93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) in-situ megőrzés: a fajta kialakulásakor jellemző, eredeti tartási, takarmányozási és szelekciós feltételek biztosítása a génmegőrzés során;

b) ex-situ megőrzés: a fajta kialakuláskor jellemző, eredeti tartási, takarmányozási és szelekciós feltételektől eltérő, intenzív állattartásra jellemző technológiák és művi eljárások alkalmazása a tenyészállat nevelésben és a tenyésztésben;

c) in-vitro megőrzés: szaporítóanyag megőrzése laboratóriumi körülmények között;

d) nukleusz állomány: a fajta fenntartásához szükséges tenyészállatok előállítását szolgáló, kiemelten szelektált állomány, amely legfeljebb 3000 tenyésztésbe vonható nőivarú egyedből és a hozzá rendelt apaállatból áll;

e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megőrzése céljából létrehozott in-vitro tároló;

f)[1] tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

2. §

(1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták (a továbbiakban: védett őshonos mezőgazdasági állatfajták) megőrzését az adott fajta tenyésztésbe vont nőivarú egyedeinek száma alapján e rendelet mellékletében meghatározott különböző fenyegetettségi szintnek megfelelő tenyésztési program kialakításával, illetve annak végrehajtásával kell biztosítani.

(2) A tenyésztési programnak olyan szabályozást kell tartalmaznia, amely biztosítja a fajta fenntartását, a beltenyésztés elkerülése és az eredeti tulajdonságainak megőrzésére való törekvés mellett.

(3) E rendelet mellékletében meghatározott különböző fenyegetettségi szintnek megfelelően kialakított tenyésztési program szerint az elismert tenyésztő szervezet köteles gondoskodni a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzéséről.

(4) A megőrzés elsődleges feladatai, melyeket a tenyésztési program elkészítésénél figyelembe kell venni:

a) kritikus helyzetbe került fajták esetében a létszám növelése, a tenyésztésbe vonható egyedek felderítése, szaporítóanyag begyűjtés a génbankba, egyedi célprogramok és intézkedések;

b) veszélyeztetett helyzetben a létszám további növelése, a fajta szakszerű megőrzésére alkalmas tenyészetek kialakítása;

c) megőrzendő helyzetben a létszám tervszerű növelése, vagy fenntartása, szükség esetén az eredeti típusban megőrzendő állomány törzskönyvi elkülönítése a termelési céllal szelekcióba vont populációtól.

(5) A (3) bekezdés szerinti megőrzés történhet:

a) élő állapotban

aa) in-situ feltételek között,

ab) ex-situ feltételek között, amennyiben az aa) pont szerinti fenntartás nem valósítható meg;

b) in-vitro feltételek között.

3. §

(1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtására egyesület vagy szövetség kérhet tenyésztő szervezeti elismerést.

(2) Az elismerésre irányuló kérelmet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előírások figyelembevételével kell az ott meghatározott helyre, módon és tartalommal benyújtani a (3) bekezdésben foglalt kiegészítéssel.

(3) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének és fenntartásának céljából kidolgozott tenyésztési program - az R. által meghatározott előírásokon túl - tartalmazza:

a) az állatfajta részletes leírását;

b) a fajtaazonosság vizsgálatának módszerét és igazolási rendjét;

c) nukleusz állomány kijelölés elveit;

d) a génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai minta meghatározását;

e) a törzskönyvi osztályba sorolás rendjét, a felderített egyedek törzskönyvbe emelésének előírásait;

f) a tenyészvonalakat (családokat), a párosítási terv készítésének elveit, szelekció rendjét;

g) az apaállat használat szabályait;

h) az adott fajta génkészletei felderítésének eljárását és hasznosítását;

i) az országos állattenyésztési adatbankba történő adatküldés módját és rendjét;

j) a tenyészállat forgalmazás, export és import szabályait;

k) az in-situ tartás feltételeit, indokolt esetben az ex-situ tartási feltételeket;

l) a vágóállat fajtához tartozás igazolásának rendjét, igazolási mintát, mely hiteles törzskönyvi okiratnak minősül;

m) tenyészet (részpopuláció) felszámolás esetén követendő szabályozást.

4. §

(1)[2] A 3. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztési programjáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére a tenyésztési hatóság, a Haszonállat-génmegőrzési Központ és az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) véleményt nyilvánít.

(2)[3] A tenyésztési program elismert tenyésztő szervezet általi végrehajtását a tenyésztési hatóság felügyeli, és az általa elkészített, a Tanáccsal egyeztetett génerőforrás megőrzésére irányuló védett őshonos mezőgazdasági állatfajták az R. szerinti Felülvizsgálati Szabályzata alapján évente egyszer ellenőrzi.

(3)[4] A tenyésztési hatóság az ellenőrzés eredményéről, és a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének helyzetéről évente jelentést készít, amit legkésőbb a következő év március 15-ig megküldi a miniszter részére.

5. §

(1) A szaporítóanyag és genetikai minta in-vitro megőrzése céljából a tenyésztési hatóság

a) génbankot hoz létre és gondoskodik a működtetéséről,

b) a génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról nyilvántartást vezet,

c) az elismert tenyésztő szervezet számára hozzáférést és rendelkezési jogot biztosít az adatokhoz, a szaporítóanyaghoz és genetikai mintához.

(2) A tenyésztési hatóság az in-vitro megőrzésről a tenyésztési programban foglaltak figyelembevételével, a rendelkezésre álló források mértékéig gondoskodik.

6. §

(1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajta megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtásáért felelős elismert tenyésztő szervezet - mint fajtafenntartó - gondoskodik a védett őshonos mezőgazdasági állatfajta származási, tenyésztési és teljesítményvizsgálati adatainak gyűjtéséről, feldolgozásáról, nyilvántartásáról, továbbá a külön jogszabályban meghatározottak szerint az adatokat hitelesítés és tárolás céljából a tenyésztési hatóság által működtetett országos állattenyésztési adatbanknak átadja.

(2) A tenyésztési hatóság gondoskodik a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztési adatainak országos állattenyésztési adatbankban történő nyilvántartásáról és a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatás teljesítéséről.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles a tenyésztésbe vont állatok számát e rendelet mellékletében meghatározott kritikus szint felett tartani.

(4) Adott fajta létszámának kritikus szint alá süllyedése, vagy a fajta eredeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló tevékenység esetén a tenyésztési hatóság

a)[5] a Tanács szakmai véleményét kikéri,

b) az érintett elismert tenyésztő szervezet bevonásával intézkedési programot dolgoz ki,

c) szükség esetén egyedi intézkedést hoz, ennek keretében elrendelheti a tenyésztési program felülvizsgálatát.

(5)[6] A tenyésztési hatóság - a Tanács meghallgatása mellett - a tenyésztő szervezet elismerésének felfüggesztését, amennyiben a felfüggesztés nem vezet eredményre, visszavonását kezdeményezi.

7. §

(1) A védett őshonos állatok nevével jelzett élelmiszereken a külön jogszabály szerinti jelölés és igazolás érdekében az adott fajta elismert tenyésztő szervezete, a hiteles törzskönyvi nyilvántartás alapján igazolást állít ki arról, hogy az értékesített állat az adott fajtához tartozik.

(2) Az igazolás tartalmazza:

a) az adott egyed (baromfi esetén állatcsoport) azonosító számát,

b) a származási tenyészet azonosítóját, valamint

c) a fajta megnevezését, keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt.

(3) Az igazolás kiállítását a tenyésztési hatóság ellenőrzi.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba, rendelkezéseit - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel - a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

(5)[10]

(6)[11]

(7)[12]

9. §[13]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelethez

A tenyésztésbe vont nőivarú egyedek száma alapján a különböző fajtákra meghatározott fenyegetettségi szintek
Mezőgazdasági haszonállatA tenyésztésbe vont nőivarú egyedek száma alapján a fajtára meghatározott fenyegetettségi szint
kritikusveszélyeztetettmegőrzendő
Szarvasmarhafélék200 alatt200-15001501-7 500
Juh200 alatt200-15001501-10 000
Kecs ke200 alatt200-15001501-10 000
Lófélék200 alatt200-15001501-5 000
Sertés200 alatt200-15001501-15 000
Baromfi500 alatt500-30003001-25 000
Házinyúl500 alatt500-30003001-15 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2014.03.13.

[2] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 115. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[3] Megállapította az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[4] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 116. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[5] Megállapította az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[6] Megállapította az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.23.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 117. §-a. Hatálytalan 2017.08.18.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.23.

Tartalomjegyzék