5/2009. (I. 27.) FVM rendelet

a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. és 10. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. §

(1) A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) termelőtelep: az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 617/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 1. cikk 3. pontjának a) és b) pontja szerinti tenyésztelep, illetve szaporítótelep."

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra a TIR rendelet 2. § -a, az Átv. 3. §-a és a bizottsági rendelet 1. cikke az irányadó."

2. §

Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ellenőrzéshez szükséges mintavétel és minősítés szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza."

3. §

Az R. a következő 9/A. és 9/B. §-okkal és alcímekkel egészül ki:[1]

"Tenyész- és keltetőtojások, valamint csomagolásuk jelölése

9/A. § (1) Belföldön forgalomba hozott tenyész- és keltetőtojásoknak a termelőtelep azonosító számát tartalmazó egyedi jelölését a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a termelőtelepen kell elvégezni.

(2) Az Európai Unió tagállamába vagy harmadik országba történő szállítás esetén a tenyész- és keltetőtojásoknak a termelőtelep azonosító számát tartalmazó egyedi jelölését a termelőtelepen kell elvégezni, és az azonosító számot a tenyész- és keltetőtojásokon fel kell tüntetni.

(3) A termelőtelep azonosító számát a termelőtelep tulajdonosának vagy tartójának írásbeli kérelmére a tenyésztési hatóság adja ki. Az azonosító szám kiadásával egyidejűleg a tenyésztési hatóság az ügyfelet és a területileg illetékes állategészségügyi hatóságot határozat megküldésével értesíti.

(4) A tenyésztési hatóság a termelőtelep tulajdonosának vagy tartójának írásbeli kérelme alapján engedélyezheti a keltetőtojások keltetőüzemben történő jelölését, de ebben az esetben is a termelőtelep azonosító számát kell a tojásokon feltüntetni. A jelölést mindenkor a keltetőgépbe történő helyezés előtt kell elvégezni.

(5) Az Európai Unió tagállamába vagy harmadik országba történő szállítás esetén az azonosító szám elemeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztatás és jelentéstétel

9/B. § A bizottsági rendelet 8. cikkében előírt tájékoztatást - a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a Központi Statisztikai Hivatal végzi."

4. §

Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

b) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről."

5. §

Az R. kiegészül e rendelet mellékletében foglalt 2. számú melléklettel, és az eredeti melléklet számozása 1. számú mellékletre változik.

6. §

(1) Ez a rendelet - a 3. §-sal beiktatott 9/A. § (2), (3), (4) és (5) bekezdéseinek kivételével - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R. 9/A. § (2)-(5) bekezdései e rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lépnek hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet az 5/2009. (I. 27.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 121/2007. (X. 18.) FVM rendelethez]

Az Európai Unió tagállamába vagy harmadik országba történő szállítás esetén a termelőtelep azonosító száma a következő elemekből tevődik össze:
1. karakter:"HU" - Magyarország ISO-kódja
2. karakter:"P" - tenyésztelep
"B" - szaporítótelep
"H" - keltető
3. karakter:telep TIR azonosítója

Lábjegyzetek:

[1] Az R. e szakasszal beiktatott 9/A. § (2)-(5) bekezdései 2009. március 1-jén lépnek hatályba.

Tartalomjegyzék