37/2018. (XII. 28.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 3. melléklet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1., 5., 7., 10. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 13. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 20. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -,

a 15. alcím és a 4. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 106. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet [a továbbiakban: 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet] 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ideiglenes magánútlevél kivételével az úti okmány iránti kérelem adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza."

2. § A 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása

3. § A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) A várakozási szabályok megsértése miatt a gépjárművezető távollétében történő intézkedés esetén az intézkedő felügyelőnek a feljelentés intézkedésről a gépjármű szélvédőjén - ha ez nem lehetséges, jól látható módon a gépjárművön egyéb helyen - tájékoztatást kell elhelyeznie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) az intézkedést foganatosító közterület-felügyelet megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) a "Tiltott helyen várakozik!" szöveget,

c) az intézkedés időpontját,

d) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,

e) a feljelentés tényét,

f) az intézkedő felügyelő nevét, jelvényszámát és aláírását."

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

4. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: Szvm. r.) 10/A. § (1) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]

"7. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,

8. az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) 54 861 01 azonosító számú Rendőr tiszthelyettes szakképesítés valamennyi szakmairánya,"

(2) Az Szvm. r. 10/A. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]

"22. a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítés, valamint a Magyar Néphadsereg oktatási intézményeiben szerzett szakképesítés,"

(3) Az Szvm. r. 10/A. § (1) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:

[Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (3) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít]

"23. a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonőri, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésről szóló 12/1995. (VIII. 18.) BM rendelet alapján szerzett személy- és vagyonőr szakképesítés."

(4) Az Szvm. r. 10/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány kiadása vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység személyes ellátására az SzVMt. 1. § (5) bekezdés a)-d) pontjában előírt szakképesítésnek számít a biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, elektrotechnikai, mechanikai, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki karon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség."

(5) Az Szvm. r. 10/A. § (3) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Magánnyomozói igazolvány kiadása, cseréje vagy megújítása iránti kérelem elbírálása során az SzVMt. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magánnyomozói tevékenység személyes ellátásához szükséges magánnyomozói szakképesítésnek számít]

"7. a Rendészeti szervező szakképesítés valamennyi szakmairánya a katasztrófavédelmi, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági szakmairányok kivételével, továbbá a Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés rendőrszervező szakiránya és határrendész-szervező szakiránya,"

(6) Az Szvm. r. 10/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "rendszerszerelő" szövegrész helyébe a "rendszert szerelő" szöveg, a " , cseréje," szövegrész helyébe a "vagy" szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az Szvm. r. 10/A. § (1) bekezdésében és 10/A. § (3) bekezdésében a " , cseréje" szövegrész.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet módosítása

5. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet (a továbbiakban: IRM-MeHVM együttes rendelet) Melléklet 1. pont b) alpontjában az "az Nytv. 17. § (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az Nytv. 18. § (5) bekezdésében" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az IRM-MeHVM együttes rendelet 2. § (5) bekezdése.

5. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet módosítása

7. § A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet] 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja területére beléphet

a) a bv. szervezet személyi állományának tagja,

b) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy,

c) a bűnmegelőzési célú látogatás keretén belül az oktatási intézmények oktatója, valamint 14. életévét betöltött tanulója, hallgatója,

d) az igazgató által engedélyezett személy,

e) a bv. szervezet személyi állományának oktatásában részt vevő társszervek személyi állományának tagjai, egyéb oktatók,

f) a központilag szervezett sportversenyek és szakmai versenyek résztvevői, meghívott vendégei,

g) a továbbképzésen, szakmai értekezleten, konferencián részt vevő személy,

h) az üdülő szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személy."

8. § A 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nem a fogvatartottak elhelyezésére, foglalkoztatására kijelölt bv. szerv személyi állományának tagja az adott bv. szerv területére történő belépés alkalmával nem köteles a személyazonosságát igazolni és a belépés indokát közölni, ha a beléptetés egyedi azonosításra alkalmas elektronikus beléptetőrendszerrel történik."

9. § A 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bv. szerv területére - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - nem vihető be lőfegyver, lőszer, robbanószer, szúró- vagy vágóeszköz, alkohol, szeszes ital, kábítószer, a közbiztonságra, valamint egyéb, a bv. szerv rendjére és a fogva tartás biztonságára veszélyes tárgy. Adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, illetve hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék bevitelét a bv. szerv vezetője engedélyezheti."

10. § A 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja területére szabadidős tevékenység, üdülés céljából történő belépés esetén külön engedély nélkül bevihető adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék és alkohol, szeszes ital."

11. § A 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában az "a személyazonosságát" szövegrész helyébe az "az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel a személyazonosságát" szöveg lép.

6. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

12. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A várakozási szabályok megsértése miatt a gépjárművezető távollétében történő intézkedés esetén a feljelentés intézkedésről az intézkedő rendőrnek a gépjármű szélvédőjén - ha ez nem lehetséges, jól látható módon a gépjárművön egyéb helyen - tájékoztatást kell elhelyeznie.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza

a) az intézkedést foganatosító rendőri szerv megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) a "Tiltott helyen várakozik!" szöveget,

c) az intézkedés időpontját,

d) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,

e) a feljelentés tényét,

f) az intézkedő rendőr nevét, jelvényszámát és aláírását."

13. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 14. § (2a) bekezdés a) pontjában a "létesítményvédelmi" szövegrész helyébe a "létesítménybiztosítási" szöveg,

b) 41. alcím címében a "Létesítményvédelmi" szövegrész helyébe a "Létesítménybiztosítási" szöveg

lép.

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása

14. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

15. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet] 1/A. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) továbbképzés-szervező: a BM OKF főigazgatója által kijelölt szervezeti egység;"

(2) A 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 1/A. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) igazolás: olyan hivatalos dokumentum, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a tűzvédelmi szakértő rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel, így különösen a szakmai gyakorlati idő igazolására munkaviszony esetén munkáltatói igazolás, egyéb jogviszony esetén vezető tisztségviselő által cégszerűen aláírt igazolás."

16. § A 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki

a) tűzvédelmi mérnök végzettséggel,

b) tűzvédelmi szakmérnök végzettséggel,

c) építőmérnök végzettséggel,

d) építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel vagy

e) területi építész vagy mérnöki kamarai tagsággal, felsőfokú végzettséggel és jogszabályban meghatározott felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel

rendelkezik."

17. § A 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha

a) az általa megjelölt tűzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlati idő igazolásával és

b) a kérelmezett tűzvédelmi szakterületen a vizsgabizottság előtt letett eredményes vizsgával

rendelkezik."

18. § A 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A BM OKF ellenőrizheti, hogy a vizsgára jelentkező vagy a tűzvédelmi szakértő büntetlen előéletű, és nem áll a tűzvédelmi szakértői vagy a szakterületének megfelelő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt."

19. § A 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a) 1/A. § c) pontjában az "a tűzvédelmi szakértői tevékenység" szövegrész helyébe az "a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által szervezett, a tűzvédelmi szakértői tevékenység" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés a)-b)" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésben és az (1a) bekezdés a)" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "egyes szakértői" szövegrész helyébe az "egyes tűzvédelmi szakértői" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 15. §-a.

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása

21. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 4. § b) pontjában az "Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóságában" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi Központban" szöveg lép.

10. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

22. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet] 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A gépjárművezető távollétében alkalmazott intézkedések nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy az intézkedéssel egyidejűleg közli

a) a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat,

b) feljelentés esetén a Szabs. tv. 152/A. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat."

23. § A 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a) 6/B. alcím címében az "Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve" szövegrész helyébe az "A központi bírságkezelő szerv" szöveg,

b) 11/B. §-ában az "az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szerve" szövegrész helyébe az "a központi bírságkezelő szerv" szöveg

lép.

11. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

24. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

25. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

a) 2. § 14. pontjában, 3. § (2) bekezdés b) pontjában, 44. § (5) bekezdésében és 73. § (1) bekezdés b) pontjában a "létesítményvédelmi" szövegrész helyébe a "létesítménybiztosítási" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "személy- vagy létesítményvédelmi" szövegrész helyébe a "személyvédelmi vagy létesítménybiztosítási" szöveg,

c) 25. alcím címében a "Létesítményvédelmi" szövegrész helyébe a "Létesítménybiztosítási" szöveg,

d) 44. § (3) bekezdés b) pontjában a "személy- és létesítménybiztosítási" szövegrész helyébe a "személyvédelmi és létesítménybiztosítási" szöveg,

e) 66. § (6) bekezdés c) pontjában a "személybiztosítás" szövegrész helyébe a "személyvédelem" szöveg

lép.

13. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

26. § A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet [a továbbiakban: 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet] 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 268. § (1) bekezdés c)-e) pontja és 119. §-a, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 68. § (3) bekezdése és 117. § (8) bekezdése alapján a rendőrség által elrendelt körözés során a körözési eljárás lefolytatására a körözést elrendelő rendőri szerv illetékes."

27. § A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (5e) bekezdéssel egészül ki:

"(5e) Az eltűnt személy által eltűnését követően feltételezhetően használt vagy birtokában lévő jármű körözése során a körözési eljárás lefolytatására a körözést elrendelő rendőri szerv illetékes."

28. § A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. § (6) bekezdésében a "bíróság által elrendelt elfogatóparancs az Európai" szövegrész helyébe a "bíróság által elrendelt elfogatóparancs, az Európai" szöveg lép.

14. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

29. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet [a továbbiakban: 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet] 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha az elkövető a szabálysértési elzárást rendőrségi fogdán tölti ki, a szabálysértési hatóságnak erről a büntetés-végrehajtási intézetet rövid úton is haladéktalanul értesítenie kell."

30. § Az 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésében az "a rendőrnek a helyszínen lehetőséget kell biztosítania" szövegrész helyébe az "a rendőrnek - ha erre a célra hatóság által rendszeresített elektronikus eszköz rendelkezésre áll - a helyszínen lehetőséget kell biztosítania" szöveg lép.

15. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

31. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

32. § A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában a "10 000 m2," szövegrész helyébe a "10 000 m2, vagy" szöveg lép.

33. § Hatályát veszti a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja.

16. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

34. § (1) Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Arck. r.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám átadását, az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényét vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását

a) az arcképelemző tevékenységet végző szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve

b) az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján

biztosítja."

(2) Az Arck. r. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Soron kívüli eljárás esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv a kérelem beérkezését követő 24 órán belül a 4. §-ban meghatározottak szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényéről vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről.

(5) Ha az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre jogosult szerv arról nyilatkozik, hogy az arcképelemző tevékenységet a különleges jogrendben alkalmazandó intézkedésekkel vagy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében veszi igénybe, az arcképelemző tevékenységet végző szerv hivatali időben benyújtott kérelem esetén haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 2 órán belül, hivatali időn kívül benyújtott kérelem esetén a kérelem beérkezését követő 3 órán belül a 4. §-ban meghatározottak szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényéről vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről."

35. § Az Arck. r. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Törvény 11. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (5) bekezdésében meghatározott kiértékelési tevékenység akkor tekinthető eredményesnek, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmás megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével, illetve ha a kiértékelő tevékenység során az adott kérelmet elemző személyek megállapítják a nem megfeleltethetőség tényét."

17. A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet módosítása

36. § A bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a szolgáltató állami költségvetési szerv, az (1) bekezdésben meghatározott károk és költségek fedezetéről a (2) bekezdésben meghatározott mértékig költségvetése terhére köteles gondoskodni."

37. § A 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A minősített szolgáltató a minősített szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos költségek biztosítása és a megbízhatóság érdekében köteles a 20-22. §-ban meghatározott pénzügyi követelmények legalább egyikének megfelelni.

(2) Ha a szolgáltató állami költségvetési szerv a minősített szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos költségek fedezetéről az (1) bekezdésben előírt pénzügyi követelménynek megfelelő mértékig költségvetése terhére köteles gondoskodni."

18. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 12. § és a 22. § az e rendelet kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

"5. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez

Az úti okmány iránti kérelem adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Anyja születési családi és utóneve

4. Születési hely

5. Születési idő

6. Neme

7. Állampolgárság

8. Arcképmás

9. Saját kezű aláírás

10. Érvényességi idő

11. A hivatalos útlevél iránti kérelem kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével

12. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma

13. Adatkezelési hozzájárulás

14. Adatok hitelességének jóváhagyása

15. Kiskorú külföldre utazásához (úti okmányának kiállításához) hozzájáruló nyilatkozat

16. Okmány kézbesítési adatai

17. Illetékfizetésre vonatkozó adatok

18. Ügyintéző aláírása

19. Benyújtás dátuma"

2. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 56. sorral egészül ki:

(Magasabb vezetői beosztások,
vezetői beosztások, munkakörök
megnevezése
Fizetési osztályVezetői pótlékTovábbi büntetés-végrehajtási képesítési követelmény
ABCDEFGHIJalapfokúközépfokúfelsőfokú)
"
56.Fegyveres biztonsági őr****
"

3. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

1. A 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt, "A fegyveres biztonsági őrök formaruházata" című táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:

[ABCD
SorszámRuházati cikk megnevezéseMennyiség/Mennyiségi egységTervezett viselési idő (hónap)]
"
14a.Gyakorló bakancs, téli***1 pár24
"

2. A 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt, "A fegyveres biztonsági őrök formaruházata" című táblázat B:14 mezőjében a "bakancs" szövegrész helyébe a "bakancs, nyári***" szöveg lép.

4. melléklet a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelethez

1. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. pont 1.1.3. pontja a következő 22-24. alponttal egészül ki:

"22. katasztrófavédelem mesterképzési szak;

23. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület;

24. tűzvédelmi tervezési szakmérnök."

2. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. pont 1.2.3. pontja a következő l) alponttal egészül ki:

"l) tűzvédelmi tervezési szakmérnök."

3. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.3. pont 1.3.3. pontja a következő 26-28. alponttal egészül ki:

"26. katasztrófavédelem mesterképzési szak;

27. rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak katasztrófavédelmi szakterület;

28. tűzvédelmi tervezési szakmérnök."

4. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.3. pontja a következő o) és p) alponttal egészül ki:

"o) tűzvédelmi tervezési szakmérnök;

p) katasztrófavédelem mesterképzési szak."

Tartalomjegyzék