338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában, az 5. § (3)-(5) bekezdése tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, illetve a szakhatósági kijelölések tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a Kormány a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §

(1)[2] A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban eljáró hatóság által a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára - a (2) bekezdésben megjelölt időpontig - kell megfizetni, amelyet az NNGYK a kincstár által megjelölt fizetési számlára utal.

(2)[3] A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni.

(3)[4] A bírság megfizetésére az NNGYK a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre egy alkalommal legfeljebb harminc nap fizetési halasztást, illetve a kiszabott bírság összegétől függően legfeljebb egy évre - negyedéves vagy havi teljesítéssel - részletfizetést engedélyezhet.

(4)[5] Az NNGYK által kiszabott bírságot banki átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízásban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, az átutalás jogcímét és a kötelezett nevét (megnevezését).

(5)[6]

3. §[7]

4. §[8]

4/A. §[9]

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5)[13]

6. §[14]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 659. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 17. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 230. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[5] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 659. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.06.

[8] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.06.

[9] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.06.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.03.