254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e), k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 59. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 61. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 63. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző napig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál,

d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott időszak,"

(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"m) baleset: balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz."

2. § A Vhr. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]

"b) a járóbeteg-szakellátás - ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a genetikai tanácsadókat is - orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,"

[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.]

3. § A Vhr. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztosítottat)

"a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos, otthoni hospice ellátásra - a b) pont kivételével - a jogszabályban meghatározott kezelőorvos kezdeményezésére a háziorvos,"

(utalhatja be.)

4. § (1) A Vhr. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszeresének figyelembevételével kell megállapítani. A mezőgazdasági őstermelő ellátását tényleges jövedelem hiányában a Tbj. 30/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerint kell megállapítani.

(2) Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét."

(2) A Vhr. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a biztosított munkaszerződésében meghatározott munkabére összegszerűen nincs, vagy részben van rögzítve, akkor szerződés szerinti jövedelemként a munkáltató által a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint megállapított, a betegszabadság idejére járó ellátás alapjául szolgáló távolléti díjat kell figyelembe venni az ellátás összegének megállapításakor."

5. § A Vhr. 27/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb kezdődött.

(2) A megszűnt biztosítási jogviszonyban töltött biztosítási napokat egyidejűleg fennálló, egy időben kezdődő biztosítási jogviszonyok esetén annál a biztosítási jogviszonynál kell figyelembe venni, amelyikben magasabb a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított választása szerint."

6. § (1) A Vhr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén járó táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek első születésnapjáig születésének napját, azután pedig a legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak."

(2) A Vhr. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak."

(3) A Vhr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biztosítási jogviszony kezdő napjánál korábban kezdődő keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség első napjának a biztosítási jogviszony kezdő napját kell tekinteni."

7. § (1) A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az osztószám megállapításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében megjelölt időszakban biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell]

"c) a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság"

(időtartama naptári napjainak számával.)

(2) A Vhr. 31. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) Az Ebtv. 48. § (4) és (6b) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A tényleges jövedelem naptári napi összegét a számítási időszakban elért jövedelemből a (2) és a (4)-(6) bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy az ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet - heti 5 napos munkarend szerint - teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.

(8) Az Ebtv. 48. § (4) és (6b) bekezdésének alkalmazásánál szerződés szerinti jövedelem alatt az egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresét, a mezőgazdasági őstermelő esetében a Tbj. 30/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerinti jövedelmet kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges jövedelem."

8. § A Vhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Az ellátás összegének megállapításánál a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) bevallott jövedelemadatokat kell figyelembe venni. Ha az ellátásban részesülő biztosítottra vonatkozóan a korábban bevallott jövedelemadatok NAV felé történő módosítására kerül sor, akkor a módosított jövedelemadatokat a bevallásra kötelezett 15 napon belül írásban köteles közölni az ellátást folyósító szervvel.

(2) A táppénz alapját képező naptári napi átlagjövedelem kiszámításánál a számítási időszakban figyelembe vett jövedelmet el kell osztani az adott időszak naptári napjainak számával.

(3) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A tényleges jövedelem naptári napi összegét a számítási időszakban elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy az ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet - heti 5 napos munkarend szerint - teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.

(4) Az Ebtv. 48. § (3) bekezdésének az alkalmazásánál szerződés szerinti jövedelem alatt az egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresét, a mezőgazdasági őstermelő esetében a Tbj. 30/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerinti jövedelmet kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem.

(5) Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére - esetenként legfeljebb 60 napra - vonatkozó keresőképtelenséget a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó táppénz mértékét az általános szabályok szerint - és nem a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra előírtak szerint - kell megállapítani.

(6) A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében az Ebtv. 42. § (3) bekezdésének, valamint 42/D. § (1)-(2) bekezdésének az alkalmazásakor a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni."

9. § A Vhr. 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem engedélyezhető méltányosságból táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozási támogatás mellett munkavégzési kötelezettsége van."

10. § (1) A Vhr. 31/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. Az Ebtv. 50. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetben az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a biztosított méltányossági kérelmét és a rendelkezésére álló valamennyi dokumentumot, írásbeli javaslatával együtt felterjeszti az OEP-hez."

(2) A Vhr. 31/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A táppénzt méltányosságból legkorábban - a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve -az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani."

11. § A Vhr. 31/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31/E. § (1) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett pénzbeli ellátás összegének megállapítása és folyósítása, valamint az Ebtv. 50. § (2)-(3) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett gyermekápolási táppénz folyósítása az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv feladata.

(2) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít."

12. § A Vhr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, valamint a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatvány (a továbbiakban: jövedelemigazolás) kiadásának tényét, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében meghatározott megbízási jogviszony.

(2) A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj időtartamát.

(3) Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított ellátás időtartamát és az Igazolványt öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak.

(4) Ha az Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó Igazolványokat.

(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az Igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben a biztosított az Igazolványt nem szerzi be, erről a tényről a biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. Amennyiben az Igazolványt a biztosított az előző foglalkoztatójától a felhívást követő 30 napon belül nem szerzi be, a foglalkoztató új Igazolványt állít ki.

(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt - a kérelem első fokon történő elbírálását követően -a foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a kérelmezőhöz vissza kell juttatni. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított e foglalkoztatónál első alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más foglalkoztatója is volt."

13. § (1) A Vhr. 37/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésének napján a foglalkoztató a biztosított írásbeli kérésére a jövedelemigazoláson köteles igazolni a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem volt. A biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételéről a foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság időtartamát, valamint a kifizetés időpontját. A jövedelemigazolás mellékletét képező pótlap használata akkor kötelező, ha a kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendő hely.

(2) Amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be."

(2) A Vhr. 37/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Ebtv. 63. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató igazolást állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a foglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez."

14. § A Vhr. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt - terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem esetén a "Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához", gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" elnevezésű nyomtatvánnyal - öt napon belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(2) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(3) Az "Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. Amennyiben az "Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett e jogviszonyával egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonya olyan foglalkoztatónál áll fenn, amely kifizetőhelyet működtet, a pénzbeli ellátás iránti igényét a kifizetőhelyhez nyújtja be.

(4) Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül - küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.

(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy kérheti. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.

(6) Ha a biztosított a keresőképtelenség, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, ezt a tényt a "Foglalkoztatói igazolás"-on jelezni kell, továbbá

a) a biztosítási időt a 37. § szerint kiállított Igazolvánnyal, és

b) amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel terhességigyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, az ellátás alapját képező jövedelmet a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolással

kell igazolni, melyet a foglalkoztató a "Foglalkoztatói igazolás"-sal, az egyéni vállalkozó pedig a kérelemmel együtt köteles benyújtani.

(7) Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt a "Foglalkoztatói Igazolás"-on jelezni kell.

(8) Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.

(9) Amennyiben a jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a terhességigyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj összegének megállapítása érdekében a NAV-tól kell a szükséges jövedelem adatokat beszerezni.

(10) Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése alapján a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 15-e előtt hatályos, valamint a 2013. július 14-e után hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani.

(11) Az Ebtv. 39/B. §-a, 52/A. §-a és 55/A. §-a szerinti előleget a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jövedelem összege a minimálbér összegét nem éri el, ebben az esetben a rendelkezésre álló adatok alapján kell az előleget megállapítani."

15. § A Vhr. 38/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni a 37. § szerint kiállított Igazolványt és jövedelemigazolást.

(3) A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel."

16. § (1) A Vhr. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni."

(2) A Vhr. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a beteg gyermek kórházi ápolásának ideje alatt a szülő gyermeke mellett tartózkodik, úgy a szülő kórházban történő tartózkodásának idejét az OEP által rendszeresített nyomtatványon kell igazolni."

17. § A Vhr.

a) 1. § (1) bekezdésében a "kifizetőhelyére" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási kifizetőhelyére (a továbbiakban: kifizetőhely)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a "(2)-(3)" szövegrész helyébe az "(1)-(4) és (6)" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében a "38/C. §-ában," szövegrész helyébe a "38/C. §-ában, 50. § (2)-(3) bekezdésében," szöveg,

d) 1. § (6) bekezdésében az "50. § (1)-(4) bekezdésében" szövegrész helyébe az "50. § (1) és (4) bekezdésében" szöveg,

e) 1. § (8) bekezdésében az "és a 49/A. §-ban" szövegrész helyébe az " , a 49/A. §-ban és a 49/B. §-ban" szöveg,

f) 7/A. § (7) bekezdésében az "eszközcsoportokra" szövegrész helyébe a "funkcionális csoportokra vagy alcsoportokra" szöveg,

g) 28. § (3) bekezdésében az "a folyamatos" szövegrészek helyébe az "az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdés szerinti folyamatos" szöveg,

h) 38/A. § (1) bekezdésében az "a bérfizetés napján" szövegrész helyébe a "legkésőbb a bérfizetés napján" szöveg,

i) 39. § (2) bekezdésében a "nyilvántartás" szövegrész helyébe a "nyilvántartásának az" szöveg,

j) 41/A. §-ában az "az anya" szövegrész helyébe az "a kérelmező" szöveg,

k) 42. § (1) bekezdésében az "orvost" szövegrész helyébe az "orvost és a biztosítottat" szöveg,

l) 44. § (1) bekezdésében az "a baleseti jegyzőkönyvet" szövegrész helyébe az "az "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-et" szöveg,

m) 45. § (3) bekezdésében a "határozatot" szövegrész helyébe a "baleset üzemiségét elismerő határozatot" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja,

b) 31. § (1) bekezdésében a "pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező" szövegrész,

c) 31. § (9) bekezdése,

d) 31/D. § (2) bekezdése,

e) 32. § (3) bekezdése,

f) 33. § (2), (4) és (5) bekezdése,

g) 33. § (3) bekezdésében a "rendszeres" szövegrész,

h) 40. § (2) bekezdésében a "helyszíni vizsgálat során" szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A finanszírozási szerződésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása esetén is - amennyiben a módosításra nem jogszabály-változás miatt kerül sor - az e §-ban foglaltak szerint kell eljárni."

20. § A Kr. 4. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Élődonoros szervátültetés esetén, amennyiben a recipiens magyar biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és az átültetésre kerülő szerv külföldi donorból származik, a külföldi donor magyarországi ellátását a donor adatlapjának és a betegdokumentáció másolati példányának a megküldésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató "K" térítési kategóriában jelenti a finanszírozó részére. Az ellátást a finanszírozó minden esetben ellenőrzi."

21. § A Kr. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § Az OEP a szolgáltatók által az országos várólista nyilvántartásban - a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint - regisztrált adatok és a fekvőbeteg szakellátás teljesítmény-elszámolási adatai között minden tárgyhónapot követő 20. napig (a továbbiakban: egyeztetési időpont) elszámolási egyeztetést végez. Ennek során az OEP a várólista nyilvántartási tételeket a tárgyhónap utolsó napjának vége szerinti státusz alapján vizsgálja, azzal, hogy az adatokban a tárgyhónapot követő 20. nap végéig elvégzett adathiba javításokat és adathiány pótlásokat is figyelembe kell venni az 5/A. § szerinti eljárások során."

22. § A Kr. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. §(1)A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathiánynak minősül, ha az Eb. tv. 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető fekvőbeteg-szakellátással kapcsolatosan a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartásban (a továbbiakban: országos várólista nyilvántartás) az egyeztetési időpontban a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tétel hiányzik.

(2) A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása vonatkozásában adathibának minősül, ha a fekvőbeteg-szakellátás elszámolási szabályai szerinti jelentés hiánytalan és hibátlan, azonban a várólista nyilvántartási tétel adathibás, mivel a jelentett adathoz tartozó várólista nyilvántartási tételről az országos várólista nyilvántartási rendszerben az egyeztetési időpontban megállapítható, hogy

a) az elvégzett ellátást nem vezették ki a várakozási sorból,

b) az országos várólista nyilvántartás nem tartalmazza a kötelezően nyilvántartandó adatok teljes körét,

c) az adott ellátáshoz tartozó várólista nyilvántartási tétel bármely adata az egyeztetési időpontban nem felel meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak,

d) a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, vagy

e) a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel.

(3) Az OEP az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdésben meghatározott adathiba által érintett nyilvántartási tételekről, valamint az érintett fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokról listát készít.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba által érintett ellátások nem finanszírozhatóak mindaddig, amíg az adathiány, illetve az adathiba fennáll.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adathiány megszüntetéséig, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba kijavításáig a szolgáltató tárgyhavi elszámolási összegét az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzataként meghatározott összeggel csökkenteni kell. Ha az adathiány megszüntetése, illetve az adathiba kijavítása a tárgyhónapot követően sem történik meg, az adathiány megszüntetéséig, illetve az adathiba kijavításáig az érintett esetek számának és a mindenkori alapdíj 20%-ának szorzatával egyező összeggel a szolgáltató havi finanszírozási díját csökkenteni kell.

(6) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltakat a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.

5/B. § (1) A teljesítményjelentések feldolgozását, illetve ehhez kapcsolódóan egyéb, a finanszírozás mértékének megállapítását érintő elháríthatatlan akadály esetén az OEP főigazgatója - az egészségügyért felelős miniszter értesítésével egyidejűleg - a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében elrendelheti, hogy az akadály megszűnéséig az érintett egészségügyi szolgáltatók részére az akadály bekövetkezését megelőző, az akadályoztatással érintett ellátási forma háromhavi finanszírozási díja átlagának megfelelő finanszírozási díj utalására kerüljön sor.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj nem állapítható meg, akkor az egészségügyi szolgáltató részére az adott ellátási formára jellemző országos havi átlagos teljesítménydíj megállapítására kerül sor.

(3) Az elháríthatatlan akadály léte nem érinti az egészségügyi szolgáltatók e rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

(4) Az akadály megszűnését az OEP főigazgatója állapítja meg, melyről értesíti az egészségügyért felelős minisztert. Az akadály megszűnését követően a teljesítményjelentések vonatkozásában az adathiány pótlására, hibás adat javítására nyitva álló - e rendeletben megállapított - határidők újrakezdődnek.

(5) Amennyiben az (1), illetve a (2) bekezdés szerint utalványozott finanszírozási díj nem éri el vagy meghaladja a teljesítményjelentések visszamenőleges feldolgozása alapján megállapítható díjat, úgy a különbözetet az OEP jogosult a következő havi finanszírozási díjjal egyidejűleg utalványozni vagy abból visszatartani."

23. § A Kr. 28/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egészségügyi szolgáltató a 2012. december 31-ét követő intézményi integrációt megelőzően önálló egészségügyi szolgáltatóként működő telephelye után is jogosult az (1) és a (2) bekezdés szerinti díjazásra, ha arra a telephely az integrációt megelőzően jogosult volt."

24. § A Kr. 30/A. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az R. 13. számú melléklete tartalmazza."

25. § A Kr. a következő 76. §-sal egészül ki:

"76. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/A. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények a 2013. október 31-ét követő teljesítmények elszámolásától alkalmazhatóak.

(2) A Módr3. által megállapított 28/B. § (2a) bekezdésében foglaltakat a 2013. január 1-jétől a Módr3. hatálybalépéséig terjedő időszakra járó díjazás tekintetében is alkalmazni kell."

26. § (1) A Kr. 8. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 32. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

27. § A Kr.

a) 6/A. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdésében a "finanszírozási előleg" szövegrész helyébe a "működési költségelőleg" szöveg,

b) 6/A. § (2) bekezdésében a "finanszírozási előlegben" szövegrész helyébe a "működési költségelőlegben" szöveg,

c) 6/A. § (3) bekezdésében a "finanszírozási előleget" szövegrész helyébe a "működési költségelőleget" szöveg,

d) 6/A. § (5) bekezdésében a "finanszírozási előleget" szövegrész helyébe a "finanszírozási előleget és a működési költségelőleget" szöveg,

e) 6/B. § (1) bekezdésében a "(10)" szövegrész helyébe a "(13)" szöveg,

f) 14. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a "mellékletében felsorolt település(ek)re kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 főt eléri, vagy" szövegrész helyébe az "alapján 2012. december 31-ig jogosult volt a fix összegű díjazás 50%-os emelésére, vagy" szöveg,

g) 35. § (3) bekezdés a) pontjában a "kezdeményezésre vagy" szövegrész helyébe a "kezdeményezésre, kezelőorvosi javaslat vagy" szöveg,

h) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az "a 22 mozgásszervi rehabilitáció és a 09 neurológia" szövegrész helyébe az "a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció" szöveg,

i) 64. § (4) bekezdésében a "2013. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2013. december 31-ig" szöveg, a "2013. szeptember 1-jéig" szövegrész helyébe a "2014. március 1-jéig" szöveg,

j) 64. § (5) bekezdésében a "2013. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2014. június 30-áig" szöveg, a "2014. január 31-éig" szövegrész helyébe a "2014. augusztus 31-éig" szöveg,

k) 8/A. számú melléklet "Megjegyzés" megjelölésű részében az "az október 1. és szeptember 30." szövegrész helyébe az "a november 1. és október 31." szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a Kr. 40. § (2) bekezdésében az "a kórházi felvétel időpontjától számított legalább 10 napon túl" szövegrész.

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott szerv beültetésének kezdetéig vagy a szerv ártalmatlanításáig tart,"

30. § (1) A Vr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista - a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi."

(2) A Vr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntést a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a várólista-sorrend kialakításának szakmai feltételeiről szóló jogszabályban, valamint szervátültetések esetében az (1) bekezdés szerinti, a szervcsere szervezettel kötött megállapodásban foglaltak szerint."

31. § A Vr. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), amelyet zárt borítékban, személyesen vagy a kezelőorvos útján kell közölni a beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja.

(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára történő felvételről, törlésről és minden egyéb, a várólistával kapcsolatban a beteget érintő döntésről a beteget és kezelőorvosát, valamint az OVSZK-t írásban tájékoztatja."

32. § A Vr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelő beteg kiválasztását a szervcsere szervezet végzi. Az OVSZK minden szervriadó esetén továbbítja a donor adatokat a szervcsere szervezet felé. A 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján magyar betegnek érkező szervfelajánlást az OVSZK fogadja és továbbítja az illetékes Transzplantációs Központ felé.

(2) A szervriadó kimeneteléről a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a beavatkozást követő 24 órán belül értesíti az OVSZK-t. Az OVSZK az értesítés alapján haladéktalanul tájékoztatja a szervcsere szervezetet."

33. § Hatályát veszti a Vr.

a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az "Országos Vese Transzplantációs Bizottság," szövegrész,

b) 7. § (2) bekezdésében az "A szakmai beszámolóban a beültetett szervekre vonatkozó allokációs kritériumok érvényesülését is be kell mutatni." szövegrész,

c) 9. § (1)-(3) bekezdése.

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha az 1. számú melléklet szerinti eszköz befogadása, illetve cseréje az (1) bekezdés a) pontja szerinti többletkapacitás iránti igénnyel is jár, az eszköz befogadásáról, illetve cseréjéről az (1) bekezdés a) pontja szerinti többletkapacitás befogadására irányuló eljárásban kell dönteni és az (1) bekezdés f) pontja szerinti eljárást nem kell lefolytatni."

35. § Az Eftv. Vhr. 5/B. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a Tv. 5/A. § (8b) bekezdés d) pontjában, illetve (8c) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat, a változást - a kapacitás-nyilvántartásnak a (3), illetve az (5) bekezdés szerinti módosulásáig - az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét - a tájékoztató elérhetőségének biztosításával egyidejűleg - a kapacitás-nyilvántartásban is közölni kell."

36. § Az Eftv. Vhr. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A TBB létszáma 8 fő, amelyből 3 főt az egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az államháztartásért felelős miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt a GYEMSZI főigazgatója jelöl ki. A TBB elnökét - a tagok közül - az OEP főigazgatója jelöli ki."

37. § Az Eftv. Vhr. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d) és f)-j) pontja, valamint az 1. § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13-15. §-ban foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet."

38. § (1) Az Eftv. Vhr. 8. § (9a) bekezdés h) pontjában az "az ellátási kötelezettség" szövegrész helyébe az "a Tv. 1. § (2) bekezdés l) pontja szerinti egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség, a Tv. 1. § (2) bekezdés o) pontja szerinti egészségügyi szakellátási feladat, illetve a Tv. 1. § (2) bekezdés p) pontja szerinti egészségügyi szakellátási kötelezettség" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 5/B. § (2), (2a), (4) és (6) bekezdése.

5. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. új orvosi eljárás: orvosi közreműködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, továbbá a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeleti szabályokban nem szereplő -egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely

a) a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest

aa) diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemző legalább egy paraméterrel eltérő értékét határozza meg, vagy a jellemző paraméter értékének mérési pontosságát, megbízhatóságát módosítja vagy

ab) megelőzés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi állapotának legalább egy, az eljárás célja szempontjából releváns értékét javítja vagy

b) az egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzőjének meghatározására vagy az egészségi állapot, betegség korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul."

40. § (1) A Tr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidő a kérelemnek az OEP-hez történő megérkezésétől számított 90 nap."

(2) A Tr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a befogadási kérelem új gyógyszert igénylő új technológia befogadására irányul, az OEP a kérelemben foglaltakat elkülöníti és a technológiai befogadásra vonatkozó eljárást az R1. szerinti eljárással egyidejűleg lefolytatja, azzal, hogy a kérelemben foglaltakról egy határozatban dönt."

41. § A Tr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. § (1a) bekezdésében meghatározott formában, az 1. melléklet szerinti adattartalommal az OEP-hez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, úgy az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazását,

c) a beküldött elektronikus adathordozón szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról szóló nyilatkozatot, és

d) új eszközt igénylő kérelem esetében a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról szóló nyilatkozatot, valamint amennyiben a kérelmező nem a termék gyártója, úgy az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást.

(3) A kérelmező a kérelmet vagy a személyét érintő adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti az OEP-et."

42. § (1) A Tr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül szakhatósági állásfoglalás céljából megküldi a kérelmet az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal számára."

(2) A Tr. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelem esetében az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követő 5 napon belül, a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében annak az OEP-hez történő megérkezésétől számított 5 napon belül a kérelmet véleményezés céljából megküldi a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI), valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának (a továbbiakban: tagozat), továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak. Az OEP a kérelemhez tájékoztatásul csatolja az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal szakhatósági állásfoglalását."

(3) A Tr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A GYEMSZI, a tagozat, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül küldi meg a véleményét az OEP részére."

(4) A Tr. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a befogadási kérelem több tagozatot is érint, úgy az OEP a kérelmet az (1a) bekezdés alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnökének küldi meg véleményezésre, amely alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnöke a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el."

(5) A Tr. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Egészségügyi Tudományos Tanács - az (1a) bekezdés alapján történő megkeresése esetén - véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,

b) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és

c) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására."

(6) A Tr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az OEP a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül kikéri a kérelem tekintetében az R1. szerinti Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményét. Az Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül küldi meg a véleményét az OEP részére. Az OEP az Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményének kézhezvételétől számított 10 napon belül értékeli, és a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R2.) meghatározott szakmai szempontrendszer alapján pontozza a kérelmet."

43. § (1) A Tr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a határozatok alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény soron következő kihirdetését követően és annak figyelembevételével, a társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításával fogadhatja be a technológiákat."

(2) A Tr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a határozat a 6. § (5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a technológia életmentő és finanszírozott alternatívával nem rendelkezik, vagy az E. Alap számára megtakarítással jár, akkor a miniszter az (1) bekezdéstől eltérő időpontban is befogadhatja a technológiát."

44. § A Tr.

a) 6. § (3) bekezdésében az "Az illetékes szakmai kollégium (kollégiumok) a véleményüket" szövegrész helyébe az "A tagozat a véleményét" szöveg, az "adhatják" szövegrész helyébe az "adhatja" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "R3.-ban" szövegrész helyébe az "R2.-ben" szöveg, 8. § (3) bekezdés c) pontjában az "R3." szövegrész helyébe az "R2." szöveg,

c) 2. mellékletében az "A szakmai kollégiumok" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi szakmai kollégium, illetve annak tagozata" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a Tr.

a) 7. és 14. §-a,

b) 8. § (1) bekezdésében a " , valamint a 7. §" szövegrész.

6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A praxiskezelő az Öotv. 2/C. § b) pontja szerinti feladatkörében nyilvántartja az eladott praxisjoggal érintett körzet ellátási területének megnevezését, kódját, típusát, valamint az átadás időpontját."

7. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KábszR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására,

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark által történő megrendelésére,

e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál végzett rendészeti ellenőrzésre, valamint

f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások engedélyezésére.

(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott eljárásokon túl az egészségügyi szolgáltatókra akkor terjed ki, ha e rendelet kifejezetten így rendelkezik."

48. § A KábszR. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben az e rendelet szerint kiadott engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet olyan tevékenységet is folytat, amelyhez kizárólag nyilvántartásba vétele szükséges, nyilvántartásba vett adatait az e rendelet szerint kiadott engedélyében kell feltüntetni."

49. § (1) A KábszR. 16. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az eseti exportengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végző vámszerv bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vámszervnek. A kiléptető vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját. Az eljáró vámszerv az engedély két példányát visszaküldi az EEKH részére. Az EEKH az engedély egy példányát megküldi az exportőr részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás időpontját és a szállított kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd az engedély két példányát visszaküldi az EEKH-nak. Az EEKH az engedély egy példányát megküldi az exportőr részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(3) Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr két példányt bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek.

(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány belépésekor az importőr által bemutatott két példányt lebélyegzi és feltünteti rajtuk a beléptetés elvégzésének időpontját, és amennyiben nem végzi el a behozatali irányú vámeljárást, a szállítmányt és az engedélypéldányokat árutovábbítás vámeljárás keretében továbbküldi a további vámeljárás elvégzésére kijelölt vámszervnek. Az eljárást lefolytató vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi."

(2) A KábszR. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az EEKH által kiállított eseti export és import engedélyeken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, behozatali és kiviteli irányú vámeljárást, valamint engedélyigazolást végző vámszervet kell feltüntetni."

50. § A KábszR. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyagokat - a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével - minden más anyagtól térben elkülönítve kell elhelyezni

a) minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral és vasráccsal vagy ezzel azonos védelmi szintet biztosító biztonsági redőnnyel, valamint elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy

b) biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben, melyet K1, K2 és P2 jegyzéken szereplő kábítószer, illetve pszichotróp anyag 500 g-ot meghaladó összesített mennyisége esetén elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell tárolni."

51. § A KábszR. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyes vagy e rendelet szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot - a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével - kizárólag más engedélyesnek vagy e rendelet szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetnek értékesíthet vagy adhat át."

52. § A KábszR. a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § Ez a rendelet a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

53. § (1) A KábszR. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A KábszR. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

54. § A KábszR.

a) 3. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti adatokat" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés a)-c) és e)-f) pontja szerinti adatokat" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdésében az "a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és" szövegrész helyébe az "a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján" szöveg,

c) 3. § (7) bekezdésében az "a (6) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és" szövegrész helyébe az "a Gytv. 15. § (15) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek (a továbbiakban: vámszerv)" szöveg,

e) 15. § (5) bekezdésében az "árunyilatkozatain" szövegrész helyébe a "vámáru-nyilatkozatain" szöveg,

f) 16. § (5) bekezdésében a "beszállítás" szövegrész helyébe a "beérkezés" szöveg

lép.

8. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogok érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos jogaikról és jogosultságaikról, a panasztételi eljárásokról és jogorvoslati mechanizmusokról, valamint a vitarendezésre szolgáló jogi és közigazgatási lehetőségekről, beleértve a határon átnyúló egészségügyi ellátásokból eredő károk esetét is,

b) a magyar egészségügyi szolgáltatókról, egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való jogáról vagy működésének korlátozásáról,

c) a Magyarországon érvényes minőségi és biztonsági előírásokról és iránymutatásokról, beleértve a felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket, az egészségügyi szolgáltatók értékelését és a fogyatékkal élők számára akadálymentesített kórházakról szóló tájékoztatást,

d) a más tagállamban levő nemzeti kapcsolattartó pont vagy pontok elérhetőségéről."

(2) A 214/2012. Korm. rendelet 20. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az OBDK a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak az ellátása érdekében - a fogyatékkal élők számára akadálymentesen is elérhető - tájékoztató honlapot működtet és adattartalmának frissítéséről szükség szerint, de legalább 30 naponta gondoskodik.

(5) Az OBDK a (4) bekezdés szerinti honlap működtetése és a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében történő adatszolgáltatásra vonatkozóan megállapodást köt az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel, továbbá az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal.

(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni a honlap működtetéséhez és a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megadásához szükséges, továbbítandó adatköröket és az adatszolgáltatás rendjét.

(7) Az OBDK közreműködik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos számlák tartalmára vonatkozó megkeresések kezelésében."

56. § A 214/2012. Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az "a gyermek valamint a szolgáltató közötti" szövegrész helyébe az "a gyermek jogait és érdekeit képviselve, az érintett és a szolgáltató közötti" szöveg lép.

9. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

57. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

"a) a Cst. 29. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben a várandósgondozást végző védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő - a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint - a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;"

58. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"y) működteti és vezeti az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintetteknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22/B. §-a szerinti központi implantátumregisztert."

(2) Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 8. § (2) bekezdésében az "ETT, valamint az" szövegrész.

59. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. § (2) bekezdésében a "Gyftv. 40. § b) pontja" szövegrész helyébe a "Gyftv. 41. § (1) bekezdése" szöveg lép.

60. § (1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban eljáró hatóság által a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára - a (2) bekezdésben megjelölt időpontig - kell megfizetni, amelyet a GYEMSZI az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezeti számlára utal."

(2) Hatályát veszti a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a, 4. §-a és 4/A. §-a.

61. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"g) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

ga) 12. § (1) bekezdése,

gb) 22. § (1) bekezdése,

gc) 25. § (3) bekezdés d) pontja,

gd) 25. § (4) bekezdése,

ge) 26. § (2a) bekezdése,

gf) 26. § (6) bekezdése,

gg) 26. § (7) bekezdése,

gh) 27. § (5) bekezdése,

gi) 28. § (5) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

62. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GYEMSZIr.) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § A GYEMSZI a MÖKtv., a Ttv., az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján átvett, és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó gyógyintézetek középirányító szerve. A GYEMSZI középirányító szervként különösen

a) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását;

b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználására vonatkozó irányelveket;

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

f) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító, megszüntető vagy módosító okiratát;

g) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintő éves fejlesztési tervet, jelentős igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását;

h) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásait és ellátási területeit érintő - a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő mértékű, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszűnését eredményező -módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását;

i) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérő vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;

j) előkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

k) összegyűjti, ellenőrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;

l) jóváhagyja a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének a gyógyító-megelőző ellátás szakintézményeire vonatkozó címén belül az előirányzat- és létszám-átcsoportosításokat;

m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket végezni;

n) jóváhagyja az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát."

(2) A GYEMSZIr. a következő 2/C. §-sal egészül ki:

"2/C. § Azon egészségügyi szolgáltató, amelynek fenntartói jogait a GYEMSZI gyakorolja, a finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről a GYEMSZI-t tájékoztatja."

(3) Hatályát veszti a GYEMSZIr. 2. § o) pontja.

63. § Hatályát veszti a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 21. § b) pontjában az "önálló" szövegrész.

10. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 7. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14-16. §, a 17. § e)-m) pontja, a 18. § a)-e) pontja és h) pontja 2013. július 15-én lép hatályba.

(3) A 26. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) Az 55. § 2013. október 25-én lép hatályba.

(5) Az 58. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 4. § (2) bekezdése, a 8. §, a 13. § (2) bekezdése, a 17. § b) pontja, valamint a 18. § f) és g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

65. § (1) Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A rendelet tervezet 47-54. §-ának és 4-5. mellékletének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a "00027" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
00028Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása1,8

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00025" megjelölésű sorában az "1,8" szövegrész helyébe a "3,8" szöveg lép.

2. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 19. pontja az "L." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"M. bíróság által elrendelt elmemegfigyelés"

2. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 23. pontja az "N." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"P. kemoterápiás protokollváltás történt"

3. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 23. pont "T." megjelölésű sorában a "parentális" szövegrész helyébe a "parenterális" szöveg lép.

4. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pont "F." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és azt követően a pont a következő "T." megjelölésű sorral egészül ki:

"F. funkcionális (FNO) kód felvételkor

T. funkcionális (FNO) kód távozáskor"

5. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontja az "N." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"R. rehabilitációt igénylő diagnózis"

3. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 32. számú melléklet I. pont 4-6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. Km-óra állása a tárgyhó első napján a szolgálat megkezdésekor

5. Km-óra állása a tárgyhó utolsó napján a szolgálat leadásakor

6. Napi összes repülési idő"

2. A Kr. 32. számú melléklet III. pont

a) 9. alpontjában az "átadás" szövegrész helyébe a "felvétel" szöveg,

b) 10. alpontjában a "felvétel" szövegrész helyébe az "átadás" szöveg

lép.

3. Hatályát veszti a Kr. 32. számú melléklet I. pont 7. alpontja.

4. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A KábszR. 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" rész "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" című táblázata a következő 55. sorral egészül ki:

554- MA, 4- methylamphetamine1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
(4-metilamfetamin)

2. A KábszR. 1. melléklet "C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE" rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát(1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik.

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai - tetszőleges kombinációban -halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak.

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti karboxilátok oxigénatomjához, illetve az 1.12. és az 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomjához

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik.

1.19. az 1.1-1.7. szerinti fenil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot

tartalmazhat.

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti karboxamidok nitrogénatomja tagja lehet

1.20.1. egy olyan piperazingyűrűnek, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. egy olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszernek, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll.

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat."

3. A KábszR. 1. melléklet "C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE" rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil-vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot

tartalmazhat.

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet.

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat.

4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot

tartalmazhat."

4. A KábszR. 1. melléklet "C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE" rész 5. pontjában foglalt táblázat a következő 49-51. sorral egészül ki:

493-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
50Homoamphetamine3-amino-1-phenyl-butane
51URB-7546-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one

5. Hatályát veszti a KábszR. 1. melléklet "C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE" rész 5. pontjában foglalt táblázat 23. és 45-48. sora.

5. melléklet a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A KábszR. 9. melléklet 9/a rész "Becsült kábítószer felhasználás (1)" című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Becsült kábítószer felhasználás (1)

Kábítószer
megnevezése
123456
ImportExportNagykeres-
kedelmi
értékesítés
Kiskereskedelmi
értékesítés és
tudományos
felhasználás
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség.... XII. 31-i
tervezett
készlet
Más kábítószer
előállítására
K3 jegyzék
szerinti
készítményhez
Nem
ellenőrzött
készítményhez
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kg gkg gkg gkggkggkggkggkgg

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére