41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének a) és b) pontjában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Amennyiben a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a szolgáltatónál 2007. március 31-ig finanszírozott fekvőbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg-szakellátási formára vagy szakmára vonatkozóan nem jön létre új finanszírozási szerződés, a szolgáltató

a) amennyiben a szolgáltatónál finanszírozott fekvőbeteg-szakellátási feladat megszűnik, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/C. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben az ott meghatározott összeg helyett a szerződés megszűnését megelőző 12 havi teljesítménydíj összegéből számított egy havi átlagának megfelelő összegű díjra jogosult, amelynek 80 százaléka a szerződés megszűnését követő hónapban, 10-10 százaléka pedig a szerződés megszűnését követő második és harmadik hónapban kerül utalványozásra;

b) amennyiben a szolgáltatónál a finanszírozott fekvőbeteg-szakellátási feladat megszűnik, a Kr. 6/C. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a szerződés megszűnését követő első, második és harmadik hónapra a szerződés megszűnését megelőzően nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjra jogosult;

c) amennyiben a szolgáltatónál az aktív fekvőbetegszakellátási kapacitás átminősítésre került krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra, a szerződés megszűnését megelőzően nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjra jogosult a szerződés megszűnését követően.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a szerződés megszűnését megelőzően felvett biztosítottnak a szerződés megszűnéséig be nem fejezett ellátása után

a) aktív fekvőbeteg-szakellátás esetén az adott ellátási eseményre irányadó normatív ápolási idő figyelembevételével,

b) krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a szerződés megszűnését követő hónap utolsó napjáig

jogosult az elszámolható teljesítmény után járó díjazásra.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a szerződés megszűnését megelőzően felvett biztosítottnak a szerződés megszűnéséig be nem fejezett ellátása után aktív fekvőbeteg-szakellátás esetén az adott ellátási eseményre irányadó normatív ápolási idő figyelembevételével jogosult az elszámolható teljesítmény után járó díjazásra.

(4) Amennyiben az Eftv. alapján az egészségügyi szolgáltató - ide nem értve az (1) bekezdés alá tartozó szolgáltatót - finanszírozási szerződése úgy szűnik meg, hogy a finanszírozott fekvőbeteg-szakellátási feladat az Eftv. alapján egy vagy több másik egészségügyi szolgáltató ellátási kötelezettsége körébe került, a feladatot 2007. március 3 1-ig ellátó egészségügyi szolgáltató az adott szakmára vonatkozó szerződés megszűnésének hónapját megelőző második hónapban nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjra jogosult, amely 80 százaléka a szerződés megszűnését követő hónapban, 10-10 százaléka pedig a szerződés megszűnését követő második és harmadik hónapban kerül utalványozásra.

(5)[1] Amennyiben a finanszírozott fekvőbeteg-szakellátási feladat az Eftv. alapján egy vagy több másik egészségügyi szolgáltató ellátási kötelezettsége körébe került, az új szerződés hatálybalépését megelőző két hónapban nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP) a feladatellátásban érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak erre vonatkozó megállapodása szerint utalványozza. Ha 2007. április 30-ig nem jön létre a megállapodás, a feladatot 2007. április 1-jét követően ellátó szolgáltatók külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultak finanszírozási előlegre.

(6) A (4) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató a szerződés megszűnését megelőzően felvett biztosítottnak a szerződés megszűnéséig be nem fejezett ellátása után a (2) bekezdésben foglaltak szerint jogosult finanszírozásra.

(7) Amennyiben a finanszírozott fekvőbeteg-szakellátási feladat az Eftv. alapján másik egészségügyi szolgáltató ellátási kötelezettsége körébe került, aki a feladat ellátásához szükséges feltételeket 2007. április 1-jétől még nem tudja biztosítani, az egészségügyi miniszter engedélye alapján ellátási érdekből a feladatot 2007. március 31-ig ellátó egészségügyi szolgáltató a teljesítménydíjazás általános szabályai alapján jogosult finanszírozásra a 2007. április 1. és 2007. december 31. közötti feladatellátás után. A (4) és (5) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell a feladat tényleges átadását követően.

(8) Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál aktív fekvőbeteg-szakellátási feladat finanszírozása 2007. március 31-ével megszűnt, a kizárólag krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi miniszter engedélye alapján jogosult az általa 2007. április 30-ig nyújtott sürgősségi ellátás külön jogszabály szerinti finanszírozására, amennyiben azt az azonnali ellátás indokolta és a biztosított átirányítása másik egészségügyi szolgáltatóhoz helyrehozhatatlan egészségkárosodással járt volna. A szolgáltató fenntartója a finanszírozás iránti igényét részletes költségkimutatással és szakmai indokolással együtt az adott ellátás befejezését követő 15 napon belül nyújthatja be az OEP-hez.

(9) Amennyiben a folyamatos ellátás biztosítása vagy egyéb ellátási érdekből szükséges, az egészségügyi miniszter az (l)-(8) bekezdésben foglaltaktól eltérő finanszírozást engedélyezhet. Az ellátási érdek fennállásának megállapítását, illetve a határidő meghosszabbítását a megyei tisztifőorvos kezdeményezheti az e célra létrehozott bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság) . A megyei tisztifőorvos az ellátási érdek fennállásának megállapítása tárgyában megkeresi az illetékes szakmai kollégiumot véleménynyilvánítás céljából. A Bizottság tagja az egészségügyi miniszter, az országos tisztifőorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója által delegált egy-egy fő. A Bizottság működésének feltételeit az országos tisztifőorvos biztosítja. A Bizottság az ellátási érdek fennállásáról a kezdeményezéstől számított három munkanapon belül dönt.

2. §

(1) Az Eftv. által meghatározott kapacitásokra történő szerződéskötés során - a Kr. 37. §-a (2) bekezdésének e rendelet 9. §-ával megállapított g) pontjában foglaltak alapján - úgy kell meghatározni az egyes szakmacsoportokon belül az egyes szakmákhoz tartozó kapacitások mennyiségét, hogy a 2007. március 31-én érvényes működési engedélyhez képest az egészségügyi szolgáltatónál

a) nem kerülhet új szakma a finanszírozásba bevonásra, és

b) nem szűnhet meg finanszírozott szakma és annak finanszírozása,

kivéve, ha az Eftv. végrehajtásának következtében az egészségügyi szolgáltatónál az adott szakma tekintetében ellátási kötelezettség keletkezik vagy szűnik meg, vagy az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázat eredménye miatt az a) és b) pont alkalmazása nem lehetséges.

(2) A kapacitások szakmacsoporton belüli szakmák közötti felosztása nem eredményezheti a 2007. március 31 -ig el nem számolható szolgáltatás elszámolhatóságát.

3. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. §-ának (19) bekezdésében foglaltak alapján az előre nem tervezhető ellátásokhoz kötődő kapacitásokra tekintettel kiegészítő díjban részesül az az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amelyik

a) legalább 400 ágy feletti kapacitással rendelkezik, vagy

b) legalább 5 szakmával rendelkezik (mátrix intézmények esetében is), vagy

c) kiemelt országos feladatot lát el, vagy

d) részt vesz a kiemelt népegészségügyi programokban (onkológia, haemodinamika, felnőtt- és gyermekgyógyászati sürgősségi ellátás - ideértve a traumatológiát is) .

(2) A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók közül az kap teljesítményvolumen keret (a továbbiakban: TVK) többletet, amelyik

a) olyan településen működik, ahol aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nem működik, és

b) a hét minden munkanapján biztosítja a lakosság számára az alapvető klinikai szakmákban és diagnosztikai szolgáltatásokban a folyamatos ellátást.

(3)[2] Azon egészségügyi szolgáltatók körét, amelyek 2007 második negyedévében az (1) bekezdés alapján kiegészítő díjban részesülnek, illetve a (2) bekezdés alapján TVK-többletet kapnak, e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben szolgáltatónként egy hónapra megállapított összeg három hónapon keresztül jár, amelynek kifizetésére egyösszegben 2007 júniusában kerül sor.

(4) Az (1) bekezdés szerinti fixdíj mértékének megállapításánál a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények esetében a halasztást nem tűrő ellátási események kerültek figyelembevételre az ezekhez kapcsolódó HBCs-k gyakorisága alapján. A járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények esetében az összeg az előző évi teljesítményük arányában került megállapításra.

3/A. §[3]

A 3. számú melléklet tartalmazza - a TVK többlettel és az annak megfelelő forint összeggel együtt - azokat az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat, amelyek

a) a 2007.1. félévi adatok alapján számított más intézményből átvett eseteik aránya,

b) a sürgősségi (halaszthatatlan) eseteik aránya,

c) a 2007.1. félévi TVK kihasználtságuk,

d) a case-mix indexük, valamint

e) a 2007. április 1-jét követő struktúraváltás miatti, egy ágyra jutó TVK változás

alapján kiegészítő teljesítményvolumen-keretben részesülnek.

3/B. §[4]

(1) Az összevont szakellátás 2007. évi módosított előirányzatából az egészségügyi miniszter által a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározott keret

a) 12 százaléka terhére a krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítmény arányában,

b) 42, 7 százaléka terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korlát nélkül elszámolható teljesítmény arányos, az egyes szolgáltatók pénzügyi helyzete alapján megállapított szorzók szerint korrigált összegnek megfelelő,

c) 10 százaléka terhére egyes országos feladatkörű speciális intézetek, és a súlyponti kórházak - amennyiben a teljesítményvolumen-korlát és az ágyszám a 2007. március 31-én és április 1-jén érvényes finanszírozási szerződés szerinti változásának aránya nem éri el a 115 százalékot - a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korlát nélkül elszámolható teljesítmény arányában,

d) 1, 3 százaléka terhére a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítményük arányában kiegészítő díjazásban részesülnek, melynek összegét az OEP 2007. szeptember hónapban utalványozza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keret 34 százaléka terhére a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, a progresszív betegellátás 3. § (4) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével 2007. szeptember hónapban kiegészítő díjban részesülnek.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kiegészítő díjazásban részesülő intézmények körét és a kiegészítő díjazás együttes összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3/C. §[5]

(1) Az összevont szakellátás 2007. évi előirányzatából 5 milliárd forintos keret

a) 12 százaléka terhére a krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítmény arányában,

b) 41,4 százaléka terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónaprajelentett és a teljesítményvolumen-korláton belül elszámolható teljesítménnyel arányos, az egyes szolgáltatók pénzügyi helyzete alapján megállapított szorzók szerint korrigált összegnek megfelelő,

c) 10 százaléka terhére egyes országos feladatkörű speciális intézetek, és a súlyponti kórházak - amennyiben a teljesítményvolumen-korlát és az ágyszám a 2007. március 31-én és április 1-jén érvényes finanszírozási szerződés szerinti változásának aránya nem éri el a 115 százalékot - a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korláton belül elszámolható teljesítmény arányában,

d) 34 százaléka terhére a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, a progresszív betegellátás 3. § (4) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével,

e) 2,6 százaléka terhére a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítményük arányában

kiegészítő díjazásban részesülnek.

(2) Az összevont szakellátás 2007. évi előirányzatából 3 milliárd forintos keretből

a) 1 milliárd forint a betegek komfortérzetének és az intézmények higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére,

b) 2 milliárd forint az étkezési normatíva finanszírozására

szolgál.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összegek az intézmények között ápolási nap arányosan, a 2007. június-augusztus havi elszámolt teljesítmények alapulvételével kerülnek felosztásra.

(4) Az intézmények a (2) bekezdés a) pontja szerinti, számukra felosztott összeg erejéig vállalási tervet készítenek az Egészségügyi Minisztérium honlapján közzétett, a "Beszerezhető eszközök körét" tartalmazó tájékoztató alapján beszerzendő eszközök köréről, mennyiségéről, amelyet 2007. november 16-ig az ÁNTSZ részére megküldenek. Az ÁNTSZ ezt követően értesíti az OEP-et a vállalási tervet beküldött egészségügyi szolgáltatókról. A vállalási tervben foglaltak teljesítését 2008. februárjában az ÁNTSZ ellenőrzi.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeget külön jogszabályban foglaltak szerint kell felhasználni.

(6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kiegészítő díjazásban részesülő intézmények körét és a kiegészítő díjazás együttes összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt összegek 2007. november hónapban kerülnek utalványozásra.

3/D. §[6]

(1) Az összevont szakellátás 2007. évi előirányzatából a 3/C. §-ban meghatározottakon túl további 5 milliárd forintos keret a 3/C. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiegészítő díjazásként kerül felosztásra.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiegészítő díjazásban részesülő intézmények körét és a kiegészítő díjazás együttes összegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított összegek 2007. december hónapban kerülnek utalványozásra.

(4) Az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggő működési többletkiadások kompenzálására megállapított 2007. évi előirányzatnak a Kr. 27. § (19) bekezdése alapján történt kifizetést követően még rendelkezésre álló összege a struktúraátalakítással érintett fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a 2007. április 1-jén vagy azt követően kötött finanszírozási szerződések alapján nyújtott és a 2007. évre elszámolható teljesítményük arányában kerül felosztásra.

4. §

(1) Amennyiben az 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató vagy szervezeti egység egészségügyi szolgáltatást a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi várólista alapján végez, a várólistára felvett beteget a beteg választása alapján annak az egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, amelyik

a) az átadó szolgáltató által ellátott feladatot 2007. április 1-jétől végzi, vagy

b) az adott ellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg kötelezett.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján átvételre kötelezett egészségügyi szolgáltató az adott ellátást intézményi várólista alapján végzi, akkor az átvett biztosítottat az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi várólistáján az átadó egészségügyi szolgáltató intézményi várólistájára történő felvétel időpontja szerint kell elhelyezni.

(3) Amennyiben az átvevő egészségügyi szolgáltató intézményi várólistáján a (2) bekezdés alapján nem állapítható meg a sorrend, akkor a várólista-sorrend kialakításáról szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezések alapján kell a biztosítottat besorolni az átvevő egészségügyi szolgáltató újonnan kialakított intézményi várólistáján.

(4) Az intézményi várólistára felvett betegeket az átadó egészségügyi szolgáltató köteles értesíteni arról, hogy a beteg melyik intézmény várólistájára került felvételre.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti eljárással szemben az Egészségbiztosítási Felügyeletnél lehet panasszal élni.

5. §

(1) Az Ebtv. 19. §-ának (3) bekezdése és 23. §-ának b) pontja alkalmazásában nem minősül orvosválasztásnak, ha az 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónál vagy szervezeti egységnél a szülésre előjegyzésbe vett biztosított a szülés vagy azzal kapcsolatos ellátás igénybevétele céljából a szülést követő harmadik hónap végéig egy másik egészségügyi szolgáltató orvosát keresi fel. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Ebtv. 23. §-ának d) és e) pontját sem.

(2) A 2007. április 1-jét követően a szülészeti ellátásért finanszírozásban nem részesülő egészségügyi szolgáltatónál szülésre előjegyzésbe vett biztosított számára a szülés igénybevétele céljából a biztosított ellátására 2007. április 1-jét követően területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a biztosított által választott orvos végezze a szülészeti ellátást. Amennyiben a biztosított orvos nem alkalmazottja a biztosított ellátására kötelezett szolgáltatónak, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek a szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5/A. §[7]

A fekvőbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezési nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli összege naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven forint.

6. §[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

18. §[20]

19. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 10. § alapján létrejött megállapodást a 2007. április 1-jétől érvényes ellátási területek vonatkozásában lehet alkalmazni.

(2) Az 1. §, az 5-7. §, 9. §-ának (2) bekezdése, az (5) bekezdés, a (6) bekezdés a) pontja, valamint a (7) bekezdés a) és b) pontja 2007. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépése napján egynapos beavatkozásra érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató szerződése a Kr. 6. §-sal megállapított 27/A. §-ának (8) bekezdése szerinti pályázat elbírálásáig meghosszabbodik, ezt követően pedig a szolgáltató a pályázata kedvező elbírálása esetén jogosult finanszírozásra.

(4)[21] Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény által nem szabályozott, határozott időre befogadott kapacitásokra vonatkozó szerződések határozatlan ideig érvényesek. A 2007. március 3 1-ig befogadott, az Eftv. -ben nem szabályozott kapacitásokra vonatkozó szerződéskötési jogosultság 2008. június 30-ig meghosszabbodik.

(5)[22]

(6)[23]

(7)[24]

(8) Az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben pályázatot írhat ki az intézményi átalakítások és a kapacitáscsökkentések támogatására.

(9)[25] Amennyiben ellátási érdekből szükséges, a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására a (8) bekezdés alapján kiírt pályázat keretében folyósított támogatások elszámolásának határidejét kérelemre az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter meghosszabbítja a megvalósításhoz szükséges időtartamig, de legkésőbb 2009. december 31-éig.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[26]

2007. évi kiegészítő díjazás

2007. április-június

Kiegészítő díjazásként megállapított TVK-többlet a fekvőbeteg-szakellátásban

MegyeIntkodSzolgáltató megnevezéseHavi kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
011049Pécs, Baranya megyei Kórház13 472
011052Mohács, VKh. Ri.4 568
011075Szigetvár, VKh. Ri.3 223
012912Pécsi Tudományegyetem33 925
021084Baja, VKh. Ri.9 281
021122Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza27 185
021129Kalocsa, VKh. Ri.11604
021135Kiskunfélegyháza, Vkh. Ri.3 831
02E456Kiskunhalas, Semmelweis Kh. KHT.14 807
031208Gyula, Békés m. Képv. test. Tüdőkh.2 726
031243Orosháza, V. Egy. Gy. -M. Int.8 118
031248Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri.22 846
031249Békéscsaba, Réthy Pál VKh. Ri.10 125
MegyeIntkodSzolgáltató megnevezéseHavi kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
041335Kazincbarcika, VKh.4 923
041349Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Okt.27 314
041368Ózd, Almási Balogh Pál Kh.6 212
041393Miskolc, Semmelweis Kh. Ri. EOkt.9 152
041407Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh.6 655
041430Miskolc, Diósgyőri Kh.5 397
051454Hódmezővásárhely, Erzsébet KH. R.5 810
051460Makó, Dr. Diósszilágyi S. V. Kh.4 427
051479Szeged MJV. Önk. Kórháza11346
051484Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.3 798
051487Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. KH.9 696
052917SZTE SZAOTE Centrum, Szeged27 581
06H681Dunaújváros, Szent Pantaleon Kh. KHT.13 343
061568Székesfehérvár, Szt. György MKh.25 944
071601Csorna, Margit Kh.3 879
071640Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.27 491
071644Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.5 358
071663Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC8 070
081683Berettyóújfalu, Területi Kh.10 699
081694Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.22 732
082894DE OEC, Debrecen46 212
09K007Hatvan, Albert Schweitzer Kh.6 198
09H538Gyöngyös, Bugát P. Kh. Eü. KHT.7 462
091806Eger, Markhot F. MKh.21547
101865Esztergom, Vaszary Kolos Kórház6 221
101876Tatabánya, Szt. Borbála Kórház15 854
111903Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh.7 953
111928Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.10 788
121974Cegléd, Toldy F. Kh. Ri.8 885
122010Kerepestarcsa, Flór F. Kh.16 755
122073Törökbálinti Tüdőgyógyintézet6 926
122095Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.11274
132137Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kh.22 101
132146Marcali, VKh.3 924
132152Nagyatád, VKh.5 233
132162Siófok, VKh.6 416
142209Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.6 950
142224Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.33 428
142230Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kh.7 384
142242Mátészalka, Területi Kórház8 130
152324Szolnok, Hetényi G. MKh.22 393
152377Jászberény, Erzsébet Kh. Ri.5 012
152378Karcag, Kátai Gábor Kh. Ri.7 121
152379Mezőtúr, V. Kh. Ri.3 719
MegyeIntkodSzolgáltató megnevezéseHavi kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
162425Szekszárd, Balassa J. M. -i Kh.17 086
164712Dombóvári Szent Lukács Eü. KHT.5 091
172493Szombathely, Markusovszky M. Kh.19 874
182535Ajka, Magyar Imre Kórház5 954
182572Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri.15 744
182586Pápa, Gr. Esterházy Kh. -Szakamb.4 763
182601Farkasgyepű, M. Tüdőgyógyint.3 683
182893Balatonfüred Állami Kórház249
192703Keszthely, V. Kh. Ri.4 143
192734Zalaegerszeg, M-i Kórház14 813
192747Nagykanizsa, V. Kh. Ri.6 768
202872Bethesda Gyermekkórház, Budapest1624
202873Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest10 483
202877Heim Pál Gyermekkórház-Rend. I.5 396
202878Szent István Kh. -Ri., Budapest21392
202879Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Budapest16 940
202880Szent János Kórház Ri., Budapest15 169
202883Szent László Kórház, Budapest22 898
202885Szent Margit Kórház, Budapest12 483
202886Péterfy Sándor u. Kórház, Budapest16 328
202887Nyírő Gyula Kórház, Budapest9 661
202889Szent Imre Kórház, Fővárosi Önk.16 994
202890Károlyi Sándor Kórház, Budapest10 783
202891Uzsoki u. Kórház, Budapest16 126
202896Gottsegen György Orsz. Kard. Int.3 051
202897OKTPI18 586
202903OITI7 730
202906ONKI14 092
202907ORFI188
202909OBSI8 083
202915Semmelweis Egyetem62 993
20C069Budai Irgalmas Rend Kórház KHT.3 582
Állami Egészségügyi Központ49 120
Összesen1 145 294

Kiegészítő díjazásként megállapított TVK-többlet a járóbeteg-szakellátásban

MegyeIntkodSzolgáltató megnevezéseHavi többlet
TVK (pont)
021113Dunavecse528 899
021136Kiskőrös, V. Szakorv. Ri.525 635
02B038Bácsalmási Eü. Szolg. KFT.634 405
030668VIS MEDICA KFT.595 813
031191Békés, V. Egy. Eü. Int.1 340 279
MegyeIntkodSzolgáltató megnevezéseHavi többlet
TVK (pont)
031207Gyomaendrőd, Eü. és Szoc. Int. G.558 137
03H573Szarvas, V. Egy. Gyógyító-M. Int. (1253)977 676
041345Tiszaújváros, V. Ri1516 217
041355Mezőkövesd, Ri.1 197 133
041391Sárospatak, V. Ri.1 087 475
041400Szerencs, ESZEI1 321 357
051444Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy. Eü. Int.567 046
05B169Kisteleki Eü. KHT.825 432
06H059Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kht.1 892 125
081710Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü. Int.628 415
081737Püspökladány, V. Egy. Eü. Int.764 700
091842Heves, V. Eü. Szolg.783 346
093245Füzesabony, Eü. Központ303 651
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.1316 795
10E226Dorogi Szt. Borbála KHT.1 084 725
121966Aszód, Szakorv. Ri.523 640
121980Dr. Halász G. Szakorv. Ri. Dabas2 176 507
121984Dunakeszi Város Szakorv. Ri.858 892
121996Gyömrő, Szakorvosi Rendelőintézet500 521
121999Gödöllő, Tormay Károly Eü. Központ1 653 674
122023Monor, Egészségügyi Intézmény1 340 771
122027Nagykáta, Szakorv. Ri.909 255
122041Pilisvörösvár, Szakorv. Ri.980 531
122052Szentendre, Egészségügyi Int.1 152 162
122057Szigetszentmiklós, Szakorv. Ri.2 537 512
122090Vecsési Egészségügyi Szolgálat1 806 229
122103Érd, Szakorvosi Rendelőintézet2 340 085
123041Ráckeve, Szakorvosi Rendelőintézet828 253
123370Szob, Szakorvosi Rendelő249 063
12C613Europ-Med KFT., Budaörs2 772 687
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp. KHT.629 438
12H199Men for Care720 895
133205Barcs, Járóbetegellátó Intézmény616 806
13A216Fonyód Eü. KHT.779 413
152344Kunszentmárton, Városi. Eü. Kp.326 141
152372Törökszentmiklós, Egy. Gy. -M. Int.647 677
162436Paks, Rendelőintézet858 665
192723Lenti, V. Ri.445 818
Többlet TVK összesen44 103 896
Költségvetési hatás (E Ft)59 981, 3

2. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[27]

3. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[28]

Átmeneti, kiegészítő TVK-ban részesülő intézmények

Megye kódIntézmény-kódIntézményTöbblet TVK (súlyszám)Többlet TVK (EFt)
011049Pécs, Baranya Megyei Kórház12317 958
012912Pécsi Tudományegyetem2 193320 178
021084Baja, V. Kh.-Ri.11016 060
021122Kecskemét, Hollós J. M. Kh.1212176 952
021129Kalocsa, V. Kh.-Ri.14921 754
021135Kiskunfélegyháza, V. Kh.-Ri.8111 826
02E456Kiskunhalas, Semmelweis K. Kht.31245 552
031243Orosháza, V. Egy. Gy.-M. Int.13720 002
031248Gyula, Pándy Kálmán M. Kh.-Ri.840122 640
031249Békéscsaba, Réthy Pál V. Kh.-Ri.7310 658
041301Edelény, Koch Róbert Kh.202 920
041349Miskolc, M. Vezető Kh.1 643239 878
041368Ózd, Almási Balogh Pál V. Kh.18326 718
041393Miskolc, Semmelweis Kh.12117 666
041407Sátoraljaújhely, Erzsébet V. Kh.17725 842
051460Makó, Dr. Diósszilágyi S. V. Kh.8111 826
051484Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.608 760
051487Szentes, M.-i Önk. Területi Kh.30844 968
052917SZTE SZAOTE Centrum, Szeged1 894276 524
061568Székesfehérvár, Szt. György M. Kh.1 143166 878
06H681Dunaújváros, Szent Pantaleon Kh.37855 188
071601Csorna, Margit Kh.-Ri.202 920
071640Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.1 096160 016
071663Sopron, V. Kh.-Ri.29943 654
081694Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.1 300189 800
082894DE OEC, Debrecen2 240327 040
091806Eger, Markhot F. M. Kh.50673 876
09H538Gyöngyös, Bugát P. V. Kh.639 198
09K007Hatvan, Albert Schweitzer Kh.10114 746
101865Esztergom, Vaszary Kolos Kórház27540 150
101876Tatabánya, Szt. Borbála Kórház61589 790
111928Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.34950 954
121974Cegléd, Toldy F. Kh.-Ri.7911 534
122010Kerepestarcsa, Flór F. Kh.68099 280
122095Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.33248 472
122911Pomáz, Munkaterápiás Intézet273 942
132137Kaposvár, Kaposi Mór M. Kh.847123 662
132146Marcali, V. Kh.375 402
132152Nagyatád, V. Kh.202 920
132162Siófok, V.Kh.16123 506
Megye kódIntézmény-kódIntézményTöbblet TVK (súlyszám)Többlet TVK (EFt)
13H275Kaposvár, Onkoradiológiai Egyet.40058 400
142209Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.17825 988
142219Nagykálló, M. Pszich.-i Szakkh.497 154
142224Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.1 220178 120
142230Kisvárda, Városi Kórház45165 846
142242Mátészalka, Területi Kórház10014 600
152324Szolnok, Hetényi G. M. Kh.942137 532
152377Jászberény, Erzsébet Kh.-Ri.10114 746
152378Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri.12317 958
15K126Mezőtúr, V. Kh.-Ri.284 088
162425Szekszárd, M. Kh.-Ri.65595 630
164712Dombóvár, Integrált Eü. Sz. Kht.28241 172
172493Szombathely, Markusovszky M. Kh.958139 868
172524Celldömölk, Kemenesaljái Kh.233 358
182572Veszprém, Csolnoki F. M. Kh.-Ri.755110 230
182586Pápa, Gr. Esterházy Kh.-Szakamb.22833 288
182601Farkasgyepü, M. Tüdőgyógyint.294 234
182893Balatonfüred, Állami Kórház8612 556
18H920Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang Kft.273 942
192734Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház980143 080
192747Nagykanizsa, V. Kh.-Ri.29342 778
19H098Hévíz, Szent A, Reumakh. GyF. Kht.294 234
202872Bethesda Gyermekkórház, Bp.35051 100
202873Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp.690100 740
202877Heim Pál Gyermekkórház, Bp.35051 100
202879Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh,, Bp.60087 600
202880Szent János Kórház-Ri., Bp.882128 772
202883Szent László Kórház, Bp.33248 472
202889Szent Imre Kórház, Bp.55080 300
202890Károlyi Sándor Kórház, Bp.22933 434
202891Uzsoki u. Kórház, Bp.904131 984
202896Gottsegen György Orsz. Kard. Int.727106 142
202897OKTPI13119 126
202903OITI17225 112
202906ONKI1 500219 000
202915SE Orvos és Gyógyszertud. Karok2 877420 042
206072Budapesti Szent Ferenc Kórház213 066
207990Alapítvány ”L. S. Gy." Vadask. Kh.'537 738
20C069Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.35051 100
20H915Budai Egészségszolgálat Kft.720105 120
20MH48ÁEK1 400204 400
228002MÁV Kórház és Rendint., Szolnok202 920
Összesen41 0805 997 680

4. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[29]

Kiegészítő díjazásban részesülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. szeptember)

MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
010764Bethánia Rehab. Otthon Alapít.1 028, 2
011034Komló, Vkh. Ri.7 493, 6
011049Pécs, Baranya megyei Kórház62 660, 3
011052Mohács, VKh. Ri.32 956, 6
011075Szigetvár, VKh. Ri.32 764, 6
012912Pécsi Tudományegyetem OEKK414 566, 2
019014Szociális Háló Egyesület776, 0
01A062Leo Amici 2002 Alapítvány1 025, 6
01A316Siklósi Kórház KHT2 992, 7
01C252INDÍT Közalapítvány1 342, 8
01E971Betegápoló Irgalmas Rend739, 5
01H770Harkány, Zsigmondy Gyógyf. KHT14 495, 0
01K221KOVÁCSSZÉNÁJA,
Mérföldkő Egyesület
612, 7
021084Baja, VKh. Ri.56 721, 6
021122Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza210 417, 4
021129Kalocsa, VKh. Ri.36 169, 7
021135Kiskunfélegyháza, Vkh. Ri.15 882, 4
02E456Kiskunhalas, Semmelweis Kh. KHT71 443, 2
031243Orosháza, V. Egy. Gy. -M. Int.36 980, 2
031248Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri.176 319, 4
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
031249Békéscsaba, Réthy Pál VKh. Ri.58 362, 0
03C927Nagyszénás, Békés M. Szoc. Otth.1 377, 7
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. KFT.920, 2
041301Edelény, Koch Róbert Kh.11 569, 7
041332Izsófalva, Pszich. Szakk.6 495, 4
041335Kazincbarcika, VKh.22 945, 4
041349Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Okt.270 945, 7
041368Ózd, Almási Balogh Pál Kh.40 516, 1
041393Miskolc, Semmelweis Kh. Ri. EOkt.84 738, 9
041394Miskolc, Szent Ferenc kórház13 475, 7
041403Szikszó, II. Rákóczi F. Kórház12 114, 4
041407Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh.44 684, 0
041430Miskolc, Diósgyőri Kh.34 236, 0
043570Máltai Gondoskodás KHT2 854, 5
049152Mezőkövesd, M. Reuma KH.13 221, 2
051454Hódmezővásárhely, Erzsébet KH. R26 639, 0
051460Makó, Dr. Diósszilágyi S. VKh.20 622, 6
051479Szeged MJV. Önk. Kórháza53 190, 3
051484Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.23 364, 8
051487Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. KH76 929, 5
052917SZTE SZAOTE Centrum, Szeged359 354, 5
053199Szeged, Dr. F. T. Ifj. Drogcentr.238, 0
061568Székesfehérvár, Szt. György MKh206 875, 8
061583Mór Városi Kórház-Rendelőint.5 841, 5
06A076Sirály KHT2 017, 3
06A124MRE KIMM Drogterápiás Otthona829, 4
06C975Napfény 2001 KHT1 552, 3
06H681Dunaújv, Szent Pantaleon Kh. KHT101 812, 9
071601Csorna, Margit Kh.13 157, 9
071630Kapuvár, Lumniczer S. Kh. -Ri.13 722, 3
071640Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.184 418, 5
071644Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.30 194, 8
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
071663Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC62 858, 0
072914Sopron, Állami Szanatórium30 106, 8
081683Berettyóújfalu, Területi Kh.48 100, 3
081694Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.120 943, 1
082894DE OEC, Debrecen541 909, 0
08C872Hospit KKT, Hajdunánás2 332, 9
091806Eger, Markhot F. MKh.128 465, 0
092899Mátrai Gyógyintézet22 228, 6
09H538Gyöngyös, Bugát P. Kh. Eü. KHT.33 663, 9
09K007Hatvani Kórház Kft.33 624, 4
101865Esztergom, Vaszary Kolos Kórház49 448, 4
101869Kisbér, Batthyány Szakkórház5 427, 9
101871Komárom, Selye János Kh.9 154, 9
101876Tatabánya, Szt. Borbála Kórház120 605, 6
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.3 303, 6
101894Tata, V-i Rehab. Szakkh. és Ri.7 071, 9
10A952Magyar-Kékkereszt Egyesület1 227, 1
10C771Hospice Szeretetszolg. Alapítv.1 790, 2
10H615Dorogi Szt. Borbála Szakkh. KFT6 324, 6
111903Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh.42 693, 7
111928Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.100 919, 1
111945Pásztó, Margit Kórház6 789, 1
121974Cegléd, Toldy F. Kh. Ri.67 023, 4
122010Kerepestarcsa, Flór F. Kh.117 347, 3
122026Nagykőrös V. Ö. Rehab. Szakkh. Ri.12 543, 3
122049Szent Rókus Kórház, Bp.6 180, 5
122073Törökbálinti Tüdőgyógyintézet39 074, 5
122095Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.75 685, 8
122911POMÁZ, Gálfi Béla KHT25 985, 9
123066M. M. Sz. Sz. Vác5 132, 3
12A181E. P. K. Rehabilitációs Otthon1 041, 8
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp. KHT2 787, 6
12C613Europ-Med KFT, Budaörs2 952, 9
12C843Segítő Kéz Alapítvány, Gödöllő847, 7
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
12E717MH Verőce Betegotthon6 466, 0
12E924Telki Kórház Egészségügyi Kft.2 736, 3
12H347Szigethalom, Egy. Szoc. G. Á. Int.611, 4
132137Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kh.189 638, 8
132146Marcali, VKh.24 623, 8
132152Nagyatád, VKh.27 564, 3
132162Siófok, VKh.49 106, 6
13H192Diótörés Alapítvány723, 9
13H275Kaposvári Egyet. Eg. tud. Centrum7 381, 7
142209Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.50 810, 6
142219Nagykálló, M. Önk. Pszich. Szakkh24 727, 1
142224Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.320 960, 7
142230Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kh.54 499, 5
142242Mátészalka, Területi Kórház46 145, 2
152324Szolnok, Hetényi G. MKh.156 676, 0
152377Jászberény, Erzsébet Kh. Ri.26 997, 0
152378Karcag, Kátai Gábor Kh. -Ri.42 010, 2
158002MÁV Kórház és Rendint., Szolnok13 124, 7
15C338Kunhegyes, Eü. KHT1 674, 1
15K126Mezőtúr Vkh. -Ri. Eü. Szolg. Kft.11424, 2
162392Bonyhád, V. Kh. Ri.4 566, 4
162425Szekszárd, Balassa J. M. -i Kh.154 340, 4
164712Dombóvári Szent Lukács Eü. KHT36 124, 4
16A132KIMMTA Alapítvány, Zsibrik895, 3
172493Markusovszky Vas Megyei Kórház225 512, 4
172524Celldömölk, Kemenesaljai Kh.10 258, 6
172531Sárvár, V. Kh. Ri.8 825, 8
17E966Körmend, Dr. Batthyányi Kh. KFT6 476, 1
182535Ajka, Magyar Imre Kórház43 255, 4
182572Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri.148 050, 9
182586Pápa, Gr. Esterházy Kh. -Szakamb28 059, 9
182601Farkasgyepű, M. Tüdőgyógyint.19 844, 0
182611Zirc, V. Erzsébet Kh.3 415, 0
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
182893Balatonfüred Állami Kórház48 276, 7
184184Sümeg, Városi KH-RI.17 169, 5
184816Balatonfüredi Honvéd Szívszan.6 160, 6
18B054Alkohol-Drogsegély Ambulancia1 044, 7
18C149Pannon Reprodukciós Int. KFT1 578, 4
18H505Palotahosp KFT., Várpalota6 554, 6
18K086Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang Kft.7 871, 5
192703Keszthely, V. Kh. Ri.21 007, 9
192734Zalaegerszeg, M. -i jogú Kórház151 825, 2
192747Nagykanizsa, V. Kh. Ri.81435, 1
194815Hévízi HÉMORI Honvéd Kh.15 405, 8
19H098Hévíz, Szent A. Reumakh. GyF. KHT16 087, 4
200711Oltalom Karitatív Egyesület1 669, 5
200765HT MEDICAL CENTER KFT.2 086, 3
202872Bethesda Gyermekkórház. Bp.16 908, 6
202873Bajcsy-Zsilinszki Kórház. Bp.137 028, 7
202877Heim Pál Gyermekkórház-Rend. I.68 613, 0
202878Szent István Kh. -Ri., Bp.227 469, 8
202879Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh.. Bp.146 484, 6
202880Szent János Kórház Ri., Bp.185 505, 7
202885Szent Margit Kórház, Bp.51041, 0
202886Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.158 789, 1
202887Nyírő Gyula Kórház, Bp.37 103, 2
202889Szent Imre Kórház, Fővárosi Önk.142 804, 5
202890Károlyi Sándor Kórház, Bp.74 140, 0
202891Uzsoki u. Kórház, Bp.202 143, 4
202892Visegrádi Rehab. Szakkórház14 690, 4
202896Gottsegen György Orsz. Kard. Int.128 461, 5
202897OKTPI65 563, 0
202902OPNI30 139, 1
202903OITI53 504, 5
202906ONKI257 105, 0
202907ORFI25 775, 0
202909OBSI57 353, 5
202910OSEI5 338, 6
202913OORI34 963, 6
202915Semmelweis Egyetem614 562, 4
202916Svábhegyi Orsz. GyPF. Int.409, 5
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri
kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
204026MAZSIHISZ, Bp.15 879, 2
205086Magyar Hospice Alapítvány773, 5
205092Bp. -i Módszertani Szoc. Kp. és I.3 567, 8
206072Budapesti Szent Ferenc Kórház3 432, 8
207990Vadaskert Alapítvány4 049, 0
208213Emberbarát Alapítvány3 046, 4
208714KAÁLI Intézet KFT.11252, 4
20B311Mindent a betegekért Alapítv.2 451, 9
20B439Vasút Egészségügyi KHT12 870, 0
20C030Sterilitás KFT, XI. ker.1 304, 9
20C069Budai Irgalmas Rend Kórház KHT44 035, 5
20C247Forgács Int. Eü. Szolg. BT. XX. k.875, 0
20C278Kelen Kórház Kft.609, 1
20E361Segély Helyett Esély Alapítv.2 263, 5
20H502Budai Gyermekkórház és Ri. KHT.3 721, 0
20H915Budai Egészségközpont Kft.13 308, 4
20K403ÁEK232 764, 9
Összesen:9 870 000, 0

Kiegészítő díjazásban részesülő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
021113DUNAVECSE Városi Önkormányzat1 175, 5
021136Kiskőrös, V. Szakorv. Ri.1 161, 9
02B038Bácsalmási Eü. Szolg. KFT1 816, 4
030668VIS MEDICA KFT1 478, 8
031191Békés, V. Egy. Eü. Int.3 729, 9
031207Gyomaendrőd, Eü. és Szoc. Int. G1 758, 1
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. KFT.2 933, 6
041345Tiszaújváros, V. Ri.4 576, 4
041355Mezőkövesd Ri.3 014, 4
041391Sárospatak, V. Ri.2 765, 9
041400Szerencs, ESZEI3 880, 2
051444Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy. Eü. I.1 950, 5
05B169Kisteleki Eü. KHT2 384, 3
MegyeIntkódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
06H059Bicskei Eü. Közp. Szolg. KFT6 112, 2
081710Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü. Int.2 259, 1
081737Püspökladány, V. Egy. Eü. Int.1 879, 0
091842Heves, V. Eü. Szolg.1 923, 4
093245Füzesabony, Eü. Központ743, 2
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.3 555, 2
10E226Dorogi Szt. Borbála KHT.2 886, 4
121966Aszód, Szakorv. Ri.1 587, 0
121980Dr. Halász G Szakorv. Ri. Dabas6 794, 5
121984Dunakeszi Város Szakorv. R. I.2 904, 9
121996Gyömrő, Szakorvosi Rendelőint.1 749, 8
121999Gödöllő, Tormay Károly Eü. Közp.3 692, 1
122023Monor Szakorvosi Rendelőint.3 816, 0
122027Nagykáta, Szakorv. Ri.2 698, 0
122041Pilisvörösvár, Szakorv. Ri.2 764, 4
122052Szentendre, Egészségügyi Int.4 194, 3
122057Szigetszentmiklós, Szakorv. Ri.7 386, 0
122090Vecsési Egészségügyi Szolgálat4 303, 0
122103Érd, Szakorvosi Rendelőintézet7 219, 1
123041Ráckeve, Szakorvosi Rendelőint.2 384, 3
123370Szob, Szakorvosi Rendelő511, 3
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp. KHT2 043, 7
12C613Europ-Med KFT, Budaörs9 316, 5
12H199Men For Care KFT3 532, 1
133205Barcs, Járóbetegellátó Intézm.1 761, 2
13A216Fonyód Eü. KHT2 645, 5
152344Kunszentmárton, Városi. Eü. Kp.870, 6
152372Törökszentmiklós, Egy Gy-M Int.2 036, 0
162436Paks, Rendelőintézet2 521, 8
192723Lenti, Dr. Hetés F. Sz. Ri.1 283, 5
Összesen:130 000, 0"

5. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[30]

Kiegészítő díjazásban részesülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. november)

MegyeIntézmény-kódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
Eszközbeszerzés (E Ft)Étkezési normatíva
(E Ft)
Összesen
(E Ft)
010764Bethánia Rehab. Otthon Alapít.514, 1321, 6643, 21 478, 9
011034Komló, Vkh. Ri.3 089, 32 446, 14 892, 210 427, 6
011049Pécs, Baranya megyei Kórház31 255, 26 982, 213 964, 352 201, 7
011052Mohács, VKh. Ri16 434, 64 722, 49 444, 730 601, 7
011075Szigetvár, VKh. Ri.16 352, 75 413, 510 826, 932 593, 1
012912Pécsi Tudományegyetem OEKK206 838, 317 925, 935 851, 8260 616, 0
019014Szociális Háló Egyesület388, 0266, 1532, 31 186, 4
01A062Leo Amici 2002 Alapítvány512, 8217, 3434, 71 164, 8
01A316Siklósi Kórház Kht.1 492, 91 120, 12 240, 24 853, 2
01C252INDÍT Közalapítvány671, 4371, 2742, 51 785, 1
01E971Betegápoló Irgalmas Rend369, 8197, 9395, 9963, 6
01H770Harkány, Zsigmondy Gyógyf. Kht.7 247, 53 944, 77 889, 319 081, 5
01K221Kovácsszénája, Mérföldkő Egyes.306, 4208, 1416, 2930, 7
021084Baja, VKh. Ri.28 276, 36 766, 813 533, 748 576, 8
021122Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza104 918, 717 540, 435 080, 7157 539, 8
021129Kalocsa, VKh. Ri.18 048, 06 288, 212 576, 336 912, 5
021135Kiskunfélegyháza, Vkh. Ri.7 925, 22 889, 45 778, 816 593, 4
02E456Kiskunhalas, Semmelweis Kh. Kht.35 645, 76 820, 913 641, 956 108, 5
031243Orosháza, V. Egy. Gy. -M. Int.18 436, 04 542, 99 085, 832 064, 7
031248Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri.87 944, 620 903, 441 806, 8150 654, 8
031249Békéscsaba, Réthy Pál VKh. Ri.29 097, 16 462, 412 924, 848 484, 3
03C927Nagyszénás, Békés M. Szoc. Otth.688, 9191, 6383, 31 263, 8
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft.460, 1323, 2646, 41 429, 7
041301Edelény, Koch Róbert Kh.5 766, 52 982, 15 964, 314 712, 9
041332Izsófalva, Pszich. Szakk.3 247, 72 091, 14 182, 39 521, 1
041335Kazincbarcika, VKh.11444, 34 002, 08 004, 123 450, 4
041349Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Okt135 125, 124 618, 149 236, 2208 979, 4
041368Ózd, Almási Balogh Pál Kh.20 214, 45 596, 811 193, 637 004, 8
041393Miskolc, Semmelweis Kh. Ri. EOkt42 256, 212 388, 524 776, 979 421, 6
041394Miskolc, Szent Ferenc kórház6 737, 94 032, 58 065, 018 835, 4
041403Szikszó, II. Rákóczi F. Kórház6 057, 24 445, 98 891, 719 394, 8
041407Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh.22 298, 75 314, 010 627, 938 240, 6
041430Miskolc, Diósgyőri Kh.17 070, 76 190, 512 381, 035 642, 2
043570Máltai Gondoskodás Kht.1 427, 21 048, 02 096, 14 571, 3
049152Mezőkövesd, M. Reuma KH.6 610, 63 417, 76 835, 316 863, 6
051454Hódmezővásárhely, Erzsébet Kh. R.13 296, 54 420, 18 840, 126 556, 7
051460Makó, Dr. Diósszilágyi S. V. Kh.10 287, 42 975, 15 950, 219 212, 7
051479Szeged MJV. Önk. Kórháza26 527, 67 325, 314 650, 648 503, 5
051484Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.11 660, 72 663, 85 327, 519 652, 0
051487Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. Kh.38 391, 26 252, 912 505, 857 149, 9
052917SZTE SZAOTE Centrum, Szeged179 290, 017 539, 035 078, 1231 907, 1
053199Szeged, Dr. F. T. Ifj. Drogcentrum119, 044, 488, 7252, 1
061568Székesfehérvár, Szt. György MKh.103 192, 821 846, 943 693, 8168 733, 5
MegyeIntézmény-kódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
Eszközbeszerzés (E Ft)Étkezési normatíva
(E Ft)
Összesen
(E Ft)
061583Mór Városi Kórház-Rendelőint.2911, 91 364, 12 728, 27 004, 2
06A076Sirály Kht.1 008, 7955, 91911, 93 876, 5
06A124MRE KIMM Drogterápiás Otthona414, 7284, 4568, 71 267, 8
06C975Napfény 2001 Kht.772, 170, 9141, 8984, 8
06H681Dunaújv. Szent Pantaleon Kh. Kht.50 788, 89 144, 118 288, 278 221, 1
071601Csorna, Margit Kh.6 566, 42 412, 74 825, 513 804, 6
071630Kapuvár, Lumniczer S. Kh. -Ri.6 861, 14 688, 79 377, 420 927, 2
071640Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.91 987, 419 553, 439 106, 7150 647, 5
071644Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.15 067, 54 416, 78 833, 428 317, 6
071663Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC31 336, 17 895, 615 791, 355 023, 0
072914Sopron, Állami Szanatórium15 053, 47 910, 515 821, 038 784, 9
081683Berettyóújfalu, Területi Kh.23 989, 39 241, 618 483, 251714, 1
081694Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.50 649, 515 743, 431 486, 797 879, 6
082894DE OEC, Debrecen270 333, 322 875, 045 749, 9338 958, 2
08C872Hospit KKT, Hajdúnánás1 166, 4841, 31 682, 53 690, 2
091806Eger, Markhot F. MKh.64 104, 213 193, 426 386, 7103 684, 3
092899Mátrai Gyógyintézet11095, 56 147, 412 294, 829 537, 7
09H538Gyöngyös, Bugát P. Kh. Eü. Kht.16 792, 25 323, 910 647, 732 763, 8
09K007Hatvani Kórház Kft.16 767, 85 180, 710 361, 332 309, 8
101865Esztergom, Vaszary Kolos Kórház24 657, 06 387, 312 774, 643 818, 9
101869Kisbér, Batthyány Szakkórház2 710, 11 462, 22 924, 37 096, 6
101871Komárom, Selye János Kh.4 554, 21 767, 33 534, 69 856, 1
101876Tatabánya, Szt. Borbála Kórház60 165, 09 733, 319 466, 689 364, 9
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.1 651, 81 181, 92 363, 95 197, 6
101894Tata, V. -i Rehab. Szakkh. és Ri.3 529, 51 734, 53 468, 98 732, 9
10A952Magyar-Kékkereszt Egyesület613, 5388, 5777, 11 779, 1
10C771Hospice Szeretetszolg. Alapítv.895, 1617, 31 234, 72 747, 1
10H615Dorogi Szt. Borbála Szakkh. Kft.3 162, 32 074, 84 149, 59 386, 6
111903Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh.21 302, 38 203, 716 407, 445 913, 4
111928Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.50 344, 57 891, 515 783, 174 019, 1
111945Pásztó, Margit Kórház3 389, 42 473, 54 946, 910 809, 8
121974Cegléd, Toldy F. Kh. Ri.33 429, 511 067, 522 135, 166 632, 1
122010Kerepestarcsa, Flór F. Kh.58 517, 211 951, 023 901, 994 370, 1
122026Nagykőrös V. Ö. Rehab. Szakkh. Ri.6 271, 63 232, 56 465, 015 969, 1
122049Szent Rókus Kórház, Bp.3 090, 32 686, 15 372, 211 148, 6
122073Törökbálinti Tüdőgyógyintézet19 491, 63 915, 77 831, 431 238, 7
122095Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.37 735, 58 909, 817 819, 664 464, 9
122911POMÁZ, Gálfi Béla Kht.12 989, 98 128, 916 257, 837 376, 6
123066M. M. Sz. Sz. Vác2 566, 11 247, 92 495, 76 309, 7
12A181E. P. K. Rehabilitációs Otthon520, 9195, 9391, 91 108, 7
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp. Kht.1 393, 8442, 7885, 32 721, 8
12C613Europ-Med Kft., Budaörs1 468, 8149, 0297, 91 915, 7
12C843Segítő Kéz Alapítvány, Gödöllő423, 8326, 9653, 71 404, 4
12E924Telki Kórház Egészségügyi Kft.1 361, 1134, 7269, 41 765, 2
12H347Szigethalom, Egy. Szoc. G. Á. Int.305, 7135, 9271, 9713, 5
132137Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kh.94 611, 815 841, 131 682, 1142 135, 0
132146Marcali, VKh.12 282, 53 827, 07 653, 923 763, 4
132152Nagyatád, VKh.11925, 25 372, 310 744, 728 042, 2
132162Siófok, VKh.24 495, 74 510, 99 021, 838 028, 4
MegyeIntézmény-kódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
Eszközbeszerzés (E Ft)Étkezési normatíva
(E Ft)
Összesen
(E Ft)
13H192Diótörés Alapítvány362, 0155, 1310, 3827, 4
13H275Kaposvári Egyet. Eg. tud. Centrum3 672, 11 182, 42 364, 87 219, 3
142209Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.25 358, 06 095, 012 189, 943 642, 9
142219Nagykálló, M. Önk. Pszich. Szakkh.12 335, 48 032, 616 065, 236 433, 2
142224Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.160 158, 428 789, 557 579, 0246 526, 9
142230Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kh.27 175, 38 916, 317 832, 553 924, 1
142242Mátészalka, Területi Kórház23 011, 25 287, 710 575, 338 874, 2
152324Szolnok, Hetényi G. MKh.78 111, 114 871, 329 742, 6122 725, 0
152377Jászberény, Erzsébet Kh. Ri.13 463, 53 849, 07 698, 025 010, 5
152378Karcag, Kátai Gábor Kh. Ri.18 367, 56 589, 813 179, 538 136, 8
158002MÁV Kórház és Rendint., Szolnok6 545, 94 086, 18 172, 118 804, 1
15C338Kunhegyes, Eü. Kht.837, 0608, 01 216, 02 661, 0
15K126Mezőtúr VKh. Ri. Eü. Szolg. Kft.5 698, 71 966, 93 933, 911 599, 5
162392Bonyhád, V. Kh. Ri.2 280, 31 501, 23 002, 46 783, 9
162425Szekszárd, Balassa J. M. -i Kh.77 005, 314 838, 929 677, 7121 521, 9
164712Dombóvári Szent Lukács Eü. Kht.18 034, 16 476, 712 953, 337 464, 1
16A132KIMMTA Alapítvány, Zsibrik447, 7204, 5409, 11 061, 3
172493Markusovszky Vas Megyei Kórház112 502, 718 985, 137 970, 2169 458, 0
172524Celldömölk, Kemenesaljái Kh.5 119, 62 682, 65 365, 313 167, 5
172531Sárvár, V. Kh. Ri.4 412, 92 859, 05 717, 912 989, 8
17E966Körmend, Dr. Batthyányi Kh. Kft.3 225, 31 734, 33 468, 58 428, 1
182535Ajka, Magyar Imre Kórház21 579, 96 795, 913 591, 741 967, 5
182572Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri.74 189, 712 540, 325 080, 5111 810, 5
182586Pápa, Gr. Eszterházy Kh. -Szakamb.13 999, 14 431, 08 861, 927 292, 0
182601Farkasgyepű, M. Tüdőgyógyint.9 905, 42 817, 45 634, 918 357, 7
182611Zirc, V. Erzsébet Kh.1 707, 51 505, 63 011, 26 224, 3
182893Balatonfüred Állami Kórház24 105, 47 733, 615 467, 147 306, 1
184184Sümeg, Városi Kh. Ri.8 245, 04 365, 18 730, 221 340, 3
18B054Alkohol-Drogsegély Ambulancia522, 3230, 5460, 91 213, 7
18C149Pannon Reprodukciós Int. Kft.785, 290, 8181, 71 057, 7
18H505Palotahosp Kft., Várpalota3 274, 81 902, 13 804, 28 981, 1
18K086Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang Kft.3 925, 02 577, 55 155, 111 657, 6
192703Keszthely, V. Kh. Ri.10 476, 12 586, 85 173, 518 236, 4
192734Zalaegerszeg, M. -i jogú Kórház75 712, 013 916, 927 833, 9117 462, 8
192747Nagykanizsa, V. Kh. Ri.40 621, 27 449, 814 899, 662 970, 6
19H098Hévíz, Szent A. Reumakh. GyF. Kht.8 039, 84 309, 08 617, 920 966, 7
200711Oltalom Karitatív Egyesület834, 8545, 01 090, 12 469, 9
200765HT MEDICAL CENTER Kft.1 037, 849, 198, 21 185, 1
202872Bethesda Gyermekkórház, Bp.8 427, 71 242, 22 484, 412 154, 3
202873Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp.68 336, 112 753, 225 506, 4106 595, 7
202877Heim Pál Gyermekkórház-Ri.34 213, 94 691, 69 383, 348 288, 8
202878Szent István Kh. -Ri., Bp.113 466, 120 415, 040 830, 1174 711, 2
202879Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.73 085, 819 236, 938 473, 8130 796, 5
202880Szent János Kórház Ri., Bp.92 541, 316 885, 433 770, 9143 197, 6
202885Szent Margit Kórház, Bp.25 464, 76 212, 412 424, 944 102, 0
202886Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.79 222, 820 945, 341 890, 5142 058, 6
202887Nyírő Gyula Kórház, Bp.18 516, 28 836, 017 671, 945 024, 1
202889Szent Imre Kórház, Fővárosi Önk.71 248, 79 617, 019 234, 0100 099, 7
202890Károlyi Sándor Kórház, Bp.36 977, 88 250, 416 500, 761 728, 9
MegyeIntézmény-kódSzolgáltató megnevezéseEgyszeri kiegészítő
díjazás összege
(E Ft)
Eszközbeszerzés (E Ft)Étkezési normatíva
(E Ft)
Összesen
(E Ft)
202891Uzsoki u. Kórház, Bp.100 840, 314 301, 428 602, 8143 744, 5
202892Visegrádi Rehab. Szakkórház7 345, 24 169, 58 338, 919 853, 6
202896Gottsegen György Orsz. Kard. Int.64 059, 82 958, 55 917, 172 935, 4
202897OKTPI32 703, 16 310, 312 620, 651 634, 0
202902OPNI15 040, 16 049, 612 099, 333 189, 0
202903OITI26 698, 71 476, 52 953, 131 128, 3
202906ONKI128 281, 310 770, 921 541, 7160 593, 9
202907ORFI12 860, 46 707, 213 414, 532 982, 1
202909OBSI28 615, 23 146, 76 293, 438 055, 3
202910OSEI2 662, 51 117, 42 234, 76 014, 6
202913OORI17 473, 95 751, 811 503, 534 729, 2
202915Semmelweis Egyetem267 687, 832 425, 764 851, 4364 964, 9
204026MAZSIHISZ, Bp.7 936, 05 333, 510 667, 023 936, 5
205086Magyar Hospice Alapítvány386, 7161, 5323, 1871, 3
205092Bp. -i Módszertani Szoc. Kp. és I.1 783, 9735, 01 470, 03 988, 9
206072Budapesti Szent Ferenc Kórház1 710, 3708, 11416, 13 834, 5
207990Vadaskert Alapítvány2 014, 1670, 31 340, 64 025, 0
208213Emberbarát Alapítvány1 523, 2686, 61 373, 13 582, 9
208714KAÁLI Intézet Kft.5 597, 3524, 31 048, 57 170, 1
20B311Mindent a betegekért Alapítvány1 226, 0965, 11 930, 14 121, 2
20B439Vasút Egészségügyi Kht.6 435, 03 684, 47 368, 817 488, 2
20C030Sterilitás Kft.,XI. ker.649, 162, 7125, 5837, 3
20C069Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.21 954, 95 734, 611469, 339 158, 8
20C247Forgács Int. Eü. Szolg. BT435, 368, 4136, 8640, 5
20C278Kelen Kórház Kft.303, 018, 937, 7359, 6
20E361Segély Helyett Esély Alapítvány1 131, 7682, 31 364, 63 178, 6
20H502Budai Gyermekkórház és Ri. Kht.1 860, 5546, 21 092, 43 499, 1
20H915Budai Egészségközpont Kft.6 635, 1714, 11 428, 38 777, 5
20K403ÁEK130 105, 921 578, 443 158, 4194 842, 7
Összesen4 870 000, 01000 000, 02 000 000, 07 870 000, 0

Kiegészítő díjazásban részesülő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. november)

MegyeIntézménykódSzolgáltató megnevezéseÖsszesen
(E Ft)
021113DUNAVECSE Városi Önkormányzat1 175, 5
021136Kiskőrös, V. Szakorv. Ri.1 161, 9
02B038Bácsalmási Eü. Szolg. Kft.1 816, 4
030668VIS MEDICA Kft.1 478, 8
031191Békés, V. Egy. Eü. Int.3 729, 9
031207Gyomaendrőd, Eü. és Szoc. Int. G.1 758, 1
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft..2 933, 6
041345Tiszaújváros, V. Ri.4 576, 4
041355Mezőkövesd Ri.3 014, 4
041391Sárospatak, V. Ri.2 765, 9
041400Szerencs, ESZEI3 880, 2
051444Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy. Eü. Int.1 950, 5
MegyeIntézménykódSzolgáltató megnevezéseÖsszesen
(E Ft)
05B169Kisteleki Eü. Kht.2 384, 3
06H059Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft.6 112, 2
081710Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü. Int.2 259, 1
081737Püspökladány, V. Egy. Eü. Int.1 879, 0
091842Heves, V. Eü. Szolg.1 923, 4
093245Füzesabony, Eü. Központ743, 2
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.3 555, 2
10E226Dorogi Szt. Borbála Kht.2 886, 4
121966Aszód, Szakorv. Ri.1 587, 0
121980Dr. Halász G. Szakorv. Ri. Dabas6 794, 5
121984Dunakeszi Város Szakorv. Ri.2 904, 9
121996Gyömrő, Szakorvosi Rendelőint.1 749, 8
121999Gödöllő, Tormay Károly Eü. Közp.3 692, 1
122023Monor Szakorvosi Rendelőint.3 816, 0
122027Nagykáta, Szakorv. Ri.2 698, 0
122041Pilisvörösvár, Szakorv. Ri.2 764, 4
122052Szentendre, Egészségügyi Int.4 194, 3
122057Szigetszentmiklós, Szakorv. Ri.7 386, 0
122090Vecsési Egészségügyi Szolgálat4 303, 0
122103Érd, Szakorvosi Rendelőintézet7 219, 1
123041Ráckeve, Szakorvosi Rendelőint.2 384, 3
123370Szob, Szakorvosi Rendelő511, 3
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp. Kht.2 043, 6
12C613Europ-Med Kft., Budaörs9 316, 5
12H199Men For Care Kft.3 532, 1
133205Barcs, Járóbetegellátó Intézni.1 761, 2
13A216Fonyód Eü. Kht.2 645, 5
152344Kunszentmárton, Városi. Eü. Kp.870, 6
152372Törökszentmiklós, Egy Gy-M. Int.2 036, 0
162436Paks, Rendelőintézet2 521, 8
192723Lenti, Dr. Hetés F. Sz. Ri.1 283, 5
Összesen130 000, 0

6. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez[31]

Kiegészítő díjazásban részesülő fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. december)

SzolgáltatóE Ft
010764Bethánia Rehab. Otthon Alapít.514, 1
011034Komló, V. Kh. -Ri.3 089, 3
011049Pécs, Baranya megyei Kórház31 255, 3
011052Mohács, V. Kh. -Ri.16 434, 6
012912Pécsi Tudományegyetem OEKK206 838, 3
019014Szociális Háló Egyesület388, 0
01A062Leo Amici 2002 Alapítvány512, 8
01A316Siklósi Kórház Kht.1 492, 9
01C252INDÍT Közalapítvány671, 4
01E971Betegápoló Irgalmas Rend369, 8
01H770Harkány, Zsigmondy Gyógyf.
Kht.
7 247, 5
01K221Kovácsszénája, Mérföldkő Egyes.306, 4
01K327Szigetvári Eü. Kft.16 352, 7
SzolgáltatóE Ft
021084Baja, V. Kh. -Ri.28 276, 3
021122Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza104 918, 7
021129Kalocsa, V. Kh. -Ri.18 048, 0
021135Kiskunfélegyháza, V. Kh. -Ri. Gyf. Re. Kp.7 925, 2
02E456Kiskunhalas, Semmelweis Kh.
Kht
35 645, 7
031243Orosháza, V. Egy. Gy. -M. Int.18 436, 0
031248Gyula, Pándy Kálmán M. Kh. -Ri.87 944, 6
031249Békéscsaba, Réthy Pál V. Kh. -Ri.29 097, 1
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft.460, 1
03K341Békés m-i Idősek és Szb. Otth.688, 9
041301Edelény, Koch Róbert Kh.5 766, 5
041332Izsófalva, Pszich. Szakk.3 247, 7
041335Kazincbarcika, V. Kh.11444, 4
041349Miskolc, BAZ M. Kh. Egyetemi Okt.135 125, 1
041368Ózd, Almási Balogh Pál Kh.20 214, 4
041394Miskolc, Szent Ferenc Kórház6 737, 9
041403Szikszó, II. Rákóczi F. Kórház6 057, 2
041407Sátoraljaújhely, Erzsébet V. Kh.22 298, 7
043570Máltai Gondoskodás Kht.1 427, 2
049152Mezőkövesd, Mozgássz. Rehab. Kp.6 610, 6
04K459Miskolci Egészségügyi Központ59 326, 9
051454Hódmezővásárhely, Erzsébet Kh. -Ri.13 296, 6
051460Makó, Dr. Diósszilágyi S. V. Kh.10 287, 4
051484Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.11 660, 7
051487Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. Kh.38 391, 2
052917SZTE Szent-Györgyi A. Kl. Közp.205 817, 6
053199Szeged, Dr. F. T. Ifj. Drogcentr.119, 0
061568Székesfehérvár, Szt. György MKh.103 192, 8
061583Mór Városi Kórház-Rendelőint.2 911, 9
06A076Sirály Kht.1 008, 7
06A124MRE KIMM Drogterápiás Otthona414, 7
06C975Napfény 2001 Kht.772, 1
06H681Dunaújváros, Szent Pantaleon Kh. Kht.50 788, 8
071601Csorna, Margit Kh.6 566, 4
071630Kapuvár, Lumniczer S. Kh. -Ri.6 861, 1
071640Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.91 987, 4
071644Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.15 067, 5
SzolgáltatóE Ft
071663Sopron MJV. Erzsébet Kh.
DEOEC
31 336, 1
072914Sopron, Állami Szanatórium15 053, 4
081683Berettyóújfalu, Területi Kh.23 989, 3
081694Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.50 649, 5
082894DE OEC, Debrecen270 333, 3
08C872Hospit Kkt., Hajdúnánás1 166, 4
091806Eger, Markhot F. M. Kh.64 104, 2
092899Mátrai Gyógyintézet11095, 5
09K007Hatvani Kórház Kft.16 767, 8
09K401Gyöngyös Kórház Eü. Sz. Kft.16 792, 2
101865Esztergom, Vaszary Kolos Kór-
ház
24 657, 0
101869Kisbér, Batthyány Szakkórház2 710, 1
101871Komárom, Selye János Kh.4 554, 2
101876Tatabánya, Szt. Borbála Kórház60 165, 0
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.1 651, 8
101894Tata, V-i Rehab. Szakkh. és Ri.3 529, 5
10A952Magyar-Kékkereszt Egyesület613, 5
10C771Hospice Szeretetszolg. Alapítv.895, 1
10H615Dorogi Szt. Borbála Szakkh. Kft.3 162, 3
111903Balassagyarmat, Dr. Kenessey V. Kh.21 302, 3
111928Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.50 344, 5
111945Pásztó, Margit Kórház3 389, 4
121974Cegléd, Toldy F. Kh. -Ri.33 429, 5
122010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház58 517, 2
122026Nagykőrös V. Ö. Rehab. Szakkh. Ri.6 271, 6
122049Szent Rókus Kórház, Bp.3 090, 3
122073Tüdőgyógyintézet Törökbálint19 491, 6
122095Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.37 735, 5
122911Pomáz, Gálfi Béla Kht.12 989, 9
123066M. M. Sz. Sz., Vác2 566, 1
12A181E. P. K. Rehabilitációs Otthon520, 9
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp.
Kht.
1 393, 8
12C613Europ-Med Kft., Budaörs1 468, 8
12C843Segítő Kéz Alapítvány, Gödöllő423, 8
12E924Nemzetközi Magánkórház, Telki1 361, 1
12H347Szigethalom, Egy. Szoc. G. A.
Int.
305, 7
132137Kaposvár, Kaposi Mór Oktató
Kh.
94 611, 8
132146Marcali, V. Kh.12 282, 5
132152Nagyatád, V. Kh.11 925, 2
132162Siófok, V. Kh.24 495, 7
SzolgáltatóE Ft
13H192Diótörés Alapítvány362, 0
13H275Kaposvári Egyet. Eg. tud.
Centrum
3 672, 1
142209Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi
Kh.
25 358, 0
142219Nagykálló, M. Önk. Pszich. Szakkh.12 335, 4
142224Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.160 158, 4
142230Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kh.27 175, 3
142242Mátészalka, Területi Kórház23 011, 2
152324Szolnok, Hetényi G. M. Kh.78 111, 1
152377Jászberény, Erzsébet Kh. -Ri.13 463, 5
152378Karcag, Kátai Gábor Kh. -Ri.18 367, 5
158002MÁV Kórház és Rendint.,
Szolnok
6 545, 9
15C338Kunhegyes, Eü. Kht.837, 0
15K126Mezőtúr, V. Kh. -Ri. Eü. Szolg. Kft.5 698, 7
162392Bonyhád, V. Kh. -Ri.2 280, 3
162425Szekszárd, Balassa J. M. -i Kh.77 005, 3
164712Dombóvári Szent Lukács Eü.
Kht.
18 034, 1
16A132KIMMTA Alapítvány, Zsibrik447, 7
172524Celldömölk, Kemenesaljai Kh.5 119, 6
172531Sárvár, V. Kh. -Ri.4 412, 9
17E966Körmend, Dr. Batthyányi Kh.
Kft.
3 225, 3
17K472Markusovszky Vas Megyei
Kórház
112 502, 7
182535Ajka, Magyar Imre Kórház21 579, 9
182572Veszprém, Csolnoki F. M. Kh.
-Ri.
82 434, 7
182586Pápa, Gr. Esterházy Kh. -
Szakamb.
13 999, 1
182601Farkasgyepű, M. Tüdőgyógyint.9 905, 4
182611Zirc, V. Erzsébet Kh.1 707, 5
182893Balatonfüred, Állami Kórház24 105, 4
18B054Alkohol-Drogsegély Ambulancia522, 3
18C149Pannon Reprodukciós Int. Kft.785, 2
18H505Palotahosp Kft., Várpalota3 274, 8
18K086Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang
Kft.
3 925, 0
192703Keszthely, V. Kh. -Ri.10 476, 1
192734Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház75 712, 0
192747Nagykanizsa, V. Kh. -Ri.40 621, 2
19H098Hévíz, Szent A. Reumakh. Gyf. Kht.8 039, 8
200711Oltalom Karitatív Egyesület834, 8
SzolgáltatóE Ft
200765HT MEDICAL CENTER Kft.1 037, 8
202872Bethesda Gyermekkórház, Bp.8 427, 7
202873Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp.68 336, 1
202877Heim Pál Gyermekkórház-Rend. int.34 213, 9
202878Szent István Szt. László Kh. -Ri.113 466, 1
202879Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.73 085, 8
202880Szent János Kórház-Ri., Bp.92 541, 3
202885Szent Margit Kórház, Bp.25 464, 7
202886Péterfy Sándor U. Kórház, Bp.107 838, 0
202887Nyírő Gyula Kórház, Bp.18 516, 2
202889Szent Imre Kórház, Fővárosi
Önk.
71 248, 7
202890Károlyi Sándor Kórház, Bp.36 977, 8
202891Uzsoki U. Kórház, Bp.100 840, 3
202892Visegrádi Rehab. SzKh. És
Gyógyf.
7 345, 2
202896Gottsegen György Orsz. Kard.
Int.
64 059, 8
202897OKTPI32 703, 1
202902OPNI15 040, 1
202903OITI26 698, 7
202906ONKI128 281, 3
202907ORFI12 860, 4
202910OSEI2 662, 5
202913OORI17 473, 9
202915Semmelweis Egyetem267 687, 8
204026MAZSIHISZ, Bp.7 936, 0
205086Magyar Hospice Alapítvány386, 7
205092Bp-i Módszertani Szoc. Kp. és I.1 783, 9
206072Budapesti Szent Ferenc Kórház1 710, 3
207990Vadaskert Alapítvány2 014, 1
208213Emberbarát Alapítvány1 523, 2
208714KAÁLI Intézet Kft.5 597, 3
20B311Mindent a betegekért Alapítv.1 226, 0
20B439Vasút Egészségügyi Kht.6 435, 0
20C030Sterilitás Kft., XI. ker.649, 1
20C069Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.21 954, 9
20C247Forgács Int. Eü. Szolg. Bt.,
XX. k.
435, 3
20C278Kelen Kórház Kft.303, 0
20E361Segély Helyett Esély Alapítv.1 131, 7
20H502Budai Gyermekkórház és Ri. Kht.1 860, 5
20H915Budai Egészségközpont Kft.6 635, 1
20K403Állami Egészségügyi Központ130 105, 9
Összesen4 870 000, 0

Kiegészítő díjazásban részesülő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre

(2007. december)

SzolgáltatóE Ft
021113Dunavecse, Városi Önkormányzat1 175, 5
02B038Bácsalmási Eü. Szolg. Kft.1 816, 4
02E456Kiskunhalas, Semmelweis Kh.
Kht
1 161, 9
030668VIS MEDICA Kft.1 478, 8
031191Békés, V. Egy. Eü. Int.3 729, 9
031207Gyomaendrőd, Eü. és Szoc. Int. G.1 758, 1
03H573Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft.2 933, 6
041345Tiszaújváros, V. Ri.4 576, 4
041355Mezőkövesd Ri.3 014, 4
041391Sárospatak, V. Ri.2 765, 9
041400Szerencs, ESZEI3 880, 2
051444Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy.
Eü. I.
1 950, 5
05B169Kisteleki Eü. Kht.2 384, 3
06H059Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft.6 112, 2
081710Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü. Int.2 259, 1
08K450Püspökladány, V. Egy. Eü. Int.1 879, 0
091842Heves, V. Eü. Szolg.1 923, 4
093245Füzesabony, Eü. Központ743, 2
101883Oroszlány, V. Szakorv. Ri.3 555, 2
10E226Dorogi Szt. Borbála Kht.2 886, 4
121966Aszód, Szakorv. Ri.1 587, 0
121980Dr. Halász G. Szakorv. Ri.,
Dabas
6 794, 5
121984Dunakeszi Város Szakorv. Ri.2 904, 9
121996Gyömrő, Szakorvosi Rendelőint.1 749, 8
121999Gödöllő, Tormay Károly Eü.
Közp.
3 692, 1
122023Monor Szakorvosi Rendelőint.3 816, 0
122027Nagykáta, Szakorv. Ri.2 698, 0
122041Pilisvörösvár, Szakorv. Ri.2 764, 4
122052Szentendre, Egészségügyi Int.4 194, 3
122057Szigetszentmiklós, Szakorv. Ri.7 386, 0
122090Vecsési Egészségügyi Szolgálat4 303, 0
122103Érd, Szakorvosi Rendelőintézet7 219, 1
123041Ráckeve, Szakorvosi Rendelőint.2 384, 3
123370Szob, Szakorvosi Rendelő511, 3
12B305Veresegyház, Misszió Eü. Kp.
Kht.
2 043, 6
12C613Europ-Med Kft., Budaörs9 316, 6
12H199Men For Care Kft.3 532, 1
133205Barcs, Járóbetegellátó Intézm.1 761, 2
SzolgáltatóE Ft
13A216Fonyód Eü. Kht.2 645, 5
152344Kunszentmárton, Városi Eü. Kp.870, 6
152372Törökszentmiklós, Egy. Gy-M.
Int.
2 036, 0
162436Paks, Rendelőintézet2 521, 8
192723Lenti, Dr. Hetés F. Sz. Ri.1 283, 5
Összesen130 000, 0

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (13) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[2] Megállapította a 137/2007. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[3] Beiktatta a 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.08.01.

[4] Beiktatta a 245/2007. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[5] Beiktatta a 296/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.11.10.

[6] Beiktatta a 343/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.12.20.

[7] Beiktatta a 296/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Az 5. § (2) bekezdése alapján hatályos 2007.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[21] Módosította a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2008.11.29.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[25] Módosította a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2008.11.29.

[26] Megállapította a 137/2007. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.06.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[28] Beiktatta a 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.08.01.

[29] Beiktatta a 245/2007. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.09.26.

[30] Beiktatta a 296/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.11.10.

[31] Beiktatta a 343/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.12.20.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére