357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában és a 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekezdésének c), d) pontjaiban, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a) pontjában, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1-4. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a földhivatalt jelöli ki.

(2) A földhivatal központi hivatal. A földhivatalt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) A földhivatali szervezet-rendszer megyei földhivatalokból, Budapesten a Fővárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal), körzeti földhivatalokból és kirendeltségekből áll. A kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.

2. § (1) Az ingatlanügyi hatósági ügyeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal, másodfokon, felettes ingatlanügyi hatóságként a megyei földhivatal látja el.

(2) A földhivatal a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén kívül megrendelők részére egyéb - alapító okiratában foglalt - szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti. "

3. § (1) A megyei földhivatal önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely ellátja az illetékességi területén működő körzeti földhivatalok meghatározott gazdasági és pénzügyi feladatait is.

(2) A megyei földhivatal illetékességi területe kiterjed a megye területére, a Fővárosi Földhivatal illetékessége pedig a főváros területére, az e rendelet mellékletében foglaltak szerint.

(3) A körzeti földhivatal jogi személy, a megyei földhivatal részjogkörű költségvetési egysége.

(4) A körzeti földhivatal illetékessége, illetve a földhivatali kirendeltség működési területe kiterjed az e rendelet mellékletében meghatározott települések, illetve a fővárosi kerületek közigazgatási területére.

4. § (1) A földhivatalt a hivatalvezető vezeti.

(2) A kinevezési és a munkáltatói jogkört

a) a megyei földhivatal vezetője felett a miniszter,

b) a körzeti földhivatal vezetője és a megyei földhivatali dolgozók felett - a (3) bekezdés kivételével - a megyei földhivatal vezetője,

c) a körzeti földhivatali dolgozók és a körzeti földhivatali kirendeltség vezetője és dolgozói felett a körzeti földhivatal vezetője

gyakorolja.

(3) A megyei földhivatalnál a gazdasági vezető megbízása a miniszter hatáskörébe tartozik, a munkáltatói jogkört a megyei földhivatal vezetője gyakorolja."

2. §

Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 6. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítással érintett terület

a) több körzeti földhivatal illetékességi területére terjed ki, a megyei földhivatal,

b) több megyében fekszik, a legnagyobb területtel érintett megyei földhivatal - az érintett megyei földhivatalokkal való előzetes egyeztetést követően - hagyja jóvá.

(2) Az újrahasznosításra készített terv jóváhagyásában szakhatóságként működik közre:

a) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség természetvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örökségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely, műemlék, illetve műemléki terület (műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj) . "

3. §

Az R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A Tfvt. 9. §-ában foglalt jogkörben eljárva, ha a más célú hasznosítás iránti kérelem több körzeti földhivatal illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, a kérelmet a megyei földhivatal bírálja el. "

4. §

Az R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásában szakhatóságként működik közre:

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség tájvédelmi jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örökségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely, műemlék, illetve műemléki terület (műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj),

d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vízügyi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termőföld folyó parti sávjában van. "

5. §

Az R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásában szakhatóságként működik közre:

a) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örökségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely, műemlék, illetve műemléki terület (műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj),

d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vízügyi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termőföld folyó parti sávjában van. "

6. §

Az R. a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § A Tfvt. 16. §-ában foglalt engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulás megadására irányuló eljárásban azok a szakhatóságok működnek közre, melyek az érintett termőföld időleges, illetőleg végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásában közreműködtek volna. "

7. §

Az R. 18. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Fttv. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási feladatokról a megyei földhivatal - a FÖMI-vel közösen - gondoskodik. "

8. §

Az R. kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt melléklettel.

9. §

(1) E rendelet 2008. január 2-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"32. § (1) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, mezőgazdasági igazgatási szervként a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal területi szervét, növénytermesztési hatóságként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központját jelöli ki. "

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (2) és (4) bekezdése;

b) a földügyi szakigazgatási tevékenységről és szervezetről szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet;

c) a földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet;

d) a Földmérési és Távérzékelési Intézet létesítéséről és feladatairól szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet.

(4) E rendelet 2008. január 3-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"Melléklet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII 23.) Korm. rendelethez

A fővárosi, a megyei és a körzeti földhivatalok illetékességi területe, valamint a kirendeltségek működési területe

1. FŐVÁROSI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Budapest)

1/1. Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest, XI ker.)

Budapest I. kerület

Budapest II. kerület

Budapest III. kerület

Budapest VIII. kerület

Budapest IX. kerület

Budapest X. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

Budapest XVII. kerület

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXII. kerület

Budapest XXIII. kerület

1/2. Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest, XIII ker.)

Budapest IV. kerület

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest XIII. kerület

1/3. Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest, XIV ker.)

Budapest VII. kerület

Budapest XIV. kerület

Budapest XV. kerület

Budapest XVI. kerület"

2. BARANYA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Pécs)

2/1. Komlói Körzeti Földhivatal

Alsómocsolád

Apátvarasd

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdősmecske

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Martonfa

Mágocs

Mánfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szalatnak

Szágy

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tófű

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengővárkony

2/2. Mohácsi Körzeti Földhivatal

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcső

Erdősmárok

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Hímesháza

Homorúd

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Szellő

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Versend

Véménd

2/3. Pécsi Körzeti Földhivatal

Abaliget

Aranyosgadány

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Cserkút

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szőke

2/4. Siklósi Körzeti Földhivatal

Adorjás

Alsószentmárton

Áta

Babarcszőlős

Baksa

Baranyahidvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmintszent

Bosta

Cun

Csarnota

Csányoszró

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávaiványi

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egerág

Egyházasharaszti

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kemse

Kémes

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisherend

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Marócsa

Matty

Márfa

Márok

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Ócsárd

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Peterd

Pécsdevecser

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szalánta

Szaporca

Szava

Szilvás

Szőkéd

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Turony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

2/5. Szigetvári Körzeti Földhivatal

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Bicsérd

Boda

Bogdása

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Drávafok

Drávakeresztúr

Endrőc

Felsőszentmárton

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Markóc

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pettend

Pécsbagota

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyhárságy

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Kecskemét)

3/1. Bácsalmási Körzeti Földhivatal

Bácsalmás

Bácsszőlős

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Tataháza

3/2. Bajai Körzeti Földhivatal

Baja

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Borota

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

3/3. Kalocsai Körzeti Földhivatal

Bátya

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

3/4. Kecskeméti Körzeti Földhivatal

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Helvécia

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszakécske

Tiszaug Városföld

3/5. Kiskőrösi Körzeti Földhivatal

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3/6. Kiskunfélegyházai Körzeti Földhivatal

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora

Petőfiszállás

Tiszaalpár

3/7. Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Jánoshalma

Jászszentlászló

Kelebia

Kéleshalom

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Móricgát

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

3/8. Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal

Apostag

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

4. BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Békéscsaba)

4/1. Békéscsabai Körzeti Földhivatal

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csárdaszállás

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Kondoros

Köröstarcsa

Mezőberény

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

4/2. Gyulai Körzeti Földhivatal

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Kötegyán

Lőkösháza

Mezőgyán

Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

4/3. Gyulai Körzeti Földhivatal Békési Kirendeltsége

Békés

Bélmegyer

Kamut

Murony

Tarhos

4/4. Orosházai Körzeti Földhivatal

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4/5. Orosházai Körzeti Földhivatal Mezőkovácsházai Kirendeltsége

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

4/6. Szarvasi Körzeti Földhivatal

Békésszentandrás

Csabacsűd

Hunya

Kardos

Örménykút

Szarvas

4/7. Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

4/8. Szeghalmi Körzeti Földhivatal

Biharugra

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Körösújfalu

Okány

Szeghalom

Vésztő

Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Miskolc)

5/1. Edelényi Körzeti Földhivatal

Abod

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Dövény

Edelény

Égerszög

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Jósvafő

Kazincbarcika

Kánó

Komjáti

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Mályinka

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Vadna

Varbóc

Viszló

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

5/2. Encsi Körzeti Földhivatal

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralj a

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fancsal

Fáj

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbüd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kéked

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

5/3. Mezőkövesdi Körzeti Földhivatal

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

5/4. Miskolci Körzeti Földhivatal

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Ernőd

Felsőzsolca

Gesztely

Girincs

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kesznyéten

Kiscsécs

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Köröm

Mályi

Miskolc

Muhi

Nyékládháza

Onga

Onód

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szikszó

Szirmabesenyő

Varbó

5/5. Ózdi Körzeti Földhivatal

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dubicsány

Farkaslyuk

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

5/6. Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatal

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámoc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komló ska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vajdácska

Vágáshuta

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Körzeti Földhivatal

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszaluc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

5/8. Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal

Ároktő

Gelej

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Mezőcsát

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szeged)

6/1. Hódmezővásárhelyi Körzeti Földhivatal

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

6/2. Makói Körzeti Földhivatal

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

6/3. Szegedi Körzeti Földhivatal

Algyő

Baks

Balástya

Csengele

Deszk

Dóc

Domaszék

Kistelek

Kübekháza

Ópusztaszer

Pusztaszer

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

Zsombó

6/4. Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi Kirendeltsége

Ásotthalom

Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

6/5. Szentesi Körzeti Földhivatal

Árpádhalom Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6/6. Csongrádi Körzeti Földhivatal

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Székesfehérvár)

7/1. Bicskei Körzeti Földhivatal

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

7/2. Dunaújvárosi Körzeti Földhivatal

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Ercsi

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

7/3. Móri Körzeti Földhivatal

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Sőréd

7/4. Sárbogárdi Körzeti Földhivatal

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Hantos

Igar

Kálóz

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Szabadegyháza

Szabadhidvég

Vajta

7/5. Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Aba

Baracska

Csór

Csősz

Enying

Füle

Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Kajászó

Kápolnásnyék

Kisláng

Kőszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Martonvásár

Mátyásdomb

Mezőszentgyörgy

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Velence

Vereb

Zámoly

Zichyújfalu

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Győr)

8/1. Csornai Körzeti Földhivatal

Acsalag

Barbacs

Bágyogszovát

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Fehértó

Győrsövényház

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

8/2. Győri Körzeti Földhivatal

Abda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Fenyőfő

Gönyű

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Mezőörs

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

8/3. Győri Körzeti Földhivatal Téti Kirendeltsége

Árpás

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kajárpéc

Kisbabot

Mórichida

Rábaszentmiklós

Rábaszentmihály

Szerecseny

Tét

8/4. Kapuvári Körzeti Földhivatal

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Csapod

Dénesfa

Edve

Fertőendréd

Gyóró

Himód

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Petőháza

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény Vitnyéd

8/5. Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakáinok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

8/6. Soproni Körzeti Földhivatal

Ágfalva

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházas falu

Fertőboz

Fertőd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Debrecen)

9/1. Berettyóújfalui Körzeti Földhivatal

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Derecske

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Kismarja

Kornádi

Konyár

Körösszakái

Körösszegapáti

Magyarhomoróg

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

9/2. Debreceni Körzeti Földhivatal

Álmosd Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert

Debrecen

Egyek

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Sáránd

Téglás

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

9/3. Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatal

Folyás

Görbeháza

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Körzeti Földhivatal

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

9/5. Püspökladányi Körzeti Földhivatal

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Nádudvar

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

10. HEVES MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Eger)

10/1. Egri Körzeti Földhivatal

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

10/2. Füzesabonyi Körzeti Földhivatal

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Feldebrő

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

10/3. Gyöngyösi Körzeti Földhivatal

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10/4. Hatvani Körzeti Földhivatal

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10/5. Hevesi Körzeti Földhivatal

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szolnok)

11/1. Jászberényi Körzeti Földhivatal

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

11/2. Kunszentmártoni Körzeti Földhivatal

Cibakháza

Cserkeszőlő Csépa

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

11/3. Szolnoki Körzeti Földhivatal

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszaföldvár

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

11/4. Szolnoki Körzeti Földhivatal Mezőtúri Kirendeltsége

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

11/5. Tiszafüredi Körzeti Földhivatal

Abádszalók

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

Tomajmonostora

11/6. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal

Fegyvernek

Kenderes

Kengyel

Kisújszállás

Kuncsorba

Kunhegyes

Örményes

Tiszabő

Tiszagyenda

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszatenyő

Törökszentmiklós

11/7. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal Karcagi Kirendeltsége

Berekfürdő

Karcag

Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

(székhelye: Esztergom)

12/1. Dorogi Körzeti Földhivatal

Annavölgy

Bajna

Csolnok

Dág

Dorog

Epöl

Kesztölc

Leányvár

Máriahalom

Nagysáp

Piliscsév

Sárisáp

Tokod

Tokodaltáró

Úny

12/2. Esztergomi Körzeti Földhivatal

Bajót Dömös

Esztergom

Lábatlan

Mogyorósbánya

Nyergesújfalu

Pilismarót

Süttő

Tát

12/3. Komáromi Körzeti Földhivatal

Aka Almásfüzitő

Ács Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

12/4. Tatai Körzeti Földhivatal

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

12/5. Tatabányai Körzeti Földhivatal

Bokod Dad

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kömlőd

Környe

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

13. NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Salgótarján)

13/1. Balassagyarmati Körzeti Földhivatal

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Karancsság

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakái

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Rimóc

Ságújfalu

Szalmatercs

Szanda

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Terény

Varsány

13/2. Pásztói Körzeti Földhivatal

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

13/3. Rétsági Körzeti Földhivatal

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

13/4. Salgótarjáni Körzeti Földhivatal

Bárna

Bátonyterenye Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

14. PEST MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Budapest)

14/1. Budakörnyéki Körzeti Földhivatal (székhelye: Budapest)

Biatorbágy

Budajenő

Budakeszi

Budaörs

Herceghalom

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Törökbálint

Üröm

Zsámbék

14/2. Érdi Körzeti Földhivatal

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

14/3. Ceglédi Körzeti Földhivatal

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtei

Újszilvás

14/4. Nagykőrösi Körzeti Földhivatal

Kocsér

Nagykőrös Nyársapáti

14/5. Dabasi Körzeti Földhivatal

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14/6. Gödöllői Körzeti Földhivatal

Aszód Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

14/7. Monori Körzeti Földhivatal

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Mende

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Úri

Üllő

Vasad

Vecsés

14/8. Nagykátai Körzeti Földhivatal

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

14/9. Ráckevei Körzeti Földhivatal

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

14/10. Szentendrei Körzeti Földhivatal

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Pomáz

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14/11. Váci Körzeti Földhivatal

Acsa

Bernecebaráti

Csornád

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Orbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14/12. Dunakeszi Körzeti Földhivatal

Dunakeszi

Fót

Göd

15. SOMOGY MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Kaposvár)

15/1. Balatonbogiári Körzeti Földhivatal

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök Visz

15/2. Barcsi Körzeti Földhivatal

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

15/3. Kaposvári Körzeti Földhivatal

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csorna

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

15/4. Marcali Körzeti Földhivatal

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Fönyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

15/5. Nagyatádi Körzeti Földhivatal

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány

Zákányfalu

15/6. Siófoki Körzeti Földhivatal

Andocs

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonöszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Karád

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kőröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szántód

Szólád

Szorosad

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Nyíregyháza)

16/1. Fehérgyarmati Körzeti Földhivatal

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

16/2. Kisvárdai Körzeti Földhivatal

Ajak

Anarcs

Benk

Berkesz

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Gégény

Győröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Laskod

Lövőpetri

Mándok

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

16/3. Mátészalkai Körzeti Földhivatal

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Rohod

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

16/4. Nyírbátori Körzeti Földhivatal

Balkány

Bátorliget

Encsencs

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Szakoly

Terem

16/5. Nyíregyházai Körzeti Földhivatal

Apagy

Baktalórántháza

Balsa

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellő

Geszteréd

Ibrány

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Paszab

Rakamaz

Ramocsaháza

Sényő

Szabolcs

Székely

Szorgalmatos

Tímár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

16/6. Vásárosnaményi Körzeti Földhivatal

Aranyos apáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyirmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szekszárd)

17/1. Bonyhádi Körzeti Földhivatal

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

17/2. Dombóvári Körzeti Földhivatal

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

17/3. Paksi Körzeti Földhivatal

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

17/4. Szekszárdi Körzeti Földhivatal

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Felsőnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna

Várdomb

Zomba

17/5. Tamási Körzeti Földhivatal

Belecska

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

18. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szombathely)

18/1. Celldömölki Körzeti Földhivatal

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemene s szentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápóc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

18/2. Körmendi Körzeti Földhivatal

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szarta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

18/3. Sárvári Körzeti Földhivatal

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Káld

Kenéz

Lócs

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Nagygeresd

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Zsédeny

18/4. Szombathelyi Körzeti Földhivatal

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Bük

Cák

Csempeszkopács

Csepreg

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Rábatőttős

Rum

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Tormásliget

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

Zsennye

18/5. Vasvári Körzeti Földhivatal

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahidvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Veszprém)

19/1. Ajkai Körzeti Földhivatal

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

19/2. Balatonfüredi Körzeti Földhivatal

Alsóörs Aszófő

Balatonakaii

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfőkajár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Balatonvilágos

Csajág

Csopak

Dörgicse

Felsőörs

Küngös

Lovas

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Palóznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

19/3. Pápai Körzeti Földhivatal

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

19/4. Tapolcai Körzeti Földhivatal

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Nyirád

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömrő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

19/5. Veszprémi Körzeti Földhivatal

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Barnag

Bánd

Berhida

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Jásd

Királyszentistván

Litér

Lókút

Márkó

Mencshely

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Ősi

Öskü

Papkeszi

Pétfürdő

Pénzesgyőr

Porva

Pula

Sóly

Szápár

Szentgál

Szentkirályszabadj a

Tés

Tótvázsony

Várpalota

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zirc

20. ZALA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Zalaegerszeg)

20/1. Keszthelyi Körzeti Földhivatal

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentmárton

Zalavár

20/2. Lenti Körzeti Földhivatal

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Porszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20/3. Letenyei Körzeti Földhivatal

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

20/4. Nagykanizsai Körzeti Földhivatal

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

20/5. Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gösfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Petőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20/6. Zalaszentgróti Körzeti Földhivatal

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Óhid

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tilaj

Tűrje

Vindornyaszőlős

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére