Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2)-(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki, amely

a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet,

b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,

c) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,

d) tűzvizsgálati jelentést ad ki,

e) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

f) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,

g)[1] a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatásával, illetve a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelésével járó tűzvédelmi helyzetre kiható változást ellenőrzi,

h)[2] az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha

ha) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

hb) a tűzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tűzvédelmi hatósággal, szakhatósággal vagy az engedélyezettől kedvezőtlenül eltérnek,

i)[3] a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi,

j)[4]

(2) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKF) jelöli ki első fokú tűzvédelmi hatóságként a következő ügycsoportokban:

a) azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,

b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése,

c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben döntés a védelem egyenértékűségéről,

d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásának, használatának, beépítésének, készenlétben tartásának engedélyezése,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben való eljárás,

f) - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban,

g) eljárás azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban.

(4) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: RKI) jelöli ki

a) a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi ügyeiben, valamint

b) a polgári repülőterek beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési, átalakítási, bővítési és használatbavételi ügyeiben.

2. § (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, a főváros területén és az 1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OKF-et jelöli ki.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

3. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki.

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként az RKI-t jelöli ki a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában az OKF-et jelöli ki a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.

(4) A Kormány a másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját jelöli ki.

(5) A Kormány - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként az OKF-et jelöli ki

a) a főváros területén,

b) azokban az ügyekben, ahol az RKI első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el, valamint

c) azokban az ügyekben, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el.

(6) A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.

4. §[5] (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában országos illetékességgel tűzvédelmi hatóságként

a) első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője,

b) másodfokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében - a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során - tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel

a) az első fokú hatósági eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét,

b) a másodfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

5. § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az OKF-et jelöli ki a Ttv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenység tekintetében.

(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek tekintetében.

6. §[6]

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[7]

(3)[8]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[2] Beiktatta a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[3] Beiktatta a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2011.03.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.06.

[5] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 29. § - a. Hatályos 2011.08.26.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.30.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.12.01.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.30.