Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

2/2009. (II. 10.) IRM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerinti kísérés jogintézményének a megszüntetésével összefüggő módosításáról

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (2) bekezdésében, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének c) és l) pontjában, a Rendőrs égről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az elzárást rendőrségi fogdában töltő elkövetőnek felróható okból bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állítása vált szükségessé, a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állítást végrehajtó rendőrkapitányság tájékoztatja a szabálysértési hatóságot az elkövető bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításáról, és a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állítására okot adó körülményről. A terhelt elfogása és megtalálása esetén a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költség megtérítésére az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. §

(1) A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvhr.) 73. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor egységes értesítőlapot állít ki]

"f) az elővezetés végrehajtásával és a terhelt elfogása, megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával felmerült költségről."

(2) A Bvhr. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A büntetőügyben a bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], az elővezetéssel [Be. 69. § (1) bekezdés és 162. §], a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával kapcsolatban felmerült költség, valamint a polgári eljárás során kiszabott pénzbírság, a polgári eljárásban a fél és a szakértő elővezetésével felmerült költség esetén az egységes értesítőlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell."

(3) A Bvhr. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A büntetőügyben az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az általa alkalmazott elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az elővezetéssel, illetve elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költséget a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, a végrehajtható határozat egy kiadmányát az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat az 1994. évi LIII. törvény 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a végrehajtónak. A BGH eljárására a 77. § (1) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell."

(4) A Bvhr. melléklet 317. számú egységes értesítőlapja helyébe a melléklet szerinti 317. számú egységes értesítőlap lép.

3. §

A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Rtv. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján végrehajtott elfogás esetén a személy- és tárgykörözésről szóló jogszabályok szerint kell eljárni. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján végrehajtott elfogásról az azt elrendelő hatóságot, az Rtv. 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján végrehajtott elfogásról a személyi szabadság korlátozását (kényszergyógykezelést, kényszergyógyítást vagy az elmeállapot megfigyelését) végrehajtó szervet haladéktalanul értesíteni kell. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés f) pontja alapján végrehajtott elfogásról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alapján elfogott személy meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság - ha az nem rendőri szerv - elé állításáról az előállítást végrehajtó rendőri szerv gondoskodik. Ha az elrendelő hatóság rendőri szerv, akkor az előállításról maga gondoskodik."

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A következő jogszabályok az alábbiak szerint módosulnak:

a) az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet 6. §-ának (5) bekezdésében az "a 2/1986. (IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendelet" szövegrész helyébe az "az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet" szöveg,

b) a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 4. § e) pontjában a "kísérését" szövegrész helyébe a "terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, nyomozó hatóság elé állítását" szöveg lép.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 2/2009. (II. 10.) IRM rendelethez

Egységes értesítés pénzbüntetésről, pénzmellékbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról

Az elítélt (a rendbírságra
kötelezett) neve (asszonyoknál a születési név is)
Születési helye, éve, hónapja és napjaAnyja neveLakóhelye, tartózkodási helye
(postai irányítószámmal)
Munkahelye neve és címe (postai irányítószámmal)FoglalkozásaKereseteVagyona
Az elítéltet fogva tartó bv-intézet
Az első fokon eljárt bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:.................................................................................................................
20.............évi......................................................hó..................nap
....................../20................./...............sz.
Ha első fokon jogerős, a jogerő napja:20..............évi.....................................................hó..................nap
A másodfokú határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma.................................................................................................................
20.............évi ......................................................hó ..................nap
....................../20................./...............sz.
Ha másodfokon jogerős, a jogerő napja20..............évi .....................................................hó ..................nap
A jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma.................................................................................................................
20.............évi ......................................................hó ..................nap
....................../20................./..............sz.
A kiszabott szabadságvesztésFelfüggesztve igen nem
A kiszabott pénzbüntetésösszege:..................................................................forintElőz. fogva tartás, illetőleg
a napi tétel száma: ...........................................................házi őrizet beszámítása:
egy napi tétel összege ..............................................forint.............................nap, azaz
...................................forint
A kiszabott pénzmellékbün­tetés és meg nem fizetés esetén az átváltoztatás kulcsaösszege: ..................................................................forint
......................................................................forintonként
Előz. fogva tartás, illetőleg házi őrizet beszámítása:
.............................nap, azaz
...................................forint
1 nap
Az eddig felmerült bűnügyi költségből az elítéltet terheli.................................................................................................................................forint
Az eddig felmerült bűnügyi költségből a magánvádlót/ pótmagánvádlót1 terheli.................................................................................................................................forint
A pénzbüntetés/pénzmel­lékbüntetés esetén engedélyezettRészletfizetés: 20........-tól.................havi............................................forint részlet/hó
Halasztás: 20......................................-ig
1A kívánt rész aláhúzandó.
A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli..............................................................................................................................Ft erejéig
1..........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................(........................................u.........sz. a.) lakost,
aki 19.......................................................napján ........................................................................................................................született,
anyja neve:...................................................................................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:
Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma: 20........évi......................hó..........nap..........szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
.....................................................................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság...............................................................Ft, azaz
.................................................................................................................................................................................................................. Ft
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.
A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás során felmerült elővezetési költség:.............................................................................................................................................................................. Ft,
azaz........................................................................................................................................................................................................ Ft.
Elkobzott bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
Kiadni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely) (postai irányítószámmal)
Kiadni rendelt, de visszatartandó bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)
Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
................. , 20......évi ...............hó .....napján.
P. H.
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
……………………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
317.Egységes értesítés.

Tartalomjegyzék