69/2017. (XII. 27.) FM rendelet

az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6-8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9., 10., 16. és 20. alcím b) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8-11., 14. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. és 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím a) pontja tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 11/B. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1-3., 5-6., 11., 13., 14. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7-9., 12., 16-19. és 20. alcím b) és c) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím a) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8-10., 16., 18-19. és 20. alcím b) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben,

a 12. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 11/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet állatjóléti felelősi tevékenységet, állatfajtól és állatlétszámtól függetlenül."

(2) A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az Európai Unió tagállamának állampolgára által szerzett, a (9) bekezdés követelményeit magába foglaló, képesítési bizonyítvánnyal igazolt képesítés a (3) bekezdés szerinti állatvédelmi képzésen való részvétellel egyenértékűnek minősül, melynek elismerésére a NÉBIH képesítési bizonyítványt ad ki."

(3) A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 11/A. § (4) és (10) bekezdése szerinti, megújítási kötelezettséggel kiadott bizonyítványokat határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni."

2. § Hatályát veszti a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 11. számú mellékletében foglalt táblázat 2.2. pontja.

2. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet módosítása

3. § (1) Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet [a továbbiakban: 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet]

a) 12. § (1) bekezdésében az "engedélyezése iránti kérelemnek" szövegrész helyébe a "bejelentésnek" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében az "Az engedélykérelemhez" szövegrész helyébe az "A bejelentéshez" szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében az "Az engedélyben" szövegrész helyébe az "A nyilvántartásba vételi határozatban" szöveg

lép.

(2) A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet]

a) 16. § (1) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

(2) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 3. pontja.

4. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső - más tagállamba, illetve harmadik országba történő kiszállításkor útlevélként funkcionáló - része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:)

"h) az elektronikus azonosító típusát, amennyiben azt az állaton elhelyezték."

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § Ez a rendelet a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

7. § Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 40. § (2) bekezdése.

5. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

8. § A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet]

a) 5. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

e) 2. számú melléklet 2. pontjában a "járási főállatorvosnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. és 3. számú mellékletében az "Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szövegrész.

6. Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

10. § Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha valószínűsíthető, hogy e § szerinti követelményeket nem teljesítették, a járási hivatal elvégzi a szükséges ellenőrzést."

7. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet módosítása

11. § A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 9. §-ában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal" szöveg lép.

8. A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet módosítása

12. § A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

a) 1. § c) pontjában az "a vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg,

b) 1. § d) pontjában, 8. §-ában, Melléklet B) rész 6. és 8. pontjában a "Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés d) pontjában a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóság" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) Melléklet B) rész 1. pontjában az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

h) Melléklet C) részében a "Vidékfejlesztési" szövegrészek helyébe a "Földművelésügyi" szöveg

lép.

9. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

13. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatóságnál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg

lép.

10. Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet módosítása

14. § Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet] 2. számú mellélet 3. pontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész.

11. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása

16. § A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint (5) bekezdés g) pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

12. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosítása

17. § (1) A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önkormányzat a döntés véglegessé válását követő harminc napon belül kérelmezheti az illetékes adóhatóságnál az odaítélt hozzájárulásnak a 10032000-01220191-52100008 Szakmai költségvetési fejezeti alszámla Nemzeti agrártámogatások számláról történő kifizetését."

(2) A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A járási hivatal az igényelt és a megítélt állami hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, amelyről - a működő őrszolgálatok és mezőőrök egyedi azonosításra nem alkalmas adataival együtt - a 2. § (1) bekezdése szerinti benyújtási határidőt követő hónap 15. napjáig, a 3. számú melléklet szerinti formában statisztikai célú adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter részére."

(3) A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "véglegessé vált" szöveg lép.

(4) A 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

13. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása

18. § A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 38. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 14. § (5) és (6) bekezdése.

15. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet módosítása

20. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 55. § (2) bekezdésében a "járási hivatal hoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg lép.

16. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

21. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a) 1. § a) pontjában az "akkreditált" szövegrész helyébe az "engedélyezett" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdés b) pontjában a "származásigazolást" szövegrész helyébe a "származás-ellenőrzést" szöveg,

c) 27. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 58. § (1) bekezdésében az "akkreditált" szövegrész helyébe az "elismert" szöveg,

d) 31. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében az "akkreditációval" szövegrész helyébe az "elismeréssel" szöveg

lép.

17. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet módosítása

22. § A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet 5. §-ában a "2017." szövegrész helyébe a "2020." szöveg lép.

18. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

23. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során megkereséssel fordulhat a Kincstárhoz, a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához, valamint a NÉBIH-hez, továbbá figyelembe veszi"

19. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosítása

24. § Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül minden évben március 1. és március 31. között a 3. §-ban foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő."

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

25. § Hatályát veszti

a) a szakértői névjegyzék összeállításának és a szakértő kirendelésének szabályai a földkiadó bizottság eljárásában szóló 18/1995. (VI. 2.) FM rendelet;

b) a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet;

c) a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet.

21. Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez

A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet Mellékletében szereplő negyedik táblázat "Pintyfélék (Fringillidae spp.), sármányfélék (Emberizidae spp.), tangarafélék (Thraupidae spp.)" sora helyébe a következő sor lép:

MADARAKKülönböző (n) létszámú csoportMinden további
egyed
Speciális
előírások
létszám
(n)
külső röpdebelső röpdekülső
röpde
belső
röpde
terület
m2
térfogat
m3
terület
m2
térfogat
m3
terület
m2
terület
m2
Pintyfélék (Fringillidae
spp.), sármányfélék
(Emberizidae spp.),
tangarafélék (Thraupidae
spp.)
1-204124120,250,25

2. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez

1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A járási hivatal a rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a kutatási tevékenységhez szükséges anyag behozatalához és szállításához előírt hatósági engedélyt (a továbbiakban: engedély) akkor adja ki, ha

a) a kérelem 16. § (2) bekezdésben foglaltaknak,

b) a kutatási tevékenység jellege, célja, és az ehhez szükséges behozatalra, szállításra szánt kutatási anyag a 16. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek,

c) a kérelemben feltüntetett zárlati vagy vizsgálati hely az 5. és a 6. pont előírásainak megfelel, továbbá

d) a tevékenységet végző személyi állomány rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges növényegészségügyi szakismerettel."

2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 8. számú melléklet I. rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az engedély kiadását követően a járási hivatal folyamatosan ellenőrzi a zárlati körülmények betartását."

3. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez

"3. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelethez

Adatszolgáltatás az állami hozzájárulások mértékéről

... Megyei Kormányhivatal/ ... Járási Hivatal
... év... negyedév
Mezei őrszolgálat aktuális száma (db)
Mezőőrök aktuális száma (fő)
Újonnan alakult őrszolgálat száma (db)
Újonnan felvett mezőőrök száma (fő)
Mely település(ek)en működik őrszolgálat?
Működési, fenntartási költségek (Ft)igényelt
kifizetett
Megalakulási költségek (Ft)igényelt
kifizetett

"

4. melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelethez

A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 38. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában szereplő táblázat a következő 49-51. sorral egészül ki:

A.
Sorszám
B.
Tudományos név
C.
Kereskedelmi megnevezés (faj neve)
D.
Megengedett további kereskedelmi
megnevezés
49.Mallotus villosusCsuklyáshal
50.Euphasia superbaSarki krill rák
51.Scyliorhinus caniculaKispettyes macskacápa

Tartalomjegyzék