12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet

a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában, illetve a pénzügyminiszter feladat-és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben - a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

BESOROLÁSI ELJÁRÁSOK

Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében

1. §

(1) A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak mint mozgóképszakmai hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) köteles bejelenteni az általa terjeszteni kívánt filmalkotás magyar és eredeti nyelvű címét, annak rövid tartalmát, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét és a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a Tv. 21. §-ában meghatározott kategóriák alapján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát. Ha a moziforgalmazásra kerülő filmalkotás terjesztőjének nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, 35 mm-es technikával felszerelt vetítőhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését. A filmterjesztő a bemutató időpontját követő 60 napon belül, de legkésőbb a filmalkotás DVD vagy VHS hordozón való megjelenésének időpontjáig ilyen esetben is köteles a filmalkotás egy VHS vagy DVD példányát a hatóságnak benyújtani.

(3) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból szinkronizált vagy feliratos változat nem áll rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar, vagy ha a filmterjesztőnek ez sem áll rendelkezésre, angol nyelvű dialóg-listáját is.

(4) A hatóság a Korhatár Bizottság javaslata alapján a bejelentéstől számított 15 napon belül dönt a filmalkotás besorolási kategóriájáról. A Korhatár Bizottság a bejelentéstől számított 10 napon belül teszi meg javaslatát a hatóság számára.

2. §

(1) Ha a filmterjesztő nem tud eleget tenni a 1. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének, mert a moziforgalmazásra kerülő filmalkotás semmilyen példánya nincs az ott meghatározott határidőben a birtokában, erről a 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben az ezt igazoló okiratokat mellékelve és a hiány okát megjelölve köteles tájékoztatni a hatóságot.

(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben - kérelemre - a film megtekintésének biztosításától számított 5 napon belüli soron kívüli eljárásban dönthet a filmalkotás besorolási kategóriájáról.

3. §

A filmterjesztő a besorolás előtt a filmalkotásra vonatkozó hirdetéseken és közleményekben a "BESOROLÁS ALATT" megjelölést köteles feltüntetni.

A filmalkotások besorolása a Tv. 3. és 31. §-a alapján

4. §

(1) A hatóság a Tv. 3. §-a és 31. §-ának (1) bekezdése alapján a filmalkotásokat - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a filmelőállító kérelmére sorolja be.

(2) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet legkésőbb a forgatás megkezdéséig kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzékét,

b) a filmalkotás költségvetését,

c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,

d) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.

(3) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésőbb a filmalkotás forgatásának megkezdése előtt 45 nappal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) a filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a filmalkotás előállításához való hozzájárulását tartalmazó felhasználási szerződéseket vagy egyéb okiratokat,

b) a filmalkotás forgatókönyvét,

c) a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a Tv. 3. §-a szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását,

d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét,

e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,

f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelőállítók ko-produkciós szerződését, ennek hiányában a felek megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról,

g) a filmalkotás előállításának finanszírozási tervét.

(4) Ha a (2)-(3) bekezdésben meghatározott adatokban a kérelem benyújtását követően változás következik be, a filmelőállító - csatolva az erről szóló okiratokat - a változástól számított 15 napon belül köteles azt bejelenteni a hatóságnak.

(5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha a (4) bekezdés szerinti adatváltozás miatt az eredeti besorolástól eltérően kellene a filmalkotást besorolni.

Kulturális követelményrendszer[1]

4/A. §

(1) A hatóság a Tv. 12/A. § (1) bekezdése alapján a filmelőállító kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot.

(2) A hatóság a Tv. 12/A. § (2) bekezdése alapján a filmterjesztő kérelmére állapítja meg a filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kérelmek a 4. §-ban, illetve a 9-10. §-okban meghatározott kérelmekkel együtt is benyújthatóak. Ebben az esetben a hatóság a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét

vagy

b) a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát, és

a filmelőállító vagy filmterjesztő nyilatkozatát a Tv. 12/B. §-ában meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján.

(5) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem kell kérelmet előterjeszteni, és az eljárás mellőzendő, ha a filmalkotás korábban már teljesítette a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó kulturális követelményeket.

(6) A Tv. 12/B. §-ában rögzített kulturális követelményrend szer m) és n) pontjai kapcsán

a) 1 pont adható, ha

aa) a magyarországi forgatás - napokban számolt mértéke-nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át;

ab) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártás-előkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át;

b) 2 pont adható, ha

ba) a magyarországi forgatás - napokban számolt mértéke-nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át;

bb) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártás-előkészítési vagy utómunkaköltségek 50%-át;

c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett értékek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.

Filmbesorolás a filmterjesztés támogatása érdekében

5. §

(1) A filmelőállító vagy filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 45 nappal kérheti a hatóságtól a terjeszteni kívánt filmalkotás "art" filmalkotássá minősítését. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a filmterjesztő közli a hatósággal a filmalkotás címét, előállítójának, producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzőjének, operatőrének, főszereplőinek nevét.

(2) A filmterjesztő a kérelemmel együtt köteles benyújtani a filmalkotás magyar nyelvű szöveggel vagy magyar felirattal, szinkronnal, illetőleg magyar vagy angol nyelvű dialóg-listával ellátott VHS vagy DVD példányát.

(3) Ha a filmterjesztőnek vagy a filmelőállítónak az e bekezdésben meghatározott határidőben nincs birtokában a filmalkotás VHS vagy DVD példánya, a filmterjesztő a filmalkotás tervezett bemutatója előtt legalább 30 nappal 35 mm-es technikával felszerelt vetítőhelyen is biztosíthatja a filmalkotás megtekintését.

(4) A kérelem tartalmazza a filmalkotás ismertetését és a filmalkotás "art" minősítésére vonatkozó javaslatot. Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, a kérelmezőnek meg kell jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát, amelyben a filmalkotás díjat nyert.

(5) A hatóság a Filmszakmai Bizottság javaslata alapján a kérelem benyújtásától, illetve a filmalkotás megtekintésétől számított 15 napon belül dönt az "art" minősítés feltételeiről.

II. Fejezet

NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK

Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása

6. §

(1) A hatóság a Tv. 27. és 28. §-a alapján nyilvántartást vezet az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, valamint Tv. 2. § 23. pontja alapján a megrendelésre készülő filmalkotások gyártásában részt vevő magyar vállalkozásokról (a továbbiakban: filmgyártó vállalkozások) .

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az állami támogatás igénylését megelőzően kell benyújtani. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak.

(3) A Tv. 28. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek közölnie kell, hogy nyilvántartásba vételét a filmelőállító-ként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztőként (ezen belül filmforgalmazóként, moziüzemeltetőként vagy egyéb minőségében), műhelyként vagy egyéb szervezetként kéri.

7. §

(1) A hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követően a Tv. 28. § (7) bekezdésében meghatározott célból a megkeresi a Magyar Mozgókép Közalapítványt, a Nemzeti Kulturális Alapot és a minisztériumokat (a továbbiakban együtt: jelentős támogató szervezetek) . A jelentős támogató szervezetek a megkereséstől számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vételét kérő szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben van-e a Tv. hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség fennállása esetén a jelentős támogató szervezet nyilatkozik annak mértékéről, megjelölve a kérelmező által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegét és a támogatott tevékenységet, illetve filmalkotást.

(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti eljárás mellőzésével veszi nyilvántartásba azt a jogelőd nélkül alapított új szervezetet, amelynek alapítói (tulajdonosai) és vezető tisztségviselői között kizárólag a nyilvántartásban már szereplő szervezet vagy természetes személy található. A hatóság a nyilvántartásba vételről az új szervezet megalapítását követően dönt.

(3) A jelentős támogató szervezeteket a hatóság negyedévente is megkeresi a Tv. 28. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás céljából.

(4) A Tv. hatálya alá eső állami támogatást nyújtó egyéb szervezetek az általuk nyújtott mozgóképszakmai támogatásokról, illetve az általuk támogatottak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeiről a támogatás nyújtásakor, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésekor tájékoztatják a hatóságot.

Filmalkotások nyilvántartása

8. §

(1) A hatóság a 4. § szerinti besorolási eljárással egyidejűleg lefolytatja a Tv. 29. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást.

(2) A közvetett állami támogatást igénylő filmalkotásokat a hatóság a 10. § szerinti közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásával egyidejűleg veszi nyilvántartásba.

(3) A nyilvántartás a Tv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeit és a Tv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott forrásból származó támogatás összegét.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatok a filmalkotás nyilvántartásba vételekor nem ismertek vagy azokban változás következik be, a filmelőállító azok ismertté válásától (változásától) számított 15 napon, de legkésőbb a filmalkotás elkészültét követő 15 napon belül köteles ezeket a hatóságnak bejelenteni.

(5) A hatóság hivatalból indít eljárást, ha az adatváltozás miatt az eredeti nyilvántartástól eltérően kellene a filmalkotást nyilvántartásba venni.

Terjesztésre kerülő filmalkotások nyilvántartása

9. §

(1) A hatóság az 1. § szerinti besorolási eljárással egyidejűleg lefolytatja a Tv. 29. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi eljárást.

(2) A nyilvántartás a Tv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a filmalkotások

a) magyarországi mozikban való terjesztése útján elért nézőszámát, jegyárbevételét;

b) a filmalkotás kópiaszámát és vetítési számát moziüzemeltetők szerinti bontásban;

c) a különböző adathordozókon történő forgalmazás során értékesített műpéldányok számát és az értékesítéssel elért bevételt.

(3) A forgalmazó a (2) bekezdés a) -c) pontjaiban meghatározott adatokat eredeti és magyar cím szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak.

(4) A moziüzemeltető a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott adatokat az általa üzemeltetett mozik szerinti bontásban szolgáltatja a hatóságnak.

(5) Az adatszolgáltatást minden hónap huszadik napjáig kell az előző hónapra vonatkozóan teljesíteni. Ha a hatóság megállapítja, hogy a filmterjesztők által adott nyilatkozatok valótlan adatokat tartalmaznak, erről értesíti a támogató szervezeteket.

III. Fejezet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

A támogatásra jogosultság igazolása

10. §

(1) A hatóság a Tv. 19. § (1) bekezdésének e) pontja és 31. § (3) bekezdése alapján a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére igazolja a filmalkotások után járó közvetett támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban: támogatásra jogosultság) .

(2) A támogatásra jogosultság igazolásához a filmelőállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be kell jelentenie a filmgyártás megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 8 nappal, és legkésőbb a forgatás megkezdésétől számított 60 napon belül - vagy ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdésének napjáig - a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania

a) a filmalkotás végleges - az előkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló - gyártási tervét,

b)[2] megrendelésre készülő filmalkotás esetében a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás és a külföldi filmelőállító (megrendelő) közötti szerződést,

c)[3] nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratokat és a filmalkotás teljes költségvetését,

d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelőállító, támogató által ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét,

e) a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 12. § szerint melyik ütemezésben kéri a támogatási igazolások kiadását.

(3) Ha a (2) bekezdésében felsorolt adatokban változás következik be, azt az ott meghatározottak szerint a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás köteles a hatóságnak a változástól számított 15 napon belül bejelenteni.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltak alapján a támogatásra jogosultság feltételeiben változás következik be, a hatóság hivatalból megindítja a támogatásra jogosultság igazolásával, illetve a támogatási igazolással kapcsolatos eljárást.

(5) A határozatot a hatóság a filmelőállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson kívül megküldi a filmalkotás részére közvetlen állami támogatást nyújtó szervezeteknek - a (4) bekezdés esetén pedig az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hatóságnak (a továbbiakban: állami adóhatóság)- is.

A támogatási igazolás

11. §

(1) A hatóság a Tv. 19. § (1) bekezdésének e) pontja és 31. § (3) bekezdése, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. §-ának 36. pontja alapján a filmelőállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak a kérelmére adja ki a közvetett állami támogatások igénybevételére jogosító támogatási igazolásokat.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) az adott filmalkotás könyvelési tételeit tartalmazó főkönyvi kivonatot, főkönyvi kartonokat, valamint

b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelőző időszak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást.

(3) A kérelemben vagy legkésőbb a kérelem benyújtását követő 20 napon belül meg kell jelölni a támogató nevét, székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének jogosultságát bizonyító szerződést.

(4) A támogatási igazolás - a Tao. tv. 4. § 36. pontjában meghatározottakon túl - tartalmazza filmalkotás címét és nyilvántartási számát, a kérelemben feltüntetett időszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az időszakra eső összegét.

(5) A hatóság a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásának évét követő tíz évig köteles megőrizni.

12. §

(1) A hatóság a támogatási igazolást - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a filmalkotás gyártásának

lezárását követően, a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki.

(2) A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás jogosult a támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmét naptári hónapok szerinti vagy naptári negyedévi ütemezésben kérni, ha a filmalkotás gyártása nem fejeződik be kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghaladják.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az egy-egy igazolásban szereplő összeg - ugyanazon filmhez több támogató részére történő igazolás kiadása esetén az együttes összeg - legfeljebb az igazolás kiadásáig felmerült közvetlen filmgyártási költség 20 százalékáig terjedhet.

13. §[4]

(1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség ismerhető el, amely a 6. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően - a magyarországi gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön - keletkezett, és megfelel a (2)-(9) bekezdésekben meghatározott további feltételeknek.

(2) A hatóság a gyártási ütemezés adott szakaszára eső összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek a kérelemben feltüntetett időszak kezdő és zárónapja közötti teljesítéshez kapcsolódnak.

(3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a végleges gyártási tervnek megfelelő gyártási időszakban, illetve a gyártási tervben szereplő befejezési időpontot követő három hónapon belül keletkezik.

(4) Nem számolható el az a költség, amelynek tekintetében az adott jogviszony jogosultja és kötelezettje ugyanaz a szerv vagy személy.

(5) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmalkotás alapjául szolgáló mű megfilmesítéshez kapcsolódó szerzői és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolható el, amely nem hal adj a meg a filmalkot ás közvetlen filmgyártási költségeinek 4%-át.

(6) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költségek 4%-át.

(7) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el, amelyek nem hatadhatják meg a közvetten film-gyártási költségként elszámolt összeg 2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem tekintendő gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy járműveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés.

(8) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon van.

(9) Valamely rendezvényről készített filmalkotás esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létrehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetőek el egyértelműen, akkor azok nem számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként.

13/A. §[5]

(1) A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minősülő filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség ismerhető el, amelyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) 160. § (3) bekezdés a)-b) pontjában megnevezett számlákon számolnak el, és amely

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti adókötelezettség alá eső, illetve a költségvetési szervnél bevételt eredményező kötelezettség teljesítésével, valamint a filmgyártással kapcsolatban teljesített személyi jellegű kifizetések után fizetendő járulékkötelezettség teljesítésével összefüggésben keletkezett, és

b) megfelel a 13. § (2)-(9) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(2) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül beszerzett eszköznek a Számtv. 52. §-a szerinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyártás megkezdésétől a gyártás befejezéséig tartó időszakra. Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások között a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani.

(3) A Számtv. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekből a szállító által külföldről igénybe vett szolgáltatás értéke nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként. A külföldről igénybe vett közvetített szolgáltatás értékéről a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell. A hatóság indokolt esetben az ellenőrzési jogát a közbenső szerződő felek, illetve alvállalkozók ellenőrzésével a szolgáltatás tényleges teljesítőjével szemben is érvényesítheti.

IV. Fejezet

A HATÓSÁG EGYÉB FELADATAI

Helyszíni ellenőrzés

14. §

A hatóság a film gyártásának megkezdésétől a film bemutatásának napjáig helyszíni ellenőrzést folytathat le.

Adatszolgáltatás

15. §

(1) A hatóság által a Tv. 27-32. §-ai és az e rendelet alapján nyilvántartott adatoknak azt a körét, amelyet közzétesznek, valamint a közzététel módját e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A hatóság végzi az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audiovisual Observatory) által a mozgóképszakmai területre vonatkozó adatok magyarországi gyűjtését és azokat az Obszervatórium számára továbbítja.

V. Fejezet

A HATÓSÁG ELJÁRÁSAIÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

16. §

(1) Az 1. § szerinti első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként 15 000 forint, a másodfokú eljárás díja 7500 forint.

(2) A 2. § szerinti soron kívüli első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként 100 000 forint, a másodfokú eljárás díja 50 000 forint.

(3) A 4. § szerinti filmbesorolási eljárásért fizetendő díj filmalkotásonként:

a) a 4. § (2) bekezdésének hatálya alá eső filmalkotások esetében az első fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint,

b) minden egyéb filmalkotás esetében az első fokú eljárás díja 10 000 forint, a másodfokú eljárás díja 5000 forint.

(4) Az 5. § szerinti első fokú filmbesorolási eljárás díja filmalkotásonként 20 000 forint, a másodfokú eljárás díja 10 000 forint.

(5) A 6. § szerinti mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételi eljárásáért fizetendő díj:

a) természetes személyek esetében az első fokú eljárás díja 5000 forint, a másodfokú eljárás díja 2500 forint,

b) szervezetek esetében az első fokú eljárás díja 20 000 forint, a másodfokú eljárás díja 10 000 forint.

(6) A 10. § szerinti támogatásra jogosultság igazolásáért fizetendő díj:

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben

aa) az elsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén 50 000 Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén 250 000 Ft,

ab) a másodfokú eljárás díja 25 000 Ft;

b) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott havi ütemezés esetén

ba) azelsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén 500 000 Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén 1 000 000 Ft,

bb) a másodfokú eljárás díja 25 000 Ft;

c) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott negyedéves ütemezés esetén

ca) az elsőfokú eljárás díja nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén 300 000 Ft, megrendelésre készülő filmalkotás esetén 750 000 Ft,

cb) a másodfokú eljárás díja 25 000 Ft;

d) ha a közvetlen filmgyártási költség nem haladja meg az 50 000 000 Ft-ot, az elsőfokú eljárás díja 25 000 Ft, a másodfokú eljárás díja 25 000 Ft.

17. §

(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. Az eljárási díjak befizetése során a "Filmiroda" megjelölést, a 10. § szerinti támogatásra jogosultság iránti eljárás díjának befizetése során a filmalkotás azonosítási számát is fel kell tüntetni.

(2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv. 30. §-ának (2)-(3) bekezdését, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31-32. §-ait, a díjfizetés módjára az Itv. 73. §-ának (4)-(6) bekezdéseit és (12) bekezdését, illetve az Itv. 73/A. §-át, a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)-(2) bekezdéseit és az Itv. 80. §-a (1) bekezdésének f), g) és j) pontjait, a díjfizetéssel kapcsolatos mulasztásra az Itv. 82. §-át, a díjfizetés elévülésére az Itv. 86. §-át, az Itv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekre - a behajtásra vonatkozó szabályok kivételével - az Itv. 88. §-ának (1) bekezdését megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a hatóságot, lelet helyett pedig jegyzőkönyvet kell érteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) bekezdés kivételével - a hatálybalépése után indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Filmiroda szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 14/2004. (VI. 9.) NKÖM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a szerint - az e rendelet hatálybalépése előtt - indult nyilvántartásba vételi eljárás alapján indított támogatási igazolások kiadására vonatkozó ügyekben az R. rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a támogatási igazolás kiadására vonatkozó eljárás e rendelet hatálybalépését követően indult.

(3)[6]

Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelethez

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott adatok

1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 30. §-a, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a magyarországi 35 mm-es filmet forgalmazó vállalatoktól kért adatokat a hatóság hivatalos honlapján a következő adattáblákon teszi nyilvánossá:

Havi rendszerességgel

A tárgyhó 52 hetes halmozott toplistája

Film magyar címe Film eredeti címe Gyártó ország Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Átlagos jegybevétel (előadásonként) Összes nézőszám

Fizető nézőszám (csak a tárgyév utolsó hónapjában - évi összesítésben)

Átlagos nézőszám (előadásonként)

Az NFI által regisztrált art-filmek havi 52 hetes halmozott toplistája

Film magyar címe Film eredeti címe Gyártó ország Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Összes nézőszám

Magyar filmek havi 52 hetes halmozott toplistája

Film eredeti címe Forgalmazó Induló kópiaszám Bemutató időpontja Előadásszám Jegybevétel (HUF) Összes nézőszám

Éves rendszerességgel

Magyarországi filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján

Adott évi filmforgalmazás az előző évi adatok tükrében (csak három összesített adat: előadásszám, pénztári jegybevétel, látogatószám)

Magyar filmbemutatók adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján

A Nemzeti Filmiroda által regisztrált art-filmek adott évi listája a forgalmazásból származó összbevétel alapján

2. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 30. §-a, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a magyarországi VHS-DVD forgalmazóktól kért adatokat a hatóság a hivatalos honlapján következő adattáblákon teszi nyilvánossá:

Havi rendszerességgel

Film magyar címe Film eredeti címe Gyártó ország Forgalmazó Műfaj/jelleg Szinkron/felirat

Eves rendszerességgel

Film magyar címe

Film eredeti címe

Gyártó ország

Forgalmazó

Hordozó

Jogterjedelem

Jogfelhasználás időtartama

Korhatár-besorolás

Műfaj/jelleg Szinkron/felirat

3. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 30. §-a, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a magyarországi moziüzemeltetőktől kért adatokat a hivatalos honlapján a következő adattáblákon teszi nyilvánossá:

Negyedéves rendszerességgel

Magyarországi art-mozi

Mozi név Település Vezető

Éves rendszerességgel

Magyarországi mozik

Mozi név

Ir. szám

Település

Utca, házszám

Üzemeltető

Ir. szám

Település

Utca, házszám

Befogadóképesség

Teremszám

Előadásszám

Nézőszám

Jegybevétel

Mozik forgalmazási adatai megyék szerint

Megyenév

Moziszám

Teremszám

Befogadóképesség

Összes forgalom

Előadásszám

Nézőszám

Bevétel Magyar film

Előadásszám

Nézőszám

Bevétel

4. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 27. § (1) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetek következő adatait teszi nyilvánossá honlapján:

Havi rendszerességgel

Regisztrációs szám Szervezet neve

Szervezet címe Ügyvezető neve Telefonszám

5. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a kiskorúak védelme érdekében a 21. § alapján besorolt Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotások következő korhatár-kategóriáira vonatkozó adatait teszi nyilvánossá honlapján:

A Korhatár Bizottság ülését követő 48 órán belül

Regisztrációs szám Film eredeti címe Film magyar címe Korhatár-kategória Hordozó

DVD

VHS Jogerő dátuma

6. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartásba vett, és a filmterjesztés támogatása érdekében a 25. § (1) alapján art minősítést kapott, Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotások következő adatait teszi nyilvánossá honlapján:

A Filmszakmai Bizottság ülését követő 48 órán belül

Ügyszám Film eredeti címe Film magyar címe Forgalmazó

7. A magyar részvételi arányok alapján besorolt filmek alábbi adatai nyilvánosak:

Film címe Ügyfél neve Határozat kelte Határozat száma

Filmalkotás besorolási kategóriája Filmalkotás típusa Koprodukciós partnerek neve Filmalkotás rendezője Filmalkotás forgatókönyvírója Filmalkotás zeneszerzője Filmalkotás operatőre Filmalkotás főszereplői Forgatási helyszínek Forgatás kezdő napja

8. A közvetett támogatásért nyilvántartásba vett filmalkotások alábbi adatai nyilvánosak:

Filmalkotás címe

Ügyfél neve

Ügyfél azonosítószáma

Filmalkotás azonosítószáma

Filmalkotás típusa

Nyilvántartásba vétel dátuma

Filmalkotás producere

Teljes költségvetés

Támogathatóság aránya

Közvetlen filmgyártási költségek

Közvetlen állami támogatás összege

Közvetett állami támogatások várható összege

9. Bérmunkák esetében a 8. pontban felsorolt adatok mellett az alábbi adatok nyilvánosak:

Filmalkotás rendezője Filmalkotás forgatókönyvírója Filmalkotás zeneszerzője Filmalkotás operatőre Filmalkotás főszereplői Forgatási helyszínek Forgatás kezdő napja

10. A nyilvántartásba vett art mozik alábbi adatai nyilvánosak:

Art mozi neve

Art mozi címe

Art mozi üzemeltetőjének neve

Art termek száma

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.08.09.

[2] Módosította a 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 5. §-a. Hatályos 2008.08.09.

[3] Módosította a 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 5. §-a. Hatályos 2008.08.09.

[4] Megállapította a 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.08.09.

[5] Beiktatta a 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.08.09.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 40. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék