100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet

az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szerzői jogról szóló törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó alkotás azon felhasználásának engedélyezésére, amelynek az engedélyezésére jogosult személy (a továbbiakban: szerző) ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körben e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell az előadóművészi teljesítmények felhasználásának engedélyezésére is.

2. §

(1) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben meg kell adni a mű és - ha ez lehetséges - a szerző, több szerző esetén valamennyi szerző azonosítására alkalmas adatait, továbbá meg kell jelölni a felhasználás módját, mértékét, tervezett időtartamát és egyéb olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megállapításához szükségesek. A felhasználási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célt szolgál-e.

(2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező a felhasználási szerződés megkötése érdekében a szerző kilétének, illetve tartózkodási helyének felkutatására az érintett műtípus és a felhasználási mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket, és a kutatás nem járt eredménnyel.

(3) Ha a mű felhasználásához több szerző engedélye szükséges, és nem ismeretlen vagy nem tartózkodik ismeretlen helyen mindegyikük, a kérelemhez csatolni kell az ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzőkkel kötött felhasználási szerződést is.

(4)[1] Ha a műnek több szerzője is ismeretlen, vagy ismert, de ismeretlen helyen tartózkodik, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az engedélyt csak akkor adja meg, ha a mű valamennyi ilyen szerzője tekintetében nyújtottak be kérelmet, és az engedély valamennyi ilyen szerző tekintetében megadható. A kérelemhez csatolni kell az ismert és egyúttal ismert helyen tartózkodó szerzőkkel kötött felhasználási szerződést is.

(5) Egy kérelemben egy mű felhasználására kérhető engedély. Több műre vonatkozóan egy kérelmet lehet benyújtani abban az esetben, ha a kérelem ugyanazon szerző ugyanazon műtípusba tartozó műveinek azonos felhasználási módjára vonatkozik.

3. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedések - az eset körülményeihez képest - különösen a következők lehetnek:

a)[2] keresés a Hivatal önkéntes nyilvántartása alapján szerkesztett adatbázisban, a kérelmezett felhasználás módjára is tekintettel az érintett, Magyarországon nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek adatbázisaiban, az interneten hozzáférhető adatbázisokban, a szerző hollétének megállapítására alkalmas adatbázisokban, továbbá a műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisaiban;

b) tájékoztatás kérése a műtípus szerint szokásos nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektől, a mű más felhasználását megvalósító személyektől, a mű ismert és megtalálható többi szerzőjétől, továbbá a műtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektől;

c) hirdetés országos napilapban.

(2) Olyan mű esetében, amelyről valószínűsíthető, hogy az első nyilvánosságra hozatala nem Magyarországon történt, az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a mű első nyilvánosságra hozatala szerinti országban is meg kell tenni, ha ez nem ütközik aránytalan nehézségbe.

4. §

(1)[3] A Hivatal előtti, e rendeletben szabályozott eljárásokban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a Hivatal bevétele.

(2) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemért 102 500 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának mértéke 40 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját.

(4)[4] A (2) bekezdésben szabályozott kérelem díjának mértéke 92 500 forint, ha a kérelmet a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus úton nyújtják be. E kérelem díjának mértéke 30 000 forint, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, és azt a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus úton nyújtják be.

(5) A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 500 forint.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére egyéb kedvezmény és mentesség nem adható, a díj visszatérítésének helye nincs.

(7)[5] A (2)-(5) bekezdésekben meghatározott díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint a "311 Kincstári Tranzakciós Kód" megjelöléssel kell megfizetni. A díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé.

(8) A (2)-(5) bekezdésekben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

5. §[6]

Ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül - harmincnapos határidő tűzésével -hiánypótlásra kell felhívni. A kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívás ellenére sem fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat.

6. §

(1)[7] Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak és a kérelmező megfizette a 4. § (2)-(4) bekezdései szerinti díjat, a Hivatal megadja a felhasználási engedélyt.

(2)[8] A Hivatal a felhasználási engedély terjedelmét a kérelem keretei között állapítja meg. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a felhasználási engedély nem terjedhet túl a többi szerzővel kötött felhasználási szerződés hatályán sem.

(3)[9] A felhasználás legkorábbi kezdő időpontja a határozat jogerőre emelkedésének a napja. Ha a felhasználás megkezdésének feltétele a felhasználási díj letétbe helyezése, a felhasználás legkorábbi kezdő időpontja az azt követő nap, amelyen a felhasználási díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-20000002 számú intézményi letéti számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe helyezik. A letett összeggel a letevő a továbbiakban nem rendelkezhet. A letétek kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)[10]

7. §

(1) A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem elbírálására a felhasználási engedély iránti kérelem elbírálására irányadó szabályok a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel alkalmazandók.

(2)[11] A Hivatal a felhasználási engedély visszavonásáról szóló határozatában rendelkezik a szerző személye vagy tartózkodási helye ismertté válásáig és az ettől az időponttól számít ott egy évig, de legfeljebb az engedély alapján még hátralévő időtartamban folytatható felhasználás arányos díjáról, és - abban az esetben, ha azt letétbe helyezték - szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamint a Hivatal által a visszavonásról szóló határozatban meghatározott felhasználási díj közötti különbözet visszautalásáról.

8. §

(1)[12] Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről a Hivatal bárki által megtekinthető, elektronikus úton hozzáférhető hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az árva művel kapcsolatos ügyszámot, a mű azonosítására alkalmas adatokat, a művel kapcsolatban engedélyezett felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat, a felhasználási díj mértékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználási engedély visszavonásának tényét és hatályát. A nyilvántartásban a művel kapcsolatban folyamatban lévő eljárások tényét és tárgyát is fel kell tüntetni.

(3)[13] A felhasználási engedély jogosultjának írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a felhasználó azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat nyilvánosságra hozhatja, és azokat nyilvántartásában bárki számára hozzáférhetővé teheti.

(4)[14] Az árva művel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti adatok változását a nyilvántartáson a Hivatal - a módosítás időpontjára való utalással - haladéktalanul átvezeti.

9. §[15]

10. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

11. §[16]

12. §[17]

13. §[18]

14. §

Ez a rendelet a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről szóló, 2006. augusztus 24-i 2006/585/EK európai bizottsági ajánlás 6. (a) és (c) alpontjának való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (5)-(6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (115) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.31.

[11] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[13] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.30.

[16] Hatályon kívül helyezte a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére