Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 8. és 11. §-ában, valamint 73. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, valamint a 3., 4. és 5. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, valamint a 8. és 9. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § a) pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

a 18. alcím, valamint a 10. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő (Az Lt. 2. §-ához) című alcímmel egészül ki:

"(Az Lt. 2. §-ához)

2/A. § (1) A légiközlekedési vizsgaközpont főtevékenységként a következő közfeladatokat látja el:

a) végzi a légiközlekedési szakszemélyzet - ide nem értve a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetet - szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatását,

b) végzi a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást,

c) végzi a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet és végrehajtási rendeletei továbbá bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletei által az illetékes hatóság hatáskörébe utalt vizsgáztatást,

d) részt vesz az a) és b) pont szerinti vizsgáztatással kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében, valamint

e) együttműködik a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet végző hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

(2) A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének és a légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges vizsgáztatást 2021. július 1-jétől a légiközlekedési vizsgaközpont végzi.

(3) A vizsgáztatási feladatokat átadó közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a légiközlekedési vizsgaközpont e feladatok átadásával összefüggően felmerülő kérdéseket 2022. március 31. napjáig megállapodásban rendezik. A megállapodásban rendezni kell különösen a feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi feltételeket, valamint a feladat ellátását szolgáló jogviszonyok kérdését.

(4) A miniszter a légiközlekedési vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök - ideértve különösen az informatikai eszközök, hálózatok, az irodai eszközök, a vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközök, vizsgatermek - használatát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet alapján 2022. március 31. napjáig biztosítja.

(5) A miniszter a légiközlekedési vizsgaközpont számára biztosítja a tevékenységének ellátásához szükséges, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó közlekedési informatikai szakrendszerek használatát.

(6) A folyamatban lévő eljárásokban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, eljárási díjakat a feladat átadás-átvétel nem érinti, az ügyfelek részéről ezzel kapcsolatban újabb kötelezettség nem keletkezik. Ezen díjbevételek a légiközlekedési vizsgaközpont bevételét képezik azzal, hogy a 2021. július 1. napjáig az átadó miniszter előtti eljárással kapcsolatban befizetett díjak tekintetében a miniszter és a légiközlekedési vizsgaközpont 2022. március 31. napjáig egymással elszámol. A 2021. július 1-jét követően indult és a légiközlekedési vizsgaközpont által lefolytatandó eljárásokért fizetendő díjak a légiközlekedési vizsgaközpont bevételét képezik."

2. § Az R1. (Az Lt. 19. §-ához) című alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A repülőtér üzembentartója az engedély adataiban bekövetkezett változásokat - ideértve az engedélyben szereplő helyrajzi szám változását is - azok tudomására jutásáról számított nyolc napon belül a légiközlekedési hatóságnak, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér esetében a katonai légügyi hatóságnak bejelenti."

3. § Az R1. a következő (Az Lt. 50/A. §-ához) című alcímmel egészül ki:

"(Az Lt. 50/A. §-ához)

20/A. § (1) Az állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőtér kivételével repülőtér üzembentartójának az egyes légiközlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységekre vonatkozó adatszolgáltatást olyan térképen kell benyújtania a légiközlekedési hatóság részére, amelyen az ingatlanok elhelyezkedése és hasznosítási módja, valamint az azt használó tevékenysége is megállapítható.

(2) Az éves adatszolgáltatást minden naptári év február 1-jéig kell teljesíteni.

(3) Az Lt. 50/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli adatszolgáltatást megalapozó jelentős változásnak minősül:

a) a repülőtér területén belül az üzembentartó által megkötött bérleti szerződésekkel összefüggő változás,

b) a repülőtér területén elhelyezkedő épületek használatával összefüggő funkcionális változás, valamint

c) a futópályát, a földi mozgási területeket érintő zárás és újranyitás, ide nem értve a légiforgalom kezelésével összefüggő, azonnali intézkedést igénylő eseteket.

20/B. § (1) Az (EU) 2018/1139 parlamenti a tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, és annak hatálya alá nem tartozó repülőtér - ide nem értve az állami repülések céljára szolgáló és a közös felhasználású repülőtereket - üzembentartója az Lt. 50/A. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakkal összhangban a repülőtér induló és érkező forgalmáról - ideértve a repülőtér forgalmi körén üzemelő légijárműveket is - nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a motoros és nem motoros légjárművekről elkülönítetten és havi bontásban tartalmazza:

a) a légijármű lajstrom jelét vagy azonosító jelzését;

b) a leszállás időpontját;

c) a felszállás időpontját.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a repülőtér üzembentartója minden tárgyi félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi a légiközlekedési hatóságnak."

4. § Az R1. 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:)

"c) ha a légi jármű tulajdonoságai miatt a leszállás helye előzetesen nem határozható meg, a leszállás és az onnan történő további felszállás,"

5. § Az R1. 21/A. § (4) bekezdésében a "légiközlekedési hatóság által meghatározott és honlapján közzétett" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által a Hivatalos Értesítőben közlemény formájában közzétett" szöveg lép.

2. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell átutalni)

"a) az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (ÁHT: 302691, számlaszám: 10032000-00290737-50000005) az 1. § a) pontjában meghatározott 13,5%-ból 8,5%-ot,"

3. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Új repülőtér létesítése vagy meglevő repülőtér működési feltételeinek jelentős mértékű megváltozása esetén az építtető vagy a repülőtér üzemben tartója - szakértő intézmény igénybevételével - elkészítteti a zajgátló védőövezetre vonatkozó számításokat az új vagy megváltozott mértékadó forgalmi helyzetnek megfelelően."

4. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: R2.) 4/A. § j)-o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(UAS művelet nem végezhető)

"j) a III. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körön belül, kivéve, ha a repülőtér üzemben tartója hozzájárult, és - a 8/C. § (5) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott esetek kivételével - azt a tevékenységet végző a hozzájárulás csatolásával a tevékenység megkezdése előtt legkésőbb 2 nappal bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,

k) a IV. osztályú repülőterek vonatkoztatási pontjától számított 2 km sugarú körön belül, kivéve, ha a repülőtér üzemben tartója hozzájárult, és - a 8/C. § (5) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott esetek kivételével -azt a tevékenységet végző a hozzájárulás csatolásával a tevékenység megkezdése előtt legkésőbb 2 nappal bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,

l) az V. osztályú repülőterek vonatkozási pontjától számított 750 méteres sugarú körön belül, kivéve, ha a repülőtér üzemben tartója hozzájárult, és - a 8/C. § (5) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott esetek kivételével - azt a tevékenységet végző a hozzájárulás csatolásával a tevékenység megkezdése előtt legkésőbb 2 nappal bejelentette a légiközlekedési hatósághoz,

m) Drop-Zone légtérben annak működési ideje alatt, kivéve, ha ehhez a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárult, és e szervezet, valamint a távoli pilóta között közvetlen elérés és kommunikáció biztosított,

n) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott védett létesítmények, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely (a továbbiakban: kiemelt nemzeti emlékhely), a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendeletben meghatározott, az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények 200 méteres körzete feletti légtérben,

o) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény alapján kijelölt európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek 500 méteres körzete feletti légtérben, ide nem értve a d) pont szerinti légteret."

9. § Az R2. 4/B. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott védett létesítmények, valamint a kiemelt nemzeti emlékhely 200 méteres körzete feletti légtérben a 25 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó pilóta nélküli állami légijármű - a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak megtartásán túl - az Országgyűlési Őrség biztonsági szempontok mérlegelése alapján megadott előzetes hozzájárulása esetén működtethető.

(5) Az Országgyűlési Őrség a kiemelt nemzeti emlékhely 200 méteres körzete feletti légtér tekintetében a (4) bekezdés szerinti hozzájárulást a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság egyetértése esetén adhatja meg. Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos együttműködésük kereteiről az Országgyűlési Őrség és a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság megállapodást köt."

10. § (1) Az R2. 5/B. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A légiközlekedési hatóság az LH-R1 és LH-R1A korlátozott légterek igénybevételére vonatkozó engedély kiadását megelőzően beszerzi a belügyminiszter által kijelölt szervnek a védett létesítmények védelme tekintetében kialakított véleményét.

(2b) A (2a) bekezdés végrehajtása érdekében a (2a) bekezdésben meghatározott, a belügyminiszter által kijelölésre kerülő szerv és a légiközlekedési hatóság együttműködési megállapodást köt a vélemény beszerzésének eljárási kérdéseiről."

(2) Az R2. 5/B. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

"f) pilóta nélküli állami légijármű esetén a 4/B. § (4) bekezdésében meghatározott hozzájárulást."

11. § (1) Az R2. 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A belügyminiszter által a (3) bekezdés a)-d), f) és m) pontjában meghatározott szervezetek közül kijelölt szervezet a 4/A. § n) és o) pontjában foglalt adatokat, az Országgyűlési Őrség a 4/A. § n) pontjában foglalt adatokat, a légiközlekedési hatóság a 4/A. § pontjában foglalt adatokat tölti fel a Felületre."

(2) Az R2. 8/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott célú műveleti korlátozás az Országgyűlési Őrségnek az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott feladatai teljesítése során, az említett törvényben meghatározott intézkedésekben és eljárásokban a helyszínen meghatározott feladatok ellátásának időtartamára, de legfeljebb 24 órára írható elő, amely egy alkalommal 24 órával meghosszabbítható, legfeljebb az elrendelésre okot adó esemény kezdetétől annak végéig, amelyet a Felületen fel kell tüntetni."

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Az R3. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 1. melléklete a 3. melléklet,

b) 8. melléklete a 4. melléklet,

c) 10. melléklete az 5. melléklet

szerint módosul.

15. § Hatályát veszti az R4. 13. § (1) bekezdés e) pontjában az "és 19." szövegrész.

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) vasúti járművezető: az a személy, aki önállóan és biztonságos módon képes és jogosult

da) vonatokat - ideértve a mozdonyokat, tolató mozdonyokat, munkaszerelvényeket, a vasúti pályahálózat fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását, felújítását és korszerűsítését végző vasúti járműveket, vagy vasúti személy és áruszállításra szolgáló vonatokat, szerelvényeket -,

db) metró motorkocsit, HÉV járművet, földalatti vasúti járművet, közúti vasúti járművet, fogaskerekű vasúti járművet, vasút-villamos járművet, vagy

dc) a rádiós távirányítással mozdonyt

vezetni."

17. § (1) Az R5. 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A munkáltató az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatot elektronikus úton kezdeményezi."

(2) Az R5. 3. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) A vasúti járművezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes megállapítására hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelem beérkezését követően elektronikus úton értesíti a kijelölt tanúsító szervezetet a tanúsítvány kiállításához szükséges adatokról. A kijelölt tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállítását követően elektronikus úton értesíti a közlekedési hatóságot a 28. § (4) bekezdésében meghatározott adatokról."

18. § Az R5. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előzetes vizsgálatot kell végezni:)

"b) fennálló munkaviszony esetében, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörből eltérő kockázati tényezőket, megterhelést jelentő, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt,"

19. § Az R5. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a vasúti járművezetők előzetes vizsgálata során, a munkavégzés megkezdése előtt

a) általános labor (vérkép, vércukor, máj- és vesefunkciók, vizelet),

b) szemészeti (Ishihara teszt, anomaloscopos vizsgálat, ha annak szükségessége orvosi szempontból indokolt),

c) audiológiai és

d) neurológiai

szakorvosi vizsgálatok elvégzése kötelező."

20. § Az R5. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Időszakos vizsgálatra köteles a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott, az 1. mellékletben felsorolt tevékenységet végző munkavállaló:

a) negyvenedik életév betöltését megelőzően ötévente,

b) negyvenedik életév betöltését követően, de a hatvankettedik életév betöltését megelőzően háromévente,

c) hatvankettedik életév betöltését követően évente."

21. § Az R5. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A vasúti járművezető a meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatra köteles jelentkezni, ha az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálata óta

a) a munkavégzés során eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,

b) látásélességében látásjavító eszközzel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állt be,

c) orvosilag igazolt súlyos hipoglikémia fordult elő, vagy

d) egészségi állapotában egyéb olyan állapotromlást észlel, amely a vasúti járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

(3) Ha a munkavállaló kezdeményezi a soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, azt a munkáltató a foglalkozás- egészségügyi orvos egyetértésével rendeli el."

22. § Az R5. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgálat legalább az egyes biztonsági funkciók követelményeivel kapcsolatos alábbi feltételek vizsgálatára terjed ki:

a) kognitív feltételek

aa) figyelem és koncentrálás,

ab) memória,

ac) felfogóképesség,

ad) logikai képesség és

ae) kommunikáció,

b) pszichomotoros feltételek

ba) reakciósebesség és

bb) mozgáskoordináció,

c) viselkedési és személyiségi feltételek

ca) érzelmi önkontroll,

cb) viselkedési megbízhatóság,

cc) önálló feladatvégzés és

cd) a tevékenység szempontjából jelentős személyiségvonások (különösen a lelkiismeretesség)."

23. § Az R5. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését - a tanúsító szervezet nevében eljáró - a 22/A. §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő folytatja le. A közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A szakértő nyilvántartásba vételét a tanúsító szervezet elektronikus úton kezdeményezi a közlekedési hatóságnál."

24. § Az R5. 22/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakértő a hatósági nyilvántartásba történő bekerülését megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A szakértő írásban haladéktalanul bejelenti a tanúsító szervezet részére, ha vele szemben a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok keletkezett."

25. § Az R5. 23. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A közlekedési hatóság a nyilvántartásból honlapján a következő adatokat teszi közzé:)

"f) rendelési hely címe."

26. § Az R5. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szervezet a vizsgálat elvégzésének napján az elvégzett vizsgálatokról és azok eredményéről a közlekedési hatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a vizsgált személy természetes személyazonosító adatait,

b) a vizsgálat alapján kialakított egészségi alkalmassággal, tanúsítvánnyal összefüggő adatokat az esetleges korlátozásokkal,

c) a tanúsítvány alapján betölthető munkakört,

d) az alkalmasság időbeli hatályát és

e) a vizsgált személy munkáltatójának adatait."

27. § Az R5. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) Ez a rendelet

a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (2) és (3) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (2) bekezdésének, 20-22. cikkeinek, II. mellékletének, valamint

b) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

28. § Az R5.

a) 1. melléklete helyébe a 6. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

29. § Az R5.

a) 2. § e) pont eb) alpontjában a "pályahálózaton járművet" szövegrész helyébe a "pályahálózaton és iparvágányon járművet" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "mozdonyvezetők" szövegrész helyébe a "vasúti járművezetők" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az "a III. munkaköri csoportba besorolt munkakörökre előírt" szövegrész helyébe az "az előírt" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdés e) pontjában és 12. § (2) bekezdés c) pontjában a "minden esetben" szövegrész helyébe az "évente" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a "Mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető" szövegrész helyébe a "Vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető" szöveg,

f) 19. § (3) bekezdés a) pontjában a "mozdonyvezető és egyéb vasúti járművezető" szövegrész helyébe a "vasúti járművezető és egyéb vasúti járművezető" szöveg,

g) 20. § (2) bekezdésében a "vizsgálat eredményével, kérheti" szövegrész helyébe a "vizsgálat eredményével, egyszeri alkalommal kérheti" szöveg,

h) 21. § (1) és (1a) bekezdésében a "mozdonyvezetői" szövegrész helyébe a "vasúti járművezetői" szöveg,

i) 24. § (6) bekezdésében a "Mozdonyvezetők és egyéb vasúti járművezetőknél" szövegrész helyébe az "A vasúti járművezetőknél és egyéb vasúti járművezetőknél" szöveg,

j) 4. mellékletében a "mozdonyvezető" szövegrész helyébe a "vasúti járművezető" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti az R5.

a) 2. § c) pontja,

b) 2. § e) pont ea) alpontja,

c) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "munkaköri csoportba sorolt" szövegrész,

d) 7. § (2) bekezdése,

e) 7. § (3) bekezdése,

f) 21. § (1) bekezdésében a "Kiemelten" szövegrész,

g) 23. § (3) bekezdése,

h) 29. § (6) bekezdése.

8. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) eljáró hatóság:

ba) az 1. melléklet tekintetében a területi mérnöki kamara,

bb) a 2. melléklet tekintetében az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter,

bc) a ba) és a bb) alpont alá nem tartozó ügyekben a közlekedésért felelős miniszter."

32. § Az R6. 2. melléklet címében az "A légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság által" szövegrész helyébe az "A honvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszter által" szöveg lép.

9. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

33. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"p) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra."

34. § Az R7. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetnek a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programban foglaltak alapján kidolgozott jóváhagyott védelmi programmal, az azon alapuló belső védelmi minőségbiztosítási programmal és védelmi képzési programmal kell rendelkeznie, amelynek hiánya esetén légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedély nem adható ki. A védelmi program az uniós légiközlekedés védelmi jogszabályokban, valamint a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban foglalt előírások adott szervezetnél történő végrehajtásának részletes eljárási rendjét tartalmazza. A védelmi programot a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 300/2008/EK rendelet) mellékletében meghatározott közös alapkövetelményi pontok alapján az ott feltüntetett sorrendben kell meghatározni a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetre vonatkozó végrehajtási feladatokat is részletezve. A Repülőtéri Kézikönyv a légiközlekedés védelmi vonatkozású eljárásait a repülőtéri védelmi program jóváhagyása után, annak megfelelően tartalmazza."

35. § Az R7. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi programon alapuló belső védelmi minőségbiztosítási programját jóváhagyásra benyújtja a légiközlekedési hatóságnak, amelyet a légiközlekedési hatóság akkor hagy jóvá, ha az megfelel a 300/2008/EK rendelet, valamint e rendelet előírásainak."

36. § Az R7. 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A légiközlekedés védelmi oktatónak és oktató szervezetnek, valamint az e-learning rendszer üzemeltetésére a légiközlekedési hatóság ad engedélyt a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben előírt feltételek teljesítése esetén. A kiadott engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, valamint honlapján közzéteszi azon személyek, szervezetek elérhetőségét, akik harmadik fél részére is vállalnak oktatást és nyilatkozatukban engedélyt adnak adataik közzétételére. A kiadott engedély két évig hatályos.

(5) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek a légiközlekedés védelmi feladataik ellátására a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program alapján a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi programhoz kapcsolódó védelmi képzési programot dolgoznak ki és működtetnek. A védelmi képzési program jóváhagyására irányuló hatósági eljárás során a légiközlekedési hatóság azt vizsgálja, hogy a képzési program megfelel-e a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban meghatározott követelményeknek."

37. § Az R7. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az együttműködő hatóságok, a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek továbbá a repülőtéri állandó belépő kártyával vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyával rendelkező személyek haladéktalanul értesítik a szervezet védelmi tisztjét, ha észlelik, hogy a védelmi tervben, az azon alapuló belsővédelmi minőségbiztosítási programban, a védelmi képzési programban vagy a repülőtérrendben foglalt, a légiközlekedés védelmére vonatkozó előírásokat megsértették, vagy azokat nem az előírás szerint hajtották végre. A védelmi tiszt az előírások megsértésének súlyosságától függően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a légiközlekedési hatóságot és a közlekedésbiztonsági szervet (a továbbiakban: légiközlekedés-védelmi esemény)."

38. § (1) Az R7. 13. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság)

"h) a tevékenységre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén jóváhagyja a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek

ha) légiközlekedés védelmi tisztjének,

hb) védelmi felelősének

kijelölését,"

(2) Az R7. 13. §-a a következő x) és y) ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság)

"x) a jogszabályi feltételek teljesülése esetén jóváhagyja a védelmi ellenőrök alap- és éves ismeretmegújító képzési tervét,

y) részt vesz a berakodás előtti előzetes áruinformációkkal kapcsolatos védelmi kockázatértékelésben és berakodást megtiltó javaslat esetén értesíti az együttműködő hatóságokat."

39. § (1) Az R7. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A légi oldalra az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a védelmi tervben, a Repülőtéri Kézikönyvben vagy repülőtérrendben meghatározott további engedéllyel is be lehet lépni."

(2) Az R7. 23. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A gépjárművek a repülőtér légi oldalán vagy SRA területen az üzemben tartó által, vagy a nevében - a hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy korlátozással - kiállított állandó vagy ideiglenes behajtási engedéllyel tartózkodhatnak. A behajtási engedélyt kiállító ellenőrzi az ott tartózkodás indokoltságát. A behajtási engedély legfeljebb öt éves időtartamra adható ki."

40. § Az R7. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § Ha az első belépési vámhatóság által kiadott berakodást megtiltó értesítés után a légijármű már felszállt, a légiközlekedési hatóság értesíti az együttműködő hatóságokat, valamint a repülőtér üzembentartóját. A repülőtér üzembentartója életbe lépteti a repülőtéri kényszerhelyzeti tervben meghatározott vészhelyzeti eljárásokat."

41. § Az R7. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az a légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet mellékletének 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. Az üzemben tartó - ha kérelmezi ismert beszállító kinevezésének engedélyezését -, a védelmi programban részletesen szabályozza a listás szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását. A meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, meghatalmazott beszállítók listáját a légiközlekedési hatóság a honlapján közzéteszi."

42. § Az R7. a következő 26/A. alcímmel egészül ki:

"26/A. Kibervédelmi intézkedések

40/A. § (1) A nemzetbiztonsági szakszolgálat elektronikus úton tájékoztatja az együttműködő hatóságokat és a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezeteket az aktuális, releváns információkról, fenyegetettségről és kockázatokról, a kiberkockázatokat is beleértve, annak érdekében, hogy azok megfelelő kockázatelemzést tudjanak végrehajtani feladataik ellátásához.

(2) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kialakítják a tevékenységük ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerüket (kibervédelmi intézkedések), melyet a védelmi programban kell rögzíteni.

(3) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kibervédelmi intézkedések keretében, azonosítják és védik a kritikus információkat és adatokat, kommunikációs rendszereket, és megelőző intézkedéseket tesznek az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelmére, a sebezhetőség kiküszöbölésére, amelyek biztosítják a megfelelő reagálást az esetleges kibertámadások elhárítására. Az intézkedések magukban foglalják a védelmet, a felderítést, a választ és a helyreállítást.

(4) Kritikus elektronikus információnak vagy rendszernek minősülnek különösen a következők:

a) a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, meghatalmazott beszállítók adatbázisa,

b) az utasoktól különböző személyek által használt beléptető rendszerek beleértve az elektronikus kapukat és egyéb ajtókat, valamint a riasztó rendszerek,

c) a kártyaleolvasók,

d) az E-útlevél leolvasók,

e) a kamerás megfigyelőrendszer,

f) az utas és poggyász összeegyeztető rendszer,

g) a védelmi átvizsgálásra használt rendszerek és robbanóanyag felderítő rendszerek,

h) a repülőtéri azonosító kártya adatbázis, ideértve a foglalkoztatásra és a védelmi háttérellenőrzésre vonatkozó adatokat is,

i) a személyek védelmi képzésére vonatkozó adatbázis.

(5) A kibervédelmi intézkedéseket a légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek szervezetükön belül közzéteszik, és legalább kétévente vagy jelentős változások esetén felülvizsgálják abból a célból, hogy az alkalmassága, megfelelősége és hatékonysága biztosított legyen.

(6) A kibervédelmi intézkedések magukban foglalják a szervezeten belüli kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárást, az üzletmenet- folytonosságra vonatkozó eljárást, valamint az eseménykezelési eljárást. A védelmi program részét képező kibervédelmi intézkedések meghatározzák az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai ismereteket, valamint tartalmazzák a felhasználók kibervédelmi tudatossági képzésérére vonatkozó kötelezettségét.

(7) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek kizárólag olyan szoftvereket és kapcsolódó dokumentációt használnak, melyek megfelelnek a rájuk vonatkozó szerződésben foglalt elvárásoknak és a szerzői jogi és más jogszabályoknak.

(8) A kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárás kiterjed a lehetséges kockázatok felmérésére, a kockázatok kezelésének felelősségére, valamint a kockázatok kezelésének elvárt minőségére. A légiközlekedésben közreműködő szervezetek végrehajtják a biztonsági kockázatelemzéseket és rögzítik a kockázatelemzések eredményét.

(9) Az üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljáráshoz kapcsolódóan a kibervédelmi intézkedések tartalmazzák:

a) a biztosítandó szolgáltatásokkal kapcsolatos alapfeladatok és alapfunkciók meghatározását, az ezekhez kapcsolódó vészhelyzeti követelményeket;

b) a helyreállítási feladatokról, a helyreállítási prioritásokról és mértékekről történő rendelkezést;

c) a vészhelyzeti szerepkörök, felelősségi területek, a kapcsolattartó személyek kijelölését;

d) az alapfunkciók újrakezdése időpontjának az üzletmenet-folytonossági eljárás aktiválását követő meghatározásával kapcsolatos szabályokat;

e) az elektronikus információs rendszer alapfunkciót támogató kritikus rendszerelemek meghatározását;

f) a folyamatos működést szolgáló információ-feldolgozó, infokommunikációs és környezeti képességek biztosításához szükséges kapacitás megtervezésére vonatkozó kötelezettséget; valamint

g) az összes funkció újrakezdése időpontjának az üzletmenet-folytonossági eljárás aktiválását követő meghatározásával kapcsolatos szabályokat.

(10) Az eseménykezelési eljárás magában foglalja az előkészületet, az észlelést, a vizsgálatot, az elszigetelést, a megszüntetést és a helyreállítást, továbbá összehangolja az eseménykezelést az üzletmenet-folytonossági eljáráshoz tartozó tevékenységekkel.

(11) A biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább a következőkről:

a) az információs vagyonelemek és az információ-feldolgozó eszközök azonosításáról, nyilvántartásáról;

b) a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról, beleértve a hozzáférési szinteket, az egyedi jogosultságokat, ezek engedélyezését, a felelősségi köröket, a hozzáférés naplózását, a rendkívüli eseményeket;

c) a felhasználók egyedi azonosításának és hitelesítésének biztosításáról;

d) a jogosult felhasználók számára a rendszerekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításáról és a jogosulatlan hozzáférés megelőzéséről;

e) a felhasználók olyan hálózati és hálózati szolgáltatási hozzáféréssel történő ellátásáról, amelyek használatára felhatalmazással bírnak;

f) rendszeres biztonsági mentések készítéséről és ezek rendszeres teszteléséről az elfogadott mentési szabályzatnak megfelelően;

g) a felhasználói, rendszergazdai és rendszerüzemeltetői tevékenységek, hibák és információbiztonsági események eseménynaplóban rögzítéséről, a naplóbejegyzések megőrzéséről és rendszeres értékeléséről;

h) a használt információs rendszerek műszaki sebezhetőségeire vonatkozó információk, nyomon követéséről, a rendszer kitettségének értékeléséről,a kapcsolódó kockázatok kezeléséről;

i) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről; valamint

j) a felderítő, megelőző és helyreállító intézkedések bevezetéséről a rosszindulatú program elleni védelem érdekében.

(12) A légiközlekedési hatóság a (2)-(11) bekezdésben foglaltak végrehajtásához szükséges szakmai szabályokat a honlapján útmutatóban teszi közzé."

43. § Az R7. 41. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III-VI. osztályúnak minősített repülőtér üzemben tartója védelmi kapcsolattartót, a repülőtéri készletek ismert beszállítója, a listás szállító, a fedélzeti ellátmány ismert beszállítója a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer biztosítása érdekében védelmi felelőst jelöl ki.

(3) A védelmi tiszt közvetlenül az adott szervezet vezetőjének alárendeltségébe tartozik, és felelős azért, hogy a szervezet naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a légiközlekedés védelmi szabályokat betartsák. A védelmi tiszt felel a szervezet védelmi tervének aktualizálásáért, amelyet rendszeresen, de legalább ötévente felülvizsgál. A védelmi tiszt felelős a hatóságokkal való kapcsolattartásért. Védelmi tisztnek magyar nyelven kommunikálni képes, a légiközlekedés védelmében együttműködő hatóságok számára folyamatosan elérhető személy jelölhető ki. A védelmi tiszt akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni. A helyettes csak olyan személy lehet, aki megfelel a védelmi tiszt alkalmazási feltételeinek. A védelmi tiszt és a védelmi felelős a szervezetnél légiközlekedés védelmi feladatot végrehajtó munkavállalók tekintetében intézkedési jogkörrel rendelkezik.

(3a) A védelmi tiszt védelmi tiszti utasítást adhat ki, amely objektív okból a jóváhagyott védelmi tervben foglaltaktól eltérő ideiglenes szabályzat vagy eljárási rend. A védelmi tiszti utasítást a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá, ha az biztosítja a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő biztonsági szintet."

44. § Az R7.

a) 6. § (3) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében a "tervvel" szövegrész helyébe a "programmal" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "tervben" szövegrész helyébe a "programban" szöveg,

c) 13. § g) pontjában és 19. § a) pontjában a "tervét" szövegrész helyébe a "programját" szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés j) pontjában a "kiállítja" szövegrész helyébe a "gondoskodik" szöveg, a "belépési engedélyeket" szövegrész helyébe a "belépési engedélyek kiállításáról" szöveg,

e) 17. § (2) bekezdés a) pontjában és 18. § a) pontjában a "tervet" szövegrész helyébe a "programot" szöveg,

f) 20. § (2) bekezdésében a "tervek" szövegrész helyébe a "programok" szöveg,

g) 23. § (1) bekezdésében az "SRA-ra" szövegrész helyébe a "légi oldalra és SRA-ra" szöveg,

h) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az "által" szövegrész helyébe az "által vagy az üzembentartó nevében" szöveg

lép.

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya

a) a Magyarország területén belföldi forgalomban és nemzetközi forgalomban

aa) tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységre (a rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: közúti közlekedési szolgáltatás),

ab) tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállításra, és

ac) autóbusszal végzett saját számlás személyszállításra,

valamint az ilyen tevékenységet végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi, személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az ezzel összefüggésben tevékenységet végző, szállított áru feladójára, felrakójára, továbbá a címzettre és lerakókra, továbbá

b) a Magyarországon székhellyel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által Magyarország területén kívül nemzetközi forgalomban végzett közúti közlekedési szolgáltatásra

terjed ki."

(2) Az R8. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján végzett fuvarfeladatot kivéve, a Magyarország

a) területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

b) területét érintő, saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, és

c) területén kabotázsműveletet, azt megelőző és azt követő fuvarfeladatot végző tehergépjármű

az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra, üresfutásra vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.

(1a) Az 1072/2009/EK rendelet 8. és 9. cikke szerinti kabotázsműveletet végző jármű esetében az (1) bekezdés szerinti első kabotázsműveletet megelőző fuvarfeladatra vonatkozó fuvarregisztrációt az első kabotázsművelet megkezdése előtt, az utolsó kabotázsműveletet követő fuvarfeladatra vonatkozó fuvarregisztrációt az utolsó kabotázsművelet lezárása előtt kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű üzembentartója vagy a szállító a fuvarfeladat megkezdése előtt a közlekedési hatóság által üzemeltetett nyilvánosan elérhető informatikai rendszerben (a továbbiakban: BIREG rendszer) a vállalkozás adatait - cégnév, székhely - tevékenységi vagy közösségi engedély adatait, és az adott vállalkozás szállítási tevékenységének a BIREG rendszerben történő rögzítésére jogosult felhasználók adatait és jogosultságait rögzíti (a továbbiakban: üzembentartói regisztráció).

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója a fuvarfeladat esetén

a) a felrakás megkezdése előtt, az adott szállítás adatait a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben rögzíti, valamint a kapcsolódó dokumentumok digitális képét feltölti (a továbbiakban: fuvarregisztráció),

b) az államhatár átlépésekor a tehergépjármű Magyarország területére történő belépésének, valamint a Magyarország területéről történő kilépésének helyét, pontos (nap, óra, perc) időpontját és a kilométeróra állását a BIREG rendszerben rögzíti (eseményrögzítés).

(4) A CEMT engedélyt vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyt és a fuvarregisztráció elvégzéséről szóló, a BIREG rendszer által korábban megküldött visszaigazolást a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatja.

(5) Magyarországi felrakás esetén a felrakó, magyarországi lerakás esetén a lerakó is vizsgálja a (4) bekezdésben foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott fuvarfeladatnak való megfelelését, továbbá a fuvarregisztráció érvényességét.

(6) Ha a (4) bekezdés szerinti engedély hiányzik, nem érvényes, hatálytalan vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, vagy a fuvarregisztrációt a tehergépjármű vezetője vagy üzemben tartója nem végezte el, a felrakó, vagy a lerakó azt a közlekedési hatóságnak, a vámhatóságnak vagy a rendőrségnek a hiba észlelését követően a BIREG rendszeren keresztül haladéktalanul bejelenti. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, a közúti közlekedésről szóló törvény szerint intézkedni, vagy más hatóság eljárását kezdeményezni. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hatálytalansága, hiányossága vagy a fuvarregisztráció elmulasztása, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a felrakó jogosult az áru felrakását megtagadni.

(7) A magyarországi felrakás helyén a felrakó, a magyarországi lerakás helyén a lerakó a CEMT engedéllyel vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi a szállító által előzetesen feltöltött engedély meglétét, rögzíti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, továbbá feltölti a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet és egyéb dokumentumokat (engedélykezelés)."

(3) Az R8. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A menetrend szerinti - belföldi vagy nemzetközi - személyszállítást végző autóbusz homlokfalán a járati útvonal végpontját, oldalfalán a járati útvonal kezdő- és végpontját kell feltüntetni. A menetrend szerinti - belföldi vagy nemzetközi - személyszállítást végző autóbusz homlokfalán a járati útvonal kezdőpontját is fel lehet tüntetni. A különcélú menetrend szerinti személyszállításra használt autóbusz homlok- és oldalfalán a "különcélú járat" feliratot - szerződéses járat esetén "szerződéses járat" feliratot - feltüntető táblát is el kell helyezni."

46. § Hatályát veszti az R8. 24. § (6) bekezdése.

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

47. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 18. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) Vezetői engedély honosítása során a tanfolyam elvégzése nélküli elméleti, vagy elméleti és gyakorlati vizsgára a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti képző szervnél lehet jelentkezni."

48. § Az R9. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jármű átírásakor továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet a közlekedési igazgatási hatóság visszavonja, érvényteleníti, selejtezi és az erre feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre megküldi."

49. § (1) Az R9. 110. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A közlekedési igazgatási hatóság jogszabály alapján arra jogosult birtokos kérelmére bontási átvételi igazolás alapján véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból."

(2) Az R9. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a jármű forgalomból történő végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét - a birtokos által kezdeményezett eljárás kivételével - a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. Ha a jármű hatósági jelzése, forgalmi engedélye és törzskönyve a birtokos rendelkezésére áll, azokat a jármű forgalomból történő végleges kivonás során le kell adni."

50. § Az R9. 120. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A 13. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti OT rendszámtáblát 2022. február 1-jétől kell kiadni."

51. § (1) Az R9.

a) 88. § (1) bekezdésében a "közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vételét" szöveg,

b) 89. § (4c) bekezdésében az "a Nyilvántartónak megsemmisítés céljából" szövegrész helyébe az "az arra feljogosított adatfeldolgozónak megsemmisítésre" szöveg,

c) 112/A. § (3) bekezdésében az "a forgalmi engedély vagy állandó rendszámtábla" szövegrész helyébe az "az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély vagy rendszámtábla" szöveg

lép.

(2) Az R9.

a) 92. § (2) bekezdésében a "B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély" szövegrész helyébe az "ideiglenes forgalmi engedély" szöveg,

b) 97. § (1) bekezdés a) pontjában az "53-63. §-ban" szövegrész helyébe az "53-63/A. §-ban" szöveg

lép.

52. § Az R9.

a) 7. melléklete a 8. melléklet,

b) 13. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

53. § Hatályát veszti az R9. 75. § (5) bekezdése.

12. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

54. § A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 2. § 6. pontjában a "pályahálózat működtetésére engedéllyel" szövegrész helyébe a "vasútbiztonsági engedéllyel" szöveg,

b) 19. § (5) bekezdésében az "A működési engedélyhez kötött tevékenységet végző" szövegrész helyébe az "A vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező" szöveg

lép.

13. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 4. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"2. a közúti járművek - ideértve a trolibuszt is - típusbizonyítványával, általános forgalomba helyezési, sorozatforgalomba helyezési és sorozat-átalakítási engedélyével, az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyével és a hazai járműforgalmazók részéről a megfelelőségi nyilatkozat alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a jármű megváltoztatására vonatkozó alkalmazási engedéllyel kapcsolatos hatáskör gyakorlása, valamint az az általános forgalomba helyezési engedélyezési eljárásban tanúsítóként közreműködők engedélyezéssel összefüggő hatáskör gyakorlása, továbbá egyéb jármű esetén a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint eltérési engedély megadása"

(során.)

(2) Az R10. 4. § (2) bekezdés 27. pontja a következő k) alponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzései, továbbképzései, utánképzései és vizsgáztatásai tekintetében - vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével -)

"k) az elektronikus vezetési karton vezetésére szolgáló eszköz vagy alkalmazás és a kapcsolódó informatikai rendszer minősítésének és tanúsításának módjának meghatározása;"

(során.)

(3) Az R10. 4. § (4) bekezdése a következő 30. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el)

"30. a járműben az utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgy, berendezés vagy a jármű külső felületén a típusengedélyben nem szereplő berendezés, kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítés - beleértve a jármű reklámmal, fényforrással vagy fóliával történő ellátását - legfeljebb 3 hónap időtartamra történő elhelyezése engedélyezése"

(során.)

56. § (1) Az R10. 8. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)

"2. hajózásbiztonsági ellenőri képesítéssel,"

(kapcsolatos ügyekben.)

(2) Az R10. 8. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hajózási hatóságként a miniszter jár el:)

"5. a hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával, és ellenőrzésével, továbbá a hajózási üzemeltetési vezetői képesítések, hajózási képesítések és képesítő okmányok közhiteles nyilvántartásával, a vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint a vizsgabizottság működési rendjét megállapító vizsgaszabályzat jóváhagyásával, valamint a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján számonkérhető ismeretanyag, a vizsgafeladatok és a vizsgatárgyak számonkérésének módjának meghatározásával,"

(kapcsolatos ügyekben.)

57. § Az R10. 9. § (4) bekezdése a következő 86a-86d. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"86a. jóváhagyja a 139/2014/EU bizottsági rendelet IV. melléklet B. ALRÉSZ - REPÜLŐTÉRI MŰKÖDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK (ADR.OPS.B) ADR.OPS.B.005. pontjában meghatározott repülőtéri kényszerhelyzeti tervet, továbbá vizsgálja a repülőtéri kényszerhelyzeti terv alapján végrehajtott kényszerhelyzeti gyakorlat megfelelőségét,

86b. jóváhagyja a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pont 3.5. alpontjában szereplő Kényszerhelyzeti Tervet,

86c. kiadja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet szerinti koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a versenylégtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt,

86d. jóváhagyja a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 1. számú és 4. számú mellékletében jóváhagyáshoz kötött dokumentumokat."

58. § Az R10. a következő 10/E. alcímmel egészül ki:

"10/E. A légiközlekedési vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szerv kijelölése

12/E. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30/A. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti szervként a Kormány országos illetékességgel a minisztert jelöli ki."

59. § Hatályát veszti az R10. 9. § (4) bekezdés 10. pontja.

14. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

60. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2/A. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet az elismeréshez kapcsolódó tevékenységét hatályos hatósági elismerés alapján, a 9. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül végzi."

61. § Az R11. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha olyan engedélyköteles változás történik, amelynek következtében a vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó járműkategóriák vagy az alkalmazható vizsgálatok bővülnek - ide nem értve az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás számára jogszabály alapján biztosított eljárásokban való közreműködést -, vagy a vizsgálóállomás a korábbi vizsgasorok számát növeli, a vizsgálóállomás az engedélye módosítását kérheti."

15. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

62. § A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások során kiadható műszaki engedélyek fajtái:

a) elvi létesítési engedély,

b) építési engedély,

c) átalakítási engedély,

d) eltérési engedély,

e) használatbavételi engedély,

f) ideiglenes használatbavételi engedély,

g) fennmaradási engedély,

h) forgalomba-helyezési engedély,

i) megszüntetési engedély,

j) üzemszünet engedély

(a továbbiakban együtt: építésügyi hatósági műszaki engedély)."

63. § Az R12. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

"2/A. Elvi létesítési engedélyezési eljárás

5/A. § (1) Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi létesítési engedély kérelmezhető.

(2) Elvi létesítési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer egészére, egy szakaszára, vagy valamely alrendszerére. A kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer egésze, egy szakasza, vagy valamely alrendszere műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vázlatát, és az elvi engedély megadásának feltételeit megalapozó dokumentumokat, számításokat.

(3) Az építményekkel kapcsolatos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldásra irányuló kérelem elvi létesítési engedélykérelem formájában is benyújtható.

(4) A kiadott elvi létesítési engedély a kivitelezés megkezdésére nem jogosít.

(5) Elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálásához a kérelmező építési jogosultságának igazolása nem szükséges.

(6) Az elvi létesítési engedély iránti kérelem benyújtása során - annak tartalmától függően - igazolni kell a tervezési jogosultságot.

(7) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tervezett műszaki megoldás előtervét és műszaki leírását.

5/B. § (1) Az elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a vasúti közlekedési hatóság vizsgálja, hogy

a) a tervezett közlekedési rendszer megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai és műszaki követelményeknek, az azoktól eltérően tervezett műszaki megoldás engedélyezhető-e, valamint

b) a tervezett közlekedési rendszer elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelelő-e, alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

(2) Az engedély hatályának időtartama nem haladhatja meg az egy évet. Az engedély időbeli hatálya, ha a vonatkozó jogszabályok időközben nem változtak meg, egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(3) Az elvi létesítési engedély a létesítési engedély megadását illetően a vasúti közlekedési hatóság az (1) bekezdésben foglaltak keretei között és az (5) bekezdés figyelembevételével köti azokban a kérdésekben, amelyekről az elvi létesítési engedélyben kifejezetten rendelkezett, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok a létesítési, engedélyezési eljárás megindítását megelőzően megváltoztak.

(4) Az elvi létesítési engedély hatályát veszti, ha a véglegessé válásától számított egy év elteltéig nem kérnek építési engedélyt a létesítményre, vagy az igénybe venni tervezett területre időközben létesítési engedélyt adtak ki.

(5) Ugyanazon területre több elvi létesítési engedély is kiadható."

16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 4. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni a vizsgaközpont

a) informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton,

b) informatikai rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy

c) informatikai rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a vizsgaközpontnál ügyfélfogadási időben

lehet.

(1b) Az előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálat, valamint a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat díját elektronikus úton, átutalással, vagy az (1a) bekezdés c) pontja szerinti esetben készpénz átutalási megbízással kell megfizetni. Előzetes és időszakos pályaalkalmassági vizsgálatra az időpontfoglalás a díj megfizetését követően lehet. A díj megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén az ügyfél jelentkezését törölni kell."

(2) Az R13. 4. § (1d) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1d) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontja esetén a kezdeményező vagy a megkereső szerv írásbeli megkeresése alapján az ügyfél vizsgaközpont általi értesítésével indul.

(2) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki nem minősül - kezdő vezetőnek és rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel "B" vagy "C" vagy "D" kategóriában."

65. § Az R13. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont informatikai

a) rendszerén keresztül elektronikus úton, vagy

b) rendszeréből letöltött kérelem kinyomtatásával és postai úton történő megküldésével, vagy

c) rendszerében kitöltött vagy letöltött és kinyomtatott kérelemmel személyesen a vizsgaközpontnál ügyfélfogadási időben

lehet benyújtani."

66. § Az R13. 10. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "április 1-je" szövegrész helyébe a "március 31-e" szöveg lép.

67. § Hatályát veszti az R13.

a) 4. § (1c) bekezdésében a "Személyesen jelentkezni ügyfélfogadási időben a vizsgaközpontnál lehet." szövegrész,

b) 10. § (2) bekezdés b) pontja.

17. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Általános Forgalombahelyezési Engedély (a továbbiakban: ÁFE) iránti kérelmet a 16/L. § szerinti engedéllyel rendelkező járműforgalmazó nyújthatja be az általa forgalmazott járművek tekintetében."

69. § Az R14. a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

"4/B. Járműforgalmazók engedélyezése

16/L. § (1) Az ÁFE kiadásában történő járműforgalmazói közreműködést a közlekedési hatóság annak a gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: járműforgalmazó) engedélyezi, amely

a) rendelkezik - az adott gyártmányra vonatkozó - a járműgyártóval vagy felhatalmazott képviselőjével kötött, Magyarország egész területére hatályos kizárólagos forgalmazási engedéllyel,

b) teljesíti a közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerhez való csatlakozás következő feltételeit:

ba) rendelkezik a közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszer futtatására alkalmas számítógéppel;

bb) rendelkezik fix publikus IP címmel.

(2) A járműforgalmazó részére kiadott engedély (a továbbiakban: járműforgalmazói engedély) határozatlan ideig hatályos.

(3) A járműforgalmazó minden, a járműforgalmazói engedély szempontjából jelentős adatváltozást nyolc napon belül bejelent a közlekedési hatóságnak.

(4) A közlekedési hatóság a járműforgalmazói engedélyt legfeljebb 30 napra felfüggeszti és a járműforgalmazó közlekedési hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerhez történő hozzáférését korlátozza, ha

a) a járműforgalmazó a (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

b) a járműforgalmazó téves adatot közölt,vagy

c) a járműforgalmazó az ÁFE engedélyezési eljárás érdemére kiható, valótlan adatot közöl.

(5) A közlekedési hatóság a járműforgalmazói engedélyt visszavonja, ha

a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, vagy

b) a járműforgalmazó ezt kéri.

(7) Ha a közlekedési hatóság az (5) és (6) bekezdés alapján a járműforgalmazói engedélyt visszavonta, a döntés véglegessé válásától számított 3 éven belül a járműforgalmazó részére új engedély nem adható.

(8) Az (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a járműforgalmazó az adatok javítását a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló miniszteri rendelet szerinti díj megfizetését követően kezdeményezheti.

16/C. § (1) A járműforgalmazó a közlekedési hatóság által biztosított informatikai rendszerben rögzíti az adott járműtípusra vonatkozó ÁFE kiadásához szükséges adatokat, amellyel tanúsítja azok megfelelőségét, és amely alapján a közlekedési hatóság az általa biztosított informatikai rendszerben kiadja az ÁFE-t.

(2) Az ÁFE alapján a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges adatlap kiállítására forgalomba helyezés előtti vizsgálat nélkül kerül sor."

18. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

70. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

71. § Hatályát veszti az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 26., 36., 37., 38., 39., 42., 52., 53., 55., 57., 58., 59., 60., 64., 65., 93., 94., 95. sora.

19. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

72. § A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a légiközlekedési hatóság

a) hatósági ellenőrzés keretében,

b) a 139/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó repülőterek esetében hatósági ellenőrzési audit keretében ellenőrzi.

(2) Ha a repülőtér üzemben tartója az üzemben tartási engedélyéről lemond, a légiközlekedési hatóság intézkedik az üzemben tartási engedély visszavonásáról, valamint az üzemben tartási engedélyre vonatkozó adatoknak a nyilvántartásból való törléséről."

73. § Az R16. 23. § (1) bekezdésében a "hatály lejárta előtt benyújtott" szövegrész helyébe a "hatály lejárta előtt legfeljebb 90 nappal benyújtott" szöveg lép.

74. § Hatályát veszti az R16. 21. § (1) bekezdésében az "Az engedély mintáját a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Földi Kiszolgálás Rendelet) 2. számú melléklete tartalmazza." szövegrész.

20. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

75. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

a) végzi a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét,

b) végzi a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét,

c) végzi a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát,

d) közreműködik az a) és b) pontban meghatározott képzésfelügyeleti tevékenysége révén a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek tanfolyami és szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése ellenőrzésében,

e) végzi a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése, utánképzése és vizsgáztatása, továbbá az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység szakfelügyeletét,

f) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

g) részt vesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével, vizsgáztatásával, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,

h) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel."

76. § Az R17. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett

a) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásával való kapcsolattartása és a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti közfeladatai ellátása keretében, valamint

b) a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők által közvetlenül a vizsgaközponthoz - képző szerv közreműködése nélkül - benyújtható jelentkezés és nyilatkozattétel biztosítása vonatkozásában."

77. § Az R17. 5. § (3) bekezdésében a "2021." szövegrész helyébe a "2022." szöveg lép.

21. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

78. § Hatályát veszti az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 8. §-a.

22. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

79. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hajózási vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:)

"a) végzi az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek hajós és tengerész szolgálati könyvének kibocsátását, szolgálati idejének igazolását, képesítéseinek bejegyzését, továbbá a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetője vizsgáztatását és képesítő okmányok kiállítását."

80. § Az R18. 4. § (2) bekezdésében a "2021." szövegrész helyébe a "2022." szövegrész lép.

23. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az interoperábilis vasúti jármű beszerzésére, korszerűsítésére, valamint átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés műszaki feltételeinek igazolására elvi előzetes típusengedély szükséges."

(2) Az R19. 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vasúti jármű üzembentartója, gyártója vagy tulajdonosa kérelmére a hatóság megvizsgálja

a) a belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt - a hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó -, típusengedéllyel nem rendelkező járműtípusba tartozó első, prototípus jellegű vasúti jármű gyártásához, valamint beszerzéséhez szükséges műszaki feltételeket, továbbá

b) a vasúti jármű átalakításához, korszerűsítéséhez szükséges műszaki feltételeket,

amely alapján az elvi előzetes típusengedélyben az átalakításra, korszerűsítésre, és a forgalombahozatalra vonatkozó műszaki feltételeket határoz meg.

(5) Az elvi előzetes típusengedély módosítása iránti kérelmet az elvi előzetes típusengedély hatályának fennállása alatt legfeljebb egy alkalommal lehet előterjeszteni."

82. § Az R19. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az előzetes típusengedély módosítása iránti kérelmet az előzetes típusengedély hatályának fennállása alatt legfeljebb egy alkalommal lehet előterjeszteni."

83. § Az R19. 24. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az üzembehelyezési engedély - a (10) bekezdésben foglalt eltéréssel - határozatlan időre szól.

(10) Az üzembehelyezési engedély hatályát veszti

a) pályaszám (hatósági jelzés) változása esetén,

b) a vasúti jármű típusengedélyének módosítása vagy visszavonása esetén, a hatóság határozatában meghatározott időpontban,

c) a vasúti jármű átalakításának végrehajtásával az átalakítási engedélyben foglaltak szerint,

d) a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásból való törlése esetén, és

e) ha a hatóság a vasúti jármű forgalomból való kivonását rendeli el."

84. § Az R19. 43. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"i) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

85. § Az R19.

a) 16. § (1) bekezdésében az "Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államában (a továbbiakban: EGT-tagállam)" szövegrész helyébe az "EGT-tagállam" szöveg,

b) 23. § (2) bekezdés a) pontjában a "13. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "21. § (2) bekezdésében" szöveg

lép.

86. § Hatályát veszti az R19. 43. § (2) bekezdés e) pontja.

24. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

87. § Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet] foglaltaktól eltérően]

"b) a közúti járművezető vizsgabiztos, a műszaki vizsgabiztos, a közúti járművezető szakoktató, az iskolavezető, a menetíró ellenőr és a menetíró szerelő, a szaktanfolyami vizsgabiztos a továbbképzési, valamint sikeres vizsga letételére vonatkozó kötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig köteles teljesíteni; a kötelezettség elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén a továbbképzés teljesítéséhez kötött tevékenység ezen időpontot követően nem folytatható."

25. Záró rendelkezések

88. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 52. § a) pontja és a 8. melléklet 2022. január 25. napján lép hatályba.

(3) A 14. § és a 3-5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) Az 52. § b) pontja és a 9. melléklet 2022. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 64-66. §, valamint a 75. és 76. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

(6) Az 51. § (2) bekezdése és az 53. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

89. § (1) Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/ EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének forgalomüzemeltetés és -irányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. számú melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap, vagy a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a folyósító szervnek a vakok személyi járadéka folyósításáról szóló igazolása.

4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat."

2. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:

- Albán Köztársaság

- Amerikai Egyesült Államok

- Argentína

- Ausztrál Államszövetség

- Azerbajdzsáni Köztársaság

- Belga Királyság

- Bosznia-Hercegovina

- Bolgár Köztársaság

- Chilei Köztársaság

- Cseh Köztársaság

- Dán Királyság

- Egyesült Arab Emírségek

- Észak-macedón Köztársaság

- Észt Köztársaság

- Fehéroroszország

- Finn Köztársaság

- Francia Köztársaság

- Georgia

- Görög Köztársaság

- Holland Királyság

- Horvát Köztársaság

- Indiai Köztársaság

- Izlandi Köztársaság

- Izrael

- Írország

- Japán

- Kanada

- Kazahsztán

- Kínai Népköztársaság

- Kolumbia

- Koreai Köztársaság

- Lengyel Köztársaság

- Lett Köztársaság

- Liechtensteini Fejedelemség

- Litván Köztársaság

- Luxembourgi Nagyhercegség

- Magyarország

- Marokkó

- Máltai Köztársaság

- Mexikói Egyesült Államok

- Moldovai Köztársaság

- Mongólia

- Montenegrói Köztársaság

- Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

- Németországi Szövetségi Köztársaság

- Norvég Királyság

- Olasz Köztársaság

- Oroszországi Föderáció

- Osztrák Köztársaság

- Örmény Köztársaság

- Portugál Köztársaság

- Románia

- Spanyol Királyság

- Svéd Királyság

- Svájci Államszövetség

- Szerbia Köztársaság

- Szlovák Köztársaság

- Szlovén Köztársaság

- Török Köztársaság

- Tunézia

- Ukrajna

- Új-Zéland

- Üzbegisztán"

3. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R4 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)(Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások)
[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető)
1.a) Közúti árutovábbítási
engedély, közúti árufuvarozói
engedély
(a továbbiakban együtt: közúti
árutovábbítási engedély), közúti
személyszállítási engedély,
autóbuszos személyszállító
engedély
(a továbbiakban együtt: közúti
személyszállítási engedély),
taxiengedély, személygépkocsis
személyszállító engedély nélkül
- vagy az engedély időbeni
hatálya lejáratát
90 napot követően -
végzett közúti közlekedési
szolgáltatás
RSJ600 000szállító
b) Nemzetközi forgalomban
közösségi engedély nélkül (nem
létezik, hamis, visszavonták,
lejárt) végzett közúti közlekedési
szolgáltatás
RSJ800 000szállító
c) Az előírt engedély nélkül,
szabálytalanul végzett kabotázs-
tevékenység, az előírt engedély
nélkül végzett különjárati
személyszállítás
RSJ800 000szállító
d) Közúti árutovábbítási
engedély, közúti
személyszállítási engedély
időbeni hatálya 30 napot
meghaladóan, de 90 napot meg
nem haladóan lejárt
NSJ300 000szállító
e) személygépkocsival érvényes
engedély kivonat nélkül végzett
közlekedési szolgáltatás
NSJ200 000szállító

2. Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)(Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások)
[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető)
6.Nemzetközi közúti áruszállítási
engedély, CEMT engedély és
a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége
(sérült, olvashatatlan, lejárt,
korábban már felhasznált, a
gépjárműadó 90%-a nem került
megfizetésre)
RSJ800 000szállító, járművezető
b) szabálytalan használata,
vagy eltérés az engedélyben
foglaltaktól
RSJ500 000szállító, járművezető
c) a KR. 4/A. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározott
előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség
teljesítésének elmulasztása,
hibás vagy hiányos teljesítése
RSJ800 000szállító, járművezető
d) a KR. 4/A. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározott
előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség
esemény-
rögzítésének hiánya,
elégtelensége
RSJ500 000szállító, járművezető
e) a KR. 4/A. § (5)-(7)
bekezdésében a fel- és lerakókra
előírt engedélykezelési és
bejelentési kötelezettség
teljesítésének elmulasztása
NSJ300 000felrakó, lerakó

4. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 8. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)(A)(B)(C)(D)
(1.)(Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások)
[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető)
20.A tengelysúlymérőrendszer
keretében végzett mérés
eredménye befolyásolásának
tilalmára vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén
NSJ100000járművezető

2. Az R4. 8. melléklete a következő 21. és 22. sorral egészül ki:

(Sorszám)(Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások)
[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető]
21.A közúti ellenőrzésre (beleértve
a tengelyterhelés mérésre
utasító jelzést is) történő
kiterelésre utasító jelzőtábla,
közúti ellenőrzésre jogosult
közúti ellenőrzésre utasító
jelzésének figyelmen kívül
hagyása.
RSJ800 000járművezető
22.A közúti ellenőrzésben való
közreműködés megtagadása,
közúti ellenőrzés akadályozása
RSJ800 000járművezető

5. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R4. 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám)(Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások)
[A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)]
(A bírság összege,
forintban)
(A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető)
1.Engedély nélküli közlekedés
forgalomkorlátozás alóli
mentesség hiányában
NSJ150 000szállító,
gépjárművezető

6. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Vasúti közlekedési biztonságával összefüggő munkakörök

A) Országos, térségi, saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány

AB
1.GurításvezetőTolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése.
2.TolatásvezetőA tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is
megbízható.
3.Kocsimester (forgalmi)A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített
berendezésekkel és jelzőkkel).
4.KocsirendezőA tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő,
kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása.
5.Saruzó
6.Vonali tolatásvezetőA saját célú vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző
vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során
forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások
lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.
7.Vonali kocsirendezőNem személyszállító vonatnál - a kocsirendezői feladatokon túl - szükség
esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok
végzése.
8.Vezető váltókezelő,
váltókezelő (helyszíni
állítású)
A helyszíni állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött
jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti jármű
vezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
9.Felsővezeték szerelő
különleges körülmények
között (nagy
magasságban, 25 KV-os
feszültség közelében)
A vasúti felsővezeték műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata,
mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése különleges
munkakörülmények között.
10.Főrendelkező-,Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati
helyen.
rendelkező forgalmi
szolgálattevő, forgalmi
szolgálattevő
11.Külső forgalmi
szolgálattevő
12.Naplózó forgalmi
szolgálattevő
Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.
13.KocsivizsgálóAz érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata.
14.FéklakatosTeherkocsik megrakás előtti és kirakás utáni vizsgálata.
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, vagy átvételi eljárásban való részvétel.
Az induló vonatok fékpróbája, fékberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos
üzemeltetése.
15.Kocsiszolgálati művezetőA kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.
16.TérfőnökA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
17.Ügyeletes tiszt (forgalmi)
18.Hálózati fő-üzemirányítóA vonatközlekedés hálózati, vagy területi lebonyolításának irányítása,
felügyelete.
19.Területi fő-üzemirányító
20.Rendkívüli helyzeteketÖsszefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton
és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok
kezelő irányító
21.Különleges szabályozást
igénylő küldemények
irányítója
fontossági sorrendjének betartását.
Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal
a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.
22.Központi
forgalomirányító
A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több
rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett
vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.
23.Központi forgalom-
ellenőrző irányító
24.Mellékvonali
forgalomirányító
Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a
vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több
rendelkezési szakaszon.
25.Mellékvonali rádiós
forgalomirányító
26.TérközőrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel,
térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.
27.Vonatjelentő-őr
28.SorompókezelőAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott
esetekben az útátjáró fedezése.
29.Jelzőőr
30.Vezető váltókezelő,
váltókezelő, Váltóállító
táblakezelő
A központi állítású váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi
viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez
kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok vasúti
járművezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
31.Vágányfék-kezelőGépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő
egységeknél.
32.Egyéb vasúti járművezetőAz alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra),
önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti
(kétéltű) járművek vezetése. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén
kívül azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek,
a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonali tolatásvezető vagy vonatkísérő
nélküli közlekedés esetén a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
33.Főpályamester,
pályamester
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése az
előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően,
a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának
biztosítása érdekében.
34.Technikus
35.Vasúti munkavezetőA vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás) során a vasúti pályán és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok,
hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki
színvonalon történő elvégeztetése, a hiányosságok feltárása, helyreállítása
a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
36.Vonalgondozó
37.Vezető jegyvizsgálóSzemélyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője. A forgalmi helyzettől
függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására. Szükség esetén
tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok vasúti
járművezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő
szolgálatot lát el.
38.Szolgáltatás felügyelő,
minőségbiztosítási
ellenőr, vizsgáló főkalauz,
szolgáltatás-ellenőr
(személyszállítás)
39.Külsős mozdonyfelvigyázóA kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett
zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
40.Vontatási (gépészeti)
vonalellenőr
Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.
41.Vontatási telepi
rendező, vontatási telepi
váltókezelő
A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.
42.Vasúti járműves
darukezelő
Vasúti járművek rendkívüli esetben történő mozgatása daruval, vagy
hidraulikus emelő berendezés kezelésével.
43.Vasútüzem vezetőSaját célú vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés szervezése, irányítása.
44.Vasútszakmai oktató
(műszaki-, forgalmi
oktató)
A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.
45.Forgalmi csomóponti
vezető
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
46.Állomásfőnök I-III.
47.Forgalmi koordinátor
48.Forgalmi üzemmérnök
49.Forgalmi technológus
50.ÁtmenesztőVonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak
elkészítése.
51.Vonatfel- és átvevő
52.TEB vezetőmérnökA vasúti pálya - felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlő berendezés -
műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése,
a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése,
fenntartása, karbantartása.
53.TEB szakaszmérnök
54.Technológiai
rendszerszakértő
55.Biztosítóberendezési
vonalellenőr
56.Távközlőmester
57.Blokkmester
58.Biztosítóberendezési
művezető
59.Biztosítóberendezési
műszerész
60.Biztosítóberendezési
lakatos
61.Területi biztosítóberendezési
diszpécser
62.Területi távközlő
diszpécser
63.Erősáramú mester
64.Erősáramú művezető
65.Elektrikus diszpécser
66.Felsővezeték-szerelő
67.Vezetőmérnök (pályás)A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
68.Szakaszmérnök (pályás)
69.Vonalkezelő
70.Diszpécser (pályás)
71.Pályamunkás
72.Hálózati és területi személyszállítási főirányítóA hálózat vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és
a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és
az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.
73.Csomóponti
személyszállítási
üzemeltetési vezető
74.Csomóponti személyszállítási technológus
75.Személyszállítási
ügyeletes
76.Állomáskezelő
(személyszállítás)
Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység
ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.
77.JegyvizsgálóA jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül -
szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
78.Árufuvarozási hálózati
üzemirányító
Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik
a hálózatot vagy a régiót érintő többlet-tehervonatok bevezetéséről, valamint
a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árufuvarozási
szempontból jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalmi tervezést
és annak módosítását. Elegytorlódás esetében hálózati, vagy régió szinten
prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának
sorrendjére, a pályavasúttal konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel
kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli
események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet
végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.
79.Árufuvarozási regionális
üzemirányító
80.Árufuvarozási főnökÁrufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók
vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése,
irányítása és ellenőrzése.
81.Állomási operatív koordinátor (árufuvarozás)Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos
feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok
közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.
82.RaktárnokÁrufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése,
tengelyterhelés ellenőrzése, egyes vasúti vágányokon a vasúti kocsik
mozgatásának irányítása, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik
kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.
83.Körzeti Jármű-fenntartási
Központ (a továbbiakban: KJK)
Központvezető
Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és
koordinálása.
84.KJK vezetőmérnök
85.Területi Kocsi-vizsgálati-
szolgáltatási Központ
(a továbbiakban: TKSZK)
vezető
Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.
86.TKSZK vezetőmérnök
87.Gépészeti diszpécserAz üzemmenetben bekövetkezett zavar esetében az egész területre
vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy
a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
88.Hálózati vontatási
főirányító
A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló
vontatójárműveket és személyzetet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív
irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és
személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó
elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt
biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság
területi vezetőinek értesítését.
89.Területi vontatási
főirányító
90.Árufuvarozási hálózati
vontatási főirányító
Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, a hálózat és régió
operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést,
együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges
gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és
személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli
a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
91.Árufuvarozási regionális
vontatási irányító
92.Területi Vontatás-
szolgáltatási Központ
(a továbbiakban: TVSZK)
Központvezető
Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.
93.Vontatás-szolgáltatási
Telephelyvezető
94.Vontatási vezetőmérnök,
vontatási technológus
95.MozdonyfelvigyázóA kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet
irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete
a vontatási szolgáltatások biztosítására. Az üzemmenetben bekövetkezett
zavar esetében a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak
érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
96.Vontatási reszortosVontatójárművek és a vasúti járművezetők felügyelete.
97.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
98.Tolópad-vezető, kezelőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos
állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
99.PilótaVonal-, vagy állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése
a vontatójármű vezetője mellett.
100.Vonatkezelő-levelező,
kirakó, naplózó
Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó

B) Elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózat

AB
I. Elővárosi vasúti pályaúthálózat
1.Váltókezelő (helyszíni
állítású)
A helyszíni állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra,
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.
2.KocsirendezőA tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével - a tolatásban részt
vevő dolgozó.
3.TolatásvezetőA tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző
dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
4.Központi forgalomirányító (KÖFI)A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
5.Üzemegységi diszpécserAz üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak
rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását
érintő kérdésekben.
6.Forgalmi szolgálattevőVonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati
helyen. Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt
pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles
tudomásul venni és végrehajtani.
7.NaplózóÁllomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.
8.Vezető jegyvizsgálóSzemélyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérő. A vonatkísérők
rendelkezésre jogosult vezetője. A vonat menete közben a jegyvizsgálatot
végez. Az utasításban meghatározott esetekben végzi a vonatok indítását.
9.Váltókezelő
(központi állítású)
A központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá
a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon
a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra,
hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.
10.TérközőrNyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr
a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem
biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.
11.Vonatjelentő őrA vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott
közleményekkel szabályozza.
12.Szükségvonat-jelentő őrSzükségvonat-jelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel,
jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel
szabályozza.
13.SorompókezelőAz útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott
esetekben az útátjáró fedezése.
14.Vasúti járművezető
(villamos meghajtású,
dízel, gőz és
gőzakkumulátoros)
Az önjáró vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép) vezetője.
Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál a vonatoknál,
amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül közlekednek, a
vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli közlekedés
esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
15.Elővárosi egyéb
vasútijármű vezető
16.JegyvizsgálóA jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül -
szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
17.Váltókezelő
(központi állítású)
A helyszíni vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével,
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes
állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó,
tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez
szolgálatot.
18.Forgalmi főmérnök,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
A forgalmi technológiával kapcsolatos tevékenységet végzők felügyelete,
ellenőrzése. Menetrend kiadásakor kidolgozza az üzemi tervet, jóváhagyja
a forgalmi technológiát, a tolatómozdonyok foglalkoztatásának rendjét,
esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
19.Szakszolgálat-vezetőA közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
20.Forgalmi csoportvezető,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
21.VonatvezetőVontatási feladatok ellátása, a szolgáltatási feladatok teljesítése érdekében.
Személyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult
vezetője. Felelős a vonat összeállításáért, a tolatási feladatok irányításáért és
elvégzéséért, nyíltvonali váltózár kulcsok kezeléséért.
22.Műszaki irányítóPróbavonatok műszaki szempontból rendelkezésre jogosult felelős vezetője.
23.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
Energiaellátás, térvilágítás, váltófűtés, erősáramú létesítményeken fellépő
hibák, üzemzavarok adatrögzítése, közreműködés a károk felszámolásában.
24.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
25.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
26.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét.
27.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
28.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása,
29.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A főpályamestertől és a felügyeleti pályamestertől kapott megbízás alapján
részt vesz a munkáscsapattal a konkrét munkák irányításában, al- és
felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását irányítja, kivitelezi.
Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
30.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
II. Városi és helyi vasúti pályahálózat
a) Közúti vasúti (villamos) pályahálózat
1.VáltókezelőA helyszíni vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével,
továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.
2.TabulátorkezelőBiztosítóberendezés kezelésével, valamint jelzővel függésben lévő váltók
állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten
esetleg gondozásával is megbíznak.
3.Forgalmi diszpécserA rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és
ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrend szerinti és
balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében
közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és irányítói jog illeti meg a forgalom
lebonyolítását érintő kérdésekben.
4.Közúti vasúti
járművezető (Villamos
meghajtású, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros)
A közlekedő jármű egyszemélyi felelős vezetője. Feladata a szerelvény
vezetése.
5.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
6.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
7.Szakszolgálat-vezető, ha
elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
8.Forgalmi csoportvezető,
ha közvetlenül részt vesz
a forgalom irányításában
Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete
9.Vonatvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Segítségnyújtás a közlekedő jármű felelős vezetőjének műszaki és forgalmi
helyzetekben, a vonatszemélyzet irányítása.
10.Kísérő, ha elsodrási
határon belül dolgozik
11.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
12.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
13.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
14.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése,
15.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
16.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
17.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
b) Földalatti vasúti pályahálózat (metró)
1.Központi forgalmi
menetirányító
A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom
lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a
forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá
a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
2.Központi forgalmi
operátor
A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító
berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi.
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált
kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére,
vagy hozzájárulásával végezhet.
3.Metró forgalmi
szolgálattevő
Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében
kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör
esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat. Távvezérelt üzem
esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.
4.Járműtelepi forgalmi
szolgálattevő
Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását
a menetrendi követelményeknek megfelelően. A kocsiszíni tolatások
lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba
állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját.
A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.
5.Járműtelepi forgalmi
operátor
A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés,
valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi.
A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált
kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, vagy
hozzájárulásával végezhet.
6.TolatásvezetőA vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási
mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.
7.Motorkocsi-vezetőA közlekedő vonat egyszemélyi felelős vezetője.
Feladata a motorkocsikból összeállított szerelvény, vagy vonat vezetése.
8.Motorkocsi-segédvezetőKétszemélyes üzemmódban a motorkocsi-vezetővel együtt felelős
a szerelvény, és a vonat továbbításáért.
9.Vasúti járművezető
(Villamos, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
Vasúti járművel végzett vonat- vagy tolatási mozgás, vagy a szolgálati vonat
vontatójárművének egyszemélyi felelős vezetője.
10.Egyéb vasúti járművezetőTeher-vágánygépkocsi vagy szolgálati vonat vontatójárművének felelős
vezetője.
11.Metróállomási diszpécser-
járművezető (JÁDI)
A rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó
mozgólépcsőket, lifteket és berendezéseket. Kirendelés esetén járművezetői
feladatokat lát el.
12.Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)
A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi
jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai
berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek
munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.
13.Műszakvezető diszpécserÁllomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi
forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására
kirendelhető.
14.Állomási diszpécserA rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi
az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.
16.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
17.Kocsiszíni diszpécserA kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra,
a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi
a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, és a kocsiszíni ki- és beállások
rendjét.
18.Járművezető instruktorAz utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával
kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli
esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni
feladatok ellátására kirendelhet.
19.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
20.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
21.Szakszolgálat-vezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
22.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
23.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
24.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
25.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
26.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása.
27.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
28.Vasúti munkavezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom
biztosítása érdekében.
29.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban. Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt
bekövetkezett zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
30.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
31.Műszaki diszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
Szervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi- és épületgépészeti
berendezéseinek felügyeletét, hibáinak elhárítását.
32.Egyéb vasúti járművezető
(hajtányvezető)
Motoros vagy más meghajtású hajtány, mint vasúti jármű felelős vezetése.
c) Millenniumi földalatti vasút
1.Forgalmi szolgálattevőForgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot.
Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint
átruházott jogkör esetében a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.
2.TérfelvigyázóA térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati
elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.
3.TolatásvezetőA tolatási mozgások irányítása
4.Földalattivasúti jármű
vezető (Villamos,
dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
A közlekedő vonat és tolatószerelvény egyszemélyi felelős vezetője.
5.Központi forgalmi
menetirányító
Az egész vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki
a rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével irányítja
és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű
lebonyolítását.
6.Központi utasforgalom-
irányító diszpécser (KUD)
Központi diszpécser a rendelkezésére álló technikai berendezések
segítségével irányítja és ellenőrzi az állomások utasforgalmát, üzemelteti
a felügyelete alá tartozó berendezéseket, valamint szervezi az üzemszüneti
munkákat.
7.Műszakvezető diszpécserMűszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati
elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti
meg.
8.PeronőrAz állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
9.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
10.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
11.Szakszolgálat-vezető, ha
elsodrási határon belül
dolgozik
12.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
13.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
14.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése,
felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási
tevékenységek koordinálása, és elvégzése
15.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, és elvégzése
16.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
17.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
18.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
19.Saját géperejű vasúti
munkagép-vezető
Millenniumi vasúti pályahálózaton a vasúti jármű önálló vezetése
20.Vasúti
vágánygépkocsi-vezető
21.Motoros hajtány-vezető
22.Hajtányvezető
23.Közúti-vasúti kétéltű
járművezető
d) Fogaskerekű vasúti pályahálózat
1.Forgalmi diszpécserA vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők
szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések
kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrend szerinti
és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében
valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, és
irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.
2.Fogaskerekű vasúti
járművezető
Feladata a járművekből összeállított szerelvény, vonat vezetése.
3.Forgalmi főmérnök,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A közlekedés biztonságával összefüggő forgalmi feladatok végrehajtásának
szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
4.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
5.Szakszolgálat-vezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
6.Forgalmi csoportvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
7.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.
8.Kapcsolást végző műszaki
dolgozó, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A járművek össze- és szétkapcsolása.
9.Váltóállító, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.
10.Jelzőőr, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
11.Távközlőmester,
műszerész, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
12.Távközlő-diszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése
és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
13.Energiadiszpécser,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
14.Energiaoperátor,
ha elsodrási határon
belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri
módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
15.Elektrikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása,
megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen
feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
16.Blokkmester, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti
vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása,
karbantartása.
17.Biztosító berendezési
művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
18.Biztosító berendezési
műszerész, ha elsodrási
határon belül dolgozik
19.Biztosító berendezési
lakatos, ha elsodrási
határon belül dolgozik
20.Biztosító berendezési
diszpécser, ha elsodrási
határon belül dolgozik
21.Szolgálatvezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és
ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása és elvégzése
az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak
megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő
lebonyolításának biztosítása érdekében.
22.Üzemvezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
23.Pályamester, ha elsodrási
határon belül dolgozik
24.Vonalgondozó,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
25.Technikus, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység szakmai
irányításának ellátása. Esetenként elsodrási határon belül végzi tevékenységét
26.Készenlétes, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti,
diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása
27.Vasúti munkavezető,
ha elsodrási határon belül
dolgozik
A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain
(sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat)
végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése,
és a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom
biztosítása érdekében.
28.Előmunkás, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A pályamestertől kapott megbízás alapján részt vesz a konkrét munkák
irányításában, al- és felépítményi hiányosságok szakszerű helyreállítását
irányítja, kivitelezi. Részt vesz a hiba és zavarelhárító, valamint a hókészenléti
szolgálatban.
Elősegíti a rendkívüli események, meghibásodások miatt bekövetkezett
zavarok elhárítását a vasúti forgalom biztosítása érdekében.
29.Művezető, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat
akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba
helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi
irányítása.
30.Vasúti járművezető
(Villamos hajtású,
dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros)
Az önjáró fogaskerekű vasúti járművek (motorkocsi, mozdony, munkagép)
vezetője. Feladata a járművezetői teendők elvégzésén kívül azoknál
a vonatoknál, amelyek vonatvezető, vagy vezető-jegyvizsgáló nélkül
közlekednek, a vonatkísérői ténykedések elvégzése is. Vonatvezető nélküli
közlekedés esetében a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
31.Saját géperejű vasúti
munkagép-vezető
Fogaskerekű vasúti jármű önálló vezetése
32.Vasúti
vágánygépkocsi-vezető
33.Motoros hajtányvezető
34.Hajtányvezető
35.Közúti-vasúti kétéltű
járművezető
Közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.

C) Bányavasúti pályahálózat

AB
1.Vasúti járművezető
(Villamos, dízel, gőz- és
gőzakkumulátoros
meghajtású)
A vasúti jármű üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása.

D) Mozgólépcső, tolópad és fordítókorong

AB
1.Mozgólépcső
(mozgójárda) kezelő
A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása.
2.Mozgólépcső-üzemvezető
3.Tolópad-vezetőA tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos
állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
4.Fordítókorong-kezelőA fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete,
az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.

E) Különleges kötöttpálya-hálózat

AB
1.Különleges kötöttpályás
közlekedési szakmai
oktató, ha elsodrási
határon belül dolgozik
A képzőszervezet, valamint a különleges kötöttpályás társaság megbízásával
az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése,
valamint társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök
képzési és vizsgáztatási feladatai.

F) Minden vasúti pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat

AB
1.Vasútszakmai oktató
(forgalmi, műszaki oktató)
A képzőszervezet, vagy vasúti társaság megbízásával az alapképzésben
és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti
társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és
vizsgáztatási feladatai.

"

7. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Egészségi alkalmassági vizsgálatnál megkívánt érzékszervi alkalmassági követelmények

1. Látási követelmények:

a) látásélesség segédeszközzel vagy anélkül minimum: 0,8 (jobb szem) legalább 0,3 a rosszabb szem esetében,

b) a korrekciós lencse maximális dioptriája: távollátás: +5, rövidlátás: -8,

c) közepes távolságú és közeli látás: segédeszközzel vagy anélkül megfelelő,

d) kontaktlencse használata engedélyezett,

e) normális színlátás: Ishihara teszt, szükség esetén anomaloscopos vizsgálat,

f) látómező: normális,

g) kétoldali látás: megfelelő,

h) kontrasztérzékenység: jó,

i) progresszív szembetegség hiánya,

j) beültetett szemlencse, a lézer nélküli vagy lézeres látóélesség-javító műtét után évente szemész szakorvosi ellenőrzés szükséges.

2. Hallási követelmények: audiológiai vizsgálattal (audiogram) kell igazolni, hogy megfelelő a hallás a telefonbeszélgetések lefolytatásához, valamint a figyelmeztető hangjelzések és rádióüzenetek meghallásához. Hallókészülék használata megengedett."

8. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R9. 7. melléklet II. Jártassági feltételek 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A "C1", "D1", "C", "D" kategóriára érvényes vezetői engedélyt az kaphat, aki a "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik."

9. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R9. 13. melléklet 3. pontja a következő 3.1. alponttal egészül ki:

"3.1. Az OT betűjelű rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betűjelet, két számjegyet és kötőjelet követően három (összesen 5) számjegyet tartalmaz."

10. melléklet a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R15. 1. melléklet 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek pontjában foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon
eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
20.A bányafelügyelet
építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatáskörébe
tartozó
építményekre,
valamint ezen
létesítmények
elvi építésének,
használatba-
vételének,
fennmaradásának,
átalakításának,
megszüntetésének,
továbbá
rendeltetésük
megváltoz-
tatásának
engedélyezési
eljárása.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének,
közvetlen
és közvetett
hatásának
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) Ha a
létesítmény helye
magyarországi
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
5 kilométeren
belüli kijelölésű,
minden
létesítmény
létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény
helye bármely
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
10 kilométeren
belüli kijelölésű
és 20 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
c) Egyéb esetben
60 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
Légiközlekedési
hatóság

2. Az R15. 1. melléklet 3. Energetikai ügyek pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró szakhatóság)
5.Hőtermelő
létesítmények
létesítési
engedélyezési
eljárása.
Annak vizsgálata,
hogy az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének
közvetlen és
közvetett hatása
a polgári célú
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a polgári célú
légiközlekedés
biztonságára
kockázatos-e.
a) Ha
a létesítmény helye
magyarországi
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
5 kilométeren
belüli kijelölésű,
minden
létesítmény
létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény
helye bármely
repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs
ponttól számított
10 kilométeren
belüli kijelölésű
és 20 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
c) Egyéb esetben
60 méternél
magasabb
létesítmény
létesítése esetén.
Légiközlekedési
hatóság
-

3. Az R15. 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek pontjában foglalt táblázat 7., 20., 41. és 47. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és közreműködés feltétele)(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon
eljáró
szakhatóság)
7.A sajátos
építményfajták
körébe tartozó
honvédelmi és
katonai célú
építményekre
vonatkozó
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárás.
Az építmény
elhelyezkedésének,
magasságának,
jellegének
közvetlen
és közvetett
hatása a polgári
légiközlekedés
biztonságára,
a repülési
eljárásokra,
a léginavigációs
szolgálatokra,
továbbá
a földi telepítésű
navigációs
berendezések
működésére.
a) Bontás kivételével, ha az
eljárás
polgári repülőtér, valamint a
repülés biztonságát szolgáló
földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Polgári célú légi-
közlekedésre
gyakorolt hatás
vizsgálata
tekintetében
a légiközlekedési
hatóság
-
20.A 343/2006.
(XII. 23.) Korm.
rendeletbenkijelölt
építésügyi hatóság
hatáskörébe
tartozó építési,
összevont,
azengedély
hatályának
meghosszabbítási,
használatbavételi,
fennmaradási
engedélyezési
eljárás.
a) A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
azépítmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földitelepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
b) Az állami célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén
Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
b) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban meghatározott
földi berendezések
jogszabályban meghatározott
biztonsági övezetén belül
létesített minden építmény
építése esetén, a repülőtér
telekhatárától mért
15 kilométer távolságon belül
40 méternél, bárhol máshol
a beépítésre szánt területen
100 méternél, beépítésre nem
szánt területen 50 méternél
magasabb építmény építése,
építménymagasságot növelő
bővítése, kizárólag helikopter-
leszállóhellyel rendelkező
repülőtér telkének szélétől
mért 500 méteren belül
40 méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot növelő
bővítése esetén.
a) Légiközlekedési
hatóság
b) Katonai légügyi
hatóság
-
41.A villamos-
energia-ipari
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet]
szerinti építési
eljárás.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
-
47.Az egyes sajátos
ipari építményekre
vonatkozó
építésügyi
hatósági eljárások
szabályairól szóló
31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
31/2014. (II. 12.)
Korm. rendelet]
szerinti építési
eljárás.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezése,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) A repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló földi
berendezésektől mért
5 kilométeren belüli, minden
létesítmény létesítése esetén.
Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
b) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
-

4. Az R15. 1. melléklet 7. Hírközlési ügyek pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és közreműködés feltétele)(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon
eljáró
szakhatóság)
37.Elektronikus
hírközlési
építmények
engedélyezési
eljárása.
A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében
az építmény
elhelyezés,
magassága
közvetlen
és közvetett
hatásainak
vizsgálata
a légiközlekedésre,
a földi telepítésű
berendezések
működésére és
a légiközlekedés
biztonságára.
a) Antenna, antennatartó
szerkezet építése, elhelyezése
a repülőtér és a repülés
biztonságát szolgáló
jogszabályban meghatározott
földi berendezésektől mért
5 kilométeren belüli kijelölésű,
minden létesítmény létesítése
esetén.
b) Ha a létesítmény helye
bármely repülőtértől,
leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól
számított 10 kilométeren
belüli kijelölésű és
20 méternél magasabb
létesítmény létesítése esetén.
c) Egyéb esetben 60 méternél
magasabb létesítmény
létesítése esetén
Légiközlekedési
hatóság
-

5. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási
hatósági eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
34.A légi közlekedési
hatóságnak
a repülőtér légi
közlekedés
védelme
szempontjából
kis repülőtérré
minősítése iránti
eljárása.
A repülőtér
megfelel-e
a fegyveres
biztonsági őrség
működtetéséhez
szükséges
feltételeknek,
valamint
teljesülnek-e
a 300/2008/EK
rendeletben foglalt
alapkövetelmények
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap
35.A légi közlekedési
hatóságnak a
repülőtér légi
közlekedés
védelme
szempontjából
kis repülőtérré
minősítése iránti
eljárása.
Hatáskörébe
tartozó
feladatrendszer
alapján
végrehajtott
védelmi kockázat
felmérése céljából.
Minden esetbenAlkotmány-
védelmi Hivatal
-21 nap

6. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 44a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási
hatósági eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
44.A légi közlekedési
hatóságnak
a repülőtéri
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőség-
biztosítási
program
és védelmi
képzési terv
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A repülőtéri
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőségbiztosítási
program
és védelmi
képzési terv a
légiközlekedés
biztonságával
kapcsolatos
követelményeknek
megfelel-e.
Minden esetbenA repülőtér
fekvése szerinti
illetékes
rendőr-
főkapitányság,
Budapesten és
Pest megyében
a Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
30 nap
44a.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek
által készített
védelmi program,
az ahhoz
kapcsolódó
belső védelmi
minőség-
biztosítási
program
és védelmi
képzési terv
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek által
készített védelmi
program, az
ahhoz kapcsolódó
belső védelmi
minőségbiztosítási
program
és védelmi
képzési terv a
kibervédelemmel
kapcsolatos
követelményeknek
megfelel-e
a légiközlekedés
védelmében
közreműködő
szervezetek által
készített védelmi
programban a
kibervédelmi
intézkedések
módosítása
esetében
Nemzet-
biztonsági
Szakszolgálat
Nemzeti
Kibervédelmi
Intézet
21 nap
45.A légi közlekedési
hatóságnak a
légiközlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök
és védelmi
rendszerek
üzembe
helyezésének és
működtetésének
jóváhagyására
irányuló eljárása.
A légiközlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök és
védelmi rendszerek
megfelelősége.
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap

7. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási
hatósági eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
67.A polgári
repülőtér elvi
létesítésének
engedélyezésére,
létesítésének
engedélyezésére,
használatba-
vételének
engedélyezésére,
a repülőtér
létesítésének,
fejlesztésének és
megszünte-
tésének, valamint
a leszállóhely
létesítésének és
megszünte-
tésének
szabályairól szóló
kormányrendelet
hatálya alá
tartozó általános
építmények
építési
engedélyezésére,
használatbavételi
engedélyezésére,
fennmaradási
engedélyezésére
és bontására
irányuló hatósági
eljárás
A katasztrófa- és
tűzvédelemmel
összefüggő
létesítési és
használati
szabályoknak
való megfelelés
érdekében
Minden esetbenA hivatásos
katasztrófa-
védelmi szerv
területi szerve
A hivatásos
katasztrófa-
védelmi szerv
központi
szerve

8. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
76.A polgári
repülőtér elvi
létesítésének
engedélye-
zésére,
létesítésének
engedélye-
zésére,
használatba-
vételének
engedélye-
zésére, a
repülőtér
létesítésének,
fejlesztésének
és megszünte-
tésének,
valamint a
leszállóhely
létesítésének és
megszünte-
tésének
szabályairól
szóló kormány-
rendelet hatálya
alá tartozó
általános
építmények
építési
engedélye-
zésére,
használatba-
vételi
engedélye-
zésére,
fennmaradási
engedélye-
zésére és
bontására
irányuló
hatósági eljárás
A tevékenység
a felszín alatti
vizek védelmére,
valamint az
ívóvízbázisok
védelmére
vonatkozó
szabályoknak
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e
Ha a
tevékenység
megkezdé-
séhez
környezet-
védelmi
engedély
vagy egységes
környezet-
használati
engedély nem
szükséges,
vagy az
engedélyezési
eljárás
a KHVr.
3. számú
mellékletében
meghatározott
olyan
tevékenység
megkezdését
vagy
folytatását
szolgálja,
amely a
Khvr.-ben
meghatározott
küszöbértéket
nem éri
el, vagy a
tevékenységre
a Khvr.-ben
megállapított
feltétel nem
teljesül -
az V. osztályú
repülőtér
kivételével.
A területi
vízvédelmi,
vízügyi
hatóság.
Az országos
vízvédelmi,
vízügyi
hatóság

9. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
92.A polgári
légiközlekedés
védelmének
szabályairól és
a Légiközlekedés
Védelmi Bizottság
jogköréről,
feladatairól és
működésének
rendjéről szóló
kormányrendelet
alapján védelmi
tiszt kijelölésére
kötelezett
szervezetek
védelmi tisztje,
és a védelmi
felelős, valamint
a védelmi oktató
kijelölésének és
visszavonásának
jóváhagyására
irányuló eljárás.
A kijelölni
tervezett személy
beosztás betöltése
során hordozott
lehetséges
biztonsági
kockázati
szintjének
vizsgálata
tekintetében.
Minden esetbenAz Alkotmány-
védelmi
Hivatal és a
Terrorelhárítási
Központ
-30 nap

10. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 96. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
96.A robbanóanyag-
kereső kutya
és vezetője
jóváhagyására
irányuló eljárás.
A légi közlekedés
védelmi
berendezések,
eszközök és
védelmi rendszerek
megfelelőségének
kérdése.
Minden esetbenRendőrségi
Oktatási
és Kiképző
Központ
Országos
Rendőr-
főkapitányság
21 nap

11. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat 99-102. sora helyébe a következő sor lép:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási hatósági
eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés
feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
99.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet 1.6.2.
pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
Abban az esetben,
ha a bevinni
szándékozott tiltott
tárgy a 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet Melléklet
1-A. Függelékébe
tartozik:
a tiltott tárgyak
bevitele és
biztonságos
őrzése, tárolása
feltételeinek
való megfelelés,
valamint annak
elbírálása
kérdésében, hogy
a tiltott
tárgy, annak
beviteli céljára
figyelemmel,
kockázatot jelent-e
a légiközlekedés
biztonságára vagy
a közbiztonságra
Minden esetbenA repülőtér
fekvése szerint
illetékes rendőr-
főkapitányság,
Budapesten és
Pest megyében
a Repülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
-35 nap
100.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet
1.6.2. pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
Abban az esetben,
ha a bevinni
szándékozott tiltott
tárgy a 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet Melléklet
1-A. Függelékébe
tartozik: a tiltott
tárgyak bevitele
és biztonságos
őrzése, tárolása,
felhasználása
kérdésében,
valamint
terrorveszély
kérdésében.
Minden esetbenTerrorelhárítási
Központ
-35 nap
101.Meghatalmazott
ügynök, az
ismertszállító
és a fedélzeti
ellátmány
meghatalmazott
beszállítója
minősítése
tárgyában indult
eljárás.
A védelmi
ellenőrzések
végrehajtása
szakkérdésben.
Minden esetbenRepülőtéri
Rendőr
Igazgatóság
Országos
Rendőr-
főkapitányság
45 nap
102.Meghatalmazott
ügynök, az
ismert szállító
és a fedélzeti
ellátmány
meghatalmazott
beszállítója
minősítése
tárgyában indult
eljárás.
Abban
a szakkérdésben,
hogy az
engedélyben
foglaltak
jelentenek-e
kockázatot
a légiközlekedés
védelme
szempontjából.
Minden esetbenAz Alkotmány-
védelmi Hivatal,
az általános
rendőrségi
feladatok
ellátására
létrehozott szerv
és a Terror-
elhárítási
Központ
-45 nap

12. Az R15. 1. melléklet "10. Közlekedési ügyek" pontjában foglalt táblázat a következő 196. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)
(Közigazgatási
hatósági eljárás)
(Szakkérdés)(Bevonás és
közreműködés feltétele)
(Elsőfokon eljáró
szakhatóság)
(Másodfokon eljáró
szakhatóság)
(Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
196.A 2015/1998
bizottsági (EU)
végrehajtási
rendelet
Melléklet 1.6.2.
pontjával
összhangban
a szigorított
védelmi területre
történő belépés
során egyes
személyek, vagy
csoportok részére
a tiltott tárgyak
bevitelének
tilalma alóli
felmentés
megadására
irányuló eljárás.
A bevitel és
a szigorított
védelmi
területen történő
munkavégzés
során kialakuló
biztonsági
kockázat
szintjének
vizsgálata.
Minden esetbenAlkotmány-
védelmi Hivatal
-35 nap

Tartalomjegyzék