sávban csak a polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján jelölhető ki frekvencia.
H127Az 1400-1427 MHz, 1660,5-1668,4 MHz, 2690-2700 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 21,2-21,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 36-37 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-59,3 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 105-122,25 GHz, 148,5-151,5 GHz, 155,5-158,5 GHz, 164-167 GHz, 174,8-191,8 GHz, 200-209 GHz, 217-231,5 GHz, 235-238 GHz és a 250-252 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá az 1370-1400 MHz, 2640-2690 MHz, 4950-5000 MHz, 15,2-15,35 GHz és a 18,6-18,8 GHz sávokban másodlagos jelleggel az űrkutatási szolgálat (passzív) alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia.
H128Az 1400-1427 MHz, 2690-2700 MHz, 10,6-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 18,6-18,8 GHz, 21,2-21,4 GHz, 22,21-22,5 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,8 GHz, 36-37 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-59,3 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-122,25 GHz, 148,5-151,5 GHz, 155,5-158,5 GHz, 164-167 GHz, 174,8-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 235-238 GHz és a 250-252 GHz sávokban elsődleges jelleggel, továbbá az 1370-1400 MHz, 2640-2690 MHz, 4950-4990 MHz és a 15,20-15,35 GHz sávokban másodlagos jelleggel a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) alkalmazásai részére kijelölhető frekvencia.
H129Az 1375-1400 MHz és az 1427-1452 MHz sávokban állandó telephelyű digitális pont-pont és pont-többpont rádiórendszerek részére kijelölhető frekvencia a CEPT T/R 13-01 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján.
H130Az 1400-1727 MHz, 101-120 GHz és a 197-220 GHz sávokban a Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatásának céljára kijelölhető frekvencia.
[190]
H131Az 1427-1525 MHz sávban másodlagos jelleggel digitális pont-többpont rádiórendszerek részére jelölhető ki frekvencia. A rendszerek 2008. december 31-ig üzemelhetnek. A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is vonatkozik.
H132Az 1452-1479,5 MHz sávban elsődleges jelleggel földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) részére kijelölhető frekvencia a CEPT T-DAB TervezőÉrtekezleten aláírt Különleges Megállapodásban (Maastricht, 2002) meghatározottak alapján.
H133Az 1479,5-1492 MHz sáv műholdas digitális hangműsorszórás (S-DAB) részére tervezett az ECC/DEC/(03)02 Határozat alapján.
H134Nincs felhasználva.
H135Az 1980-2000 MHz sávban az ECC/DEC/(06)10 Határozat alapján, valamint az 1545-1574,5 MHz, 1576,5-1645,5 MHz, 1646,5-1670 MHz és az 1675-1710 MHz sávokban a nem polgári célú állandóhelyű szolgálati állomások 2008. december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H136Az 1518-1544 MHz és az 1555-1559 MHz sávokban (űr-Föld irány), valamint az 1626,5-1645,5 MHz, 1656,5-1660,5 MHz és az 1668-1675 MHz sávokban (Föld- űr irány) adatátviteli célú, valamint együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai részére jelölhető ki frekvencia. A végfelhasználói állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
H137Az 1545-1555 MHz (űr-Föld irány) és az 1646,5-1656,5 MHz (Föld-űr irány) sávokban a műholdas mozgószolgálat keretében légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei részére jelölhető ki frekvencia.
H138Az 1550-1660 MHz sáv részsávjaiban, az 1550-1574,5 MHz, 1576,5-1645,5 MHz és az 1646,5-1660 MHz sávokban az állandóhelyű szolgálat keretében kizárólag digitális pont-többpont rendszerek üzemelhetnek 2008. december 31-ig. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem adható ki.
H139Az 1610-1626,5 MHz (Föld-űr irány), 2483,5-2500 MHz (űr-Föld irány) és az 5150-5216 MHz (űr-Föld irány) sávokban másodlagos jelleggel a műholdas rádiómeghatározó szolgálat állomásai részére kijelölhető frekvencia.
H140Nincs felhasználva.
[191]
H141Az 1613,8-1626,5 MHz és a 2483,5-2500 MHz sávokban (űr-Föld irány), valamint az 1610-1626,5 MHz sávban (Föld-űr irány) műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai részére jelölhető ki frekvencia az ERC/DEC/(97)03 Határozat alapján. A végfelhasználói állomások nem okozhatnak káros zavarást az ugyanabban a sávban működő más rádiószolgálatok állomásainak, és azokkal szemben nem tarthatnak igényt védelemre.
H142Az 1670-1675 MHz és az 1800-1805 MHz sávok jövőbeni harmo