21/2020. (VII. 9.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és d) alpontjában és 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet módosítása

1. § A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdésében a "Büntetésvégrehajtás Központi Kórház" szövegrész helyébe a "Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ" szöveg lép.

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

2. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Az R2. 11. melléklet 3. alcím 3. pont a)-e) alpontjában a "Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl)" szövegrész helyébe a "Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ" szöveg lép.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. melléklet III. alcímében a "Büntetés-végrehajtás Központi Kórház" szövegrész helyébe a "Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ" szöveg lép.

5. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

6. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 4. melléklet III. pontjában a "Büntetés-végrehajtás Központi Kórház" szövegrész helyébe a "Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelethez

1. Az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
szolgálati beosztás)
(3.)főigazgató

2. Az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. és 10b. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor
alatti állományban lévőkre vonatkozó
alkalmassági kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
10a.főosztályvezető 1orvos igazgatóIII.III., IV.
10b.főosztályvezető 1ápolási igazgatóIII.III., IV.

3. Hatályát veszti az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat 7. sora.

2. melléklet a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelethez

1. Az R2. 6. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
szolgálati beosztás)
(4.)főigazgató

2. Az R2. 6. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10b. és 10c. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetőibesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.kategóriaalapfeladatnem alapfeladat]
10b.középvezetőfőosztályvezető 1orvos igazgató100
10c.középvezetőfőosztályvezető 1ápolási igazgató100

3. Hatályát veszti az R2. 6. melléket I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora.

Tartalomjegyzék