44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervek (a továbbiakban együtt: bv. szerv) területére belépő, a bv. szervek területén tartózkodó, továbbá az onnan kilépő személyekre terjed ki.

(2) A bv. szerv területére beléphet:

a) a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) személyi állományának tagja;

b) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy;

c) a fogvatartotthoz látogatási céllal érkező személy;

d) a szakorvosi vizsgálatra jelentkező, szabadlábon lévő elítélt;

e)[1] a bűnmegelőzési célú látogatás keretén belül az oktatási intézmények oktatója, valamint 14. életévét betöltött tanulója, hallgatója;

f) a bv. szerv parancsnoka, igazgatója, főigazgató főorvosa, ügyvezető igazgatója (a továbbiakban együtt: bv. szerv vezetője) által engedélyezett személy;

g) a fogvatartott nem védőként eljáró jogi képviselője, törvényes képviselője, illetve meghatalmazás alapján eljáró egyéb képviselője (a továbbiakban: fogvatartott képviselője).

(2a)[2] A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja területére beléphet

a) a bv. szervezet személyi állományának tagja,

b) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy,

c) a bűnmegelőzési célú látogatás keretén belül az oktatási intézmények oktatója, valamint 14. életévét betöltött tanulója, hallgatója,

d) az igazgató által engedélyezett személy,

e) a bv. szervezet személyi állományának oktatásában részt vevő társszervek személyi állományának tagjai, egyéb oktatók,

f) a központilag szervezett sportversenyek és szakmai versenyek résztvevői, meghívott vendégei,

g) a továbbképzésen, szakmai értekezleten, konferencián részt vevő személy,

h) az üdülő szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személy.

(3) A bv. szerv területére belépő személyt a belépés szabályairól, illetve a bv. szerv rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokról tájékoztatni kell.

2. §

(1) A bv. szerv területére belépő személy köteles

a)[3] az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel a személyazonosságát igazolni és a belépés indokát közölni;

b) betartani a bv. szerv rendjére, a házirendre és a fogva tartás biztonságára vonatkozó előírásokat.

(1a)[4] A nem a fogvatartottak elhelyezésére, foglalkoztatására kijelölt bv. szerv személyi állományának tagja az adott bv. szerv területére történő belépés alkalmával nem köteles a személyazonosságát igazolni és a belépés indokát közölni, ha a beléptetés egyedi azonosításra alkalmas elektronikus beléptetőrendszerrel történik.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak hiányában az érintett személy beléptetése, illetve a bv. szerv területén való további tartózkodása megtagadható, és az érintett személy onnan eltávolítható.

(3) Az ittas vagy bódult állapotban lévő személy beléptetését meg kell tagadni. Az ittas állapot ellenőrzéséhez annak megállapítására alkalmas eszköz igénybe vehető.

(4) A bv. szerv területére belépő személyt a belépési engedélyre utaló, a ruházaton elhelyezhető jelzéssel kell ellátni.

3. §

(1)[5] A bv. szerv területére - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - nem vihető be lőfegyver, lőszer, robbanószer, szúró- vagy vágóeszköz, alkohol, szeszes ital, kábítószer, a közbiztonságra, valamint egyéb, a bv. szerv rendjére és a fogva tartás biztonságára veszélyes tárgy. Adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, illetve hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék bevitelét a bv. szerv vezetője engedélyezheti.

(1a)[6] A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja területére szabadidős tevékenység, üdülés céljából történő belépés esetén külön engedély nélkül bevihető adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék és alkohol, szeszes ital.

(2) A hatósági eljárást, illetve nyomozati cselekményt végző személy a feladata elvégzéséhez szükséges fényképezőgép, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék, hordozható számítógép bevitelére - a belépéskor történő bejelentés mellett - külön engedély nélkül is jogosult.

(3) A bv. szerv területére belépő személy ruházata, csomagja - a 4. § a) és d)-e) pontjában megjelölt, továbbá a diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek kivételével - szemrevételezéssel és technikai eszközzel ellenőrizhető, indokolt esetben közvetlenül is átvizsgálható. Az intézet területére be nem vihető tárgyak tekintetében tőlük szóbeli nyilatkozat kérhető.

(4) Az ellenőrzéshez szolgálati kutya is igénybe vehető. A ruházat közvetlen átvizsgálását csak a személyi állomány belépő személlyel azonos nemű tagja végezheti.

A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyekre vonatkozó rendelkezések

4. §

E rendelet vonatkozásában a bv. szerv személyi állományának tagján kívül hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek minősülnek:

a) állandó személyi védelemben részesülő állami vezető (a továbbiakban: védett személy) és a védelmét ellátó;

b) az országgyűlési képviselő; az európai parlamenti képviselő; az önkormányzati képviselő; a kisebbségi önkormányzat képviselője; a polgármester; az önkormányzat jegyzője, illetőleg az általuk írásban megbízott személy;

c) az országgyűlési biztos, továbbá az általa írásban megbízott személy;

d) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi dolgozó, a pártfogó felügyelő, a közjegyző, valamint az önálló bírósági végrehajtó, végrehajtó-helyettes és kézbesítési végrehajtó;

e)[7] a hatósági eljárást, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak intézetbe szállítását, előállítását és terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, nyomozó hatóság elé állítását végző személy;

f) a bv. szerv, illetve bv. szervezet felett irányítási, felügyeleti jogot gyakorló szervek képviselője;

g) a védő, valamint a fogva lévő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, továbbá a fogva lévő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd;

h) a nem magyar állampolgárságú fogvatartott tekintetében az állampolgársága szerinti állam diplomáciai képviselője és konzuli tisztviselője;

i) a fogva tartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi szervezet megbízott képviselője;

j)[8] a vallási közösség, továbbá a bv. szervezettel együttműködő más szervezet (személy) képviselője;

k) a bv. szerv ellátásával és a fogvatartottak foglalkoztatásával, valamint anyanyelvük szabad használatával összefüggésben tevékenységet végző személy;

l) a büntetőeljárásban részt vevő szakértő;

m) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 114. §-a alapján kirendelt tolmács;

n) a személyi állomány és a fogvatartottak sürgősségi vagy egyéb egészségügyi ellátásában szükségszerűen vagy engedéllyel együttműködő személy.

o)[9] a katona [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 127. § (1) bekezdés] állományilletékes parancsnoka vagy annak megbízottja.

5. §

(1) A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a feladata ellátására feljogosító igazolvány, okmány, határozat, megbízólevél vagy meghatalmazás felmutatása mellett léphet be a bv. szerv területére.

(2) A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a jogszabályban meghatározott feladata végrehajtása, illetve a bv. szervezettel vagy a bv. szervvel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében léphet a bv. szerv területére.

(3) A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy a bv. szerv azon területén tartózkodhat, ahol a feladata ellátásához jelenléte szükséges. A büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyész a bv. szerv bármely területén tartózkodhat.

(4) A 4. § l) pontjában megjelölt személy csak a bv. szerv vezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban, a bíróság, illetve az ügyész szakértőként való bevonásáról szóló határozatának a bemutatása mellett léphet a bv. szerv területére.

(5) A büntetés-végrehajtási bírótól és a büntetés-végrehajtás felügyeletét ellátó ügyésztől a bv. szerv területére történő belépése előtt a be nem vihető tárgyak tekintetében szóbeli nyilatkozat kérhető.

6. §

(1) A 4. § g) pontjában megjelölt személy a kirendelésről szóló határozat vagy meghatalmazás felmutatása mellett léphet be a bv. szerv területére. A belépést engedélyezni kell, ha a védő a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása érdekében keresi fel az intézetet. A védő a meghatalmazásnak a Be. 47. § (2) bekezdése szerinti benyújtásáig a fogvatartottal csak ellenőrzés mellett beszélhet. Ha a bíróság a Be. 135. § (4) bekezdése alapján a védőt az eljárásból kizárta, az adott büntetőeljárásban nem engedélyezhető a kizárt védő bv. szerv területére történő belépése.

(2) A védő - a belépéskor történő bejelentés mellett - külön engedély nélkül is jogosult hangfelvevő készüléknek a bv. szerv területére történő bevitelére.

(3) A védő a fogvatartottal a bv. szerv e célra kijelölt helyiségében beszélhet.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a védő és a 4. § m) pontja szerinti tolmács esetében is, azzal, hogy a tolmács csak a védővel egyidejűleg - a kirendeléséről szóló határozat felmutatása mellett - léphet be a bv. szerv területére.

7. §

A védett személy és a védelmét ellátó be- és kiléptetése, személye, járműve és mozgásának biztosítása, a védelemhez szükséges eszközök bevitele a bv. szerv vezetője és a védelmet ellátó szervezet képviselője közötti előzetes egyeztetés szerint történik.

8. §

(1) A 4. § e) pontjában meghatározott személy a részére rendszeresített kényszerítő eszközöket - a lőfegyver kivételével - a bv. szerv területén is magánál tarthatja.

(2) A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy - a 4. § k) és n) pontjában meghatározott személyek kivételével - a fogva tartás biztonságának a fenntartása mellett a fogvatartottal ellenőrzés nélkül beszélhet.

A fogvatartott látogatóira vonatkozó rendelkezések

9. §

(1) A fogvatartott látogatója a látogatási engedély alapján léptethető a bv. szerv területére. A látogató ruházatát és csomagját ellenőrizni kell, amihez technikai eszköz és szolgálati kutya is igénybe vehető.

(2) A látogató a járművét csak a bv. szerv arra kijelölt területére viheti be.

(3) A látogató a bv. szerv területén csak felügyelet mellett mozoghat.

(4) A látogató a fogvatartottal az erre kijelölt helyiségben beszélhet, a beszélgetés ellenőrizhető.

A fogvatartott képviselőjének belépésére, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

10. §

(1)[10] A fogvatartott 4. § g) pontja alá nem tartozó képviselőjének a bv. szerv területére történő belépésére, ellenőrzésére, tartózkodására a 6. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a képviselő a fogvatartottat a bv. szerv vezetőjével előre egyeztetett időpontban látogathatja meg.

(2)[11] A belépést engedélyezni kell, ha a fogvatartott képviselője a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása érdekében keresi fel az intézetet. A fogvatartott és a 4. § g) pontja alá nem tartozó képviselőjének beszélgetése ellenőrizhető.

(3) A fogvatartott képviselője nem léphet a bv. szerv területére, ha a fogvatartottal való kapcsolattartását a folyamatban lévő büntetőeljárás eredményessége érdekében az ügyész vagy a bíróság korlátozta vagy kizárta, illetve akkor sem, ha magatartása - a rendelkezésre álló adatok alapján - az intézet biztonságát veszélyezteti.

A szakorvosi vizsgálatra jelentkező, szabadlábon lévő elítéltre vonatkozó rendelkezések

11. §

(1)[12] A kegyelmi eljárás során az igazságügyért felelős miniszter által elrendelt szakorvosi vizsgálatra a Be. 598. § (2) bekezdése alapján jelentkező, szabadlábon lévő elítélt a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ értesítése alapján léphet be a bv. szerv területére.

(2) A szabadlábon lévő elítélt a bv. szerv területén felügyelet mellett mozoghat.

12. §

A bv. szerv területére történő belépéskor alkalmazott szabályokat a kilépésnél értelemszerűen kell alkalmazni.

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[13]

(3)[14]

14. §[15]

15. §[16]

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[2] Beiktatta a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[3] Módosította a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[4] Beiktatta a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[5] Megállapította a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 9. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[6] Beiktatta a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 10. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[7] Módosította a 2/2009. (II. 10.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.02.11.

[8] Módosította a 68/2013. (XII. 10.) BM rendelet 4. §. Hatályos 2013.12.11.

[9] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 28. § b) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[10] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 28. § c) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[11] Megállapította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[12] Módosította a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.11.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.05.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.05.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.05.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.10.05.

Tartalomjegyzék