155/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban megállapított feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése és az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

2. általános elvek: az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 17. §-ában foglalt, a monitoring tevékenységre vonatkozó általános elvek;

3. együttműködési megállapodások: a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás;

4. előzetes (ex-ante) ellenőrzés: valamely dokumentációnak az abban foglalt eljárási cselekmények megkezdését megelőző ellenőrzése;

5. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (a továbbiakban: FMI): a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását a támogatást nyújtó EGT országok, illetve Norvégia részéről koordináló és felügyelő intézmény;

6. finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok: az FMI által kiadott, a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó előírások;

7. forráslehívás: azon tevékenységek elnevezése, melyek eredményeképpen a támogatás összege rendelkezésre áll a lebonyolítási bankszámlákon annak érdekében, hogy a projektgazda támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján őt megillető támogatás összege, illetve a folyósítandó előleg átutalásra kerüljön;

8. hitelesítési jelentés:a projektenkénti elszámolás megfelelőségének alátámasztása érdekében a Kifizető Hatóság által meghatározott formátumban a projekt-előrehaladási jelentéssel együtt a Kifizető Hatóság részére benyújtandó jelentés;

9. hitelesítést végző szervezet: önálló projektek és pályázati alap esetén a Végrehajtó Ügynökség, Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TA) projekt esetén a Nemzeti Kapcsolattartó;

10. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott természetes személyek;

11. kiemelt támogatási terület: a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodások) "B", illetve "C" mellékletében felsorolt területek;

12. Kifizető Hatóság: az együttműködési megállapodások "A" mellékletében felsorolt feladatok ellátására létrehozott szerv, amely a Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda szervezeti keretei közt működik;

13. "Négy szem elve": az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy felülvizsgálja;

14. Nemzeti Kapcsolattartó (National Focal Point): az együttműködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet, amely teljes egészében felelős a finanszírozási mechanizmusok magyarországi működéséért, jelenleg ezt a feladatot nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ látja el;

15. önálló projekt (individual project): meghatározott célra rendelt, meghatározott szerepet betöltő feladatok egy egységet képező sorozata;

16. pályázati alap (block grants): meghatározott célra rendelt támogatási összeg, amelyet egy támogatásközvetítő szervezet oszt szét további pályáztatással;

17. partner: a projekt cél(ok) megvalósításában a cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint a költségvetésnek megfelelően részt vállaló fél;

18. Projekt Döntőbizottság: az együttműködési megállapodásokban meghatározott összetételű szerv, amely kiválasztja az FMI-hoz benyújtandó, támogatásra javasolt projektek körét;

19. projektgazda (project promoter): önálló projekt és TA projekt esetében a támogatásban részesülő szervezet, pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet;

20. szakmai teljesítésigazoló: feladatait a Végrehajtó Ügynökség látja el, a TA projekt esetében a szakmai teljesítésigazoló a Nemzeti Kapcsolattartó;

21. támogatási ajánlat (grant offer letter): a Nemzeti Kapcsolattartó által támogatásra javasolt és az adományozó Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság által elfogadott pályázatokra vonatkozó, az adományozó által megküldött, a támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó dokumentum;

22. támogatási megállapodás (grant agreement): egyrészről az adományozó Norvég Külügyminisztérium, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, másrészről a Nemzeti Kapcsolattartó között létrejött kétoldalú megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit;

23. támogatási szerződés: adott pályázati alap támogatásközvetítő szervezete és az általa további pályáztatással kiválasztott nyertes pályázók (végső kedvezményezettek) által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználását szabályozó szerződés;

24. támogatásközvetítő szervezet (intermediary): pályázati alap projektgazdája, a pályázati alapot kezelő, az annak keretében rendelkezésre álló támogatást további pályáztatással szétosztó szervezet;

25. végrehajtási szerződés (implementation contract): a Végrehajtó Ügynökség és a projektgazda között, a támogatási megállapodás alapján kötött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a projekt végrehajtására vonatkozóan;

26. végső kedvezményezett: pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet által meghirdetett pályázaton nyertes szervezet - az állami támogatásokra vonatkozó szabályok esetén azonban végső kedvezményezetten a projektgazdát is érteni kell;

27. Végrehajtó Ügynökség: Az együttműködési megállapodások "A" mellékletében felsorolt feladatokat ellátó szervezet, mely a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VÁTI Nonprofit kft.) keretein belül működik."

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]

"15. környezetvédelem: minden olyan intézkedés, amely fizikai környezetünknek vagy természeti erőforrásainknak a végső kedvezményezett saját tevékenységei által történő károsodásának felszámolására vagy megakadályozására, e károsodás bekövetkezése kockázatának csökkentésére, illetve a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználására irányul, beleértve az energiamegtakarítási intézkedéseket és a megújuló energiaforrások használatát is;"

3. § Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Pályázati alap formában benyújtott pályázat esetén a támogatásközvetítő szervezet legfeljebb 2 000 000 euró támogatási összegre nyújthat be pályázatot, a végső kedvezményezett a támogatásközvetítő szervezet által kiírt pályázaton legalább 10 000 és legfeljebb 250 000 euró támogatást igényelhet."

4. § Az R. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázatok értékelésére két független értékelő és ezek minőségbiztosítása alkalmazásával, az együttműködési megállapodásokban foglalt célkitűzésekkel és elvekkel összhangban, pontozásos módszerrel, elsősorban az alábbi szempontok alapján kerül sor:]

"a) a pályázat mennyire illeszkedik az együttműködési megállapodások "B" és "C" mellékleteiben felsorolt kiemelt területekhez, illetve célterületekhez,"

5. § Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási szerződést egyrészről a Végrehajtó Ügynökség, másrészről a projektgazda írja alá, a Nemzeti Kapcsolattartó ellenjegyzése mellett."

6. § (1) Az R. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

"(3) A Végrehajtó Ügynökség a projektgazda módosítási kérelmét saját véleményével együtt továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak."

(2) Az R. 27. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nemzeti Kapcsolattartó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy]

"a) a módosítási javaslat a projekt hatékony végrehajtásához szükséges és azt megfelelően biztosítja, a javaslatot saját jóváhagyásával végleges jóváhagyásra a támogatási megállapodás módosítási kérelmével együtt megküldheti az FMI-nak;"

7. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A projektgazda köteles a végrehajtási szerződés módosítását a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Végrehajtó Ügynökségnél írásban kezdeményezni, ha a végrehajtási szerződésben meghatározott célok, eredmények nem változnak, de"

(2) Az R. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a projekt végrehajtásának végrehajtási szerződésben meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése huszonnégy hónapot meg nem haladó mértékben változik,"

8. § Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A végrehajtási szerződés (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti módosítása jóváhagyásáról a Végrehajtó Ügynökség saját hatáskörben dönt. E döntéséről, annak indokolásával együtt a Végrehajtó Ügynökség azonnal tájékoztatja a Nemzeti Kapcsolattartót."

9. § Az R. 32. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási megállapodás és a végrehajtási szerződés felfüggesztésére kerül sor]

"a) ha a projekt végrehajtása nem a végrehajtási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik,"

10. § Az R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtási szerződés megszüntetése esetén a projektgazdának a már folyósított támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie a Végrehajtó Ügynökség tájékoztatásának megfelelően."

11. § (1) Az R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Kapcsolattartó

a) megköti a támogatási megállapodásokat,

b) ellenjegyzi a végrehajtási szerződést,

c) a 27. § (4) bekezdésével összhangban továbbíthatja a Végrehajtó Ügynökség által előzetesen ellenőrzött szerződésmódosítási kérelmeket az FMI részére,

d) jóváhagyja a 40. § (1) bekezdésben felsorolt jelentéseket,

e) a projektzáró jelentésben összefoglalót készít a projektről,

f) megszervezi és vezeti a monitoring bizottsági üléseket,

g) véglegesíti az Éves Jelentést és benyújtja az FMI részére,

h) megrendezi és elnököli az éves megbeszéléseket,

i) elkészíti a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó költségvetési előirányzat tervezetét,

j) a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozóan az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) modulokat fejlesztet és működtet,

k) biztosítja a kifizetendő támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási forint bankszámlákon, annak érdekében, hogy a projektgazda jóváhagyott kifizetési igénylése alapján a támogatás összege, illetve a folyósítandó előleg átutalásra kerüljön,

l) TA projekt esetében ellátja a szakmai teljesítésigazolást."

(2) Az R. 34. § (3) bekezdése m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"m) eljárásrendjének megfelelő mértékben ellenőrzi a kifizetési kérelmeket, majd összeállítja a szükséges dokumentumokat,"

(3) Az R. 34. § (4) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) igazolja a Nemzeti Kapcsolattartó által benyújtott elszámolásokat és továbbítja azokat az FMI részére,"

12. § Az R. 37. és 38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"37. § (1) A finanszírozási mechanizmusok által támogatott projektek közbeszerzési eljárásai tekintetében a projektgazda, partnerség esetén a partner jár el ajánlatkérőként.

(2) A Végrehajtó Ügynökség ellenőrzi a közbeszerzési eljárások lebonyolítását a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és a műszaki minőségbiztosítás szempontjából. Annak érdekében, hogy a Végrehajtó Ügynökség e feladatát el tudja látni, a projektgazda együttműködik a Végrehajtó Ügynökséggel, mind saját és mind partnere nevében. Ennek során benyújtja a Végrehajtó Ügynökséghez a közbeszerzési eljárás dokumentumait előzetes ellenőrzésre a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését megelőzően.

38. § A projektgazda, illetőleg a partner biztosítja, hogy a Végrehajtó Ügynökség a közbeszerzési ajánlatok bontása és bírálata során megfigyelőként jelen lehessen. A Végrehajtó Ügynökség megfigyelője a bírálat menetéről jelentést készít a Végrehajtó Ügynökség vezetője számára, a jelentést egyidejűleg a projektgazdának is megküldi."

13. § (1) Az R. 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A projektgazda a projekt végrehajtásáról a következő jelentéseket készíti:]

"b) kibővített projekt-előrehaladási jelentés,"

(2) Az R. 40. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentéstételi kötelezettség kezdő időpontja minden projekt esetében a támogatási ajánlatban meghatározott időpont."

14. § (1) Az R. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A projektgazda projekt-előrehaladási jelentéseket készít, amelyek a Nemzeti Kapcsolattartó monitoring tevékenységének és a Kifizető Hatóság lehívási kérelmének alapjául szolgálnak. A projekt-előrehaladási jelentést a végrehajtási szerződésben meghatározott végrehajtási ütemezésnek megfelel ően kell elkészíteni, és a jelentéseknek legalább három hónapot kell átfogniuk. A projektgazda a projekt-előrehaladási jelentéssel együtt köteles kifizetési kérelmet benyújtani. A projekt-előrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Amennyiben a projektgazda a beszámolási időszakot követően kapja meg az aktualizált projekt-előrehaladási jelentést, akkor a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles a projektelőrehaladási jelentést benyújtani."

(2) Az R. 41. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A projekt-előrehaladási jelentések tartalmazzák]

"h) a végrehajtási szerződésben megfogalmazott speciális feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat."

15. § (1) Az R. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A projektgazda évente egyszer, az FMI által meghatározott beszámolási időszakra nézve kibővített projekt előrehaladási jelentést készít, amelynek tartalma és elkészítésének menete a 41. §-ban meghatározottakon túl kiegészül az FMI által a projekt előrehaladása szempontjából fontosnak ítélt horizontális kérdésekkel. A kibővített projekt-előrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésőbb az adott beszámolási időszakot követő 30. nap"

(2) Az R. 42. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az (1) bekezdés szerinti évente készített kibővített projekt-előrehaladási jelentés tartalmazza"

16. § Az R. 45. és 46. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"45. § (1) A projekt végrehajtása során készített valamennyi, a 41-43. §-ban meghatározott jelentést a projektgazda a Végrehajtó Ügynökséghez nyújtja be.

(2) A projekt-előrehaladási jelentések esetében a Végrehajtó Ügynökség a projekt-előrehaladási jelentést az adminisztratív és pénzügyi ellenőrzést, valamint a szakmai teljesítésigazolást követően a kapcsolódó dokumentumokkal továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. A Nemzeti Kapcsolattartó a dokumentáció beérkezését követő 10 munkanapon belül jóváhagyja a projekt-előrehaladási jelentést, ellenjegyzi a hitelesítési jelentést, és továbbítja a dokumentációt a Kifizető Hatóságnak, aki megküldi azt az FMI-nek.

(3) A projektzáró jelentést a projektgazda benyújtja a Végrehajtó Ügynökségnek, aki adminisztratív és pénzügyi ellenőrzést, valamint a szakmai teljesítésigazolást követően továbbítja a Nemzeti Kapcsolattartónak. A Nemzeti Kapcsolattartó a projektzáró jelentést jóváhagyja, valamint összefoglaló értékelést ad a projekt sikerességéről a projektzáró jelentésben szereplő adatok és a projekt végrehajtása során szerzett saját tapasztalatai alapján, majd továbbítja a Kifizető Hatóságnak, aki megküldi azt az FMI-nek.

46. § (1) Ha a projektgazda a projekt-előrehaladási jelentés vagy a projektzáró jelentés tekintetében jelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Végrehajtó Ügynökség írásban felszólítja a jelentési kötelezettségének 15 napon belül történő teljesítésére.

(2) Ha a projektgazda jelentési kötelezettségének az (1) bekezdés szerinti határidőig sem tesz eleget, a Végrehajtó Ügynökség javaslatot tesz a Nemzeti Kapcsolattartónak a támogatás felfüggesztésére, indokolt esetben a támogatási megállapodás megszüntetésére és a korábban már átutalt támogatási részletek visszafizetésének kezdeményezésére.

(3) Amennyiben a Végrehajtó Ügynökség megállapítja, hogy a jelentés nem a megfelelő formában készült vagy hiányos, 15 napos határidő tűzésével a projektgazdát hiánypótlásra szólítja fel. Ugyanahhoz a projekt-előrehaladási jelentéshez maximum 2 alkalommal biztosít a Végrehajtó Ügynökség hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A Végrehajtó Ügynökség tájékoztatja a projektgazdát, hogy a támogatás kifizetése érdekében milyen korrekciós lépéseket kell tennie, amennyiben a projektjelentések bármelyike alapján azt állapítja meg, hogy a célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, vagy az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban

a) a támogatási megállapodásban, illetve a végrehajtási szerződésben foglalt,

b) a közbeszerzésre vonatkozó,

c) a továbbpályáztatásra vonatkozó,

d) a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos előírások bármelyikével.

(5) Amennyiben az elvégzett tevékenységek és a (4) bekezdés a)-d) pontjában foglalt előírások összhangja korrekciós lépésekkel nem állítható helyre, a Végrehajtó Ügynökség kezdeményezi a támogatás felfüggesztését vagy a végrehajtási szerződés - a korábban átutalt támogatási részletek visszafizetésének elrendelése melletti - megszüntetését."

17. § Az R. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és a Kifizető Hatóság kötelesek az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a 34. § (2) bekezdésének j) pontjában említett EMIR monitoring tevékenységet támogató alkalmazásait használni, a pályázatok és projektek, illetve a végrehajtás adatait abban nyilvántartani."

18. § Az R. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"52. § A támogatásközvetítő szervezetek a pályázati alap keretében rendelkezésükre álló összeg végső kedvezményezetteit nyílt pályáztatási eljárással választják ki. A támogatásközvetítő szervezetek által lebonyolított pályáztatási eljárást a Végrehajtó Ügynökség felügyeli."

19. § Az R. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) A végső kedvezményezettek kiválasztásának eljárásrendjét és a pályázati dokumentációt a Végrehajtó Ügynökség a pályázat közzétételét megelőzően jóváhagyja.

(2) A támogatásközvetítő szervezet biztosítja, hogy a Végrehajtó Ügynökség a pályázati bíráló bizottságba megfigyelőt delegálhasson. A Végrehajtó Ügynökség megfigyelője a bírálatról jelentést készít a Végrehajtó Ügynökség vezetője számára, a jelentést egyidejűleg a pályázati bíráló bizottság elnökének és a támogatásközvetítőnek is eljuttatja. Amennyiben a Végrehajtó Ügynökség megfigyelője eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében jelzi a Végrehajtó Ügynökség vezetőjének és a pályázati bíráló bizottság elnökének."

20. § Az R. 54. § (1) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A végső kedvezményezettek kiválasztása során a támogatásközvetítő szervezet a következő alapelvek szerint jár el:"

21. § Az R. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § A támogatásközvetítő szervezet a Végrehajtó Ügynökség részére a pályázók értesítését megelőzően megküldi a pályázatok értékeléséről készített teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, valamint a támogatási szerződések tervezetét. A támogatási szerződéseket a támogatásközvetítő szervezet a nyertes végső kedvezményezettekkel csak azt követően kötheti meg, hogy a Végrehajtó Ügynökség a támogatási szerződések tervezetét jóváhagyta."

22. § Az R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatásközvetítő szervezet a pályázati alap lebonyolításáért, a végső kedvezményezettek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításáért, és a végső kedvezményezettek ellenőrzéséért teljes felelősséggel tartozik."

23. § Az R. 57. és 58. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"A Technikai Segítségnyújtás

57. § (1) A TA keretből a finanszírozási mechanizmusok lebonyolításában részt vevő, az együttműködési megállapodásokban meghatározott hazai intézmények a finanszírozási mechanizmusok végrehajtása, monitorozása és ellenőrzése során felmerülő költségeiket fedezhetik.

(2) A TA keret pontos összegét a TA keretről szóló támogatási megállapodás határozza meg a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság, illetve a Norvég Külügyminisztérium döntése alapján.

58. § (1) A TA keretre történő pályázást a lebonyolításban részt vevő intézmények összehangolják. A TA forrásra elszámolható kiadások az 59. § (1) bekezdése szerinti költségvetési előirányzat terhére teljesíthetők. Az előirányzatról csak olyan kiadások finanszírozhatók, amelyek az érintett költségvetési fejezetek intézményi előirányzataiból nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek támogatásban.

(2) A Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik a támogatási összegek kifizetéséről a TA projekt projektgazda számlája javára a 67. és a 68. §-ában foglaltak szerint. A Nemzeti Kapcsolattartó által megvalósított TA projektekre vonatkozóan a 65. §-t nem kell alkalmazni, valamint a Nemzeti Kapcsolattartó fizetési kötelezettséget szállító részére is teljesíthet központi költségvetési forrásból.

(3) A TA projekt végrehajtása során felmerült költségeket a Nemzeti Kapcsolattartó hitelesíti.

(4) A 40-46. § rendelkezései a következő eltérésekkel alkalmazandóak:

a) a Végrehajtó Ügynökség feladatait a Nemzeti Kapcsolattartó látja el,

b) a 41. § szerinti jelentéseknek TA esetén legalább negyedéves időszakot kell átfogniuk,

c) kifizetési kérelem alatt a Kifizető Hatóság által a Nemzeti Kapcsolattartónak benyújtott lehívási kérelmet kell érteni."

24. § Az R. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Államkincstárban, amely az előlegfizetéshez és a támogatások utólagos megtérítéséhez szükséges központi költségvetési forrás biztosítására, finanszírozási mechanizmusok támogatásainak megelőlegezésére szolgál.

(2) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla felett a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezik.

(3) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlát a kettős aláírási rendszer alkalmazásával kell működtetni.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére történik.

(5) A bankszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(6) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar Államkincstár részére.

(7) Amennyiben az EMIR nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en kívül is, elektronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását."

25. § Az R. a következő 64/A. §-sal egészül ki:

"64/A. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó gondoskodik lebonyolítási bankszámlák megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2) Kizárólag lebonyolítási forint bankszámla használható a projektgazda támogatásra jogosult költségeinek megtérítésére, a projektgazda részére folyósítandó előleg kifizetésére, Technikai Segítségnyújtás keret felhasználása esetén a szállítók részére történő kifizetés teljesítésére, illetve a projektgazda által bármilyen jogcímen történő visszafizetésre. A Technikai Segítségnyújtás keret felhasználására külön lebonyolítási számla kerül megnyitásra.

(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemű költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés, Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére történik.

(5) A bankszámlának év végével nem maradhat egyenlege, ezért a bankszámla fölött rendelkezőknek legkésőbb a december havi utolsó előtti banki munkanapon gondoskodniuk kell az egyenlegnek a vonatkozó előirányzatfelhasználási keretszámlára történő visszavezetéséről.

(6) A lebonyolítási bankszámlák felett a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezési jogot biztosíthat a Végrehajtó Ügynökség részére.

(7) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(8) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a Magyar Államkincstárnak.

(9) A Magyar Államkincstár azon bankszámlákról, melyek felett a Végrehajtó Ügynökség is rendelkezik, a bankszámlakivonatot két eredeti példányban állítja elő. Az egyik példányt a Végrehajtó Ügynökségnek, a másik példányt a Nemzeti Kapcsolattartót működtető központi költségvetési szerv részére küldi meg.

(10) A Magyar Államkincstár azon bankszámlákról, melyek felett csak a Nemzeti Kapcsolattartó rendelkezik, egy eredeti példányt állít elő, és ezen példányt megküldi a Nemzeti Kapcsolattartót működtető központi költségvetési szerv részére.

(11) Amennyiben az EMIR nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en kívül is, elektronikus utalás nélkül papír alapon is rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását."

26. § Az R. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"66. § A 63-64/A. §-okban említett (bank)számlákhoz kapcsolódó, a Magyar Államkincstár által kiállított (bank)számlakivonatok adatainak naprakész pénzügyi nyilvántartásáról az EMIR-ben a (bank)számla felett rendelkező fél gondoskodik."

27. § Az R. 67. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Forráslehívás

67. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási bankszámlákon, annak érdekében, hogy a projektgazda támogatásra jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján őt megillető támogatás összege, illetve a folyósítandó előleg átutalásra kerüljön.

(2) Minden egyes forráslehívási folyamat során a Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Végrehajtó Ügynökség összeállítja az EMIR-ben a forráslehívási dokumentációt, amely a rendszerbe korábban bevitt, még le nem hívott támogatásra jogosult kifizetési kérelmek, TA esetében a számlák összesítését jelenti. A forráslehívási dokumentáció elkészültéről a Végrehajtó Ügynökség haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Kapcsolattartót. Az elektronikusan összeállított forráslehívási dokumentációt a Végrehajtó Ügynökség kinyomtatja és aláírja. A Nemzeti Kapcsolattartó a Végrehajtó Ügynökség elektronikus értesítése és elektronikus dokumentációja vagy a benyújtott, nyomtatott dokumentáció alapján jóváhagyja a forráslehívást. Amennyiben a jóváhagyás a Végrehajtó Ügynökség elektronikus értesítése, elektronikus dokumentációja alapján történik, a forráslehívási dokumentációt a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyását követően ki kell nyomtatni, aláírással kell igazolni.

(3) A forráslehívási dokumentáció benyújtását követő 5 munkanapon belül a Nemzeti Kapcsolattartó intézkedik a jóváhagyott támogatási összeg előirányzat-felhasználási keretszámláról az adott lebonyolítási számlára történő utalásáról.

(4) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az EMIR-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(5) Amennyiben az EMIR nem biztosítja a forráslehívás elkészítését, akkor az érintett felelős szervezet működési kézikönyvében részletezett megfelelő dokumentáltság mellett annak elkészítése az EMIR-en kívül is papír alapon rendezhető. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en kívüli forráslehívás dokumentálásának alátámasztását."

28. § Az R. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a rendelet a következő alcímmel egészül ki:

"Támogatás kifizetése

68. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet előlegre és biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseit a finanszírozási mechanizmusok végrehajtás során is alkalmazni kell.

(2) A jóváhagyott támogatási összeg kifizetését a támogatás teljes összegének lebonyolítási bankszámlákon történt jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell elindítani.

(3) A lebonyolítási bankszámlákról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha az adatok az EMIR-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(4) A támogatás folyósítására sor kerülhet a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett részére fizetett támogatási előleg formájában, az Ámr.-ben nevesített mértékben. A pénzügyi rendezés során a már folyósított előleg összegének figyelembevétele úgy történik, hogy az előleg összege folyamatosan a projektgazda rendelkezésére álljon a végső elszámolás időpontjáig, levonása a végső kifizetés összegéből történik. Köztes kifizetés során adott előleg összegének részleges levonására csak akkor kerül sor, ha a projekt még el nem számolt összege alapján a végső kifizetés összege alacsonyabb lenne, mint a folyósított előleg összege.

(5) A projektgazda által benyújtott elszámolásokat 30 napon belül kell elbírálni.

(6) Kizárólag olyan utalást lehet teljesíteni a projektgazda (bank)számlájára, illetve a Technikai Segítségnyújtásra vonatkozóan a Nemzeti Kapcsolattartó csak olyan fizetési kötelezettséget teljesíthet a szállító részére a központi költségvetési forrásból, amelyhez kapcsolódó finanszírozási mechanizmus támogatás rendezése - a finanszírozási mechanizmus forrásának a Kifizető Hatóság számláján történő rendelkezésre állása esetén - még a folyósítás évében a 71. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével megtörténhet."

29. § Az R. 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Végrehajtó Ügynökség a megfelelőnek minősített és jóváhagyott - a Kifizető Hatóság igazolási tevékenységéhez szükséges - elszámolásokat, a 45. § (2) és (3) bekezdésnek megfelelően, a Nemzeti Kapcsolattartón keresztül továbbítja a Kifizető Hatóság részére.

(2) A Kifizető Hatóság a beérkezett elszámolásokat számszakilag ellenőrzi, de a dokumentációban javítást nem végezhet. A Kifizető Hatóság az el nem fogadott elszámolásokat azok kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a Nemzeti Kapcsolattartónak visszaküldi, aki azt 5 munkanapon belül korrekcióra továbbítja a Végrehajtó Ügynökség részére."

30. § Az R. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Kapcsolattartó a felelős vezető által aláírt, a fi nanszírozási mechanizmus támogatás összegét tartalmazó "Támogatásigénylés a Kifizető Hatóságtól" bizonylatot és a kapcsolódó dokumentumokat megküldi a Kifizető Hatóságnak."

31. § Az R. 73. és 74. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"73. § (1) A Kifizető Hatóság felelősségi körébe tartozik a projektgazdáknál felmerült költségeken alapuló projektenkénti elszámolási dokumentáció igazolása és benyújtása az FMI részére.

(2) A Kifizető Hatóság jogosult a projektenként kiállított elszámolási dokumentáció alátámasztásához kapcsolódóan kiegészítő információt kérni, melyet a hitelesítést végző szervezet köteles haladéktalanul a Kifizető Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) A Kifizető Hatóság igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet, vagy tényfeltáró látogatást tehet a lebonyolításban érintett szervezeteknél.

(4) A Nemzeti Kapcsolattartó és a Végrehajtó Ügynökség hozzáférést biztosít a Kifizető Hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére a Nemzeti Kapcsolattartónál és a Végrehajtó Ügynökségnél elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. A Kifizető Hatóság a Nemzeti Kapcsolattartónál és a Végrehajtó Ügynökségnél kezdeményezett látogatásairól minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintett szervezetet.

74. § Annak érdekében, hogy a Kifizető Hatóság a pénzügyi lebonyolítás megfelelőségét meg tudja ítélni az elszámolási dokumentáció FMI-hez történő benyújtását megelőzően, a Nemzeti Kapcsolattartó

a) továbbítja a Kifizető Hatóság részére a saját és a Végrehajtó Ügynökség ellenőrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenőrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket, a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül,

b) legkésőbb az első Kifizető Hatóságnak megküldött, az elszámolási dokumentáció alátámasztására szolgáló dokumentumok Kifizető Hatóságnak való benyújtása előtt 1 hónappal tájékoztatásul megküldi a Nemzeti Kapcsolattartó által jóváhagyott működési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, beleértve a Végrehajtó Ügynökség eljárásrendjeit,

c) írásban tájékoztatja a Kifizető Hatóságot a működési kézikönyv és az ellenőrzési nyomvonal módosításáról, a módosítást követően 1 hónapon belül,

d) rendszeresen tájékoztatja a Kifizető Hatóságot a felmerült szabálytalanságok kezelése érdekében megtett intézkedésekről,

e) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Kifizető Hatóságot az FMI által javasolt kiigazító intézkedések tartalmáról, valamint azok megvalósítása érdekében megtett lépésekről."

32. § Az R. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó a Kifizető Hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására hitelesítési jelentési rendszert működtet.

(2) A kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy

a) a projektgazda által benyújtott költségösszesítő összhangban van az alátámasztó dokumentumokkal, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal,

b) az alátámasztó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése megtörtént, azok valósak, szabályosak és számszakilag pontosak,

c) az igényelt költségek a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatónak minősülnek,

d) az igényelt költségek a támogatási megállapodással és a végrehajtási szerződéssel összhangban megvalósított projekt keretében merültek fel,

e) az egyéb forrásokból nyújtott társfinanszírozás rendelkezésre áll, valamint a nemzeti társfinanszírozás kifizetése megtörtént.

(3) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében a Nemzeti Kapcsolattartó maga is jogosult ellenőrzéseket végezni a Végrehajtó Ügynökségnél. Ezen ellenőrzések eredményéről a Nemzeti Kapcsolattartó rendszeresen tájékoztatja az Kifizető Hatóságot."

33. § Az R. 77. §-a bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"77. § (1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és pályázati alap esetén a támogatásközvetítő szervezet gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy a szükséges önerő rendelkezésre áll, továbbá, hogy a pályáztatás, közbeszerzés és a pénzügyi lebonyolítás megfelel

a) a versenypolitikai szabályoknak,

b) az állami támogatásokra, közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlőségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó előírásoknak,

c) a támogathatósági követelményeknek.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a Végrehajtó Ügynökség, illetve pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet gondoskodik kockázatelemzés alapján kiválasztott, kifizetéseket megelőző helyszíni ellenőrzések lefolytatásáról, amelyek keretében ellenőrzi a projektek szerződéseknek megfelelő előrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat a valóságnak megfelel-e, összhangban van-e a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.

(3) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség és pályázati alap esetén a támogatásközvetítő közötti megállapodások rögzítik a folyamatba épített ellenőrzések végrehajtásának kötelezettségét a delegált feladatok vonatkozásában."

34. § Az R. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség, a Kifizető Hatóság, a költségvetési szerv projektgazda és pályázati alap esetén a támogatásközvetítő működésének belső ellenőrzését biztosítani kell."

35. § Az R. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A projektgazdával kötött végrehajtási szerződésben, illetve a végső kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződésben, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel kötött megállapodásokban ki kell kötni, hogy a projektgazda, a végső kedvezményezett, illetve a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet köteles az ellenőrzés érdekében, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, illetve a Kifizető Hatóság képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni."

36. § Az R. 83. §-át megelőző alcím és a 83. § helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

"A számviteli nyilvántartás, valamint adatszolgáltatás rendje

83. § (1) Az FMI, a Nemzeti Kapcsolattartó és az ellenőrzést végző szervezetek részére történő adatszolgáltatást biztosító könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti elkülönített számviteli nyilvántartással kell eleget tenni, amelyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével vezetett, elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást a Kifizető Hatóságnak és a Végrehajtó Ügynökségnek kell vezetnie.

(3) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez a Kifizető Hatóság és a Végrehajtó Ügynökség, a megfelelő modul rendelkezésre bocsátását követően az EMIR-t alkalmazza.

(4) Az EMIR-ben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését projektenként kell kimutatni.

(5) A Végrehajtó Ügynökség és a Kifizető Hatóság a számviteli nyilvántartás vezetésére vonatkozó közös szabályokról - az egységes beszámolás és adatszolgáltatás érdekében - külön kétoldalú megállapodásban rendelkezik."

37. § Az R. 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § (1) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni, és gondoskodni kell arról, hogy az euróra történő átszámítást az EMIR automatikusan biztosítsa.

(2) A Kifizető Hatóságnak és a Végrehajtó Ügynökségnek az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet kell készíteni, amelynek részei:

a) számviteli folyamatok eljárási rendje,

b) számviteli politika, a számlatükör és számlarend.

(3) A számviteli eljárásrend elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért a Kifizető Hatóság, illetőleg a Végrehajtó Ügynökség vezetője a felelős.

(4) A Kifizető Hatóság és a Végrehajtó Ügynökség gondoskodik arról, hogy az e feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb számviteli bizonylatok rendelkezésre álljanak.

(5) A számviteli nyilvántartások vezetésére olyan szakember alkalmazható, aki megfelel a számviteli törvény számviteli szolgáltatásra vonatkozó követelményeinek."

38. § Az R. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"86. § (1) Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése során a Végrehajtó Ügynökség felelős a következő információk biztosításáért:

a) a Végrehajtó Ügynökség által a lebonyolítási számlákról, illetve TA esetén a Nemzeti Kapcsolattartó által a TA lebonyolítási bankszámláról a projektgazda részére kifizetett támogatás összege finanszírozási mechanizmusonként,

b) előleg címén a projektgazdák részére kifizetett összegek, valamint a projektgazdáktól szabálytalanság miatt behajtandó összegek mint követelések,

c) a Végrehajtó Ügynökség, illetve TA esetén a Nemzeti Kapcsolattartó által jóváhagyott, de még ki nem fizetett támogatások, valamint a projektgazdáktól behajtott, de lebonyolítási számlákra még vissza nem utalt összegek mint kötelezettségek.

(2) A Végrehajtó Ügynökségnek a Kifizető Hatóság által kért adatszolgáltatásokat az együttműködési megállapodásban foglalt határidőre kell teljesítenie.

(3) A Technikai Segítségnyújtás keret felhasználására vonatkozó információkat a Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja a Végrehajtó Ügynökség számára."

39. § Az R. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Kapcsolattartó a projektek lebonyolítása során tudomására jutott szabálytalanságok feltárása esetén

a) kezdeményezi a szabálytalanság kivizsgálását,

b) haladéktalanul gondoskodik a végrehajtási szerződés előírásai szerinti, illetve a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról,

c) szükség esetén kezdeményezi a szankciók foganatosítását,

d) tájékoztatja az érintett magyar intézményeket,

e) tájékoztatja az FMI-t a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint."

40. § Az R. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91. § (1) A szabálytalanul felhasznált támogatási összegek projektgazdáktól történő behajtását a Nemzeti Kapcsolattartó biztosítja.

(2) A Végrehajtó Ügynökség, illetve a Nemzeti Kapcsolattartó a lebonyolítási számlákon történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszautalja a behajtott összeget a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára.

(3) A Nemzeti Kapcsolattartó a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszautalja a behajtott összeg finanszírozási mechanizmusokra jutó részét a Kifizető Hatóság megfelelő bankszámlájára.

(4) A Kifizető Hatóság gondoskodik a behajtott összeg FMI részére történő visszautalásáról a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint."

41. § Az R. 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A projektgazdának, a végső kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig - illetve amennyiben más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig - meg kell őrizniük. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon belül vagy a kérelemben meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül minden olyan információról tájékoztatást nyújt a Bizottság részére, amelyet a Bizottság szükségesnek tart e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséhez."

42. § Az R. 92/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Egyedi támogatás megítélését megelőzően nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezettek kötelesek bizonyítani azt, hogy az alábbiak közül egy vagy több kritérium teljesül:

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme, vagy

e) regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg."

43. § Az R. 92/B. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz igényel támogatást, a maximális támogatási intenzitások az alábbiak:]

"ca) amennyiben a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett KKV, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 40%;

cb) amennyiben a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb mint 750 fő és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EK Szerződés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében pedig 20%."

44. § Az R. 92/Cs., 92/D. és 92/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92/Cs. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig - kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig - fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz és annak cseréjét követő fenntartási időszakban a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett a tárgyi eszközök beszerzésekor az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel;

b) amortizálható eszköznek minősülnek;

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a projektgazdának, illetőleg a végső kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;

d) a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett immateriális eszközeként tartják nyilván, a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége elszámolható.

(8) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben, a végrehajtási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a projektgazda, illetőleg támogatási döntés végső kedvezményezettjének tulajdonába kerül -az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogatást nyújtó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a projektgazda, illetőleg a támogatási döntés végső kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a projektgazda, illetőleg a támogatási döntés végső kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.

(9) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén 3 évig fenn kell tartani.

92/D. § (1) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében (az előkészítő tanulmányok kivételével) a program interneten történő, a 92/E. § (3) bekezdése szerinti közzététele előtt merültek fel költségek.

(2) Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe;

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

d) a támogatási programot kezelő szervezet által a 92/A. § (2) bekezdése alapján kiadott írásos megerősítést tartalmazó okirat kelte előtt felmerült költség, ráfordítás;

e) személygépkocsi bekerülési értéke.

92/E. § (1) A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

aa) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

ab) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék stb. megrendelése;

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;

d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gépbeszerzés vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

(2) A projekt előkészítő tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdésben meghatározott megkezdésének.

(3) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendelet regionális támogatásokra vonatkozó előírásai az NFÜ honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási programot nem lehet az interneten való közzététel előtt elindítani."

45. § Az R. 92/I. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének:]

"a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a projektgazdát, illetőleg a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől;

b) a beruházás lehetővé teszi a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában."

46. § Az R. 92/Ly. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatható költségek azok a többletköltségek, amelyek a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest. A támogatható költségek kiszámításához a 92/I. § (4) és (5) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni."

47. § Az R. 92/P. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatható költségek a következők:]

"c) a fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, vagy a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei - beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is - amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett nem fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna,

d) amennyiben a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett védett munkahelyeket biztosít, az érintett létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének költségei, továbbá minden, a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség."

48. § Az R. 92/R. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes projektgazdára, illetőleg a végső kedvezményezettekre, ideértve az (5) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket. Amennyiben olyan kutatási-fejlesztési projekt részesül támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati hozzájárulás és - amennyiben támogatásnak minősül - a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az egyes projektgazdára, illetőleg végső kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást."

49. § Az R. 92/T. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"92/T. § (1) Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott projektgazda, illetőleg a támogatás végső kedvezményezettje csak KKV lehet.

(2) A támogatási összeg bármely hároméves időszakot tekintve projektgazdaként, illetőleg végső kedvezményezettenként nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A szolgáltató nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal rendelkezik. Amennyiben a szolgáltató ilyen tanúsítvánnyal nem rendelkezik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a támogatható költségek 75%-át.

(4) A projektgazdának, illetőleg a végső kedvezményezettnek az állami támogatást a szolgáltatások piaci áron történő igénybevételére kell felhasználnia, ha pedig a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett nonprofit szervezet, akkor olyan áron, amely tartalmazza a teljes költséget, továbbá a méltányos árrést."

50. § Az R. 92/U. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92/U. § (1) A fiatal innovatív vállalkozások részére támogatás akkor nyújtható, ha a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett olyan kisvállalkozás, amely a támogatás odaítélésének időpontjában hat évnél rövidebb ideje létezik.

(2) A projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett kutatási és fejlesztési költségeinek az összes működési költség legalább 15%-át kell kitennie a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében, pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.

(3) A támogatási összeg nem haladhatja meg az 1,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban, illetve az 1,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti, eltérésre jogosult régiókban.

(4) A projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett csak egyszer részesülhet a támogatásban azon időszak alatt, amikor fiatal innovatív vállalkozásnak minősül."

51. § Az R. 92/V. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kirendelt munkatárs nem helyettesíthet más munkaerőt, hanem új munkahelyet kell betöltenie a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett vállalkozásnál, a kirendelő kutatási szervezetnél vagy nagyvállalatnál pedig azt megelőzően kétéves munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A kirendelt munkavállalóknak kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységet kell folytatniuk a támogatásban részesülő KKV-nál."

52. § Az R. 92/X. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alapján képzési támogatás a projektgazdával, illetőleg a végső kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzéséhez nyújtható."

53. § Az R. 92/Y. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget."

54. § Az R. 92/Z. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett a kapott támogatásról külön elszámolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak teljesülése ellenőrizhető."

55. § Az R. 92/Zs. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92/Zs. § A projektgazda, illetőleg a végső kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni."

Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 35. §-a.

57. § (1) Az R. 25. § (3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 34. § (3) bekezdésében, 39. §-ában, 56. § (2) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 79. § (2) és (3) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, valamint 88. §-ában a "KPSZE" szövegrész helyébe a "Végrehajtó Ügynökség" szövegrész lép.

(2) Az R. 27. § (1) bekezdésében a "KPSZE-nél" szövegrész helyébe a "Végrehajtó Ügynökségnél" szövegrész lép.

(3) Az R. 27. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 30. §-ában a "KPSZE-t" szövegrész helyébe a "Végrehajtó Ügynökséget" szövegrész lép.

(4) Az R. 34. § (4) bekezdésének bevezető szövegében, 63. § (1) és (2) bekezdésében, 69. §-ában, 71. § (3) bekezdésében, 72. § (2) és (3) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében, valamint 85. § (1) és (2) bekezdésében a "kifizető hatóság" szövegrész helyébe a "Kifizető Hatóság" szövegrész lép.

(5) Az R. 1. § d) pontjában a "kifizető hatóságra" szövegrész helyébe "Kifizető Hatóságra" szövegrész lép.

(6) Az R. 72. § (1) és (2) bekezdésében a "kifizető hatóságtól" szövegrész helyébe a "Kifizető Hatóságtól" szövegrész lép.

(7) Az R. 34. § (3) bekezdés n) pontjában, valamint az R. 49. §-ában az "információtechnológiai rendszer" szövegrész helyébe az "EMIR" szövegrész lép.

58. § E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék