59/2009. (X. 29.) KHEM rendelet

a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha korábbi zajbizonyítvánnyal rendelkező motoros légijármű szerkezet- és típusazonosság tekintetében nem felel meg a zajbizonyítványban foglaltaknak, a motoros légijármű légialkalmassági engedélyét a hatóság ideiglenesen felfüggesztheti. A felfüggesztéstől a hatóság a 3. § (6) bekezdésben foglaltak szerint eltekinthet."

(2) Az R. 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a szubszonikus légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló, 1979. december 20-i 80/51/EGK tanácsi irányelv;

b) a szubszonikus légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 80/51/EGK irányelv módosításáról szóló, 1983. április 21-i 83/206/EGK tanácsi irányelv;

c) a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló, 1989. december 4-i 89/629/EGK tanácsi irányelv."

(3) Az R. 2. § (6) bekezdésében a "jogszabályban meghatározott" szövegrész helyébe "törvényben kihirdetett" szöveg, 3. § (4) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe a "hatályos" szöveg, 3. § (6) bekezdésében az "érvénytelennek" szövegrész helyébe a "hatálytalannak" szöveg, az "érvényességét" szövegrész helyébe a "hatályát" szöveg, 5. § (7) bekezdés a) pontjában a "zajbizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordítását" szövegrész helyébe a "zajbizonyítványt" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "kérésére" szövegrész helyébe a "kérelmére" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az R. 2. § (2) és (4) bekezdése, 2. § (8) bekezdése, 3. § (3) bekezdésének a) és h) pontja, 5. § (5) bekezdése, 6. § (7) bekezdésének második mondata.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter