5/2009. (III. 31.) IRM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmények

1. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alkalmazásában a 43. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet) I. melléklete tartalmazza. Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet I. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 49. § szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 101. § (1) bekezdése szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és (3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza. A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 250. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában - építési koncesszió esetén - a 138. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet X. melléklete tartalmazza.

(5) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában - a koncessziós jogosult eljárása esetén [144. § (1) bekezdése] - a 144. § (3) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XI. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 182. § (1) bekezdése szerinti időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. 210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete szerinti mintát kell érteni. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendő, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülő hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 189. § szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 202. § szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet V. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 214. § (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VII. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és (3) bekezdése, a 231. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 237. § (1) és (3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza. A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában [a 261. § (1) bekezdésére tekintettel] a 250. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza.

3. §

A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 41. § (4) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 180. § (5) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített ajánlati felhívás mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet IX. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 157. § (1) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 159. § szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

(3) Az e rendelet 1-4. §-a szerinti hirdetmények módosítását vagy visszavonását, valamint helyesbítését tartalmazó hirdetmény mintáját e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények

5. §

(1) A Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő hirdetmények mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.

(2) A Kbt. 21. §-ának (3) és 161. §-ának (5) bekezdése alkalmazásában (közösségi értékhatár felét elérő vagy meghaladó, de a közösségi értékhatárt el nem érő értékű építési koncesszió és építési beruházás) az e rendelet 1-4. §-a szerinti hirdetmények alkalmazandóak, amelyek kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben jelennek meg a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló európai közösségi rendelet szerinti minták fejlécének eltávolításával.

(3) A (2) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha az ajánlatkérő a Kbt. 251. §-ának (3) bekezdése alapján a Kbt. 2-5/A., 7-8. vagy 10. címe szerinti eljárást alkalmaz.

6. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 98. § (1) és (2) bekezdése, 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a Kbt. 200. § (1) és (2) bekezdése, a 231. § (1) és (2) bekezdése és a 237. § (1) és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 136/C. § (6) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [Kbt. 249. § (1) bekezdése] a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában [a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára és 261. § (2) bekezdés i) pontjára, valamint a Kbt. 21/A. §-ára és 161/A. §-ára tekintettel] a Kbt. 98. § (1) és (2) bekezdése szerinti az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

8. §

Az e rendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény (illetőleg a dokumentáció) módosítását vagy a hirdetmény visszavonását tartalmazó hirdetmény mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

Bírálati összegezések

10. §

(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 93. § (2) bekezdése, 136/C. § (5) bekezdése, 250. § (3) bekezdés h) pontja, valamint a Kbt. 261. § (2) bekezdés i) pontja] a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 116. § (2) bekezdése] a 8. melléklet tartalmazza.

Éves statisztikai összegezések

11. §

(1) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában [Kbt. 16. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 160. § (2) bekezdése] a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. V. és VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában [Kbt. 16. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 239. § (1) bekezdése] a 10. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

12. §

(1) Ha az ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nem kötelező, az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazandó hirdetményminta kitöltése és közzététele mellett, azzal azonos tartalommal az 1-4. §-ban meghatározott adott mintát is megfelelően ki kell töltenie.

(2) Ha az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nem kötelező az ajánlatkérő részéről, a 10. §-ban és a 11. §-ban meghatározott adott mintát kell a Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelően kitöltenie.

Hatálybalépés

13. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a, valamint 9. és 10. melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázatokra kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 2009. április 1-je előtt feladott, illetve megküldött és hiánypótlásra történő felhívással, illetőleg javítással érintett azon eljárást megindító hirdetményekre, melyek ismételt feladására, illetve megküldésére 2009. április 1-jén vagy azt követően kerül sor, e rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

(4) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet hatályát veszti, rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2009. április 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárásokban alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (2a. cikk);

b) a Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (2a. cikk);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (41-44. és 46. cikk);

d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (35. és 36., 58., 64., 69., 70. cikk);

e) a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról (1. és 2 cikk).

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

2. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

B. MELLÉKLET

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

5. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)A részszempontok
súlyszámai (adott esetben az alszempontok
súlyszámai is)
Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:Az ajánlattevő neve:
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és súlyszám szorzataÉrtékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám szorzata
Értékelési pontszámÉrtékelési pontszám és
súlyszám szorzata
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

3. A választott eljárás fajtája:

4. a) Eredményes volt-e az eljárás:

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 14.* Egyéb információk:

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldéséneknapja:

17. Az eredményhirdetés időpontja:

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 19.* Az összegezés javításának indoka:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

8. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

3. A választott eljárás:

4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz:

b)* Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva):

7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva):

8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az érvénytelenség indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva):

9.* Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): 10.* Egyéb információk:

11.*Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

12. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

13. Az eredményhirdetés időpontja:

14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 15.* Az összegezés javításának indoka:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

9. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

10. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

11. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Tartalomjegyzék