58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt hatáskörben eljárva,

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet tekintetében az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXIV. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében,

a nemzetközi kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díjak megállapításának elveiről és módszereiről szóló 97/2005. (XI. 10.) GKM-PM együttes rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (1) bekezdésének z) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1)[1]

(2)[2]

(3) Hatályát veszti az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja.

2. §[3]

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 2. § a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Oszkó Péter s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.25.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.25.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.25.