32008R0617[1]

A Bizottság 617/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 617/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") és különösen annak 121. cikke f) pontjára, összefüggésben a 4. cikkével,

(1)

2008. július 1-jei hatállyal a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1975. október 29-i 2782/75/EGK tanácsi rendeletet ( 2 ) az 1234/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi.

(2)

A 2782/75/EGK rendelet egyes rendelkezéseit és előírásait az 1234/2007/EK rendelet nem vette át.

(3)

Ezért egyes megfelelő rendelkezéseket és előírásokat az 1234/2007/EK rendelet végrehajtási rendeletének keretében kell elfogadni, hogy a piac közös szervezésének folytonossága és zavartalan működése - különösen a forgalmazási előírások tekintetében - biztosítva legyen.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek a Közösségen belüli forgalmazás céljából a keltetőtojásoknak és naposcsibéknek meg kell felelniük. Az egyértelműség kedvéért meg kell határozni e követelmények új végrehajtási szabályait. Indokolt tehát a 2782/75/EGK rendelet alkalmazásának részletes szabályait megállapító 1868/77/EGK bizottsági rendeletet ( 3 ) hatályon kívül helyezni és helyébe új rendeletet léptetni.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározta a keltetőtojások és a naposcsibék termelésének és forgalmazásának egyes szabályait. E szabályok alkalmazása érdekében szükség van olyan végrehajtási rendelkezésekre, amelyek többek között arra irányulnak, hogy a keltetőgépből kivett tojásokat ne lehessen egyedi megkülönböztető jelzés nélkül forgalomba hozni, hogy meghatározzák a tojásokon, illetve a tojásokat és a naposcsibéket tartalmazó csomagolásokon elhelyezendő feliratokat, valamint hogy meghatározzák a szükséges információtartalmat.

(6)

Minden telepnek rendelkeznie kell egy, az egyes tagállamokban adott kódszámon alapuló, egyedi nyilvántartási számmal, amely alapján be lehet azonosítani az adott telep által végzett tevékenységet.

(7)

A csibék és a tojások Közösségen belüli kereskedelmének és termelésének alakulásával kapcsolatban olyan adatgyűjtési rendszert kell fenntartani, ami lehetővé teszi rövid távú termelési előrejelzések készítését. A tagállamok feladata, hogy meghatározzák a rendelkezések megsértésének szankcióit.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "keltetőtojás": olyan baromfitojás, amely a Kombinált Nómenklatúra 0407 00 11 vagy 0407 00 19 alfejezetébe tartozik, naposcsibe előállítására szolgál, fajta, kategória és típus szerint osztályozva van, és azonosítása e rendeletnek megfelelően történik, a Közösségben termelték vagy harmadik országból hozták be;

2. "naposcsibe": élő baromfi, amelynek tömege legfeljebb 185 gramm, a Kombinált Nómenklatúra 0105 11 vagy 0105 19 alfejezetébe tartozik, a Közösségben termelték vagy harmadik országból hozták be, és a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

a) haszoncsirke: a következő típusok valamelyikébe tartozó naposcsibe:

i. húscsirke: hizlalásra és az ivarérett kor előtti levágásra szánt csirke;

ii. tojócsirke: étkezési tojás termelése céljából felnevelt csirke;

iii. kettős hasznosítású csirke: akár tojásrakásra, akár hizlalásra szánt csirke;

b) tenyészcsirke szülő: haszoncsirke előállítására szánt csirke;

c) tenyészcsirke nagyszülő: tenyészcsirke előállítására szánt csirke;

3. "telep": a telep vagy a telep egy része, ahol a következő tevékenységek folynak:

a) tenyésztelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése folyik, amelyekből tenyészcsirke nagyszülőt, szülőt vagy haszoncsirkét állítanak elő;

b) szaporítótelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése folyik, amelyekből haszoncsirkét állítanak elő;

c) keltető: olyan telep, ahol a tojások keltetőgépbe rakása, a naposcsibék keltetése és a csibék ellátása történik;

4. "kapacitás": a keltetőgépekbe egyidejűleg behelyezhető keltetőtojások maximális száma, a bújtatók nélkül.

2. cikk

A telepek nyilvántartásba vétele

(1) A tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak minden telepet nyilvántartásba kell vennie a telep kérésére, és azokat azonosítószámmal kell ellátnia.

Az azonosítószám visszavonható azoktól a telepektől, amelyek nem tartják be e rendelet rendelkezéseit.

(2) Az (1) bekezdésben említett telepek a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmeiket a tagállamnak ahhoz az illetékes hatóságához nyújtják be, amelynek területén a telep található. Ez a hatóság a nyilvántartásba vett telepnek ad egy azonosítószámot, amely az I. mellékletben található betűkódok valamelyikéből és egy azonosítószámból áll, amely alapján megállapítható, hogy az adott telep milyen tevékenységet folytat.

3. cikk

A keltetőtojások és csomagolásuk jelölése

(1) A naposcsibék előállítására szolgáló keltetőtojásokat egyedileg kell megjelölni.

(2) A naposcsibék előállítására szolgáló keltetőtojások egyedi jelölését a termelőtelepen végzik, ahol rápecsételik a telep egyedi azonosítószámát a tojásokra. A legalább 2 mm magas és 1 mm széles betűket és számokat letörölhetetlen fekete tintával kell feltüntetni.

(3) A tagállamok eltérést engedélyezhetnek a keltetőtojások jelölésének (2) bekezdésben szereplő módjától, amennyiben a jelölés fekete, letörölhetetlen, tisztán látható és a felülete legalább 10 mm2. Ezt a jelölést a keltetőgépbe történő helyezés előtt kell elvégezni a termelőtelepen vagy a keltetőtelepen. Az e lehetőséggel élő tagállamok értesítik erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és tájékoztatják őket az e célból hozott rendelkezésekről.

(4) A keltetőtojásokat olyan tökéletesen tiszta csomagolásban kell szállítani, amely csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, ugyanarról a telepről származó és a II. mellékletben található feliratok valamelyikével jelölt keltetőtojásokat tartalmaz.

(5) Az egyes importőr harmadik országokban hatályban lévő rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az exportra szánt keltetőtojásokon és azok csomagolásán az e rendeletben előírtaktól eltérő információk is szerepelhetnek, feltéve, hogy nem téveszthetők össze az e rendeletben és az 1234/2007/EK rendelet 121. cikkében, valamint ez utóbbi végrehajtási rendeleteiben szereplőkkel.

(6) Valamennyi csomagoláson vagy szállítótartályon, amelyben ezeket a tojásokat szállítják, feltüntetik a termelőtelep azonosító számát.

(7) Kizárólag az e cikknek megfelelően megjelölt keltetőtojásokat lehet a tagállamok között szállítani vagy forgalmazni.

(8) Harmadik országokból keltetőtojások csak akkor importálhatók, ha azokon legalább három mm nagyságú nyomtatott betűvel szerepel a származási ország neve, valamint a következő felirat: "à couver", "valenje","broedei", "rugeaeg", "Bruteier", "προς εκκόλαψιν", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning", "líhnutí", "haue", "inkubācija", "perinimas", "keltetésre", "tifqis", "do wylęgu", "valjenje", "liahnutie", "за люпене", vagy "incubare". A csomagok csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, valamint ugyanabból az országból és feladótól származó keltetőtojásokat tartalmazhatnak, és azokon legalább az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

a) a tojásokon feltüntetett információk;

b) az a baromfifaj, amelytől a tojások származnak;

c) a feladó neve vagy cégneve és címe.

4. cikk

A naposcsibéket tartalmazó csomagok jelölése

(1) A naposcsibéket a baromfi faja, típusa és kategóriája szerint kell csomagolni.

(2) A dobozok csak egyazon keltetőből származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a keltető egyedi azonosítószámának szerepelnie kell rajtuk.

(3) A harmadik országból származó naposcsibék importjára csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdésnek megfelelően vannak csoportosítva. A dobozok csak egyazon országból és feladótól származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a következő adatoknak szerepelniük kell rajtuk:

a) a származási ország neve;

b) a baromfifaj, amelyhez a naposcsibék tartoznak;

c) a feladó neve vagy cégneve és címe.

A csomagoláson szereplő jelöléseket letörölhetetlen fekete tintával kell feltüntetni, legalább 20 mm magas és 10 mm széles, 1 mm vastagságú vonallal megrajzolt betűkkel vagy jelekkel.

5. cikk

Kísérőokmányok

(1) A szállításra váró keltetőtojás- és naposcsibe-szállítmányok mindegyikéhez kísérő okmányt kell kiállítani, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a telep neve vagy cégneve és címe, valamint az azonosítószáma;

b) a keltetőtojások, illetve naposcsibék száma a baromfi faja, kategóriája és típusa szerint;

c) az elszállítás dátuma;

d) a címzett neve és címe.

(2) A harmadik országból importált keltetőtojások és naposcsibék tételei esetében a telep azonosítószáma helyébe a származási ország nevét kell írni.

6. cikk

Nyilvántartások

Minden keltető fajonként, kategóriánként (tenyészcsirke nagyszülő, szülő vagy haszoncsirke) és típusonként (húscsirke, tojótyúk vagy kettős hasznosításra szánt) nyilvántartást vezet a következő adatokról:

a) a tojások keltetőgépbe helyezésének dátuma, a keltetett tojások száma és annak a telepnek az azonosítószáma, ahol a keltetőtojásokat előállították;

b) a kikelés dátuma és a ténylegesen felhasználásra kerülő, kikelt naposcsibék száma;

c) a keltetőgépből kivett keltetett tojások száma és a vásárló adatai.

7. cikk

A keltetőgépből kivett tojások felhasználása

A keltetőgépből kivett keltetett tojások emberi fogyasztásra nem, csak egyéb célra hasznosíthatók. Az 589/2008/EK bizottsági rendelet ( 4 ) 1. cikke második albekezdésének h) pontja értelmében ipari tojásként felhasználhatók.

8. cikk

Tájékoztatás

(1) Valamennyi keltetőtelep havonta köteles közölni a tagállam illetékes szervével fajonkénti, kategóriánkénti és típusonkénti bontásban a keltetőgépbe helyezett tojások és a kikelt, ténylegesen felhasználásra szánt naposcsibék számát.

(2) A tenyészcsirke nagyszülő, illetve szülő állományába tartozó egyedek statisztikai adatairól, csakúgy, mint az (1) bekezdésben nem említett telepek adatairól, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően alkalmazott szabályok és feltételek szerint kell jelentést kérni.

(3) A tagállamoknak, amint az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat megkapták és feldolgozták, havi összesítést kell eljuttatniuk a Bizottsághoz az előző havi adatok alapján.

A tagállam által benyújtott összesítésnek tartalmaznia kell továbbá az adott hónapban importált és exportált naposcsibék számát a baromfi fajának, kategóriájának és típusának megfelelő bontásban.

(4) A (3) bekezdésben szereplő összesítő mintáját az III. melléklet tartalmazza. A tagállamok ezt az összesítőt minden naptári hónapban megküldik a Bizottságnak legkésőbb négy héttel az adott hónapot követően.

(5) A tagállamok az összesítőhöz felhasználhatják az III. mellékletben (I. rész) található mintát, hogy a keltetőktől az (1) és (2) bekezdésében említett információkat begyűjtsék.

(6) A tagállamok előírhatják, hogy az 5. cikkben említett kísérő dokumentumot a naposcsibék vonatkozásában több példányban kell elkészíteni. Ebben az esetben a dokumentum egy példányát a 9. cikkben említett illetékes szervhez küldik el importálás, exportálás vagy Közösségen belüli kereskedelem esetén.

(7) Azok a tagállamok, amelyek a (6) bekezdésben szereplő eljáráshoz folyamodnak, tájékoztatják erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

9. cikk

Ellenőrző szervek

Az e rendeletben szereplő rendelkezések betartását az egyes tagállamok által kijelölt szervek ellenőrzik.

10. cikk

Szankciók

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megbüntessék a keltetőtojások és a naposcsibék termelésére és forgalmazására vonatkozó rendeletek előírásainak megszegőit.

11. cikk

Jelentéstétel

A tagállamok minden év január 30-ig megküldik a Bizottságnak a keltetők megoszlására és tevékenységére vonatkozó statisztikát a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával.

11a. cikk

Az értesítési kötelezettség teljesítése

Az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében és 8. cikkének (7) bekezdésében említett, a Bizottságnak eljuttatandó értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek ( 5 ) megfelelően kell megküldeni.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1868/77/EGK rendelet 2008. július 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett és a 2782/75/EGK rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként és az V. melléklet megfelelési táblázatával összhangban kell értelmezni.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendelet 2008. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésben említett betűkódok

BEBelgium
BGBulgária
CZCseh Köztársaság
DKDánia
DENémetország
EEÉsztország
IEÍrország
ELGörögország
ESSpanyolország
FRFranciaország
HRHorvátország
ITOlaszország
CYCiprus
LVLettország
LTLitvánia
LULuxemburg
HUMagyarország
MTMálta
NLHollandia
ATAusztria
PLLengyelország
PTPortugália
RORománia
SISzlovénia
SKSzlovákia
FIFinnország
SESvédország
UKEgyesült Királyság

II. MELLÉKLET

Marking referred to in Article 3(4)

bolgárul

:

яйца за люпене

spanyolul

:

huevos para incubar

csehül

:

násadová vejce

dánul

:

Rugeæg

németül

:

Bruteier

észtül

:

Haudemunad

görögül

:

αυγά προς εκκόλαψιν

angolul

:

eggs for hatching

franciául

:

œufs à couver

horvátul

:

jaja za valenje

olaszul

:

uova da cova

lettül

:

inkubējamas olas

litvánul

:

perinti skirti kiaušiniai

magyarul

:

keltetőtojás

máltaiul

:

bajd tat-tifqis

hollandul

:

broedeieren

lengyelül

:

jaja wylęgowe

portugálul

:

ovos para incubação

románul

:

ouă puse la incubat

szlovákul

:

násadové vajcia

szlovénül

:

valilna jajca

finnül

:

munia haudottavaksi

svédül

:

kläckägg

III. MELLÉKLET

A KELTETŐTOJÁSOK ÉS A NAPOSCSIBÉK TERMELÉSÉRŐL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL KÉSZÍTETT HAVI ÖSSZESÍTŐ ( 6 )

I. RÉSZ

Ország:Év:1 000 darab

Leírásjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember
A. Keltetett tojásokKakascsibe, tyúk, csirkeNagyszülők és szülőktojótípusú
Haszoncsirketojótípusú
Nagyszülők és szülőkhústípusú
Hasznosításhústípusú
kettős hasznosítású
KacsaHasznosítás
Liba
Pulyka
Gyöngytyúk
B. A naposcsibék hasznosításaKakascsibe, tyúk, csirkeNőivarú nagyszülők és szülőktojótípusú
Tojóvégterméktojótípusú
Nőivarú nagyszülők és szülőkhústípusú
Hím- és nőivarú hizlalásrahústípusú
kettős hasznosítású
KacsaHím- és nőivarú hizlalásra
Liba
Pulyka
Gyöngytyúk
Kakascsibe, tyúk, csirkeSzexált kakasok

A HÁZTÁJI NAPOSCSIBÉK KÜLKERESKEDELME

II. RÉSZ

Ország:Év:1 000 darab

Közösségen belüli kereskedelemjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember
IMPORTKakascsibe, tyúk, csirkeNaposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőktojótípusú
Naposcsibe: hasznosítástojótípusú
Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőkhústípusú
Naposcsibe: hasznosításhústípusú
kettős hasznosítású
Kacsa
Liba
PulykaNaposcsibe: hasznosítás
Gyöngytyúk
EXPORTKakascsibe, tyúk, csirkeNaposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőktojótípusú
Naposcsibe: hasznosítástojótípusú
Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőkhústípusú
Naposcsibe: hasznosításhústípusú
kettős hasznosítású
Kacsa
Liba
PulykaNaposcsibe: hasznosítás
Gyöngytyúk

Harmadik országokból érkező import és harmadik országokba irányuló exportjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember
IMPORTKakascsibe, tyúk, csirkeNaposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőktojótípusú
Naposcsibe: hasznosítástojótípusú
Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőkhústípusú
Naposcsibe: hasznosításhústípusú
kettős hasznosítású
Kacsa
Liba
PulykaNaposcsibe: hasznosítás
Gyöngytyúk
EXPORTKakascsibe, tyúk, csirkeNaposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőktojótípusú
Naposcsibe: hasznosítástojótípusú
Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülőkhústípusú
Naposcsibe: hasznosításhústípusú
kettős hasznosítású
Kacsa
Liba
PulykaNaposcsibe: hasznosítás
Gyöngytyúk

IV. MELLÉKLET

A KELTETŐK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA (4)

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2782/75/EGK rendeletAz 1868/77/EGK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
3. cikk2. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés és az I. melléklet
1. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés3. cikk, (2) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés3. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés3. cikk, (6) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés3. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés3. cikk, (4) bekezdés és II. melléklet
5. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (5) bekezdés
6. cikk3. cikk, (8) bekezdés
2. cikk, (3) bekezdés3. cikk, (7) bekezdés
11. cikk4. cikk, (1) és (2) bekezdés
12. cikk4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
3. cikk4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
13. cikk5. cikk
7. cikk6. cikk
8. cikk7. cikk
9. cikk8. cikk, (1) és (2) bekezdés
10. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés8. cikk, (5) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés8. cikk, (6) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés8. cikk, (7) bekezdés
16. cikk9. cikk
5. cikk10. cikk
6. cikk11. cikk
7. cikk12. cikk, első albekezdés
8. cikk13. cikk
I. mellékletIII. melléklet
II. mellékletIV. melléklet

( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 100. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 209., 1977.8.17., 1. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 163., 2008.6.24., 6. o.

( 5 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

( 6 ) Az adatokat a tagállamoknak elektronikus formában kell megküldeniük, illetve elektronikus úton, a Bizottság (Eurostat) által meghatározott technikai előírásoknak megfelelően kell feltölteniük az Eurostat egypontos adatbeviteli rendszerébe.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0617 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0617&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0617-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0617-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék