Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, továbbá a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

az 5. alcím és a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés l) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2013. évi CXI. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

1. § A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "közlekedésért felelős miniszter által működtetett vizsgabizottság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg lép.

2. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

2. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Kedvtelési céllal a magyar víziúton vagy magyar lobogó alatt közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában foglaltaknak megfelelően kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével akkor fogadható el, ha a bizonyítvány tulajdonosa igazolja, hogy érvényes egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással rendelkezik, továbbá:

a) a bizonyítványt kiállító állam állampolgára,

b) valamelyik észak-amerikai állam állampolgára,

c) olyan állam állampolgára, amely tagja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik,

d) olyan állam állampolgára, amely nem tagja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának."

4. § Az R1. 4. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A jóváhagyott képzésen oktató az lehet, akit a hajózási hatóság az Oktatók Névjegyzékébe felvett.

(9) A hajózási hatóság oktatói tevékenység végzését annak engedélyezi, aki

a) a kérelemben megjelölt, ezen rendeletben meghatározott témakörre vonatkozó képesítéssel, illetve végzettséggel valamint a témakör ismereteinek alkalmazása tekintetében legalább egy éves tapasztalattal vagy gyakorlattal,

b) gyakorlati tárgy esetén, az adott úszólétesítmény vezetésére érvényes képesítéssel és legalább egy éves gyakorlati tapasztalattal,

c) szimulátor berendezés igénybevételével folytatott képzés esetén a szükséges szimulátor kezelésével kapcsolatos, legalább 30 nap igazolt gyakorlati tapasztalattal és instruktori képesítéssel

rendelkezik.

(10) A hajózási hatóság az engedélyező határozatban megjelöli azon vizsgatárgyakat és témaköröket, amelyek vizsgáira felkészítő képzésben az oktató részt vehet."

5. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgára a 6. § (1) bekezdés alapján a vizsgaközpontnál kell jelentkezni. A jelentkezéshez csatolni kell:

a) a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást,

b) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,

c) a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, a 2-4. számú mellékletben előírt egyéb okmányokat,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tud úszni."

6. § Az R1. 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgát a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztos vagy vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2) A vizsgabizottság tagja (a továbbiakban: vizsgabiztos) az lehet, akit a hajózási hatóság a Vizsgabiztosok Névjegyzékébe felvett. A Vizsgabiztosok Névjegyzékében meg kell jelölni azokat a vizsgatárgyakat és témaköröket, amelyek vizsgáira a Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos kijelölhető. A Képzőszerv által szervezett, nem a vizsgaközpont által kijelölt tagokból álló vizsgabizottság előtt zajló vizsga esetén, a képzés jóváhagyásáról szóló határozatban foglalt oktatók lehetnek a vizsgabizottság tagjai.

(3) A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel, aki a hajózási hatóság erre a célra szervezett továbbképzését valamint a legalább évente megtartott ismeretfelújító továbbképzéseket sikeresen teljesíti, és

a) aki - a feleletválasztós tesztvizsga kivételével - a vizsgatárgy ismeretkörét magában foglaló legalább kétéves jóváhagyott képzésben szerzett oktatói vagy egy éves hajózási hatósági vagy vizsgaszervezői, vagy kétéves nagyhajóvezetői vagy tengerésztiszti gyakorlattal rendelkezik és

b) akinek - a feleletválasztós tesztvizsga kivételével - a vizsgatárgyra vonatkozóan képesítése, vagy végzettsége van,

c) akinek gyakorlati vizsga esetén az adott úszólétesítmény vezetésére vagy a navigációs berendezés kezelésére vagy a rádióberendezés kezelésére érvényes képesítése és legalább két éves gyakorlati tapasztalata van, vagy

d) aki számítógépes elméleti vizsga esetén a vizsgaprogram használatára kiképzett, vagy

e) aki szimulátor berendezés igénybevételével lefolytatott vizsgáztatáshoz a szükséges szimulátortípus kezelésével kapcsolatos, legalább 30 nap igazolt gyakorlati tapasztalattal és instruktori képesítéssel rendelkezik."

7. § Az R1. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyakorlati vizsgára, a vizsgaszabályzatban meghatározott típusú úszólétesítményt a vizsgázó vagy jóváhagyott képzés esetén a képző szerv biztosítja. A vizsgára csak olyan úszólétesítmény fogadható el, amely az adott vízterületen hajózásra alkalmas. A gyakorlati vizsga a vonatkozó szabványnak megfelelő szimulátoron is teljesíthető."

8. § (1) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek, továbbá a kedvtelési célú hajó vezetőjének a hajón a képesítő okmányát magánál kell tartania.

(3) A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a hajózási hatóság vagy a vizsgaközpont által a kérelmező számára kiadott és egyedi azonosítóval ellátott adatlap Magyarország területén a kiállításától számított 60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt. Ha a nemzetközi kedvtelési célú hajóvezető bizonyítvány igénylése a vizsgaközpontnál történik, a vizsgaközpont a kiállított adatlap egy példányát a vizsga napját követően, legkésőbb 5 munkanapon belül megküldi a hajózási hatóságnak."

(2) Az R1. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az előírt, a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás eredeti példányát az okmány kiállítás kérelmezésekor be kell mutatni."

9. § (1) Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. § Az R1. 5. § (8) bekezdésében a "hajózási hatóságtól" szövegrész helyébe a "vizsgaközponttól" szöveg lép.

4. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

11. § A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni. A díj az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, elszámolására és visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(1a) A 3. számú melléklet I. 1. pontjában, I. 2. a) és b) pontjaiban valamint a II. és IV. pontjában foglalt díjakat a vízi közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel kijelölt hajózási vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni. A meghatározott díj átutaláson kívül csekken, illetőleg a vizsgaközpont által működtetett pénzkezelő helyen készpénzben is megfizethető. Az I. 2. a) és b) pontjai szerint beszedett díjakat a vizsgaközpont havi elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig átutalja az okmánykiállító Innovációs és Technológiai Minisztérium részére, a jelen bekezdés szerint beszedett további díjak a vizsgaközpont bevételét képezik.

(1b) A vizsgaközpont számlájára, a hajózási vizsgáztatási tevékenységgel összefüggésben befizetett díj 53%-ára az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a (2a) bekezdésben nevesített számlára történő átutalással teljesíti."

12. § Az R2. 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépi:

"(2a) Túlfizetés esetében a vizsgaközpont a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére a kérelemben foglaltak megalapozottsága esetén a kérelem beérkezését követő, valamint a hivatalbóli megállapítás tényét követő harminc napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra vagy postai címre a postaköltséggel csökkentett összegben visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. A díj visszatérítési kérelemben meg kell jelölni a befizető nevét, születési dátumát, lakcímét, valamint a kérelem indokolását, továbbá a bankszámlaszámot, amennyiben a befizető a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, illetve a pontos címet, amennyiben a díj visszatérítését készpénzkifizetés kézbesítésével kéri."

13. § Az R2. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a vizsgát a kérelmező a vizsgaközpont által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja letenni, a vizsgaközpont az ezzel összefüggésben felmerülő költségekről tájékoztatni köteles a kérelmezőt. Ezeket a költségeket a kérelmezőnek a tájékoztató kézhezvételét követő 5 napon belül meg kell előlegeznie. A vizsga letételét követően a vizsgaközpont a tényleges költségekkel növelt vizsgadíjról állít ki számlát."

14. § Az R2. 5. §-ában az "A rendeletben meghatározott díjak" szövegrész helyébe az "Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak" szöveg lép.

5. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

15. § A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1978. április 1. után megszerzett pályaalkalmassági minősítés kiadására irányuló írásbeli kérelemre a vizsgaközpont a 2. számú mellékletben meghatározott díjnak az (1) bekezdésben meghatározott számlára történő megfizetése esetén a minősítés meglétéről igazolást ad ki, vagy tájékoztatja az ügyfelet annak hiányáról."

16. § Az R3. 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig sor kerül, a vizsgaközpont a kérelmező kérelmének megfelelően új időpontot ad vagy a befizetett díjat visszatéríti. Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat lemondására a kitűzött időpont előtti 2. munkanapig nem kerül sor, vagy kérelmező a kitűzött vizsgálati időpontban nem jelent meg, a díj visszatérítésére kizárólag a vizsgaközpont által e tárgykörben kiadott szabályzatban foglaltak alapján jogosult."

17. § Az R3. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

18. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"12. jelentkezési lap: olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre illetve benyújtásra a vizsgaközponthoz, és amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza."

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 48-51. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"48. Vizsgaszabályzat: a vizsgaközpont által a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben kiadott szabályzata;

49. Akkreditáció: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a korszerű szimulátorok meghatározott időintervallumig tartó alkalmassága;

50. Akkreditációs eljárás: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazott zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott korszerű szimulátorok alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás;

51. Animáció: speciális pedagógiai és didaktikai elvárásoknak megfelelő olyan mozgó képi megjelenítés, amely szemléletes formában való bemutatással segíti elő az adott tananyag megértését."

19. § Az R4. 3. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Valamely képzőszerv jogutódlással történő megszűnése esetén a képzőszerv helyébe a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.

(8) A jogutódlás tényét a jogutód képzőszerv a közlekedési hatóság részére a jogutódlás napjától számított 8 napon belül köteles bejelenteni. A közlekedési hatóság a képzési engedélyt visszavonja, amennyiben a jogutód a képzési engedélyben foglalt tárgyi és személyi feltételeket nem teljesíti."

20. § Az R4. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elméleti és gyakorlati vizsgáztatással kapcsolatos eljárást

a) az e rendelet 8. mellékletében,

b) a közlekedésért felelős miniszter által, valamint

c) a vizsgaközpont által a vizsgaszabályzatban

meghatározott követelményrendszer szerint kell lefolytatni."

21. § Az R4. 10. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"g) meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat - a vizsgán bemutatja."

22. § Az R4. 11. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"g) meglévő vezetői engedélyét - figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat - a vizsgán bemutatja."

23. § Az R4. 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

"b) alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "B" kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek:

ba) "A" kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "A" kategóriás vezetői engedély,

bb) "C" kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "C" kategóriás vezetői engedély,

bc) D kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "D" kategóriás vezetői engedély,

bd) E kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes "CE" kategóriás vezetői engedély,

be) Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éves "Tr" kategóriás vezetői engedély."

24. § (1) Az R4. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakmai alkalmasság feltételeinek az a szaktanfolyami képző szerv felel meg, amelynél igazolt az adott szaktanfolyam megtartásához szükséges, a vizsgaközpont által meghatározott személyi feltételek, továbbá a 3. melléklet 3.1.1 és 3.1.2 alpontja, és a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti szaktanfolyamra vonatkozó jogszabály szerint meghatározott tárgyi feltételek megléte."

(2) Az R4. 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra a hatályos jogszabályi rendelkezések mellett a szaktanfolyami képzés tekintetében a közlekedésért felelős miniszter, a szaktanfolyami vizsgáztatás tekintetében a közlekedésért felelős miniszter valamint a vizsgaközpont által a képzés, vizsgáztatás körében jogszabály alapján kiadott utasításait, szabályzatait megfelelően alkalmazni kell."

25. § Az R4. "A képzés szüneteltetése" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Az akkreditációs eljárás

38. § (1) A közlekedési hatóság évente egy alkalommal - a Közlekedési Szakértői Testület akkreditációs eljárás követelményeinek meghatározására, az akkreditációs jog visszavonására irányuló, a közlekedésért felelős miniszter részére benyújtott javaslata alapján - pályázatot hirdet az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer (a továbbiakban: Rendszer) és az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok (a továbbiakban: Tananyag) tanúsításának, minősítésének megszerzésére.

(2) A pályázati kiírást közzé kell tenni a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján. A pályázatok beadásának határideje a kiírástól számított 30 nap, a pályázathoz mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

(3) A közlekedési hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a Közlekedési Szakértői Testület állásfoglalásának figyelembe vételével hozza meg. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e:

a) a Rendszer vonatkozásában

aa) a jogszabályi követelményeknek,

ab) az (1) bekezdésben előírt követelményeknek,

ac) a pályázati kiírásnak.

b) a Tananyag vonatkozásában

ba) a jogszabályi követelményeknek,

bb) az (1) bekezdésben előírt követelményeknek,

bc) a közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi, valamint

bd) a pályázati kiírásnak, és

be) színvonala és kidolgozottsága tekintetében - ideértve, de nem kizárólagosan a speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokat valamint az animációk és tesztek színvonalát és mennyiségét - elérik az adott képzésen akkreditált tananyagok átlagos színvonalát.

(4) Akkreditálni a Rendszert és valamely képzés teljes elméleti ismeretanyagát megfelelően feldolgozó e-learning Tananyagot lehet. Az akkreditálásra benyújtott Rendszernek és a Tananyagnak meg kell felelnie a 38/A. §-ban előírt követelményeknek és a (1) bekezdés szerinti pályázati kiírásnak.

(5) A sikeres akkreditáció eredményeként a közlekedési hatóság a Rendszert vagy Tananyagot a képzési tevékenység során felhasználhatónak minősíti, és akkreditációs számmal látja el.

(6) Az akkreditáció eredményét a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell kihirdetni. A Rendszer és a Tananyag akkreditációjának érvényességi ideje legfeljebb 38 hónap a kihirdetést követően.

(7) Az akkreditáció érvényességi ideje alatt a Rendszer és a Tananyagakkreditációját megszerző képző szerv köteles gondoskodni a tantervi és jogszabályi megfelelőségről és erről a közlekedési hatóságot írásban értesíteni. A közlekedési hatóság a Rendszer és a Tananyag változtatásait ellenőrizheti.

(8) Amennyiben az akkreditált Rendszer vagy Tananyag a (7) bekezdés szerinti kötelező módosítása szerinti változata az erre vonatkozó felszólítást követő 10 munkanapon belül sem felel meg a jogszabályi, tantervi, akkreditációs előírásoknak, a közlekedési hatóság a Rendszer vagy a Tananyag akkreditációját visszavonja.

(9) A közlekedésért felelős miniszter az akkreditált Rendszer és a Tananyag listáját és akkreditációs számát honlapján közzéteszi.

38/A. § (1) Az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható Rendszer akkor akkreditálható, ha:

a) a képző szerv az akkreditációs időszak teljes idejére igazolja a tanúsított és szabványos Rendszer jogszerű felhasználhatóságát legalább ezer konkurens (egyidejű) felhasználóra vonatkozóan,

b) a Rendszerhez és a tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések Tananyagaihoz folyamatos, időkorlátozás nélküli (7x24 órás rendelkezésre állással) tanulói hozzáférést biztosít,

c) a közlekedési hatóság részére a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos, időkorlátozás nélküli hozzáférést biztosít,

d) adatbázisában rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, a tanuló Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően a tanuló egyedi azonosítójával a Rendszerbe történő belépéseit - ideértve a tanulói számítógép IP címének naplózását is azzal, hogy a tanuló Rendszerben eltöltött idejét minden esetben rögzíteni (naplózni) kell,

e) az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait tartalmazó állományt (a továbbiakban: e-learning képzés kezdés bejelentés) a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

f) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek - képzési igazolás kiállításával egyidejűleg - a tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban (a továbbiakban: e-learning képzési statisztika) kell tárolnia; az e-learning képzési statisztikát a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

g) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek automatikusan ki kell állítania, és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátnia a 7. § szerinti igazolást (a továbbiakban: e-learning képzési igazolás) a közlekedési hatóság által meghatározott adattartalommal; a kiállított e-learning képzési igazolást a Rendszernek a kiállítást követően haladéktalanul el kell küldenie vagy letölthetővé kell tennie az iskolavezetőnek és a tanulónak; az így előállított e-learning képzési igazolást a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek az e-learning képzési igazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

h) biztosítja a SCORM formátumú szabványos - a közlekedési hatóság által rendelkezése bocsátott - kiegészítő ismeretanyag képzéshez történő hozzáadását,

i) a képzési folyamat megszakíthatók és az egyéni azonosítást követően folytatható,

j) a fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára,

k) az önellenőrző tesztek a tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban ismételhetőek,

l) a modulok végén önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára és csak akkor lehet elvégzett a modul, ha a tanuló az adott modul ismeretanyagából feltett megfelelő számú kérdésekre legalább 85%-ban helyes választ adott.

(2) A képzés Tananyaga akkor megfelelő, ha:

a) a képzés Tananyagát - az e-learning tananyagokra vonatkozó speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokra figyelemmel - olyan mennyiségű és színvonalú animációval és önellenőrző teszttel kell megvalósítani, hogy az előírt ismeretanyagot egy átlagos képességű tanuló külső segítség nélkül is el tudja sajátítani és megszerzett tudásának megfelelőségéről önállóan meg tudjon győződni,

b) a képzésen belül a Tananyagnak modulárisan épül fel oly módon, hogy egy átlagos képességű tanulónak képesnek kell lennie bármely modul egyszerre történő elvégzésére. A modulokat fejezetekbe kell szervezni olyan módon, hogy egy fejezet legfeljebb tíz modult tartalmazhat.

38/B. § (1) A közlekedési hatóság évente egy alkalommal - a Közlekedési Szakértői Testület akkreditációs eljárás kiírásával kapcsolatos javaslata alapján - pályázatot hirdet a járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor típusok tanúsításának, minősítésének (a továbbiakban: akkreditáció) megszerzésére.

(2) A közlekedési hatóság a pályázati kiírást a honlapján közzéteszi. A pályázatok beadásának határideje a kiírástól számított 30 nap, a pályázathoz mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a Közlekedési Szakértői Testület állásfoglalásának figyelembe vételével hozza.

(4) Az akkreditáció eredményét a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell kihirdetni.

(5) A szimulátor típus sikeres akkreditációja esetén a közlekedési hatóság - a szakértői testület javaslata alapján típusakkreditációt ad ki, továbbá a közlekedésért felelős miniszter által - a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására valamint a pályázati kiírásban foglaltakra figyelemmel - meghatározott, az elbírálás időpontjában hatályos szimulátor berendezések akkreditálásának módjára vonatkozó eljárásrend és mellékletei szerint meghatározza, hogy az adott típusú szimulátor típus mely képzésekre és vizsgákra (tehergépkocsi vezetői vagy autóbuszvezetői), mely időpontig alkalmas. A pályázat alapján a közlekedési hatóság - megfelelés esetén - a benyújtott pályázat tárgyát képező szimulátor berendezésre vonatkozóan akkreditációs számot ad ki, illetve ellátja az engedély érvényességét jelző matricával (a továbbiakban: matrica).

(6) A képzési és vizsgarész csak a közlekedési hatóság által ellátott akkreditációs számmal és matricával rendelkező szimulátoron végezhető.

(7) A közlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a típusakkreditált szimulátor típusok, valamint engedélyezett berendezések listáját.

(8) A közlekedési hatóság a képzőszerv erre irányuló kérelme alapján - típusakkreditációs eljárás lefolytatása nélkül, a típusra vonatkozó akkreditációs érvényességi időtartamig akkreditációs számmal és matricával látja el azon szimulátor berendezést, amely tekintetében megállapította, hogy az típus azonos valamely érvényes akkreditációval rendelkező szimulátor típussal."

26. § Az R4. 41. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vizsgaközpont a Vizsgaszabályzatot honlapján teszi közzé."

27. § (1) Az R4. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

28. § Az R4.

1. 2. § (1) bekezdés 47. pontjában a "Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

2. 3. § (2) bekezdésében az "az 1. melléklet szerinti képzési engedély" szövegrész helyébe az "a képzési engedély" szöveg, az "a 2. mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont által vizsgaszabályzatban meghatározott" szöveg,

3. 4. § (3) bekezdés c) pontjában a "szakfelügyeleti intézkedés" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont által lefolytatott szakfelügyeleti intézkedés" szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében, a 6. § (7) bekezdésében, a 3. számú melléklet 3.1.4. alpontjában, 3.2. alpontjában és 3.2.2. alpontjában a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

5. 8. § (6) bekezdésében a "7. számú mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben előírt" szöveg,

6. 9. § (1) bekezdésében a "8. mellékletben meghatározottak szerint" szövegrész helyébe az "a 8. melléklet, valamint a közlekedésért felelős miniszter valamint a vizsgaközpont által a vizsgáztatás lefolytatása tekintetében kiadott követelményrendszer szerint" szöveg,

7. 9. § (9) bekezdésében az "a vizsgaesemény esetében a vizsgázó új vizsgát" szövegrész helyébe az "a vizsgaesemény esetében - ide nem értve a vizsgaközpont által meghatározott eseteket - a vizsgázó új vizsgát" szöveg,

8. 15. § (6) bekezdésében a "végleges határozatot" szövegrész helyébe a "döntést" szöveg,

9. 15. § (7) bekezdésében a "lefolytatott szakfelügyeletről készült" szövegrész helyébe a "felvett" szöveg,

10. 17. § (4) bekezdés b) pontjában a "16. § ak) pontjának rendelkezései alapján" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben" szöveg,

11. 18. § (4) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében a "16. § ab) és ac) pontjai alapján" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben meghatározottak alapján" szöveg,

12. 18. § (5) bekezdésében az "a "D", "E", "Tr"" szövegrész helyébe az "az "A", "C", "D", "E", "Tr"" szöveg,

13. 19. §-ában és a 31. § (2) bekezdésében a "16.§ ab) pontja alapján megalkotott szabályzat" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint" szöveg,

14. 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "szakoktatói igazolványát" szövegrész helyébe az "és a szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni" szöveg,

15. 23. § (1) bekezdés b) pontjában a "foglaltakon kívül az érvényes oktatójármű-igazolást" szövegrész helyébe a "foglaltakon kívül a jármű forgalmi engedélyét, a jármű kötelező biztosítása meglétének igazolását, az érvényes oktatójármű-igazolást" szöveg,

16. 24. § (2) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter tantervi és vizsgakövetelményben" szöveg,

17. 28. § (1) bekezdésében a "vizsgabiztosi igazolványát" szövegrész helyébe a "vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbi köteles jól láthatóan magán viselni" szöveg,

18. 32. § (2) bekezdésében a "bekezdése alapján végzi" szövegrész helyébe a "bekezdése alapján a KTI végzi" szöveg,

19. 33. § (8) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg,

20. 33/B. § (4) bekezdésében a "12. melléklet" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelmény" szöveg,

21. 33/C. § (4) bekezdésében a "13. melléklet" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelmény" szöveg,

22. 33/F. §-ban és a 3. melléklet 3.5.1. alpontjában a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg,

23. 33/F. § (1) bekezdésében a "hivatalos helyiségében" szövegrész helyébe a "kijelölt ügyfélszolgálatán" szöveg,

24. 34. § (2) bekezdésében a "szakfelügyeletét" szövegrész helyébe a "nem szakfelügyeleti célú ellenőrzését" szöveg,

25. 35. § (6) bekezdésében a "soron kívüli ellenőrzése és szakfelügyelete" szövegrész helyébe a "soron kívüli ellenőrzése" szöveg,

26. 37. § (3) bekezdés a) pontjában az "a felfüggesztő" szövegrész helyébe az "a képző szerv a felfüggesztő" szöveg,

27. 37. § (3) bekezdés b) pontjában az "a képző szerv" szövegrész helyébe a "visszavonhatja, ha a képző szerv" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti az R4.

1. 5. § (3) bekezdés a "- a 2. melléklet alapján -" szövegrésze,

2. 16. §-a,

3. 18. § (1) bekezdésében az "A szakoktatói képesítés megszerzéséhez szükséges tantervek oktatási témaköreit és a képzési engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket a 11. melléklet tartalmazza" szövegrész,

4. 21. § (1) bekezdésében az "a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerinti" szövegrész,

5. 22. §-ában a " , két egymást követő naptári héten legfeljebb 96 tanórában" szövegrész,

6. 24. § (1) bekezdésében az "A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, a képzésre, továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket a 17. melléklet tartalmazza" szövegrész,

7. 30. §-ában az "a képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket a 11. melléklet tartalmazza" szövegrész,

8. 33. §-ában az "az 1. melléklet szerinti" szövegrész,

9. 34. § (7) bekezdése,

10. 1. melléklete,

11. 2. melléklete,

12. 7. melléklete,

13. 9. melléklete,

14. 11. melléklete,

15. 12. melléklete,

16. 13. melléklete,

17. 16. melléklete,

18. 17. melléklete.

7. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása

30. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, valamint a 2. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg

lép.

8. A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

31. § A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium" szöveg lép.

9. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása

32. § A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont) végzi.

(4) A vizsgaközpont a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktanfolyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére a vizsgaközpont az e rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizsgával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a szakképesítő vizsga elnökének kijelöléséhez a közlekedésért felelős miniszter egyetértése szükséges."

33. § Az R5.

a) 6. § (1) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "közlekedésért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "vizsgaközpontnak" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "közlekedésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg

lép.

34. § (1) Az R5. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

35. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R6.)

a) 1. § (4) bekezdésében az "a vizsgaközpont számlájára befizetett díj 3%-ára" szövegrész helyébe az "a Melléklet I., II. és IV. pontja alapján befizetett díj 3%-ára" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "1. § (2) bekezdésében" meghatározott szövegrész helyébe "az 1. § (2a) bekezdésében" szöveg,

c) 2. § (3b) bekezdésében az "erről szóló döntés véglegessé válását követő" szövegrész helyébe az "erről szóló döntés véglegessé válását követő, illetve a túlfizetés megállapítását követő" szöveg,

d) 4. §-ában a "díjakra" szövegrész helyébe az "igazgatási szolgáltatási díjakra" szöveg, a "díjat" szövegrész helyébe az "igazgatási szolgáltatási díjat" szöveg

lép.

36. § Az R6. 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Melléklet IV. pontja alapján a vizsgaközpont által befizetett összeget a vizsgaközpont felügyeleti tevékenységével összefüggő feladatokra használhatja fel."

37. § Hatályát veszti az R6.

a) 1. § (2) bekezdésében az "A Melléklet III. pont 16., 17. és 18. pontja szerint beszedett díjakat a vizsgaközpont havi elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig átutalja az ott meghatározott okmányt kiállító szerv részére." szövegrész,

b) 1. § (3) bekezdése.

11. A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet módosítása

38. § A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

12. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

39. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. vizsgáztató szervezet: a vasúti vizsgaközpont, valamint a típusismeret, a vonal- és az állomásismeret modulok esetében a vasúti társaság, a különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek esetében - a különleges kötöttpályás üzemvezető, a turisztikai hajtány üzemvezető, a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató, a vasúti járművezető, a forgalmi szolgálattevő munkakörök, valamint az általános forgalmi és az önállósító forgalmi vizsga kivételével - a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője;"

40. § (1) Az R7. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A képzési módszertani központ az alapképzésekre, az időszakos oktatásokra és a továbbképzésekre is kiterjedően Eljárási Rendet (a továbbiakban: eljárási rend) készít. A képzési módszertani központ a vasúti közlekedési hatóság által jóváhagyott Eljárási Rendet annak hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal a honlapján közzéteszi."

(2) Az R7. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alapképzéshez a képzőszervezet a képzési módszertani központ, illetve a vasúti társasági vizsgákhoz tartozó alapképzések esetében a vizsgáztató szervezet által a képzési programok jóváhagyásának a képzési módszertani központ honlapján közzétett szempontrendszere alapján jóváhagyott képzési programot alkalmazza.

(3) A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a vonalismereti képzés az útvonalat a vezetőfülkében tartózkodó járművezető szemszögéből bemutató videófelvétellel vagy szimulációs gyakorlattal történik, akkor ezt a képzési programban fel kell tüntetni, és a videofelvételt a képzési program részeként kell kezelni. A vonalismereti képzés során csak a képzési módszertani központ honlapján közzétett szempontrendszernek megfelelő videófelvétel, szimulációval történő képzés esetén csak a képzés módszertani központ által minősített szimulációs berendezés és szimuláció használható."

41. § Az R7. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oktatók és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottak képzésének szakmai irányítását a képzési módszertani központ, alap- és időszakos vizsgáztatását a vizsgaközpont végzi."

42. § Az R7. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vizsgaközpont, illetve a képzési módszertani központ a képzési programok végrehajtását ellenőrizheti."

43. § (1) Az R7. 13. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A képzések és vizsgák megnevezését a hatóság határozza meg a képzések és vizsgák konkrét és részletes ismeretanyaga alapján."

(2) Az R7. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgáztató szervezet határozza meg - a képzés és vizsga konkrét és részletes ismeretanyaga alapján -a vizsgatételeket, valamint az alapvizsga lebonyolításának módját."

44. § (1) Az R7. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgabiztosokat a hatóság nevezi ki."

(2) Az R7. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hatóság a vizsgabiztosok részére, kinevezésükkel együtt igazolványt ad ki, valamint tevékenységük folytatásához bélyegzővel látja el őket. A vizsgabiztosok tevékenységük végzése során kötelesek maguknál tartani az igazolványt, valamint az általuk e minőségükben aláírt vizsgaigazolásokat és vizsgajegyzőkönyveket bélyegzővel ellátni. A vizsgabiztos a tevékenységi engedély visszavonása esetén köteles a hatóság részére az igazolványt valamint a bélyegzőt visszaszolgáltatni."

45. § Az R7. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az alapvizsga vizsgajegyzőkönyvének, a vizsgaigazolásnak és az időszakos vizsga vizsgajegyzőkönyvének kötelező adatait a vizsgaközpont a honlapján teszi közzé."

46. § Az R7. 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott döntését másolatban megküldi a vizsgaközpontnak és a képzési módszertani központnak."

47. § Az R7. 38. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. mellékletének módosításáról szóló, 2019. április 5-i (EU) 2019/554 bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

48. § Az R7.

a) 4. § (1) bekezdésében az "a 4. melléklet határozza meg" szövegrész helyébe az "a hatóság a honlapján teszi közzé" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés e) pontjában a "vasúti vizsgaközpont" szövegrész helyébe a "képzési módszertani központ" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "11. melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "a képzési programok jóváhagyásának a képzési módszertani központ honlapján közzétett" szöveg,

d) 6. § (4) bekezdésében és a 6. § (4b) bekezdésében az "a vizsgáztató szervezet" szövegrész helyébe az "a képzési módszertani központ, illetve a vasúti társasági vizsgákhoz tartozó alapképzések estében a vizsgáztató szervezet" szöveg,

e) 9. § (2) és (3) bekezdésében, a 12. § (3) bekezdésében, a 12. § (4a) bekezdésében, a 12. § (7) bekezdésében, a 15. § (5) bekezdésében a "vizsgaközpont" szövegrész helyébe az "a képzési módszertani központ" szöveg,

f) 11. § (1) és (2) bekezdésében a "vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe az "a képzési módszertani központnak" szöveg,

h) 13. § (6) bekezdésében a "vizsgaközpont részére" szövegrész helyébe az "a képzési módszertani központ és a vizsgaközpont részére", a "vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe az "a képzési és módszertani központnak valamint a vizsgaközpontnak" szöveg,

i) 14. § (5) bekezdés a) pontjában a "7. melléklet szerint" szövegrész helyébe az "a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon" szöveg,

j) 23. § (3) bekezdésében, 24. § (3) bekezdés d) pontjában és 26. § (3) bekezdésében a "vasúti vizsgaközpont" szövegrész helyébe a "képzési módszertani központ" szöveg,

k) 26. § (2) bekezdésében az "a hatóságnak és a vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe az "a hatóságnak, a képzési módszertani központnak és a vizsgaközpontnak" szöveg,

l) 32. § (1) bekezdésében az "5. melléklet tartalmazza" szövegrész helyébe a "képzési módszertani központ a holnapján teszi közzé" szöveg,

m) 35/A. § (1) bekezdésében, 35/B. § (1) bekezdésében és 35/C. § (1) bekezdésében az "a vizsgaközpontnak" szövegrész helyébe az "a hatóságnak" szöveg,

n) 35/E. § (1) bekezdésében a "vizsgáztató szervezet" szövegrész helyébe a "vizsgáztató szervezet, illetve a képzési módszertani központ" szöveg,

o) 35/F. §-ában az "a 11. melléklet szerinti szempontrendszer" szövegrész helyébe az "a képzési programok jóváhagyásának a képzési módszertani központ honlapján közzétett szempontrendszere" szöveg

lép.

49. § Hatályát veszti az R7.

a) 14. § (7) bekezdésében a "vizsgaközpont (1) bekezdés szerinti javaslatát, amely tartalmazza" szövegrész,

b) 4. melléklete,

c) 5. melléklete,

d) 7. melléklete,

e) 11. melléklete.

13. A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosítása

50. § A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. §-a a következő q) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 24. § (11) bekezdésében meghatározott feladatok keretében a KTI Kft. a következő tevékenységeket végzi]

"q) a közúti közlekedésbiztonság javításával összefüggésben, a közúti ellenőrzésekhez kapcsolódó ügyeleti, információs, tájékoztatási és koordinációs feladatok ellátása."

14. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

51. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

15. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

52. § A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: vizsgaközpont)" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg

lép.

16. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosítása

53. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 4. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

17. Záró rendelkezések

54. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételével - 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 17. §, valamint a 7. melléklet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

55. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. melléklet III. Rész 23. Fejezet 23.02 cikk 2.3.2 alpont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyzet tagjainak képesítési feltételei:

Képesített matrózoknál:)

"bc) a vizsgaközpontnál tett sikeres képesített matróz vizsga."

2. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet I. Fejezet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet:)

"b) oktatói az oktatott tárgynak megfelelő jogosultsággal az Oktatói Névjegyzékben szerepelnek, ismerik a képzési programot és az adott terület sajátos célkitűzéseit, és szimulátor alkalmazásával folytatott képzés esetén ismerik a szimulátor megfelelő alkalmazásához szükséges speciális oktatás követelményeit, valamint gyakorlottak az adott típusú szimulátor használatában,"

2. Az R1. 1. számú melléklet V. fejezet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Távoktatásban konzulensként az alkalmazható, aki megfelel az e rendeletben a vizsgabiztosra vonatkozóan megállapított követelményeknek."

3. Az R1. 1. számú melléklet I. Fejezetében a "Képzések és oktatók nyilvántartása" szövegrész helyébe a "Képzések nyilvántartása" szöveg, az "a képzést és az oktatók személyét" szövegrész helyébe a "képzést" szöveg lép.

3. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet A. Rész III. Fejezet 7. pont ad) alpontjában, a 8. pont d) alpontjában, 13. pont d) alpontjában valamint az R1. 2. számú melléklet B. Rész III. fejezet 4. pontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg lép.

2. Az R1. 2. számú melléklet A. Rész IV. Fejezet 11. pontjában a "hajózási hatóság részlegesen" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont részlegesen" szöveg lép.

4. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet I. Fejezet 1. pontjában a "hajózási hatóság által erre felhatalmazott szerv" szövegrész helyébe "vizsgaközpont" szöveg lép.

2. Az R1. 3. számú melléklet II. A Rész III. Fejezet 1. pont b), 2. pont b), 3. pont b) 4. pont b), 5. pont d) és 8. pont b) alpontjában, valamint a B Rész III. Fejezet 1. pont b), 2. pont d), 3. pont e), 5. pont b), 6. pont c) és 7. pont c) alpontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe "vizsgaközpont" szöveg lép.

5. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

Az R1. C. Rész 4. számú melléklet II. Fejezet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A külföldi lobogójú hajón gyakorlatot szerzett személy kérelmére a 4-6. pontban előírt hajózási gyakorlat igazolása céljából az igazolásra alkalmas hajónapló és személyzeti jegyzéke, illetve ezek közjegyző által hitelesített másolata fogadható el igazolásként."

6. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

1. Az R1. 7. számú melléklet 2.1.3. alpont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az eltiltás ideje alatt a jelölt hajózási képesítő vizsgát nem tehet."

2. Az R1. 7. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos - külön erre vonatkozó megállapodás nélkül - bármely vizsgára kijelölhető a kinevezésben szereplő jogosultságnak megfelelően. A vizsgabiztosok felkérését a vizsgaközpont végzi."

3. Az R1. 7. számú melléklet 4.1. és 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1. A vizsgabizottság - a számítógépes elméleti vizsgák kivételével - legalább két tagból áll. A vizsgáztatásban a vizsgabizottság tagjai (vizsgabiztosok) együttesen vesznek részt. Számítógépes elméleti vizsgán a vizsgáztatást a vizsgaprogram használatára kiképzett, legalább egy fő vizsgabiztos végzi.

4.2. A vizsgabizottság elnökét a 4.3-4.4. bekezdésekben meghatározott esetek kivételével a vizsgaközpont jelöli ki."

4. Az R1. 7. számú melléklet 4.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.7. A vizsgabiztosok díjazása

A vizsgabiztost díjazás illeti meg. A díjazás magában foglalja a vizsgáztatási díjat és - amennyiben a vizsga a vizsgabiztos lakóhelyétől eltérő helységben kerül megrendezésre - a vizsgabiztos utazási és szállásköltségét is. A nem számítógépes vizsga esetén, a vizsgáztatási díjnak a képesítés vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatárgyak számától vagy az egy vizsgázó teljes vizsgájának összidőtartamától függő kategóriába sorolása a következő:

a) I. kategória: 12 vagy több vizsgatárgy, vagy több mint 12 óra,

b) II. kategória: 6-11 vizsgatárgy, vagy 6-12 óra,

c) III. kategória: legfeljebb 5 vizsgatárgy vagy kevesebb, mint 6 óra.

Ha a vizsgatárgyak száma vagy a vizsgák összidőtartama alapján eltérő kategóriába sorolás lehetséges, mindig a magasabb díjazású kategóriát kell választani.

A vizsgáztatási díj vizsgázónként a vizsga évének első munkanapján érvényes jogszabályban, teljes munkaidőben alkalmazott munkavállaló részére, havibér alkalmazásának esetére vonatkozóan megállapított, kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) összegének a kerekítés szabályai szerint százas értékre kerekített:

a) a vizsgabizottság elnöke részére I. kategória esetén 4,5%-a, II. kategória esetén 4%-a, III. kategória esetén 3,5%-a,

b) a vizsgabizottság tagja részére I. kategória esetén 3,5%-a, II. kategória esetén 3,1%-a, III. kategória esetén 2,7%-a.

A vizsgáztatási díj a számítógépes elméleti vizsgák esetében, vizsgabeszólításonként, a külön jogszabályban, teljes munkaidőben alkalmazott munkavállaló részére, havibér alkalmazásának esetére vonatkozóan megállapított, kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) összegének a kerekítés szabályai szerint százas értékre kerekített 10%-a.

Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire a vizsgabiztos állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, a vizsgabiztost a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg.

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni. Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a minimálbér 15%-ának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe.

A vizsgaszervező - a vizsgáztatóval egyeztetetten - gondoskodhat az utaztatásról, illetve a szállásról. Ez esetben a vizsgáztatót külön utazási, illetve szállásköltség nem illeti meg.

A vizsgadíj kifizetésére, illetve átutalására vonatkozóan a vizsgaközpont havi, illetve kéthavonta történő (göngyölített) kifizetést köthet ki (ezt a kijelölési okiratban rögzíteni kell). A vizsgabiztos kérelmére a vizsgadíj összevontan is kifizethető. Ha a vizsgabiztos lemond a vizsgadíjról, erről külön nyilatkoznia kell."

5. Az R1. 7. számú melléklet

a) 1.1. alpontjában a "hajózási hatóságnál" szövegrész helyébe a "vizsgaközpontnál" szöveg,

b) 1.2. alpontjában és 2.1.2. alpontjában a "hajózási hatósággal kötött" szövegrész helyébe az " a vizsgaközponttal kötött" szöveg,

c) 2.1.1. alpontjában az "a hajózási hatóságnál szervezett vizsgák" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpontnál szervezett vizsgák" szöveg,

d) 2.1.3. alpontjának 6. bekezdésében az "az illetékes hajózási hatóság" szövegrész helyébe az " a vizsgaközpont" szöveg,

e) 2.1.3. alpont 9. bekezdésében az "a hajózási hatóságnak" szövegrész helyébe a "vizsgaközpontnak" szöveg,

f) 2.3.2. alpont b) pontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg,

g) 4.5. pontjában a "hajózási hatóság" szövegrész helyébe a "vizsgaközpont" szöveg

lép.

6. Hatályát veszti az R1. 7. számú melléklet

a) 1.5. alpontjában az "Erre a lehetőségre a hajózási hatóság adatlapján a vizsgázó figyelmét fel kell hívni valamennyi hatáskörrel rendelkező hajózási hatóság megjelölésével. Ezek közül egynek a megjelölése nélkül a jelentkezési lapot elfogadni nem szabad, továbbá fel kell szólítani a vizsgázót ennek pótlására." szövegrész,

b) 4.5. alpont "Tolmács a jelölt kérésére és költségére a hajózási hatóság engedélyével vehet részt a vizsgán" szövegrésze, valamint 4.8. alpontja,

c) 6.2. alpont b) alpontja és a 6.3. alpontja.

7. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészült ki:

(Ft)

7. Igazolás kiállítása pályaalkalmassági vizsgálati eljárás eredményéről, minősítésről 3000

8. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

Az R4. 3. melléklet 2. pontja a következő 2.6. alponttal egészül ki:

"2.6. A "Tr" kategóriás járművezető képző tanfolyam elméleti tantárgyait csak a közúti járművezető szakoktatói "Tr" kategóriás kiegészítő képzést és az azt követő vizsgát sikeresen teljesített szakoktató végezheti. A 2019. szeptember 1-jét követően indult közúti járművezető szakoktatói szaktanfolyamon szerzett, csak közúti járművezetői szakoktatói alapképzést és az azt követő vizsgát sikeresen teljesített szakoktató - tevékenységi engedély kiadását követően - közúti járművezetés gyakorlati képzést csak "B" kategóriás járművezető képző tanfolyamon oktathat."

9. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

"8. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó részletes eljárási rend

I. A vizsgáztatás általános szabályai

1.1. A vizsgáztatás feltételeinek ellenőrzése

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, és a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.

1.2. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)

ABCD
1.B1B2B3B4C1C2C3C4C5C6C7C8
2.Elméleti vizsgatárgyakGyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje
3.KategóriaSzüF1-2MuJkRF3)Megjegyzés
4.12121213
5.AMX-----1510--3020
6.A1X-----2015--5040
7.A11)X---------5040
8.A2------2015--504011. § (5) bekezdés a) pont
9.A2X-----2015--5040
10.A------2015--504011. § (5) bekezdés b) pont
11.A2)X-----2017--5040
12.BX---------60502012. január 1-jétől
13.BX-----2015--504039. § (2) bekezdés szerint
2011. december 31-ig
14.B96-X-X-----1510--
15.B1X-----2017--5040
16.BEXX-X1510--15105040
17.C1XX-X2015--15106045
18.C----2015--1510604511. § (5) bekezdés c) pont
19.CXX-X2015--15106045
20.C1EXX--1510--20156045
21.CEXX--1510--20156045
22.D1X---1510--15106045
23.DX---1510--151010590
24.D1EXX-X1510--15106045
25.DEXX--1510--15106045
26.TX--X2015--15103525
27.T--------1510352511. § (3) bekezdés c) pont
28.KX-----------
29.TrolibuszXXXX1510--15105040

Kö = Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járművezetés elméleti, valamint az "A"; "A korl.", "B", "T" kategóriáknál, továbbá az "A1", "A2" és "B1" kategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.

Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Jk = Járműkezelési vizsga.

R = Rutin vizsga.

F = Forgalmi vizsga.

Mu = Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.

F 1-2 = F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.

A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti

az 1. jelű oszlop időértékei a teljes vizsga időket,

a 2. jelű oszlop időértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális időket,

a 3. jelű oszlop időértékei a közúton vezetéssel töltött időket jelentik.

1. érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén.

2. azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik "A2" vagy "A korl." kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az "alkalmassági feladat" végrehajtásával.

3. A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.

1.3. A vizsga értékelése

A vizsga eredménye sikeres vizsga esetén: "megfelelt", jelölése: "M", sikertelen vizsga esetén "nem felelt meg", jelölése: bekarikázott "1"-es:

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) a vizsgázó a 8.1.2.; 8.2.2.; 8.3.2. pontban meghatározott hibát követ el, vagy

b) az a) pontban nem említett egyéb hibából - amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl - tíznél többet követ el.

1.4. Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai

ABCDEF
1.KérdésekMegfelelésMegengedett
hibapontok
Tiszta
vizsgaidő
2.KategóriaTantárgyszáma
(db)
összpontértéke
(pont)
pontszáma
(pont)
száma
(pont)
összesen
(perc)
3.AMK253530525
4.A1, A2,
A
K5575651055
5.B, B1K5575651055
6.B96Szü
M
25
25
25
25
21
21
4
4
25
25
7.C1, CK
Szü
M
25
25
25
35
25
25
30
21
21
5
4
4
25
25
25
8.D1K253530525
9.DK253530525
10.BE
D1E
K
Szü
M
25
25
25
35
25
25
30
21
21
5
4
4
25
25
25
11.C1E
CE
K
Szü
25
25
35
25
30
21
5
4
25
25
12.DEK
Szü
25
25
35
25
30
21
5
4
25
25
13.TK
M
55
25
75
25
65
21
10
4
55
25
14.KK252520525

1.5. A járműkezelési vizsga értékelésének szempontjai

A vizsgázónak az általa választott járműkezelési minősítő lapon feltüntetett feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania. A járműkezelési minősítő lap tartalmazza az egyes részfeladatok esetén a sikertelenséget okozó hibákat, továbbá az összes feladat teljesítése céljából rendelkezésre álló időtartamot.

1.5.1. "Megfelelt" minősítést kell adni a járműkezelési vizsgán a vizsgázónak, ha a biztonsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

1.5.2. "Nem felelt meg" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) a biztonsági ellenőrzési feladatok vonatkozásában:

aa) a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és

jártassággal,

ab) a feladatokat nem hajtja végre,

ac) figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okozna,

ad) balesetveszélyes helyzetet okoz,

ae) megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket;

b) a technikai kezelési feladatok vonatkozásában:

ba) bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el,

bb) a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

1.6. A biztonsági ellenőrzés üzemeltetési vizsga értékelése

1.6.1. "Megfelelt" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha legalább a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket képes elvégezni, és a szerszámokat szakszerűen használja, továbbá a vizsgatevékenységgel összefüggő munkavédelmi előírásokat megtartja.

1.6.2. "Nem felelt meg" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) a vizsgatételen szereplő feladatot, a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket nem képes elvégezni;

b) szerkezeti rongálódást okoz vagy okozna;

c) a szerszámokat balesetveszélyesen használja;

d) megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket.

1.7. A rutin vizsga értékelése

A vizsgázónak az általa választott rutin minősítő lapon feltüntetett feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania.

A rutin minősítő lap tartalmazza az egyes részfeladatok esetén a sikertelenséget okozó hibákat, továbbá az összes feladat teljesítése céljából rendelkezésre álló időtartamot.

1.7.1. "Megfelelt" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha a feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

1.7.2. "Nem felelt meg" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) bármelyik feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el;

b) a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

Bármely részfeladat teljesítése közben, sikertelen végrehajtást eredményező hiba elkövetése esetén a vizsgát be kell fejezni és a rutin minősítő lapon a feladat melletti felsorolásból az elkövetett hibára vonatkozó szövegrészt alá kell húzni. A sikertelenség okát szükség szerint a "Megjegyzés" rovatában bővebben is lehet indokolni.

1.8. A forgalmi vizsgafeladatok

1.8.1. A "B", "B1", "C1", "C", "D1", "D", illetőleg "T" kategória, továbbá valamennyi kombinált kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése

Végrehajtás

A vizsgázót a vizsgabiztos előzetesen tájékoztatja a vizsga menetéről. Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be "C1", "D1" alkategóriák, a "C", "D" kategóriák, valamint a "C1E", "D1E", "CE", "DE" kombinált kategóriák esetében végezze el a térképolvasási feladatot, töltse ki a menetíró készüléknek megfelelő adatrögzítő lapot, és helyezze a menetíró készülékbe.

A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti megállás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően kell elindulni. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon meg kell győződni a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba kell haladni. Iránymutatás hiányában követni kell az út vonalvezetését, illetve eleget kell tenni a közúti jelzések kötelezéseinek.

1.8.2. A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:

1. közlekedési szabályt sért;

2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;

3. veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;

4. meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;

5. elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén);

6. az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja;

7. az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;

8. a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul;

9. balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;

10. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;

11. a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani);

12. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;

13. rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;

14. sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében

15. egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya);

16. durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt;

17. gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el;

18. nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet;

19. elveszti a jármű feletti uralmát;

20. a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is);

21. nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált

22. indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;

23. a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;

24. az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;

25. elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget;

26. a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;

27. nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;

28. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;

29. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;

30. rendszeresen akadályozza a forgalmat;

31. megtévesztő irányjelzést ad;

32. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;

33. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra;

34. a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti;

35. tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket;

36. várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt);

továbbá, autóbusz esetében:

1. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), az autóbuszban az álló utasok elesnének;

2. a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja;

3. a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint

be;

4. nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni;

5. megállóban az autóbuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni;

6. a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti;

7. a megállónál az úttesten lévő vízzel a megállóhelyen várakozó utasokat beszennyezi a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el az autóbusszal;

továbbá, menetíró készülék kezelésével járó vizsgák esetében

1. a "C", "D" kategóriák, valamint a "C1E", "D1E", "CE", "DE" kombinált kategóriák esetében a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítő lapot nem tudja értelmezni.

1.8.3. Az "AM", "A2", "A" kategória és az "A1" kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése

A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:

1. közlekedési szabályt sért;

2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;

3. veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz

4. meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;

5. az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;

6. sebességi fokozatban lévő motort akar indítani;

7. a motorkerékpárral felborul;

8. a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja;

9. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;

10. a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a motorkerékpárt (nem képes megtartani);

11. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;

12. rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;

13. az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a motorkerékpárral, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;

14. egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni;

15. durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti;

16. gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);

17. elveszti a jármű feletti uralmát;

18. a motorkerékpárral felhajt a járdára;

19. a motorkerékpárral nem biztonságosan kanyarodik;

20. a motorkerékpárral indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;

21. a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul hajtja végre;

22. az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;

23. nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;

24. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére

25. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;

26. rendszeresen akadályozza a forgalmat;

27. megtévesztő irányjelzést ad;

28. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;

29. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, későn fékez, a motorkerékpár hátsó kereke oldalra megcsúszik;

30. fékezéskor a lábát az úttesten csúsztatja;

1.8.4. A "Trolibusz" kategóriás forgalmi vizsgafeladatok és értékelése

A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:

1. közlekedési szabályt sért;

2. a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;

3. veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz;

4. az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;

5. elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi;

6. az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;

7. a tervezett indulási iránnyal ellenkezőleg a trolibusszal több mint 50 cm-t elgurul (kézifék helytelen kezelése miatt);

8. olyan nagy kezdősebességgel indít, hogy az álló utasok eldőlésével járna;

9. a fel- és leszállásra szolgáló ajtók zárt állapotát nem ellenőrzi;

10. figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;

11. haladás közben rángatja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a trolibuszt (nem képes megtartani);

12. nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;

13. rendszeresen kis követési távolságot tartva zavarja az előtte haladót;

14. az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a trolibusszal, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni és aszerint cselekedni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében. Durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti, gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);

15. nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a trolibuszt;

16. elveszti a jármű feletti uralmát;

17. felhajt a járdára (már egy kerékkel is);

18. nem biztonságosan, nem a megfelelő sebességgel kanyarodik;

19. indokolatlanul és szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;

20. a besorolást, sávváltoztatást, kanyarodást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;

21. ha az áramszedő vezetési hiba miatt kiugrik;

22. balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;

23. a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;

24. nem a közúti és egyéb jelzéseknek megfelelően közlekedik;

25. nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;

26. a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen, rendszeresen akadályozza a forgalmat;

27. megtévesztő irányjelzést ad;

28. a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;

29. a vészjelző jelzését nem veszi figyelembe, illetőleg a fékezést nem idejében és a teljes megállásig végzi;

30. az elsőbbségadást elmulasztja;

31. rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, a trolibuszban az álló utasok elesnének;

32. a megállóhelyen nem áll meg, azt kihagyja;

33. a körültekintést elmulasztja, a jobb oldali, valamint az utastér felé néző visszapillantó tükörbe nem tekint be;

34. a trolibusszal (zavaró körülmény nélkül) nem képes a megállóhelyet jelző táblánál, csak annak elhagyása után megállni;

35. megállóban a trolibuszt nyitott ajtóval hagyja elgurulni;

36. a megállóhelyen való megálláskor a járművet a rögzítő fékkel nem rögzíti;

37. a megállónál az úttesten lévő vízzel a várakozó utasokat beszennyezi;

38. a jelzőcsengő megszólalása után nyitott ajtóval indul el a trolibusszal."

10. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

Az R5. 1. mellékletében a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

11. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

Az R5. 5. mellékletében a III. A vizsgák lezárása pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. A vizsgák lezárása

A vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak eredeti példányát leadja a vizsgaközpont részére"

12. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. mellékletében a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

13. melléklet a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

1. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 4. számú melléklet 1.1. alpontjában a "közlekedésért felelős minisztertől" szövegrész helyébe a "KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól (a továbbiakban: Vizsgaközpont)" szöveg lép.

2. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 4. számú melléklet 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2. Szakkísérői képesítést az a "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki a vizsgaközpont vizsgabizottsága előtt az 1.3. alpontban előírt témakörökből szakkísérővizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján a Vizsgaközpont a vizsga alól felmentette."

Tartalomjegyzék