14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés i) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenységre terjed ki.

2. § A Kormány az 1. mellékletben felsorolt szakértői szakterületek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamarát (a továbbiakban: területi mérnöki kamara) jelöli ki.

3. § E rendelet alkalmazásában

a)[1] szakértői tevékenység: a közlekedéssel kapcsolatos műszaki, természettudományi jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése, az ehhez szükséges adatgyűjtési tevékenység végzése, az úszólétesítmények, légijárművek, vasúti járművek, egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építmények, közúti járművek műszaki vizsgálatával, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos dokumentáció összeállítása, szakvélemény készítése, ideértve a műszaki infrastruktúra hálózatokat és rendszereket is, kivéve az egyes közlekedési építményekkel kapcsolatos tervezői és szakértői tevékenységet;

b)[2] eljáró hatóság:

ba) az 1. melléklet tekintetében a területi mérnöki kamara,

bb) a 2. melléklet tekintetében az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter,

bc) a ba) és a bb) alpont alá nem tartozó ügyekben a közlekedésért felelős miniszter.

4. § (1) Az 1. és 2. mellékletben felsorolt szakterületen szakértői tevékenységet az a személy végezhet, aki rendelkezik

a) a szakértői szakterülethez kapcsolódó képesítéssel; valamint

b) a szakképzettség megszerzését követően szerzett, a kérelmezett szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlattal.

(2) Ha az 1. és 2. melléklet a tevékenység folytatásához egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy egyéb szakképesítés meglétét írja elő, úgy a gyakorlati időt a szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy egyéb szakképesítés megszerzésétől kell számítani.

(3) Szakmai gyakorlatként - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel -

a) felsőoktatási intézményben szaktárgy-oktatói,

b) az adott szakterülettel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási,

c) szakterületi üzemeltetői,

d) egyéb, a szakterületnek megfelelő területen végzett

tevékenység vehető figyelembe.

(4) Szakmai gyakorlatként a 2. melléklet

a) 4. pontja szerinti szakterület esetében 500 ejtőernyős ugrás vagy a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott oktatói tevékenység,

b) 5. pontja szerinti szakterület esetében 100 ejtőernyős ugrás, vagy a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott szakterületi üzemeltetői vagy egyéb a szakterületen végzett tevékenység,

c) 6., 8-9., 13-14., 18., 20. és 22. pontja szerinti szakterület esetében a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott oktatói tevékenység,

d) 12. pontja szerinti szakterület esetében a szakterülethez kapcsolódó legalább 5 év időtartamban folytatott légiforgalmi irányítói tevékenység,

e) 21. pontja szerinti szakterület esetében legalább 10 év időtartamban folytatott vitorlázógép-gyártási vagy vitorlázógép-üzemeltetési tevékenység,

f) 25. pontja szerinti szakterület esetében legalább 3 év időtartamban folytatott védelmi tiszti vagy védelmi oktatói tevékenység

folytatása szükséges.

(5) Több szakterület esetében a feltételek fennállását az egyes szakterületekre külön-külön kell vizsgálni.

5. §[3] (1) A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés során a szakértői tevékenységet folytatni szándékozó személy (a továbbiakban: bejelentő)

a) igazolja

aa) iskolai végzettségét, illetve szakképzettségét,

ab) szakképesítését;

b) ismerteti az érintett szakterületet;

c) ha a szakértői tevékenységet határozott időtartamban kívánja folytatni, meghatározza a tevékenység megkezdésének és megszüntetésének időpontját;

d) ha kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy - ha az a szakirány megállapítása érdekében szükséges - ismerteti a szakirány elbírálásához szükséges adatokat;

e) részletesen bemutatja az eddigi szakmai tevékenységet, ideértve a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, idejét, a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesülését igazolja különösen az (1) bekezdés aa) és ab) pontja szerinti oklevél, bizonyítvány, nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel történő egyenértékűség elismerésről szóló határozat.

6. §[4]

7. § (1) A szakértői tevékenységet folytató személyekről, valamint azon személyekről, amelyek tekintetében a tevékenység folytatását megtiltotta, az eljáró hatóság egységes nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) szakértői tevékenység szakterületének megnevezése, jele,

b) nyilvántartási szám,

c) a nyilvántartásba történő felvétel időpontja,

d) az adatváltozás bejelentésének időpontja,

e) a 8. § (1) bekezdés szerinti intézkedés és annak időbeli hatálya.

(2)[5] A szakértő tevékenységet folytató személyekről vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, melyet a polgári célú légiközlekedés vonatkozásában a közlekedésért felelős miniszter, az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.

8. § (1)[6] Ha a szakértő tevékenységével vagy mulasztásával megszegi

a) a tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, vagy

b) a szakmai szabályok rendelkezéseit úgy, hogy azzal kárt, vagy nem vagyoni sérelmet okoz és ennek tényét a bíróság jogerősen megállapította,

az eljáró hatóság a rendelkezések megszegőjét figyelmeztetésben részesíti, valamint - a figyelmeztetést követő egy éven belüli ismételt szabályszegés esetén - a tevékenység folytatását legfeljebb három év időtartamra megtiltja.

(2) Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedését a nyilvántartásba bejegyzi. Az eljáró hatóság a nyilvántartásból az intézkedéssel kapcsolatos bejegyzést a megtiltás időtartamának lejártával törli.

9. §[7]

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[8]

(3)[9]

(4)[10]

(5)[11]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A területi mérnöki kamara által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek

Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
1. gépjármű-közlekedési műszaki
(javítás, karbantartás, járműértékelés)
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
2. környezetvédelem
a közlekedésben
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) gépészmérnök vagy
c) okleveles közlekedésmérnök vagy
d) közlekedésmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
3. közúti jármű vizsgálata) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
4. közúti járműtervezés műszakia) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
5. közúti pálya közlekedésbiztonsági
műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
e) szakirányú okleveles építőmérnök
vagy
f) építőmérnök infrastruktúra
mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény
mesterképzési szakon vagy
h) szakirányú építőmérnök vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
6. közúti jármű
közlekedésbiztonsági műszaki
(balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) szakirányú gépészmérnök vagy
h) gépészmérnök alapképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
7. közúti közlekedési forgalmi, tároló
és fenntartó létesítmények
technológiai tervezése és fenntartása
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles közlekedésmérnök vagy
c) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) okleveles építőmérnök vagy
f) építőmérnök infrastruktúra
mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény
mesterképzési szakon
5 év
[12]
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
8. mobil rakodógép,
rakodásgépesítés
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) okleveles mezőgazdasági
gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
g) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
j) mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
9. vasúti és egyéb kötöttpályás áruszállítása) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
10. vasúti és egyéb kötöttpályás
járműgépészet
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedési
mérnök vagy
d) közlekedési mérnök
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
[13]
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
11. vasúti hidak és egyéb mérnöki
létesítmények fenntartása
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) építőmérnök alapképzési szakon
vagy
h) építőmérnök
szerkezet-építőmérnöki
mesterképzési szakon vagy
i) építőmérnök
infrastruktúra-építőmérnöki
mesterképzési szakon vagy
j) építőmérnök létesítmény-mérnöki
mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
12. vasúti és egyéb kötött pálya fenntartása) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon
vagy
j) építőmérnök
infrastruktúra-építőmérnöki
mesterképzési szakon vagy
k) építőmérnök
létesítmény-mérnöki mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
13. vasúti és egyéb kötöttpályás térvilágítása) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
h) villamosmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
[14]
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
14. vasúti és egyéb kötött pálya
közlekedésbiztonsági műszaki
(balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
e) szakirányú okleveles építőmérnök
vagy
f) építőmérnök infrastruktúra
mesterképzési szakon vagy
g) építőmérnök létesítmény
mesterképzési szakon vagy
h) szakirányú építőmérnök vagy
i) építőmérnök alapképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
15. vasúti és egyéb kötöttpályás jármű
közlekedésbiztonsági műszaki
(balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) szakirányú gépészmérnök vagy
h) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
i) szakirányú villamosmérnök vagy
j) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
k) szakirányú okleveles
villamosmérnök vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
16. vasúti és egyéb kötöttpályás távközlési-, erősáramú-,
jelző- és biztosítóberendezések
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
villamosmérnök vagy
f) szakirányú villamosmérnök vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év gyakorlat
[15]
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
17. helyi közforgalmú vasúti
távközlési-, erősáramú-, jelző- és
biztosítóberendezési
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
villamosmérnök vagy
f) szakirányú villamosmérnök vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
18. helyi közforgalmú vasúti
járműgépészet
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú okleveles közlekedési
mérnök vagy
d) közlekedési mérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
19. helyi közforgalmú vasúti és egyéb kötött pályaszerkezetia) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles építőmérnök vagy
d) építőmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) építőmérnök alapképzési szakon
vagy
h) építőmérnök
szerkezet-építőmérnöki
mesterképzési szakon vagy
i) építőmérnök
infrastruktúra-építőmérnöki
mesterképzési szakon vagy
j) építőmérnök létesítmény-mérnöki
mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
20. merevszárnyú repülőgép
műszaki tervezési, építési (teljes,
hajtómű, sárkány, avionika)
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
21. forgószárnyú repülőgép műszaki
tervezési, építési (teljes, hajtómű,
sárkány, avionika)
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év

2. melléklet a 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

A honvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban szereplő szakértői szakterületek[16]

Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
1. hajózási nautikaa) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú üzemmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) hajóskapitány vagy hajóvezető
"A" kategória és hajóvezető "B"
kategória (96/50/EK irányelv szerint)
tengerészkapitány (3000 BT, STCW95
szerint) vagy
f) hajóvezető "A" képesítés vagy
g) az e) és az f) pontban szereplő
képesítésnek megfelelő uniós A vagy
B kategóriájú hajóvezetői képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év, az e)-g) pontok szerinti
végzettség esetén 5 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
2. hajózási műszakia) szakirányú gépészmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú üzemmérnök vagy
d) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) géptiszti oklevél vagy
i) tengerész gépüzemvezető
képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év, a h)-i) pontok szerinti
végzettség esetén 5 év
3. hajózási közlekedésbiztonsági
műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) hajóskapitány vagy
j) hajóvezető "A" képesítés
k) az i) és a j) pontban szereplő
képesítésnek megfelelő uniós A vagy
B kategóriájú hajóvezetői képesítés
l) géptiszti oklevél
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év, az i)-l) pont szerinti végzettség
esetén 8 év
4. ejtőernyő légi üzemeltetésea) textilmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) okleveles testnevelő tanár vagy
e) felderítő szakirányú katonai
vezetői vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
g) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) könnyűipari mérnök vagy
i) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
j) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) katonai vezetői alapképzési
szakon vagy
n) katonai vezetői mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
5. ejtőernyő tervezése, gyártása,
javítása, karbantartása
a) textilmérnök vagy
b) könnyűipari mérnök vagy
c) szakirányú gépészmérnök vagy
d) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
f) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
g) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
6. függővitorlázó légi üzemeltetésea) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
7. függővitorlázó tervezése,
gyártása, javítása, karbantartása
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség esetén 5 év,
főiskolai végzettség és alapfokozat
esetén 8 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
8. forgószárnyú légijármű légi
üzemeltetése (5700 kg alatti max.
felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles
üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
9. forgószárnyú légijármű légi
üzemeltetése (5700 kg vagy
nagyobb felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles
üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
10. forgószárnyú légijármű műszaki
üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg vagy nagyobb
felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
11. forgószárnyú légijármű műszaki
üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg alatti max. felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
12. légiforgalmi szolgálatoka) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
5 év
13. merevszárnyú légijármű légi
üzemeltetési (5700 kg alatti max.
felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles
üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
14. merevszárnyú légijármű légi
üzemeltetési (5700 kg vagy nagyobb
felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles
üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
j) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
n) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
15. merevszárnyú légijármű műszaki
üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg alatti max. felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
16. merevszárnyú légijármű műszaki
üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg vagy nagyobb
felszállótömegű)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
l) villamosmérnök mesterképzési
szakon
10 év
17. sikló, függőpálya, sífelvonóa) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) okleveles építőmérnök vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
g) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
j) építőmérnök alapképzési szakon
vagy
k) építőmérnök
szerkezet-építőmérnök
mesterképzési szakon vagy
l) építőmérnök
infrastruktúra-építőmérnök
mesterképzési szakon vagy
m) építőmérnök
létesítmény-mérnök mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
18. siklóernyő légi üzemeltetésea) textilmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
d) okleveles testnevelő tanár vagy
e) felderítő szakirányú katonai
vezetői vagy
f) gépészmérnök alapképzési szakon
vagy
g) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) könnyűipari mérnök vagy
i) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
j) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon vagy
k) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
l) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
m) katonai vezetői alapképzési
szakon vagy
n) katonai vezetői mesterképzési
szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
19. siklóernyő tervezése, gyártása,
javítása, karbantartása
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) textilmérnök vagy
f) könnyűipari mérnök vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
l) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon
10 év
20. vitorlázógép légi üzemeltetésea) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
21. vitorlázógép tervezése, gyártása,
javítása, karbantartása
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
d) szakirányú gépészmérnök vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
h) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
10 év
22. levegőnél könnyebb légijármű
légi üzemeltetése
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) okleveles textilmérnök vagy
d) textilmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
f) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
j) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
k) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
l) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon
10 év
23. levegőnél könnyebb légijármű
tervezése, gyártása, javítása,
karbantartása
A gázégő tekintetében:
a) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési
szakon
A kupola tekintetében:
e) okleveles textilmérnök vagy
f) textilmérnök vagy
g) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
h) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon
10 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
24. légiközelekedés-biztonsági
műszaki (balesetelemzés)
a) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) szakirányú okleveles
gépészmérnök vagy
f) szakirányú gépészmérnök vagy
g) szakirányú okleveles
üzemmérnök vagy
h) szakirányú üzemmérnök vagy
i) okleveles textilmérnök vagy
j) textilmérnök vagy
k) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
l) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
m) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
n) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
o) villamosmérnök alapképzési
szakon vagy
p) villamosmérnök mesterképzési
szakon vagy
q) könnyűipari mérnök alapképzési
szakon vagy
r) könnyűipari mérnök
mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
25. légiközlekedés védelmia) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) rendvédelmi szakirányú
végzettség vagy
d) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
e) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
g) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
h) védelmi igazgatási mesterképzési
szakon
5 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
26. közúti szállítás, fuvarozása) szakirányú okleveles
közlekedésmérnök vagy
b) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
c) szakirányú okleveles közgazdász
vagy
d) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
e) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
f) közgazdász gazdálkodás és
menedzsment alapképzési szakon
vagy
g) közgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon vagy
h) közgazdász alkalmazott
közgazdaságtan alapképzési szakon
vagy
i) logisztikai menedzsment
mesterképzési szakon
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
27. veszélyes áruk belvízi szállításaa) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és
menedzsment alapképzési szakon
vagy
j) közgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon vagy
k) közgazdász alkalmazott
közgazdaságtan alapképzési szakon
vagy
l) logisztikai menedzsment
mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési
szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
o) belvízi alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés
3 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
28. veszélyes áruk belvízi szállító
eszközei
a) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
g) belvízi alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés vagy
h) az ADN szerinti különleges
ismeretekről kiadott bizonyítvány
3 év
29. veszélyes áruk közúti szállításaa) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és
menedzsment alapképzési szakon
vagy
j) közgazdász alkalmazott
közgazdaságtan alapképzési szakon
vagy
k) közgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon vagy
l) logisztikai menedzsment
mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési
szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
o) közúti alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés
3 év
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
30. veszélyes áruk közúti
szállításának járművei
a) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
g) közúti alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés
3 év
31. veszélyes áruk légi szállításaa) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
d) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
g) Nemzetközi Légi Szállítási
Szövetség (IATA) által elfogadott
veszélyes áru szállítási (DGR)
képesítés
Egyetemi végzettség és
mesterfokozat esetén 5 év, főiskolai
végzettség és alapfokozat esetén
8 év
[17]
Szakterület megnevezéseKépesítési feltételA képesítés megszerzésétől számított szakmai
gyakorlati idő
32. veszélyes áruk vasúti szállításaa) szakirányú közlekedésmérnök
vagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) szakirányú közgazdász vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
f) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
g) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
h) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
i) közgazdász gazdálkodás és
menedzsment alapképzési szakon
vagy
j) közgazdász kereskedelem és
marketing alapképzési szakon vagy
k) közgazdász alkalmazott
közgazdaságtan alapképzési szakon
vagy
l) logisztikai menedzsment
mesterképzési szakon vagy
m) vegyészmérnök alapképzési
szakon vagy
n) vegyészmérnök mesterképzési
szakon
és ezen túl
o) vasúti alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés
3 év
33. veszélyes áruk vasúti szállítóa) szakirányú közlekedésmérnök3 év
eszközeivagy
b) szakirányú gépészmérnök vagy
c) közlekedésmérnök alapképzési
szakon vagy
d) közlekedésmérnök mesterképzési
szakon vagy
e) gépészmérnök alapképzési
szakon vagy
f) gépészmérnök mesterképzési
szakon vagy
és ezen túl
g) vasúti alágazatra vonatkozó
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadói képesítés
34. vasúti fuvarozási,jogász10 év
szállítmányozási és fuvarjogi
35. vasúti és egyéb kötöttpályás személyszállítási jogijogász10 év
36. hajózási jogijogász10 év
37. vízi fuvarjogijogász10 év
38. közúti fuvarozási,jogász10 év
szállítmányozási és fuvarjogi
39. légiközlekedési jogijogász10 év

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[3] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 283. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 284. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 283. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.22.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015.02.01.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015.02.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015.02.01.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015.02.01.

[12] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § c)-d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[14] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § c), e)-f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[16] A címet módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[17] Módosította a 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 51. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére