Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet

az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából a 2. melléklet szerinti adatokat a Főfelügyelőségnek bejelenti."

2. § A Kr. 8/B. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését a Főfelügyelőségnek bejelenti. A bejelentés alapján a Főfelügyelőség a gyártót törli a nyilvántartásból.

(5) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a törlés iránti bejelentést formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot a Főfelügyelőség honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni, illetve azt a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) és a Főfelügyelőség a gyártó rendelkezésére bocsátja."

3. § A Kr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A gyártó és az átvevő a 3. melléklet szerinti adattartalommal és határidőkkel a Főfelügyelőség számára adatot szolgáltat.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell teljesíteni. A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot a Főfelügyelőség honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni, illetve a felügyelőség és a Főfelügyelőség a gyártó rendelkezésére bocsátja.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel."

4. § A Kr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ez a rendelet

a) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlament és tanácsi irányelvnek, és

b) a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. augusztus 5-i 2009/603/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja."

5. § (1) A Kr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. § A Kr.

a) 15. § (6) bekezdésében

aa) a "2. melléklet 2. táblázata" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.2. pontja" szöveg,

ab) a "2. melléklet 3. és 4. táblázata" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.3. pontja" szöveg,

b) a 15. § (10) bekezdésében

ba) a "2. melléklet 1., 5., és 6. táblázata" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.1., 1.5. és 1.6. pontja" szöveg,

bb) a "2. melléklet 2. táblázata" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.2. pontja" szöveg,

bc) a "2. melléklet 3. és 4. táblázata" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.3. pontja" szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti a Kr. 12. § (1) bekezdése, 15. § (6) bekezdésében az "a 2. melléklet 1., 5. és 6. táblázata szerinti adatokat első alkalommal 2010. évben," szövegrész, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének Kommunikációs eszközök és szolgáltatások alcímében az "- Internetszolgáltatás", Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások alcímében a "Faxok", valamint Egészségügyi termékek alcímében a "- Radiológiai filmek, erősítőfóliák, vegyszerek, képlemezek" szövegrész, valamint a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet.

(2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet "A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok" alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A hatályos működési engedéllyel rendelkező üzletet működtető kereskedő a május 1. és szeptember 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően legfeljebb tíz napon át tartó kulturális fesztiválok területén az ideiglenes jelleggel kifejezetten erre a célra létesített vagy használt épületben, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrészben, illetve helyiségben (a továbbiakban: az üzlet időszakos fióküzlete) a fesztivál helyszíne szerinti település, Budapesten kerületi önkormányzat jegyzőjének engedélye alapján forgalmazhatja a 3. melléklet 2-7. pontjában foglalt termékkörbe nem tartozó terméket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti eljárásra az üzlet működési engedélye kiadására vonatkozó szabályokat a 7. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdése kivételével alkalmazni kell."

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

9. § Ez a rendelet a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. augusztus 8-i 2009/603/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásához szükséges adatok

1. A gyártó neve, adószáma, KÜJ száma, székhelye, elérhetősége, kapcsolattartójának neve;

2. A gyártó által Magyarországon képviselt, illetve forgalmazott márkanevek, amennyiben vannak ilyenek;

3. A gyártó által forgalmazott elem, illetve akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű);

4. A kötelezettség teljesítésének módja (egyéni vagy koordináló szervezeten keresztüli teljesítés);

5. A nyilvántartásba vételi kérelem keltezése, és a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról."

2. melléklet a 101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A gyártó és az átvevő adatszolgáltatási kötelezettsége során közölt adatok

1. A gyártó és az átvevő adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyévet követő év február 20-ig:

1.1. A gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

1.2. A gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

1.3. A gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

1.4. A gyártó által a tárgyévben és a tárgyévet megelőző két évben forgalmazott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyiségének átlaga;

1.5. A gyártó tárgyévi begyűjtési kötelezettsége (kilogramm) és a tárgyévi begyűjtési arány;

1.6. A gyártó által a tárgyévben visszavett, begyűjtött és kezelt elem, illetve akkumulátor hulladék mennyisége (kilogramm) hasznosítónként megbontva, újrafeldolgozási hatékonysági mutatóval, a Magyar Köztársaság területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;

1.7. Az átvevő által megállapodásban átvállalt hulladékmennyiség, kilogramm.

2. A gyártó és az átvevő adatszolgáltatási kötelezettsége tárgyév február 20-ig:

2.1. A gyártó visszavételi, begyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összege és típusa, amennyiben biztosítékképzésre köteles;

2.2. Az átvevő a vele szerződésben álló gyártók (partnerek) adatai és az átvállalt hulladékmennyiség (kilogramm);

3. Az elemek és akkumulátorok adatszolgáltatásban feltüntetendő típusai:

3.1. Savas ólomakkumulátor

3.2. Lúgos akkumulátor (ebből Ni-Cd akkumulátor)

3.3. Gomb elem és akkumulátor (ebből 0,0005-2% közötti higanytartalmú)

3.4. Egyéb elemek és akkumulátorok

3.5. Összesített mennyiség"

Tartalomjegyzék