2007. évi LXXIX. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"m) áthelyezés: a fegyveres szerv szervezeti egységén belül, vagy az egyik szervezeti egységtől a másik szervezeti egységhez történő kinevezés vagy alacsonyabb beosztásba helyezés, amely az érintett miniszterek megállapodása alapján történhet fegyveres szervek között is; továbbá közszolgálati jogviszonyba, közalkalmazotti jogviszonyba, illetve azokból hivatásos szolgálati jogviszonyba helyezés."

(2) A Hszt. 2. §-ának t) pontja a következő mondattal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

"Nem átszervezés, ha a szolgálati beosztást - szolgálati jellegének megszűnése miatt - a miniszter köztisztviselői, vagy közalkalmazotti munkakörré minősíti át,"

(3) A Hszt. 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki: [E törvény alkalmazásában]

"u) közszolgálati jogviszony: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerinti közszolgálati jogviszony."

2. § A Hszt. 3. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem minősül a szolgálati viszony jellegét meghatározó, az (1)-(2) bekezdés szerinti sajátos szolgálati körülmények között végzett, az élet és a testi épség kockáztatásával járó szolgálati tevékenységnek különösen:

a) a szervezet működését szolgáló, így különösen a gazdálkodással, a humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és egészségügyi tevékenységgel összefüggő, továbbá jogi és igazgatási, illetve,

b) a szervezet működéséhez kapcsolódó, így különösen tájékoztatási, szociális, művészeti és közművelődési, ügyviteli, informatikai, üzemeltetési, állategészségügyi munkaköri feladat.

(4) A miniszter a fegyveres szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat a szolgálati viszony és a szolgálati tevékenység jellegének megfelelően állapítja meg.

(5) A hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének megszűnése az abban a munkakörben foglalkoztatott hivatásos állomány tagjának e munkakörben való további foglalkoztatását, szolgálati jogviszonyát és előmenetelét nem érinti."

3. § A Hszt. a következő 34/B. §-sal egészül ki:

"34/B. § (1) A Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (a továbbiakban: SZÉF) az e törvény és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény által szabályozott jogviszonyokat együttesen érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések országos szintű, ágazatközi érdekegyeztetési fóruma.

(2) A SZÉF-ben a Kormány - az alapszabályban meghatározott- a hivatásos állomány képviseletét ellátó országosan reprezentatív szakszervezetekkel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok érdekképviseleti szerveivel egyeztet.

(3) A SZÉF az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a működésének rendjét, az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megillető jogosítványokat.

(4) A SZÉF működésének feltételeit a Kormány a rendészetért felelős miniszter útján biztosítja."

4. § A Hszt. 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben a hivatásos szolgálati jogviszony áthelyezés alapján olyan személlyel létesül, akinek korábbi szolgálati jogviszonya áthelyezés folytán közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyra változott, a 41. § szerinti próbaidőre, a 45. § szerinti pályázatra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók, a jogviszony létesítésére az 52. § első mondatában meghatározott életév betöltéséig kerülhet sor, továbbá ez esetben a 64. § (5) bekezdése alkalmazandó."

5. § A Hszt. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati viszony létesítésekor - a katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek kivételével - legalább három, de legfeljebb tizenkét hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Tizenkét hónap próbaidőt kell kikötni, ha a jelentkező nem rendelkezik a beosztáshoz szükséges szakirányú iskolai végzettséggel (szakképesítéssel)."

6. §[2]

7. § A Hszt. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § (1) A magasabb szolgálati beosztáshoz előírt iskolai végzettség (szakképesítés) megszerzése érdekében, a megfelelő oktatási intézménybe való felvételhez, továbbá - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével -a regionális, területi, helyi szervek vezetőjének kinevezéséhez pályázatot kell, jogszabályban meghatározott szolgálati beosztások betöltéséhez pályázatot lehet kiírni. A vezetői kinevezés visszavonására tekintettel felajánlott másik vezetői beosztás pályázat kiírása nélkül betölthető.

(2) A pályázatot a katonai és rendvédelmi oktatási intézmény vezetője, a megpályázható vezetői beosztásba való kinevezésre, illetve szolgálati beosztás betöltésére jogosult munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró írja ki.

(3) A pályázati kiírásának a pályázat elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételt és a pályázat elbírálásának határidejét tartalmaznia kell.

(4) A pályázat benyújtásának ténye, illetve a benyújtott pályázat tartalma a pályázat elbírálásában résztvevőkön, valamint a 202. §-ban meghatározott betekintésre jogosultakon kívül, csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti vezetői beosztásba való kinevezésre vonatkozó pályázat értékelésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró legalább három tagú bizottságot hoz létre.

(6) A pályázat eredményéről a pályázót a pályázat egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatni kell.

(7) Pályázatra kiírt vezetői, illetve szolgálati beosztás csak olyan személlyel tölthető be, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. Ez vonatkozik az oktatási intézménybe való felvételre is.

(8) A fegyveres szervek felsőoktatási intézményeinek oktatói és kutatói beosztásaira a hivatásos állomány külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező tagjai korlátozás nélkül pályázhatnak. A pályázat elnyerése esetén őket a szolgálat érdekében kell a felsőoktatási intézménybe vezényelni.

(9) Pályázatot csak betölthető vezetői, illetve szolgálati beosztásra lehet kiírni.

(10) A fegyveres szervek egészségügyi intézményében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vezetői beosztás kizárólag pályázat útján tölthető be."

8. § A Hszt. 53. §-a a következő új d) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-h) pont megjelölése e)-i) pontra változik:

[53. § A szolgálati jogviszony megszűnik: ]

"d) közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel."

9. § A Hszt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"57. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. A hivatásos állomány tagja írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb időtartamban is megállapodhatnak.

(2) A két hónapos felmentési idő a szolgálati viszonyban töltött

a) öt év után egy hónappal;

b) tíz év után két hónappal;

c) tizenöt év után három hónappal;

d) húsz év után négy hónappal;

e) huszonöt év után öt hónappal;

f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.

(3) Amennyiben a felmentés oka a minősítése alapján hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság, a felmentési idő - a hivatásos szolgálati viszonyban töltött időre tekintet nélkül - harminc nap.

(4) A hivatásos szolgálatra méltatlanná vált vagy nemzetbiztonsági szempontból neki felróható, illetve a 258. § (4) bekezdésében meghatározott okból beosztásának ellátására alkalmatlanná vált személy szolgálati viszonyát felmentési idő nélkül kell megszüntetni.

(5) A felmentés időtartamának felére a hivatásos állomány tagját a szolgálati kötelezettség teljesítése alól mentesíteni kell. Indokolt esetben a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a hivatásos állomány tagját a teljes felmentési időre mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesítése alól.

(6) Ha a hivatásos állomány tagja a szolgálat felső korhatárát még nem érte el és szolgálati nyugdíjra jogosult, a felmentési idő lejártával szolgálati nyugállományba kell helyezni. Ebben az esetben a hivatásos szolgálat a felmentési idő elteltével szűnik meg. A nyugdíj folyósítására a 182. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A felmentési idő szempontjából a szolgálati jogviszonyban töltött időt a szolgálati jogviszony létesítésének időpontjától függően a 326. § (1) bekezdés, illetve a 326. § (2) bekezdés és a 328. § (1) és (4) bekezdése szabályainak alkalmazásával kell számítani."

10. § A Hszt. 59. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A törvény erejénél fogva szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya]

"e) állami vezetővé történt kinevezése, megválasztása"

[miatt.]

11. § A Hszt. az 59. §-t követően a következő címmel és 59/A. §-sal egészül ki:

"Közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezés

59/A. § (1) A hivatásos állomány tagja és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró, illetve munkáltatói jogkört gyakorló elöljárók, vagy a hivatásos állomány tagja és a fegyveres szerv, valamint másik fegyveres szerv, vagy a közszolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szerv megállapodhatnak a hivatásos állomány tagjának közszolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezésében.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejövő közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyra a köztisztviselők jogállásáról szóló, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

(3) Az állomány áthelyezett tagjának, amennyiben szolgálati nyugdíjra jogosultságot szerzett - áthelyezésével egyidejűleg - nyugdíját a 182. § (4) bekezdése szerint meg kell állapítani."

12. § A Hszt. 61. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell a 43. § szerinti vezénylés, az 59/A. § alapján fegyveres szerven belül történő áthelyezés, valamint a 60. § szerinti áthelyezés esetén is."

13. § A Hszt. 71. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az előmenetelhez szükséges iskolai végzettségi (szakképesítési) feltételek megszerzésére (oktatási intézményi beiskolázásra) kiírt pályázatnál a hivatásos állomány tagja esélyegyenlőségen alapuló részvételét biztosítani kell."

14. § A Hszt. 97. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Más szervhez történő vezénylés, valamint az 59/A. § alapján fegyveres szerven belül történő áthelyezés esetén a hivatásos állomány részére ki nem adott szabadságot az új szervezeti egységnél kell kiadni."

15. § A Hszt. 118. §-a a következő új (2)-(5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A hivatásos állomány tagja részére az (1) bekezdés f) pontjában foglalt kitüntető címként a miniszter tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat. A beosztáshoz előírt iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állományú részére tanácsosi cím adományozható legalább öt éves, főtanácsosi cím adományozható legalább 10 éves szolgálati jogviszonyban töltött magas szintű szakmai ismeret és példamutató magatartás alapján.

(3) A hivatásos állomány tagja részére havonta

a) a tanácsosi cím után a köztisztviselői illetményalap 25%-ának,

b) a főtanácsosi cím után a köztisztviselői illetményalap 50%-ának

megfelelő címpótlékot kell folyósítani.

(4) A hivatásos állomány tagját a kitüntető cím viselésének joga nyugállományba vonulását követően is megilleti.

(5) A tanácsosi és a főtanácsosi címet meg kell vonni, ha a hivatásos állomány tagja jogerősen fegyelmi büntetésben részesült."

16. § A Hszt. 202. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A személyügyi alapnyilvántartása betekinteni, illetve abból adatot átvenni jogosult: ]

"f) a törvény alapján nyugellátás megállapításához szükséges adatokat a miniszter által kijelölt nyugdíjmegállapító szerv."

17. § A Hszt. 245/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vagyonnyilatkozat tételére és annak kezelésére a Ktv. 22/A-22/B. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott beosztásúak kétévente tesznek vagyonnyilatkozatot."

18. § A Hszt. 245/D. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a vezetői kinevezés visszavonásakor a (2) bekezdés szerinti szolgálati beosztás nem biztosítható, de az a későbbiekben várható, úgy az érintett beleegyezésével - a vezetői besorolásának megfelelő, de vezetői pótlékkal csökkentett illetmény folyósítása mellett - a beosztásba helyezéséig, de legfeljebb két évig rendelkezési állományba helyezhető. Ez esetben a szolgálati hely és szolgálati tevékenység meghatározásáról az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni."

19. § A Hszt. 245/N. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél a Kormány határozza meg a Hszt. 245/H. § (2) bekezdésének megfelelően a vezetői munkakörök besorolását, a betöltésükhöz szükséges képesítési követelményeket, az ott elérhető legmagasabb rendfokozatokat, továbbá - figyelemmel a Ktv. 80. § (1) bekezdésének i) pontjára - a vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére és az abban foglaltak védelmére vonatkozó szabályokat."

20. § A Hszt. 278. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"278. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja fontos és bizalmas munkakört betöltő személynek minősül; a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt különös követelmények a szolgálati viszony jellegét meghatározó sajátos szolgálati követelménynek minősülnek."

21. § A Hszt. 291. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"291. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál a besorolási osztályokhoz és beosztási kategóriákhoz kötődő egyes rendszeresített beosztásokat és a beosztásokban elérhető rendfokozatokat a miniszter határozza meg. A miniszter a hivatásos szolgálati beosztásokat a 3. § (3) bekezdésétől eltérően is megállapíthatja."

22. § A Hszt. 326. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felmentési idő, a végkielégítés, a pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság, a nyugdíj mértéke és a leszerelési segély szempontjából e törvény hatálybalépése előtt a fegyveres szervek állományában hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött és a beszámított szolgálati időt szolgálati viszonyban töltött időnek kell elismerni."

23. § A Hszt. 328. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A más közszolgálati (közalkalmazotti, köztisztviselői, bírói, ügyészi) jogviszonyból áthelyezettek, illetve közvetlenül kinevezettek esetében a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság, valamint a felmentési idő számítása szempontjából az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az ott eltöltött szolgálati időt is figyelembe kell venni."

24. § A Hszt. 342. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a fegyveres szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat rendeletben - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében utasításban - állapítsa meg.

(5) A miniszter - a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -a 3. § (3) bekezdése szerinti munkaköröket is hivatásos beosztásként határozhat meg, ha ez a fegyveres szerv biztonságos működésének biztosítása, illetőleg a rendvédelmi ismeretek szükségessége miatt elengedhetetlenül szükséges. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a 3. § (3) bekezdésétől való eltérésre a 291. § rendelkezése alkalmazandó."

25. § (1) E törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg

a) a Hszt. 35. § (3) bekezdése, 42. § (4) bekezdése, a 44. § (1) bekezdés i) pontja és (4) bekezdése, a "Központi tisztikar" alcím és a 245/J-245/M. §-a, továbbá 260. §-ának (1) bekezdése,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 3. §-ának (2) bekezdés i) pontja hatályát veszti.

(2) A 6. § és a 21. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) E törvény 15. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 9. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 2. §-a és a 24. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hszt. 42. § (3) bekezdése, valamint e törvény 6. §-a hatályát veszti.

(6) E törvény 5. §-ával megállapított Hszt. 41. §-ának (1) bekezdését, valamint 7. §-ával megállapított Hszt. 45. §-ának (1) bekezdését a törvény hatálybalépését követően létesített jogviszonyokra, illetve kiírt vezetői pályázatokra kell alkalmazni.

(7) E törvény 9. §-ával megállapított Hszt. 57. §-át a 9. § hatálybalépését követően közölt felmentésekre kell alkalmazni.

(8) E törvény 18. §-ával megállapított Hszt. 245/D. § (3) bekezdését a törvény hatálybalépését követően visszavont vezetői megbízásokra kell alkalmazni.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 64. § (2) bekezdésében a "c) " szövegrész helyébe a "c) vagy e) " szöveg, továbbá a "mandátumának lejártát" szövegrész helyébe a "mandátumának lejártát, illetve állami vezetői megbízatásából eredő hatáskörei gyakorlásának megszűnését" szöveg lép.

(10) A hivatásos állomány e törvény hatálybalépésekor állami vezetői megbízatással rendelkező tagjának szolgálati viszonya e törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva megszűnik, állami vezetői szolgálati jogviszonyának megszűnése esetén rá a Hszt. 64. § (2) bekezdését alkalmazni kell.

(11) A hivatásos állomány tagját, akinek központi tiszti címe e törvény hatálybalépésével megszűnt, a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a beosztásának, vezetői kinevezésének, a szolgálat teljesítése helyének megfelelően be kell sorolni, illetményét meg kell állapítani azzal, hogy az illetménye nem lehet kevesebb, mint a törvény hatálybalépését megelőzően részére megállapított központi tiszti alapilletmény és központi tiszti illetménypótlék összege. Ha a központi tiszt alapilletményét a munkáltatói jogkör gyakorlója szakmai munkája alapján eltérítette, e munkáltatói intézkedés 2007. december 31-ével hatályát veszti, azonban a munkáltatói jogkör gyakorlója ismételten intézkedhet az eltérítésről a 101. § (4) bekezdése alapján, azzal, hogy az eltérítés alapjául szolgáló illetményen a központi tiszti alapilletményt kell érteni, és ez az intézkedés a tárgyévre vonatkozik.

(12) A hivatásos szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése helyett rendelkezési állományba helyezett központi tiszt hivatásos szolgálati jogviszonya e törvény hatálybalépésével megszűnik. Részére azonban a központi tiszti alapilletmény hat havi összegét, valamint egyéb járandóságát, továbbá az előírt igazolásokat legkésőbb a szolgálati jogviszony megszűnését követő harmadik munkanapon ki kell fizetni, illetve ki kell adni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 25. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére