32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja:

a) a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint

b) másodlagos erdőkárok megelőzése.

Értelmező rendelkezések

2. §[1]

E rendelet alkalmazásában:

1. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi, vagy kézi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;

2. első kivitel: az erdőfelújítás, erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, a magvetés vagy dugványozás befejezéséig;

3. erdészeti nyilvántartási térkép: az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti 1:10 000 méretarányú térképmásolat;

4. erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

5. erdőterv határozat: az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti határozat;

6. folyamatos erdősítés: az erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitele utáni, befejezetté nyilvánítás előtti erdősítés;

7. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint származási igazolvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag;

8. kiegészítő intézkedés: padka, bakhát, talajfogó gát és rőzsefonat létesítése;

9. mennyiségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényező vagy több tényező által okozott azon kár, amely következtében a fa már nem képes regenerálódni és elpusztul;

10. minőségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényező, vagy több tényező által okozott azon kár, amely nem eredményezi a fa pusztulását, de annak jelentős torzulásához és növekedése oly mértékű elmaradásához vezet, amely egyértelműen rontja a fa és az erdő gazdasági értékét;

11. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;

12. pótlás: az erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitelét követően kialakuló tőszámhiány igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal történő megszüntetése;

13. rőzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 150 cm hosszúságban vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;

14. talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű karók közé, legalább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekből készült létesítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja az eróziós károk megelőzése;

15. természeti katasztrófa: hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz által okozott erdőkárok;

16.[2] területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkében foglaltak szerint.

(2)[3] A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó területeken vehető igénybe az e rendeletben meghatározott részletes szakmai feltételek szerint.

(3) A támogatás

a) erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatásból, illetve

b) kiegészítő

támogatásból áll.

(4)[4] Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás

a) az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési;

b) első kiviteli vagy pótlási; és

c) tőrevágási vagy sarjaztatási

támogatásból áll.

(5) Nem igényelhető támogatás

a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;

b)[5]

c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;

d) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

e) az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdőrendezési útmutató szerinti, "nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren" keletkezett kár után.

(6) Kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére:

a) bakhátak létesítése; vagy

b) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy

c) 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

(7) Az erdőfelújításkor végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján veszélyeztetett területnek minősül.

(8) A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

(9)[6] Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehető igénybe, kivéve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott alaptámogatást, amely a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alaptámogatások egyikével együtt is igénybe vehető.

A támogatás mértéke

4. §

(1)[7] Az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési támogatás mértéke

a) tíz fokos és ez alatti lejtésű terület esetén 200 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

b) tíz fok feletti lejtésű terület esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

(2)[8] Az erdészeti potenciál helyreállításához kapcsolódó első kiviteli vagy pótlási támogatás mértékét az egyes támogatási csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)[9] Ha az állomány felújítása tőrevágással vagy sarjaztatással biztosítható, és ezen felújítási mód alkalmazását az erdészeti hatóság engedélyezi, az erdészeti potenciál helyreállítási támogatás mértéke támogatási csoporttól és lejtéstől függetlenül 300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

(4) Tőrevágással vagy sarjaztatással érintett területre kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.

(5) A kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke:

a) padka: 12,63 eurónak megfelelő forintösszeg/100 méter;

b) bakhát: 412,15 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár;

c) rőzsefonat, talajfogó gát: 1 eurónak megfelelő forintösszeg/méter.

(6) A tervezett talajfogó gát és rőzsefonat támogatásra jogosult hosszúsága hektáronként legfeljebb kétszáz méter lehet.

(7) Támogatási kérelmenként minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg.

(8)[10] A támogatási kérelemben szereplő, kérelmezett erdőrészletenként maximálisan igénybe vehető támogatás mértéke hektáronként 2365 eurónak megfelelő forintösszeg.

(9)[11] Ha a támogatási kérelem alapján a támogatási összeg

a) a (7) bekezdésben meghatározott minimális mértéket nem éri el, a támogatási kérelem elutasításra kerül;

b) valamely kérelmezett erdőrészlet vonatkozásában a (8) bekezdésben meghatározott értéket meghaladja, ezen erdőrészlet vonatkozásában a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg kerül megállapításra.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha:

a)[12] az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b)[13] a folyamatos erdősítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal;

c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

d)[14]

e) tűzkár esetén, amennyiben az erdőtűz nem

ea) az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy

eb) a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

(2) A támogatás igénybevételére a kérelmező nem jogosult a kérelmezett területre vonatkozóan, ha a természeti katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezettség teljesítéséhez, az érintett erdőrészletre csekély összegű (de minimis) támogatást kapott, kivéve a 3. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott alaptámogatást.

(3)[15] Támogatás olyan a 3. § (2) bekezdésében meghatározott területeken adható egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülönített rész-erdőrészletre, ahol természeti katasztrófa következtében

a) felújítási kötelezettség keletkezett,

b) a folyamatos erdősítésben a felújítási kötelezettség alá vont terület tekintetében a mennyiségi kár eléri az 50%-ot, vagy

c) a folyamatos erdősítésben bekövetkezett tőrevágással és sarjaztatással helyreállítható minőségi kár eléri az 50%-ot.

(4)[16] A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely

a) egy erdőrészleten belül, vagy

b) szomszédos erdőrészleteket érintően

helyezkedik el.

(5)[17] A támogatási határozat közléséig a kérelmező a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak saját felelősségére, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget előíró vagy módosító határozatának véglegessé válása után kezdheti meg.

(6)[18]

(7)[19] Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre e rendelet alapján egy adott természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

(8)[20] A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első kiviteli támogatás igénybevételére az ügyfél nem jogosult arra a területre vonatkozóan, ahol a felújítási célállományba tartozó, a fő- és elegy fafajok együttes, a felújítási célállomány elegyarányának megfelelő elosztású újulata eléri 2. számú melléklet szerinti minimális csemeteszámot.

(9)[21] Ha az ügyfél a támogatást rész-erdőrészlet területén kívánja igénybe venni, köteles a támogatott terület határainak állandósítását elvégezni.

Kötelezettségek vállalása

6. §

(1)[22] A támogatásra jogosult köteles az első kivitelt vagy pótlást, az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési munkálatokat, valamint a tőrevágással, illetve sarjaztatással történő felújítást az erdészeti hatóság határozatának megfelelően és az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban meghatározott minden előírás és a szakmai követelmények betartásával végrehajtani.

(2)[23] A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típusokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek esetén a melléklettől eltérően a 12. Duna-Tisza közi hátság, 13. Bácskai-löszhát és 14c. Közép és Alsó-Duna-ártér erdészeti tájak vonatkozásában az 55. kódszámú Egyéb elegyes-kőrises célállománytípus is támogatható.

(3) Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított minimális csemeteszámokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4)[24] Amennyiben folyamatos erdősítésben az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékű kár bekövetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a 2. számú mellékletben meghatározott minimális csemeteszámot a területen meglévő és a pótlás során bevitt csemetékkel együtt kell biztosítani.

(5) A padka és bakhát létesítése esetén a támogatásra jogosult köteles a kiegészítő intézkedést az MgTE rendelet 3. számú mellékletében foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani.

(6) E rendelet alapján támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatásba vont területnek, a kérelemben feltüntetett részletezettséggel, a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel történő lehatárolása biztosított.

Támogatási kérelem, a kérelem elbírálása

7. §

(1)[25]

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

(5) A támogatási kérelmek bírálata - tervezett erdőrészletenként - pontrendszer alapján, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsorolással történik. A pontrendszert a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6)[29] Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár hozza meg a támogatási határozatot.

(7) Azt a minimális pontszámot, amelytől e rendelet alapján támogatás adható, az irányító hatóság közleményben teszi közzé.

Kifizetési kérelem, a támogatás folyósítása

8. §

(1)[30]

(2)[31] A kifizetési kérelmet

a) a támogatási kérelem szerinti tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő két naptári év valamelyikében, vagy

b)[32] - ha a megvalósítás a támogatási határozat véglegessé válása után történik - a véglegessé vált támogatási határozat közlését követő két naptári év valamelyikében

lehet benyújtani elektronikus úton, az egységes kérelem részeként.

(3) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) az első kivitel vagy pótlás során felhasznált igazolt származású erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát;

b) az erdőrészletenként a kérelmezett területek határvonalai külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben, legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányát.

(4) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizethető ki, ha a támogatottnak nincsen erdővédelmi vagy erdőgazdálkodói bírság miatt fennálló köztartozása, vagy e rendelet alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettsége.

(5)[33]

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, abban az esetben köteles a már felvett támogatást jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(2) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdésében, illetve a 6. § (1), (3) vagy (4) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be és a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult gondatlan vagy szándékos magatartásának következménye, akkor a támogatásra jogosult

a) köteles e rendelet alapján, az adott kérelme vonatkozásában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és

b)[34] a támogatási feltételek gondatlan vagy szándékos megszegését megállapító határozat véglegessé válását követő két naptári évben e rendelet alapján nem jogosult kifizetésre, valamint nem nyújthat be kérelmet.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, akkor a kérelemben megjelölt erdőrészlet adott kiegészítő intézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszűnik, és a már kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Amennyiben a 6. § (2) bekezdése alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 3. számú melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű, de az MgTE rendelet 1. számú melléklete szerint javasolt vagy támogatható célállománytípussal kerül megvalósításra, a támogatásra jogosult az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány első kivitele után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.

(5) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, a kérelmező a kérelemben megjelölt erdőrészletre eső első kivitel támogatási összegének 10%-át köteles visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

10/A. §[35]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 87/2011. (IX. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

10/B. §[36]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. számú mellékletét a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de még nem véglegessé vált támogatási kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.

10/C. §[37]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] által hatályon kívül helyezett 3. § (5) bekezdés b) pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez[38]

Első kiviteli vagy pótlási támogatás mértéke (eurónak megfelelő forintösszeg/hektár)

ABCDEFG
1.Támogatási csoportokTölgy és bükkEgyéb kemény
lombos
Egyéb lágy
lombos
AkácNemes nyárFenyő
2.Tíz fokos és ez alatti
lejtésű terület
180611621084749826903
3.Tíz fok feletti lejtésű
terület
20651549113682601162

2. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Első kivitelre megállapított minimális csemeteszámok

MegnevezésTölgy és bükkEgyéb kemény lombosEgyéb lágy lombosAkácNemes nyárFenyő
Minimális csemeteszám (db/ha)80008000450045006008000

3. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez[39]

[40]
ABC
1.Értékelési szempont megnevezéseAz értékeléshez
rendelhető
pontszám
2.Horizontális szempontok
3.Erdőgazdálkodó teljes erdőgazdálkodási tevékenységének területekevesebb, mint 20 hektár10
4.20 hektár vagy annál
több, de kevesebb, mint
100 hektár
8
5.100 hektár vagy annál
több
0
6.Összefüggő károsodott területkevesebb, mint 5 hektár0
7.5 hektár vagy annál több,
de kevesebb, mint
20 hektár
5
8.20 hektár vagy annál
több, de kevesebb, mint
100 hektár
8
9.100 hektár vagy annál
több
10
10.Kedvezményezett kistérség [a
kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
A kedvezményezett kistérségben
elhelyezkedő település határában
tervezett helyreállítás
5
11.szerint]Egyéb területen elhelyezkedő
település határában tervezett
helyreállítás
0
12.Horizontális szempontok összesen:25
13.Szakmai szempontok
14.Őshonosság vizsgálataLegalább 70%-ban őshonos
fafajokból álló állomány kerül
létrehozásra
13
15.Legalább 50%-ban őshonos
fafajokból álló állomány kerül
létrehozásra
7
16.Egyéb állomány0
17.Elsődleges rendeltetésVédelmi12
18.Közjóléti7
19.Gazdasági0
20.Másodlagos eróziós károk kockázata10 fok feletti lejtésű terület10
21.10 fok és ez alatti lejtésű terület0
22.Az erdészeti igazgatóság által megállapított
károsodott terület
100 hektár vagy annál
több
10
23.10 hektár vagy annál
több, de kevesebb, mint
100 hektár
5
24.kevesebb, mint 10 hektár0
ABC
25.Erdőrészlet elhelyezkedéseBelterület5
26.Külterület0
27.ElegyességElegyes állomány (Létrehozandó
célállomány 30% elegyfafajok
alkotják)
5
28.Nem elegyes0
29.Szakmai szempontok összesen:55
30.Egyéb szempontok
31.Sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint5
32.Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint5
33.Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [a települési szennyvíztisztítás
szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott település
5
határában tervezett intézkedés]
34.Kiemelt üdülőkörzet területe (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott település határában
5
tervezett intézkedés)
35.Egyéb szempontok összesen:20
36.Szempontok összesen:100"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.09.03.

[2] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[3] Módosította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[4] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[5] Hatályon kívül helyezte a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.30.

[6] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[7] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[8] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.09.03.

[9] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[10] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[11] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.05.04.

[12] Módosította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[13] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[14] Hatályon kívül helyezte a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2011.09.03.

[15] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[16] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[17] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2011.09.03.

[19] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[20] Beiktatta a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[21] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[22] Módosította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[23] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.04.30.

[24] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.09.03.

[25] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[29] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § d) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[31] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[32] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. § a), c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2011.09.03.

[34] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[35] Beiktatta a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.09.03.

[36] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 11. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] Beiktatta a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.30.

[38] Megállapította a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.05.04.

[39] Megállapította a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.03.

[40] Módosította a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.19.

Tartalomjegyzék