19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1978. évi 16. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §[1]

Az Egyezményben hivatkozott illetékes hatóságok alatt az Európai Unió tagállamainak vámigazgatási eljárásokban hatósági jogkörrel rendelkező szerveit kell érteni.

2. §[2]

(1)[3] Magyarország területén TIR-igazolvány kiadására és az ezzel összefüggő garanciavállalásra a közlekedésért felelős miniszter által az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével felhatalmazott, az Egyezmény 1. Cikkének q) pontjában meghatározott garanciavállaló egyesület (a továbbiakban: garanciavállaló egyesület) jogosult.

(2)[4] A TIR-igazolvány kiadására vonatkozó felhatalmazást a garanciavállaló egyesületnek írásban kérelmezi a közlekedésért felelős minisztertől. Felhatalmazás csak olyan egyesületnek adható, amely megfelel az Egyezményben és mellékleteiben előírt feltételeknek. A kérelemhez mellékelni kell a feltételek teljesítésére vonatkozó igazolásokat. A közlekedésért felelős miniszter a kérelem teljesítéséről az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével dönt, és a felhatalmazás megadásáról értesíti a TIR Végrehajtó Testületet is.

(3) A garanciavállaló egyesülettől az Egyezményben meghatározott felelősség alapján TIR-igazolványonként legfeljebb 60 000 eurónak megfelelő - a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és a vámok és az azokkal azonos hatású díjak kiszabásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon számított - forint összeg követelhető.

(4)[5] A közlekedésért felelős miniszter - az adópolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a felhatalmazást visszavonja, ha a garanciavállaló egyesület már nem felel meg az Egyezményben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek és a visszavonásról a TIR Végrehajtó Testületet értesíti.

3. §

(1) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú melléklet II. részben felsorolt valamennyi feltételnek. A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

(2)[6] Az Egyezmény 9. számú melléklete II. rész (1) bekezdésének

a)[7][8] a) és c) pontjában foglaltakat külön jogszabály alapján* a nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére szolgáló engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni;

b)[9] b) pontjában foglaltak alatt az IRU által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és Magyarországon a vámhatóság által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni;

c)[10]

(3) Az Egyezmény 9. számú melléklete II. részének 2. pontjában foglaltak alapján a kérelmezőnek a vámhatóság és az adóhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi tartozásmentességi igazolást kell benyújtania, továbbá írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

(4)[11] Az Egyezmény 38. Cikke értelmében a vámhatóság az Egyezmény 9. számú melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is - ideiglenesen vagy véglegesen - az Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből kizárhatja azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte.

(5) A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését, a garanciavállaló egyesület állapítja meg.

4. §[12]

A közúti járművek és a szállítótartályok alkalmassági, illetve jóváhagyási bizonyítványát az Egyezmény 1. Cikkének n) pontjában meghatározott személyek székhelye szerinti vámhatóság adja ki.

5. §[13]

6. §[14]

7. §[15]

(Az Egyezmény 45. Cikkéhez)

A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a vámhatóság jogosult.

8. §

(1)[16] Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[17]

(3)[18]

(4)[19]

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[2] Megállapította a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[3] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[5] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[6] Módosította a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2004.05.01.

[7] * A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet.

[8] Megállapította a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2004.05.01.

[9] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[12] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[13] Hatályon kívül helyezte a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 73/2004. (IV. 28.) GKM-PM együttes rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[15] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[16] Módosította az 58/2009. (X. 22.) KHEM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.23.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 29. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.