Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. § (1)[1] Korengedményes nyugdíjakkor állapítható meg, ha

a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi központ) bejelentette,

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és

d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.

(2) Ha a munkáltató a munkavállalóval olyan viszonyban áll, amely viszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 203. § (2) bekezdése alapján harmadik személy kielégítési alapját részben vagy egészben elvonó szerződés esetén annak ingyenességét vélelmezni kell, akkor a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyt (a továbbiakban: biztosítással járó jogviszony). Ellenkező esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás attól az időponttól kezdődően, amikortól a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis.

(3)[2] A munkáltató és a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló szándékot a munkaügyi központnak 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelenti. A munkaügyi központ a munkáltatót a bejelentés kézhezvételét követő 20 napon belül tájékoztatja az érintett munkavállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2)-(3) bekezdése szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről.

2. § (1)[3] A korengedményes nyugdíjban részesülő személy köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, annak létrejöttét követő tizenöt napon belül bejelenteni.

(2)[4] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételéről és annak tartalmáról értesíti az állami adóhatóságot és a munkaügyi központot.

(3) Ha az 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodás az újabb biztosítási jogviszony létrejöttével semmissé válik, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság e tény ismeretében kezdeményezi a korengedményes nyugdíjat megállapító nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megállapító határozat - az újabb biztosítási jogviszony létrejöttének napjával történő - visszavonását. A visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egy összegben kifizeti a munkáltatónak a semmissé válást követő időszakra esedékes korengedményes nyugdíj összegét.

3. § A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A korengedményes nyugdíjat - a születési időre tekintet nélkül - a Tny. 18/A. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani."

4. § Az R. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazása szempontjából]

"a) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, öregségi nyugdíjkorhatár a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár, illetve ha a munkavállaló a Tny. alapján korkedvezményre jogosult, az annak figyelembevételével meghatározott életkor;"

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 1. § (2)-(3) bekezdése, 2. §-a és 4. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontját és 1. § (3) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2010. január 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. február 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(4) E rendelet 1. § (2) bekezdését és 2. §-át akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2009. december 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. január 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5)[5] A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülő korengedményes nyugdíj összegét - a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben - a Tny. 18/A-18/B. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető.

(6)[6] E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011. évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követően is a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az 1953. évben született személyek esetében a munkáltató az R. 1. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségén túl, azt kiegészítve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megtéríti a kiszámított korengedményes nyugdíj összegére - a megállapítás naptári évében irányadó januári nyugdíjemelés százalékos mértékével - számított nyugdíjemelés annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll.

6. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése és 6. §-a.

(2) 2010. január 1-jén hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdésének első mondatában a "- legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel -" szövegrész.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (134) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[5] Megállapította a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[6] Megállapította a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2011.01.01.