Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2007. évi CLXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § Az Országgyűlés a központi költségvetés 2008. évi

a) bevételi főösszegét 7 899 542, 1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 9 017 138, 9 millió forintban,

c) hiányát 1 117 596, 8 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés mérlegét az Országgyűlés az e törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetés 2008. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcím-csoporton

a) a központi költségvetési szerveknél - ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,

b) azEurópai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadásoknak,

c) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatásának,

d) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetéseknek,

e) a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú, 2006. december 31-én közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók feladatellátása racionálisabb megszervezése érdekében történő 2007-2008. évi létszámcsökkentések 2008. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek,

f) azon nem száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú, valamint az egyházak, az alapítványok által fenntartott közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók részére, amelyek 2007-ben az Egészségbiztosítási Alap terhére pályázat útján nyertek támogatást feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében történt létszámcsökkentésükhöz, a 2007-2008. évi létszámcsökkentések 2008. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni, illetőleg teljes fedezetére. A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az a)-c), e)-f) pontok tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a d) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók. Az e)-f) pontok alatti személyi kör esetében a személyi kifizetésekhez adott költségvetési hozzájárulás nem haladhatja meg azt a mértéket, amely a szervezetet az elbocsátásra tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazásával kerülne sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók azok a 2008. évben esedékessé váló személyi kifizetések, valamint az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, amelyek a 2006-2008. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggésben a költségvetési szerv tervezettől eltérő fizetési kötelezettsége esetén keletkeztek.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben megjelölt kifizetésekre igényt nyújthatnak be azon központi költségvetési szervek is, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében a saját bevételük fedezi.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított előirányzatok cím e törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és 26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti támogatási igények jogosságát elbíráló és annak szabályszerű felhasználását ellenőrző állami szerv a létszámcsökkentéssel érintett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes adatait teljeskörűen megismerheti és kezelheti:

a) név, anyja neve, születési név,

b) születési hely, születési idő,

c) a munkaviszony megszűnés/megszüntetés jogcíme,

d) szolgálati és közszolgálati idő,

e) besorolás és munkakör megnevezése,

f) a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,

g) a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,

h) a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés és végkielégítés összege),

i) a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos kódok) .

(6) Az (5) bekezdés szerinti személyes adatokat az igényeket elbíráló és ellenőrző szervezet a támogatási döntést követő öt év elteltével köteles oly módon megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(7) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény szerinti kifizetését. A támogatás feltételeinek megállapítására és az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(8) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a közszférában dolgozók, továbbá az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők részére a 2008. évben -jogszabály alapján -járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

5. § A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 2. Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret jogcím-csoporton. A keret felhasználásának teljesítményelv-érvényesítésen alapuló szempontjait, a támogatásban részesíthető költségvetési szervek körét, az igénylés feltételeit a Kormány állapítja meg.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 23. §-a (2) bekezdése alapján képzett privatizációs tartalék számlája és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) hozzárendelt vagyonának számlája 2007. december 31-én megszűnik. E számlák 2007. évi záró állományát költségvetési bevételként elszámolni nem kell.

(2) Azokat a kötelezettségeket, amelyeket az ÁPV Zrt. a Priv. tv. 23. §-a (2) bekezdése alapján képzett privatizációs tartalékból teljesített, 2008. január 1-jétől a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére kell teljesíteni.

(3) Az ÁPV Zrt. saját vagyonának - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 60. §-ának (4) bekezdése alapján a Magyar Államra szálló - pénzállományának 2007. évi záró állományát költségvetési bevételként elszámolni nem kell.

7. § (1) A 2008. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) hitelfelvételre, értékpapír kibocsátására és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) Az MNV Zrt. 2008. évben hitelt és kölcsönt csak a Vtv. hatálya alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére nyújthat a Kormány előzetes jóváhagyásával.

(3) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzatból 5000, 0 millió forintot a pénzügyminiszter, az 5000, 0 millió forintot meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthat a fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra.

(4) A Vtv. 28. §-a (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték 25,0 millió forint.

(5) A Vtv. 33. §-a (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték 25,0 millió forint.

(6) A Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték 25,0 millió forint.

(7) A Vtv. 36. §-a (3) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték 1000,0 millió forint. Az 1000,0 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket el nem érő vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján - az átadással kapcsolatban kialakított álláspontjának ismertetésével egyidejűleg a Kormány nyilvános döntését kérheti.

(8) A Vtv. 36. §-a (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2008. évi összesített értéke 15 000,0 millió forint lehet.

8. § (1) A központi költségvetési szervek állami tulajdonú ingatlanok használatáért a Vtv. 28. §-a (2) bekezdése szerint fizetendő bérleti díj fedezetét szolgáló, a X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2. alcím, 3. Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete jogcím-csoporton szereplő kiadási előirányzat felhasználására a központi költségvetési szervek és az MNV Zrt. közötti bérleti szerződés hatálybalépését követően kerülhet sor.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti előirányzatból a bérleti szerződés alapján keletkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kiadási többlet előirányzatot megállapítsa és az érintett fejezetek költségvetésébe átcsoportosítsa.

(3) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2008. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímén, külön jogcímcsoportként kell elszámolni.

(5) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

8/A. §[2] (1) A pénzügyminiszter - a Kormány előzetes jóváhagyásával, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása érdekében - a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező hitelintézetben a Magyar Állam nevében és javára részesedést és egyéb befolyást szerezhet.

(2)[3] Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2009. december 31-ig teljesíthet, legfeljebb 300 000,0 millió forint összegben.

(3) A (2) bekezdés szerinti ki fizetést 2008. és 2009. években a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet felhalmozási jellegű kiadásai között kell önálló jogcím-csoporton elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása 2008. és 2009. években túlléphető.

9. § (1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

10. § (1) A 2008. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az Áht. 100. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyes pénzügyi műveletek végzésére 5000,0 millió forint összeghatár alatt a pénzügyminiszter és a gazdasági és közlekedési miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságok adósságállománya csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1416, 8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 264, 1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 7647, 8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 135, 5 millió forintot, a Magyar Vasúti Hivatal 74, 6 millió forintot köteles 2008. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság 5963, 4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára - beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is -, február 20-tól július 20-ig havonta 350, 0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 650, 0 millió forintot, továbbá december 20-ig 613, 4 millió forintot.

(3) A Magyar Energia Hivatal 735, 2 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal 361, 1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A földhivatalok 2385, 8 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alá tartozó, az (1) bekezdésben említett költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2008. december 20-ig rendezni kell. A fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörében a befizetési kötelezettség nem rendezhető.

12. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 129. §-ának (3) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 298 000 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 437 300 forint.

(4) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens (tudományos főmunkatárs) esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj havi összege oktató, illetve kutató esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.

(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 113 200 forint.

(6) A képzési hozzájárulást, amely a felsőoktatási intézmény bevételét képezi, 2008-ra úgy kell megtervezni, és 2009-ben e bevételről úgy kell elszámolni, hogy a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatók számából le kell vonni - a fizetésre kötelezettek tizenöt százalékát kitevő - mentességben részesülőket, és a fennmaradt létszámot kell beszorozni az irányadó - a hallgató által befizetett - képzési hozzájárulás összegével.

13. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra az e törvény 3. számú melléklete 15., 16. 1-16. 5., 17. pontjában, az 5. számú melléklet 6., 15., 16., 18., 22. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 15., 16. 1-16. 5. pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét a felügyeletét ellátó szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

14. § (1) Az 1. számú mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok a központi költségvetés központosított bevételeit képezik.

(2) A központosított bevételi előirányzatok beszedéséért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott feje-zet felügyeletét ellátó szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(3) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 26-27. alcímhez tartozó jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(4) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. Építésügyi célelőirányzatok jogcím terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint.

(3) A pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.

16. § (1) Az Országgyűlés - a 15. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra;

b) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzatok részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, ez utóbbinál a 2008. évi új induló beruházások támogatási előirányzatának

ca) 15%-a a régió lakónépességének arányában,

cb) 85%-a a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján kerül régiónként elosztásra e törvény 16. számú melléklete szerint;

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira.

Az előirányzat a regionális fejlesztési tanácsokat illeti meg, melyből

da) a vis maior feladataik ellátásához 800, 0 millió forint

daa) 60%-a a régióban található helyi önkormányzatok 2007. október 1-jei száma alapján,

dab) 40%-a a 2005. és a 2006. években ár-, belvíz, rendkívüli időjárás, illetve pince-, partfalomlás okozta károk enyhítéséhez jóváhagyott támogatás összege arányában kerül elosztásra,

db) az előirányzat da) pont szerinti összeggel csökkentett összegének

dba) 50%-a a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) III. 2. pontjának ba) alpontja alapján,

dbb) 50%-a az OGY határozat III. 2. pontjának bb) alpontja alapján kerül elosztásra.

A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;

e) vis maior tartalékra;

f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az előirányzat a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján a regionális fejlesztési tanácsokat illeti meg. A regionális fejlesztési tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből érkező pályázatok között, az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztják el. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;

g) a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai - a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - az itt meghatározott sorrendben növelik az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 11. Vis maior tartalék cím, a 6. számú mellékletének 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely a 31. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben az e törvény 13. §-a, illetve 31. §-a szerint normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem helyi önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult az e törvény 13. §-a vagy 31. §-a szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

17. § (1) Működőképességük megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján - kiegészítő támogatásra jogosultak az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok.

(2) A Fővárosi Önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a 22. § szabályai szerint - a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében - az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot e törvény 6. számú melléklete 1. pontjának alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból e törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.

18. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 3., 6., 8. és 11-17. pontja és a 4. számú melléklet B) II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá III. és IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.

19. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2006. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

20. § (1) Az APEH által 2008. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a - csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel - pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az APEH által beszedett illetékből az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.

(3) Az APEH által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye, valamint a főváros 2007. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8, 5%-a visszatartásra kerül.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

21. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzatok által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

22. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, 64/A-64/C. §-ában, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

23. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az e törvény 5. számú melléklet 6., 9., 15., 16., 17., 19., 22., 26. és 28. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása - figyelemmel az 5. számú melléklet 28. pontjában és a 6. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakra - az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A 31. § (2)-(3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak,

b) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebbségi önkormányzatok a helyi önkormányzatok útján - az 1. számú melléklet XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzatáról - vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyósított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számolja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

24. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: E. Alap) terhelő ellátások, valamint az Ny. Alapot és az E. Alapot nem terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről - kormányrendeletben szabályozottak szerint - finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikből és az alapot nem terhelő ellátások megtérítéseiből soron kívül törlesztik.

25. § (1) A Kincstár az E. Alap részére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 4. Gyermekgondozási díj részleges megtérítése alcím, továbbá a 21. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

(2) A Kincstár az E. Alap utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátásának, illetve kiadásának kifizetése után az e törvény 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja, (7) és (8) bekezdése, valamint 5. számú mellékletének 9. és 26. pontja alapján az egészségügyi intézmények részére történt központi költségvetési kifizetések összegével, de legfeljebb az E. Alap összes kiadását meghaladó pénzforgalmi bevételi többlete mértékéig utalást teljesít a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 8. E. Alap céltartalék cím terhére a központi költségvetés javára a tárgyév utolsó kincstári napján.

(3) A (2) bekezdésben említett egészségügyi intézmények részére történt központi költségvetési kifizetések nagyságáról a Pénzügyminisztérium a tárgyév utolsó előtti kincstári napjáig tájékoztatja a Kincstárt.

(4) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím

a) 1. Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

aa) január-november hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

ab) december hónapban az aa) pont szerinti befizetések összegének és a várható éves magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetés különbözetének összegével, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó kincstári napján,

b) 2. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

ba) március és november hónapokban az előirányzat 40-40 százalékának megfelelő összegekkel,

bb) december hónapban a ba) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után

történik.

(5) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, a X. Miniszterelnökség fejezet, a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet és a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-ának (3) bekezdése alapján - fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímen - havonta átutalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően, a tárgyhó 10. napjáig.

26. § A Kincstár az Ny. Alap részére 2008. február hónaptól kezdődően az Ny. Alapba korkedvezmény-biztosítási járulék címen havonta befolyó járulékbevételt alapul véve teljesíti a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. § (14) bekezdése szerinti havi fizetési kötelezettséget a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból a tárgyhónap utolsó előtti, decemberben az utolsó kincstári napján. 2008. január hónapban a Kincstár a megelőző évi előirányzat 1/11-ed részével megegyező összeget utal az Ny. Alap részére ugyanebből az előirányzatból.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

27. § Az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok)- a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén - a finanszírozási igényeik teljesítéséhez igénybe vehetik legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan a KESZ-t. A KESZ igénybevételét a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

D) Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorilleték megelőlegezése

28. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen, piaci támogatások, az - Európai Unió által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó - intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások - ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot - felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben (a továbbiakban: vidékfejlesztési stratégiai tervek) foglalt támogatások Európai Unió által finanszírozott része (a továbbiakban: agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Európai Unió - még a 2008. évben - utólagosan megtéríti, de a kifizetés időpontjában a vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az európai uniós közvetlen támogatások megelőlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény alapján meghatározott, 2008. évben kifizetésre kerülő, EMGA által megtérítendő egységes területalapú támogatások összegét.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről az MVH-nak a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére - kormányrendeletben szabályozottak szerint - 2008. év vonatkozásában 2008. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden hónap 15-éig aktualizálni kell. Amennyiben a vidékfejlesztési stratégiai tervek kifizetéseinek ütemezése az (1) bekezdésben leírt, KESZ-ről történő finanszírozást tesz szükségessé, a pénzügyminiszter jogosult a vidékfejlesztési stratégiai tervek intézkedései tekintetében a finanszírozási terv és a kifizetések ütemezését módosítani.

(5) Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylő akkor is jogosult, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásból az igénylő csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az adóhatóság az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét az MVH a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatból megállapított támogatásból levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeiből soron kívül törleszti.

(7) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltől származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számla részére havonta átutalja.

(8) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell elszámolni

a) az Európai Bizottság EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével - a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyamkülönbözetét,

b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik.

29. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés részére átutalni, amelyet a központi költségvetés kamatbevételeként kell elszámolni.

(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - nem térít meg, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.

30. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendő, közösségi jogszabály alapján meghatározott illeték összegét.

(2) A cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitelt az MVH a cukorilleték megfizetésére kötelezettektől e címen befolyó bevételekből soron kívül törleszti.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH nem törlesztett, illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

31. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - e törvény 3. számú melléklete 15-17. pontjában, az 5. számú melléklet 6., 15., 16., 18., 22. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel.

A 3. számú melléklet 16. 6. 1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16. 6. 2. pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16. 6. 1-16. 6. 2. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú melléklet 16. 1. 2. pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti.

f) Az egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 139. §-ának (5)-(6) és (9) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

g) A nem állami nem egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 137. § (3) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel az i) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. b)-m) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

i) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a h) pont szerinti normatíva 3 0%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

j) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 217 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 15. 2. pontja alapján 2008. augusztus 31-éig, e törvény 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2008. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10) (12) bekezdése szerint minden ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 217 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 15. 2. pontja alapján 2008. augusztus 31-éig, e törvény 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjában 2008. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján.

(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-m) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 53, 8%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)-d) és h)-i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója 2008-ban az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra - a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl - akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett, ide nem értve a bázis-szállást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója új belépőnek minősül a 3. számú melléklet 5/B. kiegészítő szabálya alapján.

(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás - (6) bekezdésben nem említett - fenntartója esetén 2008-ban az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra - a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl - akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget tett, ide nem értve a bázis-szállást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépőnek minősül, ha a támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás után 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás - ide nem értve a bázis-szállást - egyházi, illetve nem állami fenntartója esetében a 2009. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2008. július 31-éig bejelentse a Kincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes - regionális igazgatóságának

a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ) és

b) az igénybevétel 2009. évi várható időtartamát.

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. Ha a jogelőd fenntartónak nem volt bejelentési kötelezettsége, a határidőt követő fenntartóváltozás esetén a feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(9) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(3) bekezdés szerinti támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(10) Az (1) bekezdés h)-i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(11) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.

(12) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás is azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan nevelési-oktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(13) A (12) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének a közoktatási törvény 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(14) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40, 0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeit a nem állami intézmény fenntartója viseli.

(15) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(16) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. A köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból - az intézmény tevékenységének fenntarthatóságára tekintettel - visszatartandó.

(17) A Szoctv. 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírást az Áht. 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontjában megjelölt fenntartók a Kincstárnál vezetett elkülönített számlán teljesítik.

(18) A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább 90, 0 millió forint.

(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo. tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén a tárgyévet megelőző december 1-jén az önkéntes tűzoltóság a Tüo. tv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján köztestületi tűzoltóságként működött;

b) valamennyi önkéntes köztestületi tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 9, 0 millió forint alaptámogatásra jogosult;

c) a b) pont szerinti felosztott támogatás után megmaradó előirányzat a 31/2007. (X. 25.) ÖTM rendeletben előírt veszélyeztetettség alapján kerül felosztásra.

(20) A Tüo. tv. alapján a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 12. cím, 20. alcím, 12. a Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása jogcím-csoport előirányzatából 15, 0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítani, amelyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.

32. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2008. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a parlagfű-mentesítés feladatai és a gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai. Felhasználása a 2009. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

33. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím) .

(3) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottságának javaslata alapján - az Országgyűlés dönt.

Ötödik Fejezet

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

34. § (1) A Kormány által 2008. évben újonnan vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák együttes összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 150 000, 0 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

35. § Az Áht. 33/B. §-a alapján 2008. évben vállalható kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 150 000, 0 millió forintot.

36. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2008. év folyamán legfeljebb 1 200 000, 0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2008. év folyamán legfeljebb 400 000, 0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - euróban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2008. év folyamán legfeljebb 1 200 000, 0 millió forint lehet.

(4) Az MFB Rt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2008. év folyamán legfeljebb 300 000, 0 millió forint lehet.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

37. § (1) Az e törvény 34. §-a és 36. §-ának (2) bekezdése alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 2%-a lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve indokolt esetben elengedheti.

38. § (1) A Magyar Export-import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2008. december 31-én legfeljebb 220 000, 0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek állománya 2008. december 31-én legfeljebb 80 000, 0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes biztosítások állománya 2008. december 31-én legfeljebb 350 000, 0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

39. § (1) A Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdések szerint visszavonhatatlan állami viszontgarancia áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) A Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján - létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből és faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(4) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(5) A Hitelgarancia Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesség állománya 2008. december 31-én nem haladhatja meg a 450 000, 0 millió forintot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia kiterjed a Hitelgarancia Zrt. -nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(7) A Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló és a vállalkozással szemben fennálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a.

(8) Ha az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezességvállalás beváltását követően a Hitelgarancia Zrt. a reá átszállt követelést és a pénzügyi intézmény az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a pénzügyi intézmény követelését kell kielégíteni.

(9) A Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

(10) A Hitelgarancia Zrt. állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatára is vállalhat készfizető kezességet.

40. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdések szerint visszavonhatatlan állami viszontgarancia áll fenn.

(2) A állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesség állománya 2008. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás beváltását követően az Alapítvány a reá átszállt követelést és a pénzügyi intézmény az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekből először a pénzügyi intézmény követelését kell kielégíteni.

(9) Az Alapítvány állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatára is vállalhat készfizető kezességet.

41. § A Magyar Állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt. -nek díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

42. § Amennyiben a Magyar Állam által benyújtott, az (l)-(2) bekezdésekben megjelölt állami támogatásokra vonatkozó előzetes bejelentés alapján a kezességvállalásokat az Európai Bizottság jóváhagyja, a Magyar Állam készfizető kezesként felel

(1) a családi gazdálkodók telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez és korszerűsítéséhez, továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett kedvezményes hitelek visszafizetéséért változatlan feltételek mellett.

a) Az állami kezességvállalás mértéke a fennálló tőkeösszeg 60%-a.

b) Az állami kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 12 052 686 929 forintot.

c) Az állami kezességvállalásért díjat nem kell fizetni.

d) Az állami kezességvállalás lejárata a hitelszerződés lejáratátkövető 30. nap, de legkésőbb 2018. február 15. napja.

(2) a területükön 2007. évben legalább 30% mértékű fagykárt szenvedett és 2 000 000 forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező, valamint a 100% mértékű fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hiteleinek visszafizetéséért.

a) Az állami kezességvállalás mértéke a fennálló tőkeösszeg 80%-a.

b) Az állami kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 3 000 000 000 forintot.

c) Az állami kezességvállalásért díjat nem kell fizetni.

d) Az állami kezességvállalás lejárata a hitelszerződés lejáratát követő 30. nap, de legkésőbb 2016. december 31. napja.

43. § Amennyiben a Magyar Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. számú mellékletében, azt a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

44. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által a (2) bekezdés szerint vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett

a) a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve

b) a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében

Garanciaeszközökre meghatározott források erejéig visszavonhatatlan költségvetési viszontgarancia áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési vi-szontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hitelszerződésből eredő kötelezettségének legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség állománya a 2008. évben nem haladhatja meg a 100 000, 0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, az (1) bekezdés b) pontja szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Az (1)-(3) bekezdések szerinti kezesség érvényesítésből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

(6) Az MV Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott kezességvállalási tevékenységet közvetlenül, vagy az általa nyílt pályázati eljárás során kiválasztott garanciaszervezetek közreműködésével végzi.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

45. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),

b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

c) az egyházak támogatása (XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 1-8. és 10. jogcím-csoport),

d) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím) .

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 39. alcím, 9. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások jogcím-csoport előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

46. § Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az e törvény 14. számú mellékletében megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

47. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 16 896, 0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 5407, 0 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, 3. cím, 4. Lakossági illetékek alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti nyugdíjjárulék alcím előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előlegkifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.

A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain is túllépést engedélyezhet.

48. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám-és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6009, 1 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1922, 9 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 7. cím, 2. Vámbeszedési költség megtérítése alcím előirányzatai együttesen legalább 101 %-ban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előlegkifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.

Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben tárgyév december 29-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani.

(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, a 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán, és a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain is túllépést engedélyezhet.

49. § (1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 550, 0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 176, 0 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 47. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül.

(2) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek, és a 47. § (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-ig a 47. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére bocsátani.

(4) A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 5%-ának mértékéig a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain is túllépést engedélyezhet.

(5) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai összesen legfeljebb 600, 0 millió forinttal túlléphetők a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott teljesítménykövetelmények teljesülése esetén a pénzügyminiszter egyetértésével.

(6) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet előlegkifizetést az (5) bekezdés szerinti előirányzatok terhére a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a teljesítménykövetelmények időarányos teljesítése meghaladja a tervezettet.

(7) Tárgyév december 29-ig az (5) bekezdésben meghatározott összegnek legfeljebb az év közben kifizetett előleggel csökkentett részét lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsátani.

50. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 6. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300, 0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 96, 0 millió forinttal túlléphető a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím 1-9. jogcím-csoport és 12. cím, 5. alcím Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a pénzügyminiszterrel történő egyetértéssel negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét kell a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

51. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a személyi juttatások arányosítása céljából a Miniszterelnöki Hivatal igazgatás és a minisztériumok igazgatása címeken jóváhagyott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatain fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(3) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(4) A pénzügyminiszter év közben fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcím-csoport előirányzat terhére.

(5) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím) 5. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a 9. és 12. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 6. cím) 6. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. és 6. cím, valamint a 11. cím között az 5. számú mellékletben szereplő 9. és 12. jogcím kivételével - a felhasználási igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. címről a 6. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1., 3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet

a) 1-9. címek és alcímeik kiemelt előirányzatai között,

b) a 10. cím, 2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, a 10. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 1-9. jogcím-csoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a haderő-átalakítással összefüggő szervezeti intézkedésekből eredő feladatok, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az oktatási és kulturális miniszter értesítése alapján a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 15. alcím, 8. Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása jogcím-csoport előirányzatból, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 4. Művészeti intézmények cím előirányzatból a színházi feladatot ellátó közhasznú társa-ság(ok), költségvetési szerv(ek) fenntartói feladatainak önkormányzat(ok) részére megállapodással történő átadásával egyidejűleg az ő(ke) t a megállapodás szerint megillető összeget a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 7. A helyi önkormányzatok színházi támogatása cím megfelelő alcímeire átrendezze.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 4. Pénzügyigazgatás korszerűsítése alcím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy

a) a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím-csoport előirányzatát - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - a 16. számú mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg megváltoztatása nélkül a 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport javára átcsoportosítsa,

b) a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím-csoport régiónkénti keretei között - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - átcsoportosítást hajtson végre.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 27. alcím, 10. Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése jogcím-csoportból a 11. Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (olimpiai központok fejlesztése, felújítása célra) cím előirányzataira átcsoportosítást hajtson végre.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. Felsőoktatási fejlesztési program jogcím-csoport jogcímei közötti előirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes engedélyével - a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 26. alcím, 8. Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása jogcím-csoport, valamint a 12. cím, 26. alcím, 1. Utánpótlás-nevelési feladatok jogcím-csoport és a 12. cím, 26. alcím, 4. Versenysport támogatása jogcím-csoport előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím, 5. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport, a 3. alcím, 1. Központi fejlesztési feladatok jogcímcsoport, a 26. alcím, 23. Szabadidősport támogatása jogcímcsoport előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy - a pénzügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter előzetes egyetértésével - az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott célokra történő felhasználására a fejezeti kezelésű előirányzatok között kiadási előirányzatot nyisson, és az értékesítésből befolyt teljes bevétellel az előirányzatot megnövelje.

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével - átcsoportosítást hajtson végre a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 4. KEOP Derogációs projektek kamattámogatása jogcím-csoportról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. számú mellékletben szereplő 12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímre.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeten belül a 25. cím, 3. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoportból olyan esetekben, amikor a támogatott nem az eljárási rend szerinti pénzbeli támogatást kívánja igénybe venni, a 25. cím, 29. Útpénztár alcím előirányzat javára a beruházások ösztönzése érdekében, állami közúti infrastrukturális létesítmények megépítése céljából legfeljebb a Kormány döntésében foglalt támogatással egyező mértékű forrást átcsoportosítsa.

52. § (1) A fejezetek költségvetésében jóváhagyott fejezeti egyensúlyi tartalék

a) az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek saját hatáskörében használható fel a bevételeik teljesítése esetén, továbbá ha a működőképesség fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készültségi foka azt indokolja,

b) az a) pontba nem tartozó fejezetek esetében a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra használható fel a kiadások alakulására és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeten belüli, fejezetek, illetve az államháztartás alrendszerei közötti átcsoportosítására, az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt fejezeteknél megtervezett előirányzatok kivételével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetési és gazdasági folyamatok függvényében döntsön a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról.

53. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, valamint a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter önálló működését biztosító fejezeti kezelésű előirányzat, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, és 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzatokra.

(2)[4] Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, a XXXIV.Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet felett a kutatásfejlesztésért felelős miniszter, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetője gyakorolja.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(6) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter gyakorolja.

54. § (1) A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 54. § (1)-(4) bekezdései, 55. § (l)-(2) bekezdései és 57. §-a alapján kötelezettségvállalással terhelhető, de 2004-2007. években kötelezettségvállalással nem terhelt kötelezettségvállalási keret-előirányzatok mértékéig vállalható 2008. évben - az ott megnevezett európai uniós programokra vonatkozó - tárgyévi fizetési kötelezettség.

(2) A 2008. évre meghatározott 25 616, 0 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat mértékéig vállalható 2008. évben az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektekre, illetve technikai segítségnyújtásra vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a továbbiakban: NSRK) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 15. számú mellékletben a 2007-2009. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A Közlekedés Operatív Program és a Környezet és Energia Operatív Program keretében a 2007-2010. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 15. számú mellékletben a 2007-2010. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott, részben az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai terv forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 15. számú mellékletben a 2007-2009. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében a pénzügyminiszter egyetértésével az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2008. évben 19 500 forint.

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2008. évben 5, 2%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 4, 8%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

56. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. évben 38 650 forint.

57. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2008. évre e törvény 17. számú melléklete tartalmazza:,

b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 20 000 forint.

(2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2008. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2008. évi összege 10 000 forint/fő.

58. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2008. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2008. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2008. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2008. évben 3000 forint.

59. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2008. évben 13 000 forint/hó.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2008. évben 112 000 forint/hó.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2008. évben gyermekenként 5500 forint.

(4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2008. évben gyermekenként 8000 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2008. évben 425 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2008. évben született.

60. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben 5250 forint/fő/hónap.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2008. évben 14 000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

61. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 22. § (1) bekezdése alapján a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 2008. évben 780 forint/fő/óra.

62. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2008. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., az 1997. évi X. törvény, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2008. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

63. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2008. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2008. évben 6000 forint.

64. § (1) A Magyar Rádió Zrt, a Magyar Televízió Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire az I. Országgyűlés fejezet, 10-12. címek e célra elkülönített előirányzatai terhére teljesítendő támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan - áfával növelt összegben - közvetlenül a műsorterjesztést végző szolgáltatónak kell folyósítani. A támogatás összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(2) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műsorszolgáltató január 10-ig köteles tájékoztatni a Kincstárt a műsorterjesztést végző szolgáltatókról, valamint szolgáltatónként a tárgyévre szóló műsorterjesztési kötelezettségeinek várható összegéről. Amennyiben ezen adatokban változás történik, arról a műsorszolgáltatónak a Kincstárt 15 napon belül értesítenie kell.

65. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2008. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 22 827, 5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

66. § (1) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összegét a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők szerint alakul ki:

a) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport tekintetében a régió és területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségeinek lakónépessége, települési önkormányzatainak száma és a régió fejlettségét mutató egy főre jutó bruttó hazai termék értéke együttes figyelembevételével.

b) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím-csoport tekintetében a program céljához kötődő területi szakmai követelmények alapján.

c) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása tekintetében e törvény 5. számú melléklet 14. pontja szerint.

d) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 9. Címzett és céltámogatások cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

e) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 10. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

f) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 13. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés f) pontja szerint.

g) A LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, 1. Hazai innováció támogatása cím tekintetében a decentralizált keret 50%-át a régiók népességszáma arányában, 50%-át a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglaltak szerint.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16. számú mellékletben foglalt decentralizált fejlesztési programok általános és program-specifikus támogatási feltételeit 2008. január 31-éig rendeletben szabályozza. Biztosítani kell, hogy a decentralizált területfejlesztési programok (XI. fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport) új döntéseinél a leghátrányosabb helyzetű kistérségek régiónkénti egy főre jutó támogatása legalább 20%-kal haladja meg a régió többi kistérségének egy főre jutó támogatását.

(4) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 2008. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása jogcím-csoport és a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 9. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok jogcím-csoport előirányzatainak növelésére felhasználható.

(5) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint. Az Éhvt. szerinti vagyonkezelő miniszteri rendeletben állapítja meg a felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályait, és rendelkezik a bevétel felhasználásának módjáról.

(6) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(7) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0, 225 Ft/kWh.

(8) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés b) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes áru villamosenergia-ellátás támogatása 0, 11 Ft/kWh.

67. § A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások előirányzat jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2008. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2008. évet terhelő kiadásait is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

68. § (1) Az Országgyűlés a pénzalapok költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként e törvény 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Munkaerőpiaci Alap előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadási előirányzatait e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Munkaerőpiaci Alap egyenlege a 14. számú melléklet LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezetben megjelölt előirányzatok túlteljesülése esetén eltérhet a megállapítottól.

(4) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapnál a káresemény bekövetkezése után az ezzel összefüggő kártalanítás kifizetése esetén az egyenleg eltérhet az (1) bekezdés szerint jóváhagyottól.

(5) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe 119 309, 5 millió forintot ad át részben a megváltozott munkaképességűek támogatásához, valamint a munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési kiadásokhoz való hozzájárulásként.

(6) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 3000, 0 millió forintot ad át, e törvény 9. számú melléklete szerinti bontásban.

(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címből 1000, 0 millió forintot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkező pályázatok előszűrését és ügyintézését - előzetes megállapodás alapján - az OTKA Bizottság a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal együttműködve végzi.

(8) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap "2. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása" címének terhére a nemzetközi European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH-ban való tagi hozzájárulás és éves tagdíj a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv részére biztosítható.

A GmbH-ban a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv 1%-os részesedést szerezhet.

(9) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont mérlegét e törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a központi költségvetés terhére a Nemzeti Kulturális Alap 2008. évi bevételeit kiegészítse, amennyiben a kulturális járulékból származó, 2008. október 31-ig teljesült bevétele a 2007. október 3 1-ig teljesült 2007. évi bevételének összegét nem éri el. A kiegészítés összege nem haladhatja meg a kulturális járulékból származó, 2008. október 31-ig teljesült bevétel és a 2007. október 31-ig teljesült 2007. évi bevétel összegének különbségét.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Első Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, EGYENLEGE

69. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2008. évi

a) bevételi főösszegét 4 310 159, 2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 4 308 204, 2 millió forintban,

c) többletét 1955, 0 millió forintban állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2008. évi többletének felhasználásáról a tárgyévi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kell rendelkezni.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi

a) bevételi főösszegét 2 872 222, 6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 872 222, 6 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

71. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi

a) bevételi főösszegét 1 437 936, 6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 435 981, 6 millió forintban,

c) többletét 1955, 0 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 12. számú melléklete tartalmazza.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEKVÉGREHAJTÁSÁVAL, AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadások

72. § A 70. és a 71. §-ban meghatározott kiadások előirányzatai közül az e törvény 14. számú mellékletében meghatározott előirányzatok teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

A Kormány, az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Alapok kezelőinek különleges jogosítványai

73. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között a Kormány átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. és 2. jogcímei között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím 3. alcím, 19. Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése jogcím-csoport kiemelt előirányzatairól a feladatok végrehajtása érdekében az 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím kiemelt előirányzataira átcsoportosítson.

(4) A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztéssel és kamatkiadással kapcsolatosan az Országgyűlés felhatalmazza

a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát,

b) az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt előirányzat, valamint a 3. Kölcsönök előirányzat-csoport előirányzatát az Áht. szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követően a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve a saját bevétellel nem fedezett résszel az előirányzatot túllépje.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti emelés végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza

a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára a 81. § (1) bekezdésében,

b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 81. § (2) bekezdésében a pénzbeni ellátásoknál

meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését

a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcím-csoport) előirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 250, 0 millió forinttal,

b) kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek - a felügyeleti bírság, a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyek utáni befizetések, továbbá reklámozásával kapcsolatos bírság kivételével - (1. cím, 7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 120, 0 millió forinttal,

c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése (1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb 50, 0 millió forinttal.

(8) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter, illetve egészségügyi miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója gyakorolja.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

74. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 12. Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel jogcím-csoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 20. Céltartalék jogcím előirányzatot a 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímre, 3. Fogászati ellátás jogcímre, 17. Laboratóriumi ellátás jogcímre és 18. Összevont szakellátás jogcímre átcsoportosítsa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) elszámolása alapján.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 20. Céltartalék jogcím előirányzatát megemelje az 1. cím, 7. alcím, 12. Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel jogcím-csoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 20. Céltartalék jogcím előirányzatának megemelésére, valamint az azzal megegyező összegnek az 1-18. jogcímekre történő átcsoportosítására.

75. § (1) Az E. Alap költségvetésében jóváhagyott a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék jogcím előirányzat kizárólag a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím és az 5. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása jogcím 2008. évi kiadásaira fordítható.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a gyógyszertámogatás kiadásai tartalék előirányzatának megemelésére, valamint az előirányzat (1) bekezdésben meghatározottak szerinti átcsoportosítására.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás kiadásai tartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre átcsoportosítsa.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

76. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében a pénzügyminiszter engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti túllépés kiszámításánál az érintett előirányzatoknál a 78. §-ban és a 79. § (1) bekezdésében meghatározott előleget nem kell figyelembe venni.

77. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, a 3. Fogászati ellátás jogcím, 17. Laboratóriumi ellátás jogcím, valamint a 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzata tartalmazza a vizitdíj, illetve napidíj megfizetése alól külön jogszabály alapján történt mentesítésből származó bevétel kiesés kompenzálására szolgáló fedezetet.

78. § (1) Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a tizenharmadik havi illetmény, illetve munkabér esedékes részének január havi kifizetéséhez kérelemre január hónapban előleget folyósíthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előleget az OEP

a) a nem költségvetési intézményi formában működő egészségügyi szolgáltató esetében a tárgyév február 1-jétől tizenegy havi egyenlő részletben, illetve

b) a költségvetési intézményként működő egészségügyi szolgáltató esetében az e törvény 4. § (7) bekezdése szerinti kincstári utalást követő hónapban vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

79. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 2000, 0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

80. § (1) Az irányított betegellátási rendszerben az ellátás szervezésére 2008. évre az OEP az e törvény hatálybalépéséig az irányított betegellátási rendszerben részt vett ellátásszervezők közül az erre vállalkozókkal (a továbbiakban: ellátásszervező), legfeljebb 2, 3 millió lakosra köthet szerződést. Az egy ellátásszervező által ellátott személyek száma 100 ezernél kevesebb és 450 ezernél több nem lehet.

(2) Az (1) bekezdés alapján az irányított betegellátási rendszerben részt vevő ellátás szervező külön jogszabály szerinti elvi számláján a külön jogszabályban foglaltak szerint keletkezett bevételi többlet

a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 30%-a,

b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 30%-a, továbbá a 10% fölötti rész 25%-a a külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül felosztásra az ellátásszervezők között, mely a szervezők érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra.

(3) A (2) bekezdés szerint fennmaradó összeg az ellátásszervezők részére nem kerül kifizetésre.

(4) A (2) bekezdés szerint az ellátásszervezők részére megállapítható, a rendszer keretein belül, annak céljai érdekében felhasználandó összeg akkor fizethető ki, ha a korábban, az irányított betegellátási modellkísérlet, illetve rendszer keretein belül kifizetett összegek maradéktalanul, szabályszerűen felhasználásra kerültek.

(5) Az irányított betegellátási rendszerben 2007. december 31-én szerződéssel rendelkezett ellátásszervezőnek az irányított betegellátási rendszerben való további részvétele és az ez alapján végzett tevékenysége - az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2008. évben folyamatos.

81. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200, 0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700, 0 millió forint, egyszeri segélyre 150, 0 millió forint használható fel.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170, 0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10, 0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 25, 0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 100, 0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300, 0 millió forint használható fel.

82. § (1) A világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 206, 8 millió forintot, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 300, 0 millió forintot tartalmaz.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 7. Nyugellátások fedezetére az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz cím kiadási előirányzat összegét az E. Alap kezelője 2008. január 15-éig utalja át az Ny. Alap részére.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzata - az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján - 230, 0 millió forint összegben tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyeletet megillető felügyeleti díjat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 6. §-ának (1) és (3) bekezdése 2007. december 30-án lép hatályba.

84. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy:

a) rendeletben állapítsa meg a 4. § (7) bekezdésében meghatározott többlettámogatás feltételeit,

b) rendeletben állapítsa meg a 4. § (8) bekezdésében meghatározott támogatás feltételeit,

c) rendeletben állapítsa meg az egyedi támogatások, ellentételezések, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatások felhasználási szabályait,

d) rendeletben állapítsa meg a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 4. KEOP Derogációs projektek kamattámogatása jogcím-csoport terhére nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit.

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy amennyiben a 4. § szerinti céltartalék terhére felmerülő személyi juttatások esedékessége megelőzi a céltartalék előirányzat átcsoportosítás időpontját, a személyi juttatások megelőlegezésére - visszapótlási kötelezettség mellett - átcsoportosítást hajtson végre a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport előirányzatai terhére.

85. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2008. évre havi 967 forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2008-ra esedékes összegének megfizetését - a média tv. 80. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség összege 60%-ának kivételével - átvállalja.

(3) A Kormány - figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - az esedékes üzemben tartási díjat az APEH - mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott - közreműködésével az átvállalással nem érintett üzemben tartási díj megfizetésére kötelezettektől beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba. Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el.

(4) A (2) bekezdés szerinti átvállalás havi összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9, 55% beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) egy tizenketted része. Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában.

(5) A közszolgálati műsorszolgáltatóknál a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény végrehajtása során 2008-ban jelentkező többletfeladatok kiadásaihoz az I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 3. Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz alcím előirányzata céltámogatást biztosít. A céltámogatás felosztásáról, valamint a felhasználás és folyósítás feltételeiről az alapító Országgyűlés - illetékes bizottságának javaslatára - határozatban dönt.

(6) A Magyar Televízió Közalapítvány - a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható - céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím)- elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon - a Magyar Televízió Zrt. (a továbbiakban: MTV Zrt.) közszolgálati műsorai tervének megvalósításához - ideértve a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését is -, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény végrehajtása során jelentkező többletfeladataihoz, továbbá a közszolgálati tevékenysége ellátásához alapvetően szükséges ingatlanok (székhely, stúdiók, gyártóbázis) bérleti díjának, valamint az MTV Zrt. új telephelyre költözéséhez kapcsolódó költségeknek a fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerződés szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díjat közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Zrt. engedélyező nyilatkozata alapján. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(7) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

86. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2008-ban felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

87. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa, mely átcsoportosítás - a részben az Európai Unió vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjét, hogy amennyiben az európai uniós forrásokból - vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által - finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott forrás rendelkezésre állása után - amennyiben szükséges - vissza kell pótolni azon költségvetési előirányzatra, amely előirányzatról a megelőlegezett összeg korábban átcsoportosításra került.

88. § A részben az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott programok, projektek esetén tervezett céltartalék csak az adott program, projekt előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel. A céltartalék intézményi kiadási célokra nem fordítható.

89. § (1) Az európai uniós támogatások azon - a központi költségvetés által korábban megelőlegezett - részét, melyet az Európai Bizottság végső egyenleg kifizetés formájában térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(2) Az európai uniós támogatások azon, a központi költségvetésből - a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, illetve 2008. január 1-jét megelőzően a XIX. EU Integráció fejezet és EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatok kivételével - megelőlegezett részét, melyet az Európai Bizottság utólagos elszámolás alapján térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

90. § Az NSRK forrásaiból kell biztosítani azon programok, projektek finanszírozását, melyek megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai alapján történt kötelezettségvállalás, megfelelnek az NSRK céljainak, szabályainak, de európai uniós forrásból történő finanszírozásukra a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében nem kerülhet sor.

91. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 30 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 90 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

(3) A Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2008. január 1-jétől 2008. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.

92. § 2009-2010. években az Országgyűlés új induló beruházásokhoz nem nyújt címzett támogatást.

93. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2008. évben 200 000 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2008. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalók nettó jelenérték számításnak módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2008. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.

94. § (1) Az Országgyűlés 2008. január 2-ai hatállyal lemond a Magyar Államot megillető, a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt következő biztosítási kötvények alapján fennálló követelésekről:

a) az algériai Banque de 1' Agriculture et de Déve-loppement Rural, Algiers adóssal szemben keletkezett, a 40884 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 118 369 amerikai dollár összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 22, 5 millió forint],

b) a Török Állami Villamos Művekkel szemben keletkezett, a 40522 és 40695 számú biztosítási kötvények alapján fennálló, együttesen 2 442 322 amerikai dollár összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 463, 7 millió forint],

c) a volt jugoszláv horvátországi pulai Uljanik hajógyárral szemben keletkezett, a 40888 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 964 555 amerikai dollár összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 183, 1 millió forint],

d) a volt jugoszláv szerbiai Union Banka-val szemben keletkezett, a 70006 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 119 288 amerikai dollár összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 22, 6 millió forint],

e) az egyiptomi Master Misr céggel szemben keletkezett, a 60012 és 60015 számú biztosítási kötvények alapján fennálló, együttesen 508 725 amerikai dollár összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 96, 6 millió forint],

f) a horvátországi Glumina Banka adóssal szemben keletkezett, a 70005 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 1 035 481 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 267, 2 millió forint],

g) az ukrán Slavonic Trade Company adóssal szemben keletkezett, a 400125 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 9000 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 2, 3 millió forint],

h) a szerbiai Milteks d. o. o. adóssal szemben keletkezett, a 400175 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 9155 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 2, 4 millió forint],

i) a szerbiai Tipograíija d. o. o. Graficko Preduzece adóssal szemben keletkezett, a 400262 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 4167 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 1, 1 millió forint],

j) a volt jugoszláv köztársaság macedóniai Tikonfarm d. o. o. adóssal szemben keletkezett, a 400262 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 4742 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 1, 2 millió forint],

k) a szerbiai Yucom a. d. adóssal szemben keletkezett, a 400310 számú biztosítási kötvény alapján fennálló, 23 040 euró összegű állami követelésről [2007. augusztus 29-i MNB devizaárfolyamon számítva 5, 9 millió forint], (együttesen 1068, 6 millió forint) .

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a devizaárfolyam változás következtében eltérhet az előirányzattól.

95. § Ahol jogszabály XIX. EU Integráció fejezetet, illetve EU Integráció fejezeti kezelésű előirányzatot említ, ott 2008. január 1-jétől XIX. Uniós fejlesztések fejezetet kell érteni.

96. § Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2008. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 130 725 784 forintot. Az elengedett összegek 2008 májusában: Várpalota: 35 098 249 forint, Berhida: 5 000 631 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 109 583 forint, Ősi: 4 961 426 forint, Tés: 1 592 555 forint, Balatonalmádi: 9 388 680 forint, illetve 2008 novemberében: Várpalota: 36 326 688 forint, Berhida: 5 175 653 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 218 419 forint, Ősi: 5 135 076 forint, Tés: 1 648 295 forint, Balatonalmádi: 9 717 283 forint.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

Millió forintban

Cím számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -
csop. szám-
Kie melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím
név
Előir. –csop
név. -
FEJEZET Kiemelt előirányzat neve2008. évi előirányzat
KiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei15 268, 1
1Működési költségvetés410, 0
1Személyi juttatások8 753, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok2 226, 5
3Dologi kiadások3 104, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások440, 6
2Felújítás1 153, 3
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára715, 1
1Működési költségvetés3, 0
1Személyi juttatások421, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok125, 9
3Dologi kiadások132, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások28, 5
2Felújítás10, 0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1eParlament40, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40, 0
2Nemzetközi tagdíjak17, 2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások17, 2
3Kossuth tér rendezése385, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások355, 0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma65, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások28, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37, 0
7Fejezeti egyensúlyi tartalék287, 1287, 1
1-4. cím összesen:17 190, 5413, 016 777, 5
5Közbeszerzések Tanácsa
1Közbeszerzések Tanácsa212, 6
1Működési költségvetés1 590, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir. –csop
szám. -
Kie melt előír
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir.-csop. -névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások599, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok195, 1
3Dologi kiadások976, 6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20, 4
2Felújítás10, 8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlyi tartalék6, 66, 6
5. cím összesen:1 809, 21 590, 0219, 2
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása110, 0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Magyar Szocialista Párt953, 7
2Fidesz - Magyar Polgári Szövetség833, 2
3SZDSZ - A magyar liberális párt261, 1
4Magyar Demokrata Fórum227, 6
5Kereszténydemokrata Néppárt235, 4
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4MIÉP - Jobbik a harmadik út37, 9
8Pártalapítványok támogatása
1Táncsics Mihály Alapítvány494, 2
2Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány383, 8
3Antall József Alapítvány91, 0
4Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány111, 3
5Barankovics István Alapítvány120, 3
6-8. cím összesen:3 859, 5
10Magyar Rádió támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire5 923, 3
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására900, 0
11Magyar Televízió támogatása
1Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire7 576, 1
12Duna Televízió támogatása
1Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire1 488, 7
13Média közalapítványok támogatása
1Magyar Televízió Közalapítvány támogatása9 452, 9
3Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz660, 0
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1Közszolgálati feladatokra2 363, 0
2A határon túli magyar sajtó hírellátására80, 0
4A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira32, 0
15Üzemben tartási díj pótlása24 936, 7
10-15. cím összesen:53 412, 7
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir
csop
szám. -
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. csop. név-FEJEZET2008. évi előirányzatCím-számAlcím-szám
Kiemelt előirányzat
16Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat36, 0
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata35, 0
3Országos Horvát Önkormányzat88, 6
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata173, 9
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata50, 7
6Országos Cigány Önkormányzat225, 6
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat35, 0
8Országos Örmény Önkormányzat35, 0
9Országos Szlovák Önkormányzat89, 4
10Országos Szlovén Önkormányzat39, 9
11Szerb Országos Önkormányzat47, 6
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat28, 6
13Ukrán Országos Önkormányzat28, 6
17Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása15, 7
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása12, 5
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása47, 0
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása73, 2
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása17, 2
6Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása73, 2
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása14, 6
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása7, 0
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása92, 8
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása16, 9
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása28, 2
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása6, 3
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása8, 0
16-17. cím összesen:1 326, 5
I. fejezet összesen:77 598, 42 003, 016 996, 7
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal954, 2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások426, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok140, 0
3Dologi kiadások333, 4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások49, 1
2Felújítás3, 0
3Kölcsönök2, 0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop. -számJog cím-számElÖir. -
csop. -
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzatCím-számAlcím-szám
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések282, 1
1Működési költséevetés
1Személyi juttatások239, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok0, 8
3Dologi kiadások41, 9
2Államfői Protokoll kiadásai277, 9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok6, 0
3Dologi kiadások239, 9
3Fejezeti egyensúlyi tartalék69, 969, 9
-ff. fejezet összesen:1 584, 11 584, 1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 529, 8
1Működési költségvetés0, 7
1Személyi juttatások937, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok306, 1
3Dologi kiadások266, 8
2Felhalmozási költségvetés3, 3
1Intézményi beruházási kiadások20, 0
2Felújítás3, 0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlyi tartalék42, 442, 4
III. fejezet összesen:1 576, 24, 01 572, 2
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala1331, 6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások816, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok260, 0
3Dologi kiadások222, 8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31, 9
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlyi tartalék37, 237, 2
IV. fejezet összesen:1 368, 81 368, 8
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir. -csop. -számKie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadás
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 594, 3
1Működési költségvetés26, 0
1Személyi juttatások4 779, 1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 492, 4
3Dologi kiadások1 109, 2
2Felhalmozási költségvetés34, 2
1Intézményi beruházási kiadások260, 1
2Felújítás13, 7
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Fejezeti egyensúlyi tartalék220, 3220, 3
V. fejezet összesen:7 874, 860, 27 814, 6
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok63 666, 8
1Működési költségvetés5 268, 8
1Személyi juttatások45 912, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok13 621, 2
3Dologi kiadások8 968, 6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások179, 5
2Felújítás253, 7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai1 350, 0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 350, 0
2Ptk. alapján történő kártérítés7, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások7, 0
6Kincstári számlavezetési díj kiadásai2, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2, 0
7Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása116, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások66, 0
15Fejezeti egyensúlyi tartalék1 858, 01 858, 0
VI. fejezet összesen:72 268, 65 268, 866 999, 8
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir. -csop. -Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJogcím-Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadás
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek29 030, 7
1Működési költségvetés36, 5
1Személyi juttatások19 251, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok6 055, 3
3Dologi kiadások2 964, 1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5, 0
2Felhalmozási költségvetés3, 5
1Intézményi beruházási kiadások670, 9
2Felújítás100, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24, 0
3Kölcsönök32, 032, 0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
3EU-tagságból eredő feladatok24, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok2, 0
3Dologi kiadások10, 0
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30, 0
5Fejezeti egyensúlyi tartalék841, 0841, 0
VIII. fejezet összesen:29 997, 772, 029 925, 7
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó114 215, 8
2A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése12 256, 6
3A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése108 602, 8
4Normatív hozzájárulások
1Települési önkormányzatok feladatai20 842, 6
2Körzeti igazgatás11687, 2
3Körjegyzőség működése6 182, 3
4Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai2 861, 6
5Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok1 149, 5
6Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása162, 8
7A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai5 510, 0
8Üdülőhelyi feladatok8 957, 8
9Pénzbeli szociális juttatások67 610, 2
10Közművelődési és közgyűjteményi feladatok17 203, 3
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai44 642, 7
12Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások59 623, 8
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.-csop. -számKi e melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. –csop
név. -
FEJEZET2008. évi előirányzat
5Központosított előirányzatok149 407, 6
6A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások14 000, 0
7A helyi önkormányzatok színházi támogatása11010, 0
8Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz6 912, 2
2Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz103 171, 6
3Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása35 419, 4
4A többcélú kistérségi társulások támogatása28 095, 8
9Címzett és céltámogatások53 000, 0
10A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása10 870, 0
11Vis maior tartalék360, 0
12Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása16 200, 0
13A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása5 800, 0
IX. fejezet összesen:13486355
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás6 976, 6
1Működési költségvetés4, 7
1Személyi juttatások4 839, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 514, 9
3Dologi kiadások621, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3, 5
3Kölcsönök5, 03, 0
2Központi Szolgáltatási Főigazgatóság14 758, 9
1Működési költségvetés1 972, 4
1Személyi juttatások2 936, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok942, 4
3Dologi kiadások9 497, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 721, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 436, 5
2Felújítás191, 7
3Kölcsönök5, 0
2Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ611, 7
1Működési költségvetés135, 0
1Személyi juttatások342, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok106, 5
3Dologi kiadások235, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások62, 2
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.-csop. -számKi e melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. –csop
név. -
FEJEZET2008. évi előirányzat
1Működési költségvetés18 894, 2
1Személyi juttatások2 303, 1
2Munkaadókat terhelő járulékok675, 1
3Dologi kiadások31 119, 4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 552, 5
2Felújítás156, 6
6Szülőföld Alap Iroda
1Működési költségvetés100, 0
1Személyi juttatások74, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok20, 0
3Dologi kiadások6, 0
8ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet380, 9
1Működési költségvetés30, 0
1Személyi juttatások243, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok78, 1
3Dologi kiadások59, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30, 0
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok520, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok54, 4
3Dologi kiadások295, 6
4"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása60, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok10, 0
3Dologi kiadások18, 0
5Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai250, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások125, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok49, 0
3Dologi kiadások76, 0
6Audiovizuális média szabályozás150, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok6, 4
3Dologi kiadások123, 6
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása418, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok5, 4
3Dologi kiadások394, 5
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.-csop. -számKi e melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. –csop
név. -
FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások1 026, 1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok6, 0
3Dologi kiadások1 000, 1
9Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok74, 8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok7, 0
3Dologi kiadások25, 8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20, 0
10Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása65, 1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások65, 1
11Nemzetközi tagdíjak1, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1, 0
12Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása192, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok47, 2
3Dologi kiadások14, 9
13Kormányzati személyügyi feladatok támogatása132, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások52, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok16, 5
3Dologi kiadások64, 0
14Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása3 193, 6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok12, 8
3Dologi kiadások2 890, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100, 0
15Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek685, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások165, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások520, 0
16EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése135, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok20, 8
3Dologi kiadások49, 2
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. -számKie melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név -
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
20Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása13 295, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások380, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok120, 0
3Dologi kiadások11 800, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások995, 0
24Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása180, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások80, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok27, 0
3Dologi kiadások73, 0
25Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása120, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120, 0
26Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret80, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80, 0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány100, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100, 0
2Puskás Tivadar Közalapítvány37, 2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37, 2
3Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása500, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások499, 7
6Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány13, 9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13, 9
8Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása15, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15, 0
9Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány35, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35, 0
10Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása700, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700, 0
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása1 003, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok11, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElÖir. -
csop. -
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Elöir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások101, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások767, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások92, 0
2Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása3 475, 3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok12, 0
3Dologi kiadások118, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 309, 5
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása2 422, 1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások46, 1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 376, 0
4A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése720, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások720, 0
6Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék490, 0490, 0
2Fejezeti egyensúlyi tartalék3 259, 23 259, 2
1-9. cím összesen:94 129, 721 139, 372 990, 4
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal10 107, 8
1Működési költségvetés27, 4
1Személyi juttatások5 567, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 773, 5
3Dologi kiadások1 445, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások676, 1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások628, 9
2Felújítás25, 9
5Lakástámogatás17, 5
3Kölcsönök20, 020, 0
2Információs Hivatal8 223, 2
1Működési költségvetés50, 0
1Személyi juttatások3 586, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 133, 3
3Dologi kiadások2 731, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások372, 1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások392, 8
2Felújítás45, 0
5Lakástámogatás11, 6
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir. Csop
szám. -
Kie melt előír
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop.
név -
FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök3, 83, 8
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat18 945, 7
1Működési költségvetés182, 6
1Személyi juttatások9 764, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok3 022, 6
3Dologi kiadások3 053, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások910, 8
2Felhalmozási költségvetés117, 5
1Intézményi beruházási kiadások2 259, 9
2Felújítás214, 0
5Lakástámogatás20, 9
3Kölcsönök23, 023, 0
4Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ190, 1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok27, 6
3Dologi kiadások66, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások16, 6
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Fejezeti egyensúlyi tartalék1 019, 21 019, 2
11. cím összesen:38 910, 3424, 338 486, 0
12Alapok támogatása
1Szülőföld Alap támogatása
1Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a1 000, 0
12. cím összesen:1 000, 0
13K-600 hírrendszer működtetésére400, 0
20Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka46 733, 1
2Céltartalékok
1Különféle személyi kifizetések133 598, 3
2Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret12 000, 0
3Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete18 000, 0
3Központi egyensúlyi tartalék20 000, 0
X. fejezet összesen:364 771, 421 563, 6111 476, 4
[5]
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElÖir. -csop. szám-Kie melt elöir. Szám-Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. név -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása4 381, 9
1Működési költségvetés20, 5
1Személyi juttatások2 693, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok757, 4
3Dologi kiadások741, 1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100, 2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások110, 7
5Közigazgatási hivatalok7 854, 3
1Működési költségvetés529, 6
1Személyi juttatások5 299, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 660, 0
3Dologi kiadások1 261, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások95, 1
2Felújítás10, 2
7Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság11296, 7
1Működési költségvetés585, 5
1Személyi juttatások6 520, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok2 034, 7
3Dologi kiadások2 088, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15, 0
2Felhalmozási költségvetés2 018, 3
1Intézményi beruházási kiadások3 129, 9
2Felújítás111, 7
11Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet3 983, 4
1Működési költségvetés1 606, 0
1Személyi juttatások1 861, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok590, 4
3Dologi kiadások2 855, 7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások97, 8
2Felújítás183, 8
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Területrendezés100, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok1, 4
3Dologi kiadások2, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91, 2
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -
csop. -szám
Kie melt elöir. –számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Lakás- és építésügy
2Építésügyi célelőirányzatok
1Működési költségvetés600, 0
1Személyi juttatások40, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok14, 0
3Dologi kiadások200, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások146, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200, 0
3Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása10 000, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10 000, 0
5Lakbértámogatás120, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120, 0
6Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata10, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10, 0
5Turisztikai célelőirányzat7 864, 5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások524, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 860, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások500, 0
3Kölcsönök20, 0
3Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1Központi fejlesztési feladatok3 609, 5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások913, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 125, 5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások570, 2
2Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése1 000, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások900, 0
4Decentralizált területfejlesztési programok3 900, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások149, 5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 750, 5
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai420, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások420, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. szám-Kie melt elöir. szám-Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai247, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások247, 0
3Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása840, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások840, 0
6Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai391, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások316, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok75, 0
7Balaton Fejlesztési Tanács támogatása150, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150, 0
8Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása20, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20, 0
5Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2Közreműködői szervezeti feladatok ellátása180, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180, 0
3Területfejlesztési háttérintézményi feladatok291, 6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások291, 6
6Beruházások
2Lakástámogatás57, 4
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás57, 4
14Nemzetközi kötelezettségek teljesítése100, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100, 0
20Ágazati célfeladatok
1Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához1 380, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 380, 0
2Kincstári tranzakciós díj elszámolása50, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50, 0
3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2Felhalmozási költségvetés5 000, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 000, 0
6Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása20, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20, 0
7Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása114, 2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások114, 2
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. -számKie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név -
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Szakszervezetek támogatása15, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15, 0
10Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok200, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok49, 3
3Dologi kiadások30, 0
12Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása75, 8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65, 8
63Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása13, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13, 0
82A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása12, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12, 0
92Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása270, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások270, 0
93Hivatásos állomány életbiztosítása32, 4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32, 4
94Címzetes főjegyzői címek adományozása120, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások93, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok27, 0
95Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás408, 2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások408, 2
21Társadalmi önszerveződések támogatása
3Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület35, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35, 0
22Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása1 693, 3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 693, 3
23"Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Működési költségvetés1, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 0
25Választások lebonyolítása
3Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása150, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok9, 9
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. szám-Kie melt elöir. –számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások50, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások59, 1
26Sporttevékenység támogatása
1Utánpótlás-nevelési feladatok1 063, 6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok18, 5
3Dologi kiadások331, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások640, 8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások15, 0
2Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása356, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások356, 7
3Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok196, 4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások60, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135, 7
4Versenysport támogatása2 207, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások106, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok34, 1
3Dologi kiadások9, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 057, 5
52008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása500, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500, 0
6Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása360, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások360, 0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése1 972, 2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 177, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások794, 7
8Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása3 361, 4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 361, 4
9Nemzeti Sporttanács támogatása6, 6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok0, 8
3Dologi kiadások3, 3
22Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása42, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42, 7
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. szám-Kie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név -
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
23Szabadidősport támogatása320, 9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások318, 9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2, 0
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások60, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60, 0
26Sportköztestületek működési támogatása131, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások131, 7
27Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksportprogramok támogatása)226, 4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások226, 4
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei301, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások251, 7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50, 0
29Fogyatékkal élők sportjának támogatása214, 5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások214, 5
27Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
2Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások142, 4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások142, 4
10Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése1 400, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 400, 0
11Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása539, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok3, 0
3Dologi kiadások9, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások428, 1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások90, 0
12Magyar Sport Háza program372, 5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások305, 7
6Kamatfizetések64, 8
30Energiaadó emelésének ellentételezése8, 7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8, 7
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -
Csop
szám. -
Kie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím-
név
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
31Fejezeti tartalék
1Fejezeti egyensúlyi tartalék9 195, 59 195, 5
2Fejezeti általános tartalék335, 0335, 0
1-12. cím összesen:95 103, 010 380, 984722, 1
14Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások190 737, 0
XI. fejezet összesen:285 840, 010 380, 984722, 1
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása2 946, 8
1Működési költségvetés216, 5
1Személyi juttatások2 291, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok677, 4
3Dologi kiadások194, 2
2Szakigazgatási intézmények
1Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal16 416, 6
1Működési költségvetés14 052, 0
1Személyi juttatások15 581, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok4 935, 8
3Dologi kiadások11228, 2
2Felhalmozási költségvetés2 264, 4
1Intézményi beruházási kiadások987, 5
2Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal151, 4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok19, 4
3Dologi kiadások58, 6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9, 8
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés23 121, 5
1Személyi juttatások10 009, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok3 202, 9
3Dologi kiadások9 915, 5
2Felhalmozási költségvetés6, 1
4Állami Ménesgazdaság130, 0
1Működési költségvetés124, 3
1Személyi juttatások59, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok19, 1
3Dologi kiadások180, 1
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop.-szám
Jog cím-számElőir. csop. szám-Kie melt elöir.-számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés4, 6
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal10 740, 7
1Működési költségvetés31, 0
1Személyi juttatások4 639, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 484, 7
3Dologi kiadások2 000, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 468, 7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások177, 9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei4 367, 8
1Működési költségvetés1 498, 5
1Személyi juttatások3 303, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 057, 1
3Dologi kiadások1 604, 5
2Felhalmozási költségvetés99, 1
7Közművelődési intézmények472, 9
1Működési költségvetés102, 0
1Személyi juttatások288, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok92, 2
3Dologi kiadások194, 7
8Agrárkutató intézetek2 117, 7
1Működési költségvetés2 045, 2
1Személyi juttatások2 464, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok788, 7
3Dologi kiadások1 055, 4
2Felhalmozási költségvetés145, 9
9Agrármarketing-Centrum210, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások113, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok36, 4
3Dologi kiadások60, 0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
13Intézmények központi beruházásai100, 0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100, 0
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1FAO intézmények finanszírozása250, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok9, 6
3Dologi kiadások150, 4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások60, 0
2Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása585, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások150, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok48, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir
szám. -
Címn évAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások200, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások187, 0
3Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
4Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása70, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások70, 0
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása300, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300, 0
9Vízügyi feladatok támogatása400, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400, 0
10Parlagfű elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása400, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400, 0
2A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása460, 8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások460, 8
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei200, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok32, 0
3Dologi kiadások68, 0
15Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok2 053, 8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások513, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok164, 4
3Dologi kiadások1 075, 7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások300, 0
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa200, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200, 0
21Kincstári szolgáltatási díjak100, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100, 0
22Bormarketing és minőség-ellenőrzés
1Működési költségvetés1 500, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500, 0
25Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai100, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
26Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata247, 1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások247, 1
3PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2Átmeneti támogatással megvalósuló programok
10Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál
2Felhalmozási költségvetés68, 5
1Intézményi beruházási kiadások68, 5
4Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások
6Méhészeti Nemzeti Program480, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480, 0
7Igyál tejet program900, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások900, 0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása450, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450, 0
5Nemzeti támogatások
1Erdészeti feladatok1 569, 1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 569, 1
2Termőföldvédelem támogatása359, 8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások359, 8
3Állattenyésztési feladatok780, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások780, 0
4Halgazdálkodás támogatása200, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200, 0
5Vadgazdálkodás támogatása250, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250, 0
7Fejlesztési típusú támogatások1 000, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások950, 0
8Folyó kiadások és jövedelemtámogatások94 898, 8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások63, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások94 835, 0
9Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás300, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
10Nemzeti agrár kárenyhítés500, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500, 0
6Állat- és növénykártalanítás500, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500, 0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások5 000, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5 000, 0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
1I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv9 351, 3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 912, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 439, 3
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)31 348, 7
1Működési költségvetés51407, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68 461, 7
2Felhalmozási költségvetés38 214, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások52 508, 4
3Halászati Operatív Program300, 0
1Működési költségvetés245, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások327, 0
2Felhalmozási költségvetés654, 8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások873, 0
13EU-tagságból eredő feladatok800, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások302, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok96, 9
3Dologi kiadások400, 2
14Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék200, 0200, 0
2Fejezeti egyensúlyi tartalék9 413, 69 413, 6
1-10. cím összesen:337 432, 9135 801, 0201 631, 9
13Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése1 800, 0
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság200, 0
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék4 000, 0
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság50, 0
3Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
2Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek10, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Elöir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja200, 0
3Halvédelmi bírság10, 0
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja430, 0
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat30, 0
4Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás25, 0
5Vadvédelmi bírság25, 0
XII fejezet összesen:337 432, 9142 581, 0201 631, 9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása5 083, 6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 403, 1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 041, 7
3Dologi kiadások667, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások79, 0
2Felhalmozási költségvetés130, 0
1Intézményi beruházási kiadások22, 0
2HM hivatalai83 910, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 233, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 913, 5
3Dologi kiadások39 378, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások503, 9
2Felhalmozási költségvetés1 262, 2
1Intézményi beruházási kiadások33 674, 2
2Felújítás2 468, 9
3HM háttérintézményei30 717, 9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 411, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok500, 7
3Dologi kiadások26 897, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6, 7
2Felhalmozási költségvetés1 556, 1
1Intézményi beruházási kiadások947, 9
2Felújítás1 510, 3
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei25 373, 9
1Működési költségvetés
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám. -
Kiemelt elöir.
szám -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Elöir. -csop. név -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások17 822, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok4 866, 9
3Dologi kiadások2 327, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások115, 3
2Felhalmozási költségvetés53, 0
1Intézményi beruházási kiadások295, 3
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei82 596, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások52 683, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok15 031, 1
3Dologi kiadások14 660, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások218, 9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2, 0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal8 723, 7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 905, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 345, 9
3Dologi kiadások2 440, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16, 1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások16, 0
2Katonai Biztonsági Hivatal2 353, 1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 585, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok470, 7
3Dologi kiadások256, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35, 0
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem4 965, 9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 280, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok950, 3
3Dologi kiadások655, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9, 2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások70, 0
5Katonai Ügyészségek1 188, 2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások852, 1
2Munkaadókat terhelő járulékok259, 0
3Dologi kiadások77, 1
6Egészségügyi intézetek1 657, 5
1Működési költségvetés12 300, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElÖir. -
csop. -
Kie melt előír. szám-Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím-Előir. -csop. név -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások8 879, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 691, 4
3Dologi kiadások2 352, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34, 2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok1 327, 4
2Felhalmozási költségvetés450, 0
5Lakástámogatás1 627, 4
6Lakásépítés150, 0
2Ágazati célelőirányzatok
1Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)200, 0
Működési költségvetés
3Dologi kiadások200, 0
3Társadalmi szervek támogatása
1Honvédszakszervezet (HOSZ)8, 9
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8, 9
2Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)8, 8
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8, 8
3Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)4, 6
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4, 6
4Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSESZ)1, 0
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 0
5Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)2, 5
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 5
6Egyéb társadalmi szervek támogatása37, 9
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37, 9
7Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége2, 3
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 3
8Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége1, 5
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 5
9Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)1, 2
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 2
10Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)1, 0
Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElÖir. -
csop. -
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím-Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
11Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)2, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 0
12Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete2, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 0
13Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása90, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célű támogatások, kiadások90, 0
14Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása1, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1, 0
15Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása0, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0, 7
16Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása25, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25, 0
5Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása3 011, 9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 011, 9
16Védelmi Miniszteri Találkozó440, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások440, 0
24Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez3 359, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 109, 0
2Felhalmozási költségvetés1 750, 0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 324, 4
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 324, 4
32Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz
1Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz22 334, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22 334, 0
35Egyéb uniós befizetések314, 8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314, 8
36MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása17, 5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17, 5
37Honvéd Művészegyüttes támogatása75, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások75, 0
Cím-számAl cím-számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElÖir. -csop. -számKie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím
név-
Előir. -csop. név -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
38A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott
szolgáltatások díjai24, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások24, 0
39Fejezeti tartalék
2Fejezeti egyensúlyi tartalék22 000, 022 000, 0
XIII. fejezet összesen:319 689, 517 501, 3302 188, 2
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása3 297, 5
1Működési költségvetés2 334, 7
1Személyi juttatások2 894, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok823, 9
3Dologi kiadások1 811, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások34, 6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások67, 6
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 683, 3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 136, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok353, 4
3Dologi kiadások193, 7
3Igazságügyi Hivatal5 374, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 419, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 064, 0
3Dologi kiadások813, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások69, 1
4Szakértői Intézetek2 170, 4
1Működési költségvetés600, 0
1Személyi juttatások1 425, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok447, 3
3Dologi kiadások611, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások286, 3
5Büntetés-végrehajtás36 064, 1
1Működési költségvetés2 715, 6
1Személyi juttatások22 521, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok6 400, 4
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -
csop. -szám
Kie melt elöir. szám-Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
szám-
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások9 020, 0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2, 7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások529, 4
2Felújítás157, 7
5Lakástámogatás40, 0
3Kölcsönök108, 0
6Országos Atomenergia Hivatal154, 8
1Működési költségvetés1 897, 6
1Személyi juttatások745, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok229, 7
3Dologi kiadások998, 4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások78, 9
7Rendőrség211768, 5
1Működési költségvetés4 660, 7
1Személyi juttatások141 797, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok43 142, 7
3Dologi kiadások28 085, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3 005, 2
2Felújítás342, 5
3Kölcsönök30, 0
10Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal5 463, 7
1Működési költségvetés254, 4
1Személyi juttatások2 589, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok874, 1
3Dologi kiadások1 957, 4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai8, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások79, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások210, 3
11Rendőrtiszti Főiskola1 173, 8
1Működési költségvetés191, 8
1Személyi juttatások802, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok251, 5
3Dologi kiadások308, 9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 9
13Központi Gazdasági Főigazgatóság1 108, 8
1Működési költségvetés565, 7
1Személyi juttatások630, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok174, 9
3Dologi kiadások740, 9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások128, 4
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir. -csop. -zámKie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Oktatási Igazgatás3 943, 2
1Működési költségvetés563, 2
1Személyi juttatások2 757, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok874, 5
3Dologi kiadások810, 2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások32, 0
2Felújítás31, 9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása150, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150, 0
2Energia-racionalizálás
3Kölcsönök80, 080, 0
3A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás120, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120, 0
4Jogi segítségnyújtás85, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások85, 0
5Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése132, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások132, 0
6Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások190, 4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok8, 0
3Dologi kiadások29, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások132, 4
7Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek165, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások165, 0
9PPP rendszerben épülő börtön3 737, 3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3 737, 3
11MÁK - számlavezetési díjak10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
13Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés100, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100, 0
14Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához38 663, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38 663, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.-csop. -zámKie melt elöir. -számCím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. - névFEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés750, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások750, 0
16Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása50, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50, 0
20Nemzetközi fizetési kötelezettség218, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások218, 0
21Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése379, 7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások379, 7
2Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány12, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12, 0
3Beruházás
4Közbiztonsági beruházások270, 2
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás270, 2
5Lakáscélú beruházás100, 0
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás100, 0
5Társadalmi önszerveződések támogatása
1Szabadságharcosokért Közalapítvány200, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200, 0
2Rendészeti sportszervezetek támogatása30, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30, 0
3Szakszervezetek támogatása21, 9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21, 9
7Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása10, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10, 0
11Országos Polgárőr Szövetség159, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások159, 0
14Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása35, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35, 0
8Egyéb közösségi programok64, 5
1Működési költségvetés200, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások264, 5
[6]
Cím-számAl címs zámJog-cím-csop. -számJog cím-számElöir.-csop. szám-Kie melt elöir
szám. -
Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név
Előir. -csop. név -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Szolidaritási programok435, 5
1Működési költségvetés987, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 237, 7
2Felhalmozási költségvetés1 000, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 185, 5
10Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék181, 7181, 7
2Fejezeti egyensúlyi tartalék8 281, 58 281, 5
1-20. cím összesen:342 805, 216 901, 4325 903, 8
21Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása8 300, 0
XIV. fejezet összesen:351 105, 216 901, 4325 903, 8
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1Gazdasági és Közlekedési Minisztérium6 188, 5
1Működési költségvetés316, 5
1Személyi juttatások4 133, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 277, 6
3Dologi kiadások1 003, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66, 3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24, 7
3Kölcsönök49, 350, 0
2Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei
1Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal345, 6
1Működési költségvetés788, 6
1Személyi juttatások546, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok166, 6
3Dologi kiadások412, 3
2Felhalmozási költségvetés10, 4
1Intézményi beruházási kiadások19, 4
2Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1Működési költségvetés794, 1
1Személyi juttatások282, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok86, 1
3Dologi kiadások425, 1
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jogc ím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl címnévJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés30, 0
1Intézményi beruházási kiadások30, 0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal710, 0
1Működési költségvetés5 250, 0
1Személyi juttatások2 008, 1
2Munkaadókat terhelő járulékok612, 2
3Dologi kiadások2 939, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások246, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások144, 0
2Felújítás10, 0
5Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium82, 0
1Működési költségvetés60, 0
1Személyi juttatások65, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok22, 2
3Dologi kiadások54, 2
7Nemzeti Hírközlési Hatóság
1Működési költségvetés20 382, 0
1Személyi juttatások2 899, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok927, 8
3Dologi kiadások13 546, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások160, 0
2Felhalmozási költségvetés6, 0
1Intézményi beruházási kiadások2 737, 6
2Felújítás116, 3
3Kölcsönök13, 012, 0
8Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet1 432, 7
1Működési költségvetés506, 2
1Személyi juttatások347, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok101, 3
3Dologi kiadások1 490, 4
11GKM Bányászati és Földtani Intézmények
1Magyar Bányászati és Földtani Hivatal193, 2
1Működési költségvetés1 470, 7
1Személyi juttatások869, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok265, 4
3Dologi kiadások460, 8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45, 4
2Felhalmozási költségvetés2, 1
1Intézményi beruházási kiadások24, 9
3Kölcsönök3, 03, 0
2Magyar Állami Földtani Intézet334, 3
1Működési költségvetés496, 7
1Személyi juttatások399, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok129, 7
3Dologi kiadások301, 5
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök0, 40, 4
3Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet252, 9
1Működési költségvetés353, 7
1Személyi juttatások254, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok81, 3
3Dologi kiadások271, 0
3Kölcsönök1, 71, 8
12Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés2 814, 8
1Személyi juttatások785, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok243, 4
3Dologi kiadások1 476, 1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások305, 7
2Felújítás2, 4
3Kölcsönök2, 41, 0
13Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés3 210, 0
1Személyi juttatások1 264, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok386, 3
3Dologi kiadások1 309, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások135, 4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások105, 0
2Felújítás6, 0
3Kölcsönök3, 0
16Nemzeti Közlekedési Hatóság
1Működési költségvetés26 723, 3
1Személyi juttatások8 890, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok2 539, 8
3Dologi kiadások13 194, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 168, 0
2Felhalmozási költségvetés16, 2
1Intézményi beruházási kiadások885, 5
2Felújítás45, 9
3Kölcsönök34, 318, 5
18Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
1Működési költségvetés4 446, 8
1Személyi juttatások1 186, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok358, 2
3Dologi kiadások2 334, 2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások254, 6
2Felújítás10, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások299, 6
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök4, 0
20MÁV egészségügyi alapellátó intézmények95, 0
1Működési költségvetés1 337, 9
1Személyi juttatások763, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok251, 5
3Dologi kiadások409, 1
2Felhalmozási költségvetés1, 5
1Intézményi beruházási kiadások10, 4
22Közlekedésbiztonsági Szervezet514, 9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások297, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok86, 6
3Dologi kiadások110, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások17, 8
23Magyar Vasúti Hivatal
1Működési költségvetés696, 6
1Személyi juttatások251, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok71, 4
3Dologi kiadások218, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások152, 1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3, 3
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1A magyarországi uránércbánya bezárása1 321, 9
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 321, 9
9Akadálymentes közlekedés fejlesztése140, 0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás140, 0
2Ágazati célelőirányzatok
2Energiafelhasználási hatékonyság javítása2 000, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 815, 0
3Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok72, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72, 0
9A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés971, 0
3Dologi kiadások971, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
14A millenáris programokkal összefüggő feladatok674, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások674, 0
16Közpolitikai kutatások, elemzések30, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30, 0
17Államigazgatás hatékonyságának növelése100, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100, 0
20Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás767, 4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások767, 4
41Szakképzési feladatok10, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10, 0
45Belvízi hajózási alapprogram0, 9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0, 9
46K+F+I támogatások
1K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása200, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200, 0
2Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása130, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130, 0
3Vállalkozási célelőirányzatok
1Beruházásösztönzési célelőirányzat35 000, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások35 000, 0
2Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat
1Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzat1 060, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások560, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20, 0
3Kis- és középvállalkozói célelőirányzat2 282, 0
1Működési költségvetés3, 0
3Dologi kiadások660, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások925, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások700, 0
4Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása100, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Külgazdaság-fejlesztési célelőirányzat2 655, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 575, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások80, 0
9Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége50, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50, 0
13Üzletre hangolva300, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások300, 0
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
5EU szabványok honosítása90, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások90, 0
18Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
7Közháló program3 600, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3 600, 0
8Információs társadalom kiteljesítése2 170, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások150, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások774, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 246, 0
10e-Információszabadság50, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50, 0
12NAVA-NDA program200, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200, 0
13Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj1 235, 6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 235, 6
17eGazdaságra hangolva325, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások325, 0
18Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment42, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások42, 0
19Szociális ártámogatás195, 1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások195, 1
20Határon túli információs társadalom programok támogatása10, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJogcím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
19Ágazati szabályozási feladatok
1Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)215, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások215, 0
2Postapiaci liberalizáció105, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások105, 0
28Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése103 400, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások103 400, 0
29Útpénztár76 480, 2
1Működési költségvetés45 600, 0
3Dologi kiadások23 122, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39 607, 1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások8 852, 5
2Felújítás22 637, 2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27 861, 1
30Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Autópálya rendelkezésre állási díj54 023, 9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások54 023, 9
5GySEV ZRt. tőkeemelése200, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások200, 0
9EU-támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása640, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások640, 0
11TEN-T pályázatok2 500, 0
2Felhalmozási költségvetés1 926, 9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 426, 9
15BKSz működtetésének támogatása2 329, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 329, 0
16Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6, 0
17Kihelyezett szakértői támogatás10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
26Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
1Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok288, 8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások288, 8
Cím-számAl cím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím
név
Al cím névJog-cím-csop. -névJog cím
név
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Nemzetközi tagdíjak (NKTH)36, 4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások36, 4
33Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
34NATO tagságból adódó ágazati feladatok10, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok0, 6
3Dologi kiadások5, 4
36Közlekedési zajvédelem3, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3, 0
37A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése780, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások780, 0
38RO-LA gördülő országút900, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások900, 0
39Határkikötők működtetése162, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások162, 0
40Szolnok új városi híd építésének előkészítése100, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100, 0
36Közhasznú szervezetek támogatása
1Energia Központ Kht. közhasznú feladatai87, 5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87, 5
38Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
6Vasúti fejlesztések EIB hitelből5 900, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 900, 0
41Magán és egyéb jogi személyek kártérítése200, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások200, 0
42Kincstári díjak220, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások220, 0
47Kötött segélyhitelezés585, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások585, 0
Cím-számAlcím-számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám. -
Kie melt elöir. -Cím névAlc ím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
50Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék2 300, 02 300, 0
2Fejezeti egyensúlyi tartalék8 231, 48 231, 4
1-25. cím összesen:442 988, 9118 301, 7324 687, 2
27Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000, 0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése135 501, 5
28Központosított bevételek
1Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése40, 0
2Gépjármű túlsúlydíj1 320, 0
3Energiaár-kompenzációs befizetés82 000, 0
30Alapok támogatása
1Kutatási és Technológiai Innovációs Alap23 060, 2
XV. fejezet összesen:602 550, 6201 661, 7324 687, 2
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása5 421, 3
1Működési költségvetés25, 9
1Személyi juttatások2 408, 2
2Munkaadókat terhelő járulékok731, 8
3Dologi kiadások1 833, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások393, 7
2Felhalmozási költségvetés6, 0
1Intézményi beruházási kiadások63, 3
2Felújítás23, 0
3Kölcsönök5, 05, 0
2Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság774, 5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások458, 5
2Munkaadókat terhelő járulékok146, 7
3Dologi kiadások139, 3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30, 0
3Országos Meteorológiai Szolgálat958, 5
1Működési költségvetés987, 0
1Személyi juttatások774, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok247, 7
3Dologi kiadások770, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0, 4
Cím-számAl
címs
zám
Jog-cím-
csop. -szám
Jogcím-számElőir.
Csop szám
Kiemelt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog cím név-Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés11, 0
1Intézményi beruházási kiadások124, 0
2Felújítás40, 0
3Kölcsönök3, 03, 0
4Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság894, 5
1Működési költségvetés20, 4
1Személyi juttatások305, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok97, 9
3Dologi kiadások459, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások48, 0
2Felújítás4, 1
5Nemzeti park igazgatóságok3 263, 7
1Működési költségvetés2 026, 9
1Személyi juttatások2 323, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok743, 7
3Dologi kiadások2 019, 1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások133, 6
2Felújítás70, 5
6Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek6 611, 9
1Működési költségvetés2 456, 6
1Személyi juttatások5 327, 3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 704, 7
3Dologi kiadások1 709, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások319, 5
2Felújítás7, 5
7Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok13 331, 4
1Működési költségvetés2 582, 4
1Személyi juttatások9 162, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 931, 8
3Dologi kiadások3 678, 7
2Felhalmozási költségvetés28, 9
1Intézményi beruházási kiadások170, 2
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
7Vízkárelhárítás
5Vásárhelyi terv továbbfejlesztése6 895, 0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás6 895, 0
7Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai1 000, 0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás1 000, 0
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése183, 9
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás183, 9
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
19EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai208, 4
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás208, 4
20Ivóvíz-minőség javító program410, 2
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás410, 2
2Ágazati célelőirányzatok
3Vízkárelhárítási művek fenntartása1 000, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok64, 0
3Dologi kiadások736, 0
6Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése100, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok6, 4
3Dologi kiadások73, 6
7Nemzetközi tagdíjak340, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások340, 0
8Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások150, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások150, 0
9Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
10Kutatási feladatok160, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások160, 0
12Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program80, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26, 6
2Munkaadókat terhelő járulékok8, 5
3Dologi kiadások44, 9
30Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések110, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások110, 0
34Víz- és környezeti kárelhárítás500, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok64, 0
3Dologi kiadások236, 0
35Természetvédelmi kártalanítás80, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
37Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok21, 1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások21, 1
38Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése1 800, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 800, 0
39Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása4 340, 7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok16, 0
3Dologi kiadások711, 2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3 563, 5
40Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása653, 2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok21, 8
3Dologi kiadások328, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68, 8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások156, 1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11, 8
41Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában300, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások300, 0
43Magán és egyéb jogi személyek kártérítése10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
44Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai245, 8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások245, 8
45Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása402, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások402, 0
10Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék300, 0300, 0
2Fejezeti egyensúlyi tartalék1 777, 11 777, 1
1-10. cím összesen:60 486, 38 153, 152 333, 2
12Központosított bevételek
1Környezetvédelmi támogatások visszatérülése946, 8
2Bírságok
1Légszennyezési bírság489, 8
3Szennyvízbírságok203, 9
4Veszélyes hulladék bírság41, 7
[7]
Cím-számAlcím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Zaj- és rezgésvédelmi bírság7, 4
6Természetvédelmi bírság15, 1
3Termékdíjak
1Gumiabroncs termékdíjak500, 0
2Csomagolóeszközök termékdíja9 300, 0
4Akkumulátorok termékdíja300, 0
5Kenőolajok termékdíja6 200, 0
7Reklámhordozó papírok termékdíja2 200, 0
9Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja2 300, 0
5Vízkészletjárulék10 593, 9
XVI. fejezet összesen:60 486, 341251, 752 333, 2
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium központi igazgatása6 944, 4
1Működési költségvetés230, 0
1Személyi juttatások4 336, 8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 466, 7
3Dologi kiadások1 231, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások40, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások87, 1
3Kölcsönök24, 312, 0
2Külképviseletek igazgatása31 388, 5
1Működési költségvetés3 056, 1
1Személyi juttatások16 770, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok3 357, 6
3Dologi kiadások13 472, 2
2Felhalmozási költségvetés61, 0
1Intézményi beruházási kiadások907, 2
3Kölcsönök112, 6114, 0
4Magyar Külügyi Intézet154, 9
1Működési költségvetés2, 5
1Személyi juttatások76, 9
2Munkaadókat terhelő járulékok25, 5
3Dologi kiadások55, 0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
3NATO Békepartnerség20, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások15, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5, 0
Cím-számAlcím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások3 062, 3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3 062, 3
2Európai uniós befizetések51, 2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások51, 2
8Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás3, 0
1Működési költségvetés2, 0
3Dologi kiadások5, 0
9Állami Protokoll
2Kormányfői Protokoll kiadásai180, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10, 0
2Munkaadókat terhelő járulékok3, 0
3Dologi kiadások167, 0
12Alapítványok támogatása
9Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása50, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50, 0
14Civil szervezetek támogatása
1Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek37, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36, 0
2A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása3, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3, 0
15Külügyi Kommunikáció120, 3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások66, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54, 3
17EU utazási költségtérítések0, 2
1Működési költségvetés320, 0
3Dologi kiadások0, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások320, 0
22Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés300, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások260, 0
2Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében500, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások190, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások150, 0
Cím-számAlcím számJog-cím-csop. -számJog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások160, 0
4Humanitárius segélyezés30, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30, 0
30Schengeni követelmények
2Schengeni követelményeknek való megfelelés262, 5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások62, 5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200, 0
35Kelet és dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok158, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0, 1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások157, 9
36Lakossági EU-tájékoztatási feladatok
1"Euvonal" Telefonos Tájékoztató Szolgálat150, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások150, 0
2EU-projektek és -programok35, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások13, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22, 0
3Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör50, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50, 0
37Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása10, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10, 0
38Demokratikus átalakulás elősegítése100, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80, 0
39A 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészülés
1Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban40, 0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40, 0
40Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése50, 0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44, 7
2Munkaadókat terhelő járulékok5, 3
41Külső Határok Alap169, 4
1Működési költségvetés99, 2
3Dologi kiadások140, 3
Cím-számAlcím-számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés409, 1
1Intézményi beruházási kiadások537, 4
50Fejezeti tartalék
2Fejezeti egyensúlyi tartalék1 444, 21 444, 2
1-5. cím összesen:49 619, 84 305, 945 313, 9
7Központosított bevételek
1Konzuli- és vízumdíj3 324, 5
XVIII. fejezet összesen:49 619, 87 630, 445 313, 9
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség2 553, 5
1Működési költségvetés25, 6
1Személyi juttatások1 384, 4
2Munkaadókat terhelő járulékok431, 3
3Dologi kiadások687, 6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások64, 2
2Felújítás9, 9
3Kölcsönök2, 71, 0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1Regionális Operatív Program (ROP)
1Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése7 103, 7
1Működési költségvetés6 089, 3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13 193, 0
2Humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban836, 3
1Működési költségvetés3 494, 9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 331, 2
3A turisztikai potenciál erősítése a régiókban717, 1
1Működési költségvetés3 903, 8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 620, 9
4ROP Technikai segítségnyújtás687, 2
1Működési költségvetés1 058, 5
3Dologi kiadások1 263, 7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások482, 0
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kie melt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJogcím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban4 381, 1
1Működési költségvetés2, 9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22, 6
2Felhalmozási költségvetés633, 3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 994, 7
2Élelmiszergazdaság modernizálása1 007, 4
2Felhalmozási költségvetés778, 7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 786, 1
3Vidéki térségek fejlesztése2 698, 3
1Működési költségvetés272, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások434, 1
2Felhalmozási költségvetés4 265, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 801, 4
4AVOP Technikai segítségnyújtás2, 5
1Működési költségvetés7, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9, 8
3Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1Beruházás-ösztönzés714, 7
2Felhalmozási költségvetés285, 3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 000, 0
2Kis- és középvállalkozások fejlesztése2 799, 4
1Működési költségvetés231, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások324, 9
2Felhalmozási költségvetés894, 2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 600, 0
3Információs társadalom és gazdaságfejlesztés3 742, 7
2Felhalmozási költségvetés1 735, 2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 477, 9
4Kutatás-fejlesztés, innováció629, 0
1Működési költségvetés154, 9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások734, 2
2Felhalmozási költségvetés143, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások192, 7
5GVOP Technikai segítségnyújtás793, 6
1Működési költségvetés17, 3
3Dologi kiadások666, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23, 2
2Felhalmozási költségvetés364, 1
1Intézményi beruházási kiadások84, 7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások400, 8
4Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1Közlekedési infrastruktúra fejlesztése304, 5
2Felhalmozási költségvetés8 942, 6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 247, 1
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kiemelt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJog cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Környezetvédelem-Energetika118, 5
2Felhalmozási költségvetés276, 6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások395, 1
3Környezetvédelem490, 9
1Működési költségvetés33, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44, 4
2Felhalmozási költségvetés1 491, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 971, 0
4KIOP Technikai segítségnyújtás383, 9
1Működési költségvetés895, 9
3Dologi kiadások200, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 079, 8
5Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére1 925, 1
1Működési költségvetés4 798, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 351, 0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások372, 1
5Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása3 299, 5
1Működési költségvetés13 701, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15 302, 7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 698, 0
10Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése2 495, 1
1Működési költségvetés5 997, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások849, 2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7 643, 2
13Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása674, 6
1Működési költségvetés708, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 382, 6
15HEFOP Technikai segítségnyújtás835, 1
1Működési költségvetés1 259, 5
3Dologi kiadások761, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 333, 6
6KTK technikai segítségnyújtás121, 8
1Működési költségvetés365, 2
3Dologi kiadások207, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások205, 0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások75, 0
2Közösségi Kezdeményezések
1INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
1INTERREG IIIA HU-SK-UA596, 8
1Működési költségvetés700, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 270, 9
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jogcím-számElőir.
Csop szám
Kiemelt elöir. -Cím névAl cím névJog-cím-csop. -névJogcím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés738, 3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások764, 2
2INTERREG IIIA HU-RO-SER1 064, 3
1Működési költségvetés1 991, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 639, 6
2Felhalmozási költségvetés968, 1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 383, 8
3INTERREG IIIA SL-HU-CR392, 2
1Működési költségvetés716, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások930, 0
2Felhalmozási költségvetés415, 1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások593, 9
4INTERREG IIIA AU-HU
1Működési költségvetés416, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások429, 2
2Felhalmozási költségvetés400, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások387, 2
5INTERREG IIIB26, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26, 0
6INTERREG IIIC96, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások96, 0
7INTERACT4, 0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4, 0
2EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései451, 9
1Működési költségvetés958, 5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 343, 3
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások67, 1
2EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása8, 9
1Működési költségvetés62, 6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások71, 5
3EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás42, 5
1Működési költségvetés64, 7
3Dologi kiadások20, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87, 0
3Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek41 564, 4
1Működési költségvetés1 021, 2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 069, 0
2Felhalmozási költségvetés34 595, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75 111, 6
Cím-számAl cím számJog-cím-
csop. -szám
Jog cím-számElőir.
Csop szám
Kiemelt elöir. -Cím névAlcím névJog-cím-csop. -névJog-cím
név-
Előir. -csop. -FEJEZET2008. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek33 955, 2
1Működési költségvetés3 029, 4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16 543, 9
2Felhalmozási költségvetés53 937, 5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások74 378, 2
4Új Magyarország Fejlesztési Terv
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program8 602, 5
1Működési költségvetés14 219, 9
3Dologi kiadások1 514, 0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15 215, 2
2Felhalmozási költségvetés34 527, 6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40 620, 8
2Közlekedés Operatív Program17 230, 3
1Működési költségvetés814, 3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások958, 0
2Felhalmozási költségvetés96 824, 0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások113 910, 6
3Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész
1