Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. §, a 4. § és az 5. § (1) és (4) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § (2) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint szükséges, temetkezési szolgáltatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a munkáltató (megbízó) igazolja. "

2. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározott lakásépítési-támogatási és lakásvásárlási-támogatási, valamint a készpénzben való kártalanítás mértékéről szóló szerződés megkötése során a Magyar Állam nevében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jár el. "

4. § (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket)

"b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény). "

(2) Az R2. 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában: )

"1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó működteti;

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni; "

(3) Az R2. 8. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági terv tartalmazza: )

"f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. "

(4) Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. "

5. § (1) Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdés c) pontja és 10. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja.

(3) Az R1. 2/B. § (1) bekezdésében az "A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendeletben" szövegrész helyébe az "A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés i) pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Az e rendeletben meghatározott kormányrendeleteknek az e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Központ kábítószer adat- és információgyűjtő tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítésével feladatkörük szerint résztvevő minisztériumok, illetőleg egyéb állami szervek:

a) Belügyminisztérium;

b) Honvédelmi Minisztérium;

c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium;

d) Külügyminisztérium;

e) Nemzeti Erőforrás Minisztérium;

f) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

g) Nemzetgazdasági Minisztérium;

h) Vidékfejlesztési Minisztérium;

i) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;

j) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal;

k) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal;

l) Központi Statisztikai Hivatal;

m) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács;

n) Országos Egészségbiztosítási Pénztár;

o) Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága;

p) Országos Tisztifőorvosi Hivatal;

q) Országos Rendőr-főkapitányság;

r) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala. "

Tartalomjegyzék