Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

6/2008. (III. 1.) IRM rendelet

a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a költségmentesség szabályainak alkalmazásáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban és az 5. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. § (4) bekezdés e) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában kapott feladatkörömben eljárva-a 3. §, az5. §, a6. § (3) bekezdés a) pontja és a 8. § a) pontja tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott perekben, valamint az azonos tárgyú, 4. §-ban foglaltak szerinti nemperes eljárásokban, ha az eljárás 2008. január 1-je és 2008. február 5-e között indult, az állam a felek számára, azok jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül

a) a Pp. 84. §-ában meghatározott teljes költségmentességnek megfelelő kedvezményeket biztosít a (3)-(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel,

b) megtéríti a kedvezménnyel érintett, de a felek által már megfizetett költségek összegét a költségmentességre és a költségek viselésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

(2)[5]

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény a vértulajdonság-vizsgálat és a származás megállapításához szükséges más orvosszakértői (élettani) vizsgálat költségének előlegezése és megfizetése alól, valamint a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perekben a tartásra kötelezett jövedelmének megállapításához szükséges szakértői vizsgálat költségének megfizetése alól nem mentesít.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel érintett munkaügyi perben a munkáltatót, illetve az (1) bekezdésben meghatározott kedvezménnyel érintett bányakár megtérítése iránti perben a bányavállalkozót - pervesztességük arányában - kötelezni kell az állam által előlegezett költség és - ha a munkáltatót, illetve a bányavállalkozót személyes illetékmentesség nem illeti meg - a meg nem fizetett illeték megtérítésére. E perekben, ha a kár bűncselekményből vagy szabálysértésből származott - pervesztessége arányában - a pervesztes felet kell kötelezni az állam által előlegezett költség és a meg nem fizetett illeték megfizetésére.

(5) A bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése tárgyában 2008. január 1-je és 2008. február 5-e között indult perekben a károkozót pervesztessége arányában kötelezni kell az (1) bekezdés szerinti kedvezmény folytán le nem rótt eljárási illeték és állam által előlegezett költség megfizetésére.

6. §[6]

7. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2), (4) és (6) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendeletet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) A 2. § (2) bekezdését a hatálybalépést követően kiírt pályázatok elbírálása során, a 2. § (4) és (6) bekezdését pedig a rendelet hatálybalépését követően benyújtott végrehajtói szakvizsgára és végrehajtási ügyintézői vizsgára bocsátás iránti kérelmek elintézése során kell alkalmazni.

(5)[7]

8. §[8]

9. §[9]

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatálytalan 2009.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.01.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2008.04.02.