274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében, az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-a a) pontjában, a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 106. § (3) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. §-ában, az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (3) bekezdésében, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 12. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének h) és i) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása

1. §

(1)[1] A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2)[2] Az MgSzH önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi közhatalmi költségvetési szerv.

(3) Az MgSzH-t elnök vezeti (a továbbiakban: elnök) .

(4) A miniszter irányítási jogkörében

a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különböző szakterületekért felelős elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek) és az MgSzH egyes területi szerveit (a továbbiakban: területi szervek) vezető főigazgatókat (a továbbiakban: főigazgatók),

b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,

c)[3] jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggő elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.

(5) Az MgSzH székhelye Budapest.

2. §

(1) Az MgSzH feladatát Központja és a területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központja és területi szervei is önálló jogi személyiséggel rendelkeznek.

(2) Az MgSzH területi szerveinek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az MgSzH Központja az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi szerveinek illetékességi területe - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a nevében megjelölt közigazgatási területre terjed ki.

Az MgSzH szervezete

3. §

(1) Az MgSzH központi szerve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ) .

(2) A Központ székhelye Budapest.

(3)[4] A Központ önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(4)[5] A területi szervek önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek.

(5)[6] Az MgSzH területi szervének alárendeltségében egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: kerületi hivatal) működnek. A kerületi hivatal nem rendelkezik jogi személyiséggel. A kerületi hivataloknak a területi szervet vezető főigazgató (a továbbiakban: főigazgató) önálló szervezeti és működési szabályzatot ad ki, amelyet az elnök hagy jóvá.

(6)[7]

(7)[8]

4. §[9]

Az elnök

a) közvetlenül vezeti a Központot,

b) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére,

c) az MgSzH területi szervének köztisztviselőjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet,

d) - a kinevezés és a felmentés kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Központ dolgozói és a főigazgatók felett,

f) az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettesének javaslata alapján kinevezi, valamint a szakterületért felelős elnökhelyettes javaslata alapján felmenti a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató),

g) kinevezi, valamint felmenti az MgSzH területi szerveinek humánpolitikai, jogi és pénzügyi feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységeinek vezetőit a főigazgató véleményének figyelembevételével,

h) felelős az MgSzH részére jogszabályban, állami irányítás egyéb jogi eszközében, illetve megállapodásban meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyről évente beszámol a miniszternek,

i) felelős az MgSzH feladatellátásának minőségbiztosításáért,

j) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,

k) javaslatot tesz a szervezeti és működési szabályzat megalkotására, illetve módosítására,

l) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,

m) felelős az MgSzH költségvetésének betartásáért,

n) működteti az MgSzH laboratóriumait,

o) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és - a miniszter jóváhagyásával - fejleszti az elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,

p) jóváhagyja a területi szervek kirendeltségeinek létesítését, megszüntetését, ha a létesítést, illetve megszüntetést nem jogszabály rendelte el,

q) szabályozza a kiadmányozás rendjét a területi szervek vonatkozásában.

5. §[10]

Az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettese

a) javaslatot tesz az elnöknek az igazgatók kinevezésére,

b) a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével, gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.

6. §

A főigazgató

a) közvetlenül vezeti a területi szervet,

b)[11]

Az MgSzH eljárása

7. §

(1)[12] Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a kerületi hivatal jár el. A kerületi hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a területi szerv, a területi szerv által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a Központ jár el.

(2)[13]

(3)[14] Ha az adott ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítésre annak megkezdése előtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be - a döntés-előkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézőt kell kijelölni.

(4)[15] Ha az adott ügyben a területi szerv főigazgatójának helyettesével összefüggésben a Knyt. 6. §-a vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, az MgSzH elnöke a döntés-előkészítésre és döntéshozatalra annak megkezdése előtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be - a döntés-előkészítés újbóli lefolytatására a legközelebbi - az adott területi szerv főigazgatójának helyettesével összefüggésben - kizárással nem érintett területi szervet jelöli ki.

(5)[16] Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben első fokú eljárásban a kerületi hivatal, másodfokú eljárásban a területi szerv jár el.

8. §[17]

A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő részére

a) a Központ esetében az elnök,

b) a területi szerv és a kerületi hivatal esetében a főigazgató

igazolványt állít ki.

9. §

Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértői, tervezési és egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet folytathat.

Kijelölő rendelkezések

10. §[18]

Az MgSzH-t - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Kormány

a) növénytermesztési hatóságként,

b) talajvédelmi hatóságként,

c) élelmiszerlánc-felügyeleti szervként,

d) tenyésztési hatóságként,

e) erdészeti hatóságként,

f) vadászati hatóságként,

g) halászati hatóságként,

h) borászati hatóságként,

i) mezőgazdasági igazgatási szervként

j)[19] pálinkaellenőrző hatóságként

k)[20] agrárkár-megállapító szervként

jelöli ki.

11. §[21]

(1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény) 2. §-ának 9. és 25. pontjában, 7. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 12. §-ának (1)-(4) bekezdésében, 14. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15. §-ának (2) bekezdésében, 18. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20. §-ának (3) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének a)-g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szőlő- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a vetőmag és a törzsültetvények vonatkozásában, i) pontjának ia)-if alpontjában, j) pontjában, 24. §-ának b) pontjában, 26. §-a (2) bekezdésének a)-b) és d) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) A vetőmagtörvény 23. §-a (1) bekezdésének h) pontjában említett szaporítóanyagok vonatkozásában - a prebázis és bázis kategóriájú szőlő- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, továbbá a vetőmag kivételével - a Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3)[22] A vetőmagtörvény 18. §-ának (4) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének k)-l) pontjában, 23. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 26. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 27. §-ában, valamint 28. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) A vetőmagtörvény 20. §-a (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott fajtaazonosító kitermesztő tevékenységet országos illetékességgel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi.

(5) Az MgSzH területi szerveinek a növénytermesztési hatósági ügyekben fennálló illetékességi területét az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. §[23]

(1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3. §-ának 23. pontjában, 7. §-ának (2)-(5) és (7) bekezdésében, 9. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 10. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésének b) pontjában, 16. §-ában, 17. §-ának d), f)-i), és k) pontjában, 18. §-ának (7) bekezdésében, 19. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 20. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 21. §-ának (2) és (5) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 41. §-ában, 42. §-ában, továbbá 46. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) Az állattenyésztési törvény 3. §-ának (19)-(20) és 26. pontjában, 15. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 17. §-ának a)-c), e), j) és l) pontjában, 18. §-ának (2)-(5) és (8) bekezdésében, 29. §-ában, 30. §-ának (4) bekezdésében, 37. §-ának (2) bekezdésében, 44. §-ában, 45. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) Az állattenyésztési törvény 6. §-ában, 18. §-ának (1) bekezdésében, 31. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésében, 34. §-ának (2) bekezdésében, 36. §-ában, 39. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) Az MgSzH területi szerveinek tenyésztési hatósági ügyekben fennálló illetékességi területét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az állattenyésztési törvény 16. §-ának b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

13. §[24]

(1)[25] Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §-ának (6) bekezdésében, 8/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15. §-ának (5) bekezdésében, 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében, 27. §-ának (5) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 32. §-ának (4) bekezdésében, 33. §-ának a) és d) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének f)-h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (4) bekezdésének a) és i)-j) pontjában, 35/A. §-ában, 37. §-a (1) bekezdésének a), b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történő behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)-d) pontjában, 37. §-a (3) bekezdésének a)-d) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének i), o) és r) pontjában, 40. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 48. §-a (1) bekezdésének b)-g) pontjában, 54. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 57. §-ának d) pontjában, 64. §-ának (7) bekezdésében, valamint 71. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

(2)[26] Az Éltv. 8/A. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésében, 27. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének b), d), e) pontjában általános engedély esetében, valamint i) pontjában állatgyógyászati készítmények kiskereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben, 37. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének f)-i) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének a)-g), j)-k), p) és s) pontjában, 48. §-a (1) bekezdésének a) és h)-k) pontjában, 48. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3)[27] Az Éltv. 8. §-ának(2) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének e)-f) és h)-i) pontjában, 23. §-ának (3) bekezdésében, 25. §-ának (4) bekezdésében, 27. §-ának (3) bekezdésében, 33. §-ának c) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. §-a (2) bekezdésének b)-g), i) és k)-l) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének c)-g) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének a) és c)-e) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 36. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a kerületi hivatalt jelöli ki.

(4)[28] Az Éltv. 18. §-ának (5) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 23. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 33. §-ának b) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 35. §-a (1) és (2) bekezdésében, 54. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 61. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 62. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

(5)[29] Az Éltv. 32. §-a (1) bekezdésének a)-b), e)-f és i) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének f) pontjában, 37. §-a (3) bekezdésének e) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének h) és l)-n) pontjában, 42. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában, 45. §-ának (2) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének l) pontjában, 49. §-ának (1) bekezdésében, 60. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 64. §-ának (3) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Mellékletének 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(6) Az Éltv. 16. §-ának (2) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, 23. §-ának (4) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának (2) bekezdésében, 25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének g)-h) és k)-m) pontjában, 32. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 34. §-a (2) bekezdésének h) és j) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének c) pontjában, 38. §-ának (4) és (5) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 43. §-ában, 44. §-ának (1)-(6) bekezdésében, 45. §-ának (1) és (3) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (3) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ának a)-c) és e)-s) pontjában, 58. §-ában, 59. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában, valamint a Mellékletének 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot, az MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

(7) Az Éltv. 32. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a Központ és az MgSzH területi szerve laboratóriumot működtet, illetve a Központ kijelöli az Éltv. szerinti hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi.

(8) Az Éltv. 32. §-ának (3) bekezdése alapján a kerületi hivatal élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket. Azok adatait a Központ rendszeresen értékeli és közzéteszi.

(9) A Központ az Éltv. 33. §-ának c) pontja szerinti eseményeket országos szinten összegzi és elemzi, és amennyiben az szakmailag indokolt, koordinálja az intézkedéseket.

(10) Az Éltv. 34. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a Központ, az MgSzH területi szerve, a kerületi hivatal elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket. A közcélú igénybevételt az MgSzH területi szerve rendeli el.

(11) Az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti nyilvántartást az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet vezeti.

(12) Az Éltv. 71. §-ának (3) bekezdése alapján az elnök a Központ, az MgSzH területi szervei és a kerületi hivatalok jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt ad ki.

(13) Az Éltv. 55. §-ában meghatározott kártalanításról ötmillió forint összeghatárig a kerületi hivatal, ötmillió forintot meghaladóan az MgSzH területi szerve dönt.

(14)[30] A Központ és az MgSzH területi szerve ellátja a Bizottság 2009. július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történő jóváhagyása, valamint az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelőző intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat.

14. §[31]

(1)[32]

(2)[33] A kerületi hivatalt hatósági főállatorvos (kerületi főállatorvos) vezeti. A kerületi főállatorvos felett a munkáltatói jogokat a szakterületért felelős megyei igazgató (megyei igazgató főállatorvos) gyakorolja.

(3)[34] A kerületi főállatorvost és a kerületi hivatal köztisztviselőjét a főigazgató közigazgatási hatósági ügyben hozott döntés érdemére vonatkozóan nem utasíthatja.

(4) A miniszter az Éltv. 28. § a)-d) pontjában, a 29. §-ban, a 42. § (4) bekezdésében, valamint a 71. § (1) bekezdésében leírt feladatait az országos főállatorvos a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.

(5) A kerületi hivatalok illetékességi területét a 4. számú melléklet tartalmazza.

15. §

(1)[35] Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) alkalmazásában a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2)[36] Az Ávt. 40. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában a Kormány kereskedelmi hatóságként a kerületi hivatalt jelöli ki.

(3) A Központ ellátja a szakmai szintű hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag előkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.

16. §[37]

(1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdés k) pontjában, és 32. § (2) bekezdésében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 4. § (3) bekezdésében, 32. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH magán-állatorvos székhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(3)[38] A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 15. §-a (1) bekezdés a) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot, az MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

17. §[39]

(1) Az állati hulladékokból készített komposztok mezőgazdasági területen történő felhasználásának hatósági engedélyezési eljárása tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2)[40]

(3)[41] Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén a növényvédelmi bírság kiszabására az MgSzH területi szerve jogosult.

(4) Az állami védekezés elrendelésére a Központ előzetes tájékoztatásával az MgSzH területi szerve jogosult.

(5) Az állami védekezés elrendelésére több megyére és országosan kiterjedően a Központ jogosult.

(6)[42] A növények, növényi termékek határforgalmának növényvédelmi ellenőrzését az MgSzH területi szerve látja el. A szomszédos ország területén működő magyar növény-egészségügyi határkirendeltség a működtetés, illetve a közszolgálati jogviszony szempontjából az MgSzH területi szerve helye szerinti, annak szervezeti egységét képező belföldi munkahelynek minősül.

(7)[43] A közérdekű védekezés elrendelésére külterületen az MgSzH területi szerve jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, az MgSzH rendeli el a közérdekű védekezést.

(8) A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja alapján első fokon hozott döntése esetében másodfokon MgSzH területi szerve jár el.

18. §[44]

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés c) pontjában és 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

19. §[45]

19/A. §[46]

(1)[47]

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50]

(5)[51]

20. §[52]

A mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Központot jelöli ki.

21. §[53]

(1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény)

a) 2. §-ának 8. pontjában, 8. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot,

b) 40. §-ának (1) és (6) bekezdésében, 43. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/A. §-ának (1) bekezdésében, 43/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/D. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A bortörvény 21. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (5), (7) és (10) bekezdésében, 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 24/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésében, 48. §-ának (1) bekezdésében, valamint 51. §-ának (4) bekezdésében, 51/A. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(3)[54] A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében, 24/A. §-ának (6) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 40. §-ának (5) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1)-(3) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (5), (6) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) A bortörvény 48. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 51. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a MgSzH területi szervét jelöli ki.

(5) A bortörvény 3. §-ának (2), (3) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány termőhelyi katasztert vezető szervként a Központot jelöli ki.

(6) Az MgSzH területi szerveinek borászati hatósági ügyekben fennálló illetékességi területét a 7. számú melléklet tartalmazza.

22. §[55]

(1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) tekintetében a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - erdészeti hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) Az Evt. 32. §-ának (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.

(3) Az Evt. 103. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH területi szervét és a Központot jelöli ki.

(4) Az MgSzH területi szerve erdészeti hatósági jogkörben eljárva rendelkezik

a) az Evt. 107. §-ában foglalt esetekben az erdőgazdálkodási bírság összegéről és megfizetéséről,

b) az Evt. 108. §-ában foglalt esetekben az erdővédelmi bírság összegéről és megfizetéséről, valamint

c) a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételéről, nyilvántartásból való törléséről, illetve a tevékenységük egyéb módon való korlátozásáról.

(5) Az MgSzH területi szerve erdészeti igazgatási feladatai körében

a) a jogszabályban előírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett összeállítja a körzeti erdőtervrendeletekre vonatkozó javaslatokat,

b) a jogszabályban előírt egyeztetési és tájékoztatási feladatok ellátása mellett elkészíti a körzeti erdőterveket,

c) a jogszabályban foglalt tartalommal vezeti

ca) az Országos Erdőállomány Adattárat,

cb) az erdőgazdálkodói nyilvántartást,

cc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,

cd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,

ce) az erdei lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását, valamint

cf) az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és felszabadításáról szóló nyilvántartást,

d) ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,

e) gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének letételéről, valamint szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról,

f) ellátja az Evt. 43. §-a szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek minősülő erdőgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat,

g) közreműködik az MgSzH részére előírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában,

h) az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében, valamint

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

(6)[56] A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazgatási feladatai körében országos illetékességgel koordinálja az Evt. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti közjóléti fejlesztési tervek készítését.

(7) A Központ igazgatási feladatai körében

a) koordinálja és ellenőrzi az erdészeti hatósági feladatok végrehajtását,

b) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, az MgSzH területi szervei és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,

c) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,

d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,

e) kialakítja és működteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,

f) a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

(8) Az Evt. 58. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(9) Az Evt. 60. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(10) Az erdőről és erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény szerinti erdőfenntartási járulék beszedésével kapcsolatos feladatok ellátására - amennyiben a követelés végrehajtása még nem indult meg - a Kormány a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(11) Az erdészeti hatósági ügyekben az MgSzH területi szerveinek illetékességi területét a 3. számú melléklet tartalmazza.

22/A. §[57]

23. §

Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 6. §-a (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH erdőterület fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

24. §

(1)[58] A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 6. §-ának (4) bekezdésében, 12. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 18. §-ában, 19. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 20. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ában, 27. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 27. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában, 27. §-ának (4) és (7) bekezdésében, 28. §-ának (6) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében, 35. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 38/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 47. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1) bekezdésében, 52. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében, 57. §-ának (1) bekezdésében, 58. §-ának (4) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 64. §-ának (1) bekezdésében, 65. §-ának (1)-(4) bekezdésében, 67. §-ának (4) bekezdésében, 69. §-ának (2) bekezdésében, 71. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 71. §-ának (4) bekezdésében, 73. §-ának (1)-(3) és (5) bekezdésében, 74. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 83. §-ának (1) bekezdésében, 83. §-a (4) bekezdésének a)-b) és e) pontjában, 84. §-ának (1) bekezdésében, 86. §-ának (2) bekezdésében, valamint 96. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(2)[59] A Vtv. 21. §-ának (2) bekezdés ében, 22. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 24. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 25/A. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésében, 38/A. §-ának (4) bekezdésében, 74. §-a (6) bekezdésében, valamint 89/A. §-a (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(3)[60] A Vtv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4)[61]

(5)[62] A Vtv. 82. §-ában, 89. §-ában, valamint 92. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(6)[63] A Vtv. 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként és élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(7)[64] Amennyiben a vadászterület az MgSzH két vagy több területi szervének illetékességi területén található, az a területi szerv az illetékes, amelynek területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

(8)[65]

(9)[66]

(10)[67]

(11)[68] A Vtv. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a vadászterület határának megállapítására irányuló hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.

25. §

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 20. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

26. §

(1)[69] A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ában, 11. §-ának (4) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-ának (3) bekezdésében, 18. §-ának (1) bekezdésében, 19. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekezdésében, 21. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 24. §-ának (2) és (5) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében, 28-30. §-ában, 32. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 34. §-ának (2)-(3) bekezdésében, (4) bekezdésének e) pontjában és (5) bekezdésében, 35. §-ának (4) bekezdésében, 36. §-ának (1) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 42. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 44. §-ában, 48. §-a (2) bekezdésének e)-f és i) pontjában, 49. §-ának (1) bekezdésében, valamint 50. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(2) A Hhtv. 19. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban az MgSzH igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve jár el.

(3)[70] A Hhtv. 22. §-ának (2) bekezdés ében, valamint 30/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(4)[71] A Hhtv. 5. §-ának (3) bekezdés ében, 22. §-ának (6) bekezdésében, 48. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-a (2) bekezdésének a)-d) és g) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(5)[72] A Hhtv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(6)[73] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetekben a halászati vízterület az MgSzH két vagy több területi szervének illetékességi területén helyezkedik el, az a területi szerv az illetékes, amely a halászati vízterületté nyilvánításról szóló döntést hozta.

(7)[74] Amennyiben a halászati vízterületté nyilvánítás iránti kérelemben megjelölt vízterület az MgSzH két vagy több területi szervének illetékességi területén helyezkedik el, a Hhtv. 6. §-a szerinti eljárásra az a területi szerv az illetékes, amelynek területén a vízterület nagyobbik hányada található.

(8)[75] A Központ ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1005/2008/EK rendelete 16-18. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat.

27. §

(1) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 34. §-ában és 36. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 17/A. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 40. § (5) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

28. §

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott agrárgazdasági adatbázist működtető szervként a Kormány az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint a Központot jelöli ki.

29. §

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

30. §[76]

A Kormány a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény szerinti agrárkár-megállapító szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

31. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

32. §

(1)[77] A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét, mezőgazdasági igazgatási szervként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, növénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki.

(2)[78]

(3)[79] A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 8/A. §-ának (3) bekezdésében és 8/C. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4)[80]

(5) A Tft. 3. § i) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH családi gazdaság központja szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(6) A Tft. 8/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH tevékenység végzésének helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(7) A Tft. 8/B. § (2) bekezdésében és 8/C. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH termőföld fekvése szerinti illetékes területi szervét jelöli ki.

(8)[81] A Tft. 21. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-nak a telep fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(9)[82]

(10)[83]

33. §

(1)[84] A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 4/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában, 4/B. § (2) bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében, 5/B. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében, 9/B. § (1)-(3) bekezdésében, valamint (5)-(6) bekezdésében, 9/C. § (1) és (3), valamint (7) bekezdésében, 9/D. § (1)-(5) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, 11/B. § (2) és (5) bekezdésében, 12/B. § (1), és (3) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) Az Fkbt. 9/C. § (10) bekezdése szerinti kifogás az MgSzH területi szervénél, a Központnak címezve nyújtható be.

34. §

A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

35. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

36. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

37. §

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-a (13) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.

38. §

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

39. §[85]

40. §

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

41. §[86]

(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként és talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2)[87]

(3)[88] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. §-ának c) pontjában, és a 74. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

(4) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 89. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(5) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

42. §

Az MgSzH falugazdász-hálózatot működtet. Az MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön jogszabályban meghatározott feladatkörében:

a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről;

b) ellátja egyes, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenőrzését;

c) folyamatosan gyűjti és elemzi a területi tapasztalatokat;

d) közreműködik az agrárpiac szabályozásával összefüggő feladatok végzésében, a termelői szerveződések megalakításában, segíti azok működését;

e) ellátja a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, melynek keretében kiadja és nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat;

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását;

g) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában;

h)[89] információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény mezőgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó rendelkezéseinek mezőgazdasági termelőnek minősülő munkáltatók által történő gyakorlati alkalmazását;

i) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatokat;

j) ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat;

k) közreműködik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítéssel kapcsolatos eljárásban;

l) közreműködik a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzési és elszámolási munkáiban;

m) a tagállami állampolgárok termőföld tulajdonszerzésével kapcsolatosan környezettanulmányt készít, amelynek alapján igazolást ad ki a tagállami állampolgárok mezőgazdasági tevékenységének folytatásáról.

42/A. §[90]

(1) A Központ ellátja a 2004. május 1-je előtt meghirdetett, nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt

a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,

b) a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló program, valamint

c) a gazdahitel program szerinti támogatások felhasználásával összefüggő jogszabályban előírt egyes feladatokat.

(2)[91] Az MgSzH területi szerve ellátja az 1993. január 1-jétől 2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett jogszabályok - 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, 19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, 9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, 3/1997. (I. 18.) FM rendelet, 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet, 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet, 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet, 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet - tekintetében a nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatokat, a Magyar Államkincstár közreműködésével.

(3)[92]

(4) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében, valamint 11. §-ában a miniszter hatáskörébe utalt ügyek döntés-előkészítését az MgSzH Központ végzi.

42/B. §[93]

A Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére első fokú eljárásban az MgSzH-nak a kérelmező székhelye, természetes személy kérelmező esetén lakóhelye szerint illetékes területi szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH Központot jelöli ki.

42/C. §[94]

(1) A Kormány a vágóállatok vágás utáni minősítése szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) A Kormány

a) az állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültető,

b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint

c)[95] a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. §-a szerinti szakértői tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Központot jelöli ki.

(3) A Kormány a vetőmagtörvényben szabályozott

a) a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala,

b) a mintavevő, valamint

c) a vetőmag forgalomba hozatala

szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a 11. §-ban meghatározott hatásköri és illetékességi szabályok szerint - a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a Kormány az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a 13. §-ban meghatározott hatásköri és illetékességi szabályok szerint - a Központot, az MgSzH területi szervét és a kerületi hivatalt jelöli ki.

43. §

Az MgSzH-nál - a területi szervezeti egységei kivételével - az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50 százaléka, területi szerv főigazgatója esetében az alapilletményének 50 százaléka, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15 százaléka.

43/A. §[96]

(1) A Kormány a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében - amennyiben nem az MgSzH a támogatási döntést hozó szerv - ellenőrzésre jogosult hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A Kormány a birtokösszevonási célú termőföldvásárlás, illetve a vadgazdálkodási tevékenységek nemzeti hatáskörben nyújtott támogatása tekintetében mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3)[97] A Kormány

a) a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve

b) pályázat útján igénybe vehető, jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és agrárvidékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH-t - a külön kormányrendeletben foglalt kivételekkel - jelöli ki.

43/B. §[98]

(1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő engedélyezése iránti eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2)[99] A Kormány a kötelező növényvédelmi technológia -zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében, országos jelentőségű védett természeti területen történő - alkalmazásának elrendelésére irányuló eljárásban, annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság állásfoglalását - az eljáró hatóság kérésére - haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül adja meg.

A talajvédelmi hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok[100]

43/C. §[101]

(1) A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló eljárásban, - a felszín alatti vizek minőségének védelme kérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban,

a) - a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége és az ivóvízbázisok védelme követelményeinek való megfelelősége, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése érdekében szükséges-e észlelőkút létesítése, és a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, valamint

b) - a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben - első fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét szakhatóságként jelöli ki.

(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában

a) a szakhatósági megkereséshez csatolni kell a talajvédelmi tervet, és

b) ki kell kérni az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleményét.

(4) A Kormány - függetlenül a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználási módjától - az ásványi nyersanyag kitermeléssel járó mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a bányatelek, a bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bánya, meddőhányó, célkitermelő hely, bányászati tevékenységgel érintett egyéb terület, bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetének, illetve - az ugyanazon helyrajzi számú földrészletről nyíló, egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületű, mesterségesen földbe vájt üregek együttes alapterületével számolva - a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térség, föld alatti tároló térség tereprendezéssel történő érintettségének megállapításával,

b) a tereprendezés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználása, értékesítése, hasznosítása feltételeinek és a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározásával kapcsolatos szakkérdésben, első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok[102]

43/D. §[103]

(1) A Kormány az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemeinek égetését vagy együttégetését végző üzem működési engedélyezésére irányuló eljárásban, - a hulladék égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelés, valamint a levegővédelmi ellenőrzések gyakorisága előírásának szakkérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos, életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány az állati hulladékok begyűjtési és szállítási tevékenységének engedélyezésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a hulladékgazdálkodási követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány az állati hulladékgyűjtő hely, az állati hulladékgyűjtő-átrakó telep, állati hulladékkezelő és - feldolgozó üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep működésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

a) - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének kérdésében - első fokú eljárásban az Állami és Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét, valamint

b)[104] ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges - a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának megítélése kérdésében, illetve barlang védőövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a védőövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget

szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló eljárásban, - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének kérdésében - első fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fővárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét szakhatóságként jelöli ki.

A vadászati hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok[105]

43/E. §[106]

A Kormány

a) a vadászterület természetvédelmi érdekből történő különleges rendeltetésének megállapítása iránti eljárásban, - természetvédelmi érdek fennállásának kérdése tekintetében -,

b) a Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történő vadászati célú telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további felté-telek mellett megfelel-e -,

c)[107] a vadaskert védett természeti területen, barlang védőövezetében vagy Natura 2000 területen történő létesítése iránti eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -, valamint

d)[108] a vadaspark védett természeti területen, barlang védőövezetében vagy Natura 2000 területen történő létesítése iránti eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

43/F. §[109]

(1) A Kormány a védett természeti területen vagy Natura 2000 területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken történő vízivadvadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a vizes területek védősávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való kijelölésére irányuló eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen vagy NATURA 2000 területen található, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3)[110]

(4) A Kormány védett természeti területen

a) a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humánvagy állat-egészségügyi indokok alapján történő alkalmazására irányuló engedélyezési eljárásban,

b) a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre történő kiengedésére irányuló engedélyezési eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

43/G. §[111]

(1) A Kormány a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő meghosszabbítására, rövidebb időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltására vagy korlátozására irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelelően érvényesülnek-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen vagy Natura 2000 területen való engedélyezésére és elrendelésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászat engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásban, ha a vadászterület védett természeti területet vagy Natura 2000 területet osztana meg, -annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászterület megállapítása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány

a) a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló eljárásban, ha a kényszerhasznosított vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,

b) a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel való zavarására, megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

A halászati hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok[112]

43/H. §[113]

(1) A Kormány

a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén a halászati tilalmi időtől való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a mentesítés meghosszabbítására irányuló engedélyezési eljárásban, valamint

b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyűjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idő alóli mentesítésre irányuló engedélyezési eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a természeti, országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott időtartamra adott felmentés megadására irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve a halgazdálkodási tervtől való eltérésre irányuló engedélyezési eljárásban

a) vízilétesítmény esetén, - a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot és potenciál elérése érdekében a halászati tevékenységgel járó terhelés hatásainak vizsgálata, a környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélése, valamint a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata, továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerű biztosításának vizsgálata szakkérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,

b)[114] természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, valamint

c) helyi jelentőségű védett természeti terület esetén, -annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a főjegyzőt, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati vízterület kíméleti területi minőségének megszüntetésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a halfaj külföldtől származó egyede vagy ennek továbbtenyésztéséből származó utódja telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

Az erdészeti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok[115]

43/I. §[116]

(1)[117] A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhető, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése szerinti - a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter által a Központ részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt védett régészeti lelőhelyen, védetté nyilvánított műemlék területén és a védetté nyilvánított műemléki területen

a) az erdészeti magánút, műtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló eljárásban,

b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban, valamint

e) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -első fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) területi szervét, másodfokú eljárásban a KÖH központi szervét szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány védett természeti területen található erdő esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

c) az erdőterv megállapításárai és módosítására irányuló eljárásban, és ezen belül

ca) a természetes, természetszerű és származék erdő természetességű, állami tulajdonú erdőben a tarvágás engedélyezésére,

cb) az erdőnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletező helyként, erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tűzpásztaként fátlan állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

e) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

f) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban,

g) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,

h) újonnan telepített erdő, az önerdősülés, az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített, de fennmaradásra engedélyezett erdő esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban,

i) az erdő üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdőgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,

j) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdőkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló eljárásban,

k) az erdőgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló eljárásban, ha

ka) az erdőgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt szabályokat megszegte, vagy

kb) az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be, vagy

kc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményező, illetve azokat veszélyeztető, korábban előre nem látható esemény következett be,

l) az erdő egészségi állapotának megőrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,

m) természetes mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakon kívül történő elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

n) a vízforrások, vízbázisok, a védett élő szervezetek élőhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,

o) lovaglásra, valamint járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló eljárásban,

p) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság 3 munkanapon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti eljárásban 5 munkanapon belül köteles állásfoglalását megadni.

(4) A Kormány védett természeti területen lévő természetes és természetszerű erdő, valamint a természetes és természetszerű erdő, valamint a nem erdő művelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és a szabad rendelkezésű erdő telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló eljárásban, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén

a) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

b) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

c) az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról határozó eljárásban, valamint

d) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén

a) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

b) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

c) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség kezdeményezte, valamint

d) az erdő elsődleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,

c) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

d) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség kezdeményezte,

f) az erdő elsődleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint

g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

43/J. §[118]

(1)[119] A Kormány honvédelmi rendeltetésű erdő esetén

a) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,

b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,

c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban,

e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint

f) az elsődleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban,

- annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e - első fokú eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert szakhatóságként jelöli ki.

(2)[120] A Kormány az erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági eljárásban, - a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló jogszabályban foglalt előírásoknak való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3)[121] A Kormány - a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek országos jelentőségű védett természeti területen található erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén - az erdőgazdálkodó szükséges védekezés elvégzésére kötelezése iránti eljárásban, - annak elbírálása kérdésében, hogy az elvégeztetni kívánt védekezés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e - első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság az állásfoglalását - az eljáró hatóság kérésére - haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül adja meg.

Záró rendelkezések

44. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[122]

45. §

(1) E rendelet hatálybalépésével megszűnnek a fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, a Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, az Állami Erdészeti Szolgálat, a Földművelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos Borminősítő Intézet, az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, az Országos Állategészségügyi Intézet és az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyidejűleg gondoskodik e költségvetési szerveknek az Áht. 88. § (3) bekezdése és 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján történő megszüntetéséről.

(2) Az MgSzH a fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a megyei földművelésügyi hivatalok, a fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, az Állami Erdészeti Szolgálat, a Földművelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos Borminősítő Intézet, az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány ellenőrző Intézet, az Országos Állategészségügyi Intézet és az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet általános jogutódja.

46. §

(1)[123]

(2) A jogszabályváltozás folytán a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól az MgSzH-hoz kerülő hatáskörök esetén az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben az MgSzH folytatja az eljárást, kivéve azt az esetet, ha a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata van folyamatban.

47. §[124]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek megnevezése, székhelye

1. Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs,

2. Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kecskemét,

3. Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Békéscsaba,

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Miskolc,

5. Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szeged,

6. Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Székesfehérvár,

7. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Budapest,

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Győr,

9. Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Debrecen,

10. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Eger,

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szolnok,

12. Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tatabánya,

13. Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Salgótarján,

14. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kaposvár,

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Nyíregyháza,

16. Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd,

17. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szombathely,

18. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Veszprém,

19. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Zalaegerszeg.

2. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[125]

3. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[126]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe az erdészeti hatósági ügyekben

1. Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága[127]

Erdőtervezési körzet neve

1. Alsó-Tápió-vidéki

2. Budai-hegyek

3. Budapesti

4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki

5. Dél-Vértesi

6. Gerecsei

7. Gerecse-Vértesi

8. Gödöllői

9. Gödöllői-dombság

10. Mezőföldi

11. Mezőföld-Sárrét

12. Nagykőrösi

13. Pilisi-Visegrádi

14. Pilismaróti

15. Pusztavacsi

16. Súri-Bakonyaljai

17. Szentendrei

2. Veszprém Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Bakonyszentlászlói

2. Balatonfüredi

3. Devecseri

4. Farkasgyepüi

5. Kab-hegyi

6. Keszthelyi-hegység

7. Pápai

8. Tapolcai

9. Várpalotai 10. Zirci

3. Vas Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Alpokaljai

2. Alsó-Kemenesháti

3. Alsó-Őrségi

4. Dél-Hansági

5. Észak-Hanság és Szigetközi

6. Felső-Kemenesháti

7. Felső-Őrségi

8. Gyöngyös-Pinka-menti

9. Győri

10. Kemenesi cser

11. Körmendi

12. Pannonhalmi-Téti

13. Rábaközi-Iváni cser

14. Répce-síki

15. Sárvári-Rábamente

16. Sopron-Fertőmelléki

17. Vendvidéki

4. Zala Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Bajcsai

2. Baki

3. Bánokszentgyörgyi

4. Kanizsai

5. Keszthelyi

6. Lenti

7. Letenyei

8. Szentgyörgyvölgyi

9. Zalacsányi

10. Zalaegerszegi

11. Zalakomári

5. Somogy Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Barcsi

2. Igali

3. Iharosi

4. Kaszói

5. Kelet-Zselic

6. Lábodi

7. Marcali

8. Nagyatádi

9. Nagybajomi

10. Nyugat-Ormánsági

11. Nyugat-Zselic

12. Somogyvári

13. Zamárdi

6. Baranya Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Bátaszék-Bonyhádi

2. Bédai

3. Dél-Baranyai

4. Gemenci

5. Hetvehelyi

6. Hőgyészi

7. Kárászi

8. Kisvaszari

9. Nagydorogi

10. Pécsi

11. Pécsváradi

12. Pincehelyi

13. Sásdi

14. Sellyei

15. Szigetvári

16. Tamási

17. Vajszlói

7. Bács-Kiskun Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Alsó-Duna-menti

2. Ásotthalmi

3. Bajai

4. Bugaci

5. Harkakötönyi

6. Kecskeméti

7. Kelebiai

8. Kiskőrösi

9. Kiskunhalasi

10. Kisteleki

11. Körös-Maros közi

12. Körös-vidéki

13. Közép-Duna-menti

14. Marosszög-Csanádi

8. Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Baktalórántházai

2. Debrecen-Halápi

3. Guthi

4. Hajdúhát-Bihari

5. Közép-Tiszai

6. Nyirbátori

7. Nyíregyházi

8. Rétköz-Beregi

9. Szatmár-Nagyecsedi

10. Szolnok-Jászsági

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága

Erdőtervezési körzet neve

1. Alsó-Hegyközi

2. Bánhorváti

3. Bodrogközi

4. Csereháti

5. Dél-Borsodi

6. Dél-Bükki

7. Erdőbényei

8. Erdőhorváti

9. Felső-Hegyközi

10. Fónyi

11. Gömöri

12. Gönci

13. Hernádvölgyi

14. Jósvafői

15. Lillafüredi

16. Parasznyai

17. Sárospataki

18. Szendrői

19. Szerencsi

20. Tornai

10. Heves Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága[128]

Erdőtervezési körzet neve

1. Berceli

2. Diósjenő-Királyréti

3. Egri

4. Felsőtárkányi

5. Gyöngyössolymosi

6. Hatvan-Hevesi

7. Kelet-Cserháti

8. Kemencei

9. Kiskörei

10. Nagybátonyi

11. Nagymarosi

12. Nyugat-Borsodi

13. Parádi

14. Pétervásárai

15. Romhányi

16. Salgótarjáni

17. Szécsényi

18. Szilvásváradi

19. Tarnaleleszi

20. Váci

21. Verpeléti

4. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez[129]

A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területe

I.

1. A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékessége az e melléklet II. részében meghatározott települési önkormányzatok közigazgatási területére, illetve az azonos számmal jelölt fővárosi kerületi önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

2. 2008. szeptember 1-je után új községgé nyilvánított településrész annak a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak az illetékességi területéhez tartozik, amelyhez önállóvá válása előtt tartozott.

II.

1. BARANYA MEGYE

1.1. Komlói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Komló)

Komló

Mánfa

Bodolyabér

Magyarszék

Liget

Barátúr

Magyarhertelend

Mecsekpölöske

Mindszentgodisa

Bakóca

Kisbeszterce

Kishajmás

Sásd

Meződ

Palé

Vázsnok

Baranyajenő

Oroszló

Varga

Felsőegerszeg

Tormás

Szágy

Baranyaszentgyörgy

Gödre

Vásárosdombó

Gerényes

Ág

Kisvaszar

Tékes

Tarrós

Magyaregregy

Kárász

Vékény

Szalatnak

Köblény

Szászvár

Máza

Tófű

Hegyhátmaróc

Bikal

Alsómocsolád

Mágocs

Mekényes

Nagyhajmás

Pécsvárad

Martonfa

Nagypall

Lovászhetény

Apátvarasd

Zengővárkony

Erdősmecske

Hidas

Mecseknádasd

Óbánya

Ófalu

Egyházaskozár

Szárász

1.2. Mohácsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mohács)

Belvárdgyula

Olasz

Hásságy

Szederkény

Monyoród

Máriakéménd

Kátoly

Szellő

Erzsébet

Kékesd

Geresdlak

Maráza

Fazekasboda

Bóly

Pócsa

Töttös

Borjád

Kisbudmér

Nagybudmér

Babarc

Szajk

Versend

Liptód

Majs

Nagynyárád

Udvar

Lippó

Bezedek

Ivándárda

Sárok

Sátorhely

Mohács

Lánycsók

Kisnyárád

Kölked

Homorúd

Újmohács

Himesháza

Székelyszabar

Erdősmárok

Szűr

Somberek

Palotabozsok

Görcsönydoboka

Véménd

Szebény

Feked

Bár

Dunaszekcső

1.3. Pécsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Pécs)

Hosszúhetény

Pécs

Cserkút

Bakonya

Pogány

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Kökény

Gyód

Keszü

Pellérd

Görcsöny

Szőke

Regenye

Ócsárd

Berkesd

Ellend

Pereked

Szilágy

Bogád

Nagykozár

Romonya

Kozármisleny

Pécsudvard

Szemely

Lothárd

Birján

Magyarsarlós

Egerág

Aranyosgadány

Orfű

Kovácsszénája

Abaliget

Husztót

1.4. Siklósi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Siklós)

Siklós

Nagytótfalu

Kisharsány

Alsószentmárton

Matty

Gordisa

Vokány

Kistótfalu

Drávaszabolcs

Drávapalkonya

Drávacsehi

Harkány

Kémes

Szaporca

Tésenfa

Drávapiski

Cún

Adorjás

Kórós

Kisszentmárton

Sámod

Hirics

Baranyahídvég

Szalánta

Túrony

Bosta

Szilvás

Garé

Szava

Babarcszőlős

Csarnóta

Bisse

Vejti

Ipacsfa

Kovácshida

Drávacsepely

Drávaszerdahely

Diósviszló

Márfa

Rádfalva

Sellye

Drávasztára

Marócsa

Kákics

Drávaiványi

Sósvertike

Okorág

Zaláta

Piskó

Luzsok

Kemse

Csányoszró

Besence

Nagycsány

Magyarmecske

Magyartelek

Gilvánfa

Kisasszonyfa

Bogádmindszent

Páprád

Hegyszentmárton

Ózdfalu

Vajszló

Baksa

Kisdér

Téseny

Tengeri

Magyarbóly

Lapáncsa

Illocska

Kislippó

Beremend

Kásád

Egyházasharaszti

Kistapolca

Old

Siklósnagyfalu

Villány

Márok

Nagyharsány

Kisjakabfalva

Villánykövesd

Palkonya

Ivánbattyán

Egerág

Szőkéd

Áta

Kisherend

Siklósbodony

Újpetre

Kiskassa

Peterd

Pécsdevecser

1.5. Szigetvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szigetvár)

Szentlőrinc

Kacsóta

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Helesfa

Cserdi

Bükkösd

Drávafok

Markóc

Drávakeresztúr

Felsőszentmárton

Bogdása

Gyöngyösmellék

Bürüs

Endrőc

Várad

Kétújfalu

Szörény

Zádor

Teklafalu

Merenye

Kisdobsza

Nagydobsza

Tótszentgyörgy

Molvány

Pettend

Kistamási

Nemeske

Szentdénes

Nagyváty

Rózsafa

Bánfa

Katádfa

Nagypeterd

Nyugotszenterzsébet

Dencsháza

Szentegát

Botykapeterd

Hetvehely

Okorvölgy

Szentkatalin

Királyegyháza

Sumony

Gyöngyfa

Szabadszentkirály

Gerde

Velény

Pécsbagota

Bicsérd

Zók

Boda

Mozsgó

Csertő

Szulimán

Almáskeresztúr

Somogyhárságy

Kis hárs ágy

Magyarlukafa

Szentlászló

Boldogasszonyfa

Antalszállás

Almamellék

Csebény

Ibafa

Horváthertelend Basal

Patapoklosi

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyviszló

Vásárosbéc

Hobol

Szigetvár

2. BÁCS-KISKUN MEGYE[130]

2.1. Kecskeméti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kecskemét)

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Helvécia

Hetényegyháza

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunadacs

Kunbaracs

Kunpeszér

Ladánybene

Lajosmizse

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszakécske

Városföld

2.2. Baja Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Baja)

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Baja

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Dusnok

Érsekcsanád

Fajsz

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Madaras

Mátételke

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vas kút

2.3. Kalocsa Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Kalocsa)

Akasztó Apostag Bátya

Császártöltés

Csengőd

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dunavecse

Érsekhalma

Foktő

Fülöpszállás

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Kaskantyú

Kiskőrös

Kunszentmiklós

Miske

Ordas

Öregcsertő

Páhi

Solt

Soltszentimre

Szabadszállás

Szakmár

Szalkszentmárton

Tabdi

Tass

Újsolt

Újtelek

Uszód

2.4. Kiskunfélegyháza Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)

Bugac

Bugacpusztaháza

Csólyospálos

Fülöpjakab

Gátér

Jászszentlászló

Kiskunfélegyháza

Kiskunmajsa

Kömpöc

Kunszállás

Lakitelek

Móricgát

Pálmonostora

Petőfiszállás

Szank

Tiszaalpár

Tiszaug

2.5. Kiskunhalas Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)

Bácsalmás

Bácsszőlős

Balotaszállás

Bócsa

Borota

Csikéria

Harkakötöny

Imrehegy

Jánoshalma

Kecel

Kelebia

Kéleshalom

Kiskunhalas

Kisszállás

Kunbaja

Kunfehértó

Mélykút

Pirtó

Rém

Soltvadkert

Tázlár

Tompa

Zsana

3. BÉKÉS MEGYE

3.1. Békéscsabai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Békéscsaba)

Békés

Békéscsaba

Bélmegyer

Csárdaszállás

Kamut

Kétsoprony

Köröstarcsa

Körösújfalu

Mezőberény

Okány

Telekgerendás

Vésztő

Murony

Tarhos

3.2. Gyulai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Gyula)

Biharugra Doboz

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Szabadkígyós

Újkígyós

Zsadány

Mezőgyán

Újszalonta

3.3. Mezőkovácsházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)

Almáskamarás

Battonya

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Végegyháza

Magyarbánhegyes

Medgyesegyháza

Dombegyháza

Lőkösháza

3.4. Orosházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Orosháza)

Békéssámson

Csabaszabadi

Csanádapáca

Csorvás

Gádoros

Gerendás

Kardos kút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

3.5. Dévaványai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dévaványa)

Békésszentandrás

Bucsa

Csabacsűd

Dévaványa

Ecsegfalva

Füzesgyarmat

Gyomaendrőd

Hunya

Kardos

Kertészsziget

Kondoros

Körösladány

Örménykút

Szar vas

Szeghalom

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

4.1. Miskolci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Miskolc)

Tiszalúc

Taktaharkány

Szerencs Ond-i városrész

Taktaszada

Monok

Rátka

Mád

Tállya

Golop

Bőcs

Berzék

Sajólád

Sajópetri

Hernádnémeti

Köröm

Sajóhídvég

Felsőzsolca

Arnót

Onga

Gesztely

Hernádkak

Szerencs

Mezőzombor

Legyesbénye

Bekecs

Tiszaújváros

Sajószöged

Sajóörös

Nagycsécs

Tiszapalkonya

Girincs

Kesznyéten

Kiscsécs

Mályi

Nyékládháza

Ónod

Kistokaj

Muhi

Bükkaranyos

Miskolc

Harsány

Kisgyőr

Bükkszentkereszt

Répáshuta

Emőd

Megyaszó

Újcsanálos

Sóstófalva

Alsódobsza

Hejőpapi

Hejőbába

Nemesbikk

Szakáld

Hejőkeresztúr

Hejőszalonta

Alsózsolca

4.2. Mezőkövesdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)

Mezőkövesd

Mezőcsát

Ároktő

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Gelej

Hejőkürt

Igrici

Kács

Mezőkeresztes

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Oszlár

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszatarján

Tiszavalk

Vatta

4.3. Encsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Encs)[131]

Abaújalpár

Abaújdevecser

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszántó

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Baskó

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fáj

Fancsal

Felsőgagy

Felsődobsza

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Fügöd

Gadna

Gagybátor

Gagyvendégi

Gagyapáti

Garadna

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbüd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernád szurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Kéked

Keresztéte

Krasznokvajda

Kiskinizs

Korlát

Kupa

Léh

Litka Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Sima

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Szikszó

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

4.4. Sárospataki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Sárospatak)

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Csobaj

Dámóc

Erdőbénye

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Károlyfalva (Sátoraljaújhely)

Karos

Ke néz lő

Kisbózsva

Kishuta

Kisrozvágy

Komlós ka

Kovácsvágás

Középhuta

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Óhuta (Háromhuta)

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Prügy

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Rudabányácska (Sátoraljaújhely)

Sárazsadány

Sárospatak

Sárospatak (Dorkó)

Sátoraljaújhely

Semjén

Szegi

Szegilong

Széphalom (Sátoraljaújhely)

Taktabáj

Taktakenéz

Tarcal

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tiszaladány

Tiszatardos

Tokaj

Tolcsva

Újhuta (Háromhuta)

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

4.5. Edelényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Edelény)[132]

Abod

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Alsótelekes

Arló

Balajt

Bánhorváti

Bánréve

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Borsodszirák

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Dobódél

Domaháza

Dövény

Dubicsány

Edelény

Égerszög

Farkaslyuk

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőtelekes

Galvács

Gömörszőlős

Hangács

Hangony

Hegymeg

Hét

Hidvégardó

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Járdánháza

Jósvafő

Kánó

Kazincbarcika

Kelemér

Királd

Kissikátor

Komjáti

Kondó

Kurityán

Ládbesenyő

Lak

Lénárddaróc

Mályinka

Martonyi

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nekézseny

Nyomár

Ormosbánya

Ózd

Parasznya

Perkupa

Putnok

Radostyán

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza

Sajókeresztúr

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópálfala

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószentpéter

Sajóvámos

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szirmabesenyő

Szögliget

Szőlősardó

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Uppony

Vadna

Varbó

Varbóc

Viszló

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

5. CSONGRÁD MEGYE

5.1. Szegedi I. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szeged)

Algyő

Deszk

Domaszék

Kübekháza

Mórahalom

Röszke

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

Zákányszék

5.2. Szegedi II. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szeged)

Ásotthalom

Baks

Balástya

Bordány

Csengele

Dóc

Forráskút

Kistelek

Ópusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Ruzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Üllés

Zsombó

5.3. Makói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Makó)

Apátfalva

Ambrózfalva

Csanádpalota

Csanádalberti

Ferencszállás

Földeák

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Királyhegyes

Maroslele

Makó

Magyarcsanád

Nagylak

Nagyér

Óföldeák

Pitvaros

5.4. Hódmezővásárhelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhely

Mártély

Székkutas

5.5. Szentesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Szentes)

Szentes

Nagytőke

Magyartés

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Mindszent

Szegvár

5.6. Csongrádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Csongrád)

Csongrád

Csongrád-Bokros

Csánytelek

Felgyő

Tömörkény

6. FEJÉR MEGYE[133]

6.1. Bicskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Bicske)

Bicske

Vértesacsa

Szár

Gánt

Csákvár

Bodmér

Vérteskozma

Mány

Csabdi

Etyek

Felcsút

Alcsútdoboz

Tabajd

Vál

Újbarok

Vértesboglár

Vértesacsa

Tordas

Gyúró

Martonvásár

Kajászó

Baracska

Óbarok-Nagyegyháza

6.2. Dunaújvárosi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dunaújváros)

Dunaújváros

Adony

Daruszentmiklós

Kulcs

Rácalmás

Nagykarácsony

Előszállás

Mezőfalva

Pusztaszabolcs

Besnyő

Beloiannisz

Iváncsa

Perkáta

Nagyvenyim

Baracs

Kisapostag

Ercsi

Ráckeresztúr

6.3. Enyingi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Enying)

Enying

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Szabadhídvég

Dég

Mezőszilas

Igar

Lepsény

Mezőszentgyörgy

Kisláng

Mátyásdomb

6.4. Móri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Mór)

Mór

Pusztavám

Nagyveleg

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csókakő

Csákberény

Söréd

Isztimér

Fehérvárcsurgó

Magyaralmás

Bakonykúti

Kincsesbánya

6.5. Sárbogárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Sárbogárd)

Sárbogárd

Alap

Alsószentiván

Sáregres

Cece

Vajta

Káloz

Sárosd

Szabadegyháza

Sárkeresztúr

Sárszentágota

Nagylók

Hantos

6.6. Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)

Székesfehérvár

Soponya

Csősz

Aba

Pákozd

Zámoly

Polgárdi

Jenő

Füle

Nádasdladány

Sárkeszi

Kőszárhegy

Moha

Sárkeresztes

Csór

Iszkaszentgyörgy

Szabadbattyán

Sárszentmihály

Tác

Úrhida

Pátka

Seregélyes

Gárdony

Agárd

Dinnyés

Sukoró

Nadap

Velence

Kápolnásnyék

Zichyújfalu

Pázmánd

Lovasberény

Vereb

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

7.1. Győri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Győr)

Abda

Árpás

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bőny

Börcs

Csikvánd

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Écs

Felpéc

Fenyőfő

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrszemere

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kun sziget

Lázi

Mezőörs

Mórichida

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rábaszentmiklós

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Szerecseny

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Tét

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

7.2. Csornai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Csorna)

Acsalag

Agyagosszergény

Babót

Bágyogszovát

Barbacs

Beled

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Cirák

Csorna

Dénesfa

Dör

Edve

Egyed

Farád

Fehértó

Gyóró

Győrsövényház

Himód

Hövej

Jobaháza

Kapuvár

Kisbabót

Kisfalud

Kóny

Mag ló ca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Mihályi

Osli

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábakecöl

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szárföld

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vadosfa

Vág

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Zsebeháza

7.3. Mosonmagyaróvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Feketeerdő

Halászi

Hédervár

Hegyeshalom

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Lé bény

Levél

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

7.4. Soproni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Sopron)

Ágfalva

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőhomok

Fertőd

Fertőszéplak

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

8.1. Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)

Balmazújváros

Egyek

Telekháza

Hajdúböszörmény

Hortobágy

Tiszacsege

Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)[134]

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Furta

Gáborján

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

8.3. Debreceni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Debrecen)

Álmosd

Bagamér

Debrecen

Fülöp

Hajdúsámson

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

8.4. Derecskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Derecske)[135]

Derecske

Ebes

Esztár

Hajdúbagos

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Hencida

Kismarja

Konyár

Nagyhegyes

Pocsaj

Sáránd

Tépe

8.5. Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hajdúnánás)

Bocskaikert

Folyás

Görbeháza

Hajdúdorog

Hajdúhadház

Hajdúnánás

Polgár

Tedej

Téglás

Tiszagyulaháza

Újtikos

8.6. Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Püspökladány)

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nádudvar

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

9. HEVES MEGYE

9.1. Egri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Eger)

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Eger szó lát

Erdőkövesd

Fedémes

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Ke re csend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

No vaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

9.2. Füzesabonyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Füzesabony)

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Feldebrő

Füzesabony

Kál

Kápolna

Komp olt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tarnaszentmária

Tófalu

Újlőrincfalva Verpelét

9.3. Gyöngyösi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Gyöngyös)

Abasár

Adács

Apc

Atkár

Boldog

Csány

Detk

Domoszló

Ecséd

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Hatvan

Heréd

Hort

Karácsond

Kisnána

Lőrinci

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagykökényes

Nagyréde

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

Zagyvaszántó

9.4. Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Heves)

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

10.1. Jászberényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Jászberény)

Jászberény

Alattyán

Jánoshida

Jászágó

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászárokszállás

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

10.2. Szolnoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szolnok)

Szolnok

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kengyel

Kőtelek

Martfű

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszatenyő

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

10.3. Kunszentmártoni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)

Kunszentmárton

Cibakháza

Csépa

Cserkeszőlő

Mesterszállás

Mezőhék

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszaföldvár

Tiszainoka

Tiszakürt

Ti sza sas

10.4. Karcagi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Karcag)

Karcag

Abádszalók

Berekfürdő

Kenderes

Kisújszállás

Kunhegyes

Kunmadaras

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszagyenda

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaroff

Tiszaszentimre

Tomajmonostora

Tiszaszőlős

10.5. Mezőtúri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőtúr)

Mezőtúr

Fegyvernek

Kétpó

Kuncsorba

Örményes

Tiszabő

Tiszapüspöki

Törökszentmiklós

Túrkeve

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

11.1. Esztergomi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Esztergom)[136]

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Gyermely

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Szomor

Tát

Tokod Tokodaltáró

Úny

11.2. Tatabányai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Tatabánya)

Agostyán

Baj

Bokod

Dad

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Héreg

Kecskéd

Kocs

Kömlőd

Környe

Naszály

Neszmély

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomód

Tardos

Tarján

Tata

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

Vértestolna

11.3. Komáromi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Komárom)

Ács

Almásfüzitő

Bábolna

Bana

Csém

Csép

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Tárkány

11.4. Kisbéri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Kisbér)

Ácsteszér

Aka

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Császár

Csatka

Ete

Hánta

Kerékteleki

Kisbér

Réde

Súr

Vérteskethely

12. NÓGRÁD MEGYE

12.1. Balassagyarmati Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hont

Hugyag Iliny

Ipolyvece

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Őrhalom

Patak

Patvarc

Szanda

Szécsénke

Szügy

Terény

Rétság

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

12.2. Pásztói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Pásztó)

Pásztó

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

Bátonyterenye

Dorogháza

Kisbárkány

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Sámsonháza

Szuha

12.3. Salgótarjáni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Salgótarján)

Salgótarján

Bárna

Cered

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kishartyán

Litke

Mátraszele

Mihálygerge

Rákóczibánya

Ságújfalu

Sóshartyán

Szalmatercs

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

Szécsény

Endrefalva

Hollókő

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Piliny

Rimóc

Szécsényfelfalu

Varsány

13. PEST MEGYE

13.1. Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Érd)

Biatorbágy

Budajenő

Budakalász

Budakeszi

Budaörs

Csobánka

Diósd

Dunabogdány

Érd

Herceghalom

Kisoroszi

Leányfalu

Nagykovácsi

Páty Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pilisvörösvár

Pomáz

Pócsmegyer

Pusztazámor

Remeteszőlős

Solymár

Sóskút

Szászhalombatta

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Tárnok

Telki

Tinnye

Tök

Törökbálint

Üröm

Visegrád

Zsámbék

13.2. Ceglédi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Cegléd)

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kocsér

Kőröstetétlen

Mikebuda

Nagykőrös

Nyársapát

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

13.3. Dabasi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Dabas)

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

13.4. Ráckevei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Ráckeve)

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

13.5. Gödöllői Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Gödöllő)

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Valkó

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

13.6. Monori Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Monor)

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Farmos

Gomba

Gyömrő

Káva

Kóka

Maglód

Mende

Monor

Nagykáta

Nyáregyháza

Pánd

Péteri

Pilis Sülysáp

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Úri

Üllő

Vasad

Vecsés

13.7. Váci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Vác)

Acsa

Bernecebaráti

Csomád

Csörög

Csővár

Dunakeszi

Fót

Galgagyörk Göd

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14. SOMOGY MEGYE

14.1. Kaposvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kaposvár)

Alsóbogát

Bárdudvarnok

Baté

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kis korpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mos dós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Pálmajor

Patalom

Patca

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

14.2. Marcali Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Marcali)

Balatonberény

Balatonfenyves

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Buzsák

Csákány

Csömend

Fonyód

Főnyed

Gadány

Gyugy

Hács

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Kisberény

Lengyeltóti

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Szőlősgyörök

Tapsony

Táska

Ti kos

Var ász ló

Vése

Vörs

14.3. Nagyatádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nagyatád)

Babócsa

Bakháza

Barcs

Bélavár

Beleg

Berzence

Bolhás

Bolhó

Csokonyavisonta

Csurgó

Csurgónagymarton

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Heresznye

Homokszentgyörgy

Iharos

Iharosberény

Inke

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Kaszó

Kisbajom

Komlósd

Kutas

Lábod

Lad

Lakócsa

Nagyatád

Nagykorpád

Őrtilos

Ötvöskónyi

Patosfa

Péterhida

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Potony

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Segesd

Somogyaracs

Somogycsicsó

Somogybükkösd

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Szentborbás

Szulok

Tarany

Tótújfalu

Vízvár

Zákány

Zákány-falu

14.4. Siófoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Siófok)

Ádánd

Andocs

Bábonymegyer

Balatonboglár

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonlelle

Balatonöszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Gamás

Kánya

Kapoly

Karád

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kőröshegy

Kötcse

Látrány

Lulla

Miklósi

Nágocs

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Som Siójut

Somogyacsa

Somogybabod

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Somogytúr

Szántód

Szólád

Sorosad

Tab

Te le ki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Visz

Zala

Zamárdi

Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

15.1. Fehérgyarmat-Vásárosnaményi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Csaroda

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyügye

Gyüre

Hetefejércse

Hermánszeg

Ilk

Jánd

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kispalád

Kishódos

Kisnamény

Kisvarsány

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Lónya

Magosliget

Mánd

Márokpapi

Mátyus

Méhtelek

Milota

Nagyhódos

Nábrád

Nagyar

Nagyszekeres

Nagyvarsány

Nemesborzova

Olcsva

Olcsvaapáti

Panyola

Rozsály

Penyige

Sonkád

Szamosújlak

Szamossályi

Szatmárcseke

Tákos

Tarpa

Tiszaadony

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakerecseny

Tiszakóród

Tiszaszalka

Tiszavid

Tisztaberek

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosatya

Vámosoroszi

Vásárosnamény

Zajta

Zsarolyán

15.2. Ibrányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Ibrány)

Balsa

Beszterec

Buj

Demecser

Gávavencsellő

Ibrány

Kék

Kemecse

Kótaj

Nagyhalász

Nyírbogdány

Pa szab

Rakamaz

Sényő

Szabolcs

Timár

Tiszabercel

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Vasmegyer

15.3. Kisvárdai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kisvárda)

Ajak

Anarcs

Apagy

Baktalórántháza

Benk

Berkesz

Besenyőd

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Gégény

Győröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Laskod

Levelek

Lövőpetri

Magy

Mándok

Mezőladány

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírtass

Nyírtét

Nyíribrony

Pap

Pátroha

Petneháza

Ramocsaháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Székely

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

15.4. Mátészalkai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mátészalka)

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmada

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Pusztadobos

Rápolt

Rohod

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamostatárfalva

Szamosszeg

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

15.5. Nyírbátori Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nyírbátor)

Balkány

Bátorliget

Biri

Bököny

Encsencs

Érpatak

Geszteréd

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nagykálló

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Szakoly

Terem

15.6. Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)

Kálmánháza

Nagycserkesz

Napkor

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtura

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszavasvári

Újfehértó

16. TOLNA MEGYE

16.1. Bonyhádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Bonyhád)

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád (Majos)

Bonyhádvarasd

Cikó

Diósberény

Felsőnána

Grábóc

Györe

Hőgyész

Izmény

Kakasd

Kalaznó

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Regöly

Szakadát

Szakály

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

16.2. Dombóvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dombóvár)

Attala

Csibrák

Csikóstöttös

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Duzs

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Szarvasd

Várong

16.3. Paksi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Paks)

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks (Dunakömlőd)

Pál fa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc (Uzd)

16.4. Szekszárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szekszárd)

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fácánkert

Fadd

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Ocsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna (Mözs)

Várdomb

16.5. Tamási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Tamási)

Belecska

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Iregszemcse

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pincehely

Simontornya

Szárazd

Tamási (Pári)

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

17. VAS MEGYE

17.1. Szombathelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szombathely)

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bozsok

Bucsu

Cák

Csempeszkopács

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Horvátzsidány

Ják

Kisunyom

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Meszlen

Nárai

Narda

Nemesbőd

Nemescsó

Nemeskolta

Ólmod

Perenye

Peresznye

Pornóapáti

Pusztacsó

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Tömörd

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécsény

Vasszilvágy

Vát

Velem

Vép

17.2. Sárvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Sárvár)

Alsóújlak

Bejcgyertyános

Bérbaltavár

Bögöt

Bük

Chernelházadamonya

Csehi

Csehimindszent

Csénye

Csepreg

Csipkerek

Egervölgy

Gérce

Gór

Hegyfalu

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Káld

Kám

Kenéz

Lócs

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Mikosszéplak

Nagygeresd

Nagytilaj

Nemesládony

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Püspökmolnári

Rábapaty

Rábatöttős

Répceszentgyörgy

Rum

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Szemenye

Tompaládony

Tormásliget

Uraiújfalu

Vásárosmiske

Vasegerszeg

Vasvár

Zsédeny

Zsennye

17.3. Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Körmend)

Alsószölnök

Andrásfa

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Gersekarát

Győrvár

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Hegyhátszentpéter

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Olaszfa

Orfalu

Oszkó

Orimagyarósd

Oriszentpéter

Pácsony

Pankasz

Petőmihályfa

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rábahídvég

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Sárfimizdó

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Telekes

Vasalja

Vasvár-Nagymákfa

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

17.4. Celldömölki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Celldömölk)

Boba

Borgáta

Bögöte

Celldömölk

Csánig

Csönge

Duka

Egyházashetye

Hosszúpereszteg

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Nick

Ostffyasszonyfa

Pápóc

Répcelak

Szergény

Tokorcs

Vámoscsalád

Vashosszúfalu

Vönöck

18. VESZPRÉM MEGYE

18.1. Zirci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Zirc)

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Jásd

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Zirc

18.2. Pápai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Pápa)

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várkesző

Vaszar

Vinár

18.3. Ajkai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Ajka)

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Nyirád

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

18.4. Veszprémi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Veszprém)

Alsóörs

Aszófő

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonszőlős

Balatonudvari

Balatonvilágos

Bánd

Barnag

Berhida

Csajág

Csopak

Dörgicse

Felsőörs

Haj más kér

Hárs kút

He rend

Hidegkút

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lovas

Márkó

Mencshely

Nagyvázsony

Nemesvámos

Örvényes

Ősi Öskü

Paloznak Papkeszi Pécsely

Pula Sóly

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tés

Tihany

Tótvázsony

Várpalota

Vászoly

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

18.5. Tapolcai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Tapolca)

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatoncsicsó

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Balatonszepezd

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Monoszló

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Óbudavár

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sás ka

Sümeg

Sümegprága

Szentantalfa

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szentjakabfa

Szigliget

Tagyon

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigándpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

Zánka

19. ZALA MEGYE

19.1. Keszthelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Keszthely)

Alsópáhok

Balatongyörök

Batyk

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Döbröce

Dötk

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hé víz

Kallósd

Karmacs

Kehidakustány

Keszthely

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Nemesbük

Óhíd

Pakod

Rezi

Sármellék Sénye

Sümegcsehi Szalapa

Szent györgyvár

Tilaj

Türje

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalabér

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalaszentmárton

Zalavár

Zalavég

19.2. Lenti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (székhelye: Lenti)

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Bázakerettye

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Csörnyeföld

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kiscsehi

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lasztonya

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lispeszentadorján

Lovászi

Magyarföld

Maróc

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Muraszemenye

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Rédics

Resznek

Szécsisziget

Szentgyörgyvölgy

Szentmargitfalva

Szentpéterfölde

Szíjjártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

19.3. Nagykanizsai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bánokszentgyörgy

Becsehely

Belezna

Bocska

Borsfa

Börzönce

Bucsuta

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Kistolmács

Letenye

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Molnári

Murakeresztúr

Murarátka

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Oltárc

Orosztony

Pat

Petrivente

Pölöskefő

Pötréte

Pusztamagyaród

Rigyác

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentliszló

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Újudvar

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

19.4. Zalaegerszegi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttős

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Pad ár

Pál fi szeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20. BUDAPEST

20.1. Észak-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Budapest)

II. kerület

III. kerület

IV. kerület

X. kerület

XIII. kerület

XIV. kerület

XV. kerület

XVI. kerület

XVII. kerület

20.2. Dél-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Budapest)

I. kerület

V. kerület

VI. kerület

VII. kerület

VIII. kerület

IX. kerület

XI. kerület

XII. kerület

XVIII. kerület

XIX. kerület

XX. kerület

XXI. kerület

XXII. kerület

XXIII. kerület

5. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[137]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe a növénytermesztési hatósági ügyekben

a) vetőmagot érintő hatósági ügy

MgSzH területi szerveIlletékességi terület
Baranya Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Baranya megye Somogy megye Tolna megye
Békés Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Békés megye Csongrád megye Bács-Kiskun megye
Fej ér Me gyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Fejér megye Veszprém megye
Főváros és Pest megye Dunától nyugatra eső része
Győr-Moson Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalGyőr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye
Hajdú-Bihar Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalJász-Nagykun-Szolnok megye Heves megye Nógrád megye
Pest megye Dunától keletre eső része
Vas Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Vas megye Zala megye
b) szaporítóanyagot érintő hatósági ügy ba) kertészeti szaporítóanyag esetében
MgSzH területi szerveIlletékességi terület
Baranya Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Baranya megye Somogy megye Tolna megye
Békés Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Békés megye Bács-Kiskun megye Csongrád megye
Hajdú-Bihar Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalJász-Nagykun-Szol nok me gye Fej ér megye Heves megye Nógrád megye Pest megye
Vas Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Vas megye
Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye Zala megye

ba) erdészeti szaporítóanyag esetében

MgSzH területi szerveIlletékességi terület
Baranya Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Baranya megye Bács-Kiskun megye Csongrád megye Somogy megye Tolna megye
Fej ér Me gyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Fejér megye Heves megye Nógrád megye Pest megye Veszprém megye
Győr-Moson Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalGyőr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Vas megye Zala megye
Hajdú-Bihar Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar megye Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

6. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[138]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe a tenyésztési hatósági ügyekben

MgSzH területi szerveIlletékességi terület
Csongrád Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Csongrád megye Bács-Kiskun megye Békés megye Hajdú-Bihar megye
Főváros és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalFőváros és Pest megye Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Veszprém megye
Heves Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Heves megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jász-Nagykun-Szol nok me gye Nógrád megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Somogy Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Somogy megye Baranya megye Tolna megye Vas megye Zala megye

7. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[139]

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe a borászati hatósági ügyekben

MgSzH területi szerveIlletékességi terület
Baranya Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Baranya megye Tolna megye
Bács-Kiskun Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalBorsod-Abaúj-Zemplén megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalFőváros és Pest megye Fejér megye
Komárom-Esztergom megye Nógrád megye
Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási HivatalGyőr-Moson-Sopron megye Vas megye
Heves Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Heves megye Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok megye
Somogy Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Somogy megye Veszprém megye Zala megye

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[2] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.10.

[3] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[5] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[6] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[8] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[9] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[10] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[11] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.11.01.

[12] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[14] Beiktatta a 149/2008. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.06.01.

[15] Beiktatta a 149/2008. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.06.01.

[16] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[17] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[18] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[19] Beiktatta a 300/2008. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.12.15.

[20] Beiktatta a 18/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.03.

[21] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[22] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[23] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[24] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[25] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[26] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[27] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[28] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[29] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Beiktatta a 26/2010. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.02.12.

[31] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[33] Megállapította a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[34] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[35] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[36] Beiktatta a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2010.07.01.

[37] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[38] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[39] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[41] Beiktatta a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[42] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[43] Megállapította a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[44] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[46] Beiktatta a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.10.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[50] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[51] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[52] Beiktatta a 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[53] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2009.08.01.

[54] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[55] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[56] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[57] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[58] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[59] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[60] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.05.15.

[62] Megállapította a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[63] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[64] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.07.10.

[65] Hatályon kívül helyezte a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.05.15.

[66] Hatályon kívül helyezte a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.05.15.

[67] Hatályon kívül helyezte a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.05.15.

[68] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[69] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[70] Beiktatta a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[71] Beiktatta a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[72] Beiktatta a 107/2009. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2009.05.15.

[73] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[74] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[75] Módosította a 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[76] Megállapította a 18/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.02.03.

[77] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.10.

[78] Hatályon kívül helyezte a 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[79] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.10.

[80] Hatályon kívül helyezte a 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[81] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 18. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[84] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[86] Megállapította a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[88] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[89] Beiktatta a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2010.04.01.

[90] Beiktatta a 238/2007. (IX. 12.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.09.20.

[91] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[92] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[93] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 492. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[94] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 492. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[95] Megállapította a 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[96] Beiktatta a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[97] Megállapította a 49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.14.

[98] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[99] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.07.10.

[100] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[101] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[102] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[103] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[104] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 492. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[105] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[106] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[107] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 493. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[108] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 493. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[109] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[111] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[112] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[113] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[114] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[115] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[116] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[117] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[118] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[119] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 22. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[120] Beiktatta a 21/2009. (II. 4.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.03.01.

[121] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.07.10.

[122] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 227. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[123] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[124] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 227. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[125] Hatályon kívül helyezte a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2009.07.10.

[126] Megállapította a 74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[127] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[128] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.07.30.

[129] Beiktatta a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2008.09.01.

[130] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[131] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[132] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[133] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[134] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[135] Megállapította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[136] Módosította a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[137] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[138] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

[139] Beiktatta a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet 23. § - a. Hatályos 2009.07.10.

Tartalomjegyzék