37/2007. (V. 11.) FVM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja, hogy ösztönözze a szőlőültetvények kivágását, és ezzel csökkenjen a szőlőtermesztés alatt álló területek nagysága.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) ültetvény: művelés alatt álló, borszőlőtermesztésre alkalmas terület,

b) összefüggő terület: a kérelemben jelölt, akár több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet ültetvény, más művelési ágba sorolt terület, vagy külön helyrajzi számmal ellátott út határol,

c) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben szereplő terület pontos térbeli azonosítását biztosító, kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum,

d) művelés alatt álló ültetvény: az olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő fitotechnikai munkát, a megelőző növényvédelmet és a gyomirtást elvégezték,

e) kivágás: olyan tevékenység, amely során a tőkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részeiből legalább a gyöktörzset eltávolítják, a támrendszert a területről teljes egészében elszállítják, és az ültetvény területét mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba hozzák,

f) átlagos borkihozatal: az ültetvény öt borpiaci évre (2002-2006) vonatkozó hegybíró által igazolt termésátlaga.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A támogatás mértéke:

a) 1450 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal kevesebb, mint 20 hl;

b) 3400 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 20 hl, de kevesebb mint 30 hl;

c) 4200 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 30 hl, de kevesebb mint 40 hl;

d) 4600 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 40 hl, de kevesebb mint 50 hl;

e) 6300 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 50 hl, de kevesebb mint 90 hl;

f) 8600 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 90 hl, de kevesebb mint 130 hl;

g) 11 100 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 130 hl, de kevesebb mint 160 hl;

h) 12 300 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 160 hl.

(2) Amennyiben a kivágandó ültetvény nagysága 0, 1 ha és 0, 25 ha között van, és ez az ügyfél birtokában vagy használatában lévő teljes szőlőterület, a támogatás mértéke hektáronként legfeljebb 4300 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Kizárólag szőlőtermelő esetén a borkihozatal a szőlőtermésátlag 70%-a. Must esetén a borkihozatal a must termésátlag 95%-a.

(4) A támogatási igény meghatározásakor a forintra történő átszámítást azon borpiaci év augusztus 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni, amikor a kérelmet benyújtották.

(5) A támogatás mértéke nem függ a művelésmódtól, a borszőlő fajtájától és a megtermelt bor jellegétől.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatást igényelhet az a természetes személy, gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a hegybíró által vezetett ültetvénykataszter szerint a támogatási kérelemben megjelölt ültetvény használójaként van nyilvántartva a kérelem beadását megelőző huszonnégy hónapban, illetve a vele közös őstermelői igazolványban vagy családi gazdálkodásról szóló határozatban megnevezett személy,

b) eleget tesz az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének.

(2) A támogatást kizárólag olyan ültetvényre lehet igényelni, amelynek összefüggő területe legalább 0,1 hektár. Az adott borpiaci évben egyazon ügyfél legfeljebb tíz hektár területre igényelhet támogatást.

(3) Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre,

a) amelyre vonatkozóan a hegybíró a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését állapította meg,

b) amelyre vonatkozóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy nem áll művelés alatt,

c) amelyet tíz borpiaci éven belül telepítettek,

d) amelyre vonatkozóan tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást vettek igénybe,

e) amelyen a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet alapján kiadott szőlőültetvény-kivágási engedély alapján a kivágást megkezdték,

f) amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint C-l alövezetbe sorolt területeken fekszik,

g) amelyet a Btv. 3. §-a alapján a szőlő termőhelyi kataszterbe nem soroltak,

h) amelynek termelője az ültetvényt a támogatási kérelem benyújtását megelőző huszonnégy hónapon belül vette használatba.

(4) Az öt, illetve tíz borpiaci éves időszakot a kérelem benyújtásának borpiaci évétől kell számítani.

A kérelem benyújtása

5. §

(1) A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani 2007. június 22-ig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) saját tulajdonú ültetvény esetében a kérelmezett területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap teljes másolatát, bérelt ültetvény esetében a kérelmezett területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap teljes másolatát, a haszonbérleti szerződés egy másolati példányát, továbbá valamennyi földtulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

b) a kérelmezett ültetvényre vonatkozó, a hegybíró által ellenjegyzett VINGIS térkép igénylő lapot, amelyet a hegybíró elektronikus formában tölt ki,

c) a hegybíró által kiadott, a kérelmezett területre vonatkozó ültetvénykataszter másolatát,

d) e rendelet melléklete szerinti igazolást, az igazolásban szereplő származási bizonyítványok másolataival vagy az azzal azonos tartalmú, a HEGYIR-ből közvetlenül kiadott hegybírói igazolást, amennyiben azt kiegészítették a kérelem jogosultságát igazoló hegybírói nyilatkozatokkal,

e) közös őstermelők és családi földhasználók esetén az ezt igazoló dokumentum másolatát,

f) az ügyfél által készített, az ültetvény tőkeállományát soronként bemutató ültetvényleltárt az MVH közleményében meghatározottak szerint,

g) amennyiben a kivágandó ültetvény nagysága 0, 1 ha és 0, 25 ha közötti, és az ügyfél birtokában vagy használatában további szőlőterület is van, úgy a további területre vonatkozóan, az annak helye szerint illetékes hegybíró nyilatkozatát, vagy a terület ültetvénykataszteri kivonatát.

(3) Egy kérelem csak egy összefüggő területre vonatkozhat. A több helyrajzi számon nyilvántartott, a 2. § c) pontja alapján összefüggő területnek nem minősülő ültetvényekre külön kell benyújtani a támogatási kérelmet.

A kérelem elbírálása

6. §

(1) Az MVH a 2007/2008-as borpiaci év végéig legfeljebb 2000 hektár ültetvényre ad ki támogatás melletti kivágást engedélyező határozatot. A keretet meghaladó mennyiségre beérkező kérelmeket az MVH elutasítja.

(2) Az MVH a kérelmeket az (1) bekezdésben meghatározott keret erejéig a beérkezés sorrendjében bírálja el.

(3) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásnak a felszólításban meghatározott módon és határidőben kell eleget tenni. Hiánypótolt kérelmek esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének időpontja határozza meg.

A kivágás

7. §

(1) A kérelemben megjelölt ültetvény kivágását csak az MVH kivágást engedélyező határozatának kézhezvétele után lehet megkezdeni.

(2) A támogatással kivágott ültetvény után újratelepítési jog nem keletkezik.

(3) A kivágás megtörténtét az MVH által rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni az MVH Központi Hivatalához 2008. április 15-ig.

(4) Az ügyfél a támogatásban részesített ültetvény kivágásától számított tizenöt napon belül köteles az illetékes földhivatalnál kérelmezni a terület művelési ágának megváltoztatását.

(5) Az ügyfél a művelési ág változásról a földhivatali bejegyzéstől számított tizenöt napon belül köteles értesíteni a területileg illetékes hegybírót, aki a művelési ág változást a szőlőkataszterben átvezeti.

A támogatás folyósítása

8. §

(1) A támogatást a helyszíni ellenőrzés során mért, de legfeljebb az ültetvénykataszterben nyilvántartott összefüggő területnagyságra kell kifizetni.

(2) Az MVH a kivágás megtörténtének ellenőrzését követő hatvan napon belül fizeti ki a támogatást. Amennyiben a támogatás igénybevétele mellett kivágott ültetvényre az ügyfél agrár-környezetgazdálkodási támogatást is igénybe vett, úgy a kivágási támogatás kifizetésére csak azt követően kerül sor, hogy az ügyfél az agrár-környezetgazdálkodási támogatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, maradéktalanul visszafizette.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Amennyiben az MVH ellenőrzése során megállapítja, hogy a támogatási kérelemben szereplő kivágás maradéktalan végrehajtására nem került sor az előírt határidőn belül, úgy a támogatás kifizetésére nem kerül sor.

(2) Amennyiben az ügyfél valótlan vagy félrevezető adatokat közöl, abban az esetben köteles az elvégzett ellenőrzések költségeit az MVH részére megtéríteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a támogatási feltételek nem teljesítése esetén a külön jogszabály szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.

Adatszolgáltatás

10. §

A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályait megállapító 1227/2000/EK (2000. május 31.) bizottsági rendelet 7. cikke szerinti bejelentést a miniszter teszi meg, amely bejelentéshez szükséges adatokat az MVH szolgáltatja.

Záró és átmeneti rendelkezés

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet hatályát veszti.

(2)[1]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 8. cikke és 9. cikke,

b) a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendeletének 7. cikke, 8. cikke, 9. cikke, valamint 10. cikke.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 37/2007. (V. 11.) FVM rendelethez

Szőlőültetvények kivágási támogatása
Hegybírói igazolás
Alulírott, .......................... ........................................................................ (név), a(z) ............................................................. borvidék,
................... .......................................................... hegyközség hegybírója igazolom, hogy .................................................................
(kérelmező neve),...................... …......................................................... (cím) által a(z) …................................................... (helység,
helyraj zi szám) alatt nyilvántartott ….................... m2 területű
- ültetvényt legalább tíz borpiaci évvel a kérelem beadását megelőzően telepítették,
Igen� Nem �
- ültetvény művelés alatt áll,
Igen � Nem �
- ültetvényre vonatkozóan a kérelem beadását megelőző tíz borpiaci éven belül a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését nem regisztrálták.
Igen � Nem �
Az ültetvényre vonatkozóan a termésátlag öt borpiaci évben a következőképpen alakult:
Borpiaci évHelyrajzi számNév (aki részére a származási bizonyítványt kiállították)Szőlő származási bizonyítvány számaSzőlő származási
bizonyítványban
szereplő mennyiség
(q)
Szőlő származási
bizonyítvány adatai
alapján kalkulált
termésátlag
(q/ha)
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
Must származási bizonyítvány számaMust származási
bizonyítványban
szereplő mennyiség
(hl)
Must származási
bizonyítvány adatai
alapján kalkulált
termésátlag
(hl/ha)
Bor származási bizonyítvány számaBor származási
bizonyítványban
szereplő mennyiség
(hl)
Bor származási
bizonyítvány adatai
alapján kalkulált
termésátlag
(hl/ha)
A kérelmezett területre vonatkozóan az átlagos borkihozatal: ........... hl/ha.
Kelt: .................................................................
aláírás / P. H.
Melléklet: az igazoláson szereplő származási bizonyítványok másolata: ......... db

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 40. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék