94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. §, a 4. § és az 5. § (1) és (4) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § (2) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint szükséges, temetkezési szolgáltatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a munkáltató (megbízó) igazolja. "

2. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározott lakásépítési-támogatási és lakásvásárlási-támogatási, valamint a készpénzben való kártalanítás mértékéről szóló szerződés megkötése során a Magyar Állam nevében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jár el. "

4. § (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket)

"b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény). "

(2) Az R2. 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában: )

"1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó működteti;

2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni; "

(3) Az R2. 8. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági terv tartalmazza: )

"f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. "

(4) Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. "

5. § (1) Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdés c) pontja és 10. § (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja.

(3) Az R1. 2/B. § (1) bekezdésében az "A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendeletben" szövegrész helyébe az "A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés i) pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Az e rendeletben meghatározott kormányrendeleteknek az e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Központ kábítószer adat- és információgyűjtő tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítésével feladatkörük szerint résztvevő minisztériumok, illetőleg egyéb állami szervek:

a) Belügyminisztérium;

b) Honvédelmi Minisztérium;

c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium;

d) Külügyminisztérium;

e) Nemzeti Erőforrás Minisztérium;

f) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

g) Nemzetgazdasági Minisztérium;

h) Vidékfejlesztési Minisztérium;

i) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;

j) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal;

k) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal;

l) Központi Statisztikai Hivatal;

m) Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács;

n) Országos Egészségbiztosítási Pénztár;

o) Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága;

p) Országos Tisztifőorvosi Hivatal;

q) Országos Rendőr-főkapitányság;

r) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala. "

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére