341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal név- és feladatkörének változásával érintett egyéb kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében és a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 18. § tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7-17. §, valamint a 19-27. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A következő beadványok (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be:

a) szabadalmi ügyekben szabadalmi bejelentés, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak közzétételére irányuló kérelem, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak magyar nyelvű fordítása, európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű fordítása, illetve európai szabadalom szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítása, a felsorolt fordítások kijavítására irányuló kérelem, a szabadalom jogosultjának, feltalálójának vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a szabadalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

b) növényfajta-oltalmi ügyekben az oltalom jogosultjának, nemesítőjének vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a növényfajta-oltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

c) használatiminta-oltalmi ügyekben használatiminta-oltalmi bejelentés, a minta jogosultjának, feltalálójának vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

d) formatervezésiminta-oltalmi ügyekben formatervezésiminta-oltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalom megújítása iránti kérelem, a mintaoltalom jogosultjának, szerzőjének vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

e) topográfiaoltalmi ügyekben topográfiaoltalmi bejelentés, a topográfiaoltalom jogosultjának, szerzőjének vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a topográfiaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

f) védjegyügyekben védjegybejelentés, védjegymegújítási kérelem, a védjegy jogosultjának vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, gyorsított eljárás vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

g) nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos ügyekben lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,

h) az elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárásokban a járulékos beadványok (így különösen a hiánypótlás, a díjfizetés igazolása, a nyilatkozat, a módosítás, az igazolási kérelem, az eljárás folytatása iránti kérelem, illetve a határidő-hosszabbítási kérelem), kivéve, ha a beadvány valamely iparjogvédelmi bejelentésről való döntésre irányul."

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkező ügyfél, illetve képviselő az iparjogvédelmi beadványt elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül történő bejelentkezést követően is benyújthatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül."

3. § (1) Az R. 1. § (2) és (4)-(5) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala" szöveg lép.

(2) Az R. 1. § (3) bekezdésében, valamint 3. §-ában a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R. 6. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az "és védjegy-megújítási kérelem" szövegrész.

5. § (1) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése, 7. § (2)-(3) bekezdése és 8. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 7. § (4) bekezdésében az "azzal, hogy az így csatolt melléklet fájlmérete legfeljebb 3 Mbyte lehet" szövegrész.

6. § Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. § A Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 49/1986. (XI. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

8. § A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala" szöveg lép.

9. § (1) A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "Az MSZH" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

(3) A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az "az MSZH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

(4) A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az "az MSZH" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

10. § (1) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 3. § (1) bekezdésében az "az MSZH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

(3) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében az "az MSZH" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

11. § (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az "Az MSZH" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

(3) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdésében az "az MSZH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

(4) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (3) és (4) bekezdésében az "az MSZH" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

12. § (1) Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-át megelőző alcímében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

(2) Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

13. § (1) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatalt" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát" szöveg lép.

(2) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala" szöveg lép.

14. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. alcímében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő sor lép:

24.Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaSZTNH

15. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről szóló 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

16. § A Szabadalmi Jogi Szerződés mellékletét képező Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről szóló 320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

17. § (1) A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében az "Az MSZH" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

(3) A szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében az "az MSZH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

18. § (1) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, valamint 8. § (3) és (4) bekezdésében az "az MSZH" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

(3) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdésében az "Az MSZH" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

(4) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az MSZH" szövegrészek helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

(5) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében a "310" szövegrész helyébe a "311" szöveg lép.

(6) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében az "az MSZH-nak" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg lép.

(7) Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "Azokról az árva művekről, amelyek tekintetében felhasználási engedélyt adott, az MSZH" szövegrész helyébe "Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről a Hivatal" szöveg lép.

19. § (1) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

(2) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, valamint 15. § (1) bekezdésében az "az MSZH-nak" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg lép.

(3) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében az "az MSZH-t" szövegrész helyébe az "a Hivatalt" szöveg lép.

20. § A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatalnak (a továbbiakban: MSZH)" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

21. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrészek helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala" szöveg lép.

22. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 2/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 43/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

23. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 3/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 44/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

24. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 20/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

25. § Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről szóló 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi Hivatal" szövegrész helyébe a "Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának" szöveg lép.

26. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A miniszter]

"g) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének javaslatára jóváhagyja a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait."

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"54. § A miniszter egyéb kormányzati felelőssége körében

a) véleményezi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait,

b) együttműködik a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében,

c) muzeális intézményeket nyilvántartó hatóságként működik."

27. § (1) Hatályát veszti az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 4/A. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 4/B. § (1)-(4) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (3)-(5) és (8) bekezdésében, valamint 11. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi" szövegrész.

(2) Hatályukat vesztik az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "Magyar Szabadalmi" szövegrészek.

(3) Hatályát veszti az egyes miniszteri statútumok módosításáról szóló 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet.

(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51. § a) pontjában a ", valamint a szerzői és szomszédos jogokkal" szövegrész.

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 5-6. § 2011. március 1-jén lép hatályba.

29. § Ez a rendelet 2011. március 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez

1. Képi adatmegjelenítési formátumok

JPEG (.jpg), PNG (.png)

2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum

Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetősége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

3. Szövegszerű adatmegjelenítési formátumok

eXtensible Markup Language (XML)

Rich Text Format (RTF)

Open Document Format (ODF)

Portable Document Format (.pdf) legalább 1.4. (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetősége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

Karakterszinten túli jellemzőket nem használó, a 4. pontban meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány (egyszerűszöveg-formátum)

WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications)

4. Karakterszintű megjelenítésre vonatkozó formátumok

ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)

ISO 8859-1:1998 (Latin-1, 8 bites grafikus karakterkészlet)

ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795-3:1992 ASCII és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is

ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)"

Tartalomjegyzék