2008. évi XXV. törvény

az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról[1]

1. § Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Einfotv.) 12. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A jogszabályok és más jogi aktusok nyilvánossága "

2. § Az Einfotv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történő, olyan elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, amelyet a Magyar Közlöny felelős szerkesztője a minősített elektronikus aláírásával és a közzététel időpontjában olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel lát el, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus aláírás ellenőrzéséhez a felelős szerkesztő és a helyettesítésére jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére szolgáló oldalán érhetőek el.

(3) A Magyar Közlöny tartalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által alkotott rendeletek kivételével a jogszabályokat, az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte, az Országgyűlés határozatait, a jogegységi határozatokat, az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait, továbbá a 12/A. § szerinti mellékleteket.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a honlapról nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A szerkesztő a Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron megküldi a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfelsőbb Bíróság elnökének, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Országgyűlési Könyvtárnak.

(6) A Magyar Közlöny oldalhű másolata papíron, illetve digitális adathordozón is terjeszthető azzal, hogy ha az (1) bekezdés szerint közzétett és a papíron, illetve digitális adathordozón terjesztett változat szövege egymástól eltér, az (1) bekezdés szerint közzétett változat szövegét kell hitelesnek tekinteni.

(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papírra oldalhű másolatot készít."

3. § Az Einfotv. a következő új 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A Határozatok Tárát és a Hivatalos Értesítőt a Magyar Közlöny mellékleteként történő közzététellel, a 12. § alkalmazásával kell kiadni.

(2) A Határozatok Tára tartalmazza - a minősített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok kivételével - a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság határozatait, valamint a miniszterek azon határozatait, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi.

(3) A Hivatalos Értesítő tartalmazza a jogalkotásról szóló törvény szerinti utasítások és jogi iránymutatások szövegét, valamint azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy miniszter, illetve a közzététel kezdeményezésére jogszabály által kötelezett személy kezdeményezi.

(4) A (3) bekezdést a 12. § (3) bekezdésében és a 12/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogi aktusokra, valamint a Közbeszerzési Értesítőben, a Cégközlönyben és a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában közzétenni rendelt közleményekre nem kell alkalmazni."

4. § Az Einfotv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § a következő új (2)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (2) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(1) A 12-12/A. §-ban nem említett hivatalos lapokat a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal a honlapján történő közzététellel adja ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban olyan közlemény tehető közzé, amely a Magyar Közlönyben megjelent.

(3) Egy központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján egy hivatalos lapot adhat ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lap oldalhű másolata nyomtatott formában akkor terjeszthető, ha a tárgyévet megelőző év június 30-án a lap a központi költségvetéshez tartozó szerveken kívüli előfizetőinek száma a külön jogszabályban meghatározott számot meghaladja."

5. § Az Einfotv. a következő új 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteményét és a Hatályos Jogszabályok Gyűjteményét azok szerkesztőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott, elektronikus dokumentumként a kormányzati portálon való közzététellel kell kiadni.

(2) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye és a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye digitális adathordozón is terjeszthető."

6. § (1) Az Einfotv. 22. § (1) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"c) a 12. § (7) bekezdése szerinti másolatot készítő szerv kijelölését."

(2) Az Einfotv. 22. § (2) bekezdése a következő új e)-f) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

"e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy az előfizetőknek a 13. § (4) bekezdése szerinti számát rendeletben állapítsa meg,

f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, hogy a 12. § (7) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg."

7. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-2. §-a, - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 3. §-a, 5-6. §-a, 7. § (4)-(5) bekezdése és 8. § (5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az Einfotv.-nek az e törvény 3. §-ával megállapított 12/A. § (1) bekezdésében a "Határozatok Tárát és a" szövegrész, 12/A. § (2) bekezdése, 12/A. § (4) bekezdésében "és a 12/A. § (2) bekezdésében" szövegrész, valamint a 4. § és a 8. § (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Közlöny 2008. december 31-ig az Einfotv. e törvény 2. §-ával megállapított 12. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a Kormánynak a Magyar Közlönyben közzétenni rendelt határozatait és jogi iránymutatásait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársasági elnök és a Kormány által adományozott kitüntetéseket is; azokra, valamint a Határozatok Tárában 2008. december 31-ig megjelent közleményekre az Einfotv. 12/A. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5) A Magyar Közlöny 1998. január 1-jétől kezdődően, de 2008. július 1-jét megelőzően kiadott számait, valamint a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteményének 2003. január 1-jét követően, de 2008. július 1-jét megelőzően kiadott számait a Magyar Közlöny 2008. július 1-jén hivatalban levő felelős szerkesztőjének a minősített elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumként 2008. július 31-ig a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(6)[2]

8. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ügyészség hivatalos lapja az Ügyészségi Közlöny, amelynek kiadását, tartalmát és megjelenését a legfőbb ügyész utasítással szabályozza."

(2)[3]

(3)[4]

(4) Az Einfotv. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "korlátozástól mentesen, díjmentesen" szövegrész helyébe a "korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen" szöveg, 17. § (3) bekezdésében a "határozatok anonimizált" szövegrész helyébe a "határozatoknak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált" szöveg lép.

(5) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Hivatalos Értesítőben központi államigazgatási szervenkénti bontásban havonta közzé kell tenni a Miniszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban köztisztviselői jogviszony létesítéséről és megszüntetéséről, vezetői megbízás adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím visszavonásáról, illetve berendelésről, vezénylésről, valamint azok megszüntetéséről szóló közleményeket."

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. május 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXLVIII. törvény 234. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 53. § 6. pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 53. § 6. pontja. Hatálytalan 2011.01.01.