181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjazásról

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkort legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt és az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel. Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt életkort betöltötte vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti.

(2) A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy

a)[2] a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti;

b) a munkáltató az a) pontban foglaltakon kívül megtéríti a fizetési értesítésben foglaltak szerint az első tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell;

c)[3]

(3)[4] Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló 6. § b) pontja szerinti jogviszonya a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig megszűnik.

2. § (1)[5] A munkáltató a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek megküldi a megállapodást, és egyúttal nyilatkozik az 1. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség vállalásáról.

(2) A kifizetett nyugdíjösszeget a gazdálkodó szervezet a költségei, a költségvetési szerv megtakarításai terhére számolja el.

(3)[6] Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes időtartam alatt megszűnik, akkor az előre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévő arányos részét a nyugdíjbiztosítási szerv visszafizeti. A korengedményes nyugdíj folyósításának a Tny. 83/A-83/B. §-a szerinti szüneteltetése visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

(4)[7] Ha a munkáltató az 1. § (2) bekezdés szerint előírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító határozat visszavonásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kezdeményezésére az ellátást megállapító nyugdíjbiztosítási szervnek gondoskodnia kell.

3. §[8]

4. § (1)[9] A korengedményes nyugdíj megállapítására és folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadók.

(2)[10] A megállapított nyugdíj folyósítására az 1. § (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén kerülhet sor.

(3)[11] A korengedményes nyugdíjat - a születési időre tekintet nélkül - a Tny. 18/A. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.

5. §[12] Az 1. § (2) bekezdésében, a 2. § (1) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a központi költségvetési szervnél - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján közszolgálati jogviszonyban - foglalkoztatott munkavállalók korengedményes nyugdíját meg kell állapítani, és folyósítani kell akkor is, ha az említett munkáltató vállalja, hogy a korengedményes nyugdíjnak az évenkénti emeléseket (kiegészítéseket) tartalmazó összegét és a postaköltséget az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak félévenként előre - minden év január 31., illetőleg június 30. napjáig - megfizeti. Ha a munkáltató az előírtak szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a továbbiakban a központi költségvetést terheli.

6. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a)[13] öregségi nyugdíjkorhatár a 62. életév, illetve ha a munkavállaló a Tny. alapján korkedvezményre jogosult, az annak figyelembevételével meghatározott életkor;

b) munkavállaló, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bedolgozói jogviszonyban, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;

c) munkáltató az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki munkavállalót foglalkoztat.

7. § (1) E rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait azokra a munkavállalókra kell alkalmazni, akiknek a korengedményes nyugdíjazására 1996. december 31-ét követően megkötött megállapodás alapján kerül sor.

(3)[14] Azokra a munkavállalókra, akiknek a korengedményes nyugdíjazására 1996. december 31-ét megelőzően megkötött megállapodás alapján került, vagy kerül sor, a korengedményes nyugdíjazásról szóló, módosított 5/1990. (I. 18.) MT rendelet szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy a megállapodás és az igénybejelentés 1997. október 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez megérkezik (megérkezett).

(4)[15]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[2] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 145/1997. (IX.5.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1997.10.01.

[4] Megállapította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[6] Módosította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2009.01.01.

[7] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontjának bb) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[9] Módosította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[11] Megállapította a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.12.14.

[12] Módosította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 6. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[13] Megállapította a 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2009.01.01.

[14] Megállapította a 145/1997. (IX.5.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos 1997.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1366. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.