32007L0036

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve ( 2007. július 11. ) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/36/EK IRÁNYELVE

(2007. július 11.)

az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ezen irányelv követelményeket állapít meg a szavazati jogot megtestesítő részvényekhez kapcsolódó egyes részvényesi jogok gyakorlására azon társaságok közgyűlésével kapcsolatban, amelyek valamely tagállamban rendelkeznek létesítő okirat szerinti székhellyel, és amelyek részvényeit bevezették a valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra. Ezenkívül egyedi követelményeket állapít meg a részvényesek elsősorban hosszú távú szerepvállalásának ösztönzése érdekében. Ezen egyedi követelmények a részvényesek azonosítására, az információk átadására, a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére, az intézményi befektetők, az eszközkezelők és a részvényesi képviseleti tanácsadók átláthatóságára, továbbá az igazgatók javadalmazására és a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkoznak.

(2) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó kérdések szabályozása annak a tagállamnak az illetékességébe tartozik, amelyben a társaság létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik, és az "alkalmazandó jogra" való hivatkozásokat e tagállam jogára való hivatkozásként kell értelmezni.

Az Ib. fejezet alkalmazásában az illetékes tagállam meghatározása a következő:

a) intézményi befektetők és eszközkezelők esetében bármely alkalmazandó ágazatspecifikus uniós jogalkotási aktusban meghatározott székhely szerinti tagállam;

b) részvényesi képviseleti tanácsadók esetében az a tagállam, ahol a részvényesi képviseleti tanácsadó létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik, vagy amennyiben a részvényesi képviseleti tanácsadó nem rendelkezik létesítő okirat szerinti székhellyel egyetlen tagállamban sem, akkor az a tagállam, ahol a részvényesi képviseleti tanácsadó központi irodája van, vagy amennyiben a részvényesi képviseleti tanácsadó nem rendelkezik létesítő okirat szerinti székhellyel vagy központi irodával egyik tagállamban sem, az a tagállam, ahol a részvényesi képviseleti tanácsadó telephellyel rendelkezik.

(3) A tagállamok a következő társasági formákat mentesíthetik ezen irányelv alkalmazása alól:

a) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1 cikkének (2) bekezdése értelmében átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV);

b) kollektív befektetési vállalkozások a 2011/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében;

c) szövetkezetek.

(3a) A (3) bekezdésben említett társaságok nem mentesülnek az Ib. fejezetben meghatározott rendelkezések alól.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) IV. címében meghatározott szanálási eszközök, hatáskörök és eszközök igénybevétele esetén ezen irányelv nem alkalmazandó.

(5) Az Ia. fejezet abban az esetben alkalmazandó a közvetítőkre, amennyiben részvényesek vagy más közvetítők számára olyan társaságok részvényeivel kapcsolatban nyújtanak szolgáltatásokat, amelyek valamely tagállamban rendelkeznek létesítő okirat szerinti székhellyel, és amelyek részvényeit bevezették valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra.

(6) Az Ib. fejezet a következőkre alkalmazandó:

a) intézményi befektetők, amennyiben közvetlenül vagy eszközkezelőn keresztül valamely szabályozott piacon forgalmazott részvényekbe fektetnek be;

b) eszközkezelők, amennyiben befektetők megbízásából ilyen részvényekbe fektetnek be; valamint

c) részvényesi képviseleti tanácsadók, amennyiben részvényesek számára olyan társaságok részvényeivel kapcsolatban nyújtanak szolgáltatásokat, amelyek valamely tagállamban rendelkeznek létesítő okirat szerinti székhellyel, és amelyek részvényeit bevezették valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra.

(7) Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a társaságok vagy szervezetek egyes típusait szabályozó, ágazatspecifikus uniós jogalkotási aktusokban megállapított rendelkezéseket. Amennyiben ezen irányelv az ágazatspecifikus uniós jogalkotási aktusokban meghatározottakhoz képest különös rendelkezéseket tartalmaz, vagy azokat további előírásokkal egészíti ki, azok rendelkezéseit ezen irányelv rendelkezéseivel együttesen értelmezve kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "szabályozott piac": a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott szabályozott piac;

b) "részvényes": olyan természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet az alkalmazandó jog részvényesként ismer el;

c) "képviselet": a részvényes általi meghatalmazás egy természetes vagy jogi személy részére, hogy a részvényes egyes jogait vagy összes jogát annak nevében a közgyűlésen gyakorolja;

d) "közvetítő": olyan személy - például a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet és a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott központi értéktár -, aki vagy amely részvényesek vagy más személyek megbízásából részvények letéti őrzésével, kezelésével, értékpapírszámlák vezetésével kapcsolatos szolgáltatásokat végez;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére