88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja:

a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;

b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;

c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;

d) a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;

e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;

f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági termelő: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, aki a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; ennek igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat a 4. számú mellékletben foglaltak tartalmazzák;

2. első kivitel: az erdőtelepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés, vagy magvetés, vagy dugványozás befejezéséig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását;

3. kiegészítő intézkedés: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát létesítése;

4. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;

5. kerítés: a rajta történő átjutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok, lépcsős vagy létrás átjárók) együtt olyan erdészeti létesítmény, amely képes a legelő háziállatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető vadon élő állatok távoltartására;

6. villanypásztor: olyan áthelyezhető, elektromos elven működő erdészeti létesítmény, mely építésének célja a legelő állatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető házi és vadon élő állatok távoltartása;

7. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;

8. ápolás: a telepített erdő megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák (gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.);

9.[1] támogatási időszak: az ügyfél első kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján legfeljebb az 5. melléklet szerinti időszak;

10. jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület;

11. erdészeti táj: olyan hasonló termőhelyi viszonyokkal és élővilággal rendelkező homogén terület, mely ennél fogva sajátos vegetációval (erdőtakaró) rendelkezik;

12.[2] erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

13. koronavetület: az erdőtelepítés szélső csemetéinek törzsétől számított, maximum 3 méter széles sáv;

14. sorköz: az ültetési hálózat hosszanti sorai közötti, telepítéssel nem érintett, szabad terület, ideértve az erdőrészlet határain elhelyezkedő koronavetületet is;

15. köztesművelés: az erdőtelepítés területén, a sorközben folytatott növénytermesztés;

16.[3] erdőtelepítési engedély: az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek az Evt. 44. §-a szerint az erdészeti hatóság általi jóváhagyásáról szóló határozat;

17. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet értelmében igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag.

18.[4] jövedelem:

a) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

b) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint az a) pontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

19.[5] mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR'08 rendszerben 0111-0170 kódszámmal szerepel.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján jogosult mezőgazdasági terület erdősítéséhez normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 43. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak szerint

a) első kivitelhez,

b) az ápolásához, valamint

c) erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához

az erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítésére, melyek az adott erdészeti tájban "Támogatható" vagy "Támogatásra javasolt" minősítésűek (az 1. számú mellékletben "T" és "J" kódokkal kerültek megjelölésre), valamint a telepítéshez kapcsolódóan a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő intézkedés megvalósítására.

(2) Nem igényelhető támogatás:

a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre és egy vágásfordulóra tervezett faültetvényre;

b) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

c) a tervezett erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájban "Nem támogathatónak" minősített célállománytípusra, melyek az 1. számú mellékletben "N" kóddal kerültek megjelölésre;

d) fás szárú energetikai célú ültetvényekre;

e) NATURA 2000 területeken Akác, Nemesnyár és Fenyő támogatási csoportba tartozó célállományokra;

f)[6]

g) az alábbi fafajokra:

ga) zöld juhar (Acer negundo),

gb) bálványfa (Ailanthus altissima),

gc) amerikai köris (Fraxinus pennsylvanica),

gd) kései meggy (Padus serotina),

ge) gyalogakác (Amorpha fruticosa).

h)[7] az erdő igénybevételének ellentételezéseként, az Evt. 78. § (3) bekezdése alapján előírt csereerdősítésre.

(3)[8]

(4) E rendelet alapján nem vehet igénybe támogatást az, aki a tanácsi rendelet 23. cikke szerinti, gazdaságátadási támogatások részletes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai szerinti támogatásban részesül.

A támogatás mértéke

4. §

(1)[9] Az erdőtelepítési első kivitel és az ápolás támogatásának mértékét, valamint a jövedelempótló támogatási időszak hosszát az egyes támogatási csoportokban az 5. melléklet tartalmazza. A támogatási csoportokba tartozó célállománytípusokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke:

a) padka: 12,63 euró/100 méter;

b) kerítés: 3,15 euró/méter;

c) villanypásztor: 1,37 euró/méter;

d) bakhát: 412,15 euró/hektár.

(3)[10] Az éves jövedelempótló támogatás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.

(4)[11] Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított, minimális csemeteszám mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

Támogatás igénybevételének feltételei

5. §[12]

(1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

a)[13] rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;

b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri

ba) az 1 hektárt, vagy

bb)[14] a 0,5 hektárt, ha a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel, vagy a támogatási kérelemben szintén szereplő legalább 0,5 hektár nagyságú erdősítendő területtel közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelő terület vagy létesítmény választja el;

c)[15] a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;

e) a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történő telepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.

(2)[16] A kérelmező az erdőtelepítést

a) a támogatási kérelem benyújtása előtt nem,

b) a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére

kezdheti meg.

(3)[17] Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

a) telepítéssel kapcsolatos

aa) csemeteültetés,

ab) dugványozás vagy magvetés,

b) kiegészítő intézkedés megvalósítása.

(4) Ha a jogosult mezőgazdasági terület használója 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság vagy központi költségvetési szerv, akkor kizárólag a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatás vehető igénybe.

(5)[18] A támogatásra jogosult köteles:

a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni,

b)[19] a művelési ág változását bejelenteni a járási földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron történő átvezetéséről szóló véglegessé vált határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül, és

c) a művelési ág változását a járási földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.

Az első kivitelhez nyújtott támogatás

6. §

(1) Az első kivitelhez nyújtott támogatás

a) alap- és

b) kiegészítő

támogatásból áll.

(2)[20] Kiegészítő támogatás az alábbi tevékenységek elvégzésére adható, amennyiben az erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység:

a) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából;

b) kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából;

c) bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából.

(3) Az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme céljából végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a belvízveszélynek kitett területnek minősül.

(4) A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

(5) A kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:

a)[21] a kiegészítő intézkedést funkciójának ellátása céljából a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat annak megfelelő állapotban fenntartani, és

b)[22] a 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján létesített kerítést vagy villanypásztort legkésőbb az erdőtelepítés befejezését követő öt év elteltével eltávolítani.

(6) A tervezett vadkárelhárító kerítés vagy villanypásztor támogatásra jogosult hosszúsága maximálisan hektáronként száznegyven méter lehet.

(7)[23] A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a terület elhelyezkedését egyedi blokktérképen ábrázolva;

b) a támogatás keretében létesítendő padka, kerítés, villanypásztor, valamint bakhát pontos hosszának (bakhát esetén területének) és elhelyezkedésének leírását, valamint részterület esetén az ezekkel érintett részterület határvonalainak feltüntetését az egyedi blokktérképen.

7. §

(1)[24] Az első kivitel megvalósítása során a támogatásra jogosult köteles:

a) az első kivitelt a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelően, a 7. mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, valamint az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban szereplő mindennemű előírás pontos betartásával végrehajtani;

b) az első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani;

c) az első kivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani;

d) a c) pont szerinti származási bizonyítványok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes támogatási időszak alatt megőrizni.

(2)[25] Ha az első kivitel a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.

(3) A támogatásra jogosult az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy

a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és

b) az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállománytípusnak megfeleljen.

Az ápoláshoz nyújtott támogatás

8. §

(1) Az ápolási támogatás - az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve - öt éven át vehető igénybe.

(2) Az ápolási munkák öt éven át történő elvégzése abban az esetben fogadható el sikeresnek, ha az adott erdőrészlet megfelel a 7. § (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

Jövedelempótló támogatás

9. §

(1) A jövedelempótló támogatás - az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve - a támogatási csoport alapján a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időszakban vehető igénybe.

(2) Arra az erdőrészletre, melyen köztesművelést végeznek, nem vehető igénybe jövedelempótló támogatás.

(3) A jövedelempótló támogatást a kérelmező csak akkor veheti igénybe, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást igénybe vett.

(4) Kiemelt jövedelempótló támogatásra kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult.

A kérelem benyújtása

10. §[26]

A kérelem elbírálása

11. §

(1) A támogatási kérelmek bírálata - tervezett erdőrészletenként - pontrendszer alapján elvégzett rangsorolás szerint történik. A pontrendszert a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)[27] Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hozza meg a támogatási határozatokat.

A támogatás folyósítása

12. §

(1)[28]

(2)[29] Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról véglegessé vált határozatot hozott. A második és azt követő kifizetési kérelmek alapján támogatás csak azon erdőrészlet vonatkozásában folyósítható, amelynél az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az adott kifizetési kérelem évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént.

(2a)[30] Az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt - az első kifizetési kérelem kivételével - benyújtott további kifizetési kérelmek elbírálását az ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek vonatkozásában fel kell függeszteni. Az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően támogatás attól az évtől kezdődően folyósítható újra, amelyben az átvezetés június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént. A művelési ág váltás átvezetése utáni első kifizetéssel együtt a korábbi években - az átvezetés késedelme miatt - felfüggesztéssel érintett támogatást is folyósítani kell.

(3)[31] Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette.

(4)[32] A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak a külön jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.

(5)[33] A Kincstár a kifizetési kérelem adatait a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és a kimutatott túligénylések esetén az érintett földhasználókat a túligénylés tisztázására szólítja fel.

(6)[34] A megvalósítást követő első kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint

b) a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.

(7)[35] A 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására - a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével - az az ügyfél jogosult, aki a 10. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.

(8)[36] Kötelezett személyében bekövetkező változás esetén a támogatásra jogosult helyébe lépő kötelezettséget átvevő, illetve a jogutód az első kifizetési kérelemben köteles nyilatkozni a kötelezettségátvállalás, illetve a jogutódlás kérelmezésének évére vonatkozóan a 2. § 18. pontja szerinti jövedelméről és a 4. számú melléklet alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

Jogkövetkezmények

13. §[37]

(1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha

a)[38] a támogatásra jogosult a 7. §-ban foglaltakat nem tartotta be, kivéve az erdőtelepítési engedélyben meghatározott csemeteszámok mértékét, vagy

b) a támogatásra jogosult a támogatási időszakban a telepített erdőrészlet területét vagy annak egy részét engedély nélkül más módon hasznosítja, illetve

c) a támogatásra jogosult az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegte,

d)[39] az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartási átvezetését a támogatásra jogosult nem kérelmezi az első kifizetési kérelem benyújtását követő év végéig,

e)[40] az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig nem történik meg.

(2) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, úgy:

a) köteles az e rendelet alapján az adott kérelme vonatkozásában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá

b)[41] a támogatási feltételek szándékos megszegését megállapító határozat véglegessé válásának évében, valamint az azt követő naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.

14. §[42]

(1)[43] Ha a 3. § (1) bekezdés alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű célállománytípussal kerül megvalósításra, úgy az ügyfél az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány alaptámogatása után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.

(2)[44] Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészletre eső alaptámogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítő intézkedéseket a 6. § (5) bekezdés a) pontja ellenére úgy hajtotta végre, hogy azok

a) funkciójuk ellátására alkalmatlanok, akkor adott erdőrészlet adott kiegészítő intézkedésre vonatkozóan a támogatási jogosultsága megszűnik és a már kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül;

b) funkciójuk ellátására alkalmasak, de a 3. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.

(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem tartotta be, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére jövedelempótló támogatást vesz igénybe, úgy az erdőrészletre vonatkozó adott évi jövedelempótló támogatás nem fizethető ki, és az adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

(6) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult mégsem felel meg a 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak, abban az esetben csak az alapszintű jövedelempótló támogatás 50%-ra jogosult, valamint az ezen felül korábban felvett jövedelempótló támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

15. §

(1)[45] A vis maior kérelmet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell

a) az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre;

b) a vis maior esetekre vonatkozó egyéb bizonyító erejű dokumentumokat.

(3) Az erdészeti hatóság a vis maiorral érintett területen helyszíni szemlét tart.

Záró rendelkezés

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[46] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés f) pontját, valamint a 10. § (5) bekezdés a) pontját az 1. módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

16/A. §[47]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 12. § (7) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16/B. §[48]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § 18. és 19. pontját, valamint a 4. számú mellékletét a 2013. évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

16/C. §[49]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 5. § (5) bekezdését, a 12. § (2a) bekezdését, valamint a 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/D. §[50]

E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/E. §[51]

E rendelet alapján a 2014. évtől támogatási kérelem nem nyújtható be.

16/F. §[52]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdést a 2015. évi kifizetési kérelem alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §[53]

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelete 43. cikk;

b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (2) bekezdés.

18. §[54]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról szóló 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet]

a) 3. § (3) bekezdésével, 4. § (2) bekezdésével, 5. § (2) bekezdésével, 8. § (1) bekezdésével, valamint 9-10. §-ával módosított rendelkezéseit a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,

b) 2. §-ával, 3. § (1)-(2) bekezdésével, valamint 11. §-ával módosított rendelkezéseit a 2010. május 1-jétől június 30-ig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak tekintetében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megindult ügyekben

is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[55]

Célállomány-típusok meghatározása, valamint támogathatóságuk az egyes területeken

KódCélállomány
típus
Támogatási
csoport
Jövpótló időszak1. Szatmár-Beregi-síkság2a. Bodrogköz2b. Rétköz3. Nyírség4. Hajdúság5. Berettyó-Körös-vidék6. Hortobágy7. NagykunságS. Körös-Maros köze9. Közép-Tiszai-ártér10. Alsó-Tiszai-ártér11a. Tápió-Zagyva-vidék11b. Gyöngyös-Hevesi-síkság11 c. Borsod-Zempléni-síkság12. Duna-Tisza közi hátság13. Bácskai-löszhát14a. Dunai-szigetek14b. Közép-Duna menti sík14c. Közép- és Alsó-Duna-ártér15a. Mezőföldi-löszhát15b. Sárrét-Sárvíz-völgye15c. Tengelici-homokvidék16. Dráva menti síkság
1BükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
2Kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
3Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
4Gyertyános-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
5Kőrises-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
6Egyéb lomb elegyes-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
7Fenyő elegyes-bükkösTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
8Gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
9Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
10Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
11Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
12Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
13Gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJNTNNNTNNNNTNTTJTTTJ
14Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
15Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJNNNNNNNNNNTNTTJTTTJ
16Fenyő elegyes -gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
17Kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTNNNNNNNNNNTTNNNNNTNTT
18Cseres-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNTTNNNNNTNTT
19Hársas-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNNNNNNNNNTNNNNTNTT
20Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
21Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
22Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
23Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNNNNNNNTTTNNNNNNNT
24Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
25Kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJT
26Cseres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNTTTTNNTTTNNNNNJTJT
27Hazai nyáras-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTJTTJJTTTJJJJJJTJT
28Mézgás égeres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTNTTTTTTTTTTNNTTTTTT
29Kőrises-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJJJJJJJJJJJJTJJJTJTJ
30Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJJJJJJJJJJJJJJJJTJTJ
31Fenyő elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNNTNNNNNNNNNNTTTTTNNNN
32CseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNTTTNNNNNNNNT
33Kocsánytalan tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNTTNNNNNTNTN
34Kocsányos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNTTTTNNTTTNNNNNTTTT
[56]
KódCélállomány típusTámogatási csoportJövpótló időszak1. Szatmár-Beregi-síkság2a. Bodrogköz2b. Rétköz3. Nyírség4. Hajdúság5. Berettyó-Körös-vidék6. Hortobágy7. NagykunságS. Körös-Maros köze9. Közép-Tiszai-ártér10. Alsó-Tiszai-ártér11a. Tápió-Zagyva-vidék11b. Gyöngyös-Hevesi-síkság11 c. Borsod-Zempléni-síkság12. Duna-Tisza közi hátság13. Bácskai-löszhát14a. Dunai-szigetek14b. Közép-Duna menti sík14c. Közép- és Alsó-Duna-ártér15a. Mezőföldi-löszhát15b. Sárrét-Sárvíz-völgye15c. Tengelici-homokvidék16. Dráva menti síkság
35Molyhos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNTTNNNNNTNTN
36Egyéb lomb elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNTNNNNNNTTNNNNNNTNN
37Erdeifenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
38Feketefenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
39Egyéb fenyő elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
40Virágos kőrises-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
41Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTN
42Cseres-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTN
43Egyéb elegyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
44AkácosAkác5NTTTTTTTTNNTTTTTNTTTTTT
45Nemes nyáras-akácosAkác5NTTTTTTTTNNTTTTTNTTTTTT
46Hazai nyáras-akácosAkác5NTTTTTTTTNNTTTTTNTTTTTT
47Egyéb lomb elegyes-akácosAkác5NTTTTTTTTNNTTTTTTTTTTTT
48Fenyő elegyes-akácosAkác5NNNNNNJNNNNNNNNNNNNNNNN
49GyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
50Elegyes-gyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
51JuharosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNTT
52Elegyes-juharosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
53KőrisesEgyéb kemény lomb15TTTTTTJJJJJJJJTTJJJTJTT
54Tölgyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15JJJJJJJJJJJJJJTTJJJTJTJ
55Egyéb elegyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
56Vörös tölgyesEgyéb kemény lomb15NNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNT
57Fekete diósEgyéb kemény lomb15NNNTTTNNNTTNNNTTNNNNNTN
58Egyéb kemény lombosEgyéb kemény lomb15TTTTTJTJJJJJJJTJTTTJJJJ
59Nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
60Hazai nyáras-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
61Akácos-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NTTTTTTTTNNTTTTTNTTTTTT
62Egyéb lomb elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
63Fenyő elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NTTNNTNNNNNNNNNNNNNNNNN
64Nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NTTNNTNNTTTNNNNNTTTNNNT
65Elegyes-nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNTTTNNNNNTTTNNNT
66Hazai nyárasEgyéb lágylomb10JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
67Nemes nyáras-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
68Akácos-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NTTTTTTTTNNTTTTTTTTTTTT
69Kocsányos tölgyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTJJTTTJJJT
70Egyéb lomb elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10JJJJTJTTTJJTTTJJJJJJJJJ
71Borókás-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNTTNNNNNNN
72Fenyő elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNTTNNNNNNN
73FüzesEgyéb lágylomb10JJJJTJTTTJJTTTTTJJJTTTJ
74Elegyes-füzesEgyéb lágylomb10JJJJTJTTTJJTTTTTJJJTTTJ
75Mézgás égeresEgyéb lágylomb10TTTJNNTTTTTTTTJNTTJTTJJ
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak1. Szatmár-Beregi-síkság2a. Bodrogköz2b. Rétköz3. Nyírség4. Hajdúság5. Berettyó-Körös-vidék6. Hortobágy7. NagykunságS. Körös-Maros köze9. Közép-Tiszai-ártér10. Alsó-Tiszai-ártér11a. Tápió-Zagyva-vidék11b. Gyöngyös-Hevesi-síkság11 c. Borsod-Zempléni-síkság12. Duna-Tisza közi hátság13. Bácskai-löszhát14a. Dunai-szigetek14b. Közép-Duna menti sík14c. Közép- és Alsó-Duna-ártér15a. Mezőföldi-löszhát15b. Sárrét-Sárvíz-völgye15c. Tengelici-homokvidék16. Dráva menti síkság
76Elegyes-mézgás égeresEgyéb lágylomb10TTTJNNTTTTTTTTJNTTJTTJJ
77HársasEgyéb lágylomb10TTTTTTNNNTTNNNTTTTTNNNT
78Elegyes-harsasEgyéb lágylomb10TTTTTTNNNTTNNNTTTTTNNNT
79NyíresEgyéb lágylomb10TNNTNNNNNNNNNNTNTNNNNTT
80Elegyes-nyíresEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
81Egyéb lágy lombosEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
82ErdeifenyvesFenyő5NNNTNNNNNNNNNNTNNNNNNNN
83Bükkös-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
84Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
85Tölgyes-erdeifenyvesFenyő5NNNTNNNNNNNNNNTTNTNTNTN
86Cseres-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNTNTN
87Akácos-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
88Egyéb lomb elegyes-erdeifenyvesFenyő5NNNTNNNNNNNNNNTTNNNNNNN
89Fenyő elegyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
90FeketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
91Cseres-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
92Tölgyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNTTNTNNNNN
93Egyéb lomb elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNTTNNNNNNN
94Fenyő elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
95LucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
96Bükkös-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
97Egyéb lomb elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
98Fenyő elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99Vörös fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
100Egyéb fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
101Lomb elegyes-egyéb fenyvesFenyő5NNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak17a. Zempléni-hegység17b. Szerencsi-dombság18a. Borsodi-dombság18b. Cserehát19a. Aggteleki-karszt19b. Rudabánya-Szalonnai-hegység20. Heves-Borsodi-dombság21a. Központi-Bükk21b. Bükkalja22. Mátra23. Gödöllői-dombság24a. Nyugati-Cserhát-vidék24b. Középső-Cserhát-vidék24c. Karancs-Medves-vidék24d. Ipoly-medence25. Börzsöny26. Visegrádi-hegység27. Pilis-Budai-hegység28. Gerecse29. Vértes30a. Velencei-hegység30b. Dunazugi-Velencei-medencék31a. Devecseri-Bakonyalj a
1BükkösTölgy és bükk15JNTNJJJJTJNJTJNJJJJJNNN
2Kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15JNTNJJJJTJNJTJNJJJJJNNN
3Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15JNTNJJJJTJNJTJNJJJJJNNN
4Gyertyános-bükkösTölgy és bükk15JNTNJJJJTJNTTTNJJJJJNNN
5Kőrises-bükkösTölgy és bükk15JNTNTTTJNJNTTTNJJJJJNNN
6Egyéb lomb elegyes-bükkösTölgy és bükk15JNTNJJJJTJNTTTNJJJJJNNN
7Fenyő elegyes-bükkösTölgy és bükk15TNNNNNTTNTNTNTNTTTTTNNN
8Gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JTJJJJJJJJJJJJTJJJJJTTT
9Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JNJJJJJJTJTJJJTJJJJJTTT
10Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NTJJTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
11Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JTJJJJJJJJJJJJTJJJJJTTT
12Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNTTTTTTTTTTTTTTTTT
13Gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTJJTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ
14Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTJ
15Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
16Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT
17Kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JJJJJJJJJJJJJJTJJJJJJJJ
18Cseres-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NJJJJJJJJJJJJJTJJJJJJJJ
19Hársas-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JJTTJJJJTJJJJJTJJJJJJJT
20Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNTTTTTTTTTTTNTJJJJJJN
21Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNTTNNNNTTTTTTTTTTTTTTT
22Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNTNTTTTTTTTTTTTTTT
23Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JJTTJJJJJJJTTTTJJJJJJJT
24Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNJJNNNNNNNNNNNNTTTTTTN
25Kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TJTTTTTTTTTTTTJTTTTTTTJ
26Cseres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNTTNNTNTNTTTTTNNNNNNNJ
27Hazai nyáras-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
28Mézgás égeres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
29Kőrises-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
30Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTJTTTTTTTT
31Fenyő elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NNTTNNNNNNNNNNTNNNNNNNT
32CseresEgyéb kemény lomb15NNTTTTTTJTTTTTJTTTTTTTT
33Kocsánytalan tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNJJTJTTJJJJJJJJJJJJJJT
34Kocsányos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNTTTJTTJTTJJJJTTTTTTTJ
35Molyhos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNTTTJTJJJJJJJNJJJJJJJT
36Egyéb lomb elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NTJJTTTTNTTJJJJTTTTTTTT
37Erdeifenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNTTNNTNTNTTTTTTTTTTTTT
[57]
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak17a. Zempléni-hegység17b. Szerencsi-dombság18a. Borsodi-dombság18b. Cserehát19a. Aggteleki-karszt19b. Rudabánya-Szalonnai-hegység20. Heves-Borsodi-dombság21a. Központi-Bükk21b. Bükkalja22. Mátra23. Gödöllői-dombság24a. Nyugati-Cserhát-vidék24b. Középső-Cserhát-vidék24c. Karancs-Medves-vidék24d. Ipoly-medence25. Börzsöny26. Visegrádi-hegység27. Pilis-Budai-hegység28. Gerecse29. Vértes30a. Velencei-hegység30b. Dunazugi-Velencei-medencék31a. Devecseri-Bakonyalj a
38Feketefenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNTTTNTTTTTTTN
39Egyéb fenyő elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
40Virágos kőrises-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNTTNNNNNNTTTTNJJJJJTJN
41Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNTTJTTNTTTTTTNJJJJJTJN
42Cseres-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNTTJTTNTTTTTTNJJJJJTJN
43Egyéb elegyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
44AkácosAkác5NTTTNTTNTTTTTTTTNTTNNNT
45Nemes nyáras-akácosAkác5NNNTNNNNTTTTTNTNNNNNNNN
46Hazai nyáras-akácosAkác5NNNTNNNNTTTTTNTNNNNNNNN
47Egyéb lomb elegyes-akácosAkác5NTNTNTTNTTTTTTTTNTTNNNT
48Fenyő elegyes-akácosAkác5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
49GyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
50Elegyes-gyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
51JuharosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTJTJTTTTTJJTJJTTN
52Elegyes-juharosEgyéb kemény lomb15TTTTJJTJTJTTTTTJJTJJTTT
53KőrisesEgyéb kemény lomb15TNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
54Tölgyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
55Egyéb elegyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15NNTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
56Vörös tölgyesEgyéb kemény lomb15NTTTNTTTTTTJJJTTNTNNTTT
57Fekete diósEgyéb kemény lomb15NNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNT
58Egyéb kemény lombosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTJJJJTTTTTTTT
59Nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNNTNNNNTTTNTNTNNNNNNTN
60Hazai nyáras-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NTNNNNNNTTTNTNTNNNNNNTN
61Akácos-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNNTNNNNTTTNTNTNNNNNNNN
62Egyéb lomb elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NTNTNNNNTTTNTNTNNNNNNTN
63Fenyő elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
64Nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
65Elegyes-nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
66Hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNTTNNNNTTTTTTTTTTTTTTJ
67Nemes nyáras-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNTNTNNNTNNNNNNNN
68Akácos-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
69Kocsányos tölgyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTNNTTTTTTTTJTTTTTTTJ
70Egyéb lomb elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTNNNTTTTTTTTJ
71Borókás-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
72Fenyő elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
73FüzesEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
74Elegyes-füzesEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
[58]
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak17a. Zempléni-hegység17b. Szerencsi-dombság18a. Borsodi-dombság18b. Cserehát19a. Aggteleki-karszt19b. Rudabánya-Szalonnai-hegység20. Heves-Borsodi-dombság21a. Központi-Bükk21b. Bükkalja22. Mátra23. Gödöllői-dombság24a. Nyugati-Cserhát-vidék24b. Középső-Cserhát-vidék24c. Karancs-Medves-vidék24d. Ipoly-medence25. Börzsöny26. Visegrádi-hegység27. Pilis-Budai-hegység28. Gerecse29. Vértes30a. Velencei-hegység30b. Dunazugi-Velencei-medencék31a. Devecseri-Bakonyalj a
75Mézgás égeresEgyéb lágylomb10JNJJTTJJTJTTTTJJTTTTTTJ
76Elegyes-mézgás égeresEgyéb lágylomb10JNJJTTJJTJTTTTJJTTTTTTJ
77HársasEgyéb lágylomb10JTTTJJTJTJTTTJTJJJJJJTT
78Elegyes-harsasEgyéb lágylomb10JTTTJJTJTJJTTJTJJJJJJTT
79NyíresEgyéb lágylomb10TTJJTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
80Elegyes-nyíresEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
81Egyéb lágy lombosEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
82ErdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
83Bükkös-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
84Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTNNTTNTNNNNNTTTTTTTN
85Tölgyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTNNTTTTTTTTTTTTTTTTT
86Cseres-erdeifenyvesFenyő5NNTTNNTTTTTTTTTTTTTTTTT
87Akácos-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNN
88Egyéb lomb elegyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTNNTTTTTTTTTTTTTTTTT
89Fenyő elegyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
90FeketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
91Cseres-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNTTTNNNNNNNTN
92Tölgyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNTTTNNNNNNNTN
93Egyéb lomb elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNTTTNNNNNNNNN
94Fenyő elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
95LucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
96Bükkös-lucfenyvesFenyő5TNNNNNTTNTNNNNNTNNNNNNN
97Egyéb lomb elegyes-lucfenyvesFenyő5TNNNNNTTNTNNNNNTNNNNNNN
98Fenyő elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99Vörös fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
100Egyéb fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
101Lomb elegyes-egyéb fenyvesFenyő5TTTTNNTTTTTNNNTTTTTTTTT
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak31b. Pápai-Bakonyalja31c. Súri-Bakonyalja31d. Pannonhalmi-dombság31e. Vértesalji-dombság32. Magas-Bakony33. Keleti-Bakony34. Déli-Bakony35. Balaton-felvidék36a. Keszthelyi-dolomitvonulat36b. Tátika-csoport37. Győr-Tatai-teraszvidék38a. Szigetköz38b. Mosoni-sík38c. Rábaköz39. Fertő-Hanság-medence40a. Kemenesalja40b. Pápa-Devecseri-síkság41. Soproni-hegység42. Soproni-dombság43. Kőszegi-hegység44a. Kőszeg-hegyalja44b. Pinka-fennsík45a. Ikva-Répce-sík
1BükkösTölgy és bükk15NJNNJJJT1JNNNNNNNJTJTTT
2Kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15NJNNJJJT1JNNNNNNNJTJJJT
3Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15NJNNJJJT1JNNNNNNNJTJJJT
4Gyertyános-bükkösTölgy és bükk15NTNNJJJTTTNNNNNNNJTJTTT
5Kőrises-bükkösTölgy és bükk15NTNNJJJTTTNNNNNNNTTTTTT
6Egyéb lomb elegyes-bükkösTölgy és bükk15NTNNJJJTTTNNNNNNNTTTTTT
7Fenyő elegyes-bükkösTölgy és bükk15NNNNTTTNNNNNNNNNNJNJTTT
8Gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TJJTJJJJJJNNNNNTNJJJJJJ
9Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TJTTJJJJJJNNNNNNNJJJJJT
10Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TJJTTTTTTTNNNNNTNTJTTTJ
11Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTJNNNNNTNTTTTTT
12Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTNNNNNNNTTTJJT
13Gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJTJJTJJJJTJTJNJJTTTTTJ
14Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJTJJTJJJJTTTTNTTNTNTTT
15Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTNTJTTTTTT
16Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNNNNNNNNNNTTTNNTTT
17Kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JTTTTTTTTTNNNNNNNJJJJJJ
18Cseres-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15JTTTJJJJJJNTTTNTTTJTJJJ
19Hársas-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TNJNTJJJJJNNNNNNNJJJJJJ
20Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNTJJJJJNNNNNNNTTTTTT
21Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTNNNNNNNTNTTTT
22Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTNNNNNTTJTJJJJ
23Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTNTTTTTTNNNNNNNJTJTTT
24Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNT
25Kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJTTTTTTJJJJJJJTTNTTJ
26Cseres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJJJTTTTTTJTTTNJJNNNTTJ
27Hazai nyáras-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTJTTNTNTTT
28Mézgás égeres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTTTTTTTTNNNNNN
29Kőrises-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTJJJJJJJTTTTTJ
30Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTTTTJJJJJJJTTTTTT
31Fenyő elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNNNNNNNTNNTTNNNNNT
32CseresEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTJTNTTNTNNNT
33Kocsánytalan tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15JJJJJJJJJJNTNTNJJTJTTTJ
34Kocsányos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15JTJTTTTTTTTTJTNJJNNNTTJ
35Molyhos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15TTTTTJJJJJTTTTNTTTJTTTT
36Egyéb lomb elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTNTTTTTTTT
37Erdeifenyves-cseresEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTNTNNTTTTNTTT
[59]
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak31b. Pápai-Bakonyalja31c. Súri-Bakonyalja31d. Pannonhalmi-dombság31e. Vértesalji-dombság32. Magas-Bakony33. Keleti-Bakony34. Déli-Bakony35. Balaton-felvidék36a. Keszthelyi-dolomit vonulat36b. Tátika-csoport37. Győr-Tatai-teraszvidék38a. Szigetköz38b. Mosoni-sík38c. Rábaköz39. Fertő-Hanság-medence40a. Kemenes alja40b. Pápa-Devecseri-síkság41. Soproni-hegység42. Soproni-dombság43. Kőszegi-hegység44a. Kőszeg-hegyalja44b. Pinka-fennsík45a. Ikva-Répce-sík
38Feketefenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNTNTNNNNNTNNNN
39Egyéb fenyő elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
40Virágos kőrises-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNTJJJJJNNNNNNNNNNNNN
41Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNTJJJJJNNNNNNNNJNNNN
42Cseres-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNTJJJJJTNTTNTTNJNNNN
43Egyéb elegyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
44AkácosAkác5TTTTNTTTNNTNTNNTTNNNNNT
45Nemes nyáras-akácosAkác5NTTTNNNNNNTNTNNNNNNNNNN
46Hazai nyáras-akácosAkác5NTTTNNNNNNTNTNNTTNNNNNT
47Egyéb lomb elegyes-akácosAkác5TTTTNTTTNNTNTNNTNNNNNNT
48Fenyő elegyes-akácosAkác5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
49GyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
50Elegyes-gyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
51JuharosEgyéb kemény lomb15NNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
52Elegyes-juharosEgyéb kemény lomb15TNNNJJJJJJTTTTTTTTTTTTT
53KőrisesEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTJJTJJJJTTTTTT
54Tölgyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTJJTJJJJTTTTTT
55Egyéb elegyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
56Vörös tölgyesEgyéb kemény lomb15TTTTNNNNNNNNNNNTTTTTTTT
57Fekete diósEgyéb kemény lomb15TTTTNNNNNNTTNTTNTNNNNNN
58Egyéb kemény lombosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTJTJTTTTTT
59Nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TNTNNNNNNNTTTTTTTNNNNNT
60Hazai nyáras-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TNTNNNNNNNTTTTTTTNNNNNT
61Akácos-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNTNNNNNNNTNTNNNNNNNNNT
62Egyéb lomb elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5JTTTNNNNNNTTTTTTTNNNNNT
63Fenyő elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
64Nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNTTNTTTTNNNNNN
65Elegyes-nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNTTNTTTTNNNNNN
66Hazai nyárasEgyéb lágylomb10JJTTTTTTTTJJJJJTJTJNTTT
67Nemes nyáras-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNTTTTTTTNTNTTT
68Akácos-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NTTNNNNNNNNNTNNTTNNNNNN
69Kocsányos tölgyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10JJTTTTTTTTTTTTTTTNTTTTT
70Egyéb lomb elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10JJTTTTTTTTTTTTJTTNTTTTT
71Borókás-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
72Fenyő elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
73FüzesEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTJJTJJTJTNTTTT
74Elegyes-füzesEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTJJTJJTJTNTTTT
[60]
KódCélállomány típusTámogatási csoportJövpótló időszak31b. Pápai-Bakonyalja31c. Súri-Bakonyalja31d. Pannonhalmi-dombság31e. Vértesalji-dombság32. Magas-Bakony33. Keleti-Bakony34. Déli-Bakony35. Balaton-felvidék36a. Keszthelyi-dolomi tvonulat36b. Tátika-csoport37. Györ-Tatai-teraszvidék38a. Szigetköz38b. Mosoni-sík38c. Rábaköz39. Fertő-Hanság-medence40a. Kemenes-alja40b. Pápa-Devecseri-síkság41. Soproni-hegység42. Soproni-dombság43. Kőszegi-hegység44a. Kőszeg-hegyalja44b. Pinka-fennsík45a. Ikva-Répce-sík
75Mézgás égeresEgyéb lágylomb10JJTJJTTTTTTTNTJTJJTJJJT
76Elegyes-mézgás égeresEgyéb lágylomb10JJTJJTTTTTTTNTJTTJTJJJT
77HársasEgyéb lágylomb10TTTTTJJJJJNTTTTTTTTTTTT
78Elegyes-harsasEgyéb lágylomb10TTTTTJJJJJNTTTTTTTTJTTT
79NyíresEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTNNNNTNTTTTTTT
80Elegyes-nyíresEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNTNNNNN
81Egyéb lágy lombosEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
82ErdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNTTNNNTTT
83Bükkös-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNTNTTTT
84Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNTNTTTT
85Tölgyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTNTTTTTTNNNNTTTNTTTT
86Cseres-erdeifenyvesFenyő5TTTTNTTTTTTNNNNTTNNNNNT
87Akácos-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
88Egyéb lomb elegyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTNTTTTTTNNNNTTTNTTTT
89Fenyő elegyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
90FeketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
91Cseres-feketefenyvesFenyő5NNTNNTTTTTTNNNNNNNNNNNN
92Tölgyes-feketefenyvesFenyő5NNTNNTTTTTTNNNNNNNNNNNN
93Egyéb lomb elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
94Fenyő elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
95LucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
96Bükkös-lucfenyvesFenyő5NNNNTNNNNNNNNNNNNTNTTTN
97Egyéb lomb elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNTNNNNNNNNNNNNTNTTTT
98Fenyő elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99Vörös fenyvesFenyő5NNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNN
100Egyéb fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
101Lomb elegyes-egyéb fenyvesFenyő5TTTTTTTTTTNNNNNTTTNTTTT
KódCélállománytípusTámogatási csoportJövpótló időszak45b. Rába-völgy45c. Gyöngyös-sík46a. Felső-Kemenes hát46b. Alsó-Kemenes hát47a. Felső-Őrség47b. Alsó-Őrség48a. Göcseji-dombság48b. Kerka-Mura-sík49. Balatoni-medence50. Külső-Somogy51a. Közép-Dráva-völgy51b. Belső-Somogyi-homok vidék51c. Marcali-hát52a. Kelet-Zalai-löszvidék52b. Kanizsai-homok vidék53a. Nyugat-Zselic53b. Kelet-Zselic54a. Tolnai-hegyhát
és Szekszárdi-dombvidék
54b. Baranyai-hegyhát és Völgység55. Mecsek56a. Geresdi-dombság56b. Dél-Baranyai-dombság57. Villányi-hegység
1BükkösTölgy és bükk15TTNJJJJTNJTTTJTJJTJJJTT
2Kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15TTNJJJJNNJTTTJNJJTJJJTT
3Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkösTölgy és bükk15TTNJJJJNNJTTTJNJJTJJJTT
4Gyertyános-bükkösTölgy és bükk15TTNTTTJTNTTTTJTJTTTJTTT
5Kőrises-bükkösTölgy és bükk15TTNTTTTTNTNNNTNJTTTJTTT
6Egyéb lomb elegyes-bükkösTölgy és bükk15TTNTTTJTNTTTTTTJJTTJTTT
7Fenyő elegyes-bükkösTölgy és bükk15NTNTJJJNNNNTTTNTTNNTTNT
8Gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TJNJJJJNNJTTTJTJJJJJJJJ
9Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTNJJJJNNTTTTJTJJTTJJJJ
10Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TJTTNNNNNTNTTTTTTJJJJJJ
11Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTTTTTNNTTTTJTTTTTJTTJ
12Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15TTTJJJJNNNNTTTNTTTTTTTT
13Gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJTJJJJJTJJJJJJJJTTTTTT
14Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTTNNNNNTNTTTTTTTTTTTT
15Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JTTTTTTJTJJJJJJTTTTTTTT
16Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTNTJJTNNNNTTNTNNNNNNNN
17Kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NJTTTTTNNTNTTTTTJJJJJJJ
18Cseres-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NJJJNNNNNJNTTJTJJJJJJJJ
19Hársas-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NJTJTTTNNJNTJTTTJJJJJJJ
20Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NTTTNNNNNTNNNTNTTTTTTTT
21Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NTTTNNNNNTNTTTTTTTTTTTT
22Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NJTTTTJNNTNTTTTTTTTTTTT
23Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NTTTTTTNNTNTTTTTJTTTTTT
24Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyesTölgy és bükk15NTNTTTTNNNNTTNTTTTTTTTT
25Kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TJJJTTTTTTTJJTJTTTTTTTT
26Cseres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15NJJJNNNNNTNJJTTTTTTTTTT
27Hazai nyáras-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
28Mézgás égeres-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
29Kőrises-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JJTTTTTJJTJJJJJJTTTTTTT
30Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15JTTTTTTTJTTJJTJJTTTTTTT
31Fenyő elegyes-kocsányos tölgyesTölgy és bükk15TTTNTTJTNNNTTNNNNNNNNNN
32CseresEgyéb kemény lomb15NTJTNNNNNTNTTTTTTJTTTJT
33Kocsánytalan tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NJJTNNNNNJNTTJTTJJJJJJJ
34Kocsányos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15TJJTNNNNNJNTTTTTTTTTTTT
35Molyhos tölgyes-cseresEgyéb kemény lomb15NTJTNNNNNTNNNTNTTTTJJJJ
36Egyéb lomb elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15TTTTNNNNNTNTTTTTTJJTJJT
37Erdeifenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NTTTNNNNNTNTTTTTTTTTTTT
[61]
KódCélállomány
típus
Támogatási csoportJövpótló időszak45b. Rába-völgy45c. Gyöngyös-sík46a. Felső-Kemenes hát46b. Alsó-Kemenes hát47a. Felső-Őrség47b. Alsó-Őrség48a. Göcseji-dombság48b. Kerka-Mura-sík49. Balatoni-medence50. Külső-Somogy51a. Közép-Dráva-völgy51b. Belső-Somogyi-homok vidék51c. Marcali-hát52a. Kelet-Zalai-löszvidék52b. Kanizsai-homok vidék53a. Nyugat-Zselic53b. Kelet-Zselic54a. Tolnai-hegyhát és Szekszárdi-dombvidék54b. Baranyai-hegyhát és Völgység55. Mecsek56a. Geresdi-dombság56b. Dél-Baranyai-dombság57. Villányi-hegység
38Feketefenyves-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT
39Egyéb fenyő elegyes-cseresEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
40Virágos kőrises-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNTNNNNNNNJTJTTJ
41Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNTNNNNNNNJTJJJJ
42Cseres-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNTNNNNNNTNNNNNNNJTJJJJ
43Egyéb elegyes-molyhos tölgyesTölgy és bükk15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
44AkácosAkác5NTTTNNNNNTNTTTTNNTTNTTN
45Nemes nyáras-akácosAkác5NTNNNNNNNTNNTNNNNTTNNTN
46Hazai nyáras-akácosAkác5NTNTNNNNNTNTTTTNNTTNNTN
47Egyéb lomb elegyes-akácosAkác5NTTTNNNNNTNTTTTNNTTNTTN
48Fenyő elegyes-akácosAkác5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
49GyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
50Elegyes-gyertyánosEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
51JuharosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
52Elegyes-juharosEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTTTTTTTTTTTTJTTJ
53KőrisesEgyéb kemény lomb15TTTTTTTJTTJJTTJTTTTTTTT
54Tölgyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15JTTTTTTJJTJJTTJTTTTTTTT
55Egyéb elegyes-kőrisesEgyéb kemény lomb15NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
56Vörös tölgyesEgyéb kemény lomb15TTTTTTTTNTNTTTTTTTTTTTT
57Fekete diósEgyéb kemény lomb15TNNNNNNNNTNTTNNNNTTNNNN
58Egyéb kemény lombosEgyéb kemény lomb15JTTTTTTJTTTTTTTTTTTTTTT
59Nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTNTNNNNTTTTTTTNNTTNNTN
60Hazai nyáras-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTNNNNNNTTNTTTTNNTTNNTN
61Akácos-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NTNNNNNNNTNNTNNNNTTNNTN
62Egyéb lomb elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5TTNTNNNNTTNNNTTNNTTNNTN
63Fenyő elegyes-nemes nyárasNemesnyár, fehérfűz5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
64Nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
65Elegyes-nemes füzesNemesnyár, fehérfűz5TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
66Hazai nyárasEgyéb lágylomb10JTTTTTTTJJJJJTTTTTTTTJT
67Nemes nyáras-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTNNNNNNTTTTTTTNNTTNNNN
68Akácos-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
69Kocsányos tölgyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
70Egyéb lomb elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTJTTTTTTTTTTTT
71Borókás-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
72Fenyő elegyes-hazai nyárasEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
73FüzesEgyéb lágylomb10JTNTTTTTTTJTTTTTTTTTTTT
74Elegyes-füzesEgyéb lágylomb10TTNTTTTTTTJTTTTTTTTTTTT
[62]
KódCélállomány típusTámogatási csoportJövpótló időszak45b. Rába-völgy45c. Gyöngyös-sík46a. Felső-Kemeneshát46b. Alsó-Kemeneshát47a. Felső-Őrség47b. Alsó-Őrség48a. Göcseji-dombság48b. Kerka-Mura-sík49. Balatoni-medence50. Külső-Somogy51a. Közép-Dráva-völgy51b. Belső-Somogyi-homok vidék51c. Marcali-hát52a. Kelet-Zalai-löszvidék52b. Kanizsai-homok vidék53a. Nyugat-Zselic53b. Kelet-Zselic54a. Tolnai-hegyhát
és Szekszárdi-domb vidék
54b. Baranyai-hegyhát és Völgység55. Mecsek56a. Geresdi-dombság56b. Dél-Baranyai-dombság57. Villányi-hegység
75Mézgás égeresEgyéb lágylomb10JTTJJJJJJJJJJJJJTTJJTTT
76Elegyes-mézgás égeresEgyéb lágylomb10TTTTJJJJJJJJJJJJTTJJTTT
77HársasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTJTTTTTTTTTTTTT
78Elegyes-harsasEgyéb lágylomb10TTTTTTTTTTTTTTTJJJJJJJJ
79NyíresEgyéb lágylomb10TTTTTTTNNNNTTTTTTNNTTTT
80Elegyes-nyíresEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
81Egyéb lágy lombosEgyéb lágylomb10NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
82ErdeifenyvesFenyő5TTTTTTTNNNNTNNTNNNNNNNN
83Bükkös-erdeifenyvesFenyő5NTNTTTTNNNNTTTNNNNNNNNN
84Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyvesFenyő5TTNTTTTNNNNTTTNNNTTNNNN
85Tölgyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTTTTNNNNTTTNTTTTTTTT
86Cseres-erdeifenyvesFenyő5TTTTNNNNNNNTTTTTTTTTTTT
87Akácos-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
88Egyéb lomb elegyes-erdeifenyvesFenyő5TTTTTTTNNNNTTTTTTTTTTTT
89Fenyő elegyes-erdeifenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
90FeketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
91Cseres-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
92Tölgyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
93Egyéb lomb elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
94Fenyő elegyes-feketefenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
95LucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
96Bükkös-lucfenyvesFenyő5TNNTTTTNNNNNNTNTTNNNNNN
97Egyéb lomb elegyes-lucfenyvesFenyő5TTNTTTTTNNNTTTNTTNNNNNN
98Fenyő elegyes-lucfenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99Vörös fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
100Egyéb fenyvesFenyő5NNNNNNNNNNNTTNTNNNNNNNN
101Lomb elegyes-egyéb fenyvesFenyő5TTNTTTTNNNNTTTTTTTTTTTN"

2. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[63]

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

ABC
Értékelési szempont megnevezésePontszám
1.HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
2.Hátrányos helyzetű terület
(EMVA általános rendelet
szerinti)
a hátrányos helyzetű területen elhelyezkedő községhatárában
tervezett erdőrészlet
5
3.egyéb területen elhelyezkedő községhatárában tervezett
erdőrészlet
0
4.Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott
terület [240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet alapján]
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet
4
5.az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű település községhatárában tervezett
erdőrészlet
4
6.egyéb település községhatárában tervezett erdőrészlet0
7.Térségi fenntarthatóság
vizsgálata (helyben lakás
vizsgálata)
lakhely vagy székhely szerinti községhatárban tervezett
erdőtelepítés
6
8.lakhely vagy székhely szerinti településsel szomszédos
községhatárban tervezett erdőtelepítés
4
9.egyéb helyen tervezett erdőtelepítése0
10.Mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya
a kérelmező lakhelyén
a tervezett erdőrészlet szerinti településen eléri, vagy meghaladja
az országos átlagot a KSH adatai szerint
6
11.a tervezett erdőrészlet szerinti településen nem éri el az országos
átlagot a KSH adatai szerint
0
12.SZAKMAI SZEMPONTOK
13.Erdőrészlet tervezett
rendeltetése (többszörös
rendeltetés esetén a pontok
összeadódnak)
védelmi3
14.közjóléti3
15.gazdasági3
16.Az erdőrészlet *mérete20,01 ha-tól0
17.10,01-20,00 ha3
18.3,01-10,00 ha5
19.0,50-3,0 ha0
20.A faállomány*
elegyességének vizsgálata
elegyes célállomány8
21.elegyetlen célállomány0
22.A faállomány*
őshonosságának vizsgálata
legalább 70%-ban őshonos fafajokból álló állomány7
23.legalább 50-69%-ban őshonos fafajokból álló állomány3
24.legalább 30-49%-ban őshonos fafajokból álló állomány1
ABC
Értékelési szempont megnevezésePontszám
25.Erdősültség vizsgálatatervezett erdőrészlet 10% alatti erdősültséggel rendelkező
községhatárban helyezkedikel
3
26.tervezett erdőrészlet 10,01-20% közötti erdősültséggel
rendelkező községhatárban helyezkedik el
2
27.tervezett erdőrészlet 20,01% feletti erdősültséggel rendelkező
községhatárban helyezkedik el
0
28.Terület elhelyezkedése
a lélekszám függvényében
30 000 lakosú vagy annál nagyobb lélekszámú település
községhatárában tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján
3
29.30 000 lakosnál kisebb lélekszámú település községhatárában
tervezett erdőrészlet KSH adatok alapján
0
30.Az erdőrészlet*
elhelyezkedése
belterületen tervezett erdőrészlet7
31.külterületen tervezett erdőrészlet0
32.Egyéb szempontoksérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint2
33.NATURA 2000 terület MePAR lehatárolás szerint2
34.kedvezőtlen adottságú terület MePAR lehatárolás szerint5
35.Balaton, Fertő- vagy a Velencei-tó vízgyűjtő területe [240/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján] település lista
alapján
4
36.kiemelt üdülőkörzet területe (2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz.
melléklete alapján) település lista alapján
3
37.az erdészeti tájban "Támogatásra javasolt" állomány (az 1. számú
mellékletben "J" kóddal van jelölve)
10
38.az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint vegyes
terület-felhasználású térségben tervezett erdőrészlet
4
39.az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint
erdőgazdálkodási térségben tervezett erdőrészlet
6
40.Elérhető pontszám összesen:100 pont

* Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva.

3. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési első kivitel megvalósításához kapcsolódó kiegészítő intézkedések szakmai követelményei

Padka

Erdőtelepítések talajának védelmére, padkák létesítésére kiegészítő támogatás abban az esetben vehető igénybe valamennyi 10 fokot meghaladó lejtésű területen, ha a padkát a lehető legteljesebb mértékben a szintvonalat követve, a hegyoldal irányába 10%-os ellendőlés kialakításával készítik úgy, hogy a talaj átforgatásával ültetésre előkészített sáv (padkaszélesség) minimum 50 cm legyen. A padka ültetési felületét úgy kell kialakítani, hogy az - a talajviszonyokat is figyelembe véve - lehetőleg sima, és a padka anyaga kellően tömörödött legyen a szaporítóanyag befogadására.

Kerítés

A legelő állatok, a vad- és a taposási kár ellen az erdőtelepítés védelme céljából legalább 1,8 méter - optikai szállal együtt, amennyiben az optikai szál és a kerítés fő szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el - magas kerítés építésére kiegészítő támogatás vehető igénybe. A kerítés fő szerkezeti eleme lehet huzalos (vadháló), drótfonatos és paneles (acélszerkezetű).

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) a vadháló huzalának, illetve drótfonat anyaga minimum 1,8 mm átmérőjű rozsdamentes (horganyzott) acéldrót, panelek anyaga minimálisan 4,0 mm átmérőjű acélszál legyen;

b) vadhálót, drótfonatot, illetve panel elemeket olyan tartóoszlopokra kell elhelyezni, melyek egymástól való távolsága nem nagyobb 5 méternél;

c) a tartóoszlopok anyaga legalább 10 cm csúcsátmérőjű keményfa, vagy azzal azonos hordozó erejű és állékonyságú vas, vagy vasbeton oszlop;

d) a legalább 2,5 m hosszúságú tartóoszlopokat a terhelés várható mértékével és a kerítés magasságával arányos mértékben kell a földbe süllyeszteni;

e) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopoknál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok állékonysága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden tizedik tartóoszlopot minimum két oldalról kiegészítő támasztékkal kell megerősíteni, vagy beton ágyazatba kell helyezni;

f) a vadháló, drótfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védőhatás fokozása, az optikai hatás elérése érdekében legalább egy szál, legalább 1 cm széles, a vad számára mozgásával zavaró hatású kiegészítő védőszálat (optikai szálat) (pl. színes műanyag szalag) kell elhelyezni; az optikai szálat helyettesítheti a panel felett maximum 15 cm magasságban elhelyezett, fából készült vadriasztó;

g) a 15 centimétert meghaladó magasságban elhelyezett optikai szál, fa vadriasztó nem számítható bele a kerítés magasságába;

h) kerítéssel védett területre az erdő védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;

i) a koronavetületnek a kerítésen belül kell lennie; több erdőrészletet egybe lehet keríteni.

Villanypásztor

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) egybefüggően - kizárólag gyorsan növő állományok károsítás elleni védelmére - maximum 400 méter hosszú villanypásztor készíthető;

b) a villanypásztor áramellátását biztosító szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a védőáram feszültsége a kerítés hosszától függetlenül minimum 5000 V legyen;

c) a villanypásztornak legalább 7 db, egymástól független, párhuzamos vezetőszálat kell tartalmaznia;

d) a felső vezetőszálnak a földfelszíntől mindenütt legalább 1,5 m-re kell lennie;

e) a vezetőszálak földtől, illetve egymástól mért távolsága legfeljebb 25 cm lehet;

f) a villanypásztor felső vezető szálának vagy az afelett maximum 15 centiméterre elhelyezett árammentes szálnak a védőhatás fokozása, illetve az optikai zavarás elérése érdekében legalább 1 cm szélesnek kell lennie; az árammentes szál nem számítható bele a villanypásztor magasságába;

g) villanypásztorral védett területre az erdő védelme és ápolása érdekében a gyalogos és gépjárművel történő bejutást biztosítani kell;

h) a magasfeszültség miatti veszélyre minden törésponton, az erre a célra rendszeresített, "Vigyázat magasfeszültség!" feliratú táblával kell felhívni a figyelmet;

i) a villanypásztornak feszültség alatt kell lennie.

Bakhát

A teljesítendő minimum műszaki feltételek a következők:

a) a bakhát magassága minimum 50 cm, az alapjánál mért szélessége minimum 60 cm;

b) a bakhátak alakját, méreteit, irányát, kialakítás módját az erdősítési technológiában szereplő erdősítési (ültetés, hálózat, csemeteszám, méret), ápolási munkákkal összhangban kell megtervezni és kivitelezni.

4. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[64]

A 2. § 1. pontjában meghatározott termelői minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok

[65]
ABC
1.I. Feltétel: A támogatást igénylő munkaidejének legalább 25%-ában mezőgazdasági tevékenységet végez.
2.Elfogadható igazolások
3.Ha a támogatást
igénylő természetes
személy
nem rendelkezik
bejelentett
munkahellyel
Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
a szerepel az őstermelői nyilvántartásban
4.Egyéni vállalkozó esetében, a támogatási kérelem
benyújtásának évében érvényes olyan vállalkozói igazolvány,
amely a 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet
tartalmaz,
5.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
nem
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Munkáltatói igazolás arról, hogy hány órás munkaviszonnyal
rendelkezik. Maximum heti 30 órás foglalkoztatás mellett
fogadható el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 25%-os
időfelhasználás.
6.bejelentett
munkahellyel
rendelkezik, ahol
mezőgazdasági
tevékenységet
végez
Mezőgazdasági tevékenységet (munkakört) igazoló munka
szerződés másolata.
7.II. Feltétel: A támogatást igénylő jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik.
8.A 25%-os arány ellenőrzésének alapja:
9.Ha az őstermelők családi gazdaságának képviselője veszi fel a támogatást, az őstermelők családi
gazdaságának teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a tagok által a támogatási kérelem
benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások "adóalapba beszámító bevételek" sorain
szereplő értékek együttes összege.
10.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi
gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét,
valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely
a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás "adóalapba
beszámító bevételek" során szereplő érték.
11.Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői
minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható
támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető
figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.
12.Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági
tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor
a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
13.Ha a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell
bevallania, a figyelembe vehető bevétel összegét az értékesítési betétlap tartalmazza.
[66]
14.
15.
16.A mezőgazdasági
tevékenységből
származó
jövedelem és
a teljes jövedelem
arányának
megállapítása során
nem vehető
mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe:
Az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra
folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX.
11.) FVM rendelet szerinti támogatás.
17.mezőgazdasági
tevékenységből
származó
bevételként
figyelembe vehető:
Az Szja tv. szerinti egységes területalapú támogatás, ha az
ügyfél 2. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből
származó bevételt is tud igazolni.
18.Elfogadható igazolások
19.Minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően
alátámasztja az ügyfél támogatási kérelemben tett azon
nyilatkozatát, miszerint jövedelmének a támogatási kérelem
benyújtása évében több mint 25%-a a 2. § 19. pontja szerinti
mezőgazdasági tevékenységből származott. Ilyen
dokumentum lehet egyéb dokumentum mellett a személyi
jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, őstermelő
esetében az értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás.

5. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[67]

ABCDEFG
1.Támogatási csoportTölgy és bükkEgyéb
kemény lombos
Egyéb lágy lombosAkácNemes nyárFenyő
2.Jövedelempótló támogatási időszakÉv
3.151510555
4.Első kiviteleuró/hektár
5.Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület1 7211 2911 1481 0901 177853
6.Tíz fok feletti lejtésű terület2 0651 5491 3781 30801 023
7.Ápolási költségekeuró/hektár/év
8.Tíz fokos és ez alatti lejtésű terület432391369210301262
9.Tíz fok feletti lejtésű terület5194694432520314

6. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[68]

ABC
1.Gyepterületek (évente, hektáronként, euróban)Egyéb mezőgazdasági
terület (évente, hektáronként, euróban)
2.Kiemelt jövedelempótló támogatás (a 2. § 1. pontjában foglaltak szerinti mezőgazdasági termelő jogosult)92242
3.Alapszintű jövedelempótló támogatás (aki nem felel meg a 2. § 1. pontjában foglalt meghatározásnak)57150

7. melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez[69]

ABCDEFG
1.MegnevezésTölgy és bükkEgyéb kemény lombosEgyéb lágy lombosAkácNemes nyárFenyő
2.Minimális csemeteszám (db/ha)80008000450045006008000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[2] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[3] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[4] Megállapította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[5] Megállapította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[6] Hatályon kívül helyezte a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[7] Beiktatta a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[8] Hatályon kívül helyezte a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.11.03.

[9] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[10] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[11] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[12] Megállapította a 118/2007. (X. 17.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.17.

[13] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.20.

[14] Megállapította a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[15] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.11.20.

[16] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[17] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[18] Megállapította a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[19] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[21] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2008.11.20.

[22] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[23] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[24] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[25] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[26] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § f) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[29] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[31] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[32] Megállapította a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[33] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.08.31.

[35] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[36] Beiktatta a 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.06.

[37] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 7. § -a. Hatályos 2008.11.20.

[38] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[39] Beiktatta a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[40] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[41] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[42] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 8. § -a. Hatályos 2008.11.20.

[43] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[44] Megállapította a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[45] Megállapította a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 23. §-a. Hatályos 2009.04.06.

[46] Megállapította a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[47] Beiktatta a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2011.05.13.

[48] Beiktatta a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[49] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.04.30.

[50] Beiktatta a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[51] Beiktatta a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[52] Beiktatta a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.11.03.

[53] Megállapította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 9. § -a. Hatályos 2008.11.20.

[54] Beiktatta a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 16. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[55] Megállapította a 118/2007. (X. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.17.

[56] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[57] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[58] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[59] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[60] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[61] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[62] Módosította a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. § a)-b) pontja. Hatályos 2008.11.20.

[63] Megállapította a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.19.

[64] Megállapította a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.03.22.

[65] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet 1-2. pont), valamint (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[66] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[67] Beiktatta a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[68] Beiktatta a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.08.31.

[69] Beiktatta a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.08.31.

Tartalomjegyzék