2009. évi CXXI. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. § (1)[14]

(2) A Pp 395. § (4) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy]

"j) a munkavállalói költségkedvezmény vonatkozásában a 359/A. §-ban meghatározott mértéket, valamint a költségkedvezmény érvényesítésének eljárási szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben"

[rendeletben állapítsa meg.]

14. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése által megállapított rendelkezést a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben a jogosult erre irányuló kérelmére és a kérelemhez csatolt igazolás alapján biztosítható a munkavállalói költségkedvezmény.

(4) A részvénytársaságoknak legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat e törvény rendelkezéseivel. 2010. május 31-ét követően az e törvénnyel megállapított rendelkezésekkel ellentétes alapszabályi rendelkezések helyett a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályos rendelkezései alkalmazandók.

(5) E törvény 2-9. §-ai az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 2007. július 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

(6) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "továbbá a 27/A. § (10) bekezdése szerint" szövegrész helyébe a "továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint" szövegrész lép, 57. §-a (2) bekezdésének g) pontjában "a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint" szövegrész helyébe "a felszámoló által nem a 27/A. § (13) bekezdésében meghatározottak szerint" szöveg lép.

(7) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény 10. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az 1-6. §, a 7. § (1)-(7) bekezdése, a 7. § (10)-(11) bekezdése, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14. § (1)-(6) bekezdése, a 14. § (8)-(9) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.

(4) A 15. § (3) bekezdése 2010. július 1. napján lép hatályba.

(5) A 7. § (8) és (9) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba."

(8) A Gt. 12. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a "társaság cégnevét, főtevékenységét," szövegrész helyébe a "társaság cégnevét, tevékenységi körét," szöveg lép.

(9)[15]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.12.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 14. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.03.