32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet 1. melléklete határozza meg azokat a közegészséget veszélyeztető betegségeket és a kórokozó hordozó állapotokat, amelyeket a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy és a harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban együtt: külföldi) magyarországi beutazásának és tartózkodásának engedélyezése, illetve a közegészségügyi okból történő kiutasítására történő javaslattétel során figyelembe kell venni.

(2)[1] A külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a 2. melléklet szerint értesíti a Menekültügyi és Bevándorlási Hivatalnak a külföldi személy magyarországi lakóhelye, illetve szálláshelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságát a külföldi személy 1. melléklet szerinti betegségéről vagy kórokozó hordozó állapotáról.

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[2]

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

A közegészséget veszélyeztető betegségek és kórokozó hordozó állapotok

- tuberkulózis (tbc),

- HIV-fertőzés,

- luesz,

- hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot,

- hepatitis B.

2. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

[3]
................................................................................
FŐVÁROSI/VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

....................../......... SZÁM
Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztető betegségéről, illetve kórokozó hordozó állapotáról
1. A külföldi személyes adatai:
Családi név: ............................. ..................................................................................................................................................................
Utónév: ................................... ...................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: .......................... ..........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................ .......................................................................................................................................................
[4]
Állampolgárság: .............................. .........................................................................................................................................................
Magyarországi lakóhely, szálláshely, tartózkodási hely: ....................... ............................................................................................
Útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma: ............................. ................................................................................................
A tartózkodásra jogosító hatósági engedély kelte száma: ...................... ...........................................................................................
2. A külföldi a 32/2007. (VI. 27. ) EüM rendelet 1. mellékletében felsorolt, a külföldiek beutazása és magyarországi tartózkodása szempontjából közegészséget veszélyeztetőnek minősülő betegség(ek)ben, illetve kórokozó hordozó állapot(ok)ban
- szenved,
- fertőzőképes,
- kórokozó hordozó állapotban van. *
3. A külföldi kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban nem részesül, és a gondozásba vétel, illetve a rendszeres orvosi ellenőrzés szabályait nem tartja be.
4. A 2. pont szerinti betegség jelentkezésének időpontja**:
................................., 20 ...................................... hó ...... nap
..............................................................
a kormányhivatal nevében és képviseletében eljárva
____________
* A nem kívánt részek áthúzással törlendők.
** Amennyiben ismert.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 43. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 8. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 43. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 90. § b) pontja. Hatályos 2015.04.29.

Tartalomjegyzék